HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN"

Transcriptie

1 HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

2

3 Gymnasium Bernrode Abdijstraat AG Heeswijk-Dinther Tel: Fax: Brinnummer: 02DW Banknummer: NL 75 RABO

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Onze school Historie Doelstelling Karakteristieken: een zelfstandig gymnasium het gymnasiale karakter identiteit bestuur en organisatie schoolleiding + coördinaten + decanen de medezeggenschapsraad Onderwijs Een brede vooropleiding Kennis en vaardigheden Het onderwijs in de onderbouw De activiteitenweek Begin schoolcarrière 8+ project Toelatingsbeleid Klas 1 Introductie klas 1 Tutoren Beoordeling Het lesprogramma Lestijden Lesurentabel Vakantieplanning De begeleiding Gewone begeleiding Coördinatoren Mentor Decanaat (Huiswerk)begeleiding door leerlingen Begeleid studeren Bijlessen Extra begeleiding Het zorgteam Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Speciale faciliteiten Trainingen Extra begaafde leerlingen Vertrouwenspersonen Een multifunctioneel gebouw Een multifunctioneel gebouw Mogelijkheden voor het onderwijs de drie B s Extra lesprogramma Het Hermes-programma Talen Exact Kunst en cultuur Sport Zaakvakken Leerlingen in de schoolorganisatie A Actief in de schoolorganisatie De leerlingenpanels De leerlingenraad Huiswerkbegeleiding en Boekenfonds B Leerlingenvereniging Bernrode De sportcommissie De evenementencommissie De feestcommissie Bernrode Musical De schoolkrant BERT De techniekcommissie C Overige activiteiten van en voor leerlingen Excursies Operatie Injectie De Ronde van Bernrode Leerlingenuitwisselingen Het Bernrode-paspoort Ouders De Oudervereniging en Ouderraad Contacten met ouders Oriëntatie en kennismaking Ouderavonden Klankbordgroep ouders Digitale nieuwsbrieven De website Kosten Het rekening-courantsysteem Het Hermes-fonds Boekenkosten Vrijwillige ouderbijdrage Verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid Bernrode in cijfers Kwaliteitsbewaking Plaatsen van herkomst Aantal leerlingen Percentages bevordering Percentages geslaagden eindexamen Tussentijdse schoolverlaters

5 Vooraf Beste leerling, geachte ouder, In deze Schoolgids geven we een eerste indruk van Gymnasium Bernrode. We gaan uitgebreid in op alles wat de school te bieden heeft. Op ons gevarieerde lesprogramma, op de leerlingbegeleiding naast de lessen, op de vele mogelijkheden om naast de lessen nog meer te leren en te doen en natuurlijk geven we de nodige informatie over de organisatie, de resultaten die we behalen, etc. Veel gegevens zijn ook via het Internet te vinden op Vensters voor Verantwoording, Schoolkompas, de jaarlijkse rapporten van de Inspectie, via de onderzoeken van o.a. Elsevier en de Volkskrant, etc. We zijn trots op de prestaties van de school die daaruit naar voren komen. De werkelijkheid van een school is natuurlijk veel beter live te ervaren. Op de informatieavonden in december, op de Open Dag op 25 januari en bij de latere snuffelstages in februari zullen we een steeds echter beeld van de school kunnen geven en we hopen dat leerlingen en ouders daarna een goede keuze kunnen maken. Grenzen verleggen Talent ontwikkelen Inspireren Bernrode is meer dan een VWO-school waar je optimaal voorbereid wordt op een vervolgstudie aan de universiteit of aan het HBO. Op een gymnasium, en zeker op Bernrode, leg je een brede en veelzijdige basis voor je toekomst. Van een leerling verwachten we dat hij veel wil leren en daar ook voor wil werken. Van onze school kan een leerling goed en plezierig onderwijs en een goede begeleiding verwachten bij problemen. Met de vele extra s op school ín en buiten de lessen leert een leerling zijn grenzen te verleggen, leert hij zijn talenten kennen en ontwikkelen en ervaart hij dat ons gymnasiumprogramma plezier en voldoening geeft. 3 Oud en nieuw Oud en nieuw gaan op een gymnasium hand in hand. De vakken Grieks en Latijn blijken vaak verrassend actueel en eigentijds. Moderne ideeën en begrippen bij andere vakken blijken vaak al heel ver terug te gaan. Soms werk je met ingewikkelde en geavanceerde apparatuur of computers, op een ander moment voldoet een schoolbord en een schrijfstift. In het Hermes-programma kun Chinees leren, verdiep je je in de mogelijkheden van robotica, ga je de natuur in, etc. etc. We vinden het belangrijk dat een leerling veel in klassenverband leert, maar tegelijk mag hij soms ook lessen missen om eigen interesse en talent te volgen. In ons gebouw wandel je van moderne naar oude stukken en de ene keer heb je les van een jonge docent en in een volgende les weer van een zeer ervaren docent. Tegelijk kunnen onze leerlingen o.a. bij de Stichting Bernrode Musical of bij Operatie Injectie (O.I.) ook zelf voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich nemen. Deze mix van oud en nieuw maakt Bernrode tot een zeer dynamische school. Door de kleinschaligheid van de school we hebben nu 685 leerlingen - en door de vele activiteiten in jaarlaag- of schoolverband zijn er veel onderlinge contacten. We zijn een veilige school waar hard wordt gewerkt, maar waar ook plaats is voor veel gezelligheid en ontspanning. We hopen leerlingen en ouders de komende tijd op school te ontmoeten bij een of meer kennismakingmogelijkheden. Kijk ook eens op onze website om de sfeer van Bernrode te proeven en misschien zien we elkaar dan in de toekomst als Bernrodiaan terug! Pieter Breuer Rector a.i.

6 Onze school Historie De school is in 1886 gesticht door de Norbertijn Gerlacus van den Elsen en heette toen Gymnasium Sint-Norbertus. Het was een seminarie: de leerlingen werden er opgeleid tot kloosterling en priester. Dat bleef zo tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de school samenwerking zocht met het Damiaancollege te Sint-Oedenrode. Gymnasium Sint-Norbertus heet sinds die tijd Gymnasium Bernrode. Niet lang daarna nam de school behalve jongens ook meisjes aan als leerling. Het internaat werd opgeheven en Bernrode groeide uit tot wat het nu is: een eigentijdse streekschool voor gymnasiaal onderwijs. In april 2008 is een nieuw hoofdstuk bijgeschreven in de geschiedenis van de school. De hele school vond toen onderdak in het volledig gerenoveerde, oude internaatsgebouw tegenover de abdij. Op 4 oktober 2011 was het 125 jaar geleden dat de eerste les op de abdij gegeven werd aan 5 leerlingen. Enkele leerlingen van nu hebben die dag ervaren hoe een schooldag op de abdij 125 jaar geleden verliep. De hele school stond die dag in het teken van het getal Dat leverde een dag lang zeer verrassende lessen en historische momenten op. Doelstelling Gymnasium Bernrode wil voor alle potentiële gymnasium/vwoleerlingen in de regio een goede en uitdagende gymnasiumopleiding bieden. Kennisverwerving in samenhang met vaardigheden en algemene vorming zijn de uitgangspunten. Er zijn mogelijkheden voor verdieping, verbreding en versterking en individuele leertrajecten. Door onze brede opleiding met veel verdiepings- en verbredingsmogelijkheden helpen we onze leerlingen kritische en zelfstandige wereldburgers te worden met een open blik naar andere tijden en culturen. We vinden het belangrijk veelzijdige leerlingen af te leveren die zich met hoofd, hart en lichaam kunnen redden in een ingewikkelde en veeleisende maatschappij. Op grond van de gymnasiumopleiding op Bernrode kunnen onze leerlingen hun vervolgopleiding goed aan en kunnen ze zich waarmaken in de vaak verantwoordelijke posities die hun in de toekomst gegeven worden. We hechten aan onderwijs met moderne leermiddelen in een plezierig en open klimaat dat de basis legt voor een leven lang leren. 4 Karakteristieken: Een zelfstandig gymnasium Gymnasium Bernrode is een zelfstandig gymnasium. Dat betekent dat we uitsluitend een gymnasiumopleiding bieden en alle leerlingen dezelfde opleiding volgen. Met 685 leerlingen is Bernrode een redelijk klein en overzichtelijk gymnasium. Dat heeft voordelen. Meteen vanaf klas 1 zitten leerlingen in de klas met gelijkgestemden en tot en met klas 3 blijven ze in principe bij elkaar in dezelfde klas. Leerlingen en docenten kennen elkaar en hebben een intensief contact. Tegelijk met ons uitdagende onderwijsprogramma en alle extra activiteiten is dat een basisvoorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan en zeer veel toekomstmogelijkheden. Het gymnasiale karakter Bernrode is een gymnasium. Meteen vanaf klas 1 maken de leerlingen kennis met de wereld van Grieken en Romeinen en leren ze hun taal en cultuur kennen. De verrassende overeenkomsten met onze wereld en de net zo verrassende verschillen maken deel uit van hun algemene vorming. Direct en indirect komen leerlingen in aanraking met filosofie, politicologie, mythologie, archeologie, etc. Leergierigheid is de basis van gymnasiaal onderwijs. In de vaklessen proberen we de link tussen het oude en het nieuwe te leggen en leerlingen enthousiast en bewust te maken van de achtergronden van de wereld waarin we leven. De Grieken en Romeinen vertellen voor een deel en in een notendop het verhaal van die wereld. We hopen op die manier een goede voedingsbodem te leggen voor een kritische en zelfbewuste verdere ontwikkeling. Identiteit Het gedachtegoed van de Abdij en het christelijke gedachtegoed vormen samen met de cultuur van de Grieken en de Romeinen een inspiratiebron van de school. Naastenliefde en respect voor de medemens proberen we zo concreet mogelijk te maken in hoe we met elkaar omgaan en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het Cross your borders project in klas 4 maakt leerlingen bewust van de grote welvaartsverschillen in de wereld. O.I. (Operatie Injectie), een zelfstandige club van leerlingen, helpt een groot aantal door aids getroffen gezinnen in India met inzamelingsacties, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen leiden.

7 Bestuur en Organisatie Het bevoegd gezag Bernrode maakt deel uit van een samenwerkingsverband van zes zelfstandige gymnasia; naast Gymnasium Bernrode zijn dat: het Felisenum in Velsen, het Barlaeus in Amsterdam, het Vossius in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. De OSZG (Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia). Postbus 5233, 2000 CE Haarlem. Tel , fax vormt het bevoegd gezag. Het curatorium Het voormalige bestuur, het curatorium van de Stichting Gerlacus van den Elsen, heeft een klankbordfunctie voor de schoolleiding en andere geledingen binnen de school. De voorzitter van het Curatorium is Dhr. Hupperetz. Hij is via de school te bereiken. Schoolleiding + coördinatoren + decanen De schoolleiding bestaat uit: rector a.i.: dhr. P. Breuer conrector: dhr. H. Manders De leerjaarcoördinatoren zijn: klas 1 en 2: mw. V. Rose-Hermans klas 3 en 4: mw. Y. Lemmens klas 5 en 6: dhr. M. van den Akker De zorgcoördinator is: mw. S. Jansen De decanen zijn: klas 3 en 4: dhr. J. Sporken klas 5 en 6: mw. E. Ypma De Medezeggenschapsraad De MR van Bernrode bestaat uit een ouder- (2 leden), een leerling- (2 leden) en een personeelsvertegenwoordiging (4 docenten en/ of onderwijsondersteunende personeelsleden). Er zijn per jaar 8 à 9 officiële vergaderingen van de gehele MR en die vergaderingen worden (eventueel deels) bijgewoond door de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar (zie jaarrooster). De MR adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding over alle beleidszaken. Op een aantal punten is advies of instemming van de MR noodzakelijk als er voornemens zijn het beleid te wijzigen of te vernieuwen. Samen met de schoolleiding zet de MR zich in voor het belang van alle mensen die op Bernrode leren en werken. In geval van beleidszaken, (structurele) problemen, verbeterideeën, enzovoorts kunnen leerlingen, ouders en medewerkers een beroep doen op de MR. adres: De MR bestaat uit de volgende leden: Namens de ouders: Monique Westerlaken Rob Scholte Namens de leerlingen: Karlijn Rensink Geert van Zandbrink Namens het personeel: mw. I. Lunenburg mw. S. van Mierlo dhr. A. Kroon dhr. G. Heijnen Zie verder de website 5

8 6 Onderwijs

9 Het onderwijs Een brede vooropleiding Met ons onderwijs willen we bereiken dat leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om steeds weer verder te willen en kunnen leren. We vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen op een gymnasium zich breed oriënteren en daarmee zoveel mogelijk toekomstmogelijkheden open houden. We stimuleren leerlingen dan ook binnen het kader van de Tweede Fase meer dan het verplichte aantal vakken te kiezen. De meeste leerlingen doen dat ook. Kennis en vaardigheden Bernrode is een school waar kennisoverdracht nog steeds de kern van het onderwijs vormt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen de vaardigheden en de zelfstandigheid verwerven die horen bij succesvol leren en studeren. We proberen een goede mix te maken van de sterke kanten van het traditionele onderwijs en nieuwe inzichten over leren. Naast de reguliere lessen is er een uitgebreid programma van extra mogelijkheden. Met het Hermesprogramma geven we leerlingen de mogelijkheid persoonlijke talenten en interesses te ontplooien. Het onderwijs in de onderbouw Naast alle leerdoelen besteden we in de onderbouw veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden en vaardigheden als samenwerken en het houden van presentaties. We helpen in de lessen, in de studielessen en in de hulplessen leerlingen van klas 1 en 2 met het goed plannen van huiswerk en toetsen. De activiteitenweek De leerlingen van klas 1, 2, 3 en 4 hebben in oktober een activiteitenweek. In deze week vinden vakoverstijgende projecten plaats, excursies, culturele activiteiten, wordt er aandacht besteed aan media-wijsheid, etc. In deze week vinden ook de buitenlandse reizen plaats voor klas 5 (naar Rome) en 6 (naar Londen). Huiswerkbeleid In de onderbouw beginnen de leerlingen meestal al tijdens de les aan hun huiswerk. Zodoende heeft de docent een controle op de verwerking van de leerstof. Daarnaast kunnen leerlingen gebruikmaken van de aparte huiswerkbegeleiding (zie blz. 12). De maandag na iedere vakantie hebben de leerlingen huiswerkvrij. 7

10 Begin schoolcarrière 8+ project In overleg met toeleverende basisscholen heeft Bernrode besloten een programma op te zetten voor begaafde basisschoolleerlingen uit groep 8; leerlingen die eigenlijk al klaar zijn met de basisschoolstof en op zoek zijn naar een extra uitdaging. Deze leerlingen worden uitgenodigd om een aantal donderdagmiddagen een speciaal lesprogramma te komen volgen. Het gaat hierbij o.a. om lessenreeksen Russisch, mythologie, boekbinden, scheikundeproeven, schaken, etc. Toelatingsbeleid Om op Bernrode toegelaten te kunnen worden, heb je een positief advies van de basisschool nodig: VWO of HAVO/VWO. 1. Heb je een VWO-advies gekregen? Na binnenkomst en controle van gegevens worden leerlingen met een VWO-advies over het algemeen aangenomen. 2. Heb je een HAVO/VWO-advies, dan bespreekt en beslist de toelatingscommissie van Gymnasium Bernrode of je aangenomen wordt. Het Onderwijs Volg Systeem van de basisschool speelt daarbij een belangrijke rol. In alle gevallen nemen we contact op met de basisschool. 3. We behouden ons het recht voor leerlingen niet toe te laten als we niet in de zorgbehoefte kunnen voorzien of als de maximumcapaciteit van de school is bereikt. Mocht dat laatste zo zijn, dan vindt loting plaats. Klas 1 Introductie klas 1 De overstap van basisschool naar middelbare school is groot. Daarom beginnen we het schooljaar met een aangepast programma. We willen graag dat leerlingen die van zoveel verschillende basisscholen komen, elkaar en onze school zo snel mogelijk leren kennen. Naast de kennismaking in sociale zin besteden we ook veel aandacht aan de kennismaking met de vakken. Door allerlei gezelligheidsactiviteiten leren ook de docenten de leerlingen snel kennen. In het begin van de schoolloopbaan hopen we zo de toon te zetten voor de komende zes jaren. Tutoren Nieuwe eersteklassers worden behalve door hun mentor ook nog begeleid door tutoren. Dat zijn leerlingen uit klas 4 en 5, die in de eerste weken van het nieuwe schooljaar met een groepje eersteklassers praten over allerlei schoolse zaken waaraan een nieuwe leerling moet wennen. Te denken valt aan zaken zoals: Waar vind ik bepaalde mensen, lokalen, etc.? Wat moet ik doen als ik mijn gymkleren vergeet? Maar ook de uitleg van schoolregels komt ter sprake en hoe je het beste je huiswerk kunt maken bij verschillende vakken of docenten. Het is de bedoeling dat de nieuwe leerlingen door deze contacten sneller thuis zijn op Bernrode. De begeleiding door de tutoren wordt na de herfstvakantie afgesloten met een gezellig samenzijn. Ook daarna blijven de contacten vaak doorlopen. Beoordeling Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen per vak informatie over de weging van de toetsen en over de berekening van het rapportcijfer. Deze informatie staat ook op de website evenals informatie over bevorderingscriteria e.d. 8

11 Het lesprogramma Lestijden Verkort rooster uur uur uur uur uur uur pauze pauze uur uur uur uur pauze pauze uur uur uur uur pauze pauze uur uur Lesurentabel In klas 1 volgen de leerlingen de volgende lessen: Lestabel klas 1: Nederlands 3 Latijn 3 Frans 3 Engels 3 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2 Wiskunde 4 Wetenschap 2 Biologie 2 Kunst Muziek 2 Kunst Beeldende vorming 2 Lich. Oefening 3 Studieles 1 Levensbeschouwing 1 Mentoruur 1 Hulplessen 2 Totaal 36 Voor de lessentabel van de andere klassen verwijzen we naar de website bij leerlingen uur uur Vakantieplanning Aanvang schooljaar 31 augustus 2015 Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 Carnavalsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 4 september

12 10 De begeleiding

13 De begeleiding Niet altijd verloopt een schoolcarrière moeiteloos of vlekkeloos. Niet alle leerlingen kunnen zomaar uit de voeten met een vak, met proefwerken, met huiswerk, etc. Soms spelen er ook specifieke problemen mee. Onze leerlingbegeleiding stelt zich ten doel leerlingen, ook als er problemen zijn, zoveel mogelijk te helpen een normale schoolcarrière te volgen en ervoor te zorgen dat ze hun einddiploma halen. Al die inspanningen werpen hun vruchten af. (Zie hoofdstuk Bernrode in cijfers ) Gewone begeleiding In de leerlingbegeleiding spelen de conrector onderwijs en de coördinatoren een belangrijke rol. De conrector onderwijs is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het gebied van onderwijs en begeleiding en geeft leiding aan de coördinatoren. Deze op hun beurt geven leiding aan de mentorenteams van hun jaarlagen. Coördinatoren We hebben de school verdeeld in een onderbouw (klas 1 en 2), een middenbouw (klas 3 en 4) en een bovenbouw (klas 5 en 6). De dagelijkse gang van zaken is in handen van de drie coördinatoren. Mentor Alle leerlingen hebben een eigen mentor. Hij of zij is de vertrouwenspersoon van de leerlingen en begeleidt de klas als groep. Daarvoor is in klas 1 t/m klas 4 onder meer een ingeroosterd mentoruur beschikbaar. De mentor volgt de prestaties van de leerlingen en onderhoudt daarover contact met de ouders, voor wie hij/zij ook het eerste aanspreekpunt is. Decanaat De decaan is het aanspreekpunten voor de activiteiten in het kader van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Klas 3 en 4 zijn de werkzaamheden van de decaan gericht op de profielkeuze en in klas 5 en klas 6 op de studiekeuze. De volgende activiteiten worden centraal georganiseerd door de school: Klas 3 Klassikale voorlichting Werken aan Qompas Profielkeuze Profielkeuzemarkt Keurig-Kiezen activiteit op Tu/e Klas 4 Bezoek aan de Radboud Universiteit Klas 5 en 6 Regionale studie- en beroepsvoorlichtingavond op het Sint- Janslyceum in Den Bosch in het voorjaar (klas 5) Beroepenavond georganiseerd door groep van 5 scholen (klas 5 en 6) Studievoorlichtingsavond van Duo Leerlingen van klas 5 en 6 moeten over twee jaar verspreid minimaal twee maal een Open Dag, een meeloopdag of een proefstudie aan een onderwijsinstelling bezoeken. Zij mogen in dit kader gedurende de laatste twee jaren maximaal 6 maal schooltijd missen. Dit gebeurt op eigen initiatief van de leerling. Verder is de decaan op donderdag voor gesprekken op aanvraag aanwezig op school. 11

14 (Huiswerk)begeleiding door leerlingen Voor leerlingen zijn er tegen betaling verschillende vormen van begeleiding mogelijk volgens het principe voor-leerlingen-doorleerlingen: Begeleid studeren Huiswerkbegeleiding is bestemd voor leerlingen die moeite hebben met aanpak en/of planning van hun huiswerk en hierbij geholpen willen worden. We letten op werkhouding en tempo en oefenen het vermogen om langere tijd aan het werk te zijn, werk vooruit te plannen en die planning na te komen. Ook melden zich regelmatig leerlingen aan die wel weten hoe ze moeten plannen, maar onvoldoende discipline hebben om zelf aan het werk te gaan. De begeleiding vindt plaats in een klaslokaal, waar meerdere leerlingen bij elkaar zitten. Bijlessen De bijlessen zijn bestemd voor leerlingen die moeite hebben met een of meer specifieke vakken. De lessen zijn één-op-één, wat het voornaamste verschil is met de (gratis) hulplessen in groepsverband, gegeven door vakdocenten. Er kan ook bijles worden gegeven in de vakken waar geen klassikale hulplessen voor bestaan. Ouders of leerlingen kunnen belangstelling voor de huiswerkbegeleiding kenbaar maken bij de mentor. De mentor kan ook zelf een advies geven voor de huiswerkbegeleiding. Bij de organisatie en bij de huiswerkbegeleiding zelf is een team van ouderejaars betrokken die daarvoor een aparte training hebben gehad. 12 Extra begeleiding Het zorgteam De eerst aangewezen persoon voor de begeleiding van een leerling is de mentor. Sommige leerlingen hebben echter een meer op hen toegesneden begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Daarom heeft de school een zorgadvies team. Aanmeldingen voor het zorgadvies team lopen meestal via de mentor of coördinator, maar ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met leden van het zorgteam. In het zorgadvies team wordt vervolgens besproken welke ondersteuning nodig is voor deze leerling. Dit kan inhouden dat deze zorg door de mentor wordt verleend of de leerling kortdurende begeleiding krijgt van het zorgteam. Ook kan het een verwijzing naar externe zorg zijn. De school werkt namelijk nauw samen met de GGD-verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en zo nodig ook de leerplichtambtenaar. Het zorgadvies team kan ook andere vormen van hulp adviseren. Indien een lid van het zorgteam de begeleiding op zich neemt is deze persoon verantwoordelijk voor de communicatie naar ouders, mentor en coördinator. Bij externe hulp verwachten we een terugkoppeling van ouders. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Sommige leerlingen hebben gedurende een langere periode toegespitste, extra ondersteuning nodig. In klas 1 proberen we dit zo goed mogelijk duidelijk te krijgen. Daarom is er vanaf het begin van het schooljaar in klas 1 een groep Start Schooljaar, waarin we leerlingen waarvan we denken dat die dat nodig hebben extra begeleiden en monitoren. Daarna wordt gekeken of de leerling zonder hulp verder kan of misschien extra hulp nodig heeft. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben kan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Brabant noordoost een arrangement worden aangevraagd. Leerlingen aan wie een arrangement wordt toegekend, krijgen vervolgens een persoonlijk begeleider toegewezen. Er wordt een ontwikkelingsplan opgesteld waarin benoemd wordt aan welke doelen op welke manier gewerkt zal worden. Er zijn (naar behoefte) regelmatig gesprekken met deze leerlingen, vaak gericht op planning en organisatie en sociale situaties. Om tot een eenduidige aanpak te komen heeft de persoonlijk begeleider, naast de contacten met de leerling, ook regelmatig overleg met de mentor, docenten en ouders. Vanuit het zorgarrangement kan ook het Maatjesproject worden ingezet, waarbij oudere leerlingen die bekend zijn met het zorgteam van de school eersteklassers met extra ondersteuningsbehoeften begeleiden. Leerlingen bespreken praktische zaken met elkaar en helpen elkaar zo op zowel organisatorisch als sociaal vlak. Dit project blijkt voor beide partijen zeer leerzaam. Speciale faciliteiten Sommige leerlingen kunnen op grond van een diagnose (indien nodig) gebruik maken van speciale faciliteiten. In de meeste

15 gevallen betreft dit extra tijd bij toetsen. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring kunnen ook gebruik maken van aangepaste normen voor spellingsfouten en in klas 4 eventuele vrijstelling voor de verplichting van Frans of Duits. In overleg met de mentor bestaat de mogelijkheid tot een mondelinge toets voor de talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Sommige leerlingen maken ook gebruik van een laptop als dat aangegeven is door een deskundigenverklaring en nodig is als onmisbaar onderdeel van hun leerproces. Trainingen Voor leerlingen die moeite hebben met de omgang met andere leerlingen of moeite hebben om voor zichzelf op te komen, biedt de school elk jaar de Achillesgroep. In deze groep worden schoolse situaties geoefend en krijgen leerlingen feedback op hun eigen handelen. De Achilles-groep is speciaal bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Voor leerlingen die extra spanningen ondervinden bij toetsen biedt de school een Faalangsttraining aan. Extra begaafde leerlingen De school wil ook een goede school zijn voor leerlingen die door hun capaciteiten of interesses meer aankunnen of meer uitdaging nodig hebben dan andere leerlingen. Om duidelijkheid te krijgen om welke leerlingen het zou kunnen gaan, wordt bij alle leerlingen van de eerste klas in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen de zogenaamde ISTtest afgenomen. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben biedt het Hermes-programma veel mogelijkheden tot verbreding en verdieping. Voor leerlingen die in principe wel goede capaciteiten hebben, maar bij wie het om verschillende redenen ontbreekt aan voldoende motivatie om zich in te zetten is er de Motivatietraining. Vertrouwenspersonen Bernrode wil een veilige school zijn met een open en prettig leerklimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers die zich desondanks het slachtoffer voelen van (seksuele) intimidatie of zich anderszins niet veilig voelen kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn: - intern: Mw. Snijders en Dhr. L. van Rooij - extern: Dhr. Van der Linden, lid van het Curatorium of de vertrouwenspersonen van de OSZG, Mw. G. Veldhoen ( of ) en Dhr. J. Olgers ( f ) 13

16 Een multifunctioneel gebouw 14

17 Een multifunctioneel gebouw Een multifunctioneel gebouw In 2008 zijn we vanaf de Zijlstraat verhuisd naar ons huidige gebouw. Het nieuwe gebouw is meer dan een onderwijsgebouw. Samen met de school maken sport, - kunst- en welzijnsinstellingen van de gemeente er gebruik van. Dat biedt veel voordelen. Zonder de samenwerking met de gemeente en met de medegebruikers was de realisatie van de sportzaal, de grote aula, de collegezaal, de keuken, de muziekruimtes etc. niet mogelijk geweest. Omgekeerd kunnen de medegebruikers van het gebouw beschikken over een aantal ruimtes en faciliteiten van de school die normaliter voor hen niet beschikbaar zouden zijn. Een van de onderwijsdoelstellingen van Bernrode is, dat de school en de maatschappij dichter bij elkaar komen. Die doelstelling wordt onder meer door het gebouw heel concreet ingevuld. Bernrode is een volledig rookvrije school. Mogelijkheden voor het onderwijs Een gebouw is een middel. Een onderwijsgebouw is er voor het onderwijs. We hebben in het gebouw gekozen voor veel variatie in lokalen en ruimtes om recht te doen aan de grote variëteit in ons onderwijs. In het gebouw zijn een aantal verwante vakken ( faculteiten ) geclusterd. Per faculteit zijn er instructieruimtes, groepsruimtes en ruimtes voor individuele activiteiten. Iedere faculteit heeft aparte werkplekken voor leerlingen en docenten die met elkaar in verbinding staan. Alle vakken hebben eigen lokalen, maar de indeling van het gebouw nodigt uit tot intensieve onderlinge samenwerking. Op centrale plaatsen in de school liggen, naast een moderne mediatheek met boeken, computers en studeerplekken op vier andere plekken virtuele mediatheken met computer- en studeerplekken. Eén van deze virtuele mediatheken is ook te gebruiken als computer- en digitaal toetslokaal. Alle lokalen zijn voorzien van moderne onderwijs- en presentatiemiddelen. In de grote aula en de foyer kunnen leerlingen in de pauzes en tussenuren ontspannen. Iedere dag zijn er verse broodjes en andere (gezonde) versnaperingen te verkrijgen tegen lage prijzen. In overleg met de commissie De Gezonde School wordt in het assortiment de balans tussen gezond en/of lekker bepaald. de drie B s Gymnasium Bernrode, Bernezorg en de abdij van Berne (de drie B s) grenzen aan elkaar. Daardoor zijn er samenwerkingsvormen mogelijk waar alle partijen van profiteren en delen de drie instellingen waar mogelijk en nodig ruimtes en maken ze gebruik van elkaars tuinen en parkeerruimtes. 15

18 Extra lesprogramma 16

19 Extra lesprogramma Het Hermes-programma Het Hermes programma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het programma is gericht op leerlingen die meer kunnen en slaat een brug van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Het Hermes-programma is opgezet rondom de faculteiten Talen, Exact, Zaakvakken, Kunst en Sport. Het Hermes-programma wordt gerealiseerd door enthousiaste interne en externe docenten. Externe instanties en bedrijven verlenen graag medewerking aan dit programma. Over het algemeen zijn alle cursussen opgezet in twee blokken die samenvallen met de semesters. Het programma is onder lestijd waardoor leerlingen soms lessem missen. Ze dienen er zelf voor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan. Deelnemers aan het Hermes-programma tekenen een overeenkomst samen met de ouders en de mentor. De kosten variëren maar zijn voor de meeste cursussen 50,- per semester. Het is mogelijk een beroep te doen op het daartoe opgerichte Hermesfonds als de kosten een probleem zijn. Voor de details verwijzen we naar de website. 1. Talen Engels Het Cambridge-programma Vanaf klas 1 worden alle lessen in de moderne vreemde talen gegeven volgens het principe doeltaal = voertaal. Dit geldt ook voor Engels. De lessen worden volgens een Engelse methode gegeven. Alle leerlingen kunnen vanaf klas 3 deelnemen aan de Cambridge-examens. Dat zijn examens die internationaal erkend worden en op diverse niveaus worden afgenomen. De Cambridgelessen zijn vast in het rooster opgenomen. Voor het afleggen van de Cambridge-examens worden kosten in rekening gebracht. Native speakers spelen in dit extra programma een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de mondelinge vaardigheden. Frans Ook in de lessen Frans is de doeltaal de voertaal. Alle leerlingen kunnen t/m klas 4 deelnemen aan de internationaal erkende Delfexamens. Vanaf klas 5 geldt dit voor de leerlingen die Frans als eindexamenvak hebben gekozen. Voor de examens en de extra lessen worden kosten in rekening gebracht. Duits Ook in de lessen Duits is de doeltaal de voertaal. Net als bij Frans kunnen alle leerlingen tot en met klas 4 deelnemen aan de zogenaamde Goethe-examens die internationaal erkend zijn. Vanaf klas 5 geldt dit voor de leerlingen die Duits als eindexamenvak hebben gekozen. Voor de examens en de extra lessen worden kosten in rekening gebracht. Overige taalcursussen Chinees Leerlingen leren de beginselen van het Mandarijn in taal en het schrift. Er worden twee cursussen aangeboden: een voor beginners en een voor gevorderden. VTO Latijn Leerlingen leren in het eerste jaar om gesproken Latijn te verstaan en om eenvoudige zinnen in het Latijn te schrijven. In het tweede jaar leren leerlingen ook zelf de kunst van het spreken van Latijn. 17

20 2. Exact Anatomie van Vertebraten In deze cursus, gegeven door een biologiedocent, worden bouwplannen van gewervelde dieren bekeken. Er worden evolutionaire verbanden gelegd. De cursus richt zich op klas 5 en 6 en is een must voor iedereen met een interesse in biologie of geneeskunde. Forensisch Onderzoek De forensische wetenschap is een vakgebied waar veel samenkomt. Van biologie tot natuurkunde, en van scheikunde tot probleemoplossend vermogen. In deze cursus wordt aan de hand van een heuse moordzaak gekeken naar vingerafdrukken, DNA, voetstappen en diverse andere sporen. De cursus richt zich op leerlingen van klas 4. Natuur Voor leerlingen van klas 1 en 2 wordt de cursus Natuur aangeboden, waar leerlingen onder begeleiding van biologen het veld in gaan. Alles wat groeit, bloeit, kriebelt en kruipt zal bekeken worden. Leerlingen leren determineren, soortkennis en aan de hand van levende organismen iets zeggen over abiotische factoren in een gebied. Robotica Met Lego is het makkelijk om een robot te bouwen. Via een klein computertje en diverse sensoren kunnen we op deze manier een apparaatje bouwen dat reageert op zijn omgeving. Deze cursus is gericht op leerlingen die nog niet gewerkt hebben met Lego Mindstorm, van klas 1 en klas 2. Een vervolgscursus is op dit moment in ontwikkeling. Wiskunde Kangoeroewedstrijden Kangoeroe is een wiskundewedstrijd voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren, die gelijktijdig in 28 Europese landen wordt gehouden. Op Bernrode nemen alle leerlingen van klas 1 deel aan de wedstrijd. Leerlingen uit klas 2 en 3 kunnen ook meedoen. Alle vijfde klassen doen mee met de landelijke wiskunde A- of B-dag. 18

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie