SCHOOLGIDS 2011/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2011/2012"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar Contactgegevens Wie is wie 4 2. Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaan en oprichting van de school Het Klokhuis Uitgangspunten Aannamebeleid Absentiebeleid 7 3. Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Onderwijsplanning Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school Leerlingvolgsysteem Toetskalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs Algemene gang van zaken bij vertrek leerling naar een andere school Leerkrachten Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Inspraak Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Relatie school metomgeving Resultaten van het onderwijs Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen Cijfers van uitstroom en aansluiting Praktische zaken Schooltijden Veiligheid Ouderbijdrage Schoolverzekering Sponsoring Namen en adressen van externe contacten 300 Schoolgids Het Klokhuis Pagina 2 van 30

3 Inleiding Waarom een schoolgids voor ouders? Deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen te informeren over onze school. De schoolgids laat zien wat de school voor een leerling kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Wat staat er in deze schoolgids? Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over: Hoe onze school het onderwijs vorm geeft; Hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt; Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; De veranderingen van het afgelopen jaar en de voorgenomen veranderingen in het komende schooljaar; De resultaten die onze school bereikt, en Veel praktische informatie. Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? Deze schoolgids is volledig herzien ten opzichte van de vorige schoolgidsen en is geschreven door de voorzitter, het bestuurslid onderwijskundige zaken en de leerkrachten en is vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Schoolplan? De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin wij, voor een periode van vier jaar, uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken. Verzoek aan ouders om te reageren Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Hebt u vragen of wensen naar aanleiding van deze schoolgids of suggesties voor verbetering, kunt u contact opnemen met een bestuurslid of een van de leerkrachten. Om de informatie nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, willen we graag van u weten wat u van onze schoolgids vindt. Daarom vragen we u de vragenlijst in te vullen die u los bij deze schoolgids hebt gekregen. U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij een bestuurslid of bij een van de leerkrachten. Augustus 2011 Schoolgids Het Klokhuis Pagina 3 van 30

4 1. De school: wie, wat, waar 1.1 Contactgegevens Schoolgebouw: Europis 11a Piskopiano Tel PostadresVereniging: Postbus Chersonissos Kreta/Griekenland Contactpersoon: Hyves: Facebook: Suzanne Schils Tel / onze pagina is te vinden via klokhuis Kreta 1.2 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Leerkrachten: Esther van de Donk Tel Joost Hamel Tel Het bestuur: Voorzitter: Suzanne Schils Tel Secretaris: Manni Loosen Tel Penningmeester: Thea Krimili - v.vuuren Tel Lid onderwijskundige zaken: Miriam Tziraki - Van der Hagen Tel Lid PR en Sponsoring: Renie Spijkerman Tel De activiteitencommissie: Nicole Boegschoten Tel Peggy Calis Tel Danna Lobbes Tel Pauline Magkafouraki Tel Pascale Spoormans Tel Robbie en Maaike Wiggers Tel De kascommissie: Vanessa Bosschers Tel Nicole Marevelaki Tel Poppi Sopassoudaki Tel De vertrouwenspersoon: Jackie Ogg Tel Schoolgids Het Klokhuis Pagina 4 van 30

5 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie De missie is door het bestuur in samenwerking met de leerkrachten opgesteld en vervolgens goedgekeurd tijdens een teamvergadering. Aansluitend is zij samen met de visie vastgesteld door het bestuur d.d. 29 augustus Onze missie is het op motiverende wijze aanbieden van kwalitatief goed Nederlandse Taalen Cultuuronderwijs aan Nederlandstalige leerlingen op Kreta in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, gericht op eventuele terugkeer naar Nederland/België en op het behalen van een passend certificaat Nederlands als vreemde taal. 2.2 Visie Het in paragraaf 2.1 beschreven proces is eveneens gevolgd voor de ontwikkeling van de visie en deze luidt als volgt: Op grond van de leerlingenpopulatie van onze NTC-school en rekening houdend met onze missie willen wij in de komende periode van vier jaar in het bijzonder aandacht besteden aan: 1. Woordenschatonderwijs, door een meer uitgebreide toepassing van de didactiek van Verhallen; 2. Cultuur, door het toewerken naar een duidelijk cultuurprogramma binnen de lessen; 3. ICT, door dit systematisch in het dagelijkse lesprogramma in te zetten; 4. Voortgezet onderwijs, door eventuele uitbreiding met 1 schooljaar en eventuele invoering van rapporten. 5. Professionalisering door: - Het werken met een afgerond systeem van kwaliteitszorg. - Automatisering en digitalisering van zowel het leerlingvolgsysteem als de leerling- en schooladministratie. - Het aanstellen van een coördinator, zodat een efficiënte samenwerking tussen schoolteam en bestuur bewerkstelligd wordt. 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaan en oprichting van de school Het Klokhuis Vele jaren bezocht een groot aantal leerlingen uit Chersonissos en omgeving de NTC - school in Heraklion. Omdat dit voor de leerlingen en voor de ouders (met name in de zomerperiode waarin de meeste ouders seizoenswerk verrichten) een zeer zware belasting was, werd al langere tijd getracht een school op te richten in Chersonissos. Na overleg met de Stichting Nederlands Onderwijs Halfweg te Agios Nikolaos, werd in het najaar 2004 besloten dat Halfweg een dependance in Chersonissos zou oprichten. Met ingang van 1 februari 2005 worden voor circa 30 leerlingen Nederlandse Taal - en Cultuurlessen verzorgd. Om praktische en bestuurlijke redenen werd in de winter 2005 door de plaatselijke besturen van Agios Nikolaos en Chersonissos besloten over te gaan tot een zelfstandige school in Chersonissos. Door het bestuur van Chersonissos wordt overgegaan tot de oprichting van de Vereniging Nederlanders in Chersonissos, Het Klokhuis. De naam van de school - Het Klokhuis - is gekozen door de ouders/leden van de Vereniging naar aanleiding van ingediende namen door ouders en leerlingen. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 5 van 30

6 Met ingang van 1 oktober 2006 is deze zelfstandige vestiging van start gegaan als vervolg op de dependance van Halfweg. Onze school is gehuisvest aan de Odos Evropis 11 in het dorpje Piskopiano, behorend bij de gemeente Chersonissos. De afstand van school naar huis varieert van loopafstand tot enkele kilometers, en het vervoer van en naar school wordt door de ouders zelf geregeld. Het gaat hier om een traditioneel pand, dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld aan de Vereniging. Voor die tijd werd het pand als lagere school en later als dokterspraktijk gebruikt. Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor subsidie van de Nederlandse overheid. Onze school is erkend als een dergelijke NTC - locatie en wij worden daardoor ondersteund door de Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Dit betekent ook dat onze school onderworpen is aan het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. De schoolgids en het schoolplan vormen samen de documenten waarmee onze school verantwoording aflegt aan de ouders, aan de Stichting NOB en aan de Inspectie voor het Onderwijs in Nederland. De school heeft een bestuur dat in de praktijk bestaat uit ouders van ingeschreven leerlingen van zoveel mogelijk verschillende leeftijden en een onafhankelijk bestuurslid. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar Uitgangspunten Onze school kent enkele uitgangspunten, die belangrijk zijn voor onze identiteit (zie ook 9.2). Het onderwijs op onze school wordt gekenmerkt door het werken met kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedere leerling. We hebben oog voor verschillen en proberen zoveel mogelijk aan individuele behoeften te voldoen. We proberen een prettige leeromgeving te scheppen, waar de leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en waar ze gestimuleerd worden. Het gaat in de eerste plaats om de leerlingen! De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met Nederland en worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. 2.4 Aannamebeleid Ouders en kinderen zijn altijd van harte welkom om kennis te komen maken alvorens het kind officieel wordt ingeschreven. Informatie opvragen en de aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt in eerste instantie mondeling bij een van de leerkrachten of het bestuur. De formele aanmelding vindt plaats tijdens een introductiegesprek met een van de leerkrachten, met behulp van een intake - en planningsformulier. Er wordt dan getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn niveau van de Nederlandse taal. Aan de hand van deze gegevens wordt een groep gezocht die zo goed mogelijk bij het kind past. Wanneer uit deze gegevens niet duidelijk wordt waar de leerling geplaatst kan worden, kunnen nog aanvullende toetsen worden afgenomen. Tevens zullen de verwachtingen van de school en de ouders ten aanzien van het onderwijs worden besproken, alsmede welke verplichtingen over en weer gelden. Er zal ook algemene informatie worden uitgewisseld over het reilen en zeilen van de school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 6 van 30

7 Wij nemen kinderen van alle drie de NTC-richtingen (zie 3.1) aan op onze school. De kinderen moeten echter wel in staat zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen. Bovendien moeten de kinderen en hun ouder(s) bereid zijn om thuis Nederlands te spreken en een kleine hoeveelheid huiswerk per les te maken. Indien van toepassing verstrekken de ouders bij aanmelding het leerlingendossier (zie paragraaf 3.3.) dat zij bij vertrek van de vorige school hebben ontvangen. In principe kunnen kinderen op elk gewenst moment worden toegelaten. De school vraagt eenmalig twee kopieën van het paspoort van het kind in te leveren. Dit in verband met de subsidieaanvraag en de leerlingenadministratie. Met betrekking tot groep 1 geldt het volgende: Een nieuwe groep 1 start in principe alleen bij een minimum van drie kinderen die voor subsidie van de Stichting NOB in aanmerking komen, dus als zij op de peildatum van 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar zijn. Indien er niet voldoende kinderen zijn om een nieuwe groep 1 te starten, zal gekeken worden of er een combinatie mogelijk is met groep 2. Als het kind op of voor 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar oud is, mag het dus per 1 september van hetzelfde jaar starten in groep 1 of in de eventuele combinatiegroep 1-2. Voor kinderen die na 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar oud worden, zal tijdens een gesprek met de betreffende leerkracht bekeken worden of het kind kan beginnen of dat er nog een jaar gewacht wordt. De groepsgrootte van groep 1 is maximaal 7 kinderen. Bij een aanmelding van meer dan 7 kinderen hebben de kinderen die voor subsidie in aanmerking komen voorrang, daarna de kinderen met broertjes/zusjes op school en dan de overige kinderen naar geboortedatum. Bij een aanmelding van 10 kinderen of meer kunnen er twee groepen 1 gemaakt worden. 2.5 Absentiebeleid Voor het goed functioneren van de school is het noodzakelijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. Vooral bij de jongere kinderen dienen de ouders ervoor te zorgen dat leerlingen tijdig gebracht en gehaald worden en dat de leerkracht weet door wie dat gedaan wordt. In geval van afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) dient de les - ruim van tevoren - telefonisch te worden afgemeld bij de betreffende leerkracht. De les gaat namelijk niet door als er slechts 1 of 2 kinderen van de groep aanwezig zijn. Wanneer een kind verzuimt van school worden gemiste lessen/oefeningen als extra huiswerk opgegeven. Bij langdurig en/of veelvuldig verzuim wordt in overleg met de ouders een individuele oplossing gezocht. Bij ziekte/afwezigheid wordt verwacht dat de leerling het huiswerk voor de betreffende les gewoon maakt en zelf of diens ouder contact opneemt met de betreffende leerkracht om de gedane zaken van de betreffende les door te nemen en het huiswerk voor de volgende les door te krijgen. Als een ouder het kind thuishoudt zonder geldige reden en/of zonder bericht aan de school, wordt dit door de leerkracht onmiddellijk gemeld bij het bestuur. Het bestuur neemt hierover contact op met de ouder(s) en probeert samen tot een oplossing te komen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt een absentieregistratie bijgehouden en op het rapport wordt het aantal verzuim - uren vermeld. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 7 van 30

8 3. Onderwijs 3.1 NTC onderwijs NTC-onderwijs is de afkorting voor Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs. Het wordt in vele landen over de gehele wereld aan Nederlandstalige kinderen aangeboden. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB), staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en ontvangt jaarlijks subsidie van de Nederlandse overheid. De lessen vinden plaats na de Griekse dagschool. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. We maken binnen het onderwijs een onderscheid tussen NTC richtingen 1, 2 en 3. NTC-richting 1: bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie. Daarnaast spreken zij de taal van het land. Binnen deze richting wordt gestreefd naar directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals onder meer geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. NTC-richting 2: bij deze leerlingen wordt over het algemeen met een van de ouders Nederlands gesproken, de taal van de andere ouder is bijna altijd de taal van het land. Deze laatste is vaak dominant in de thuissituatie. Binnen deze richting is het doel de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil te houden. Kerndoelen en tussendoelen voor de verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk van het NTC-onderwijs ligt op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. NTC-richting 3: deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal. Het betreft kinderen die thuis een minimaal Nederlands taalaanbod krijgen. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond maar heeft het Nederlands niet of niet consequent met het kind gesproken. De taal van het land is dominant. Het leerstofaanbod is in eerste instantie gericht op het vergroten van de woordenschat. Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van alle drie de NTC-richtingen. Echter de NTC richting 2 overheerst traditioneel. Bij de intake wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het taalniveau van het kind en dus welke NTC-richting het kind gaat volgen. 3.2 Organisatie van het onderwijs Op onze NTC-school wordt dit schooljaar les gegeven aan kinderen in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs maakt onderscheid tussen onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden opgeleid tot en met VO 2 en kunnen in mei deelnemen aan het examen CNaVT waarbij er verschillende certificaten te behalen zijn. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Griekse dagschool. Er worden alleen Nederlandse Taal en Cultuurlessen gegeven. Het aantal beschikbare uren en lestijden is beperkt tot de naschoolse tijden op maandag t/m vrijdag en de zaterdag. Binnen elke groep is er sprake van leerlingen uit verschillende NTC-richtingen (zie 3.1). De kinderen werken vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de kinderen. De leerkrachten maken gebruik van het directe instructiemodel om zo optimaal mogelijk met de beperkte contacturen om te gaan. Bij dit model gaat het om leerkrachtgestuurd onderwijs. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 8 van 30

9 Kenmerkend zijn: doelgerichtheid, goed tijdmanagement, expliciet zijn met veel voorbeelden, actieve betrokkenheid van de leerlingen en onderwijs op maat. Sinds begin 2011 zijn in het klaslokaal 4 nieuwe computers met internet geïnstalleerd. Hierdoor is de integratie van ICT in ons onderwijs mogelijk. Dit jaar zal hieraan speciale aandacht worden gegeven. Onze school fungeert namelijk samen met de NTC school in Heraklion als een pilotschool voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma Online Nederlands, dat speciaal voor NTC scholen is geschreven. Wat betekent dat nu voor onze onderwijspraktijk? Onze leerlingen krijgen een gedeelte van de leerstof aangeboden zoals ze gewend zijn in de klas, met daaraan verbonden de nodige huiswerkopdrachten. Daarnaast krijgen de leerlingen een gedeelte aangeboden op hun persoonlijke pagina in het programma Online Nederlands. De leerkracht volgt en begeleidt de leerlingen zowel in de klas, als binnen het programma. Voor spelling krijgen de leerlingen geen werkboekjes meer. Alle opdrachten worden binnen Online Nederlands gemaakt en nagekeken. Afhankelijk van hoe de opdrachten gemaakt worden kijkt de leerkracht wat elke afzonderlijke leerling nodig heeft. Op deze manier bieden we beter onderwijs op maat en krijgt elke leerling leerstof aangeboden die tegemoet komt aan zijn/haar persoonlijke leerbehoefte. In de klas zal de leerkracht instructie blijven geven; er zal ook zelfstandig gewerkt worden en de leerkracht zal tijd hebben om individueel nog eens extra iets uit te leggen als een leerling daar behoefte aan heeft. Toetsen worden ook klassikaal afgenomen en besproken. De tijd die de leerlingen aan Nederlands moeten besteden zal hetzelfde blijven, te weten 3 uur les op school en ongeveer 2 uur thuis. Thuis Aan alle leerlingen vanaf groep 3 wordt na iedere les huiswerk meegegeven. Dit doen wij om de volgende redenen: - het aantal uren NTC-onderwijs is beperkt (120 uur per jaar), huiswerk is dan een noodzakelijke aanvulling; - de leerlingen kunnen zo zelfstandig oefenen met het verwerken van de lesstof; en - het helpt de leerlingen hun taakbewustzijn te ontwikkelen; In de klas wordt regelmatig aandacht besteed aan de juiste aanpak van het huiswerk. U mag natuurlijk zelf contact hierover opnemen met de leerkracht. Iedere les is er gelegenheid voor het uitzoeken en inleveren van boeken uit de bibliotheek van de school. Deze wordt elk jaar uitgebreid met goede Nederlandse jeugdliteratuur. Van de ouders verwachten we zowel begeleiding bij het maken van het huiswerk als het actief beoefenen van de Nederlandse taal thuis. Ze moeten Nederlands blijven praten en het lezen van Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten blijven stimuleren. Op deze manier blijven de ouders ook actief betrokken bij de vorderingen van hun kind(eren). Voorlezen is voor de jonge kinderen erg belangrijk, maar ook de oudere kinderen zijn hier zeer bij gebaat. Het stimuleert het leesplezier en de woordenschatontwikkeling van het kind, als u regelmatig voorleest. In de Nieuwsbrief en op de website van de school zullen regelmatig tips voor leerlingen en ouders gegeven worden. Het is dus belangrijk dat iedereen deze leest. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 9 van 30

10 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 3a Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep VO1 Groep VO2 Totaal aantal leerlingen bij aanvang schooljaar 6 leerlingen 6 leerlingen 5 leerlingen 6 leerlingen 5 leerlingen 7 leerlingen 0 leerlingen 5 leerlingen 3 leerlingen 6 leerlingen 7 leerlingen 56 leerlingen 3.4 Onderwijsaanbod en methoden Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland, zo veel als mogelijk, aansluiting vinden bij het Nederlandse onderwijs. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. De kerndoelen geven aan waar onderwijs in de Nederlandse taal in ieder geval naar moet streven (zie verder schoolplan). Werken met erkende taalmethodes impliceert het werken aan de kerndoelen. Ook wordt de doorgaande leerlijn voor de diverse deelgebieden van het taalonderwijs gegarandeerd. Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal; en - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal. De verschillende aspecten van het taalonderwijs worden op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. We onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling, woordenschat en taalbeschouwing. Met name bij het opstellen van de onderwijsinhoud komt de complexiteit van ons NTConderwijs naar voren: hoe creëren we voldoende taalgebruik situaties die motiverend voor de leerlingen zijn, terwijl we toch voldoen aan de gestelde doelstellingen? Een gedegen voorbereiding, zowel didactisch en organisatorisch als wat betreft de keuze van materialen, vinden we noodzakelijk om kwalitatief goed werk te leveren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we overlapping met het dagonderwijs willen voorkomen. Wij richten ons met name op de doelstellingen met betrekking tot het taal- en leesonderwijs die in de dagschool niet aan bod komen. Zo ligt bij ons bijvoorbeeld meer de nadruk op interactief onderwijs en zelfstandig werken. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 10 van 30

11 Groepen 1 en 2 In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. Daarom werkt de school met de zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn tussendoelen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling. Aan de hand van thema s komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. Kinderen leren beter tijdens voor hen betekenisvolle situaties. In het kader van een thema wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen, spreken en expressie. De school werkt met de methode: De Leessleutel voor groep 1 en 2. Daarnaast wordt met gebruikmaking van de methode Schrijfdans aandacht besteed aan de motoriekontwikkeling van de kinderen ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3. Bij alle Richting 1 en 2 leerlingen uit groep 1 en 2 wordt de Cito-toets Taal voor kleuters afgenomen. Groepen 3 en 3a Om de aansluiting bij het onderwijs in Nederland beter te laten verlopen hebben wij naast een groep 3 ook een groep 3a. Hierdoor kan er in totaal twee jaar over de lesstof van groep 3 gedaan worden en kan er veel tijd worden besteed aan het leren lezen, het schrijven en de verdieping van de lesstof. Dit is nodig omdat onze kinderen op de Griekse dagschool een totaal ander schrift leren. Het onderwijs aan de groepen 3 en 3a wordt gegeven aan de hand van de methode De Leessleutel. Deze methode is voor het schooljaar aangeschaft. Voor aanvang van het schooljaar is de methode Schrijven leer je zo! aangeschaft en deze zal in de groepen 3 en 3a geïmplementeerd worden om de schrijfmotoriek beter te ontwikkelen. Bij de leerlingen van groep 3 en 3a worden de Cito-toetsen Woordenschat en Technisch lezen afgenomen. Groepen 4 t/m 8 In groep 4 t/m 8 is het onderwijs gebaseerd op de methode Taal Actief 3 met de daarbij behorende extra spelling- en woordenschat leerlijn. Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Deze methode zal in het schooljaar uitgebreid worden met NieuwsbegripXL. We werken dan met een complete methode die voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs. Er wordt veel belang gehecht aan het zelf thuis lezen van boeken. Leerlingen moeten hier regelmatig verslagen van inleveren of een boekbespreking over houden. Bij de leerlingen van groep 4 t/m 8 worden, naast de methode gebonden toetsen, de volgende Cito-toetsen afgenomen: Leestempo / leestechniek, Begrijpend lezen, Spelling en Woordenschat. Cultuuronderwijs Er wordt via een thematisch benadering aandacht besteed aan de Nederlandse Cultuur, Geschiedenis en Aardrijkskunde. De Canon van Nederland wordt daarbij als hulpmiddel gebruikt. Deze bestaat uit vijftig onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De onderwerpen variëren van de hunebedden en Willem van Oranje tot de grondwet en de gasbel. De Canon leidt tot meer kader en verdieping van de kennis over ons verleden. Daarnaast zijn de, door de stichting NOB opgestelde cultuurmappen NederLAND IN ZICHT een uitstekend hulpmiddel voor het culturele gedeelte van de Nederlandse lessen. We onderscheiden de domeinen: - festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes; - jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen; - algemene kennis van Nederland; De domeinen worden geïntegreerd en in onderlinge samenhang met de Nederlandse taallessen aangeboden. Hiertoe behoren ook de begrijpend lezen lessen van Nieuwsbegrip die wekelijks een actualiteit uit het nieuws behandelen (zie verder schoolplan). Schoolgids Het Klokhuis Pagina 11 van 30

12 Voor alle groepen wordt de jaarlijkse cyclus van feestdagen doorlopen. Als daartoe aanleiding is, worden typisch Nederlandse evenementen belicht, zoals bijvoorbeeld de Elfstedentocht. Tevens worden in alle groepen persoonlijke ervaringen uitgewisseld na contact met Nederland (bezoeken, visite, vakanties) en wordt gesproken over Nederlandse krantenberichten, websites, enz. Dit schooljaar zal per groep een cultuurprogramma worden opgesteld. Er wordt door de leerkrachten een cultuurmiddag georganiseerd rondom de Kinderboekenweek. Alle overige cultuuractiviteiten, waaronder het organiseren van het Sinterklaasfeest, carnaval, een paasfeest en een Koninginnedagfeest, worden door de activiteitencommissie georganiseerd. Deze is samengesteld uit een aantal ouders. Voortgezet onderwijs Het NTC onderwijs zou moeten worden afgesloten met een diploma dat vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse middelbare school, op basis waarvan de leerling automatisch zou worden toegelaten tot het Nederlandse wetenschappelijk- of beroepsonderwijs. Het enige examen dat een diploma oplevert dat dit recht verleent, is het NTT2-examen (Nederlands als Tweede Taal, niveau II), dat echter alleen in Nederland wordt afgenomen. Informatie over dit examen kunt u vinden op de website van de IB groep (www.ib-groep.nl). Onze school richt zich, evenals de meeste NTC-scholen, op het behalen van de Certificaten Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal maakt sinds jaar en dag examens Nederlands voor leerlingen over de hele wereld. Het CNaVTproject wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven). Sinds begin 2010 werkt het CTO voor de uitvoering van het project samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Fontys Hogescholen). Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie. Er bestaan certificaten op verschillende niveaus (de zogeheten profielen ). Op het ogenblik zijn er zes profielen, waarvan wij er vier aanbieden, namelijk: Profiel toeristische en informele taalvaardigheid (PTIT) Bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden of voor mensen die in een niet-professionele context met Nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren. Profiel maatschappelijke taalvaardigheid (PMT) Bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten als krantenartikelen en nieuwsberichten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf Nederlands willen begrijpen en gebruiken. Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) Bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool om er lessen bij te wonen en een getuigschrift of diploma te halen. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met theoretische, wetenschappelijke of academische teksten, afhankelijk van de instelling waar les wordt gevolgd (hogeschool of universiteit). Profiel academische taalvaardigheid (PAT) Bedoeld voor mensen die aan het einde van een opleiding Nederlands als vreemde taal staan of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als vreemde taal. Zij moeten kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op academisch niveau. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 12 van 30

13 De profielen hebben een opklimmende moeilijkheidsgraad: DE CNaVT profielen en de CEFR niveaus C2 C1 B2 PPT PAT PTHO B1 A2 A1 PTIT PMT PTPB PROFIEL Inschrijving voor de examens vindt jaarlijks plaats vóór 15 maart. In overleg met leerling en ouder(s) stelt de leerkracht naar gelang het niveau van iedere leerling voor, aan welk(e) examen(s) hij/zij zou kunnen deelnemen. In principe zal het voor dit schooljaar zijn: VO1 PTIT en PMT VO2 PTHO en PAT Het examen wordt in de eerste helft van mei op onze school door een erkend examinator afgenomen. Het examengeld ( 75, - per profiel) komt voor rekening van de ouders. Het examen bestaat uit drie onderdelen. In het A-deel zitten taken met een audiofragment, in het B-deel wordt lezen en schrijven getoetst en in het C-deel wordt mondelinge taalvaardigheid getoetst. De examinator neemt het A- en B-deel klassikaal af. In het C-deel voert de examinator een gesprek met iedere kandidaat apart. De afgenomen examens worden ter beoordeling toegezonden aan de Taalunie, waarna begin augustus zowel de kandidaten als de school bericht over de uitslag ontvangen. Tijdens de lessen worden de proefexamens van het CNaVT geoefend en maken we gebruik van voorbeeldexamens van Staatsexamens Nederlands als tweede taal. Tevens wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Nieuw Nederlands, VMBO T / HAVO niveau. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van specifieke websites zoals Deze methode zal in het schooljaar uitgebreid worden met NieuwsbegripXL. We werken dan met een complete methode die voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen. Het is van groot belang dat leerlingen thuis Nederlandstalige tijdschriften, kranten en websites lezen, zodat ze op de hoogte zijn van actuele thema s! Ze moeten thuis boeken lezen. Leerlingen moeten hier regelmatig verslagen van inleveren of een boekbespreking over houden. Uiteraard moet er thuis Nederlands gesproken worden. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 13 van 30

14 3.5 Onderwijsplanning Vakgebied Doelen van de school Methoden / materialen Technisch lezen Groep 1-2 beginnende geletterdheid: De Leessleutel verhaalbegrip/woordenschat, taalbewustzijn en klanktekenkoppeling Groep 3 en 3a aanvankelijk lezen: de klanktekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Groep 4-8 Voortgezet lezen: goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten De Leessleutel Loteb (groep 3a) Leessleuteltjes Boeken uit de schoolbibliotheek Leesboeken/jeugdliteratuur ingedeeld in niveaus vanaf groep 3 t/m VO Speciale Leesbegeleiding, Luc Koning Begrijpend lezen Mondelinge taalvaardigheid Taalbeschouwing Stellen en informatie verwerking Woordenschat Spelling Motoriek Groep 4-8: begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (verhalen, gedichten en informatieve teksten) En strategieën aanleren om informatie uit teksten te verwerven. VO: Kennismaken met jeugdliteratuur Vergroten van spreek- en luistervaardigheid in verschillende situaties inzicht krijgen in de opbouw van woorden/zinnen/teksten in Nederlandse taal Stelopdrachten met gevarieerde doelstellingen kunnen maken (betoog, (in)formele brief, formulier, artikel enz.) Verbreding en verdieping van de woordenschat De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren Het ontwikkelen van een goede schrijfmotoriek. NieuwsbegripXL Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo NieuwsbegripXL De Leessleutel (Groep 1-2) De Leessleutel (Groep 3 en 3a) Taal actief 3 (Groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) Prent- en voorleesboeken Materiaal gericht op (taal)ontwikkeling De Leessleutel (groep 3 en 3a) Taal actief 3 (groep 4-8) Online Nederlands (groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) De Leessleutel (groep3 en 3a) Taal actief 3 (groep 4-8) Online Nederlands (groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) CNaVT-toetsenbank (VO) De Leessleutel (groep 1 en 2) De Leessleutel (groep3 en 3a) Taal actief 3 Werkboek (groep 4-8) Woordenschat Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) Cd-rom de Taalfanfare (groep 3-8) Cultuurlessen (o.a. uit NederLAND IN ZICHT) De Leessleutel (groep3) Taal actief 3 Woordbouw Nieuw (groep 4-8) Nieuw Nederlands I vmbo-t/havo (VO) Schrijfdans (groep 1 en 2) Schrijven leer je zo! (groep3 en 3a) NB. Voor meer gedetailleerde informatie, zie groepsmappen op school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 14 van 30

15 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem In de zomervakantie van 2011 hebben wij een digitaal leerlingvolgsysteem aangeschaft. Hiermee kunnen wij de vorderingen van de leerlingen digitaal volgen en vastleggen. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen van het PO getoetst aan de hand van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). De Cito-toetsuitslagen worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt alle gegevens en gaat voor elke leerling na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt. Dit wordt in het team besproken ( zie verder 4.3). Naast het digitale leerlingvolgsysteem is er het leerlingendossier, de map die van iedere leerling wordt bijgehouden. Daarin worden, behalve de resultaten van toetsen en observaties, gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten van de verschillende jaren. De leerling en ouders kunnen altijd de leerling-map van hun kind inzien. De map wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele overgang naar een andere school geeft deze map de nieuwe school een goed beeld van het kind. Leerlingendossiers zijn eigendom van het bevoegd gezag van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op de school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier. Twee maal per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport. Hiermee informeert de leerkracht leerling en ouder over de ontwikkeling van de leerling. Dit rapport is tevens het uitgangspunt voor de oudergesprekken. Tot op heden ontvingen de leerlingen van het voortgezet onderwijs geen rapport. In het schooljaar zal worden bekeken of dit zo zal blijven. Bij de leerlingen van het VO worden na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen methode gebonden toetsen afgenomen. Zij sluiten hun schooljaar af met CNaVT-examens. 4.2 Toetskalender Leerstofgebied Toetspakket Cito Groep Afnamemoment Taal Taal voor kleuters 1 en 2 januari Spelling LOVS Spelling SVS Spelling (oud) 4 t/m 7 8 januari januari Woordenschat LOVS Woordenschat 3a juni (E3) 4 en 5 januari 6 t/m 8 januari Technisch lezen Begrijpend lezen Leeswoordenschat LOVS Technisch lezen Leestempo (oud) LOVS Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen Begrijpend lezen (oud) 3a 4 en 5 6 t/m t/m 7 8 juni (E3) januari en juni januari en juni januari en juni januari januari N.B. De toets leestempo (oud) wordt ingezet als klassikaal signaleringsinstrument. Alleen leerlingen met een zwakke score (V / D- of E score doortoetsen met de Drie Minuten Toets (DMT) en AVI (nieuw) voor meer diagnostisch informatie Schoolgids Het Klokhuis Pagina 15 van 30

16 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Leerlingen krijgen zoveel mogelijk aandacht op het niveau van hun individuele behoeftes. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk en houdt hierover regelmatig ruggespraak tijdens het teamoverleg. Het team bestaat uit beide leerkrachten en het bestuurslid onderwijszaken. Dit wordt zowel door bestuur als leerkrachten als een zeer belangrijk thema beschouwd. Aan de hand van observaties, methode gebonden toetsen en de onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem, worden de vorderingen van leerlingen vastgelegd. Wanneer geconstateerd wordt dat een leerling achteruitgaat of stilstaat, wordt door de leerkracht een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt na intern overleg in het team. Dit plan wordt besproken met de ouder. Doordat de onderwijstijd van drie uur per week beperkte mogelijkheden biedt worden de handelingsplannen hoofdzakelijk door de ouder, onder begeleiding van de leerkracht, uitgevoerd. Mocht na uitvoering blijken dat het plan niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan zal het handelingsplan worden bijgesteld. Als bij een leerling leer- of gedragsproblemen worden waargenomen dan verwijst de leerkracht naar de dagschool voor het verder onderzoeken van eventuele problemen. De dagschool is verantwoordelijk voor het inschakelen van externe hulp. De ouder dient de leerkracht op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven en de school hiervoor geen oplossing heeft gevonden. Ook kinderen die opvallend hoger presteren, krijgen een (op onderdelen) aangepast programma. 4.4 De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs Tijdens het 10-minutengesprek aan het einde van groep 8 zullen de resultaten, het schooladvies en informatie over de mogelijkheden van voortgezet onderwijs (individueel) met ouders doorgesproken worden. Tevens kan de ouder de verwachtingen over het voortgezet onderwijs uitspreken. Zoveel als mogelijk worden ook de resultaten op de dagschool vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en ondersteuning bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens haar of zijn schoolloopbaan. Voor de inschrijving in maart voor de CNaVT-examens heeft de leerkracht nog een gesprek met de ouder. Hierbij is ook de leerling zelf aanwezig. Ten behoeve van leerlingen die naar Nederland verhuizen of terugkeren, bestaan er van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten bieden ouders en leerlingen hulp bij het maken van de schoolkeuze (zie In augustus is op onze school een eerste bijeenkomst gehouden over studeren in Nederland. Vijf oud-ntc-leerlingen die in Nederland studeren hebben voorlichting gegeven aan de (ex)leerlingen voortgezet onderwijs van zowel onze school als de school in Heraklion. Wij hopen onze leerlingen hiermee meer inzicht te geven in hun toekomstmogelijkheden. Ook willen wij het contact tussen deze jongeren onderling stimuleren, omdat wij geloven dat dit zeer waardevol is. Wij zullen iedere twee jaar een dergelijke bijeenkomst blijven organiseren. 4.5 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school Twee weken voor vertrek is er een eindgesprek tussen de ouders en de leerkracht. De ouders ontvangen een kopie van het leerlingendossier, een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier, dat zij mee moeten nemen naar de nieuwe school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 16 van 30

17 5. Leerkrachten 5.1 Leerkrachten stellen zich voor Het team dat verantwoordelijk is voor de directe contacten met de leerlingen en hun ouders bestaat momenteel uit twee leerkrachten, meester Joost Hamel en juffrouw Esther van de Donk. Meester Joost werkt sinds het schooljaar op onze school. Hij heeft daarvoor ruim 10 jaar als leerkracht op een Nederlandse Montessori basisschool gewerkt. Hij is tevens erkend examinator voor de examens van het CNaVT. Meester Joost gaat de groepen 3a t/m VO les geven. Juffrouw Esther werkt sinds het schooljaar op onze school. Zij is in 2009 geslaagd voor de DIGI-PABO en werkt al enkele jaren op de NTC school in Heraklion. Juffrouw Esther gaat de groepen 1, 2 en 3 les geven. 5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid Er kunnen redenen zijn dat een leerkracht niet aanwezig is, zoals ziekte of het volgen van cursussen. De lessen worden dan op een ander tijdstip ingehaald. Indien een leerkracht niet aanwezig kan zijn, zal u geïnformeerd worden over de gang van zaken. 5.3 Personeelsbeleid Voor de leerkrachten is een uitgebreide functiebeschrijving en functieprofiel gemaakt. Het bestuur tracht zich als een goed werkgever op te stellen en er vindt regelmatig overleg plaats, zoals het tweemaandelijkse overleg met de leerkrachten en het bestuurslid onderwijskundige zaken. De coördinator (juf Esther) coördineert de onderwijszaken met het onderwijsteam, houdt contact met de ouders en houdt eenieder op de hoogte betreffende de gang van zaken op de school en de onderwijsresultaten. Ook draagt de coördinator, samen met het bestuur, zorg voor het verbeteren van de kwaliteit van het NTC-onderwijs, zodat de kwaliteit van onze school gewaarborgd blijft. Eenmaal per jaar vindt er in januari een functioneringsgesprek plaats en in april van hetzelfde jaar een beoordelingsgesprek. De taken van de leerkrachten zijn o.a.: Plannen en uitvoeren van het lesprogramma. Verzorgen van kwalitatief goed onderwijs (m.b.v. een erkende lesmethode) Bijhouden van de betreffende leerlingendossiers. Opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Verzuimregistratie. Rapportage leerling-vorderingen. Overleg met en informatievoorziening aan ouders in het algemeen en in het bijzonder over de verwachtingen van hun eigen kind(eren). Vaststellen van de leerlingenrapporten. Registratie video/dvd/boek uitleen. (Zelfstandig) up-to-date houden van de eigen kennis en deskundigheid. Inhoudelijke bijdrage aan buitenschoolse activiteiten. het organiseren van een cultuurdag rondom de Kinderboekenweek. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 17 van 30

18 5.4 Scholing van leraren Er wordt veel aandacht besteed aan de scholing van de leerkrachten zelf. Voor de leerkrachten is het van belang dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs worden gevolgd en dat er aandacht wordt geschonken aan vergroting van hun deskundigheid. Contacten met leerkrachten van andere scholen vinden wij zeer belangrijk. Jaarlijks wordt er een Kretabijeenkomst georganiseerd voor zowel de leerkrachten als de bestuursleden van de 5 NTC-scholen op Kreta en onze leerkrachten en een bestuurslid zijn aanwezig op de tweejaarlijkse Griekenlandbijeenkomst. Hier zijn tevens afgevaardigden van de Stichting NOB aanwezig en worden er relevante sprekers uitgenodigd. De leerkrachten kunnen bijscholingscursussen volgen (in Nederland), welke georganiseerd worden door de Stichting NOB. Daarnaast kan in overleg vakliteratuur worden aangeschaft en een abonnement op een vaktijdschrift worden genomen. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 18 van 30

19 6. Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leraren en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens ter inzage, zoals het schoolplan, de statuten en de groepsmappen. Op school zijn de leraren de eerstverantwoordelijke voor de kinderen. De leraren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hierbij dienen zij zich aan het bestuur te verantwoorden, aangaande de inhoud en de wijze van uitvoering van taken en bevoegdheden. Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel en het bestuur. Begrip en respect voor elkaar is uitgangspunt voor een goede communicatie. Het is belangrijk dat ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren). Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van taalbeheersing van het Nederlands. Er wordt immers slechts 3 uur per week les gegeven. Dit betekent automatisch dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie. Ook in het drukke toeristische seizoen dienen de ouders tijd vrij te maken om met hun kind(eren) bewust Nederlands te praten en te helpen met het huiswerk. We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands door uw kind(eren). Laten lezen, voorlezen en het kijken naar Nederlandstalige films of televisieprogramma s zijn van grote waarde. De bibliotheek van de school staat hiervoor tot uw beschikking. Tweetaligheid biedt heel veel voordelen en extra kansen. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen die kansen kunnen grijpen! Tips: - Begin zo vroeg mogelijk met het spreken in uw moedertaal tegen uw kind. - Wees consequent in het taalgebruik. - Houd het leuk: dwing de kinderen niet om Nederlands te spreken, maar blijf zelf wel consequent Nederlands spreken. - Als uw kind antwoordt in een andere taal, herhaal het gezegde in de Nederlandse taal. - Kinderen mogen fouten maken, dus niet continue verbeteren. - Zorg voor een ruim aanbod van Nederlands materiaal, zoals: - boeken om (voor) te lezen; Maak hiervoor gebruik van de Nederlandse bibliotheek; - cd s en luisterboeken; - dvd s; - computerspelletjes; - Nederlandstalige websites; - spelletjes zoals Maan Roos Vis, Scrabble, kwartetten en Memory. - Stimuleer het onderhouden van contact met familie en vrienden in Nederland. - Laat uw kind ook met Nederlandstalige vriendjes spelen; organiseer leuke activiteiten, samen met andere Nederlandstaligen in het weekend of de vakantie. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 19 van 30

20 6.2 Ouderactiviteiten Onze school organiseert elk jaar een aantal binnen - en buitenschoolse activiteiten, waarbij in het kader van de ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd. Met betrekking tot de binnenschoolse activiteiten betreft het lesgebonden activiteiten zoals lezen, computeronderwijs, projecten en hulp bij het afnemen van toetsen. Voor de buitenschoolse activiteiten hebben wij een activiteitencommissie die o.a. uit ouders bestaat. De activiteitencommissie organiseert de activiteiten zelfstandig binnen een bepaald budget en met goedkeuring van het bestuur. De activiteiten komen in overleg met de leerkrachten en/of het bestuur tot stand. Bij het (organiseren en het) uitvoeren van de cultuuractiviteiten wordt vaak een beroep gedaan op de hulp van extra ouders. Laat het alstublieft weten als u hierbij wil helpen! Het bestuur van onze school wordt deels gevormd door ouders van leerlingen. Het verenigingsbestuur vervult voor de Stichting NOB en de onderwijsinspectie tevens de functie van schoolbestuur van Het Klokhuis. In de kascommissie zitten drie leden van de vereniging (ouders) die jaarlijks de exploitatie controleert van de vereniging en daarmee van de school. De school en de vereniging valt of staat met de hulp van de ouders. Hebt u ideeën of tips, bent u erg handig of creatief of denkt u ons op een andere manier te kunnen en willen helpen, dan laat alstublieft van u horen! 6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Als school willen wij u graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs dat wij bieden en van de voortgang van uw kind. Het schooljaar begint met een openingsbijeenkomst waar de meeste leden van het bestuur en de leerkrachten aanwezig zijn. Verder worden er verschillende koffieochtenden gehouden (waaronder op de dag van de leerkracht), hebben we de nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in februari. Informatie over de vorderingen van uw kind(eren) krijgt u op verschillende manieren. U kunt altijd met vragen terecht bij de leerkrachten en/of het bestuur. Wanneer u vragen hebt over de resultaten, het gedrag of leermoeilijkheden van uw kind(eren), kunt u altijd een gesprek aanvragen. In gevallen waarin de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal hij/zij uiteraard zelf het initiatief nemen. Tijdens de rapportuitreikingen is er voor de ouders gelegenheid tot een kort gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. Begin november worden klassenbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders te informeren over zaken die met het onderwijs aan de groep te maken hebben, zoals leermiddelen, huiswerk, huiswerkbegeleiding, lestijden en dergelijke. Een aparte informatiebijeenkomst wordt gehouden voor ouders van de leerlingen van groep 8 en het VO, waarin zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. Tevens worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven waarin de gang van zaken op school wordt genoemd en evenementen etc. worden aangekondigd. Deze worden aan de kinderen meegegeven. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 20 van 30

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie