Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof DM Reuver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof DM Reuver

2

3 VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum Zazoe vormt de school Bösdael Centrum voor het Kind. Deze gids laat zien wat de school belangrijk vindt bij de opvoeding en vorming van de kinderen, hoe het onderwijs en de zorg aan de kinderen georganiseerd is en hoe ouders hierbij betrokken worden. Verder wil de gids laten zien welke ontwikkeling de school doormaakt, wat de resultaten van ons onderwijs zijn en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt. Tot slot is een deel van de schoolgids gereserveerd voor praktische informatie, zoals schooltijden en adressen. Naast datgene, wat er in deze schoolgids vermeld staat, is er nog meer informatie te geven. Daarom wordt regelmatig verwezen naar de website van de school, daar vindt u aanvullende gegevens en de meest actuele informatie. Bovendien wordt u via door leerkrachten en MT op de hoogte gebracht van nieuwswaardige feiten. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. In ons land hebben scholen de vrijheid, binnen de wettelijke afspraken, om keuzes te maken, accenten te leggen, vorm te geven aan de opvoeding en vorming van hun leerlingen. Basisschool Bösdael maakt daarbij zijn eigen afwegingen, het resultaat van een voortdurende samenspraak tussen alle geledingen. Het beeld dat op basis daarvan geschetst kan worden, vormt de grondslag van deze schoolgids. De Medezeggenschapsraad van basisschool Bösdael heeft haar instemming verleend aan deze schoolgids. Daar waar in deze schoolgids de term ouders wordt gehanteerd, worden ook verzorgers bedoeld. Voorwoord 1

4 INHOUD Voorwoord... 1 Inhoud... 2 Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind... 6 Missie en Visie... 6 Missie en visie... 6 Een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving... 6 Veiligheid en geborgenheid... 7 Zelfstandig werken en keuzes maken... 7 Identiteit... 7 Ontmoeting en participatie... 8 Samenwerking... 8 Communicatie... 8 Participanten in Bösdael Centrum voor het Kind Basisschool Bösdael Peuterspeelzaal Pinkeltje Kindercentrum Zazoe Bibliotheek Dagarrangementen Voor- en naschoolse opvang Tussenschoolse opvang (Overblijven) Aanvullende activiteiten Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg Het onderwijs Opvatting over leren Werken aan onze school Werken in units FOCUSgroepen EN EXPERTS Doorgaande lijn en methoden Overzicht van de gebruikte methodes en bronnen Bijzondere accenten in ons onderwijs Het Vriendenprogramma Internationalisering Verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO) wetenschap en Techniek in het Basisonderwijs Natuur- en milieueducatie (NME) Ontmoeting Jong en Oud De Sportieve School Bösdael Zorg voor alle kinderen Passend onderwijs op basisschool Bosdael De bovenschoolse leerlingenondersteuning Rapportage Agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten Burgerschap en integratie Samenwerking Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Inhoud

5 Zorgadviesteam Bösdael Hoofdluisscreeningteam Opleidingsschool Jeugdbeleid gemeente Beesel Gezinscoaches in de gemeente Beesel Support Opvoedingsondersteuning Stichting Wel.kom Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg Pedagogisch Spreekuur Voortgezet Onderwijs Begeleiding en nascholing Hoofdstuk 3 Kwaliteitszorg Interne kwaliteitszorg Het team Kinderen en ouders Ons onderwijs Op individueel niveau: Op groeps- en schoolniveau: Resultaten van het onderwijs 2014/ Eindtoets Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveaus (NIO) De schoolvragenlijst Advies voor vervolgonderwijs LAB Advies van school voor vervolgonderwijs basisschool Externe kwaliteitszorg Inspectie Schoolbestuur Partners in de brede school Samenwerkingsverbanden Hoofdstuk 4 Organisatie Schoolbestuur Organisatiestructuur Team Schoolleiding (MT) Peuterspeelzaal Pinkeltje Unit A Unit B Unit C Unit D Ondersteuning t Kruumelke (overblijforganisatie) Schooltijden Vakantierooster 2015/ Gymkleding Inhoud

6 Medezeggenschapsraad GMR Oudervereniging Inschrijving en kennismaking Uitschrijving Schoolverzekeringen Toelating en Verwijdering van leerlingen Klachtenregeling Sponsoring Verlofregeling Verkeer Foto en video Buitenschoolse opvang (BSO) Hoofdstuk 5 Contact Bösdael Centrum voor het Kind Basisschool Bösdael MT Medezeggenschapsraad Oudervereniging Overblijven t Kruumelke Melden afwezigheid, aanvraag verlof, wijziging contactgegevens Peuterspeelzaal Pinkeltje Kindercentrum Zazoe Bibliotheek Reuver Kerobei Bovenschoolse zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Kerobei GMR Samenwerking GGD Limburg-Noord Jeugdgezondheidszorg (GGD) Bureau Jeugdzorg/Zorgadviesteam Advies- en Meldpunt Kindermishandeling/Bureau Vertrouwensarts Inspectie van het Onderwijs BCO Onderwijsadvies Wel.kom (centraal bureau) Pedagogisch Spreekuur Gemeente Beesel Gezinscoaches Beesel Politie Basiseenheid Tegelen Lambertusparochie Kinderdagverblijf t Rovertje Sporthal De Schans Inhoud

7 Zorgcentrum Bösdael Inhoud 5

8 HOOFDSTUK 1 BÖSDAEL CENTRUM VOOR HET KIND MISSIE EN VISIE MISSIE EN VISIE Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Dit zien de participanten als de fundamentele basis voor het ontwikkelingsproces van de kinderen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Het Centrum voor het Kind wil het bruisende middelpunt van de wijk zijn, waar kinderen, ouders, ouderen, andere bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten; iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel in als buiten het Centrum. De participanten binnen Bosdael Centrum voor het Kind gaan uit van een gezamenlijke Missie en Visie: Wij geloven GEWOON in mensen Liefde en Passie Respect Denken en Werken in Kansen Samen in Erkende Ongelijkheid Gericht op Groei EEN UITDAGENDE LEEF-, SPEEL- EN LEEROMGEVING Kinderen ontwikkelen zich spelend en lerend in diverse leefomgevingen: het gezin, de school, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, vereniging, op straat. Het Centrum voor het Kind biedt kinderen een omgeving waarin zij worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan: binnen de school, op de speelplaats, in de omgeving. Onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op een regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen. De directe omgeving van de school biedt veel variatie. De Maas, bossen, velden en wandelpaden, een zwembad, een sporthal, een school voor voortgezet onderwijs, een nieuwbouwwijk, een zorgcentrum, de dorpskern - kansen te over om op ontdekking te gaan. Omdat bewegingsonderwijs en sporteducatie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, participeert basisschool Bösdael in het project De Sportieve School. Door middel van dit project worden kinderen gestimuleerd om naast het bewegingsonderwijs op school gebruik te maken van sportvoorzieningen in de omgeving. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 6

9 VEILIGHEID EN GEBORGENHEID Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Bösdael creëert een optimistisch pedagogisch klimaat, waarin oog is voor de eigenheid van elk individu. Het Centrum biedt kinderen zorg en ondersteuning bij hun ontwikkelingsproces, rekening houdend met de doorgaande ontwikkelingslijn; er is veel aandacht voor waarden en normen. Voor de goede gang van zaken binnen de school zijn er drie basisregels die door en met de kinderen gehanteerd worden. Deze zogenaamde kapstokregels scheppen op een eenvoudige wijze rust en duidelijkheid: Voor groot en klein zullen we aardig zijn De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen Deze kapstokregels zijn ook leidraad in specifieke situaties, zoals bij het gedrag op de speelplaats. Mobiele telefoons en andere (waardevolle) spullen mogen alleen meegenomen worden na voorafgaand overleg met de leerkracht. De regels worden regelmatig in de groepen belicht. In de organisatie zijn de kenmerken van een kleine school terug te zien. Kinderen hebben hun eigen groep, een eigen lokaal en één of twee eigen leerkrachten. In de groep zitten kinderen uit de eigen woonomgeving. De lokalen zijn huiselijk en gezellig ingericht. Binnen de groepen wordt gestreefd naar zoveel mogelijk rust. De toegang voor de ouders is laagdrempelig. ZELFSTANDIG WERKEN EN KEUZES MAKEN In een leeromgeving, waar ontwikkeling centraal staat, moet iedereen in de gelegenheid zijn om eigen keuzes te maken. Dit geldt voor de leerlingen; het geldt óók voor de volwassenen, die de kinderen professioneel begeleiden. Op deze wijze komen de talenten van mensen optimaal tot bloei en wordt er positief gebruik gemaakt van hun verschillen. Meervoudige intelligentie is structureel opgenomen in het onderwijs. De kinderen worden gestimuleerd tot het zelf formuleren van leervragen. IDENTITEIT Basisschool Bösdael heeft een rooms-katholieke signatuur; de school staat open voor leerlingen van alle gezindten. De gehanteerde catechesemethode sluit nauw aan bij deze visie. Bij godsdienstige aangelegenheden wordt samengewerkt met kerkelijke instanties. De school werkt aan een veelzijdige vorming van kinderen met aandacht voor hun sociaal-emotionele, verstandelijke, cognitieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling. In dat verband vindt de school het belangrijk dat de kinderen er voor elkaar zijn, groot en klein, met al hun verschillen en met respect voor elkaar; de school moet een plek zijn waar veel mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit gebeurt met name bij de sport- en spellendag, de Sinterklaasviering, de kerstactiviteiten, het voorleesontbijt, de excursies en uitstapjes, het culturele aanbod en de wekelijkse m.i.-workshops. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 7

10 ONTMOETING EN PARTICIPATIE Bösdael is een centrum, dat bruist van de activiteiten en waar kinderen, ouders, ouderen en anderen elkaar ontmoeten, laagdrempelig en toegankelijk. Het Centrum speelt in op vragen en behoeftes van kinderen, ouders en wijkbewoners. Het vervult een wijkfunctie, waar ruimte is voor eigen initiatief en participatie van jong en oud. Doel is een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijk. SAMENWERKING De organisaties, die fysiek en/of inhoudelijk participeren in Bösdael, leggen dwarsverbanden tussen de verschillende leefomgevingen en stemmen de activiteiten op elkaar af, zowel qua inhoud en tijd als plaats. Om haar doelstellingen te realiseren werkt het Centrum voor het Kind samen met andere organisaties en instellingen, zoals het nabijgelegen zorgcentrum, het voortgezet onderwijs en sportverenigingen. De organisaties in Bösdael gebruiken de beschikbare ruimtes zo flexibel en multifunctioneel mogelijk; gebruik door derden wordt gestimuleerd. COMMUNICATIE Er zijn diverse instellingen en instanties, die ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Een basisschool is daarbij een van de belangrijkste partners. Daarom hecht basisschool Bösdael grote waarde aan een goede communicatie met de ouders. Het is voor alle betrokkenen van belang dat er in goede verstandhouding open, helder en begripvol gecommuniceerd wordt. In gezamenlijk overleg moet gezocht worden naar de juiste weg die bewandeld moet worden en naar mogelijkheden om de kwaliteit van de begeleiding van de kinderen te optimaliseren. In het geval van gescheiden ouders is in eerste instantie de ouder, die de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt, aanspreekpunt vanuit de school. Hiervan kan in specifieke gevallen afgeweken worden; dit gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen. Klachten worden altijd serieus genomen; ze bieden een mogelijkheid tot verbetering. In het beleidsplan over dit onderwerp is een en ander nauwkeurig uitgewerkt; evenals alle overige protocollen is dit plan terug te vinden op de website. Op gezette tijden zijn er overlegmomenten met ouders, individueel of gezamenlijk. In oudergesprekken staan de ontwikkeling van een kind en het onderwijs op onze school centraal. Ouders kunnen hiervoor zelf het initiatief nemen. Deze gesprekken vinden minimaal twee keer per jaar plaats. Als aanvulling hierop kunnen de leerlingportfolio s gezien worden; deze worden twee keer per jaar aan de leerlingen meegegeven en geven een overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen. Daarnaast zijn er de klassikale informatieavonden. Bij de aanvang van het schooljaar worden de ouders bijgepraat over het jaarprogramma, het pedagogisch klimaat en de kapstokregels. Themagerichte informatieavonden zijn er o.a. voor ouders van nieuwe kleuters en voor ouders van de leerlingen van groep 8. Meer algemeen zijn de open informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over aspecten die samenhangen met de brede school of bij speciale gelegenheden. 8 Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind

11 Daarnaast is er regelmatig overleg binnen de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging, het Ouderpanel en het Leerlingenpanel. In de jaarlijkse Schoolgids staan inhoudelijke achtergrondinformatie en praktische wetenswaardigheden vermeld. Op de website staat uitgebreide informatie, die steeds up-to-date is. Deze vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen school en ouders. Groepsspecifieke informatie wordt door de leerkracht(en) direct met de ouders gecommuniceerd via berichten. Ook in het geval van overige nieuwswaardige feiten wordt gebruikgemaakt van . Ouders die niet over een adres beschikken, worden door de leerkracht persoonlijk of telefonisch op de hoogte gebracht. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 9

12 PARTICIPANTEN IN BÖSDAEL CENTRUM VOOR HET KIND Binnen het Centrum werken een aantal participanten fysiek en planmatig met elkaar samen: basisschool Bösdael, peuterspeelzaal Pinkeltje, kindercentrum Zazoe en de bibliotheek. Daarnaast zijn er diverse andere organisaties die hun medewerking verlenen. BASISSCHOOL BÖSDAEL Basisschool Bösdael telt ongeveer 400 kinderen. De school zorgt voor primair onderwijs op basis van de hiervoor beschreven visie en valt onder Kerobei, die katholiek primair onderwijs verzorgt in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo. PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, schreef Hieronijmus van Alphen in Voor Peuterspeelzaal Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Pinkeltje willen dat de peuter (van twee tot vier jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek. Pinkeltje ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school. De toekomst wordt in de dagelijkse praktijk bijna spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter naar leerling. De leidsters helpen hen graag het eerste stapje te zetten. In Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn de peuters welkom tussen 8.30 en uur en tussen en uur; er is een maandagmorgen/woensdagmorgengroep, een maandagmiddag/vrijdagmorgengroep, een dinsdagmorgen/donderdagmiddaggroep en een dinsdagmiddag/donderdagmorgengroep. Analoog aan de schooltijden hanteert ook Pinkeltje de inlooptijden van uur en uur. KINDERCENTRUM ZAZOE Kindcentrum Zazoe, onderdeel van Stichting Spring Venlo, is gevestigd in brede school Bösdael en bestaat uit een kinderdagverblijf met 2 groepen, één BSO-groep voor de 4-6 jarige en één BSO-groep voor de 7-12 jarige. Uitgangspunten voor onze opvang zijn huiselijkheid en geborgenheid in een sfeervolle omgeving. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat zowel ouders als de kinderen zich prettig voelen bij ons. Binnen het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar tussen 7.30 en uur opgevangen worden. De kleinste kinderen brengen veel tijd door in hun eigen (stam)groep binnen het kinderdagverblijf. Maar het leuke aan Zazoe is dat er buiten de eigen groep ook gebruik gemaakt kan worden van onze uitdagende eigen tuin. Met de peuters worden speciale activiteiten ondernomen vanuit het VVE-programma Startblokken. Er is nauwe samenwerking met peuterspeelzaal Pinkeltje en de basisschool, waardoor de peuters als ze 4 jaar worden gemakkelijker de overstap naar de school maken. Voor schoolgaande kinderen is er elke werkdag buitenschoolse opvang van uur en na schooltijd tot uur. Ook in de schoolvakanties kunnen kinderen tussen 7.30 en uur terecht bij de BSO. De jongste kinderen van de buitenschoolse opvang Zazoe hebben hun eigen honk binnen de brede school. Hier kan uw kind na een dag intensief bezig zijn geweest op school, even lekker doen waar hij of zij zin in heeft: buitenspelen, knutselen, rustig een boekje lezen en nog veel meer. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 10

13 De oudste kinderen bezoeken BSO De Buitenbende, gevestigd in het scoutinggebouw van scouting Lambertus in Reuver, op directe loopafstand van de brede school. Door de bijzondere locatie midden in de bossen, worden de kinderen hier opgevangen in een natuurlijke en uitdagende omgeving. Kinderen vanaf ongeveer zeven jaar verzamelen op een vast punt in basisschool Bösdael en lopen samen met onze pedagogisch medewerkers naar de locatie toe. Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding verwijzen wij u graag naar BIBLIOTHEEK De Bibliotheek Maas en Peel, gevestigd aan de Pastoor Vranckenlaan, is actief betrokken bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en bij het stimuleren van het leesplezier. Ze werkt daartoe nauw samen met de peuterspeelzaal en de school. Binnen de school realiseert de bibliotheek in de loop van het schooljaar een schoolbibliotheek, waar de kinderen terecht kunnen voor het lenen van boeken. DAGARRANGEMENTEN Bösdael Centrum voor het Kind biedt dagarrangementen aan. Voor-, tussen- en naschoolse opvang sluiten naadloos aan op het onderwijsaanbod, zowel in tijd als in kwaliteit. Zo kunnen de kinderen dagelijks terecht van 7.30 tot uur voor een leuke en leerzame dag. In de dagarrangementen zijn drie elementen te onderscheiden: de voor- en naschoolse opvang, de tussenschoolse opvang en een aanbod van aanvullende activiteiten. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Kindercentrum Zazoe biedt voor- en naschoolse opvang aan schoolgaande kinderen van 7.30 tot uur. Zij kunnen vóór en na school én tijdens schoolvakanties bij Zazoe terecht. Naast bso Zazoe kunnen ouders in de gemeente Beesel kiezen voor kinderopvang door t Kruumelke en door bso t Rovertje. Ook hiermee werkt de school intensief samen. De afspraken die tussen school en t Rovertje zijn gemaakt, zijn na te lezen in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN) Het overblijven van tot uur wordt georganiseerd door Stichting t Kruumelke, onder leiding van Hennie Linssen en Ans Smets. Het overblijfgeld bedraagt 2,00 per keer. Er zijn 10-strippenkaarten verkrijgbaar voor 20,00. Aanmelden kan telefonisch op overblijfdagen van 7.45 uur tot 8.15 uur: telefoon AANVULLENDE ACTIVITEITEN Als aanvullend aanbod zijn er naschoolse activiteiten gericht op alle kinderen, verzorgd door PadXpress. Op het steeds wisselende programma staan culturele, sportieve en creatieve elementen. Voor deze activiteiten kunnen ouders, tegen betaling, hun kinderen aanmelden. Meer informatie is te vinden op Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 11

14 HOOFDSTUK 2 ONDERWIJS EN ZORG HET ONDERWIJS Basisschool Bösdael is een ontmoetingsplaats, waar kinderen met en van elkaar leren, in samenspraak met ouders, leerkrachten en allen die daarbij behulpzaam zijn. De school daagt voortdurend uit tot verdere ontwikkeling, waarbij de onderwijsgevenden op een deskundige, verantwoordelijke en betrokken manier werken aan een veelzijdige vorming van de kinderen. Zo krijgen de leerlingen de kans zichzelf te ontwikkelen om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun eigen toekomst en op hun maatschappelijke deelname en verantwoordelijkheid. OPVATTING OVER LEREN De school sluit aan bij de vraag en de behoefte van het lerende kind, geeft ondersteuning op maat en systematische begeleiding en bevordert de ontwikkeling door ruimte te maken voor zelfstandig onderzoek en samenwerking. Het leren is afgestemd op handelingsbekwaamheden, taakbeleving en specifieke behoeften. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind om het leerproces mede zelf te sturen, zelfverantwoordelijkheid te dragen en zo een eigen ontwikkelingsweg af te leggen. WERKEN AAN ONZE SCHOOL Het traditionele onderwijs heeft plaatsgemaakt voor een werkwijze, waarbij het zelfstandig lerende kind centraal staat en de leraar als begeleider van de leerprocessen optreedt. Daartoe is de leeromgeving flexibel en ictrijk en is er een sluitend netwerk van zorg rond het kind. De school stelt om de vier jaar een Schoolplan op. Daarin staat vermeld wat de school de volgende vier jaar wil bereiken. De missie en visie zijn daarbij koersbepalend. De volledige tekst van het schoolplan is na te lezen op de website. WERKEN IN UNITS Alle teamleden werken intensief samen; het onderwijzend personeel voelt zich als geheel verantwoordelijk voor alle kinderen binnen de school. Vanwege de werkbaarheid en kleinschaligheid werken we in units, bestaande uit vier groepen. Binnen een unit zijn deelteams van leerkrachten belast met de zorg voor de kinderen. Onder andere door gebruik te maken van intervisie wordt de zorg gedeeld, besproken en aangepakt. De leerlingen werken binnen een unit regelmatig samen, gebruikmakend van een diversiteit aan samenwerkingsvormen, de coöperatieve werkvormen. De samenwerking tussen de leerlingen komt o.a. tot uiting bij groepsoverstijgende activiteiten, gezamenlijke thema s, tutor-lezen, het gezamenlijk gebruik van de verwerkingsruimte en vieringen. Door deze kleinschalige manier van werken komen de kinderen beter tot hun recht dan binnen een grootschalige organisatie. Het verruimt de mogelijkheden met betrekking tot het aanbieden van onderwijs op maat, een uitdagende leeromgeving en sociale interactie. Omdat de wensen van de kinderen mede sturing geven aan het leerproces, zijn de activiteiten binnen de units en groepen niet helemaal gelijk, maar wél gelijkwaardig. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 12

15 FOCUSGROEPEN EN EXPERTS De leerkrachten werken op basis van belangstelling en deskundigheid als expert en/of in een focusgroep. De focusgroepen geven samen met het MT richting aan de focus van schoolontwikkeling, waarbij voor een half jaar een ontwikkeltraject wordt vormgegeven en uitgevoerd. De experts worden ingezet t.b.v de lopende zaken zonder vernieuwing, wel met verdieping en verbreding. Er kunnen meerdere experts zijn voor eenzelfde onderwerp. Er zijn experts voor o.a bedrijfshulpverlening, de brede school, identiteit, ICT, internationalisering, kunst- en cultuureducatie, Ontmoeting Jong en Oud, interne coaching en begeleiding, de personeelsvereniging, rekenen, taal/lezen, sporteducatie en bewegingsonderwijs, techniek, verkeer, voor- en vroegschoolse educatie. DOORGAANDE LIJN EN METHODEN Vanuit haar uitgangspunten en visie werkt de school aan een brede ontwikkeling van het kind, aan de ontwikkeling van de zintuigen, de fijne en grove motoriek, de verstandelijke, de sociaal-emotionele en de zelfstandigheidontwikkeling. Maatstaf bij de aanbieding van materialen of spelsituaties is het ontwikkelingsniveau van ieder afzonderlijk kind. Aanvankelijk staat het spel centraal. Naarmate het kind zich verder ontwikkelt, vindt er meer sturing door opdrachten plaats. Taal, lezen, schrijven, en rekenen worden in de kleutergroepen voorbereid. Daarbij speelt interactief onderwijs een cruciale rol. Vanaf groep 3 begint het systematisch methodisch taal-, lees-, schrijf- en rekenonderwijs. De vorderingen bij lezen, taal en schrijven hangen nauw met elkaar samen. Voor alle vakken gelden kerndoelen, waarin het na te streven eindniveau staat aangegeven. Deze kerndoelen zijn in opdracht van de regering vastgesteld. Eigentijdse methoden (zie onderstaand overzicht) helpen deze doelen te bereiken. Regelmatig worden de kinderen getoetst om te bekijken of zij -en de school- nog op de goede weg zijn. In een oriëntatie op mens en wereld komen de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, natuur, gezond en redzaam gedrag in samenhang aan de orde. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen de beschikking over een adres Expressieactiviteiten zijn tekenen, handenarbeid, muziek, bevordering van expressief taalgebruik, spel en beweging. Bij lichamelijke opvoeding staat een breed scala van bewegingsvaardigheden, sport en spel centraal. In het project De Sportieve School maken de kinderen kennis met allerlei soorten sport. Kunst- en cultuureducatie is een verkenning en beleving van de eigen en andere culturen en van allerlei vormen van kunst, zoals dans, toneel, muziek, literatuur, film en audiovisuele kunstuitingen. Er is een nauwe samenhang tussen de cultuureducatie en de overige vakgebieden. In het algemeen moeten kinderen op een flink aantal gebieden basiskennis opdoen. Daarnaast zullen allerlei vaardigheden hen verder moeten brengen. De kinderen moeten leren zelfstandig hun weg te vinden in de veelheid, vanuit hun eigen belangstelling of vanuit vragen of opdrachten die anderen hen stellen. Zelfstandig leren is daarbij het doel. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt geprobeerd samenwerking met andere kinderen te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat een kind zicht krijgt op zijn eigen vaardigheden en vorderingen. Ruime Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 13

16 keuzevrijheid en zelf beslissingen mogen nemen, leiden daartoe. Ook controle op eigen werk helpt daarbij. Kinderen leren van hun doen en laten verantwoording af te leggen aan zichzelf, aan elkaar en aan de leerkracht. OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE METHODES EN BRONNEN o Woordenstart (taal/lezen, groep 1/2) o Veilig Leren Lezen (taal/lezen, groep 3) o Taal in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Spelling in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Woordenschat in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Taalmaker (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Leesladder (taal/lezen, groep 3 t.m. 8) o Estafette (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Nieuwsbegrip XL (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Pluspunt (rekenen, groep 3 t.m. 8) o Ambrasoft (taal/rekenen, alle groepen) o Pennenstreken (schrijven, groep 3 t.m. 8) o De Grote Reis (wereldoriëntatie, groep 4 t.m. 8) o Wijzer door het verkeer (verkeerseducatie, alle groepen) o Hemel en Aarde (godsdienst, alle groepen) o Leerstof Europees Platform (Duits, groep 5 t.m. 8) o The Team (Engels, groep 7 en 8) o Blokboeken (diverse onderwerpen, diverse groepen) o Opseo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) o Soemo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) BIJZONDERE ACCENTEN IN ONS ONDERWIJS HET VRIENDENPROGRAMMA Zowel in onder- als in bovenbouw worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden aan kleine groepen leerlingen. In de lessen leren kinderen zich op een juiste manier weerbaar op te stellen. De ouders worden hier actief bij betrokken. In groep 8 is de training met name gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. INTERNATIONALISERING Basisschool Bösdael is een Euregio-school. Internationale samenwerking komt tot uiting in een regelmatig overleg over grensoverschrijdende activiteiten en in contacten met collega s in Duitsland. In het onderwijsaanbod van de school zijn naast Engelse lessen ook lessen in de Duitse taal en cultuur opgenomen. VERKEERSEDUCATIE BASISONDERWIJS (VEBO) De verkeerseducatie richt zich op de inhoud van de lessen verkeer, die niet alleen theoretisch, maar ook praktisch gericht zijn. Daarnaast is er een werkgroep, waarin ouders en leerkrachten overleggen met de gemeente en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de route van huis naar school. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 14

17 WETENSCHAP EN TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS In de huidige samenleving, waar techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met technische vaardigheden en kennis. Daartoe dienen kinderen vroeg in aanraking te worden gebracht met techniek. Omdat het goed aansluit bij de nieuwsgierigheid van kinderen, hun creativiteit en hun oplossend vermogen, levert het belangrijke kennis en vaardigheden op. In de workshops Meervoudige Intelligentie is hier daarom veel aandacht voor. NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE (NME) In de door ons gehanteerde methode wereldoriëntatie komen ieder leerjaar regelmatig thema s aan bod waarin de natuur centraal staat. Bij de workshops rond Meervoudige Intelligentie zijn hier voor de groepen 5, 6, 7 en 8 buitenlessen aan gekoppeld. Begeleiding vindt plaats door geschoolde vrijwilligers en leden van IVN. Met de nabijgelegen dierenparkjes zijn nauwe contacten en aansluitend aan de speelplaats is een vlindertuin gerealiseerd. Deze wordt in stand gehouden door vrijwilligers en leerlingen. De dierenparkjes en vlindertuin fungeren als educatieve leerplek en als ontmoetingsplaats voor de hele wijk. ONTMOETING JONG EN OUD Bösdael Centrum voor het Kind speelt als brede school een belangrijke rol in het kader van de activering en integratie van en de participatie met verschillende doelgroepen, zoals ouderen en allochtone gezinnen. Het Centrum levert daarmee een niet te verwaarlozen bijdrage aan de sociale infrastructuur binnen de gemeenschap. Regelmatig zijn er activiteiten die de ontmoeting tussen jong en oud vormgeven. Zo zijn er bijvoorbeeld het voorleesontbijt, de hulp bij het overblijven en de ondersteuning bij de sportdag. In wekelijks terugkerende workshops rond Meervoudige Intelligentie worden kinderen uit de bovenbouw begeleid door experts, die deskundig zijn op diverse uiteenlopende terreinen. Op basis van interesse en vaardigheid kunnen de kinderen kiezen uit o.a. geschiedenis, modelleren, houtbewerken, toneel, declamatie, park- en dierverzorging, constructiemateriaal, metselen, gezelschapsspelen, filatelie, breien en schaken. Het project Ontmoeting Jong en Oud geniet landelijke bekendheid; een groeiend aantal brede scholen grijpt de kans om de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren. DE SPORTIEVE SCHOOL BÖSDAEL Door middel van het project De Sportieve School werkt de school mee aan sportprojecten van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de gemeente Beesel. Daarbij maken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gedurende 8 periodes van 3 weken kennis met sporten als badminton, korfbal, voetbal, basketbal, volleybal, handbal, tennis en turnen. Parallel hieraan bieden de plaatselijke sportverenigingen de kans om die kennis verder te verbreden, zodat de kinderen indien gewenst een bewuste keuze voor een bepaalde tak van sport kunnen maken. ZORG VOOR ALLE KINDEREN De school heeft zorg voor alle kinderen; hun ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd. De ontwikkeling van gedrag, lezen, taal en rekenen wordt naast observaties enkele keren per jaar ook getoetst. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 15

18 De eerst verantwoordelijken voor de zorg aan de kinderen zijn de groepsleerkrachten. De teamleider onderbouw, voor groep 1 tot en met 4, en de teamleider bovenbouw, voor groep 5 tot en met 8 worden betrokken daar waar nodig. Samenwerken met ouders is hierbij vanzelfsprekend. Extra aandacht en hulp wordt gegeven aan kinderen bij wie dit, om welke reden dan ook, nodig is. In gevallen waar bijsturing gewenst is, treedt de handelingsgerichte aanpak (HGA) in werking. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat de aanleiding voor de HGA is en hoe het traject van die bijsturing er uit ziet. Daarbij worden alle beschikbare gegevens van een kind op verschillende deelgebieden geïnventariseerd. Van elk gebied worden plussen, minnen en kansen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe handelingsalternatieven voor het werken met het specifieke kind. De HGA wordt samen opgesteld met de ouders. Na een vooraf vastgestelde periode volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen bepaald. Als de school denkt niet voldoende zorg te kunnen bieden, worden externe deskundigen ingeschakeld, uiteraard in samenwerking met de betrokken ouders. Een gedetailleerde uitwerking van de leerlingenzorg is beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel. Dit document is terug te vinden op de website van de school. PASSEND ONDERWIJS OP BASISSCHOOL BOSDAEL Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. (Rijksoverheid - Op de site van de Rijksoverheid kunt u de wettelijke kaders vinden.) Het komt geregeld in het nieuws, Passend Onderwijs. Hoe geven wij op basisschool Bosdael hier invulling aan? Aanmelding nieuwe leerlingen Wanneer een kind ongeveer 3 jaar is, melden ouders het aan bij school. Dit is de zogenaamde voorlopige aanvraag. Deze wordt, 6 weken voordat het kind gaat starten, al dan niet definitief gemaakt. In de tussenliggende periode wordt er door de leerkracht en/of de teamleider gekeken of de betreffende leerling speciale onderwijsbehoeften heeft. Wanneer dit het geval is, zal er samen met ouders, de voorschoolse opvang, leerkracht, teamleider en mogelijk andere betrokkenen in beeld gebracht worden wat de ondersteuningsbehoefte van deze leerling is en wat de school hierin kan betekenen. Hierbij wordt er zowel naar het kind gekeken als naar de groep (leerlingen en leerkracht) waar het kind in komt. Er zijn dan twee opties: De leerling wordt geplaatst en er zal een handelingsplan opgesteld worden dat steeds bijgesteld en geëvalueerd wordt. De leerling wordt niet geplaatst en de school gaat samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dit heet zorgplicht. Leerlingen die al op school zitten Het kan ook voorkomen, dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die al op school zitten, groeit. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 16

19 De school brengt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart en zal d.m.v. groepsplannen en/of individuele handelingsplannen aan de slag gaan. Ouders worden hierin altijd betrokken. Hierbij kan ook de orthopedagoog van de BCO geraadpleegd worden. Het plan kan dan verder aangescherpt worden, maar er kan ook besloten worden om een onderzoek te laten doen, of om andere experts in te schakelen. Het doel is altijd om de onderwijsbehoefte van het kind helder te krijgen. Wat heeft deze leerling nodig en kan de school dat bieden? Ook hier wordt er niet alleen naar de individuele leerling gekeken, maar ook naar de gehele groep waarin de betreffende leerling zit. Wanneer de school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zal er samen gezocht worden naar de beste plaats voor het kind. Hierbij is altijd de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning betrokken, omdat via deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd. Nieuwe leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan aangemeld worden Leerlingen die van buiten de gemeente Beesel komen. In de meeste gevallen betreft het hier een verhuizing. Wanneer een leerling aangemeld wordt op onze school, zal er altijd een gesprek met ouders plaatsvinden en zal er contact opgenomen worden met de school van herkomst. Ook nu zullen de onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht worden en zal er gekeken worden of onze school daaraan tegemoet kan komen. Zo niet dan zal er ook nu samen gezocht worden naar de beste plek voor deze leerling. Leerlingen die vanuit een andere school binnen de gemeente Beesel komen. Wanneer een leerling vanuit een andere school binnen de gemeente aangemeld wordt, zal er altijd een gesprek plaatsvinden tussen de ouders, teamleiders van beide scholen en eventueel de leerkrachten. In dit gesprek zal ook nu de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld gebracht worden. Op basis hiervan zal er gekeken worden welke school hier het beste in kan voorzien. Rugzakjes, co-teachers, ambulante begeleiders Sinds augustus 2014 is de rugzakregeling komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kunnen we een beroep doen op extra ondersteuning uit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Kerobei zet deze middelen in, in de vorm van coteachers. Binnen het cluster Beesel (bs. Het Spick, bs. Meander, bs. de Triolier en bs. Bosdael) hebben we een aantal uren en een aantal co-teachers tot onze beschikking. De teamleiders en de co-teachers komen 3 keer per jaar bij elkaar om de uren en de co-teachers naar vraag van leerlingen te verdelen. Ook hier staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de groep of de leerkracht centraal. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 17

20 Meer informatie is ook te vinden op de website van Kerobei. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. DE BOVENSCHOOLSE LEERLINGENONDERSTEUNING Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, regelt de school een passend alternatief. Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school. Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit het bestuursondersteuningsprofiel en is op te vragen bij school. RAPPORTAGE De school legt een dossier aan van alle gegevens die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkelingen van een kind gedurende de schoolloopbaan. Rapportage hierover vindt op regelmatige basis plaats in gesprekken van leerkrachten met ouders. Het leerlingportfolio is in ontwikkeling. Het portfolio in groep 3 tot en met 8 geeft inzicht in de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem, het rapport en werk van de kinderen. In de lagere groepen bevat het portfolio het plakboek, met in groep 2 daarbij resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem. Het leerlingportfolio wordt op twee momenten in het schooljaar aan de kinderen meegegeven. Met het oog op de keuze voor Voortgezet Onderwijs vindt in groep 8 in de tweede helft van het schooljaar adviesoverleg plaats tussen de leerkracht(en), de ouders en de leerling. In die periode moeten alle leerlingen in groep 8 ook een eindtoets maken. Het College voor Toetsen en Examens biedt de centrale eindtoets aan, maar scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet alleen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets; het schooladvies weegt het zwaarst. De eindtoets die wij hanteren is Route 8. AGRESSIE, GEWELD, DISCRIMINATIE, SEKSUELE INTIMIDATIE EN PESTEN Agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie hebben een negatieve invloed op het werk- en leefklimaat met ongewenste gevolgen voor de leerresultaten en de prestaties. Dit gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 18

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

School g i d s Basisschool Bosdael Reuver

School g i d s Basisschool Bosdael Reuver School g i d s 2016 2017 Basisschool Bosdael Reuver VOORWOORD De schoolgids van Basisschool Bosdael staat op de website www.bosdael.kerobei.nl en is daar volledig geïntegreerd in de menustructuur. U vindt

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Brede School De Leilinde:

Brede School De Leilinde: Brede School De Leilinde: Algemene visie De naam van onze school Brede School is gekozen als beeldspraak. Een leilinde groeit weelderig. Kinderen blijven in alle opzichten groeien. De takken worden geleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie