Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof DM Reuver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof DM Reuver

2

3 VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum Zazoe vormt de school Bösdael Centrum voor het Kind. Deze gids laat zien wat de school belangrijk vindt bij de opvoeding en vorming van de kinderen, hoe het onderwijs en de zorg aan de kinderen georganiseerd is en hoe ouders hierbij betrokken worden. Verder wil de gids laten zien welke ontwikkeling de school doormaakt, wat de resultaten van ons onderwijs zijn en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt. Tot slot is een deel van de schoolgids gereserveerd voor praktische informatie, zoals schooltijden en adressen. Naast datgene, wat er in deze schoolgids vermeld staat, is er nog meer informatie te geven. Daarom wordt regelmatig verwezen naar de website van de school, daar vindt u aanvullende gegevens en de meest actuele informatie. Bovendien wordt u via door leerkrachten en MT op de hoogte gebracht van nieuwswaardige feiten. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. In ons land hebben scholen de vrijheid, binnen de wettelijke afspraken, om keuzes te maken, accenten te leggen, vorm te geven aan de opvoeding en vorming van hun leerlingen. Basisschool Bösdael maakt daarbij zijn eigen afwegingen, het resultaat van een voortdurende samenspraak tussen alle geledingen. Het beeld dat op basis daarvan geschetst kan worden, vormt de grondslag van deze schoolgids. De Medezeggenschapsraad van basisschool Bösdael heeft haar instemming verleend aan deze schoolgids. Daar waar in deze schoolgids de term ouders wordt gehanteerd, worden ook verzorgers bedoeld. Voorwoord 1

4 INHOUD Voorwoord... 1 Inhoud... 2 Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind... 6 Missie en Visie... 6 Missie en visie... 6 Een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving... 6 Veiligheid en geborgenheid... 7 Zelfstandig werken en keuzes maken... 7 Identiteit... 7 Ontmoeting en participatie... 8 Samenwerking... 8 Communicatie... 8 Participanten in Bösdael Centrum voor het Kind Basisschool Bösdael Peuterspeelzaal Pinkeltje Kindercentrum Zazoe Bibliotheek Dagarrangementen Voor- en naschoolse opvang Tussenschoolse opvang (Overblijven) Aanvullende activiteiten Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg Het onderwijs Opvatting over leren Werken aan onze school Werken in units FOCUSgroepen EN EXPERTS Doorgaande lijn en methoden Overzicht van de gebruikte methodes en bronnen Bijzondere accenten in ons onderwijs Het Vriendenprogramma Internationalisering Verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO) wetenschap en Techniek in het Basisonderwijs Natuur- en milieueducatie (NME) Ontmoeting Jong en Oud De Sportieve School Bösdael Zorg voor alle kinderen Passend onderwijs op basisschool Bosdael De bovenschoolse leerlingenondersteuning Rapportage Agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten Burgerschap en integratie Samenwerking Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Inhoud

5 Zorgadviesteam Bösdael Hoofdluisscreeningteam Opleidingsschool Jeugdbeleid gemeente Beesel Gezinscoaches in de gemeente Beesel Support Opvoedingsondersteuning Stichting Wel.kom Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg Pedagogisch Spreekuur Voortgezet Onderwijs Begeleiding en nascholing Hoofdstuk 3 Kwaliteitszorg Interne kwaliteitszorg Het team Kinderen en ouders Ons onderwijs Op individueel niveau: Op groeps- en schoolniveau: Resultaten van het onderwijs 2014/ Eindtoets Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveaus (NIO) De schoolvragenlijst Advies voor vervolgonderwijs LAB Advies van school voor vervolgonderwijs basisschool Externe kwaliteitszorg Inspectie Schoolbestuur Partners in de brede school Samenwerkingsverbanden Hoofdstuk 4 Organisatie Schoolbestuur Organisatiestructuur Team Schoolleiding (MT) Peuterspeelzaal Pinkeltje Unit A Unit B Unit C Unit D Ondersteuning t Kruumelke (overblijforganisatie) Schooltijden Vakantierooster 2015/ Gymkleding Inhoud

6 Medezeggenschapsraad GMR Oudervereniging Inschrijving en kennismaking Uitschrijving Schoolverzekeringen Toelating en Verwijdering van leerlingen Klachtenregeling Sponsoring Verlofregeling Verkeer Foto en video Buitenschoolse opvang (BSO) Hoofdstuk 5 Contact Bösdael Centrum voor het Kind Basisschool Bösdael MT Medezeggenschapsraad Oudervereniging Overblijven t Kruumelke Melden afwezigheid, aanvraag verlof, wijziging contactgegevens Peuterspeelzaal Pinkeltje Kindercentrum Zazoe Bibliotheek Reuver Kerobei Bovenschoolse zorgcoördinator Vertrouwenspersonen Kerobei GMR Samenwerking GGD Limburg-Noord Jeugdgezondheidszorg (GGD) Bureau Jeugdzorg/Zorgadviesteam Advies- en Meldpunt Kindermishandeling/Bureau Vertrouwensarts Inspectie van het Onderwijs BCO Onderwijsadvies Wel.kom (centraal bureau) Pedagogisch Spreekuur Gemeente Beesel Gezinscoaches Beesel Politie Basiseenheid Tegelen Lambertusparochie Kinderdagverblijf t Rovertje Sporthal De Schans Inhoud

7 Zorgcentrum Bösdael Inhoud 5

8 HOOFDSTUK 1 BÖSDAEL CENTRUM VOOR HET KIND MISSIE EN VISIE MISSIE EN VISIE Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Dit zien de participanten als de fundamentele basis voor het ontwikkelingsproces van de kinderen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Het Centrum voor het Kind wil het bruisende middelpunt van de wijk zijn, waar kinderen, ouders, ouderen, andere bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten; iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel in als buiten het Centrum. De participanten binnen Bosdael Centrum voor het Kind gaan uit van een gezamenlijke Missie en Visie: Wij geloven GEWOON in mensen Liefde en Passie Respect Denken en Werken in Kansen Samen in Erkende Ongelijkheid Gericht op Groei EEN UITDAGENDE LEEF-, SPEEL- EN LEEROMGEVING Kinderen ontwikkelen zich spelend en lerend in diverse leefomgevingen: het gezin, de school, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, vereniging, op straat. Het Centrum voor het Kind biedt kinderen een omgeving waarin zij worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan: binnen de school, op de speelplaats, in de omgeving. Onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op een regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen. De directe omgeving van de school biedt veel variatie. De Maas, bossen, velden en wandelpaden, een zwembad, een sporthal, een school voor voortgezet onderwijs, een nieuwbouwwijk, een zorgcentrum, de dorpskern - kansen te over om op ontdekking te gaan. Omdat bewegingsonderwijs en sporteducatie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, participeert basisschool Bösdael in het project De Sportieve School. Door middel van dit project worden kinderen gestimuleerd om naast het bewegingsonderwijs op school gebruik te maken van sportvoorzieningen in de omgeving. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 6

9 VEILIGHEID EN GEBORGENHEID Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Bösdael creëert een optimistisch pedagogisch klimaat, waarin oog is voor de eigenheid van elk individu. Het Centrum biedt kinderen zorg en ondersteuning bij hun ontwikkelingsproces, rekening houdend met de doorgaande ontwikkelingslijn; er is veel aandacht voor waarden en normen. Voor de goede gang van zaken binnen de school zijn er drie basisregels die door en met de kinderen gehanteerd worden. Deze zogenaamde kapstokregels scheppen op een eenvoudige wijze rust en duidelijkheid: Voor groot en klein zullen we aardig zijn De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen Deze kapstokregels zijn ook leidraad in specifieke situaties, zoals bij het gedrag op de speelplaats. Mobiele telefoons en andere (waardevolle) spullen mogen alleen meegenomen worden na voorafgaand overleg met de leerkracht. De regels worden regelmatig in de groepen belicht. In de organisatie zijn de kenmerken van een kleine school terug te zien. Kinderen hebben hun eigen groep, een eigen lokaal en één of twee eigen leerkrachten. In de groep zitten kinderen uit de eigen woonomgeving. De lokalen zijn huiselijk en gezellig ingericht. Binnen de groepen wordt gestreefd naar zoveel mogelijk rust. De toegang voor de ouders is laagdrempelig. ZELFSTANDIG WERKEN EN KEUZES MAKEN In een leeromgeving, waar ontwikkeling centraal staat, moet iedereen in de gelegenheid zijn om eigen keuzes te maken. Dit geldt voor de leerlingen; het geldt óók voor de volwassenen, die de kinderen professioneel begeleiden. Op deze wijze komen de talenten van mensen optimaal tot bloei en wordt er positief gebruik gemaakt van hun verschillen. Meervoudige intelligentie is structureel opgenomen in het onderwijs. De kinderen worden gestimuleerd tot het zelf formuleren van leervragen. IDENTITEIT Basisschool Bösdael heeft een rooms-katholieke signatuur; de school staat open voor leerlingen van alle gezindten. De gehanteerde catechesemethode sluit nauw aan bij deze visie. Bij godsdienstige aangelegenheden wordt samengewerkt met kerkelijke instanties. De school werkt aan een veelzijdige vorming van kinderen met aandacht voor hun sociaal-emotionele, verstandelijke, cognitieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling. In dat verband vindt de school het belangrijk dat de kinderen er voor elkaar zijn, groot en klein, met al hun verschillen en met respect voor elkaar; de school moet een plek zijn waar veel mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit gebeurt met name bij de sport- en spellendag, de Sinterklaasviering, de kerstactiviteiten, het voorleesontbijt, de excursies en uitstapjes, het culturele aanbod en de wekelijkse m.i.-workshops. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 7

10 ONTMOETING EN PARTICIPATIE Bösdael is een centrum, dat bruist van de activiteiten en waar kinderen, ouders, ouderen en anderen elkaar ontmoeten, laagdrempelig en toegankelijk. Het Centrum speelt in op vragen en behoeftes van kinderen, ouders en wijkbewoners. Het vervult een wijkfunctie, waar ruimte is voor eigen initiatief en participatie van jong en oud. Doel is een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijk. SAMENWERKING De organisaties, die fysiek en/of inhoudelijk participeren in Bösdael, leggen dwarsverbanden tussen de verschillende leefomgevingen en stemmen de activiteiten op elkaar af, zowel qua inhoud en tijd als plaats. Om haar doelstellingen te realiseren werkt het Centrum voor het Kind samen met andere organisaties en instellingen, zoals het nabijgelegen zorgcentrum, het voortgezet onderwijs en sportverenigingen. De organisaties in Bösdael gebruiken de beschikbare ruimtes zo flexibel en multifunctioneel mogelijk; gebruik door derden wordt gestimuleerd. COMMUNICATIE Er zijn diverse instellingen en instanties, die ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Een basisschool is daarbij een van de belangrijkste partners. Daarom hecht basisschool Bösdael grote waarde aan een goede communicatie met de ouders. Het is voor alle betrokkenen van belang dat er in goede verstandhouding open, helder en begripvol gecommuniceerd wordt. In gezamenlijk overleg moet gezocht worden naar de juiste weg die bewandeld moet worden en naar mogelijkheden om de kwaliteit van de begeleiding van de kinderen te optimaliseren. In het geval van gescheiden ouders is in eerste instantie de ouder, die de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt, aanspreekpunt vanuit de school. Hiervan kan in specifieke gevallen afgeweken worden; dit gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen. Klachten worden altijd serieus genomen; ze bieden een mogelijkheid tot verbetering. In het beleidsplan over dit onderwerp is een en ander nauwkeurig uitgewerkt; evenals alle overige protocollen is dit plan terug te vinden op de website. Op gezette tijden zijn er overlegmomenten met ouders, individueel of gezamenlijk. In oudergesprekken staan de ontwikkeling van een kind en het onderwijs op onze school centraal. Ouders kunnen hiervoor zelf het initiatief nemen. Deze gesprekken vinden minimaal twee keer per jaar plaats. Als aanvulling hierop kunnen de leerlingportfolio s gezien worden; deze worden twee keer per jaar aan de leerlingen meegegeven en geven een overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen. Daarnaast zijn er de klassikale informatieavonden. Bij de aanvang van het schooljaar worden de ouders bijgepraat over het jaarprogramma, het pedagogisch klimaat en de kapstokregels. Themagerichte informatieavonden zijn er o.a. voor ouders van nieuwe kleuters en voor ouders van de leerlingen van groep 8. Meer algemeen zijn de open informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over aspecten die samenhangen met de brede school of bij speciale gelegenheden. 8 Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind

11 Daarnaast is er regelmatig overleg binnen de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging, het Ouderpanel en het Leerlingenpanel. In de jaarlijkse Schoolgids staan inhoudelijke achtergrondinformatie en praktische wetenswaardigheden vermeld. Op de website staat uitgebreide informatie, die steeds up-to-date is. Deze vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen school en ouders. Groepsspecifieke informatie wordt door de leerkracht(en) direct met de ouders gecommuniceerd via berichten. Ook in het geval van overige nieuwswaardige feiten wordt gebruikgemaakt van . Ouders die niet over een adres beschikken, worden door de leerkracht persoonlijk of telefonisch op de hoogte gebracht. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 9

12 PARTICIPANTEN IN BÖSDAEL CENTRUM VOOR HET KIND Binnen het Centrum werken een aantal participanten fysiek en planmatig met elkaar samen: basisschool Bösdael, peuterspeelzaal Pinkeltje, kindercentrum Zazoe en de bibliotheek. Daarnaast zijn er diverse andere organisaties die hun medewerking verlenen. BASISSCHOOL BÖSDAEL Basisschool Bösdael telt ongeveer 400 kinderen. De school zorgt voor primair onderwijs op basis van de hiervoor beschreven visie en valt onder Kerobei, die katholiek primair onderwijs verzorgt in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo. PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, schreef Hieronijmus van Alphen in Voor Peuterspeelzaal Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Pinkeltje willen dat de peuter (van twee tot vier jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek. Pinkeltje ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school. De toekomst wordt in de dagelijkse praktijk bijna spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter naar leerling. De leidsters helpen hen graag het eerste stapje te zetten. In Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn de peuters welkom tussen 8.30 en uur en tussen en uur; er is een maandagmorgen/woensdagmorgengroep, een maandagmiddag/vrijdagmorgengroep, een dinsdagmorgen/donderdagmiddaggroep en een dinsdagmiddag/donderdagmorgengroep. Analoog aan de schooltijden hanteert ook Pinkeltje de inlooptijden van uur en uur. KINDERCENTRUM ZAZOE Kindcentrum Zazoe, onderdeel van Stichting Spring Venlo, is gevestigd in brede school Bösdael en bestaat uit een kinderdagverblijf met 2 groepen, één BSO-groep voor de 4-6 jarige en één BSO-groep voor de 7-12 jarige. Uitgangspunten voor onze opvang zijn huiselijkheid en geborgenheid in een sfeervolle omgeving. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat zowel ouders als de kinderen zich prettig voelen bij ons. Binnen het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar tussen 7.30 en uur opgevangen worden. De kleinste kinderen brengen veel tijd door in hun eigen (stam)groep binnen het kinderdagverblijf. Maar het leuke aan Zazoe is dat er buiten de eigen groep ook gebruik gemaakt kan worden van onze uitdagende eigen tuin. Met de peuters worden speciale activiteiten ondernomen vanuit het VVE-programma Startblokken. Er is nauwe samenwerking met peuterspeelzaal Pinkeltje en de basisschool, waardoor de peuters als ze 4 jaar worden gemakkelijker de overstap naar de school maken. Voor schoolgaande kinderen is er elke werkdag buitenschoolse opvang van uur en na schooltijd tot uur. Ook in de schoolvakanties kunnen kinderen tussen 7.30 en uur terecht bij de BSO. De jongste kinderen van de buitenschoolse opvang Zazoe hebben hun eigen honk binnen de brede school. Hier kan uw kind na een dag intensief bezig zijn geweest op school, even lekker doen waar hij of zij zin in heeft: buitenspelen, knutselen, rustig een boekje lezen en nog veel meer. Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 10

13 De oudste kinderen bezoeken BSO De Buitenbende, gevestigd in het scoutinggebouw van scouting Lambertus in Reuver, op directe loopafstand van de brede school. Door de bijzondere locatie midden in de bossen, worden de kinderen hier opgevangen in een natuurlijke en uitdagende omgeving. Kinderen vanaf ongeveer zeven jaar verzamelen op een vast punt in basisschool Bösdael en lopen samen met onze pedagogisch medewerkers naar de locatie toe. Voor meer informatie of het aanvragen van een rondleiding verwijzen wij u graag naar BIBLIOTHEEK De Bibliotheek Maas en Peel, gevestigd aan de Pastoor Vranckenlaan, is actief betrokken bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en bij het stimuleren van het leesplezier. Ze werkt daartoe nauw samen met de peuterspeelzaal en de school. Binnen de school realiseert de bibliotheek in de loop van het schooljaar een schoolbibliotheek, waar de kinderen terecht kunnen voor het lenen van boeken. DAGARRANGEMENTEN Bösdael Centrum voor het Kind biedt dagarrangementen aan. Voor-, tussen- en naschoolse opvang sluiten naadloos aan op het onderwijsaanbod, zowel in tijd als in kwaliteit. Zo kunnen de kinderen dagelijks terecht van 7.30 tot uur voor een leuke en leerzame dag. In de dagarrangementen zijn drie elementen te onderscheiden: de voor- en naschoolse opvang, de tussenschoolse opvang en een aanbod van aanvullende activiteiten. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Kindercentrum Zazoe biedt voor- en naschoolse opvang aan schoolgaande kinderen van 7.30 tot uur. Zij kunnen vóór en na school én tijdens schoolvakanties bij Zazoe terecht. Naast bso Zazoe kunnen ouders in de gemeente Beesel kiezen voor kinderopvang door t Kruumelke en door bso t Rovertje. Ook hiermee werkt de school intensief samen. De afspraken die tussen school en t Rovertje zijn gemaakt, zijn na te lezen in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN) Het overblijven van tot uur wordt georganiseerd door Stichting t Kruumelke, onder leiding van Hennie Linssen en Ans Smets. Het overblijfgeld bedraagt 2,00 per keer. Er zijn 10-strippenkaarten verkrijgbaar voor 20,00. Aanmelden kan telefonisch op overblijfdagen van 7.45 uur tot 8.15 uur: telefoon AANVULLENDE ACTIVITEITEN Als aanvullend aanbod zijn er naschoolse activiteiten gericht op alle kinderen, verzorgd door PadXpress. Op het steeds wisselende programma staan culturele, sportieve en creatieve elementen. Voor deze activiteiten kunnen ouders, tegen betaling, hun kinderen aanmelden. Meer informatie is te vinden op Hoofdstuk 1 Bösdael Centrum voor het Kind 11

14 HOOFDSTUK 2 ONDERWIJS EN ZORG HET ONDERWIJS Basisschool Bösdael is een ontmoetingsplaats, waar kinderen met en van elkaar leren, in samenspraak met ouders, leerkrachten en allen die daarbij behulpzaam zijn. De school daagt voortdurend uit tot verdere ontwikkeling, waarbij de onderwijsgevenden op een deskundige, verantwoordelijke en betrokken manier werken aan een veelzijdige vorming van de kinderen. Zo krijgen de leerlingen de kans zichzelf te ontwikkelen om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun eigen toekomst en op hun maatschappelijke deelname en verantwoordelijkheid. OPVATTING OVER LEREN De school sluit aan bij de vraag en de behoefte van het lerende kind, geeft ondersteuning op maat en systematische begeleiding en bevordert de ontwikkeling door ruimte te maken voor zelfstandig onderzoek en samenwerking. Het leren is afgestemd op handelingsbekwaamheden, taakbeleving en specifieke behoeften. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind om het leerproces mede zelf te sturen, zelfverantwoordelijkheid te dragen en zo een eigen ontwikkelingsweg af te leggen. WERKEN AAN ONZE SCHOOL Het traditionele onderwijs heeft plaatsgemaakt voor een werkwijze, waarbij het zelfstandig lerende kind centraal staat en de leraar als begeleider van de leerprocessen optreedt. Daartoe is de leeromgeving flexibel en ictrijk en is er een sluitend netwerk van zorg rond het kind. De school stelt om de vier jaar een Schoolplan op. Daarin staat vermeld wat de school de volgende vier jaar wil bereiken. De missie en visie zijn daarbij koersbepalend. De volledige tekst van het schoolplan is na te lezen op de website. WERKEN IN UNITS Alle teamleden werken intensief samen; het onderwijzend personeel voelt zich als geheel verantwoordelijk voor alle kinderen binnen de school. Vanwege de werkbaarheid en kleinschaligheid werken we in units, bestaande uit vier groepen. Binnen een unit zijn deelteams van leerkrachten belast met de zorg voor de kinderen. Onder andere door gebruik te maken van intervisie wordt de zorg gedeeld, besproken en aangepakt. De leerlingen werken binnen een unit regelmatig samen, gebruikmakend van een diversiteit aan samenwerkingsvormen, de coöperatieve werkvormen. De samenwerking tussen de leerlingen komt o.a. tot uiting bij groepsoverstijgende activiteiten, gezamenlijke thema s, tutor-lezen, het gezamenlijk gebruik van de verwerkingsruimte en vieringen. Door deze kleinschalige manier van werken komen de kinderen beter tot hun recht dan binnen een grootschalige organisatie. Het verruimt de mogelijkheden met betrekking tot het aanbieden van onderwijs op maat, een uitdagende leeromgeving en sociale interactie. Omdat de wensen van de kinderen mede sturing geven aan het leerproces, zijn de activiteiten binnen de units en groepen niet helemaal gelijk, maar wél gelijkwaardig. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 12

15 FOCUSGROEPEN EN EXPERTS De leerkrachten werken op basis van belangstelling en deskundigheid als expert en/of in een focusgroep. De focusgroepen geven samen met het MT richting aan de focus van schoolontwikkeling, waarbij voor een half jaar een ontwikkeltraject wordt vormgegeven en uitgevoerd. De experts worden ingezet t.b.v de lopende zaken zonder vernieuwing, wel met verdieping en verbreding. Er kunnen meerdere experts zijn voor eenzelfde onderwerp. Er zijn experts voor o.a bedrijfshulpverlening, de brede school, identiteit, ICT, internationalisering, kunst- en cultuureducatie, Ontmoeting Jong en Oud, interne coaching en begeleiding, de personeelsvereniging, rekenen, taal/lezen, sporteducatie en bewegingsonderwijs, techniek, verkeer, voor- en vroegschoolse educatie. DOORGAANDE LIJN EN METHODEN Vanuit haar uitgangspunten en visie werkt de school aan een brede ontwikkeling van het kind, aan de ontwikkeling van de zintuigen, de fijne en grove motoriek, de verstandelijke, de sociaal-emotionele en de zelfstandigheidontwikkeling. Maatstaf bij de aanbieding van materialen of spelsituaties is het ontwikkelingsniveau van ieder afzonderlijk kind. Aanvankelijk staat het spel centraal. Naarmate het kind zich verder ontwikkelt, vindt er meer sturing door opdrachten plaats. Taal, lezen, schrijven, en rekenen worden in de kleutergroepen voorbereid. Daarbij speelt interactief onderwijs een cruciale rol. Vanaf groep 3 begint het systematisch methodisch taal-, lees-, schrijf- en rekenonderwijs. De vorderingen bij lezen, taal en schrijven hangen nauw met elkaar samen. Voor alle vakken gelden kerndoelen, waarin het na te streven eindniveau staat aangegeven. Deze kerndoelen zijn in opdracht van de regering vastgesteld. Eigentijdse methoden (zie onderstaand overzicht) helpen deze doelen te bereiken. Regelmatig worden de kinderen getoetst om te bekijken of zij -en de school- nog op de goede weg zijn. In een oriëntatie op mens en wereld komen de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, natuur, gezond en redzaam gedrag in samenhang aan de orde. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen de beschikking over een adres Expressieactiviteiten zijn tekenen, handenarbeid, muziek, bevordering van expressief taalgebruik, spel en beweging. Bij lichamelijke opvoeding staat een breed scala van bewegingsvaardigheden, sport en spel centraal. In het project De Sportieve School maken de kinderen kennis met allerlei soorten sport. Kunst- en cultuureducatie is een verkenning en beleving van de eigen en andere culturen en van allerlei vormen van kunst, zoals dans, toneel, muziek, literatuur, film en audiovisuele kunstuitingen. Er is een nauwe samenhang tussen de cultuureducatie en de overige vakgebieden. In het algemeen moeten kinderen op een flink aantal gebieden basiskennis opdoen. Daarnaast zullen allerlei vaardigheden hen verder moeten brengen. De kinderen moeten leren zelfstandig hun weg te vinden in de veelheid, vanuit hun eigen belangstelling of vanuit vragen of opdrachten die anderen hen stellen. Zelfstandig leren is daarbij het doel. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt geprobeerd samenwerking met andere kinderen te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat een kind zicht krijgt op zijn eigen vaardigheden en vorderingen. Ruime Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 13

16 keuzevrijheid en zelf beslissingen mogen nemen, leiden daartoe. Ook controle op eigen werk helpt daarbij. Kinderen leren van hun doen en laten verantwoording af te leggen aan zichzelf, aan elkaar en aan de leerkracht. OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE METHODES EN BRONNEN o Woordenstart (taal/lezen, groep 1/2) o Veilig Leren Lezen (taal/lezen, groep 3) o Taal in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Spelling in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Woordenschat in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Taalmaker (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Leesladder (taal/lezen, groep 3 t.m. 8) o Estafette (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Nieuwsbegrip XL (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Pluspunt (rekenen, groep 3 t.m. 8) o Ambrasoft (taal/rekenen, alle groepen) o Pennenstreken (schrijven, groep 3 t.m. 8) o De Grote Reis (wereldoriëntatie, groep 4 t.m. 8) o Wijzer door het verkeer (verkeerseducatie, alle groepen) o Hemel en Aarde (godsdienst, alle groepen) o Leerstof Europees Platform (Duits, groep 5 t.m. 8) o The Team (Engels, groep 7 en 8) o Blokboeken (diverse onderwerpen, diverse groepen) o Opseo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) o Soemo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) BIJZONDERE ACCENTEN IN ONS ONDERWIJS HET VRIENDENPROGRAMMA Zowel in onder- als in bovenbouw worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden aan kleine groepen leerlingen. In de lessen leren kinderen zich op een juiste manier weerbaar op te stellen. De ouders worden hier actief bij betrokken. In groep 8 is de training met name gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. INTERNATIONALISERING Basisschool Bösdael is een Euregio-school. Internationale samenwerking komt tot uiting in een regelmatig overleg over grensoverschrijdende activiteiten en in contacten met collega s in Duitsland. In het onderwijsaanbod van de school zijn naast Engelse lessen ook lessen in de Duitse taal en cultuur opgenomen. VERKEERSEDUCATIE BASISONDERWIJS (VEBO) De verkeerseducatie richt zich op de inhoud van de lessen verkeer, die niet alleen theoretisch, maar ook praktisch gericht zijn. Daarnaast is er een werkgroep, waarin ouders en leerkrachten overleggen met de gemeente en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de route van huis naar school. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 14

17 WETENSCHAP EN TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS In de huidige samenleving, waar techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met technische vaardigheden en kennis. Daartoe dienen kinderen vroeg in aanraking te worden gebracht met techniek. Omdat het goed aansluit bij de nieuwsgierigheid van kinderen, hun creativiteit en hun oplossend vermogen, levert het belangrijke kennis en vaardigheden op. In de workshops Meervoudige Intelligentie is hier daarom veel aandacht voor. NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE (NME) In de door ons gehanteerde methode wereldoriëntatie komen ieder leerjaar regelmatig thema s aan bod waarin de natuur centraal staat. Bij de workshops rond Meervoudige Intelligentie zijn hier voor de groepen 5, 6, 7 en 8 buitenlessen aan gekoppeld. Begeleiding vindt plaats door geschoolde vrijwilligers en leden van IVN. Met de nabijgelegen dierenparkjes zijn nauwe contacten en aansluitend aan de speelplaats is een vlindertuin gerealiseerd. Deze wordt in stand gehouden door vrijwilligers en leerlingen. De dierenparkjes en vlindertuin fungeren als educatieve leerplek en als ontmoetingsplaats voor de hele wijk. ONTMOETING JONG EN OUD Bösdael Centrum voor het Kind speelt als brede school een belangrijke rol in het kader van de activering en integratie van en de participatie met verschillende doelgroepen, zoals ouderen en allochtone gezinnen. Het Centrum levert daarmee een niet te verwaarlozen bijdrage aan de sociale infrastructuur binnen de gemeenschap. Regelmatig zijn er activiteiten die de ontmoeting tussen jong en oud vormgeven. Zo zijn er bijvoorbeeld het voorleesontbijt, de hulp bij het overblijven en de ondersteuning bij de sportdag. In wekelijks terugkerende workshops rond Meervoudige Intelligentie worden kinderen uit de bovenbouw begeleid door experts, die deskundig zijn op diverse uiteenlopende terreinen. Op basis van interesse en vaardigheid kunnen de kinderen kiezen uit o.a. geschiedenis, modelleren, houtbewerken, toneel, declamatie, park- en dierverzorging, constructiemateriaal, metselen, gezelschapsspelen, filatelie, breien en schaken. Het project Ontmoeting Jong en Oud geniet landelijke bekendheid; een groeiend aantal brede scholen grijpt de kans om de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren. DE SPORTIEVE SCHOOL BÖSDAEL Door middel van het project De Sportieve School werkt de school mee aan sportprojecten van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de gemeente Beesel. Daarbij maken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gedurende 8 periodes van 3 weken kennis met sporten als badminton, korfbal, voetbal, basketbal, volleybal, handbal, tennis en turnen. Parallel hieraan bieden de plaatselijke sportverenigingen de kans om die kennis verder te verbreden, zodat de kinderen indien gewenst een bewuste keuze voor een bepaalde tak van sport kunnen maken. ZORG VOOR ALLE KINDEREN De school heeft zorg voor alle kinderen; hun ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd. De ontwikkeling van gedrag, lezen, taal en rekenen wordt naast observaties enkele keren per jaar ook getoetst. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 15

18 De eerst verantwoordelijken voor de zorg aan de kinderen zijn de groepsleerkrachten. De teamleider onderbouw, voor groep 1 tot en met 4, en de teamleider bovenbouw, voor groep 5 tot en met 8 worden betrokken daar waar nodig. Samenwerken met ouders is hierbij vanzelfsprekend. Extra aandacht en hulp wordt gegeven aan kinderen bij wie dit, om welke reden dan ook, nodig is. In gevallen waar bijsturing gewenst is, treedt de handelingsgerichte aanpak (HGA) in werking. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat de aanleiding voor de HGA is en hoe het traject van die bijsturing er uit ziet. Daarbij worden alle beschikbare gegevens van een kind op verschillende deelgebieden geïnventariseerd. Van elk gebied worden plussen, minnen en kansen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe handelingsalternatieven voor het werken met het specifieke kind. De HGA wordt samen opgesteld met de ouders. Na een vooraf vastgestelde periode volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen bepaald. Als de school denkt niet voldoende zorg te kunnen bieden, worden externe deskundigen ingeschakeld, uiteraard in samenwerking met de betrokken ouders. Een gedetailleerde uitwerking van de leerlingenzorg is beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel. Dit document is terug te vinden op de website van de school. PASSEND ONDERWIJS OP BASISSCHOOL BOSDAEL Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. (Rijksoverheid - Op de site van de Rijksoverheid kunt u de wettelijke kaders vinden.) Het komt geregeld in het nieuws, Passend Onderwijs. Hoe geven wij op basisschool Bosdael hier invulling aan? Aanmelding nieuwe leerlingen Wanneer een kind ongeveer 3 jaar is, melden ouders het aan bij school. Dit is de zogenaamde voorlopige aanvraag. Deze wordt, 6 weken voordat het kind gaat starten, al dan niet definitief gemaakt. In de tussenliggende periode wordt er door de leerkracht en/of de teamleider gekeken of de betreffende leerling speciale onderwijsbehoeften heeft. Wanneer dit het geval is, zal er samen met ouders, de voorschoolse opvang, leerkracht, teamleider en mogelijk andere betrokkenen in beeld gebracht worden wat de ondersteuningsbehoefte van deze leerling is en wat de school hierin kan betekenen. Hierbij wordt er zowel naar het kind gekeken als naar de groep (leerlingen en leerkracht) waar het kind in komt. Er zijn dan twee opties: De leerling wordt geplaatst en er zal een handelingsplan opgesteld worden dat steeds bijgesteld en geëvalueerd wordt. De leerling wordt niet geplaatst en de school gaat samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dit heet zorgplicht. Leerlingen die al op school zitten Het kan ook voorkomen, dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die al op school zitten, groeit. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 16

19 De school brengt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart en zal d.m.v. groepsplannen en/of individuele handelingsplannen aan de slag gaan. Ouders worden hierin altijd betrokken. Hierbij kan ook de orthopedagoog van de BCO geraadpleegd worden. Het plan kan dan verder aangescherpt worden, maar er kan ook besloten worden om een onderzoek te laten doen, of om andere experts in te schakelen. Het doel is altijd om de onderwijsbehoefte van het kind helder te krijgen. Wat heeft deze leerling nodig en kan de school dat bieden? Ook hier wordt er niet alleen naar de individuele leerling gekeken, maar ook naar de gehele groep waarin de betreffende leerling zit. Wanneer de school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zal er samen gezocht worden naar de beste plaats voor het kind. Hierbij is altijd de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning betrokken, omdat via deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd. Nieuwe leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan aangemeld worden Leerlingen die van buiten de gemeente Beesel komen. In de meeste gevallen betreft het hier een verhuizing. Wanneer een leerling aangemeld wordt op onze school, zal er altijd een gesprek met ouders plaatsvinden en zal er contact opgenomen worden met de school van herkomst. Ook nu zullen de onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht worden en zal er gekeken worden of onze school daaraan tegemoet kan komen. Zo niet dan zal er ook nu samen gezocht worden naar de beste plek voor deze leerling. Leerlingen die vanuit een andere school binnen de gemeente Beesel komen. Wanneer een leerling vanuit een andere school binnen de gemeente aangemeld wordt, zal er altijd een gesprek plaatsvinden tussen de ouders, teamleiders van beide scholen en eventueel de leerkrachten. In dit gesprek zal ook nu de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld gebracht worden. Op basis hiervan zal er gekeken worden welke school hier het beste in kan voorzien. Rugzakjes, co-teachers, ambulante begeleiders Sinds augustus 2014 is de rugzakregeling komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kunnen we een beroep doen op extra ondersteuning uit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Kerobei zet deze middelen in, in de vorm van coteachers. Binnen het cluster Beesel (bs. Het Spick, bs. Meander, bs. de Triolier en bs. Bosdael) hebben we een aantal uren en een aantal co-teachers tot onze beschikking. De teamleiders en de co-teachers komen 3 keer per jaar bij elkaar om de uren en de co-teachers naar vraag van leerlingen te verdelen. Ook hier staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de groep of de leerkracht centraal. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 17

20 Meer informatie is ook te vinden op de website van Kerobei. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. DE BOVENSCHOOLSE LEERLINGENONDERSTEUNING Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, regelt de school een passend alternatief. Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school. Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit het bestuursondersteuningsprofiel en is op te vragen bij school. RAPPORTAGE De school legt een dossier aan van alle gegevens die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkelingen van een kind gedurende de schoolloopbaan. Rapportage hierover vindt op regelmatige basis plaats in gesprekken van leerkrachten met ouders. Het leerlingportfolio is in ontwikkeling. Het portfolio in groep 3 tot en met 8 geeft inzicht in de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem, het rapport en werk van de kinderen. In de lagere groepen bevat het portfolio het plakboek, met in groep 2 daarbij resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem. Het leerlingportfolio wordt op twee momenten in het schooljaar aan de kinderen meegegeven. Met het oog op de keuze voor Voortgezet Onderwijs vindt in groep 8 in de tweede helft van het schooljaar adviesoverleg plaats tussen de leerkracht(en), de ouders en de leerling. In die periode moeten alle leerlingen in groep 8 ook een eindtoets maken. Het College voor Toetsen en Examens biedt de centrale eindtoets aan, maar scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet alleen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets; het schooladvies weegt het zwaarst. De eindtoets die wij hanteren is Route 8. AGRESSIE, GEWELD, DISCRIMINATIE, SEKSUELE INTIMIDATIE EN PESTEN Agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie hebben een negatieve invloed op het werk- en leefklimaat met ongewenste gevolgen voor de leerresultaten en de prestaties. Dit gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd. Hoofdstuk 2 Onderwijs en zorg 18

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie