SCHOOLGIDS 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2011/2012"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar Contactgegevens Wie is wie 4 2. Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaan en oprichting van de school Het Klokhuis Uitgangspunten Aannamebeleid Absentiebeleid 7 3. Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Onderwijsplanning Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school Leerlingvolgsysteem Toetskalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs Algemene gang van zaken bij vertrek leerling naar een andere school Leerkrachten Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Inspraak Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Relatie school metomgeving Resultaten van het onderwijs Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen Cijfers van uitstroom en aansluiting Praktische zaken Schooltijden Veiligheid Ouderbijdrage Schoolverzekering Sponsoring Namen en adressen van externe contacten 300 Schoolgids Het Klokhuis Pagina 2 van 30

3 Inleiding Waarom een schoolgids voor ouders? Deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen te informeren over onze school. De schoolgids laat zien wat de school voor een leerling kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen biedt. Ouders en leerlingen kunnen de school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Wat staat er in deze schoolgids? Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over: Hoe onze school het onderwijs vorm geeft; Hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt; Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; De veranderingen van het afgelopen jaar en de voorgenomen veranderingen in het komende schooljaar; De resultaten die onze school bereikt, en Veel praktische informatie. Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? Deze schoolgids is volledig herzien ten opzichte van de vorige schoolgidsen en is geschreven door de voorzitter, het bestuurslid onderwijskundige zaken en de leerkrachten en is vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Schoolplan? De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin wij, voor een periode van vier jaar, uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken. Verzoek aan ouders om te reageren Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Hebt u vragen of wensen naar aanleiding van deze schoolgids of suggesties voor verbetering, kunt u contact opnemen met een bestuurslid of een van de leerkrachten. Om de informatie nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, willen we graag van u weten wat u van onze schoolgids vindt. Daarom vragen we u de vragenlijst in te vullen die u los bij deze schoolgids hebt gekregen. U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij een bestuurslid of bij een van de leerkrachten. Augustus 2011 Schoolgids Het Klokhuis Pagina 3 van 30

4 1. De school: wie, wat, waar 1.1 Contactgegevens Schoolgebouw: Europis 11a Piskopiano Tel PostadresVereniging: Postbus Chersonissos Kreta/Griekenland Contactpersoon: Hyves: Facebook: Suzanne Schils Tel / onze pagina is te vinden via klokhuis Kreta 1.2 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Leerkrachten: Esther van de Donk Tel Joost Hamel Tel Het bestuur: Voorzitter: Suzanne Schils Tel Secretaris: Manni Loosen Tel Penningmeester: Thea Krimili - v.vuuren Tel Lid onderwijskundige zaken: Miriam Tziraki - Van der Hagen Tel Lid PR en Sponsoring: Renie Spijkerman Tel De activiteitencommissie: Nicole Boegschoten Tel Peggy Calis Tel Danna Lobbes Tel Pauline Magkafouraki Tel Pascale Spoormans Tel Robbie en Maaike Wiggers Tel De kascommissie: Vanessa Bosschers Tel Nicole Marevelaki Tel Poppi Sopassoudaki Tel De vertrouwenspersoon: Jackie Ogg Tel Schoolgids Het Klokhuis Pagina 4 van 30

5 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie De missie is door het bestuur in samenwerking met de leerkrachten opgesteld en vervolgens goedgekeurd tijdens een teamvergadering. Aansluitend is zij samen met de visie vastgesteld door het bestuur d.d. 29 augustus Onze missie is het op motiverende wijze aanbieden van kwalitatief goed Nederlandse Taalen Cultuuronderwijs aan Nederlandstalige leerlingen op Kreta in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, gericht op eventuele terugkeer naar Nederland/België en op het behalen van een passend certificaat Nederlands als vreemde taal. 2.2 Visie Het in paragraaf 2.1 beschreven proces is eveneens gevolgd voor de ontwikkeling van de visie en deze luidt als volgt: Op grond van de leerlingenpopulatie van onze NTC-school en rekening houdend met onze missie willen wij in de komende periode van vier jaar in het bijzonder aandacht besteden aan: 1. Woordenschatonderwijs, door een meer uitgebreide toepassing van de didactiek van Verhallen; 2. Cultuur, door het toewerken naar een duidelijk cultuurprogramma binnen de lessen; 3. ICT, door dit systematisch in het dagelijkse lesprogramma in te zetten; 4. Voortgezet onderwijs, door eventuele uitbreiding met 1 schooljaar en eventuele invoering van rapporten. 5. Professionalisering door: - Het werken met een afgerond systeem van kwaliteitszorg. - Automatisering en digitalisering van zowel het leerlingvolgsysteem als de leerling- en schooladministratie. - Het aanstellen van een coördinator, zodat een efficiënte samenwerking tussen schoolteam en bestuur bewerkstelligd wordt. 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaan en oprichting van de school Het Klokhuis Vele jaren bezocht een groot aantal leerlingen uit Chersonissos en omgeving de NTC - school in Heraklion. Omdat dit voor de leerlingen en voor de ouders (met name in de zomerperiode waarin de meeste ouders seizoenswerk verrichten) een zeer zware belasting was, werd al langere tijd getracht een school op te richten in Chersonissos. Na overleg met de Stichting Nederlands Onderwijs Halfweg te Agios Nikolaos, werd in het najaar 2004 besloten dat Halfweg een dependance in Chersonissos zou oprichten. Met ingang van 1 februari 2005 worden voor circa 30 leerlingen Nederlandse Taal - en Cultuurlessen verzorgd. Om praktische en bestuurlijke redenen werd in de winter 2005 door de plaatselijke besturen van Agios Nikolaos en Chersonissos besloten over te gaan tot een zelfstandige school in Chersonissos. Door het bestuur van Chersonissos wordt overgegaan tot de oprichting van de Vereniging Nederlanders in Chersonissos, Het Klokhuis. De naam van de school - Het Klokhuis - is gekozen door de ouders/leden van de Vereniging naar aanleiding van ingediende namen door ouders en leerlingen. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 5 van 30

6 Met ingang van 1 oktober 2006 is deze zelfstandige vestiging van start gegaan als vervolg op de dependance van Halfweg. Onze school is gehuisvest aan de Odos Evropis 11 in het dorpje Piskopiano, behorend bij de gemeente Chersonissos. De afstand van school naar huis varieert van loopafstand tot enkele kilometers, en het vervoer van en naar school wordt door de ouders zelf geregeld. Het gaat hier om een traditioneel pand, dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld aan de Vereniging. Voor die tijd werd het pand als lagere school en later als dokterspraktijk gebruikt. Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor subsidie van de Nederlandse overheid. Onze school is erkend als een dergelijke NTC - locatie en wij worden daardoor ondersteund door de Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Dit betekent ook dat onze school onderworpen is aan het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. De schoolgids en het schoolplan vormen samen de documenten waarmee onze school verantwoording aflegt aan de ouders, aan de Stichting NOB en aan de Inspectie voor het Onderwijs in Nederland. De school heeft een bestuur dat in de praktijk bestaat uit ouders van ingeschreven leerlingen van zoveel mogelijk verschillende leeftijden en een onafhankelijk bestuurslid. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar Uitgangspunten Onze school kent enkele uitgangspunten, die belangrijk zijn voor onze identiteit (zie ook 9.2). Het onderwijs op onze school wordt gekenmerkt door het werken met kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedere leerling. We hebben oog voor verschillen en proberen zoveel mogelijk aan individuele behoeften te voldoen. We proberen een prettige leeromgeving te scheppen, waar de leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en waar ze gestimuleerd worden. Het gaat in de eerste plaats om de leerlingen! De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met Nederland en worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. 2.4 Aannamebeleid Ouders en kinderen zijn altijd van harte welkom om kennis te komen maken alvorens het kind officieel wordt ingeschreven. Informatie opvragen en de aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt in eerste instantie mondeling bij een van de leerkrachten of het bestuur. De formele aanmelding vindt plaats tijdens een introductiegesprek met een van de leerkrachten, met behulp van een intake - en planningsformulier. Er wordt dan getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn niveau van de Nederlandse taal. Aan de hand van deze gegevens wordt een groep gezocht die zo goed mogelijk bij het kind past. Wanneer uit deze gegevens niet duidelijk wordt waar de leerling geplaatst kan worden, kunnen nog aanvullende toetsen worden afgenomen. Tevens zullen de verwachtingen van de school en de ouders ten aanzien van het onderwijs worden besproken, alsmede welke verplichtingen over en weer gelden. Er zal ook algemene informatie worden uitgewisseld over het reilen en zeilen van de school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 6 van 30

7 Wij nemen kinderen van alle drie de NTC-richtingen (zie 3.1) aan op onze school. De kinderen moeten echter wel in staat zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen. Bovendien moeten de kinderen en hun ouder(s) bereid zijn om thuis Nederlands te spreken en een kleine hoeveelheid huiswerk per les te maken. Indien van toepassing verstrekken de ouders bij aanmelding het leerlingendossier (zie paragraaf 3.3.) dat zij bij vertrek van de vorige school hebben ontvangen. In principe kunnen kinderen op elk gewenst moment worden toegelaten. De school vraagt eenmalig twee kopieën van het paspoort van het kind in te leveren. Dit in verband met de subsidieaanvraag en de leerlingenadministratie. Met betrekking tot groep 1 geldt het volgende: Een nieuwe groep 1 start in principe alleen bij een minimum van drie kinderen die voor subsidie van de Stichting NOB in aanmerking komen, dus als zij op de peildatum van 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar zijn. Indien er niet voldoende kinderen zijn om een nieuwe groep 1 te starten, zal gekeken worden of er een combinatie mogelijk is met groep 2. Als het kind op of voor 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar oud is, mag het dus per 1 september van hetzelfde jaar starten in groep 1 of in de eventuele combinatiegroep 1-2. Voor kinderen die na 1 oktober van het betreffende jaar 4 jaar oud worden, zal tijdens een gesprek met de betreffende leerkracht bekeken worden of het kind kan beginnen of dat er nog een jaar gewacht wordt. De groepsgrootte van groep 1 is maximaal 7 kinderen. Bij een aanmelding van meer dan 7 kinderen hebben de kinderen die voor subsidie in aanmerking komen voorrang, daarna de kinderen met broertjes/zusjes op school en dan de overige kinderen naar geboortedatum. Bij een aanmelding van 10 kinderen of meer kunnen er twee groepen 1 gemaakt worden. 2.5 Absentiebeleid Voor het goed functioneren van de school is het noodzakelijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. Vooral bij de jongere kinderen dienen de ouders ervoor te zorgen dat leerlingen tijdig gebracht en gehaald worden en dat de leerkracht weet door wie dat gedaan wordt. In geval van afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) dient de les - ruim van tevoren - telefonisch te worden afgemeld bij de betreffende leerkracht. De les gaat namelijk niet door als er slechts 1 of 2 kinderen van de groep aanwezig zijn. Wanneer een kind verzuimt van school worden gemiste lessen/oefeningen als extra huiswerk opgegeven. Bij langdurig en/of veelvuldig verzuim wordt in overleg met de ouders een individuele oplossing gezocht. Bij ziekte/afwezigheid wordt verwacht dat de leerling het huiswerk voor de betreffende les gewoon maakt en zelf of diens ouder contact opneemt met de betreffende leerkracht om de gedane zaken van de betreffende les door te nemen en het huiswerk voor de volgende les door te krijgen. Als een ouder het kind thuishoudt zonder geldige reden en/of zonder bericht aan de school, wordt dit door de leerkracht onmiddellijk gemeld bij het bestuur. Het bestuur neemt hierover contact op met de ouder(s) en probeert samen tot een oplossing te komen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt een absentieregistratie bijgehouden en op het rapport wordt het aantal verzuim - uren vermeld. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 7 van 30

8 3. Onderwijs 3.1 NTC onderwijs NTC-onderwijs is de afkorting voor Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs. Het wordt in vele landen over de gehele wereld aan Nederlandstalige kinderen aangeboden. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB), staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie en ontvangt jaarlijks subsidie van de Nederlandse overheid. De lessen vinden plaats na de Griekse dagschool. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. We maken binnen het onderwijs een onderscheid tussen NTC richtingen 1, 2 en 3. NTC-richting 1: bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie. Daarnaast spreken zij de taal van het land. Binnen deze richting wordt gestreefd naar directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals onder meer geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. NTC-richting 2: bij deze leerlingen wordt over het algemeen met een van de ouders Nederlands gesproken, de taal van de andere ouder is bijna altijd de taal van het land. Deze laatste is vaak dominant in de thuissituatie. Binnen deze richting is het doel de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil te houden. Kerndoelen en tussendoelen voor de verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk van het NTC-onderwijs ligt op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. NTC-richting 3: deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal. Het betreft kinderen die thuis een minimaal Nederlands taalaanbod krijgen. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond maar heeft het Nederlands niet of niet consequent met het kind gesproken. De taal van het land is dominant. Het leerstofaanbod is in eerste instantie gericht op het vergroten van de woordenschat. Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van alle drie de NTC-richtingen. Echter de NTC richting 2 overheerst traditioneel. Bij de intake wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het taalniveau van het kind en dus welke NTC-richting het kind gaat volgen. 3.2 Organisatie van het onderwijs Op onze NTC-school wordt dit schooljaar les gegeven aan kinderen in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs maakt onderscheid tussen onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden opgeleid tot en met VO 2 en kunnen in mei deelnemen aan het examen CNaVT waarbij er verschillende certificaten te behalen zijn. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Griekse dagschool. Er worden alleen Nederlandse Taal en Cultuurlessen gegeven. Het aantal beschikbare uren en lestijden is beperkt tot de naschoolse tijden op maandag t/m vrijdag en de zaterdag. Binnen elke groep is er sprake van leerlingen uit verschillende NTC-richtingen (zie 3.1). De kinderen werken vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de kinderen. De leerkrachten maken gebruik van het directe instructiemodel om zo optimaal mogelijk met de beperkte contacturen om te gaan. Bij dit model gaat het om leerkrachtgestuurd onderwijs. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 8 van 30

9 Kenmerkend zijn: doelgerichtheid, goed tijdmanagement, expliciet zijn met veel voorbeelden, actieve betrokkenheid van de leerlingen en onderwijs op maat. Sinds begin 2011 zijn in het klaslokaal 4 nieuwe computers met internet geïnstalleerd. Hierdoor is de integratie van ICT in ons onderwijs mogelijk. Dit jaar zal hieraan speciale aandacht worden gegeven. Onze school fungeert namelijk samen met de NTC school in Heraklion als een pilotschool voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma Online Nederlands, dat speciaal voor NTC scholen is geschreven. Wat betekent dat nu voor onze onderwijspraktijk? Onze leerlingen krijgen een gedeelte van de leerstof aangeboden zoals ze gewend zijn in de klas, met daaraan verbonden de nodige huiswerkopdrachten. Daarnaast krijgen de leerlingen een gedeelte aangeboden op hun persoonlijke pagina in het programma Online Nederlands. De leerkracht volgt en begeleidt de leerlingen zowel in de klas, als binnen het programma. Voor spelling krijgen de leerlingen geen werkboekjes meer. Alle opdrachten worden binnen Online Nederlands gemaakt en nagekeken. Afhankelijk van hoe de opdrachten gemaakt worden kijkt de leerkracht wat elke afzonderlijke leerling nodig heeft. Op deze manier bieden we beter onderwijs op maat en krijgt elke leerling leerstof aangeboden die tegemoet komt aan zijn/haar persoonlijke leerbehoefte. In de klas zal de leerkracht instructie blijven geven; er zal ook zelfstandig gewerkt worden en de leerkracht zal tijd hebben om individueel nog eens extra iets uit te leggen als een leerling daar behoefte aan heeft. Toetsen worden ook klassikaal afgenomen en besproken. De tijd die de leerlingen aan Nederlands moeten besteden zal hetzelfde blijven, te weten 3 uur les op school en ongeveer 2 uur thuis. Thuis Aan alle leerlingen vanaf groep 3 wordt na iedere les huiswerk meegegeven. Dit doen wij om de volgende redenen: - het aantal uren NTC-onderwijs is beperkt (120 uur per jaar), huiswerk is dan een noodzakelijke aanvulling; - de leerlingen kunnen zo zelfstandig oefenen met het verwerken van de lesstof; en - het helpt de leerlingen hun taakbewustzijn te ontwikkelen; In de klas wordt regelmatig aandacht besteed aan de juiste aanpak van het huiswerk. U mag natuurlijk zelf contact hierover opnemen met de leerkracht. Iedere les is er gelegenheid voor het uitzoeken en inleveren van boeken uit de bibliotheek van de school. Deze wordt elk jaar uitgebreid met goede Nederlandse jeugdliteratuur. Van de ouders verwachten we zowel begeleiding bij het maken van het huiswerk als het actief beoefenen van de Nederlandse taal thuis. Ze moeten Nederlands blijven praten en het lezen van Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten blijven stimuleren. Op deze manier blijven de ouders ook actief betrokken bij de vorderingen van hun kind(eren). Voorlezen is voor de jonge kinderen erg belangrijk, maar ook de oudere kinderen zijn hier zeer bij gebaat. Het stimuleert het leesplezier en de woordenschatontwikkeling van het kind, als u regelmatig voorleest. In de Nieuwsbrief en op de website van de school zullen regelmatig tips voor leerlingen en ouders gegeven worden. Het is dus belangrijk dat iedereen deze leest. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 9 van 30

10 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 3a Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep VO1 Groep VO2 Totaal aantal leerlingen bij aanvang schooljaar 6 leerlingen 6 leerlingen 5 leerlingen 6 leerlingen 5 leerlingen 7 leerlingen 0 leerlingen 5 leerlingen 3 leerlingen 6 leerlingen 7 leerlingen 56 leerlingen 3.4 Onderwijsaanbod en methoden Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland, zo veel als mogelijk, aansluiting vinden bij het Nederlandse onderwijs. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. De kerndoelen geven aan waar onderwijs in de Nederlandse taal in ieder geval naar moet streven (zie verder schoolplan). Werken met erkende taalmethodes impliceert het werken aan de kerndoelen. Ook wordt de doorgaande leerlijn voor de diverse deelgebieden van het taalonderwijs gegarandeerd. Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal; en - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal. De verschillende aspecten van het taalonderwijs worden op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. We onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling, woordenschat en taalbeschouwing. Met name bij het opstellen van de onderwijsinhoud komt de complexiteit van ons NTConderwijs naar voren: hoe creëren we voldoende taalgebruik situaties die motiverend voor de leerlingen zijn, terwijl we toch voldoen aan de gestelde doelstellingen? Een gedegen voorbereiding, zowel didactisch en organisatorisch als wat betreft de keuze van materialen, vinden we noodzakelijk om kwalitatief goed werk te leveren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we overlapping met het dagonderwijs willen voorkomen. Wij richten ons met name op de doelstellingen met betrekking tot het taal- en leesonderwijs die in de dagschool niet aan bod komen. Zo ligt bij ons bijvoorbeeld meer de nadruk op interactief onderwijs en zelfstandig werken. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 10 van 30

11 Groepen 1 en 2 In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. Daarom werkt de school met de zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn tussendoelen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling. Aan de hand van thema s komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. Kinderen leren beter tijdens voor hen betekenisvolle situaties. In het kader van een thema wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen, spreken en expressie. De school werkt met de methode: De Leessleutel voor groep 1 en 2. Daarnaast wordt met gebruikmaking van de methode Schrijfdans aandacht besteed aan de motoriekontwikkeling van de kinderen ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3. Bij alle Richting 1 en 2 leerlingen uit groep 1 en 2 wordt de Cito-toets Taal voor kleuters afgenomen. Groepen 3 en 3a Om de aansluiting bij het onderwijs in Nederland beter te laten verlopen hebben wij naast een groep 3 ook een groep 3a. Hierdoor kan er in totaal twee jaar over de lesstof van groep 3 gedaan worden en kan er veel tijd worden besteed aan het leren lezen, het schrijven en de verdieping van de lesstof. Dit is nodig omdat onze kinderen op de Griekse dagschool een totaal ander schrift leren. Het onderwijs aan de groepen 3 en 3a wordt gegeven aan de hand van de methode De Leessleutel. Deze methode is voor het schooljaar aangeschaft. Voor aanvang van het schooljaar is de methode Schrijven leer je zo! aangeschaft en deze zal in de groepen 3 en 3a geïmplementeerd worden om de schrijfmotoriek beter te ontwikkelen. Bij de leerlingen van groep 3 en 3a worden de Cito-toetsen Woordenschat en Technisch lezen afgenomen. Groepen 4 t/m 8 In groep 4 t/m 8 is het onderwijs gebaseerd op de methode Taal Actief 3 met de daarbij behorende extra spelling- en woordenschat leerlijn. Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Deze methode zal in het schooljaar uitgebreid worden met NieuwsbegripXL. We werken dan met een complete methode die voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs. Er wordt veel belang gehecht aan het zelf thuis lezen van boeken. Leerlingen moeten hier regelmatig verslagen van inleveren of een boekbespreking over houden. Bij de leerlingen van groep 4 t/m 8 worden, naast de methode gebonden toetsen, de volgende Cito-toetsen afgenomen: Leestempo / leestechniek, Begrijpend lezen, Spelling en Woordenschat. Cultuuronderwijs Er wordt via een thematisch benadering aandacht besteed aan de Nederlandse Cultuur, Geschiedenis en Aardrijkskunde. De Canon van Nederland wordt daarbij als hulpmiddel gebruikt. Deze bestaat uit vijftig onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De onderwerpen variëren van de hunebedden en Willem van Oranje tot de grondwet en de gasbel. De Canon leidt tot meer kader en verdieping van de kennis over ons verleden. Daarnaast zijn de, door de stichting NOB opgestelde cultuurmappen NederLAND IN ZICHT een uitstekend hulpmiddel voor het culturele gedeelte van de Nederlandse lessen. We onderscheiden de domeinen: - festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes; - jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen; - algemene kennis van Nederland; De domeinen worden geïntegreerd en in onderlinge samenhang met de Nederlandse taallessen aangeboden. Hiertoe behoren ook de begrijpend lezen lessen van Nieuwsbegrip die wekelijks een actualiteit uit het nieuws behandelen (zie verder schoolplan). Schoolgids Het Klokhuis Pagina 11 van 30

12 Voor alle groepen wordt de jaarlijkse cyclus van feestdagen doorlopen. Als daartoe aanleiding is, worden typisch Nederlandse evenementen belicht, zoals bijvoorbeeld de Elfstedentocht. Tevens worden in alle groepen persoonlijke ervaringen uitgewisseld na contact met Nederland (bezoeken, visite, vakanties) en wordt gesproken over Nederlandse krantenberichten, websites, enz. Dit schooljaar zal per groep een cultuurprogramma worden opgesteld. Er wordt door de leerkrachten een cultuurmiddag georganiseerd rondom de Kinderboekenweek. Alle overige cultuuractiviteiten, waaronder het organiseren van het Sinterklaasfeest, carnaval, een paasfeest en een Koninginnedagfeest, worden door de activiteitencommissie georganiseerd. Deze is samengesteld uit een aantal ouders. Voortgezet onderwijs Het NTC onderwijs zou moeten worden afgesloten met een diploma dat vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse middelbare school, op basis waarvan de leerling automatisch zou worden toegelaten tot het Nederlandse wetenschappelijk- of beroepsonderwijs. Het enige examen dat een diploma oplevert dat dit recht verleent, is het NTT2-examen (Nederlands als Tweede Taal, niveau II), dat echter alleen in Nederland wordt afgenomen. Informatie over dit examen kunt u vinden op de website van de IB groep (www.ib-groep.nl). Onze school richt zich, evenals de meeste NTC-scholen, op het behalen van de Certificaten Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal maakt sinds jaar en dag examens Nederlands voor leerlingen over de hele wereld. Het CNaVTproject wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven). Sinds begin 2010 werkt het CTO voor de uitvoering van het project samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Fontys Hogescholen). Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie. Er bestaan certificaten op verschillende niveaus (de zogeheten profielen ). Op het ogenblik zijn er zes profielen, waarvan wij er vier aanbieden, namelijk: Profiel toeristische en informele taalvaardigheid (PTIT) Bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden of voor mensen die in een niet-professionele context met Nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren. Profiel maatschappelijke taalvaardigheid (PMT) Bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten als krantenartikelen en nieuwsberichten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf Nederlands willen begrijpen en gebruiken. Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) Bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool om er lessen bij te wonen en een getuigschrift of diploma te halen. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met theoretische, wetenschappelijke of academische teksten, afhankelijk van de instelling waar les wordt gevolgd (hogeschool of universiteit). Profiel academische taalvaardigheid (PAT) Bedoeld voor mensen die aan het einde van een opleiding Nederlands als vreemde taal staan of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als vreemde taal. Zij moeten kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op academisch niveau. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 12 van 30

13 De profielen hebben een opklimmende moeilijkheidsgraad: DE CNaVT profielen en de CEFR niveaus C2 C1 B2 PPT PAT PTHO B1 A2 A1 PTIT PMT PTPB PROFIEL Inschrijving voor de examens vindt jaarlijks plaats vóór 15 maart. In overleg met leerling en ouder(s) stelt de leerkracht naar gelang het niveau van iedere leerling voor, aan welk(e) examen(s) hij/zij zou kunnen deelnemen. In principe zal het voor dit schooljaar zijn: VO1 PTIT en PMT VO2 PTHO en PAT Het examen wordt in de eerste helft van mei op onze school door een erkend examinator afgenomen. Het examengeld ( 75, - per profiel) komt voor rekening van de ouders. Het examen bestaat uit drie onderdelen. In het A-deel zitten taken met een audiofragment, in het B-deel wordt lezen en schrijven getoetst en in het C-deel wordt mondelinge taalvaardigheid getoetst. De examinator neemt het A- en B-deel klassikaal af. In het C-deel voert de examinator een gesprek met iedere kandidaat apart. De afgenomen examens worden ter beoordeling toegezonden aan de Taalunie, waarna begin augustus zowel de kandidaten als de school bericht over de uitslag ontvangen. Tijdens de lessen worden de proefexamens van het CNaVT geoefend en maken we gebruik van voorbeeldexamens van Staatsexamens Nederlands als tweede taal. Tevens wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Nieuw Nederlands, VMBO T / HAVO niveau. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van specifieke websites zoals Deze methode zal in het schooljaar uitgebreid worden met NieuwsbegripXL. We werken dan met een complete methode die voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen. Het is van groot belang dat leerlingen thuis Nederlandstalige tijdschriften, kranten en websites lezen, zodat ze op de hoogte zijn van actuele thema s! Ze moeten thuis boeken lezen. Leerlingen moeten hier regelmatig verslagen van inleveren of een boekbespreking over houden. Uiteraard moet er thuis Nederlands gesproken worden. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 13 van 30

14 3.5 Onderwijsplanning Vakgebied Doelen van de school Methoden / materialen Technisch lezen Groep 1-2 beginnende geletterdheid: De Leessleutel verhaalbegrip/woordenschat, taalbewustzijn en klanktekenkoppeling Groep 3 en 3a aanvankelijk lezen: de klanktekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Groep 4-8 Voortgezet lezen: goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten De Leessleutel Loteb (groep 3a) Leessleuteltjes Boeken uit de schoolbibliotheek Leesboeken/jeugdliteratuur ingedeeld in niveaus vanaf groep 3 t/m VO Speciale Leesbegeleiding, Luc Koning Begrijpend lezen Mondelinge taalvaardigheid Taalbeschouwing Stellen en informatie verwerking Woordenschat Spelling Motoriek Groep 4-8: begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (verhalen, gedichten en informatieve teksten) En strategieën aanleren om informatie uit teksten te verwerven. VO: Kennismaken met jeugdliteratuur Vergroten van spreek- en luistervaardigheid in verschillende situaties inzicht krijgen in de opbouw van woorden/zinnen/teksten in Nederlandse taal Stelopdrachten met gevarieerde doelstellingen kunnen maken (betoog, (in)formele brief, formulier, artikel enz.) Verbreding en verdieping van de woordenschat De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren Het ontwikkelen van een goede schrijfmotoriek. NieuwsbegripXL Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo NieuwsbegripXL De Leessleutel (Groep 1-2) De Leessleutel (Groep 3 en 3a) Taal actief 3 (Groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) Prent- en voorleesboeken Materiaal gericht op (taal)ontwikkeling De Leessleutel (groep 3 en 3a) Taal actief 3 (groep 4-8) Online Nederlands (groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) De Leessleutel (groep3 en 3a) Taal actief 3 (groep 4-8) Online Nederlands (groep 4-8) Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) CNaVT-toetsenbank (VO) De Leessleutel (groep 1 en 2) De Leessleutel (groep3 en 3a) Taal actief 3 Werkboek (groep 4-8) Woordenschat Nieuw Nederlands I en II vmbo-t/havo (VO) Cd-rom de Taalfanfare (groep 3-8) Cultuurlessen (o.a. uit NederLAND IN ZICHT) De Leessleutel (groep3) Taal actief 3 Woordbouw Nieuw (groep 4-8) Nieuw Nederlands I vmbo-t/havo (VO) Schrijfdans (groep 1 en 2) Schrijven leer je zo! (groep3 en 3a) NB. Voor meer gedetailleerde informatie, zie groepsmappen op school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 14 van 30

15 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem In de zomervakantie van 2011 hebben wij een digitaal leerlingvolgsysteem aangeschaft. Hiermee kunnen wij de vorderingen van de leerlingen digitaal volgen en vastleggen. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen van het PO getoetst aan de hand van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). De Cito-toetsuitslagen worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt alle gegevens en gaat voor elke leerling na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt. Dit wordt in het team besproken ( zie verder 4.3). Naast het digitale leerlingvolgsysteem is er het leerlingendossier, de map die van iedere leerling wordt bijgehouden. Daarin worden, behalve de resultaten van toetsen en observaties, gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten van de verschillende jaren. De leerling en ouders kunnen altijd de leerling-map van hun kind inzien. De map wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele overgang naar een andere school geeft deze map de nieuwe school een goed beeld van het kind. Leerlingendossiers zijn eigendom van het bevoegd gezag van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op de school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier. Twee maal per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport. Hiermee informeert de leerkracht leerling en ouder over de ontwikkeling van de leerling. Dit rapport is tevens het uitgangspunt voor de oudergesprekken. Tot op heden ontvingen de leerlingen van het voortgezet onderwijs geen rapport. In het schooljaar zal worden bekeken of dit zo zal blijven. Bij de leerlingen van het VO worden na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen methode gebonden toetsen afgenomen. Zij sluiten hun schooljaar af met CNaVT-examens. 4.2 Toetskalender Leerstofgebied Toetspakket Cito Groep Afnamemoment Taal Taal voor kleuters 1 en 2 januari Spelling LOVS Spelling SVS Spelling (oud) 4 t/m 7 8 januari januari Woordenschat LOVS Woordenschat 3a juni (E3) 4 en 5 januari 6 t/m 8 januari Technisch lezen Begrijpend lezen Leeswoordenschat LOVS Technisch lezen Leestempo (oud) LOVS Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen Begrijpend lezen (oud) 3a 4 en 5 6 t/m t/m 7 8 juni (E3) januari en juni januari en juni januari en juni januari januari N.B. De toets leestempo (oud) wordt ingezet als klassikaal signaleringsinstrument. Alleen leerlingen met een zwakke score (V / D- of E score doortoetsen met de Drie Minuten Toets (DMT) en AVI (nieuw) voor meer diagnostisch informatie Schoolgids Het Klokhuis Pagina 15 van 30

16 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Leerlingen krijgen zoveel mogelijk aandacht op het niveau van hun individuele behoeftes. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk en houdt hierover regelmatig ruggespraak tijdens het teamoverleg. Het team bestaat uit beide leerkrachten en het bestuurslid onderwijszaken. Dit wordt zowel door bestuur als leerkrachten als een zeer belangrijk thema beschouwd. Aan de hand van observaties, methode gebonden toetsen en de onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem, worden de vorderingen van leerlingen vastgelegd. Wanneer geconstateerd wordt dat een leerling achteruitgaat of stilstaat, wordt door de leerkracht een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt na intern overleg in het team. Dit plan wordt besproken met de ouder. Doordat de onderwijstijd van drie uur per week beperkte mogelijkheden biedt worden de handelingsplannen hoofdzakelijk door de ouder, onder begeleiding van de leerkracht, uitgevoerd. Mocht na uitvoering blijken dat het plan niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan zal het handelingsplan worden bijgesteld. Als bij een leerling leer- of gedragsproblemen worden waargenomen dan verwijst de leerkracht naar de dagschool voor het verder onderzoeken van eventuele problemen. De dagschool is verantwoordelijk voor het inschakelen van externe hulp. De ouder dient de leerkracht op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven en de school hiervoor geen oplossing heeft gevonden. Ook kinderen die opvallend hoger presteren, krijgen een (op onderdelen) aangepast programma. 4.4 De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs Tijdens het 10-minutengesprek aan het einde van groep 8 zullen de resultaten, het schooladvies en informatie over de mogelijkheden van voortgezet onderwijs (individueel) met ouders doorgesproken worden. Tevens kan de ouder de verwachtingen over het voortgezet onderwijs uitspreken. Zoveel als mogelijk worden ook de resultaten op de dagschool vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie. Tevens wordt aandacht geschonken aan persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en ondersteuning bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens haar of zijn schoolloopbaan. Voor de inschrijving in maart voor de CNaVT-examens heeft de leerkracht nog een gesprek met de ouder. Hierbij is ook de leerling zelf aanwezig. Ten behoeve van leerlingen die naar Nederland verhuizen of terugkeren, bestaan er van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten bieden ouders en leerlingen hulp bij het maken van de schoolkeuze (zie In augustus is op onze school een eerste bijeenkomst gehouden over studeren in Nederland. Vijf oud-ntc-leerlingen die in Nederland studeren hebben voorlichting gegeven aan de (ex)leerlingen voortgezet onderwijs van zowel onze school als de school in Heraklion. Wij hopen onze leerlingen hiermee meer inzicht te geven in hun toekomstmogelijkheden. Ook willen wij het contact tussen deze jongeren onderling stimuleren, omdat wij geloven dat dit zeer waardevol is. Wij zullen iedere twee jaar een dergelijke bijeenkomst blijven organiseren. 4.5 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school Twee weken voor vertrek is er een eindgesprek tussen de ouders en de leerkracht. De ouders ontvangen een kopie van het leerlingendossier, een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier, dat zij mee moeten nemen naar de nieuwe school. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 16 van 30

17 5. Leerkrachten 5.1 Leerkrachten stellen zich voor Het team dat verantwoordelijk is voor de directe contacten met de leerlingen en hun ouders bestaat momenteel uit twee leerkrachten, meester Joost Hamel en juffrouw Esther van de Donk. Meester Joost werkt sinds het schooljaar op onze school. Hij heeft daarvoor ruim 10 jaar als leerkracht op een Nederlandse Montessori basisschool gewerkt. Hij is tevens erkend examinator voor de examens van het CNaVT. Meester Joost gaat de groepen 3a t/m VO les geven. Juffrouw Esther werkt sinds het schooljaar op onze school. Zij is in 2009 geslaagd voor de DIGI-PABO en werkt al enkele jaren op de NTC school in Heraklion. Juffrouw Esther gaat de groepen 1, 2 en 3 les geven. 5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid Er kunnen redenen zijn dat een leerkracht niet aanwezig is, zoals ziekte of het volgen van cursussen. De lessen worden dan op een ander tijdstip ingehaald. Indien een leerkracht niet aanwezig kan zijn, zal u geïnformeerd worden over de gang van zaken. 5.3 Personeelsbeleid Voor de leerkrachten is een uitgebreide functiebeschrijving en functieprofiel gemaakt. Het bestuur tracht zich als een goed werkgever op te stellen en er vindt regelmatig overleg plaats, zoals het tweemaandelijkse overleg met de leerkrachten en het bestuurslid onderwijskundige zaken. De coördinator (juf Esther) coördineert de onderwijszaken met het onderwijsteam, houdt contact met de ouders en houdt eenieder op de hoogte betreffende de gang van zaken op de school en de onderwijsresultaten. Ook draagt de coördinator, samen met het bestuur, zorg voor het verbeteren van de kwaliteit van het NTC-onderwijs, zodat de kwaliteit van onze school gewaarborgd blijft. Eenmaal per jaar vindt er in januari een functioneringsgesprek plaats en in april van hetzelfde jaar een beoordelingsgesprek. De taken van de leerkrachten zijn o.a.: Plannen en uitvoeren van het lesprogramma. Verzorgen van kwalitatief goed onderwijs (m.b.v. een erkende lesmethode) Bijhouden van de betreffende leerlingendossiers. Opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Verzuimregistratie. Rapportage leerling-vorderingen. Overleg met en informatievoorziening aan ouders in het algemeen en in het bijzonder over de verwachtingen van hun eigen kind(eren). Vaststellen van de leerlingenrapporten. Registratie video/dvd/boek uitleen. (Zelfstandig) up-to-date houden van de eigen kennis en deskundigheid. Inhoudelijke bijdrage aan buitenschoolse activiteiten. het organiseren van een cultuurdag rondom de Kinderboekenweek. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 17 van 30

18 5.4 Scholing van leraren Er wordt veel aandacht besteed aan de scholing van de leerkrachten zelf. Voor de leerkrachten is het van belang dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs worden gevolgd en dat er aandacht wordt geschonken aan vergroting van hun deskundigheid. Contacten met leerkrachten van andere scholen vinden wij zeer belangrijk. Jaarlijks wordt er een Kretabijeenkomst georganiseerd voor zowel de leerkrachten als de bestuursleden van de 5 NTC-scholen op Kreta en onze leerkrachten en een bestuurslid zijn aanwezig op de tweejaarlijkse Griekenlandbijeenkomst. Hier zijn tevens afgevaardigden van de Stichting NOB aanwezig en worden er relevante sprekers uitgenodigd. De leerkrachten kunnen bijscholingscursussen volgen (in Nederland), welke georganiseerd worden door de Stichting NOB. Daarnaast kan in overleg vakliteratuur worden aangeschaft en een abonnement op een vaktijdschrift worden genomen. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 18 van 30

19 6. Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leraren en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens ter inzage, zoals het schoolplan, de statuten en de groepsmappen. Op school zijn de leraren de eerstverantwoordelijke voor de kinderen. De leraren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hierbij dienen zij zich aan het bestuur te verantwoorden, aangaande de inhoud en de wijze van uitvoering van taken en bevoegdheden. Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel en het bestuur. Begrip en respect voor elkaar is uitgangspunt voor een goede communicatie. Het is belangrijk dat ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren). Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van taalbeheersing van het Nederlands. Er wordt immers slechts 3 uur per week les gegeven. Dit betekent automatisch dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie. Ook in het drukke toeristische seizoen dienen de ouders tijd vrij te maken om met hun kind(eren) bewust Nederlands te praten en te helpen met het huiswerk. We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands door uw kind(eren). Laten lezen, voorlezen en het kijken naar Nederlandstalige films of televisieprogramma s zijn van grote waarde. De bibliotheek van de school staat hiervoor tot uw beschikking. Tweetaligheid biedt heel veel voordelen en extra kansen. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen die kansen kunnen grijpen! Tips: - Begin zo vroeg mogelijk met het spreken in uw moedertaal tegen uw kind. - Wees consequent in het taalgebruik. - Houd het leuk: dwing de kinderen niet om Nederlands te spreken, maar blijf zelf wel consequent Nederlands spreken. - Als uw kind antwoordt in een andere taal, herhaal het gezegde in de Nederlandse taal. - Kinderen mogen fouten maken, dus niet continue verbeteren. - Zorg voor een ruim aanbod van Nederlands materiaal, zoals: - boeken om (voor) te lezen; Maak hiervoor gebruik van de Nederlandse bibliotheek; - cd s en luisterboeken; - dvd s; - computerspelletjes; - Nederlandstalige websites; - spelletjes zoals Maan Roos Vis, Scrabble, kwartetten en Memory. - Stimuleer het onderhouden van contact met familie en vrienden in Nederland. - Laat uw kind ook met Nederlandstalige vriendjes spelen; organiseer leuke activiteiten, samen met andere Nederlandstaligen in het weekend of de vakantie. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 19 van 30

20 6.2 Ouderactiviteiten Onze school organiseert elk jaar een aantal binnen - en buitenschoolse activiteiten, waarbij in het kader van de ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd. Met betrekking tot de binnenschoolse activiteiten betreft het lesgebonden activiteiten zoals lezen, computeronderwijs, projecten en hulp bij het afnemen van toetsen. Voor de buitenschoolse activiteiten hebben wij een activiteitencommissie die o.a. uit ouders bestaat. De activiteitencommissie organiseert de activiteiten zelfstandig binnen een bepaald budget en met goedkeuring van het bestuur. De activiteiten komen in overleg met de leerkrachten en/of het bestuur tot stand. Bij het (organiseren en het) uitvoeren van de cultuuractiviteiten wordt vaak een beroep gedaan op de hulp van extra ouders. Laat het alstublieft weten als u hierbij wil helpen! Het bestuur van onze school wordt deels gevormd door ouders van leerlingen. Het verenigingsbestuur vervult voor de Stichting NOB en de onderwijsinspectie tevens de functie van schoolbestuur van Het Klokhuis. In de kascommissie zitten drie leden van de vereniging (ouders) die jaarlijks de exploitatie controleert van de vereniging en daarmee van de school. De school en de vereniging valt of staat met de hulp van de ouders. Hebt u ideeën of tips, bent u erg handig of creatief of denkt u ons op een andere manier te kunnen en willen helpen, dan laat alstublieft van u horen! 6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Als school willen wij u graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs dat wij bieden en van de voortgang van uw kind. Het schooljaar begint met een openingsbijeenkomst waar de meeste leden van het bestuur en de leerkrachten aanwezig zijn. Verder worden er verschillende koffieochtenden gehouden (waaronder op de dag van de leerkracht), hebben we de nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in februari. Informatie over de vorderingen van uw kind(eren) krijgt u op verschillende manieren. U kunt altijd met vragen terecht bij de leerkrachten en/of het bestuur. Wanneer u vragen hebt over de resultaten, het gedrag of leermoeilijkheden van uw kind(eren), kunt u altijd een gesprek aanvragen. In gevallen waarin de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal hij/zij uiteraard zelf het initiatief nemen. Tijdens de rapportuitreikingen is er voor de ouders gelegenheid tot een kort gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. Begin november worden klassenbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders te informeren over zaken die met het onderwijs aan de groep te maken hebben, zoals leermiddelen, huiswerk, huiswerkbegeleiding, lestijden en dergelijke. Een aparte informatiebijeenkomst wordt gehouden voor ouders van de leerlingen van groep 8 en het VO, waarin zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. Tevens worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven waarin de gang van zaken op school wordt genoemd en evenementen etc. worden aangekondigd. Deze worden aan de kinderen meegegeven. Schoolgids Het Klokhuis Pagina 20 van 30

SCHOOLGIDS 2012/2013

SCHOOLGIDS 2012/2013 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2012/2013 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De school: wie, wat, waar...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2015/2016 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De school: wie, wat, waar...

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLPLAN. NTC Het Klokhuis Piskopiano, Kreta, Griekenland Primair en Voortgezet Onderwijs. Periode: 2012-2016

SCHOOLPLAN. NTC Het Klokhuis Piskopiano, Kreta, Griekenland Primair en Voortgezet Onderwijs. Periode: 2012-2016 SCHOOLPLAN NTC Het Klokhuis Piskopiano, Kreta, Griekenland Primair en Voortgezet Onderwijs Periode: 2012-2016 BRIN: 28ED en 29VU Bezoekadres: Europis 11a 70014 Piskopiano, Chersonissos Tel. 28970-21823

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom Schoolgids 2010-2011 Ecole Yenzi NTC-stroom 1 NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR APPENDIX Inhoudsopgave 0 Een woord vooraf 1 Waar de school voor staat 2 De organisatie van het onderwijs 3 De zorg voor kinderen

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po De Vuurtoren Plaats : Chania BRIN nummer : 28HP C1 Onderzoeksnummer : 290967 Datum onderzoek : 9 november 2016 Datum vaststelling : 10 maart 2017 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol Schoolgids 2017 1 Inhoud: 1 De school: wie, wat, waar 3 1.1 Contactgegevens 1.2 Wie is wie 2 Waar de school voor staat 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Achtergrond/uitgangspunt 2.4 Het klimaat van de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB)

Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB) Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB) 2009-2010 The First Dutch School of Boston admits students of any race, color, and national or ethnic origin. Schoolgids ENSiB 2009/2010 pagina 1/27

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO VERENIGING NEDERLANDERS IN CHERSONISSOS HET KLOKHUIS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO VERENIGING NEDERLANDERS IN CHERSONISSOS HET KLOKHUIS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO VERENIGING NEDERLANDERS IN CHERSONISSOS HET KLOKHUIS School : NTC-vo Vereniging Nederlanders in Chersonissos Het Klokhuis Plaats : Piskopiano Chersonissos - KRETA - GRIEKENLAND

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO LUXEMBOURG ASBL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO LUXEMBOURG ASBL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO LUXEMBOURG ASBL School : NTC-po Luxembourg ASBL Plaats : STEINSEL - LUXEMBURG BRIN-nummer : 28PK Onderzoeksnummer : 108117 Datum schoolbezoek : 28 oktober 2008

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC RETHYMNON, KRETA, GRIEKENLAND School : NTC Rethymnon, Kreta, Griekenland Plaats : RETHYMNON - KRETA - GRIEKENLAND BRIN-nummer : 28KM Onderzoeksnummer : 102356

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ C.B.S. DE KORENAAR Plaats: Oude Bildtzijl BRIN-nummer: 04IY Onderzoeksnummer: 117091 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS FRANKFURT, OBERURSEL, DUITSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS FRANKFURT, OBERURSEL, DUITSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS FRANKFURT, OBERURSEL, DUITSLAND School : Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt, Oberursel, Duitsland Plaats : OBERÜRSEL - DUITSLAND

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO School : de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : DJURSHOLM - ZWEDEN BRIN-nummer : 28LL Onderzoeksnummer : 110873 Datum

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schoolgids (A)

Schoolgids (A) Schoolgids (A) 2016-2017 Inhoud Inleiding 3 De school 4 Geschiedenis Huidige situatie Bestuur Het Onderwijs 5 Het NTC-onderwijs en -richtingen Methoden in het primair onderwijs Groep 1 en 2 Basisvaardigheden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK School : 'de Molen van Anjou' te Mûrs-Erigné, Frankrijk Plaats : MURS-ERIGNE - FRANKRIJK BRIN-nummer : 28RK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Als kinderen aangemeld worden bij de Leilinde voor de groepen 3 t/m 8 hebben ze altijd een jaar onderwijs in Nederland gehad. Zo niet dan

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 3 1. De school: wie, wat waar 4 2. Waar de school voor staat 4 3. Onderwijs 9 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON School : Basisschool De Bron Plaats : Barneveld BRIN-nummer : 01VE Onderzoeksnummer : 94446 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS HALFWEG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS HALFWEG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS HALFWEG School : NTC-po Stichting Nederlands Onderwijs Halfweg Plaats : AGIOS NIKOLAOS - KRETA - GRIEKENLAND BRIN-nummer : 28ME

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE School : NTC primair onderwijs naschools La Moraleja, Spanje Plaats : 28109 ALCOBENDAS - SPANJE - SPANJE BRIN-nummer

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË School : NTC De Taaltoekel, Addis Abeba, Ethiopië Plaats : ADDIS ABEBA - ETHIOPIË BRIN-nummer : 28ER Onderzoeksnummer : 118428

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis!

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis Tabellenboekje nieuwe AVI-niveaus T E C H N I S C H L E Z E N Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! LEESHUIS TECHNISCH LEZEN

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL VOOR NTC School VOOR NTC Plaats BRIN-nummer : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL : Shanghai, China : 29VR Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Informatie groep 7&8

Informatie groep 7&8 Informatie groep 7&8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Joyce Ma Di Wo en Do meester Lorenzo Ma en Di komt binnenkort juf Mirjam (stagiaire onderwijsassistent) Taal en Spelling Voorbereiding

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NEDERLANDS ONDERWIJS LOUTRAKI, GRIEKENLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NEDERLANDS ONDERWIJS LOUTRAKI, GRIEKENLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NEDERLANDS ONDERWIJS LOUTRAKI, GRIEKENLAND School : NTC-vo Nederlands Onderwijs Loutraki, Griekenland Plaats : LOUTRAKI - GRIEKENLAND BRIN-nummer : 28WD Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DUTCH SCHOOL DE ORANJE SAMPAN School : NTC-po Dutch School De Oranje Sampan Plaats : STANLEY - HONG KONG BRIN-nummer : 28JX Onderzoeksnummer : 117169 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat waar 5 2. Waar de school voor staat 5 3. Onderwijs 10 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie