Schoolgids Zo was het Zo is het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011

3 Schoolgids van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat LL Alem Telefoon: Internet: Directeur: M.T. Hooijmans-Sars

4 Schoolgids Basisschool St. Odrada Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord De school De belangrijkste uitgangspunten van onze school a. De sfeer op school b. De katholieke identiteit van de school c. De kwaliteit van ons onderwijs d. De zorg voor alle leerlingen De organisatie van het onderwijs Organisatie van de school De school- en groepsgrootte Groep 1/ Herfstkinderen De zorg voor de leerlingen De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Extra zorg in de school Extra zorg buiten onze school Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Rapportage naar de ouders Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Begeleiding van kinderen die van een andere school komen Begeleiding van kinderen die naar een andere basisschool gaan Zorg voor gezondheid en veiligheid van de kinderen Vertrouwenspersoon E.H.B.O. en BHV Het schoolteam Directie Samenstelling onderwijzend personeel Het schoolbestuur De resultaten van ons onderwijs Andere belangrijke informatie Aanwezigheid leerkrachten Logopedie Toegang tot de school Mobiele telefoons Hoofddeksels Fietsen Stoppen en parkeren Eerste Communie Vormsel Gymnastiekrooster Schoolzwemmen Zoekgeraakte spullen / gevonden voorwerpen Gym- en zwemvervoer Overblijven Schoolkrant Sint Nicolaas Carnaval Boomfeestdag Wensjes Verkeersexamen Traktaties Snoepen Schoolreisje Schoolverlatersdagen Bibliobus Kinderpostzegels Verspreiding jeugdbladen Schoolfotograaf Verzekering Hygiëne Hoofdluis Informatie van derden Beleid bij het naar huis sturen van leerlingen Adressen Vakantierooster De schooltijden Leerplicht Verlof Wanneer kunt U extra verlof aanvragen? Hoe vraagt u extra verlof aan? Toelating, verwijdering en schorsing Ziekmelding en bezoek aan de dokter Speciale activiteiten Contacten met ouders a. Algemene informatie over de school b. Informatie over de leervorderingen van de kinderen c. Op welke manier kunnen ouders actief zijn op school De Ouderraad. De Medezeggenschapsraad (MR). Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 3. 8d. Klachten e. Huiswerkbeleid

5 Schoolgids Basisschool St. Odrada Voorwoord In de periode van 4 tot 12 jaar staat de basisschool centraal in de wereld van uw kind. Ook aan u als ouder gaat deze tijd niet ongemerkt voorbij. In de loop van deze periode vertrouwt u uw kind zo n 7520 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Net als U vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op onze school, dat U als ouder zich bij de school betrokken voelt, dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is, dat de leerkrachten zich volledig inzetten en dat voorzieningen goed zijn. Een school is altijd in beweging. Er komen nieuwe kinderen en nieuwe ouders; de overheid verandert steeds allerlei regelingen. De maatschappij is in ontwikkeling. Scholen proberen daar voortdurend op in te spelen en krijgen hierdoor steeds meer een eigen gezicht. Dit uit zich in de manier van werken, in de leerresultaten, maar zeker ook in de sfeer binnen de school. Wij proberen U in deze schoolgids te informeren over onze werkwijze, het leefklimaat op onze school en de leerresultaten. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen bij ons op school hebben, maar óók voor ouders van toekomstige leerlingen. Een bijzonder woord van welkom willen wij richten aan de ouders die dit jaar voor het eerst met onze school kennismaken. Wij hopen dat u en uw kinderen zich bij ons thuis zullen voelen en dat u door deze gids een helder beeld zult krijgen van wat U van onze school mag verwachten. Want: HIER STAAN WIJ VOOR EN HIER MAG U ONS OP AANSPREKEN! In deze gids vindt U tegelijkertijd een behoorlijke hoeveelheid praktische informatie, die voor U en uw kind van belang kan zijn. We raden U daarom aan het niet zomaar terzijde te leggen, maar het zorgvuldig te bewaren, zodat U eventueel snel iets kunt opzoeken wanneer dat nodig mocht blijken. Indien U na het lezen van deze gids nog vragen mocht hebben, over welk onderwerp (de school betreffend) dan ook, bent u van harte welkom om deze met ons te bespreken. Maakt U dan wel even een afspraak? Mist U informatie hierin of heeft U suggesties voor verbetering, neemt U dan ook contact met ons op. Namens het team van de St. Odradaschool, Riet Hooijmans-Sars.

6 Schoolgids Basisschool St. Odrada 1. De school De naam Odradaschool. Voor vrijwel iedereen die geen directe binding met Alem heeft is de naam Odradaschool vreemd. Voor sommigen pas na enige oefening uit spreek baar. Hoe komt de school aan die naam. Wie was Odrada? Als antwoord op die vraag hebben we héél in het kort de legende van haar opgenomen. Legende van de Heilige Odrada. Enkele eeuwen geleden woonde in de buurt van Balen in de provincie Antwer pen een rijke graaf, die uit zijn eerste huwelijk één dochter had, Odrada ( de welriekende ) genaamd. Na de dood van haar moeder hertrouwde de graaf, maar zijn tweede vrouw mocht het meisje niet en behandelde haar slecht. Odrada klaagde echter niet. Op zekere dag moesten de graaf en de gravin op reis, maar Odrada zou thuis moeten blijven. Op aandringen van de graaf mocht zij toch mee, maar... onder één voorwaarde. De graaf bezat een grote kudde wilde paarden, die vrij rond zwierf. Het wildste paard was een grote schimmel hengst, die niemand durfde te benaderen. Odrada kreeg nu de opdracht dit gevaarlijke paard te kalmeren en mee naar huis te brengen. Odrada vlocht een kruis van wit touw, nam een halster mee en zocht de kudde op. De hengst bleef gedwee voor het meisje staan. Zij had dus het pleit gewonnen. Het bleek dat zij bijzondere invloeden op dieren kon uitoefenen. Zij genas talrijke zieke beesten en de boeren uit de wijde omgeving kwamen naar haar toe om genezing voor hun vee te zoeken als er een of andere ziekte heerste. Een andere keer stak zij een afgebroken lindetak in de grond en de tak kwam spontaan tot bloei. Odrada verzocht haar vader om, na haar dood, haar lichaam op een wagen te leggen en deze zonder voerman of begeleider door een paar ossen te laten voort trekken. Daar waar deze haar stoffelijk overschot heen zouden brengen, wilde zij begraven worden. En zo gebeurde het, dat de wagen met het lichaam van Odrada te Alem (toen nog aan de andere kant van de Maas) arriveerde, nadat onderweg nog een door de wagenas aangeraakte dorre eiken stronk opeens levend was geworden en weer loof en eikels gekregen had. Het lichaam van Odrada werd in Alem eerbiedig ontvangen door Graaf Otto, die het een plechtige begrafenis bezorgde. Ter ere van de heilige liet hij een vrij fraaie basiliek bouwen, die hij voorzag van geestelijken en bedienaren en rijkelijk begiftigde. De feestdag van de H. Odrada is op 5 november. De belangrijkste uitgangspunten van onze school Ons ideaal : Een veilige school waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan. Dat is wat we waar willen maken en waar de leerkrachten hard voor werken. Hoe doen we dat? Op de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels. Pas als die veiligheid er is, kan een kind ten volle profiteren van de mogelijkheden tot ontplooiing, die de school te bieden heeft. We staan ervoor kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken, ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. Ons streven is eruit halen wat erin zit op een manier die kinderen aanspreekt. Het liefst willen we kinderen leren leren. Daarmee bedoelen we dat we kinderen niet alleen informatie willen aanreiken, maar dat we hen vooral willen leren hoe ze zelf die informatie kunnen vinden en wat ze daarmee kunnen doen. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. We willen kinderen meer waardevols meegeven dat hen in het leven van pas komt. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: zelfvertrouwen en zelfkennis, goed leren omgaan met anderen, goed leren omgaan met emoties, gebruik maken van je creatieve mogelijkheden.

7 Schoolgids Basisschool St. Odrada Kortom : We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen geven, dat zij straks in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Dat we deze idealen waar willen maken komt vooral tot uitdrukking in onze ideeën over en de manier waarop we werken aan de volgende zaken : 1a. De sfeer op school. 1b. De katholieke identiteit van de school. 1c. De kwaliteit van ons onderwijs. 1d. De zorg voor alle leerlingen. We willen in dit hoofdstuk aangeven wat wij op deze terreinen nastreven, zodat u weet waar ons werk in de school op gebaseerd is, welke ideeën ten grondslag liggen aan het onderwijs dat we geven. 1a. De sfeer op school Op onze school heerst een prettige, rustige werksfeer, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. De belangrijkste schoolregel is: Op de St. Odradaschool gaan we zo met elkaar om, dat iedereen zich daar fijn kan voelen. Iedereen hoort erbij, iedereen mag altijd meedoen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die niet geaccepteerd worden. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de fijne als de verdrietige zaken die kinderen kunnen meemaken. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de kinderen. Het is heel belangrijk dat kinderen leren om problemen, ruzies of irritaties met elkaar uit te praten, daar hebben ze hun hele leven profijt van. Als we merken dat er problemen zijn tussen de kinderen onderling, doen we niet net of er niets aan de hand is, maar nemen we de tijd hier aandacht aan te schenken. We helpen de kinderen naar elkaar toe te verwoorden, waarom ze zo boos of verdrietig waren. We proberen samen duidelijk te krijgen, waardoor het conflict ontstaan is en helpen hen begrip op te brengen voor elkaars mening. We maken hen duidelijk wat wel en wat niet kan en tenslotte geven we hen tips en laten hen zelf zoeken naar mogelijkheden om in het vervolg beter met een dergelijke situatie om te gaan. 1b. De katholieke identiteit van de school Toen de besturen van de RK scholen in de Bommelerwaard in 1999 fuseerden, is mede als uitgangspunt genomen, dat elke school zijn eigen identiteit heeft en blijft behouden. Bij de term identiteit kunnen we denken aan zowel de onderwijskundige invulling (manier van lesgeven, de schoolspecifieke doelen, de methoden), als aan alles wat met waarden en normen te maken heeft. Dit laatste wordt vaak expliciet aan de orde gesteld in de catechese-lessen (de levensbeschouwelijke identiteit). In de praktijk van lesgeven en opvoeden lopen deze zaken natuurlijk in elkaar over. Op alle scholen van de Stichting RK Onderwijs in de Bommelerwaard wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat kinderen welbewust in aanraking moeten komen met levensvragen; identiteit is niet vrijblijvend. Door kinderen met die vragen in aanraking te brengen, hopen we hen voldoende perspectief te bieden voor de momenten, dat er keuzes gemaakt moeten worden dat kunnen (ook) keuzes zijn op het gebied van waarden en normen. Daaraan wordt invulling gegeven in de catecheselessen; de schoolteams worden bij de uitvoering ervan ondersteund door een speciaal daartoe aangestelde identiteitsbegeleidster. De Odradaschool hecht er ook betekenis aan om haar katholiek-zijn uit te dragen. Dat is terug te vinden in de manier waarop wij met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders opvattingen en leefwijze. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, maar benaderen dit vanuit een Rooms Katholieke visie. We proberen de tradities van de katholieke kerk levend te houden en de christelijke normen en waarden op de kinderen over te dragen. In de catecheselessen ligt het accent op ervaringscatechese (projecten over hoe mensen met elkaar om dienen te gaan) en op lessen waarin bijbelverhalen centraal staan. De band met de plaatselijke geloofsgemeenschap komt tot uiting in ondersteunende catechese en praktische hulp bij de voorbereidingen voor de Eerste Communie, het Vormsel en gezinsvieringen. In de lessen Geestelijke Stromingen, die in de hoogste groepen gegeven worden, maken de kinderen ook kennis met andere godsdiensten zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Behalve het geven van informatie trachten we in deze lessen de kinderen ook te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging.

8 Schoolgids Basisschool St. Odrada 1c. De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Directie- en teamleden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue proces, het kan altijd beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog begrijpelijker te maken voor alle kinderen. Bovendien is de maatschappij steeds aan verandering onderhevig en de school zal in die ontwikkeling mee moeten. We proberen dat voor elkaar te krijgen door nascholingscursussen te volgen, bij iedere leerkracht is nascholing een vast onderdeel van zijn/haar takenpakket. We praten met elkaar over de manier, waarop we zaken kunnen veranderen en verbeteren. We geven elkaar advies over punten die beter kunnen. Dit gebeurt in een collegiale sfeer, waarin mensen ervoor open staan om van en met elkaar te leren. En net als bij de kinderen zien we fouten niet als een probleem, maar als een uitdaging om naar verbetering te zoeken. 1d. De zorg voor alle leerlingen De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. Er is veel aandacht en extra begeleiding voor degenen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zo weinig mogelijk mislukkingen hoeven te ervaren en zoveel mogelijk succeservaringen op kunnen doen. 2. De organisatie van het onderwijs 2.1 Organisatie van de school. Op de St. Odradaschool wordt het systeem van leerstof-jaarklassen gevolgd. Dat betekent, in ons geval, dat kinderen van drie leeftijdsgroepen bij elkaar zitten in een combinatiegroep (1/2, 3/4/5, 6/7/8). In principe gaan de kinderen van elke groep elk jaar na de zomervakantie naar het volgende leerjaar over. Het kind doorloopt zo in totaal acht volledige leerjaren op de basisschool. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw wordt gevormd door de leerjaren 1 t/m 4, de midden bouw door de leerjaren 5 en 6 en de bovenbouw door de leerjaren 7 en De school- en groepsgrootte Onze school telt komend jaar 46 leerlingen, verdeeld over 3 combinatiegroepen. Het aantal leerlingen van de combinatiegroepen wisselt van 10 tot 20 leerlingen. In de praktijk komt het er op neer, dat er altijd met combinatiegroepen gewerkt wordt. Van jongs af aan wordt de kinderen geleerd om een zeker deel van de tijd zelfstandig bezig te zijn. 2.3 Groep 1/2 Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook bij de oudste kleuters, maar hier heeft de leerkracht meer een sturende rol. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Schatkist. De meeste vakken komen in samenhang met elkaar aan de orde, aan de hand van een bepaald thema of project. De kinderen zitten 2 jaar in de kleutergroep. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is. Soms zien we een kind liever een jaar langer in groep 2, om te voorkomen dat het voortdurend op zijn tenen moet lopen in hogere leerjaren. In de tweede helft van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. De aanpak in de groepen 1 / 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Elke schooldag start vanuit de kring met activiteiten die aansluiteen bij de belevingswereld van de kinderen b.v. taalactiviteiten (vertellen, luisteren, praatplaat en taalspelletjes), muzikale oefeningen (zingen, muziekinstrumentjes bespelen, dansen etc.) en andere expressievormen (toneelspelen etc.). Hierna gaan de kinderen werken : spelend en ontdekkend bezig zijn op allerlei manieren en met verschillende materialen. In de kast vinden de kinderen veel cognitieve materialen zoals puzzels, lotto s, reken- en taalspelletjes. In de hoeken wordt ook gewerkt. Ze zijn erg belangrijk voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. We kennen de bouwhoek, poppenhoek, speelhoek, leeshoek, computerhoek, zand-watertafel, poppenkast en het teken-verfbord.

9 Schoolgids Basisschool St. Odrada Halverwege de ochtend worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om iets te eten of te drinken. Dit is altijd een rustmoment gedurende de ochtend. Het (binnen of buiten) spelen vormt eveneens een belangrijk deel van de dag, met name voor de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling. Ze kunnen zich uitleven, contact maken met andere kinderen en hun eigen fantasiewereld opbouwen. Een voornaam uitgangspunt is de kinderen met grote betrokkenheid actief te laten zijn; met grote motivatie te laten spelen en werken en ze interessante ervaringen op te laten doen, die dan de beoogde ontwikkeling tot gevolg hebben. Door aansluitend de andere groepen erbij te betrekken willen wij de doorgaande lijn van 4-12 jarigen realiseren. Aanvullende informatie groep 1-2 Ouders mogen op de verjaardag van hun kind aanwezig zijn bij het zingen en trakteren tussen 9.30 uur en uur. Wilt U uw kind op vrijdagochtend een plastic tas meegeven voor o.a. werkjes, brieven, tijdschriften enz. Elk kind moet zindelijk zijn. Graag een stevige lus aan de jassen en een pakje papieren zakdoekjes in de rugzak. Zorgt U ook voor een goed sluitende beker? Aanvullende informatie groep Ouders mogen op de verjaardag van hun kind aanwezig zijn bij het zingen en trakteren om uur. Ook hier graag een stevige lus aan de jassen, een pakje papieren zakdoekjes in de rugzak en een plastic tas op vrijdag. 2.4 Herfstkinderen Vroeger was het eenvoudig: kinderen die voor 1 oktober zes jaar werden, stroomden automatisch door naar de eerste klas (groep 3). De rest bleef nog 1 extra jaar in de kleutergroep. Maar sinds de komst van de basisschool hangt het besluit tot eventuele kleuterbouwverlenging af van het oordeel van de school. Bij de meeste scholen is niet langer de kalenderleeftijd leidend, maar de ontwikkelingsleeftijd. Deze ontwikkelingsleeftijd is niet in één oogopslag vast te stellen. Kinderen ontwikkelen zich immers niet op elk terrein even snel. Zij kunnen bijvoorbeeld op taalgebied verder zijn dan op sociaal-emotioneel vlak. Bovendien maken kinderen soms snelle ontwikkelingssprongen, waardoor een kleuter over wie in juni nog twijfel bestond, een maand later helemaal rijp lijkt voor groep 3. Wat betekent dit nu voor onze school? - Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar het kennisniveau te kijken, maar naar de totale ontwikkeling. - Bij deze herfstkinderen zullen wij naast de toets- en observatiegegevens kijken naar het welbevinden, werkhouding, zelfvertrouwen, motivatie, zelfstandigheid, concentratie en sociale vaardigheden. - Ouders worden nauw bij het proces betrokken en geïnformeerd over wat hun kind nodig heeft om zich competent te voelen in groep 3 en of hun kind daar al dan niet aan voldoet. Na overleg met ouders is het de school die de beslissing neemt. 3. De zorg voor de leerlingen 3.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school De aanmelding voor onze school, zien wij graag reeds vóór de aanvang van het schooljaar, waarin uw kind voor het eerst onze school gaat bezoeken. Wij hebben dan een beter overzicht over de aanwas en kunnen daar dan onze prognoses op baseren. Alle kinderen die, qua leeftijd, in aanmerking komen om gedurende het volgende schooljaar voor het eerst naar school te gaan, worden in maart daaraan voorafgaand uitgenodigd om, samen met de ouders, een bezoekje aan de kleutergroep van onze school te brengen. Door het inleveren van een aanmeldingsformulier (op school verkrijgbaar) kan het kind dan aangemeld worden. Op dit formulier dienen gegevens ingevuld te worden, die van belang zijn voor de school, o.a. voor de berekening van de formatie (het aantal leerkrachten). Op de dag dat de kinderen 4 jaar worden zijn ze welkom op onze school. Voordat het kind 4 jaar wordt, mag het enkele dagdelen ter kennismaking meedraaien met de groep. Leerlingen, die eerder elders een basisschool bezochten en door verhuizing of andere omstandigheden op onze school worden aangemeld, zullen in overleg met de ouders doorgaans in die jaargroep geplaatst worden die aansluit bij de groep die zij voorheen bezochten. We streven ernaar dat de leerling zich zo snel mogelijk op zijn/haar gemak voelt op onze school.

10 Schoolgids Basisschool St. Odrada 3.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school. Binnen ons systeem van leerstof-jaarklassen streven we ernaar het onderwijs zo te organiseren, dat er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind. Dat valt echter niet altijd mee, omdat enerzijds de problemen bij kinderen soms heel complex zijn en anderzijds de leerkrachten niet altijd optimaal kunnen inspelen op de individuele behoeften van kinderen. Wie moeite heeft met bepaalde onderdelen krijgt extra hulp of oefening. Leerlingen die wat meer aankunnen krijgen extra en uitdagende opdrachten. Er wordt steeds gezocht naar oplossingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de gewone leer- en werksituatie van leerling en leerkracht. Onderwijs op maat vinden we heel belangrijk. We werken er hard aan om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken. Om dat waar te maken moet er goed les gegeven worden en moet goed in de gaten gehouden worden hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Om bij te houden of de kinderen voldoende vooruit gaan, hebben we een leerlingvolgsysteem opgezet. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en een aantal observaties, die we regelmatig inzetten om daarmee de ontwikkeling van de kinderen te volgen en tijdig signalen te krijgen als er iets mis dreigt te gaan. In groep 2 wordt nagegaan hoe het zit met de vaardigheden, die kinderen nodig hebben om met lezen, schrijven en rekenen te beginnen in groep 3. Vanaf groep 3 wordt getoetst hoe het staat met de basisvaardigheden : technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. De meeste toetsen die we gebruiken zijn toetsen, die door CITO speciaal ontworpen zijn voor een dergelijk leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt het Protocol Dyslexie gebruikt om door meerdere meetmomenten vroegtijdig leesproblemen op te sporen en aan te pakken. Maar we vinden het ook belangrijk goed in de gaten te houden hoe het staat met het welbevinden van het kind op school. Dat een kind lekker in z n vel zit is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet zijn, wil een kind iets kunnen leren. Voor groep 1 t/m 4 gebruiken we het KIJK!-registratiemodel met voor groep 5 t/m 8 het vervolg hierop op sociaal emotioneel gebied. Alle toetsen en observaties van ons leerlingvolgsysteem staan op een toetskalender, die elk jaar nauwkeurig gevolgd wordt. De uitslagen van de toetsen en de gegevens van de observaties worden door de leerkrachten tijdens een leerlingbespreking bekeken en doorgesproken. Als blijkt dat er kinderen zijn, die niet voldoende vooruit gaan, wordt nagegaan waar dit aan kan liggen en worden zonodig extra maatregelen genomen. Op deze manier houden we constant de vinger aan de pols, kunnen we niet ineens voor de verrassing komen te staan dat een kind achterop geraakt is en kan meteen ingegrepen worden als dat nodig is. 3.3 Extra zorg in de school Deze hulp en begeleiding kan in eerste instantie in de groep geboden worden door extra uitleg of herhalingsstof voor kinderen die dit nodig hebben. In een handelingsplan wordt beschreven welke extra hulp geboden zal worden, met welk doel dit gebeurt, door wie, waar en wanneer en met welke middelen en materialen. Ook wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze bekeken zal worden of de geboden extra hulp effectief is geweest. Tussentijds vindt hierbij ook regelmatig evaluatie plaats tussen de leerkracht, de interne begeleider en de ouders van de leerling. Dan kan het plan eventueel bijgesteld worden. Wanneer de geboden hulp ook na deze fase niet het gewenste resultaat heeft of wanneer verder onderzoek gewenst is, kan de hulp van derden worden ingeroepen. Dit alles gebeurt alleen na overleg met de ouders en met hun toestemming. Ook voor de betere leerlingen volgen we deze weg. Extra taken worden gekozen in overleg met de ouders en het kind. Een leerling waar wij ons zorgen over maken, wordt besproken in de consultatie. Daar kan advies uit voort komen zoals extra hulp, ambulante begeleiding (AB), onderzoek, bespreking met externe instanties zoals Multidisciplinair team (MD), Zorgplatform (ZAT) of verwijzing. Alle toetsgegevens, onderzoeksresultaten en verslagen worden bewaard in het leerling-dossier, dat van iedere leerling wordt aangelegd. Deze gegevens worden in een speciale afgesloten kast bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de betrokken leerkracht, de directie en natuurlijk de ouders. 3.4 Extra zorg buiten onze school De Opmaat. In het schooljaar is het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) Zaltbommel e.o. gefuseerd met het bestuur van de Toermalijn / de Brug. Hierdoor ontstond de federatieve vereniging de Opmaat. Nu heet het WSNSverband Zaltbommel e.o. Vanuit expertisecentrum de Opmaat wordt de bovenschoolse zorg aan onze kinderen vorm gegeven. Bij de fusie van 1 augustus 2006 is bepaald dat het expertisecentrum bemand moet worden door professionals. Zij verleent o.a. de volgende diensten: Consultatief/adviserend door BNT consult naar: Ouders en/of school hoe de leerlingen op de eigen basisschool kunnen worden begeleid. Ouders en/of school waar en door wie hulp het beste geboden kan worden.

11 Schoolgids Basisschool St. Odrada Ouders/scholen bij het indienen van een verzoek om indicatiestelling. Ouders en/of scholen bij complexe hulpvragen. Begeleiding Het expertisecentrum begeleidt het proces van ambulante begeleiding en van verschillende vormen van sociale vaardigheidstraining en ondersteunt ook de angsttrainingen. Coördinatie Het expertisecentrum coördineert zorgactiviteiten binnen het SWV door korte lijn-contacten met o.a.: De Herlaarhof; GGD; Bureau Jeugdzorg; Algemeen Maatschappelijk Werk; MEE; REC. Zo vinden er o.a. op locatie van de Opmaat: Specifieke psycho-neurologische trainingen plaats door de Herlaarhof (Hemstin training). Dyslexiebegeleidingen door de GGD (leespoli). SOVA-trainingen, angstreductietrainingen. Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen/ouders. Cursusbijeenkomsten verzorgd door educatieve instellingen en/of eigen medewerkers. Onderzoek Het expertisecentrum kan nader onderzoek (laten) verrichten in verband met de nadere specificering van een complexe hulpvraag van een kind. PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) Deze houdt zich bezig met de beoordeling van de toelaatbaarheid SBO van ons samenwerkingsverband conform de wettelijke verplichting. De PCL heeft de criteria die zij hanteert bij het afgeven van een beschikking m.b.t. de toelaatbaarheid tot een school voor SBO op schrift gesteld. Adres van de PCL: Wielkamp 1, 5301 DB Zaltbommel tel directeur: Dhr. A. van Doremaele ZAT ZorgAdviesTeam: (ZAT) voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun gezinnen. Het ZAT is een regulier overleg van een aantal organisaties met het doel advies te geven over de hulp aan een kind met sociaal-emotionele problemen. Scholen kunnen een kind aanmelden, maar hebben daar toestemming van de ouders voor nodig. MD-team (Multidisciplinair team) In onze gemeente is onder CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een MD-team per 3 scholen samengesteld, waarin de zorgaanbieders samenwerken met onderwijs en peuterspeelzaalwerk. Het bestaat uit een afvaardiging van maatschappelijk werk, consultatiebureau, Bureau Jeugdzorg, van ieder school de i.b. er en een leidster van de daarbij behorende peuterspeelzaal. Hier kunnen vragen omtrent de zorg om een leerling worden neergelegd en besproken. Complexere hulpvragen gaan naar ZAT Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Het kan zijn dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Daarom is door de overheid een regeling vastgesteld getiteld Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Hierin staat dat het bevoegd gezag in beginsel afwijzend staat t.a.v. externe hulp onder schooltijd. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dan dient een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden afgegeven, zodat de school en bevoegd gezag niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in principe niet ingehaald. Natuurlijk moeten goede afspraken gemaakt worden over frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling nar school plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directeur of de school wel of geen medewerking verleent 3.5 Rapportage naar de ouders Bij de lagere groepen is er veelvuldig contact tussen de leerkracht en de ouders, omdat veel ouders de kinderen komen brengen en halen. In de hogere leerjaren zijn de contacten wat minder frequent. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen per jaar drie rapporten mee en wel op donderdag of vrijdag eind november, eind maart en in de laatste schoolweek. In de week daarna (behalve bij het laatste rapport, dan is het oudergesprek, indien nodig, voor het rapport)

12 Schoolgids Basisschool St. Odrada worden de ouders van alle leerlingen uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Een gesprek met de leerkrachten is overigens ten allen tijde mogelijk, vanzelfsprekend buiten de lestijden en liefst na een (telefonische) afspraak. 3.6 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Het is voor kind en ouders vaak een grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het is vooral voor het kind erg belangrijk dat het daarbij de juiste keus maakt. Om een goede keuze te kunnen maken wordt alle informatie, die ons van de scholen voor voortgezet onderwijs bereikt, doorgegeven, aan de ouders. In december of januari gaan de kinderen uit groep 8 op bezoek bij enkele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kinderen maken dan zelf kennis met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In januari houden de meeste scholen open dagen, waarop kinderen en ouders de school eens goed kunnen bekijken. Middels een brief en enventueel een oudergesprek word door de leerkracht doorgegeven welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt lijkt voor het kind. In januari maken de kinderen kennis met de werkwijze van de CITO- eindtoets. Begin februari wordt de echte CITO-eindtoets gemaakt. Het advies van de school, dat ook rond die tijd wordt uitgebracht, wordt als belangrijk gezien. De uitslag van de CITO-eindtoets wordt gezien als een extra gegeven. Meestal komt de uitslag van de CITO- eindtoets overeen met het advies dat wij als school hebben gegeven. Indien de uitslag duidelijk afwijkt van het schooladvies, kan er eventueel nog een aanvullend onderzoek worden gedaan op initiatief van de voortgezetonderwijs school. De aanmelding naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs verloopt als volgt. U krijgt eind februari begin maart via uw kind de aanmeldings formu lieren voor de verschillende scholen. De leerkracht vult voor de gekozen school een onderwijskundig rapport in. Na de persoonlijke aanmelding (half maart) neemt de plaatsingscommissie van de school, die U gekozen hebt, in de tweede helft van april een beslissing over de toelating. 3.7 Begeleiding van kinderen die van een andere school komen We vinden het belangrijk dat nieuwe leerlingen zich snel op hun gemak voelen. Als kinderen van een andere basisschool komen is het inlichtingenformulier wat wij van de betreffende school ontvangen voor ons het uitgangspunt. In overleg met de ouders en met de vorige school bekijken we of het kind extra hulp nodig heeft, of extra taken aankan. 3.8 Begeleiding van kinderen die naar een andere basisschool gaan Indien door verhuizing of andere oorzaken een leerling de school verlaat, wordt door de groepsleerkracht een inlichtingenformulier ingevuld waarop de op onze school gebruikte methodes vermeld staan en tevens het bereikte niveau bij de diverse vakken. Dit formulier (of rapport) wordt aan de vertrekkende ouders meegegeven of opgestuurd naar de ontvangende school eventueel vergezeld van het leerlingendossier dat in de loop der jaren is aangelegd. 3.9 Zorg voor gezondheid en veiligheid van de kinderen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Preventieve gezondheidsonderzoeken: op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Lichamelijk, maar ook op sociaal en emotioneel gebied. Het JGZ-team verzorgt preventieve gezondheidsonderzoeken bij kinderen van 5/6 jaar en als ze 10/11 jaar zijn. Voor 7-8 achtjarigen is er een extra onderzoek op lengte en gewicht (groei). De JGZ-assistente voert de screening uit (lengte, gewicht, ogen, oren en motoriek). Ouders en leerkrachten vullen vooraf een vragenlijst in. Indien nodig ontvangen ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag op en rond scholen kan het schoolklimaat en het welzijn van leerlingen ernstig verstoren en langdurig geestelijke schade veroorzaken. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, roddelen, geweld en (cyber-)pesten. Dit ongewenst gedrag vraagt een snelle, grondige en zorgvuldige aanpak. Op onze school is Jacqueline Piels de interne contactpersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt voor klachten over ongewenst gedrag op en rond de schoolsituatie. Zij werkt bij klachtbehandeling samen met de coördinator van de externe vertrouwenspersonen van de GGD.

13 Schoolgids Basisschool St. Odrada 3.11 E.H.B.O en BHV Twee leerkrachten van onze school beschikken over een geldig EHBO-diploma en zijn ook bedrijfshulpverlener (BHV); zij volgen jaarlijks de nascholing hiervoor. De leerlingen van groep 7/8 worden, om de twee jaar, door de E.H.B.O.-vereniging Kerkdriel opgeleid voor het jeugd-e.h.b.o.-getuig schrift A waarvoor zij dan ook examen doen. 4. Het schoolteam 4.1 Directie Directeur van de Sint Odradaschool is Riet Hooijmans. Zij is komend schooljaar op dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen op de school aanwezig. Op dinsdagmiddag en donderdag verricht zij directietaken. 4.2 Samenstelling onderwijzend personeel Het personeel van onze school bestaat uit 7 personen (1 fulltime leerkracht, de rest is parttimer inclusief de vakleerkracht voor muziek). Thea de Groot heeft groep 1/2 in samenwerking met Dinie van Boxtel. Jacqueline Piels heeft met Truus van Groeningen groep 3/4/5. Dinie van Boxtel heeft de verantwoording voor groep 6/7/8 in samenwerking met Lian van Boxtel. Riet Hooijmans is de intern begeleider. Zij houdt zich gedurende een aantal uren per week bezig met de zorgtaken. Inge Storms geeft elke dinsdagmorgen aan alle groepen muziekles. Bij ziekte of afwezigheid wordt zoveel mogelijk door de (andere) parttimers vervangen. 5. Het schoolbestuur Stichting R.K. Onderwijs Bommelerwaard. Sinds 1 januari 1999 is de Stichting R.K. Onderwijs Bommelerwaard (SRKOB), na een fusie van 4 voormalige schoolbesturen, het bevoegd gezag van de school. Aanpassing bestuursstructuur SRKOB De Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard is verplicht om per 1 augustus 2011 een scheiding aan te brengen tussen bestuur en intern toezicht. Dit is een gevolg van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Het bestuur van de SRKOB heeft er voor gekozen om de aanpassingen in het bestuursmodel zo gering mogelijk te laten zijn en de huidige praktijk zoveel mogelijk voort te zetten. Het toezichthoudend bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger van iedere school. Het rechtstreekse aanspreekpunt zijn Rob Blatter en Kees van Osch, als uitvoerend bestuurders, en zij zijn bereikbaar via het bestuurskantoor. 6. De schooltijden De lestijden op onze school zijn voor alle groepen als volgt : s morgens van uur (met een pauze van uur). s middags van uur, behalve op woensdagmorgen, dan zijn ze van uur. Om de lestijd optimaal te benutten gaat de bel om 8.25 uur en om uur. Er is dus een inlooptijd van 5 minuten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. In groep 1 t/m 4 hebben de kinderen in totaal minimaal 3520 uur les. Dit wordt bereikt door de groepen 1 t/m 4 op jaarbasis 120 uur minder te laten maken dan de bovenbouw. Groep 1 t/m 4 is elke vrijdagmiddag vrij en groep 1/2 ook iedere maandagmiddag. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) kent deze vrije dagen niet. Zij hebben, in 4 jaar, 4024 uur les.

14 Schoolgids Basisschool St. Odrada Leerplicht Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Verplicht is het nog niet. Er kunnen redenen zijn om kinderen, die net vier jaar zijn, in de beginperiode wat minder naar school te laten gaan. Dat is mogelijk, maar dient altijd in overleg met de groepsleerkracht te gebeuren. Kinderen worden leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de nieuwe maand nadat zij hun vijfde verjaardag hebben gevierd. Vanaf dat moment tot de zesde verjaardag mag een kleuter nog vijf uur per week thuisblijven zonder toestemming van de directeur en nog eens vijf uur extra (indien nodig) met toestemming van de directie. Vanaf de zesde verjaardag moeten alle lessen en activiteiten, die de school in de genoemde schooltijden organiseert, gevolgd worden. Verlof De leerplichtwet geeft de volgende regels betreffende het verlenen van verlof: Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directeur gevraagd te worden. Deze kan in speciale gevallen extra verlof toekennen. Er moet dan wel een aantoonbare noodzaak zijn. Leerplichtwet Degene die het gezag over een jongere uitoefent en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht in overeenstemming met de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school is ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven, begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt, en eindigt: a. aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht; b. aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, dan kan het worden toegelaten op de eerste dag volgend op de 4e verjaardag. Wordt het kind in de eerste weken van een schooljaar 4 jaar, dan mag het al de eerste schooldag naar school. Wanneer hoeft uw kind niet naar school? - als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals studiedagen voor de docenten. - als uw kind ziek is. U bent wel verplicht dat zo spoedig mogelijk aan de school door te geven. Een doktersverklaring kan eventueel gevraagd worden als bewijs. - als uw kind voor straf niet op school mag komen. Dit is een beslissing van de directeur of het bestuur van de school. Wanneer kunt U extra verlof aanvragen? U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties: III Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden. III Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend verleend wanneer het op grond van specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande blijkt. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Er mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: - familiebezoek in het buitenland; - vakantie in een goedkopere periode; - het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte; - als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. III Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld: a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dat niet buiten schooltijd kan. (Termijn: de duur van de verplichting). b. Verhuizing (ten hoogste 1 dag). c. Het bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms/tantes, neven/nichten) (Termijn: 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten (in of buiten uw woonplaats).

15 Schoolgids Basisschool St. Odrada d. Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms/tantes) (duur in overleg met directeur). e. Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad (duur in overleg met directie). f. Bij en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag). g. Bij 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 60-jarige huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag) h. Voor andere belangrijke redenen - (geen vakantieverlof) - naar het oordeel van de directeur. Hoe vraagt u extra verlof aan? Een verzoek moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar. Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, dient dit minimaal een maand van tevoren te gebeuren (Boek uw vakantie niet zolang u niet weet of u toestemming heeft!) Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan van bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging. De directeur van de school van uw kinderen beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om meer dan 10 schooldagen gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar in uw gemeente. De leerplichtambtenaar vraagt advies aan de school alvorens een beslissing te nemen. Als u bezwaar heeft tegen de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij degene, die de beslissing heeft genomen. Als u het dan weer niet eens bent met de genomen beslissing kunt u bij de rechter om een uitspraak vragen. Als er veel haast bij is, kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Deze spelregels komen uit de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Bij de gemeente kan men u daar meer over vertellen. Tot slot: Als u zonder toestemming uw kind toch thuishoudt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces verbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf kan opleggen. Toelating, verwijdering en schorsing. Van ouders die hun kind(eren) aanmelden op onze school verwachten wij, dat zij de doelstellingen van de school ondersteunen en de identiteit respecteren. Als ouders aangeven bovenstaande gedachte te kunnen onderschrijven, kan een leerling worden ingeschreven. Er zijn echter beperkingen: als uit een onderzoeksrapportage blijkt, dat een nieuw in te schrijven leerling onvoldoende in staat is het reguliere basisonderwijs te volgen, of alleen met onevenredig grote begeleiding van de leerkracht, zal de betreffende leerling niet worden ingeschreven. Ook als de school verwacht, dat het inschrijven van een leerling voor die leerling zelf, voor de groep of voor de school in het algemeen tot ongewenste gevolgen kan leiden, zal niet tot inschrijving worden overgegaan. Toelating wordt niet afhankelijk gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. De beslissing aangaande verwijdering of schorsing van een leerling, zo formuleert de wetgever, ligt bij het bevoegd gezag. Voordat het besluit wordt genomen wordt de betrokken leerkracht gehoord. Wanneer tot verwijdering wordt besloten, maakt het schoolbestuur dit schriftelijk aan de ouders kenbaar en hoort het schoolbestuur de ouders van de leerling. Binnen 6 weken na bekendmaking kunnen de ouders bij het schoolbestuur schriftelijk bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Het schoolbestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van dit bezwaarschrift. Definitieve verwijdering vindt pas plaats, als een andere school gevonden is, die de betreffende leerling opneemt. Als, aantoonbaar, gedurende acht weken, zonder succes gezocht is naar een dusdanige school, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Ouders kunnen hiertegen in beroep gaan bij het bevoegd gezag, dat dan pas mag beslissen na consultatie van de inspectie en desgewenst andere deskundigen. Schorsing, voor kortere tijd, vindt plaats door de directie, de ouders gehoord hebbende. Reden voor het uitschrijven van een leerling kan bijvoorbeeld zijn de weigering van ouders een dringend advies te volgen m.b.t. noodzakelijke onderwijskundige, dan wel pedagogische aanpak. Ook wanneer een leerling door diens gedrag aangeeft niet binnen de groep of binnen de school te kunnen functioneren heeft de school de mogelijkheid tot uitschrijving te besluiten. Deze melding doen wij geheel op formele gronden. In de praktijk hebben wij hiervan nog geen gebruik hoeven te maken.

16 Schoolgids Basisschool St. Odrada Ziekmelding en bezoek aan de dokter De afspraak is dat als een kind vanwege ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, de ouders dit vóór schooltijd aan ons doorgeven. We missen anders het kind en maken ons ongerust als we niet weten of hij/zij wel of niet naar school komt. Het beste is als ouders proberen afspraken bij een dokter buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan kan dit doorgegeven worden aan de groepsleerkracht en vragen we de ouders zelf het kind even op te komen halen. Dit geldt ook als een kind ziek wordt onder schooltijd. Als het nodig is bellen we de ouders om te vragen het kind op te halen. Als een kind niet op school is en we hebben daar geen melding van ontvangen, controleren we altijd waar het kind is. We gaan er nooit van uit dat het wel ziek zal zijn. Als kinderen wat langer op school moeten blijven, bijv. om iets af te maken, om mee te helpen het lokaal op te ruimen, of omdat ze na moeten blijven, gebeurt dit nooit zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Óf de kinderen hebben het tevoren met de ouders af kunnen spreken, óf ze bellen even vanuit school. 7. Speciale activiteiten Op onze school wordt hard gewerkt, maar als er iets te vieren valt, doen we dat ook en met veel plezier. Wij denken dat het de sfeer ten goede komt, door op momenten die zich daarvoor lenen, met elkaar feest te vieren. Van samen blij zijn, samen op stap gaan, samen genieten van sport, spel, muziek of zang of van samen creatief bezig zijn kun je veel leren en het verstevigt de band met elkaar. Wat vieren wij zoal op school en welke speciale activiteiten worden georganiseerd? De verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten en de bekende feesten Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval. We gaan ook elk jaar met de bus op schoolreis. We doen mee aan een cultureel project van Kunstbalie, wat inhoudt dat elke groep ieder jaar in aanraking gebracht wordt met een culturele activiteit zoals drama, dans, toneel, film, cabaret of muziek. Aan een dergelijke voorstelling worden altijd enkele lessen gekoppeld, zodat de kinderen er veel van opsteken. Tenslotte, aan het einde van groep 8 gaan de kinderen een mid-week met elkaar op stap. Dat is altijd één groot feest en een plezierige afsluiting van acht jaar basisschool. 8. Contacten met ouders De school hecht grote waarde aan een goed en zorgvuldig contact met de ouders. Omgekeerd vinden we het ook fijn als ouders graag contact zoeken met de school. We stellen het op prijs als we op de hoogte gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de kinderen, dat staat vast. 8a. Algemene informatie over de school De nieuwsbrief Wanneer daar aanleiding toe is verschijnt de nieuwsbrief, waarin actuele zaken, die op dat moment op school spelen, aan de orde komen. De informatieavonden In het begin van het schooljaar vindt in alle groepen een informatieavond plaats. Tijdens zo n informatieavond kunnen de ouders (voor zover dat nodig is) kennis maken met de leerkracht van hun kind. De leerkracht geeft informatie over het programma, de leermiddelen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar. Ook worden er met de ouders samen afspraken gemaakt over zaken die in de groep gaan spelen. De informatieavonden in de diverse groepen vinden op verschillende avonden plaats, zodat ouders die meerdere kinderen op school hebben, in staat zijn meerdere informatieavonden bij te wonen. Algemene ouderavond In het begin van het schooljaar vindt er een algemene jaarvergadering plaats, georganiseerd door de ouderraad. Is er sprake van een thema-avond dan kan er een gastspreker worden uitgenodigd. Alle ouders zijn van harte welkom. De schoolkrant Drie keer per jaar komt er een schoolkrant uit. De schoolkrant is grotendeels gevuld met werkjes door en voor de kinderen.

17 Schoolgids Basisschool St. Odrada 8b. Informatie over de leervorderingen van de kinderen Wij vinden het belangrijk dat ouders zo precies mogelijk op de hoogte zijn van de leervorderingen van hun kind(eren). We doen er dan ook alles aan hierover zo duidelijk mogelijk te zijn. Op de eerste plaats kunnen ouders regelmatig even binnen lopen om een praatje met de leerkracht te maken over hun kind. Als het nodig is kan zowel door de ouders, als door de leerkracht een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. Rapporten Vanaf groep drie krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport mee. Het rapport geeft een duidelijk beeld van de inzet, de werkhouding en de schoolvorderingen van de kinderen. Rapportbesprekingen Na het uitreiken van het eerste en het tweede rapport vinden er gesprekken plaats met de ouders (ook van de leerlingen van groep 1 en 2). Voor ieder kind wordt er een 10-minuten-gesprek gepland. We geven het rapport al een paar dagen eerder mee, zodat de ouders rustig de tijd hebben dit te bekijken en met vragen en opmerkingen naar het gesprek kunnen komen. Bij deze gesprekken kunnen eventueel recente toetsuitslagen, die een indicatie geven omtrent de vorderingen van het kind, als leidraad gebruikt worden. 8c. Op welke manier kunnen ouders actief zijn op school Een aantal ouders is actief op school of helpt met de organisatie van allerlei activiteiten. Dat kan zijn als leesmoeder, als hulp bij de organisatie van een feest, als begeleider bij een uitstapje etc. Dit is erg belangrijk voor de school, want zonder de hulp van ouders zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten niet plaats kunnen vinden. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op een of andere manier bij de school betrokken zijn, vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder. Alle ouders die op school komen helpen of met de kinderen in schoolverband ergens naar toe gaan, zijn verzekerd. Informatie over deze collectieve verzekering is op school op te vragen. De Ouderraad. De ouderraad helpt bij het organiseren van een aantal activiteiten, zoals: het verzorgen van excursies voor de kinderen, het verzorgen van een thema-avond voor de ouders, het meehelpen met de schoolfeesten. Om alle activiteiten te bekostigen wordt een jaarlijkse ouderbijdrage (zie informatie elders in deze schoolgids) gevraagd. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Ouders kunnen met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een nog fijner schoolklimaat, altijd terecht bij de leden van de ouderraad. De Medezeggenschapsraad (MR). Op iedere basisschool moet ook een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De MR van onze school bestaat uit vier leden, twee afgevaardigden van de ouders en twee afgevaardigden van het personeel. Als het schoolbestuur van plan is belangrijke besluiten te gaan nemen, is het de taak van de MR deze besluiten nog eens goed te bekijken. Het gaat dan over zaken als het schoolplan, de begroting, diverse beleidsnotities enz. De MR kan een positief of negatief advies geven, of wel of géén instemming verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Sinds 1 januari 1999 maakt onze school, samen met nog vijf andere katholieke scholen uit de Bommelerwaard deel uit van de Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard. Als gevolg van deze fusie is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gekomen. Van de zes scholen is per school uit de MR een tweetal leden afgevaardigd naar de GMR, een ouder en een leerkracht. Aan de GMR zijn een aantal bevoegdheden overgedragen. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende, meer algemene zaken, die betrekking hebben op het maken van beleid. 8d. Klachten Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. Soms verloopt iets niet naar wens, worden verwachtingen niet helemaal waargemaakt, of gebeurt er plotseling iets vervelends. Kortom... U zit met een klacht. Klachten zijn er om opgelost te worden. Wanneer het gaat om een zaak betreffende een kind in een klassensituatie, is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om samen met U de klacht tot een oplossing te brengen.

18 Schoolgids Basisschool St. Odrada Zijn er groepsoverstijgende problemen, of lukt het niet om een probleem naar tevredenheid op te lossen, dan is de directie het aanspreekpunt. Vervolgens komt het bestuur in beeld. De meeste problemen kunnen via deze interne route worden opgelost. Er zijn soms ook problemen van diepgaande aard, die zich niet zo gemakkelijk in de openbaarheid laten bespreken. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie of hardnekkig pestgedrag. Voor dit soort zaken heeft de school een contactpersoon: Jacqueline Piels. Zij zal met de aangereikte gegevens uiteraard vertrouwelijk omgaan en proberen een oplossing te bewerkstelligen door middel van een doorverwijzing naar de daartoe geschikte personen. Indien gewenst zal zij contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze een klacht indienen bij het bestuur. We hebben daarvoor de klachtenregeling van de Stichting KOMM. Namen en telefoonnummers van mensen, die een taak hebben binnen de klachtenprocedure (contact- en vertrouwenspersonen) zijn verderop vermeld. 8e. Huiswerkbeleid Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk, in de hogere groepen vooral zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken: 1.-Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk, plannen wanneer het gemaakt /geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn biedt zeker kansen om de zelfstandigheid te vergroten. 2.-Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor leerprestaties verbeterd kunnen worden. Door naast de leertijd op school thuis ook nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van bepaalde leerstof, kan het leerresultaat positief beïnvloed worden. Ook zit er nogal wat verschil in de tijd die kinderen nodig hebben om zaken als het leren van de tafeltjes, de spelling van woorden, of het leren van aardrijkskunde- en geschiedenislessen onder de knie te krijgen. Kinderen die daarvoor wat meer tijd nodig hebben kunnen dit compenseren door er thuis wat langer aan te werken. 3.-Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daar wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijkse schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs. 4.-Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk wat thuis gemaakt wordt kunnen ouders beter zicht krijgen op wat op school gebeurt. Extra hulp aan leerlingen die leerproblemen ondervinden. Soms wordt huiswerk meegegeven aan kinderen die problemen ondervinden in het onderwijs. Huiswerk zien we dan als een extra steuntje om die problemen het hoofd te bieden. Met deze vorm van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen waar het hier om gaat, worden onder schooltijd ook al flink belast. In goed overleg met de ouders bekijken we in zo n geval wat wel en wat niet kan.

19 Schoolgids Basisschool St. Odrada 9. De resultaten van ons onderwijs We hebben in deze schoolgids uitgebreid beschreven wat we op onze school met de kinderen willen bereiken en hoe we dat proberen voor elkaar te krijgen. Uiteraard willen ouders dan ook wel weten wat de resultaten zijn van ons werk. Slagen we erin onze doelstelling Kinderen in een veilige en plezierige omgeving veel te laten leren waar te maken? Lukt het ons ook te doen wat we zeggen? Dat zijn voor de ouders, maar ook voor ons heel belangrijke vragen. We proberen daar dan ook een zo duidelijk mogelijk antwoord op te krijgen. Het zoeken naar het antwoord op deze vragen noemen we de kwaliteitszorg. Wat we willen weten is: Hoe zit het met de leervorderingen van de kinderen? Is er sprake van goede resultaten? Wat de leervorderingen van de kinderen betreft kunnen we zeggen dat onze leerlingen goed scoren op landelijke toetsen, zoals de Cito-eindtoets. Om u een beeld te geven van de doorstroom vanuit onze school naar het voortgezet onderwijs, vindt u hier de uitstroom van de laatste jaren: Voorber. ass. opl VMBO + VMBO b.b. 2 1 VMBO k.b VMBO t.l VMBO t.l./havo HAVO/VWO VWO Totaal CITO landelijk gemiddelde 535,2 534,9 535,1 535,1 CITO score Odradaschool 538,0 536,6 537,5 543,8

20 Schoolgids Basisschool St. Odrada 10. Andere belangrijke informatie Aanwezigheid leerkrachten Werkrooster schooljaar Werkrooster schooljaar Werkrooster schooljaar Aanwezig tijden Thea Jacq Truus Dinie Inge Riet Dinie Lian Inge Ma.mo. Tot Jacq Truus Dinie Inge Riet Ma.mi. Tot di.mo. Tot Tot Tot Tot di.mi Tot Dir Dir. Wo.mo. Tot Do.mo. Tot Dir Do.mi Tot Dir Dir Dir... Vr.mo. Tot i.b Vr.mi i.b Lege vakken betekenen: Lege niet vakken aanwezig; betekenen: niet aanwezig; Lege Jacqueline vakken en betekenen: Truus Jacqueline verdelen niet aanwezig; de en woensdagmorgen Truus verdelen de woensdagmorgen Jacqueline en Truus verdelen de woensdagmorgen Dagindeling dinsdagmorgen Dagindeling groep dinsdagmorgen 6/7/8: groep 6/7/8: Dagindeling u. dinsdagmorgen Riet groep u. rekenen 6/7/8: Riet rekenen u. u. Riet Inge u. rekenen muziek Inge muziek u. u. Inge Jacqueline muziek geschiedenis u. Jacqueline en Lekker geschiedenis Lezen groep en Lekker 7/8 Lezen groep 7/ u. Jacqueline Riet geschiedenis Riet en groep Lekker geschiedenis 6 + Lekker Lezen lezen groep 7/8 6 + Lekker lezen Riet geschiedenis groep 6 + Lekker lezen Rooster Inge (muziek Rooster iedere Inge dinsdagmorgen): (muziek iedere dinsdagmorgen): Rooster Inge u. (muziek groep 9.30 iedere 6/7/ dinsdagmorgen): u. groep 6/7/ u. u. groep /7/ u. groep u. groep u. groep u. groep 1-2 Logopedie Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Daarbij gaat het natuurlijk om het spreken, maar ook om het begrijpen van wat een ander zegt. Om goed te kunnen spreken hebben we goed werkende longen, stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen nodig. We moeten voldoende woorden kennen en weten hoe we ze uit moeten spreken. We moeten mooie zinnen kunnen maken en iets in de goede volgorde kunnen (na)vertellen. Om goed te kunnen begrijpen moeten we kunnen horen, luisteren, onthouden en denken. Een logopedist houdt zich bezig met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Logopedie is méér dan spraakles alleen. Met ingang van het schooljaar worden er geen kinderen meer behandeld door de GGD-logopedist op school. Hierdoor komt zij niet meer wekelijks op school. De GGD-logopedist screent alle kleuters rond hun 5e verjaardag. Leerkrachten en ouders kunnen een kind aanmelden voor logopedisch onderzoek. De logopedist ziet kinderen voor controle en geeft adviezen aan ouders en leerkrachten. Als een kind verwezen moet worden voor logopedische behandeling, dan helpt de GGD-logopedist hierbij.

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Sint Odrada Schoolgids 2014-2015

Sint Odrada Schoolgids 2014-2015 Sint Odrada Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon: 0418-664006 e-mail: info@odrada.nl Internet: www.odrada.nl

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Leerlingenzorg door externen onder schooltijd NHJ /Loc. V Inleiding. Basisscholen krijgen regelmatig de vraag van ouders/verzorgers voorgelegd of het mogelijk is om op eigen initiatief en voor eigen rekening

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding.

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Tijdelijke uitbreiding formatie. Project: Muziek

Tijdelijke uitbreiding formatie. Project: Muziek Schooljaar 2016-2017 2016 Nummer: 12 www.derank.scopescholen.nl derank@scopescholen.nl In deze nieuwsbrief: Tijdelijke uitbreiding Project muziek TSO Beste ouders/verzorgers, Tijdelijke uitbreiding formatie

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit):

AANMELDFORMULIER. Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling. Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): AANMELDFORMULIER Datum aanmelding : Datum inschrijving : Gegevens nieuwe leerling Roepnaam: Achternaam: Voornamen ( voluit): Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: PC en woonplaats: Telefoonnr. Emailadres:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd

Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Bijlage: Leerlingenzorg door Externen onder Schooltijd Vanuit SKPOEL Etten-Leur (met 4 bijlagen bij dit document) 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie