Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector"

Transcriptie

1 Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in staat om in ons lesgebouw een goed leer- en leefklimaat voor alle leerlingen en medewerkers te realiseren. Wij vinden het dan ook belangrijk om iedereen goed te informeren over de spelregels bij ons op school. Het leerlingenstatuut is één van de middelen die wij daarvoor gebruiken. Voor leerlingen (en hun ouders/verzorgers) is het prettig dat zij weten wat ze van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de medewerkers van de school is het belangrijk dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden en waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. In het leerlingenstatuut zijn afspraken die daarmee verband houden formeel vastgelegd. Zo staan er in het leerlingenstatuut afspraken die verband houden met de dagelijks gang van zaken, de vijf belangrijkste leefregels, de wijze waarop inspraak en medezeggenschap is geregeld en hoe de school met klachten omgaat. Een goed overzicht van alle onderwerpen van dit leerlingenstatuut tref je in de inhoudsopgave aan. Het leerlingenstatuut is in het schooljaar 2007/2008 opnieuw besproken met de leerlingengeleding en de Medezeggenschapsraad. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Nadat de MR heeft ingestemd met de herziene versie van het leerlingenstatuut is het vervolgens weer vastgesteld voor een periode van drie jaar. Bij de start van het schooljaar wordt het leerlingenstatuut aan alle leerlingen en medewerkers uitgereikt. Tevens ligt het ter inzage bij de balie, in de personeelsruimte en op de administratie. Natuurlijk is het statuut ook te raadplegen op de website van de school (www.lindecollege.nl). Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Uitgave augustus 2008 Linde College Postbus AD Wolvega Tel SWP/leerlstatA Leerlingenstatuut Linde College 1 augustus 2008

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN TOELATING KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN AANWEZIGHEID GEDRAG VEILIGHEID SCHADE HUISWERK TOETSING, BEOORDELING EN RAPPORTAGE BEVORDERING EN KEUZE VAN ONDERWIJS SCHOOLONDERZOEK EN CENTRAAL EXAMEN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN PRIVACY INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN VERGADERING KLACHTEN EN GESCHILLEN BEROEPSRECHT (SCHEMA) Leerlingenstatuut Linde College 2 augustus 2008

3 1. ALGEMEEN 1.1 Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op het Linde College Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur gaat niet tot vaststelling over voordat de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en de schoolleiding zich over het statuut hebben kunnen uitspreken en de leerlingengeleding van de MR heeft ingestemd met de inhoud van het statuut Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle bij de school ingeschreven leerlingen en geldt voor het bestuur en alle aan de school verbonden organen, personeelsleden, stagiaires, gastdocenten, leerlingen van andere scholen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten van de school, en vrijwilligers Het leerlingenstatuut is van toepassing in zowel het lesgebouw, de sporthal, de door de school gehuurde ruimten ten behoeve van onderwijsactiviteiten, als op het schoolterrein. De bepalingen van het leerlingenstatuut gelden tijdens de reguliere schooltijden en tijdens alle door de school georganiseerde binnen- en buitenschoolse activiteiten Het leerlingenstatuut treedt in werking zodra het bestuur het heeft vastgesteld en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, tot 1 augustus Het bestuur kan het leerlingenstatuut wijzigen, nadat het al dan niet een voorstel daartoe heeft ontvangen. Een voorstel tot wijziging kan aan het bestuur worden aangeboden door : - de medezeggenschapsraad - de leerlingenraad - de schoolleiding - 10 leerlingen - 10 personeelsleden - 10 ouders Het bestuur gaat niet over tot wijziging van het leerlingenstatuut voordat de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en de schoolleiding zich over de wijziging hebben kunnen uitspreken Indien voor 1 mei van het jaar waarin de geldigheidsduur van dit leerlingenstatuut eindigt het bestuur geen voorstel tot wijziging heeft ontvangen, zal het leerlingenstatuut wederom ongewijzigd van kracht zijn Het leerlingenstatuut wordt door de schoolleiding gepubliceerd en in het eerste jaar uitgereikt aan alle leerlingen. In de jaren daarna uitsluitend aan leerlingen die voor het eerst als leerling van de school worden ingeschreven Het leerlingenstatuut wordt uiteraard ook aan alle medewerkers van de school verstrekt en ligt voorts ter inzage op school, bij de receptie, in de personeelsruimte en bij de administratie. Het statuur is ook te raadplegen op de website van de school In dit leerlingenstatuut wordt ten behoeve van de leesbaarheid alleen in de mannelijke vorm geschreven. Daar waar van toepassing geldt ook de vrouwelijke vorm. Leerlingenstatuut Linde College 3 augustus 2008

4 De leerlingen en het personeel moeten er samen voor zorgen dat er op school sprake is van een goed en veilig leer- en leefklimaat Begrippen Het leerlingenstatuut verstaat onder: Bestuur: Het bevoegd gezag van het Linde College. Dat is het bestuur van de "Stichting Samenwerking Voorgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld". In die gevallen waarbij de bevoegdheden van het bestuur zijn gemandateerd aan de rector van de school treedt de rector op als bestuur. Schoolsoort: het Linde College biedt de volgende schoolsoorten aan: - het VMBO (met leerwegondersteuning) - het HAVO - het VWO Unit: Een van de drie onderwijskundige eenheden (deelscholen) Tot unit 1 behoren de leerjaren 1 en 2. Tot unit 2 de leerjaren 3 en 4 van het VMBO. Tot unit 3 de leerjaren 3, 4 en 5 van het HAVO en de leerjaren 3, 4, 5 en 6 van het VWO. Schoolleiding: De rector en de unitleiders/conrectoren Unitleiding: De personen die de leiding hebben van een unit. Dat zijn de unitleider en één of meer teamleiders. Mentor: De docent die een groep leerlingen begeleidt en de contactpersoon is tussen ouders en school. Decaan: De persoon die de leerlingen begeleidt in hun keuze van een profiel, een vakkenpakket en een vervolgopleiding. Docenten: De personeelsleden van de school die een lesgevende taak hebben. Vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon is een personeelslid van de school die door het bestuur wordt benoemd. Hij/zij is het aanspreekpunt voor klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie, agressie of geweld. Onderwijs ondersteunend personeel: De personeelsleden van de school die een onderwijs ondersteunende taak hebben. Bijvoorbeeld de toezichthouders, de conciërges, de administratieve medewerkers, de onderwijsassistenten, de systeembeheerders en de technisch onderwijsassistenten. Personeel: alle mensen die op school werken. Ouders: Degenen die de wettelijke voogdij hebben over de leerling. (indien van toepassing: ouder/verzorger/voogd) Leerlingen: Alle personen die aan de school als leerling zijn ingeschreven. Leerlingenstatuut Linde College 4 augustus 2008

5 Klassenvertegenwoordiger: Een leerling die door andere leerlingen van de klas wordt gekozen om in hun naam te handelen. Inspecteur: De persoon die door de minister van onderwijs is belast met het toezicht op de school. Inspectie Voortgezet Onderwijs te Groningen, tel Plaatsvervanger: De persoon die een in dit statuut genoemde functionaris vervangt bij afwezigheid School: het Linde College te Wolvega. Schooljaar: De periode van de eerste lesdag na de zomervakantie tot en met de laatste lesdag voor de volgende zomervakantie. Schoolreglement: De regeling waarin de regels staan, waar de leerlingen zich aan moeten houden. MR: de medezeggenschapsraad Geleding: Er zijn 3 geledingen (groepen) op school: de oudergeleding, de leerlingen- en de personeelsgeleding. Minderjarig: Hij die jonger is dan 18 jaar Rechten en plichten in algemene zin De leerlingen en de ouders van minderjarige leerlingen, verklaren in te stemmen met de rechten en plichten zoals in dit statuut omschreven door ondertekening van het aanmeldingsformulier De leerlingen en medewerkers respecteren in hun gedrag en uitlatingen de grondslag en doelstellingen van de school, zoals die in de stichtingsakte zijn omschreven. Artikel 3 van deze stichtingsakte luidt als volgt: - Uitgaande van de grondslagen en verworvenheden van de onder het beheer van de stichting staande scholen wordt de persoonsvorming van iedere leerling ontwikkeld en bevorderd. - Iedere leerling wordt met respect voor de overtuiging van de anderen, mede door het onderwijs tot ontwikkeling van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd. Daar waar mogelijk, ontmoeten alle betrokkenen en met name de leerlingen elkaar, om hun zienswijze ten aanzien van levensbeschouwing en de waarden die hieruit voortkomen met elkaar te bespreken. - Geen leerling wordt de toelating tot de onder beheer van de stichting staande scholen geweigerd op grond van zijn of haar levensbeschouwing of die van de ouders, voogden of verzorgers. - De grondslag komt onder meer in het schoolplan van de school tot uitdrukking. Hierin is de identiteit van het Linde College geborgd De leerlingen en medewerkers hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Zij hebben het recht elkaar, de medewerkers en de organen te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school. Leerlingenstatuut Linde College 5 augustus 2008

6 1.3.5 De leerlingen en medewerkers zijn respect (= eerbied) verschuldigd aan elkaar en aan alle personen in de school. Ook gaan zij zorgvuldig om met de gebouwen, de inventaris, de leermiddelen en alle andere goederen in en om de school. Zij worden geacht de naam van de school, noch die van de leerlingen of medewerkers, in opspraak te brengen. 2. TOELATING Het Linde College is algemeen toegankelijk, maar in bepaalde zeer specifieke gevallen kan een leerling niet worden toegelaten tot de school. 2.1 Het bestuur stelt de criteria vast op grond waarvan een (aspirant) leerling kan worden toegelaten tot de school, tot een bepaalde afdeling of tot een bepaald leerjaar. De uitwerking hiervan is opgenomen in het schoolplan. Toelating tot het eerste leerjaar en tot het hoogste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden. 2.2 Indien het bestuur toelating weigert deelt het dit schriftelijk, met opgave van redenen, aan de leerling mee. Indien hij minderjarig is ook aan zijn ouders. Voorts geeft het bestuur daarbij aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd en binnen welke termijn en bij wie /welk orgaan dit mogelijk is. 2.3 De (aspirant)leerling en indien hij minderjarig is, ook zijn ouders, kunnen het bestuur vragen om herziening van het besluit. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk te worden gedaan binnen 30 dagen na dagtekening van het bericht van de weigering tot toelating. Het bestuur stelt de leerling, c.q. de ouders, in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven. Het bestuur vraagt mondeling of schriftelijk advies aan de inspecteur en indien zij dat nodig vindt, ook aan andere deskundigen. 2.4 Het bestuur geeft de leerling c.q. de ouders, de gelegenheid kennis te nemen van alle adviezen die op het verzoek tot herziening betrekking hebben. Het bestuur beslist uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek en deelt de beslissing, met redenen omkleed, schriftelijk mee. 2.5 Het bestuur zorgt ervoor, dat er een toelatingscommissie op school is. Deze commissie beslist namens het bevoegd gezag over de toelating. Leerlingenstatuut Linde College 6 augustus 2008

7 3. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 3.1 De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs en een passende begeleiding, door onder andere de docent, de mentor en de decaan. Het gaat dan o.a. om de volgende zaken: Een redelijke verdeling van de lesstof over de lesuren; Een goede aanbieding en uitleg van de lesstof; Geschikte schoolboeken en andere leermiddelen; Het aansluiten van het huiswerk op de lesstof die behandeld is; Regelmatig, goed en tijdig overleg met de leerling en zijn ouders over de vorderingen, de keuzemogelijkheden en vervolgopleidingen. 3.2 Indien een leerling meent dat het onderwijs of de begeleiding onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit schriftelijk kenbaar maken aan de mentor en/of de unitleiding. De leerling krijgt daarop binnen 5 werkdagen een reactie. 3.3 Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op gelijke behandeling. 3.3 De leerling heeft het recht om het schoolplan in te zien. Dit ligt ter inzage bij de balie en administratie. (NB. Het schoolplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld, jaarlijks geëvalueerd en indien nodig tussentijds bijgesteld). Leerlingenstatuut Linde College 7 augustus 2008

8 4. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 4.1 Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, tenzij er voor een bepaalde les een andere regeling is getroffen. Zij dienen voor het volgen van de lessen op tijd in de daartoe bestemde lesruimte aanwezig te zijn De leerling die te laat aanwezig is, dient zich bij de balie te melden. Daar noteert men de reden en geeft men een "te-laat-briefje" waarmee de leerling toegang heeft tot de les. Zonder "te-laat-briefje" mag de leerling de les niet in. Indien een leerling voor het te laat komen een geldige reden heeft, moet dit blijken uit een schriftelijke mededeling van de ouders (geldt alleen bij leerlingen jonger dan 18 jaar). Indien een leerling te laat is zonder geldige reden, kan de unitleiding een passende maatregel nemen Indien de docent 5 minuten na aanvang van de les (bel signaal) niet aanwezig is, vragen maximaal 2 leerlingen bij de balie of de les doorgaat. De rest van de leerlingen wacht voor de lesruimte totdat hen is meegedeeld wat verder met de les gebeurt Een leerling heeft alleen verlof om de lessen te verzuimen indien de unitleiding dit vooraf heeft toegestaan. Een verzoek daartoe dient schriftelijk met opgave van redenen tijdig te worden gedaan door de ouders of, indien de leerling meerderjarig is, door de leerling In principe is vakantieverlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Alleen in bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. Een verzoek daartoe dient tijdig, d.i. tenminste drie weken voorafgaande aan het verlof, door de ouders, c.q. de leerling, schriftelijk bij de rector te worden ingediend Indien een leerling ziek is, dient dit voor 9.00 uur telefonisch te worden gemeld aan de receptie. Telefoonnummer: Leerlingen die onder schooltijd ziek worden en naar huis willen, moeten zich persoonlijk melden bij de balie. Het is niet toegestaan zonder melding te vertrekken of de melding te laten overbrengen door een andere leerling. Er wordt eerst contact met één van de ouders/verzorgers opgenomen voordat het een leerling wordt toegestaan om naar huis te gaan Indien een leerling, anders dan wegens verlof of ziekte, niet op school aanwezig is, kan de unitleiding een passende maatregel nemen. Als regel moeten gespijbelde uren dubbel worden ingehaald. In alle voorkomende gevallen worden ouders over het verzuim geïnformeerd Indien een leerling herhaaldelijk zonder melding afwezig is, worden de ouders daarover geïnformeerd. Indien de leerling leerplichtig is wordt bij onwettige afwezigheid de leerplichtambtenaar van de woongemeente op de hoogte gesteld. Een en ander nadat dit aan de leerling, c.q. ouders en leerling, is medegedeeld Een leerling die afwezig is geweest dient, in overleg met de betrokken docent, een eventuele achterstand zo spoedig mogelijk in te halen Als een leerling (een tijd) niet mee kan doen met de lessen lichamelijke opvoeding, Leerlingenstatuut Linde College 8 augustus 2008

9 dan neemt hij een briefje van zijn ouders mee en levert dat in bij de docent l.o. Deze maakt vervolgens nadere afspraken met de leerling. 4.2 Gedrag We hoeven er eigenlijk niet zo moeilijk over te doen.: altijd en overal wordt het samen leven prettiger en veiliger als men zich aan de gedragscode houdt. Opmerkelijk is dat bijna iedereen uit zichzelf wel weet op welke wijze men zich moet gedragen om het leefklimaat op school voor iedereen veilig en vertrouwd te laten zijn. Op het Linde College gelden nogal wat regels. Deze zijn vastgelegd in het schoolreglement (te raadplegen bij unitleiding, administratie, balie en op de website). Voor het gemak hebben wij een gedragscode met vijf basisregels opgesteld, zodat iedereen de belangrijkste regels gemakkelijk kan onthouden en naleven. Deze vijf regels zijn de volgende: 1. DENK AAN DE OMGEVING (geen rommel maken in en om het gebouw, niets beschadigen of stukmaken, voorzichtig met spullen van de school en een ander omgaan etc.) 2. WEES AARDIG VOOR ELKAAR (niet pesten, geen ruzie maken, geen spullen van elkaar afpakken) 3. ZORG VOOR EEN GOEDE WERKSFEER (niet schreeuwen, rustig zijn in het gebouw en in de les niet storen) 4. HOUD JE AAN DE AFSPRAKEN (op tijd in de les zijn, spullen niet vergeten, je aan de regels houden) 5. STOER DOEN HOEFT NIET (geen grof taalgebruik, geen discriminatie, anderen niet intimideren) Deze vijf basisregels zul je regelmatig in de school tegenkomen. Daarnaast zijn er nog heel veel andere regels die hiervan zijn afgeleid. Deze regels zijn niet allemaal opgenomen in het leerlingenstatuut maar wij gaan er vanuit dat het naleven van de vijf basisregels dat eigenlijk overbodig maakt De leerlingen dienen zich onder schooltijd in en buiten de school te gedragen volgens de vastgestelde gedragscode van de school, zoals vermeld in schoolreglement en pestprotocol. Deze documenten zijn bij de balie en administratie (en op de website) ter inzage Een leerling die zich tijdens de les zo onbehoorlijk gedraagt, dat het naar het oordeel van de docent niet langer mogelijk is de les in het lokaal te vervolgen, moet op verzoek van de docent het lokaal verlaten. De leerling krijgt van de docent een werkkaart mee. De leerling moet vervolgens naar het railwerklokaal gaan en daar een uitstuur-formulier invullen. Vervolgens werkt de leerling aan de opdracht op de werkkaart. Aan het einde van de les gaat de leerling naar het lokaal van de docent om het uitstuurformulier te bespreken met de docent Leerlingen mogen in het schoolgebouw en in de sporthal niet roken. Op het schoolterrein is roken alleen toegestaan op de enige daarvoor aangewezen plaats, de rokershoek In school is het gebruik van kauwgom niet toegestaan. Het gebruik van een mp3- speler of een andere geluidsdrager is tijdens lesuren in de lesruimtes en de gangen niet toegestaan. Het gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend in de pauze toegestaan in de kantine, in de binnenring en op het schoolplein. Tijdens de les en andere onderwijsactiviteiten dient een mobiele telefoon uit te staan Het is leerlingen niet toegestaan op het terrein van de school onder invloed te zijn van alcoholische dranken of verdovende middelen, deze bij zich te hebben, te gebruiken of daar in te handelen. Leerlingenstatuut Linde College 9 augustus 2008

10 Vuurwerk en wapens zijn verboden op het terrein van de school. Overtreding leidt tot directe schorsing Fietsen en bromfietsen moeten, op slot, op de daarvoor aangewezen plaatsen worden gezet. Andere persoonlijke eigendommen zoals jassen, tassen en gymspullen mogen alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen (garderobe en kluisjes) worden gedeponeerd Het is niet toegestaan om jassen en/of petten in de lokalen te dragen. Deze kunnen worden opgeborgen in de kluisjes en/of de garderobe De leerlingen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de door de school verstrekte leermiddelen en boeken. Ten aanzien van de boeken gelden hierbij de voorschriften van het boekenfonds In de beschikbare studie- en overblijfruimtes, zoals de leer-o-theek en kantine, worden de leerlingen geacht zich aan de leefregels van die ruimte te houden. Tijdens tussenuren kunnen de leerlingen hier werken, wanneer er toezicht aanwezig is. De aanwijzingen van de toezichthoudende personen moeten worden opgevolgd. Als dat niet gebeurt hebben zij het recht de leerling het verblijf in of de toegang tot die ruimten te ontzeggen Leerlingen met een lichamelijke handicap mogen na toestemming van de unitleiding gebruik maken van de lift. Zij krijgen dan een liftsleutel tot hun beschikking Leerlingen worden geacht de door hen gebruikte ruimten opgeruimd achter te laten. De leerlingen zijn verplicht om te helpen bij het schoonhouden van de kantine. 4.3 Veiligheid De leerlingen, het personeel en de medewerkers houden zich aan de voorschriften betreffende de veiligheid in en om de school. Zij gedragen zich zodanig dat de veiligheid in en om de school zo maximaal mogelijk wordt gewaarborgd In geval van calamiteiten dienen leerlingen en personeel te handelen volgens de instructies van de bedrijfshulpverleners (BHV- ers )in de school. In noodsituaties zijn deze gemakkelijk te herkennen aan hun oranje hesjes Wij hechten aan een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die veiligheid voor iedereen te realiseren. Daarnaast heeft de school extra toezicht geregeld door de inzet van conciërges/toezichthouders en door gebruik te maken van enkele camera s De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te laten controleren. Bijvoorbeeld door periodiek de inhoud van de schoolkluisjes te (laten)controleren door tenminste een medewerker en een leidinggevende. Leerlingenstatuut Linde College 10 augustus 2008

11 4.4 Schade Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht aan bezittingen van leerlingen of voor verlies of zoekraken van bezittingen van leerlingen, anders dan overeenkomstig de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek Indien een leerling al dan niet opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen, aan andere bezittingen van de school of aan andere onder het beheer van het bestuur staande zaken, is hij daarvoor wettelijk aansprakelijk. De schade wordt hersteld voor rekening van de leerling die de schade heeft veroorzaakt of indien hij minderjarig is, voor rekening van zijn ouders. Indien de ouders een beroep kunnen doen op hun WA-verzekering dienen zij dit zelf af te handelen. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt kunnen daarnaast ook andere disciplinaire maatregelen worden genomen Indien een minderjarige leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, worden de ouders daarvan binnen een week in kennis gesteld Het bestuur kan voorschriften opstellen met het doel schade aan en verlies van bezittingen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze voorschriften worden aan de leerlingen bekend gemaakt. Leerlingenstatuut Linde College 11 augustus 2008

12 5. HUISWERK 5.1. De docenten streven er naar het huiswerk zodanig op te geven dat, voor zover het lesrooster dat toestaat, er sprake is van een evenwichtige en reële belasting over de dagen van de week Huiswerk wordt voor de bel opgegeven. Zo mogelijk geeft de docent het huiswerk op voor een langere periode De docenten geven tevoren duidelijk aan hoe het huiswerk gemaakt dient te worden en hoe een goede planning mogelijk is De leerlingen behoren het opgegeven huiswerk te leren en te maken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het correct noteren van het huiswerk in de agenda De leerling die het huiswerk niet heeft kunnen maken meldt dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de docent. Deze melding dient bij minderjarige leerlingen te zijn ondertekend door de ouders en voor de aanvang van de lessen te worden ingeleverd Indien geen melding wordt gedaan of indien de redenen naar het oordeel van de unitleiding niet geldig zijn, kan deze een passende maatregel treffen Gedurende een schooljaar wordt 5 keer huiswerkvrij gegeven. Als regel is dit de maandag na een vakantie. De schoolleiding stelt voor aanvang van het schooljaar vast wanneer deze dagen vallen en publiceert deze in de jaaragenda voor het personeel. Leerlingenstatuut Linde College 12 augustus 2008

13 6. TOETSING, BEOORDELING EN RAPPORTAGE 6.1. Toetsing van de vorderingen van het onderwijs kan op verschillende wijze geschieden. De hieronder aangegeven regels gelden voor de niet-examenklassen. Voor examenleerlingen (voor het VMBO zijn dit de leerlingen van het derde en vierde leerjaar; voor het HAVO de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar en voor het VWO de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar) gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting)voor de betreffende schoolsoort. De PTA's worden jaarlijks bij de start van het schooljaar aan alle betrokken leerlingen uitgedeeld en zijn op te vragen bij het examensecretariaat Het resultaat van een toets wordt alleen uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, met de tussenliggende decimaal. Het is niet mogelijk de cijfers te geven met een plus of een min Van elke toets wordt het gewicht dat het cijfer heeft ten opzichte van de andere toetsen vooraf bekend gemaakt. Nadat de toets is afgenomen kan het gewicht niet meer worden gewijzigd Een overhoring heeft betrekking op een beperkte hoeveelheid leerstof die voor die dag als huiswerk is opgegeven of die in voorgaande lessen is behandeld. Een onverwachte overhoring mag alleen gaan over leerstof die uit het hoofd geleerd kan worden of leerstof waarover men reeds vragen heeft kunnen stellen. Een repetitie wordt tenminste 2 weken van tevoren opgegeven, tenzij na overleg met de klas en na instemming van de meerderheid van de klas voor een kortere termijn wordt gekozen Per dag kunnen slechts twee repetities worden gegeven (m.u.v. de toetsweek) Indien een leerling tijdens een toets onwettig afwezig is of zich aan bedrog of enige andere onregelmatigheid ten aanzien van enig deel van de toets schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de docent een maatregel opleggen Onder bedrog wordt verstaan: het raadplegen tijdens de toets van boeken, aantekeningen, enz. of het gebruik van andere hulpmiddelen dan die, welke door de docent zijn toegestaan. elk gedrag dat aanleiding geeft tot de verdenking dat een geleverde prestatie niet meer uitsluitend als eigen werk kan worden beschouwd. 6.8 De maatregelen die genomen kunnen worden zijn: de toets ongeldig verklaren en de leerling een andere toets laten maken. de toets beoordelen met aftrek van punten. 6.9 Indien de docent besluit tot het geven van een herkansing voor een schriftelijke toets, is dit een herkansing voor alle leerlingen die de eerste toets gemaakt hebben. Een herkansing gaat over dezelfde leerstof als de eerste toets en heeft hetzelfde niveau. Bij herkansing geldt het hoogste van de twee behaalde cijfers. Het laagste cijfer vervalt. Indien de leerling bij een herkansing niet aanwezig is, heeft hij geen recht om deze herkansing in te halen. Voor de leerlingen van het 3 e en 4 e leerjaar vmbo en de leerlingen in de 2 e fase geldt een afwijkende regeling. Deze regeling is opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Leerlingenstatuut Linde College 13 augustus 2008

14 6.10 Een docent maakt de beoordeling van een toets bekend binnen 11 lesdagen nadat deze is afgenomen De leerling heeft recht op bespreking en inzage van een beoordeelde schriftelijke toets nadat alle leerlingen de toets hebben gemaakt. De normen van de beoordeling worden door de docent medegedeeld en zo mogelijk wordt de toets besproken. Na de bespreking krijgt de leerling het werk terug, m.u.v. de toetsen, handelingsdelen etc. die in het vmbo en de tweede fase havo/vwo gemaakt worden t.b.v. het (school-)examen Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Na elke periode ontvangt de leerling, c.q. zijn ouders een rapport waarop voor elk vak een cijfer is gegeven. Dit rapportcijfer is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers (voortschrijdend gemiddelde) Een rapportcijfer is gebaseerd op een aantal toetscijfers dat tenminste gelijk is aan het aantal lesuren in het betreffende vak per week, maar tenminste twee. Deze toetsen mogen voor de klassen 1, 2 en 3 niet uitsluitend in een proefwerkweek worden gegeven. Voor de examenklassen geldt de regeling, zoals vermeld in het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement vmbo, havo, vwo Indien tijdens een schooljaar de vorderingen van de leerling aanleiding geven tot het maken van nadere afspraken of het treffen van maatregelen, worden deze tijdig en vooraf met de leerling en de ouders besproken door de mentor en/of de unitleiding Een proefwerk of overhoring dat een vervolg is op een proefwerk of overhoring over dezelfde leerstof kan slechts worden afgenomen als het voorgaande werk is besproken en de cijfers zijn vastgesteld. Leerlingenstatuut Linde College 14 augustus 2008

15 7. BEVORDERING EN KEUZE VAN ONDERWIJS 7.1. De schoolleiding stelt de regels vast, waaraan een leerling moet voldoen om naar het volgende leerjaar bevorderd te worden. De regels zijn van toepassing op de eindcijfers van het betreffende leerjaar. De overgangsnormen staan jaarlijks vermeld in het unitboekje dat aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen wordt uitgereikt. De unitleiding stelt de regels vast waaraan een leerling moet voldoen om voor opstroom naar een hoger niveau in aanmerking te komen. Deze regels staan vermeld in het unitboekje. Leerlingenstatuut Linde College 15 augustus 2008

16 8. SCHOOLONDERZOEK EN CENTRAAL EXAMEN 8.1 De leerlingen van de bovenbouw vmbo en de tweede fase ontvangen voor 1 oktober het "programma van toetsing en afsluiting" en een beknopt examenreglement. 8.2 Het "examenreglement" bevat onder andere regels over de wijze waarop het examen (schoolexamen en centraal examen) wordt afgenomen en de regels over verzuim, fraude, beroepsmogelijkheden en herkansing. Het examenreglement ligt ter inzage in de leer-o-theek en bij het examensecretariaat en de unitleiding. Het examenreglement is ook op de website van de school te raadplegen. De leerlingen van de examenklassen krijgen een uittreksel met de belangrijkste artikelen, t.w.: de manier waarop het examen wordt afgenomen; de manier waarop de cijfers worden berekend; de gevolgen van het niet aanwezig (kunnen) zijn op een examen; de gevolgen van het spieken tijdens het examen; de regeling van de herkansing; wat een leerling kan doen als hij het niet eens is met het cijfer; de voor het (school-)examen belangrijke data en tijdstippen. Leerlingenstatuut Linde College 16 augustus 2008

17 9. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 9.1. De leerling die de geldende schoolregels niet nakomt kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Zo'n maatregel kan worden genomen door een lid van het onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel, de unitleiding, de schoolleiding en door het bestuur. De disciplinaire maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld: maken van een taak of strafwerk tijdelijk het lokaal verlaten uit de les verwijderd worden terugkomen in vrije uren gemiste lessen inhalen opruimen van gemaakte rommel verrichten van corvee de toegang tot de school ontzegd worden voor een bepaalde termijn niet in de les mogen bij sommige vakken; geschorst worden definitief van school verwijderd worden 9.2. Bij het opleggen van een disciplinaire maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de overtreding en de zwaarte van de maatregel. Zo mogelijk moet ook de aard van de maatregel in relatie staan tot de aard van de overtreding Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel is opgelegd of dat de maatregel of de omvang ervan niet redelijk is, kan hij dit ter beoordeling voorleggen aan: de unitleiding, als de maatregel is opgelegd door een lid van het onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel. de rector, als de maatregel is opgelegd door de unitleiding. het bestuur, als de maatregel is opgelegd door de rector Van elke maatregel die een leerling wordt opgelegd wordt de mentor op de hoogte gesteld door degene die de maatregel heeft genomen. Eén en ander wordt schriftelijk vastgelegd in het leerlingendossier Een leerling kan door of namens het bestuur worden geschorst of definitief van school worden verwijderd. Algemene gronden voor definitieve verwijdering kunnen o.a zijn.: bij herhaling de geldende schoolregels overtreden zich schuldig maken aan ernstige overtreding van de gedragscode en/of wangedrag de veiligheid van medeleerlingen en overige gebruikers van het gebouw ernstig in gevaar brengen. 9.6 Een leerling kan niet tijdens het schooljaar worden verwijderd, uitsluitend op grond van onvoldoende resultaten. 9.7 Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling, en indien hij minderjarig is, ook aan de ouders, medegedeeld onder opgave van redenen. Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, meldt het bestuur dit schriftelijk aan de inspectie onder opgave van redenen. Bij schorsing en verwijdering wordt het protocol schorsen en verwijderen gehanteerd. 9.8 Indien het bestuur een leerling definitief van school wil verwijderen, stelt het de Leerlingenstatuut Linde College 17 augustus 2008

18 leerling, en indien hij minderjarig is ook de ouders, in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. In het geval de leerling leerplichtig is voert het bestuur vooraf overleg met de inspectie. 9.9 Tijdens de procedure van verwijdering kan een leerling de toegang tot de school worden ontzegd Het besluit tot verwijdering wordt onder opgave van redenen schriftelijk medegedeeld aan de leerling en indien hij minderjarig is ook aan de ouders. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van het besluit. Tevens zendt het bestuur een afschrift naar de inspectie. Het besluit wordt niet algemeen bekend gemaakt Binnen dertig dagen na dagtekening van de mededeling betreffende de definitieve verwijdering kan door de leerling en indien hij minderjarig is ook door de ouders, schriftelijk worden verzocht om herziening van het besluit. Een verzoek tot herziening heeft geen opschortende werking ten aanzien van het besluit tot verwijdering Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het bevoegd gezag na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing op het verzoek om herziening. Het bestuur stelt de leerling en indien hij minderjarig is ook de ouders, in de gelegenheid te worden gehoord en kennis te nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. Leerlingenstatuut Linde College 18 augustus 2008

19 10 PRIVACY 10.1 Leerlingenregistratie Van alle leerlingen zijn en worden door de school gegevens geregistreerd. De betreffende leerling, en indien deze minderjarig is ook de ouders, kunnen deze gegevens inzien en indien ze niet correct zijn, vragen deze te wijzigen De leerling-gegevens zijn alleen toegankelijk voor hen die hiervoor van het bestuur toestemming hebben gekregen, zoals de leden van de schoolleiding, de administratie, de decaan, de unitleiding, de mentor en de docenten van de betreffende leerling De leerling-gegevens worden alleen aan derden verstrekt of ter inzage gegeven indien dit in het belang is van het onderwijs aan de leerling. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de leerling en/of diens ouders daarvoor toestemming hebben gegeven of indien de wet daartoe verplicht Vertrouwelijke informatie Indien een leerling zich vertrouwelijk richt tot een lid van het personeel, is deze verplicht daarmee zorgvuldig om te gaan. De inhoud van het ter kennis gebrachte mag alleen, met in acht neming van de wettelijke bepalingen, worden besproken met die personen, c.q. instanties die in de betreffende situatie relevant zijn. Leerlingen kunnen zich met klachten t.a.v. seksuele intimidatie, agressie of geweld en andere klachten van persoonlijke aard altijd wenden tot de mentor. Te allen tijde kan de leerling zich rechtstreeks wenden tot de speciaal daartoe aangewezen vertrouwenspersonen. Leerlingenstatuut Linde College 19 augustus 2008

20 11 INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP 11.1 Leerlingenraad De leerlingenraad is een door de leerlingen gekozen orgaan dat de belangen van alle leerlingen behartigt De leerlingenraad kan de schoolleiding adviseren en door de schoolleiding worden geraadpleegd over alle aangelegenheden die zij van belang acht voor de leerlingen De leerlingenraad wordt gekozen overeenkomstig een reglement, waarin ook de wijze van overleg is geregeld De schoolleiding stelt de leerlingenraad faciliteiten ter beschikking om haar taak naar behoren te kunnen vervullen. Hiertoe behoort niet het verlenen van verlof voor lessen Medezeggenschapsraad In de medezeggenschapsraad zijn de leerlingen vertegenwoordigd. Tezamen vormen zij de geleding leerlingen. De verkiezing van de leden van de MR, alsmede hun rechten en plichten, zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement Andere vormen van inspraak Bij activiteiten buiten de reguliere lessen die ten behoeve van de leerlingen worden georganiseerd, wordt rekening gehouden met de wensen van de leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, sportdagen, themadagen, diplomauitreiking en dergelijke. Leerlingenstatuut Linde College 20 augustus 2008

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

van (naam locatie) (plaats)

van (naam locatie) (plaats) van (naam locatie) te (plaats) april 2007 1. Algemeen 1.1. Leerlingenstatuut 1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van de CSG. Het bestaat uit een algemeen deel,

Nadere informatie

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d.

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. Bestand : lmcr/cvb/2007-346 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. 9 juli 2008 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2012

Leerlingenstatuut 2011-2012 Leerlingenstatuut 2011-2012 CSG Groene Hart Alphen aan den Rijn juli 2011 Inhoudsopgave 1. Begrippen... 3 2. Algemene bepalingen... 3 3. Rechten en plichten in algemene zin... 4 4. Toelating... 4 5. Kwaliteit

Nadere informatie

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs...

Nadere informatie

2.2 LEERLINGENSTATUUT

2.2 LEERLINGENSTATUUT 2.2 LEERLINGENSTATUUT Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel Februari 2011 Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel Dit leerlingenstatuut is bestemd voor de leerlingen van de RSG Ter Apel. De school is wettelijk verplicht een leerlingenstatuut

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Het leerlingenstatuut van het Almere College Kampen is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen van onze school, omdat

Nadere informatie

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met:

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: LEERLINGENSTATUUT 1 Inleiding Voor leerlingen is het van belang te weten wat er van hen in de school wordt verwacht. Minstens zo belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van hetgeen zij op hun beurt van

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege.

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege. LEERLINGENSTATUUT Pascal College Zaandam 2013 2015 versie juni 2014 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55 info@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl Inhoudsopgave inhoudsopgave 2 1 Algemeen

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG MAART 2014 TEN GELEIDE Het is van groot belang dat alle leden van de schoolgemeenschap zich realiseren dat het Leerlingenstatuut en - met name - het Schoolreglement

Nadere informatie

Waterlant College IJdoorn

Waterlant College IJdoorn LEERLINGSTATUUT 2014 2016 Waterlant College IJdoorn Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015.

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015. Leerlingenstatuut 2015-2017 HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken 1 september 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 De Apollo De Apollo Leerlingenstatuut 10 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Dit leerlingenstatuut van het Christelijk Lyceum Delft is in de eerste plaats bestemd voor alle leerlingen van onze school,

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014 LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Hogelant Concepttekst 16 april 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

februari 2017 Leerlingenstatuut

februari 2017 Leerlingenstatuut februari 2017 Leerlingenstatuut Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen op de Groene Hart scholen te Alphen aan den Rijn vastgesteld staan. Deze rechten

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool worden beschreven. Dit statuut is bindend en wettelijk verplicht (artikel 24g,

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 A. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en bevat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2 Toelating 3

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Goedgekeurd in MR 10 september 2013 Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Officiële versie Deze tekst vormt de officiële versie van het leerlingenstatuut voor de Instelling Voortgezet

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010)

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Voorwoord Een leefgemeenschap, en zeker ook een school, is aan veranderingen onderhevig. Daarom hebt u in 11 jaar, de vierde druk van 'het leerlingenstatuut

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het onderwijs 4 4. Dagelijkse gang van zaken 4 5. Huiswerk

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT Breda, maandag 19 december 2016 Vastgesteld door deelraad onderwijsgroep Tessenderlandt d.d. maandag 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Commissie van Beroep der Examens

Commissie van Beroep der Examens Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Commissie van Beroep der Examens Reglement Datum: 30 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 2. Bevoegdheden 3 Artikel

Nadere informatie

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen)

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen) 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC - PAGINA 1 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC BEGRIPPENLIJST In dit statuut wordt bedoeld met: leerlingen alle leerlingen die op school staan ingeschreven ouders ouders, voogden, feitelijke

Nadere informatie

Kennemer College. Het leerlingenstatuut

Kennemer College. Het leerlingenstatuut Kennemer College Het leerlingenstatuut INHOUDSOPGAVE A) Algemeen 3 1) Betekenis en doel 3 2) Begrippen 3 3) Procedure 4 4) Toepassing 4 5) Publicatie 5 B) Regels voor het onderwijs 6 6) Het geven van onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie Leerlingenstatuut o.s.g. De Ring van Putten Bestuur van de Onderwijsgroep Galilei; gezien het advies van de medezeggenschapsraad; b e s l u i t : vast te stellen het navolgende leerlingenstatuut o.s.g.

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, zoals statutair bepaald: de

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM

LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM LEERLINGENSTATUUT VAN HET MEREWADE COLLEGE VOOR PRO, VMBO, HAVO, ATHENEUM TE GORINCHEM Merewade College Tel. 0183-656868 Postbus 122 Fax.: 0183-656860 4200 AC GORINCHEM E-mail info@merewade.nl Web: www.merewade.nl

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO September 2015 2 INHOUDSOPGAVE 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1. Betekenis 3 art. 2. Doel 3 art. 3.

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 2011-2013 Leerlingenstatuut Scholengemeenschap de Grundel Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 Instemming leerlinggeledingcmr, 18-09-2012 Advies ouder- en personeelsgeleding CMR, 18-09-2012

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs Leerlingenstatuut Uitgevoerd door: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs, Hilversum Vastgesteld: 25 juni 2014 Verantwoordelijk:

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het is mensenwerk. Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom zijn er klachtenregelingen. Overzicht klachten/klachtenregelingen

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie