Basisschool t Ven Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool t Ven Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Basisschool t Ven Schooljaar Pagina 0

2 Inhoudsopgave 1. Onze school 1.1 Missie en visie 1.2 Katholieke identiteit 1.3 SKIPOV 1.4 Aanmelding 1.5 Toelating 1.6 Leerplicht, vrijstelling en verlof 1.7 Gedragscodes 1.8 Schorsing of verwijdering 1.9 Klachtenregeling Soort klacht Bemiddeling Overige klachten Klachten over machtsmisbruik Interne contactpersonen Externe contactpersonen Externe klachtencommissie 1.10 Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 1.11 Algemeen rookverbod in en om de school 1.12 Medisch handelingsprotocol SKIPOV 1.13 Inspectie 1.14 Verzekering 2. De organisatie van het onderwijs 2.1 Het team 2.2 Stagiairs 2.3 Groepsindeling 2.4 Werkwijze 3. Wat onze kinderen leren 3.1 Algemeen 3.2 Groepen Groepen Speciale activiteiten 4. Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding 4.1 Zorgverbreding en Interne Begeleiding 4.2 Groeps- en leerlingbesprekingen 4.3 Leerlingvolgsysteem, registratie en dossiers 4.4 Toetsen 4.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling 4.6 Beeldbegeleiding 4.7 Doubleren en versnellen 4.8 Meergetalenteerde leerlingen 4.9 Passend onderwijs 4.10 De CITO Entreetoets 4.11 De CITO-eindtoets en resultaten van de afgelopen jaren 4.12 Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 4.13 Advisering en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs 5. Ouders 5.1 Informatievoorziening 5.2 Schoolplan 5.3 Rapportage en 10 minutengesprekken 5.4 Verslagformulier oudergesprekken 5.5 Ouderkringen 5.6 Medezeggenschapsraad (MR) 5.7 Ouderraad (OR) 5.8 Ouderbijdrage 5.9 Ouderhulp 5.10 Groepsouders 5.11 Voor- en Naschoolse Opvang 5.12 Tussenschoolse Opvang 6. Schooltijden, vakanties en vrije dagen 6.1 Schooltijden 6.2 Vakanties en vrije dagen 6.3 Studiedagen 6.4 Verschil in vrije dagen 6.5 Urenverantwoording 7. Externe contacten 7.1 Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 7.2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 7.3 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 7.4 Jeugdtandverzorging 7.5 Stichting Leergeld 7.6 Jeugdbladen 7.7 Schoolfotograaf 7.8 Sponsoring 8. Om te weten 8.1 Ontruimingsplan 8.2 Fietsen 8.3 Speelplaats 8.4 Materiaalgebruik 8.5 Verloren en gevonden voorwerpen 8.6 Fruit en drinken 8.7 Trakteren, verjaardagen en uitnodigingen 8.8 Vervoer 8.9 Mobiele telefoon (GSM) 8.10 Hoofdluis 8.11 Privacy 9. Adressenlijst 9.1 SKIPOV 9.2 Directie basisschool t Ven 9.3 Medezeggenschapraad (MR) 9.4 Ouderraad (OR) 9.5 Brabants VeiligheidsLabel (BVL) 9.6 Voor- en Naschoolse Opvang 9.7 Tussenschoolse Opvang 9.8 Inspectie voor het onderwijs 9.9 GGD Hart voor Brabant 9.10 Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 9.11 Aanzet 9.12 Centrum voor jeugd en gezin (CJG) 9.13 Stichting Jeugdtandverzorging 9.14 Stichting KOMM 9.15 Voor ouders over onderwijs 9.16 Stichting Leergeld Pagina 1

3 Een woord vooraf Deze schoolgids bevat informatie voor alle ouders van onze leerlingen. De gids informeert over de organisatie en werkwijze op onze school. De sfeer en de zorg voor kinderen die wij bieden komt eveneens aan bod. Tevens staan de resultaten van ons onderwijs, de activiteiten en onze contacten met ouders en externe instanties in deze gids beschreven. Waar in de schoolgids over ouders wordt gesproken bedoelen we uiteraard ouder(s)/verzorger(s). In hoofdstuk 9 vindt u de adressen en telefoonnummers van alle instanties die in de schoolgids zijn opgenomen. Daarnaast kan deze gids ouders van nieuwe kinderen helpen bij het maken van een schoolkeuze. De basisschool is een stukje van je leven. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor u. Scholen verschillen in wijze van werken, in de sfeer die ze uitstralen, maar ook in de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan en welke activiteiten ze in hun onderwijsprogramma hebben ingebouwd. Voor ouders, die zich oriënteren op een school voor hun kind, geeft deze gids informatie om een bewuste keuze te kunnen maken. Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft of nadere informatie wenst, dan kunt u altijd een afspraak maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie. Ook voor verbeteringen van onze schoolgids houden wij ons van harte aanbevolen. Team basisschool t Ven Pagina 2

4 1. Onze school 1.1 Missie en visie De missie van basisschool t Ven is: Basisschool t Ven: een veilige, kindgerichte school in een rijke leeromgeving. In onze visie is vastgelegd dat basisschool t Ven een veilige en duidelijke plaats voor leerlingen, ouders en medewerkers biedt. We hebben erkenning en waardering voor elkaar en het unieke van ieder individu. We zijn open en eerlijk naar elkaar en hebben respect voor ieder zijn eigen grenzen. Team, ouders en leerlingen geven elkaar zowel positieve als kritische feedback, omdat we om elkaar geven, met de bedoeling te kunnen groeien. Continu zoeken we de balans tussen het individuele en het gemeenschappelijke. Toren In het logo van de school staat de toren centraal. Het gebouw van basisschool t Ven heeft twee torens, maar de toren in het logo verwijst bovenal naar: - Stevig en stabiel in de maatschappij staan. - Je kwetsbaar op durven stellen. - Je nek uit durven steken. - Durven laten zien dat je er bent en er toe doet. - Je hoofd boven het maaiveld uit durven steken. Basisschool t Ven wil een school zijn die voor iedere betrokkene, medewerker, ouder of kind, een veilige haven is; een school om in te wonen. Fides Vanuit het gedachtengoed van Fides (www.fides-wbt.nl) werken wij met de kinderen aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat de kinderen kunnen en durven vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld. Fides wordt door de hele school gedragen. In alle groepen worden dezelfde symbolen gebruikt, dezelfde taal gesproken. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 leren dat je op onze school mag zijn zoals je bent: 100% OKÉ! We denken dat met name dit laatste statement er toe bijdraagt dat ieder kind zich welkom voelt op Basisschool t Ven en op die manier niet alleen zorg draagt voor zichzelf maar óók voor de ander! Door middel van Fides proberen we onze kinderen er van te overtuigen dat ze er écht toe doen. De kreet: t Ven dat ben jij is in die zin veelzeggend en draagt bij tot het besef (bij kinderen) dat zij zelf direct invloed hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling van henzelf, anderen én de school. Het saamhorigheidsgevoel dat hierdoor ontstaat draagt daar ook toe bij. Zonder dat Basisschool t Ven gebruik maakt van pestprotocollen kunnen we stellen dat t Ven een veilige haven is voor iedereen! Voor ouders die meer willen lezen over onze werkwijze, het boekje Zo maak ik me sterk van Henk en Ingrid de Visser is te leen op school bij de gedragsspecialist of te bestellen bij uitgeverij Esstede (ISNN ). Pagina 3

5 1.2 Katholieke identiteit Basisschool t Ven is een katholieke school en heeft duidelijk een open karakter: iedereen is welkom. Onze katholieke identiteit komt tot uiting in de wijze waarop we het leven vieren, het leven delen en leren over het leven. Leren over het leven Leren voor later en leren over het leven vinden we beiden belangrijk. Concreet betekent dit dat we aandacht hebben voor levensvragen, voor symbolen en voor de manier waarop mensen uit verschillende godsdiensten omgaan met voeding, kleding, feesten enzovoorts. Het leven vieren We willen met de kinderen het leven vieren. Dit betekent dat we de belangrijkste Christelijke feesten vieren, gekoppeld aan de belevingswereld van de kinderen. Het betekent ook dat er tijd wordt ingeruimd voor momenten van bezinning in de groep. Het leven met elkaar delen We willen op basisschool t Ven het leven met elkaar delen. We zijn er niet alleen voor onszelf, we moeten rekening houden met elkaar en met anderen (soms ver weg, soms dichtbij, anderen die het minder goed hebben dan wij). Door deze drie accenten plaatst basisschool t Ven zich op een eigentijdse manier in een traditie, waarin verwondering, open staan voor elkaar en saamhorigheid centraal staan. 1.3 SKIPOV Basisschool t Ven staat onder het bestuur van SKIPOV (Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel). De Raad van Bestuur (RvB) van SKIPOV is het bevoegd gezag van 14 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Veghel. De RvB is eindverantwoordelijk voor wat er in de onder zijn gezag staande organisatie gebeurt. De heer Berry Tomas is voorzitter van de RvB van SKIPOV. De stichting kent tevens een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting. Ook wordt er toezicht gehouden op naleving van het bestuur-statuut, het beleidskader en het functioneren van de RvB, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. SKIPOV heeft als doel het bevorderen van bijzonder en interconfessioneel basisonderwijs in Veghel. Tot haar taken behoort o.a. de zorg voor kwalitatief goed onderwijs, het voeren van een daarop afgestemd personeelsbeleid, het beheren van gebouwen, leer- en hulpmiddelen, het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de diverse geledingen en het leggen en in stand houden van interne en externe contacten. 1.4 Aanmelding Jaarlijks ontvangen alle ouders van kinderen die 4 jaar worden in het volgende schooljaar begin januari een brief van de gemeente met daarin informatie over de aanmelding van hun kind. De algemene aanmelding voor het schooljaar vindt plaats op de eerste maandag en dinsdag van februari. Om een bewuste schoolkeuze te kunnen maken organiseren wij voor ouders van nieuwe kinderen een informatieavond in januari. Kort daarna is er een open ochtend, waarop u de school in bedrijf kunt zien. U bent dan van harte welkom om in alle groepen een kijkje te nemen. Op tijd aanmelden is voor de school belangrijk om een goede planning te kunnen maken. Ook tijdens het schooljaar is aanmelden mogelijk. Neemt u dan contact op met de directie. Nieuwe kinderen worden geplaatst op de dag nadat ze vier jaar zijn geworden. Voor kinderen die in de laatste vier weken van het schooljaar of in de zomervakantie vier jaar worden geldt dat zij direct na de zomervakantie starten. Kinderen die in de maanden augustus of september vier jaar worden mogen bij aanvang van het schooljaar starten. Zij mogen tot hun vierde verjaardag iedere ochtend komen en de dag na de vierde verjaardag hele dagen. Kinderen die voor 1 januari jarig zijn starten in groep 1 en gaan het schooljaar daarop naar groep 2, indien dit in hun ontwikkeling kan. Kinderen die na 31 december jarig zijn stromen in en gaan het schooljaar daarop naar groep 1. Om kennis te komen maken mag uw kind vanaf de leeftijd van 3 jaar en tien maanden maximaal tien dagdelen komen meedraaien. De bouwcoördinator van de onderbouw neemt rond de leeftijd van 3 maanden en negen maanden telefonisch contact met u op Pagina 4

6 om hierover afspraken te maken. Deze afspraken worden per mail aan u bevestigd. Tevens krijgt u dan een aantal handige tips om de start in het basisonderwijs vlot te laten verlopen. Naast deze informatie is er aan het begin van het schooljaar een ouderkring, waarin u algemene informatie en uitleg krijgt over een dag in groep 1 (zie 5.5). Tijdens het eerste kijkmoment krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor het intakegesprek, het intakeformulier en de gegevens van uw kind, zoals deze zijn opgenomen in de schooladministratie. Ongeveer drie weken na de vierde verjaardag van uw kind vindt het intakegesprek plaats. De groepsleerkracht bespreekt me u de bijzonderheden van het door u ingeleverde intakeformulier. Tevens wisselt u samen ervaringen uit over de eerste weken in het basisonderwijs. Voor kinderen, die direct na de zomervakantie starten, geldt deze instroomregeling niet. Zij mogen kennis komen maken tijdens het kennismakingsuur op het einde van het schooljaar. Plaatsing van leerlingen die van een andere basisschool komen gebeurt na overleg met directie, Intern Begeleiders (IB-ers) en de ouders van het kind. Er wordt een oriënterend gesprek gehouden en er zal altijd contact gezocht worden met de school waar het kind vandaan komt. Kinderen die instromen in hogere groepen mogen, na toelating en intakegesprek, meteen naar school. 1.5 Toelating Voor alle scholen van SKIPOV geldt dat godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht nooit een reden kan zijn om een kind te weigeren en niet aan te nemen op een school. Alle scholen van SKIPOV hanteren als uitgangspunt dat kinderen kunnen worden ingeschreven op de school, die door de ouders is uitgekozen. SKIPOV gaat er daarbij vanuit dat ouders bewust kiezen voor een school en de identiteit en het daaruit voortvloeiende beleid respecteren en accepteren. Er zijn echter specifieke situaties mogelijk, waarin een school twijfelt of inschrijving/aanname mogelijk is. Dit kan komen door bijzondere onderwijsbehoeften van het kind dat wordt aangemeld of door omstandigheden op school. Alle scholen van SKIPOV hanteren daarom het protocol aanname leerlingen. In dit protocol zijn de volgende criteria geformuleerd op basis waarvan een leerling toelaatbaar is op school, of op een wachtlijst wordt geplaatst. Of een leerling toelaatbaar is, wordt op basis van de volgende criteria getoetst. Onderstaande criteria kunnen reden zijn om een leerling niet in te schrijven / aan te nemen. De toelatingscriteria zijn: - Informatieverstrekking: ouder(s) / verzorger(s) van het kind geven toestemming tot informatieverstrekking die noodzakelijk is om te komen tot een weloverwogen beslissing voor aanname van het kind. Het gaat hierbij om: mogelijkheid tot (telefonisch) contact met de aanleverende school; toestemming om (indien gewenst) te gaan observeren op de aanleverende school; een onderwijskundig rapport van de aanleverende school; inzage in complete onderzoeksverslagen; enz.. - Zelfredzaamheid: het kind is zindelijk, kan zichzelf uit- en aankleden, kan zich zelfstandig bewegen (met of zonder hulpmiddelen) en is in staat zich uit te drukken door middel van taal. - Zorg: een leerling kan worden ingeschreven indien: o De leerling geen PCL-beschikking heeft voor het SBO; de aanleverende school geen advies tot onderzoek heeft gegeven i.v.m. handelingsverlegenheid t.a.v. een zorgvraag en de ouders dit weigeren. Kortom: er mag geen sprake zijn van een zogenaamde zorgvlucht. o De leerling binnen de 1 e lijn zorg valt. (Leerlingen uit de 1 e lijn zorg vallen binnen het groepsplan). o De leerling binnen de 2 de lijn zorg valt en niet meer dan 20% van de (combinatie)groep, waarin het kind moet worden geplaatst, in de 2 de lijn zorg valt. (Bij deze leerlingen is, op basis van een psychodiagnostisch onderzoek door een bevoegde deskundige, een diagnose gesteld). o De leerling binnen de 3 de lijn zorg valt en er geen enkel ander kind Pagina 5

7 o van de (combinatie)groep waarin het kind moet worden geplaatst in de 3 de lijn zorg valt. (Deze leerlingen zijn in het bezit van een positieve clusterbeschikking van de CVI, de LGF-leerling, kinderen met een zogenaamde rugzak ). De leerling niet onaanspreekbaar is en niet onder de toelatingscriteria van SNV De Taalvijver valt. Onderstaand criterium kan reden zijn om een leerling niet in te schrijven/aan te nemen of op een wachtlijst te plaatsen. - Groepsgrootte: wanneer de (combinatie)groep waarin de leerling geplaatst wordt minder dan 30 leerlingen telt, kan de leerling worden ingeschreven / aangenomen. Indien de groepsgrootte boven het hierboven genoemde aantal uitstijgt, kan dit voor de school een reden zijn om het kind niet in te schrijven / aan te nemen, dan wel op een wachtlijst te plaatsen. Indien er niet wordt voldaan aan de bovenstaande criteria kan een school besluiten een leerling niet in te schrijven / aan te nemen. Ouders worden van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht en worden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing van de school. Dit moet in eerste instantie bij de directie van de desbetreffende school. De directie neemt de klacht in behandeling en geeft de ouders binnen twee weken een schriftelijk antwoord op het bezwaar. Mochten ouders het dan nog niet eens zijn met de beslissing van de school en de uitkomst van het bezwaarschrift, dan kunnen zij zich schriftelijk richten tot de voorzitter Raad van Bestuur van SKIPOV. 1.6 Leerplicht, vrijstelling en verlof Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar school en zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In een aantal gevallen kunnen ouders geheel worden vrijgesteld van de verplichting om hun kind in te schrijven bij een school of instelling. Hierover beslist de leerplichtambtenaar. Buiten de vakanties mag geen extra vakantieverlof worden verleend. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan de directie extra verlof verlenen (maar niet ter verlenging van een vakantie). Gewichtige omstandigheden zijn onder anderen: - huwelijk van bloed- of aanverwanten; - overlijden van bloed- of aanverwanten; - 12½, 25, 40 en 50-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van ouders of grootouders; - viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele achtergrond. Soms kan in de volgende omstandigheden extra vakantieverlof worden verleend: - een ouder kan als werknemer of zelfstandige in verband met zijn of haar werk in géén enkele van de schoolvakanties verlof nemen (het gaat dan om de enige vakantie van het gezin in een kalenderjaar en een verklaring van een werkgever wordt geëist); - bij zéér ernstige medische of sociale problemen die het gezin noodzaken op vakantie te gaan (hierover moet overleg gepleegd worden met de directie). Tegen de beslissing van de directie kan bezwaar aangetekend worden bij de leerplichtambtenaar. De directie is verplicht om twijfelachtig of ongeoorloofd verzuim door te gegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Veghel. De leerplichtambtenaar zal vervolgens onderzoeken of het verzuim rechtmatig is geweest. Als dit niet het geval is, kunnen de ouders mogelijk een geldboete tegemoet zien. In een enkel geval mag een leerling structureel een vast tijdstip per week afwezig zijn i.v.m. externe begeleiding. Hiervoor dienen ouders een verlofformulier (verlof externe begeleiding) in te vullen en in te leveren bij de IB-er. Directie en IB bepalen of het verlof toegekend wordt. Wij zijn er voorstander van dat kinderen onder schooltijd onder begeleiding van een volwassene blijven. Dat wil zeggen dat het kind door zijn / haar ouder of een andere begeleider die door de ouder is aangewezen naar de afspraak gebracht wordt. Als u als ouder van mening bent dat uw kind (uit de bovenbouw) zelfstandig kan lopen of fietsen, wijzen wij u erop dat u verantwoordelijk bent voor veilig vervoer van uw kind. Pagina 6

8 1.7 Gedragscodes Omgangsvormen en een goede communicatie tussen school en ouders zijn de pijlers waarop het samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind wordt gebaseerd. SKIPOV kent een Gedragscode personeel en een Gedragscode leerlingen en ouders. Beiden zijn door de GMR vastgesteld. De Gedragscode personeel schrijft de wijze voor waarop alle medewerkers, waaronder stagiairs, ingeleende medewerkers en vrijwilligers met elkaar, leerlingen en ouders omgaan. Deze gedragscode is in te zien bij de directie. In de Gedragscode leerlingen en ouders zijn gedragsregels voor leerlingen en ouders opgenomen. Ook sancties bij overtreding worden vernoemd. Deze gedragscode is te vinden op onder de button nieuws bij de algemene informatie. 1.8 Schorsing of verwijdering Binnen SKIPOV zijn afspraken gemaakt over schorsing en verwijdering van leerlingen. Deze regeling is onderdeel van de Gedragscode leerlingen en ouders. Kinderen kunnen worden geschorst wanneer de schooldirectie of Raad van Bestuur bij ernstig wangedrag van een leerling, of ouder van een leerling, onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan zijn: mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. Schorsing vindt in principe pas plaats nadat alle stappen in de relevante procedures zijn doorlopen. Deze procedure is te vinden in de Gedragscode leerlingen en ouders. Verwijdering is een maatregel bij een zodanig ernstige situatie dat de voorzitter Raad van Bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar verstoord is. Wangedrag van de ouder kan leiden tot verwijdering van de leerling. Het verwijderen van een leerling betekent dat de leerling niet meer ingeschreven kan worden bij een van de andere SKIPOV-scholen, tenzij de omstandigheden het de leerling mogelijk maken op een andere SKIPOV-school een nieuwe start te maken. Deze omstandigheden zijn ter beoordeling van de voorzitter Raad van Bestuur. Verwijdering van de leerling is een eenzijdige handeling van de voorzitter Raad van Bestuur, waarvoor geen instemming van de ouders nodig is. Wel dienen ouders naar behoren zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd te zijn en te worden. Ook deze procedure is te vinden in de Gedragscode leerlingen en ouders. Bij schorsing/verwijdering worden zowel de inspectie als de leerplichtambtenaar binnen twee dagen in kennis gesteld. 1.9 Klachtenregeling Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Soms is dat onopzettelijk, soms opzettelijk. Ook op een school. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Wat te doen als u een klacht heeft over de school of iemand op school? Onze school is aangesloten bij de Stichting KOMM (Klachten Over Machtsmisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling van de stichting overgenomen. Hieronder leest u in een samenvatting wat dat betekent als u een klacht heeft. Soort klacht Ouders kunnen met meldingen over schoolorganisatie, maatregelen, nalatigheid (bijvoorbeeld roosters, schoolgebouw) achtereenvolgens naar: 1. Bouwcoördinator onder- of bovenbouw 2. Directeur van de school 3. Raad van Bestuur 4. Klachtencommissie. Ouders kunnen met meldingen over onheuse behandeling door leerkrachten (bijvoorbeeld toetsing, beoordeling, straffen, handelen van de leerkracht) achtereenvolgens naar: 1. De groepsleerkracht 2. Directeur van de school 3. Raad van Bestuur 4. Klachtencommissie. Ouders kunnen met meldingen over ongewenst gedrag op school (bijvoorbeeld geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie) achtereenvolgens naar: 1. Interne contactpersoon 2. Externe vertrouwenspersoon 3. Directeur van de school 4. Raad van Bestuur 5. Klachtencommissie. Pagina 7

9 Ouders kunnen met meldingen over persoonlijke problemen en de thuissituatie (bijvoorbeeld depressie, eetstoornis, misbruik, mishandeling) achtereenvolgens naar: 1. De groepsleerkracht 2. Intern begeleider 3. Externe hulpverlening Bemiddeling Bij een klachtbehandeling zijn er meestal alleen maar verliezers. Daarom bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor bemiddeling. Daarbij zal de bemiddelaar de partijen helpen zelf een oplossing te vinden voor hun probleem. Dit op een manier waar beiden zich in kunnen vinden. Mocht de bemiddeling mislukken of mocht u de klacht te ernstig vinden voor bemiddeling, dan kan uiteraard toch een klacht worden ingediend. Overige klachten We gaan er van uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat. Dit kan bijvoorbeeld de groepsleerkracht zijn. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de bouwcoördinatoren of de directeur. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u de Raad van Bestuur van SKIPOV, Dhr. Berry Tomas, inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken. Als het nodig is, kan dat gebeuren door een interne klachtencommissie. Daarin zit iemand op voordracht van de ouders, en iemand op voordracht van het bevoegd gezag. De derde persoon is een onafhankelijke voorzitter van de stichting KOMM, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De commissie zal naar uw verhaal luisteren en naar het verhaal van degene over wie u een klacht heeft. Mogelijk wordt er ook nog met andere mensen gepraat die iets over de klacht kunnen vertellen. De commissie zal een voorstel doen om te komen tot een oplossing van het conflict. Klachten over machtsmisbruik Soms is er sprake van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik. Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school zelf af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de stichting KOMM voorziet hierin. Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dat bij de onafhankelijke klachtencommissie of het bevoegd gezag (RvB) van de school, die de klacht dan doorverwijst naar de externe klachtencommissie. De adressen vindt u in hoofdstuk 9. Interne contactpersonen Binnen de school zijn één of meer personen aangewezen waar u bij terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz.). De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u bijvoorbeeld door naar de externe vertrouwenspersoon. Op onze school zijn er twee contactpersonen: - Claudia van de Kerkhof, intern begeleider bovenbouw; - Marjel van den Elzen, intern begeleider onderbouw. Externe vertrouwenspersoon SKIPOV heeft voor haar scholen een externe vertrouwenspersoon aangezocht, die deskundig is op het gebied van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. Deze persoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. Hebt u geen vertrouwen in de interne contactpersoon, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Ook voor vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (Aanzet te Oss, zie hoofdstuk 9). Externe klachtencommissie Mocht u een officiële klacht indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de stichting KOMM. Bij voorkeur is de klacht eerst besproken met de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon, maar rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie mag ook. De commissie bestaat uit drie leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de twee andere leden zijn gedragsdeskundigen. De commissie heeft een ambtelijk secretaris. De externe klachtencommissie zal u en de aangeklaagde Pagina 8

10 uitnodigen voor een hoorzitting. Het liefst hoort de commissie de klager en de aangeklaagde in elkaars aanwezigheid. Als één van de partijen daar bezwaar tegen heeft, kan daarvan worden afgeweken. De commissie zal vaak ook getuigen horen. Daar kunnen de klager en de aangeklaagde bij aanwezig zijn. Ook zij zelf kunnen getuigen noemen. Als het wenselijk is om jonge kinderen te horen, zal dat meestal niet door de voltallige commissie gebeuren en zeker niet met de aangeklaagde erbij. De gedragsdeskundigen uit de commissie zullen het kind interviewen en dat opnemen op video. Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek, doet ze uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt bovendien een advies aan het bevoegd gezag gegeven over te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde krijgen de uitspraak en het advies op schrift. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten. Als ze het advies van de klachtencommissie niet opvolgt, moet ze dat uitvoerig toelichten Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld SKIPOV is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van onderwijs en dienstverlening aan de kinderen en ouders van de veertien onder haar ressorterende scholen. Onder deze verantwoordelijkheid hoort ook dienstverlening aan kinderen en ouders die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Om deze dienstverlening vorm en inhoud te geven is er een SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierin staan de procedure, de taken en verantwoordelijkheden beschreven. Daarnaast zijn de personeelsleden van SKIPOV in het schooljaar geschoold in het fenomeen huiselijk geweld en kindermishandeling en het stappenplan zoals dat binnen SKIPOV is vastgesteld Algemeen rookverbod in en om de school Als school willen we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Roken is daarom in én om de school verboden. Zowel ouders als medewerkers worden geacht niet in het zicht van kinderen te roken! We willen iedereen vragen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat we er vanuit gaan dat iedereen zich in het gebouw en op de speelplaats aan deze regel zal houden. We verwachten ook dat we elkaar, ouders en medewerkers, zullen aanspreken op handhaving van deze regel Medisch handelingsprotocol SKIPOV Binnen SKIPOV is een medisch handelingsprotocol van toepassing. Hierin is opgenomen dat SKIPOV niet toestaat dat leerkrachten zogenaamde BIG-handelingen uitvoeren. Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven, handelingen rondom sondevoeding, insuline toedienen, meten bloedsuikerspiegel d.m.v. een vingerprikje. Indien er sprake is van een noodsituatie, wordt iedere burger geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Dan zijn dit soort handelingen dus wel toegestaan. De school biedt ouders de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden activiteiten te (laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Onderstaande handelingen mogen SKIPOVleerkrachten wel verrichten: Eénmalige, niet voorgeschreven medicijnverstrekking. Denk bijvoorbeeld aan een middel bij een insectenbeet of paracetamol. Indien er paracetamol of aspirine verstrekt wordt, wordt er vooraf contact met de ouders opgenomen. Bij aanname wordt aangegeven waar het kind allergisch voor is. Medicijnverstrekking welke regelmatig terugkeert of van tijdelijke aard. Indien een kind regelmatig medicijnen toegediend krijgt, dienen ouders hiervoor schriftelijk toestemming te geven middels het formulier Toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen op verzoek. Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard. Het volledige medisch handelingsprotocol SKIPOV is in te zien bij de directie en staat op onder de button nieuws bij de algemene informatie Inspectie De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van het onderwijs op bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland, zo ook op basisschool t Ven. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school Pagina 9

11 onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Informatie over de Inspectie van het Onderwijs vindt u op Verzekering SKIPOV heeft voor haar scholen collectief de volgende verzekeringen afgesloten: Ongevallenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Deze geldt tijdens het verblijf op school en door de school georganiseerde excursies, schoolreisjes, sportactiviteiten e.d. inclusief het van huis naar school gaan en omgekeerd. Verzekerd zijn: personeel, stagiairs, ouders die meehelpen en leerlingen. Behalve een uitkering bij overlijden ( 550,--) of invaliditeit ( ,--), vergoedt de verzekering maximaal 1.000,- voor kosten van genees- en tandheelkundige hulp, indien deze niet volledig door de eigen verzekering zijn gedekt. Voor kosten van tandheelkundige hulp geldt een max. 250,- per element. Voor gezinsverzorging en/of bijles na ziekenhuisopname geldt een bedrag van 40,00 per dag gedurende maximaal 50 dagen (mits de opname langer duurde dan 24 uur) Aansprakelijkheidsverzekering Deze geldt voor zowel het verblijf op school als ook voor schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten e.d.. Verzekerd zijn: het personeel, ouders en andere begeleiders en de leerlingen. Deze verzekering vrijwaart de school en het personeel van schadeclaims van derden. Leerlingen zijn meeverzekerd als de ouders zelf geen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Voor schade, die door leerlingen wordt veroorzaakt, zijn de ouders van de daders in principe verantwoordelijk. Dergelijke schadegevallen worden dus via de WA-verzekering van de betreffende ouder afgehandeld. N.B.: Kinderen onder schooltijd op weg naar privé bestemmingen (logopedie, tandarts, fysiotherapie e.d.) vallen niet onder de schoolverzekering (zie ook 1.6). Eventuele voorvallen vallen onder de WA-verzekering van ouders (ouders hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid). Betreft het een uitstapje georganiseerd door school (sportdag, bezoek bieb e.d.) dan geldt de schoolverzekering. De school stelt alles in het werk om beschadigingen aan fietsen, kleding, brillen, sieraden en andere eigendommen van kinderen te voorkomen. De school is dus ook niet aansprakelijk voor beschadigingen indien ze redelijkerwijs aan haar zorgplicht heeft voldaan. Nog beter is natuurlijk om kostbare spullen zo minimaal mogelijk mee naar school te nemen. Pagina 10

12 2. De organisatie van het onderwijs 2.1 Het team Op basisschool t Ven werkt een team van ± 30 medewerkers met verschillende functies en taken. Het coördinatieteam stuurt en bewaakt de doorgaande lijn in de school en bestaat uit: Directeur; Bouwcoördinatoren; zij coördineren de dagelijkse gang van zaken per bouw; Interne begeleiders (IB-ers); zij coördineren de leerlingenzorg per bouw. Daarnaast zijn werkzaam: Groepsleerkrachten; professionals op de werkvloer die de zorg hebben voor een groep leerlingen; Groepsleerkrachten met een specialisme; professionals op de werkvloer die de zorg hebben voor een groep leerlingen en voor een afgebakend vakgebied zoals taal/lezen, meerbegaafde cognitief getalenteerde leerlingen, sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag; Conciërge; Administratieve kracht ; Huishoudelijke dienst. Team schooljaar Directeur Silvy Arts Bouwcoördinator ob Petra Fassbender Bouwcoördinator bb Maikel Verbakel IB-er onderbouw Marjel van den Elzen IB-er bovenbouw Claudia van de Kerkhof Groep 1a Groep 1b Groep 2 Groep 3a Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6b Brigitte van Zuylen en Mariëlle Delisse Gonnie Molhuizen Petra Fassbender en Esther van de Haterd Mayke Aarts en Lindy Verhoeven Saskia Emonds Gerard van der Locht Mirjam van Geelkerken en Resi de Waard Susan van Bussel en Maaike de Bekker Fenny van Zutphen en Marieke Emons Frans Westendorp Sofie Princée Groep 7a Groep 7b Groep 8a Groep 8b Groep 8c Specialist Taal / lezen Meergetalenteerde Kinderen Sociaal-emotionele Ontwikkeling Conciërge Administratie Huish. Dienst Maikel Verbakel en Rosanne vd Rijt (LIO) Ine van Rossum en Mariëlle Delisse Frank Holthuizen en Joop Schuurmans Charlotte van de Graaf Anke van der Linden Mayke Aarts Marjel van den Elzen en Petra Fassbender Mariëlle Delisse Ellen Kleijngeld Ingrid Vossen Bennie Brouwers 2.2 Stagiairs Basisschool t Ven is een erkende opleidingsschool voor Fontys PABO Veghel en ROC De Leijgraaf uit Veghel. Dit betekent dat er diverse studenten, die studeren voor leraar, vakleerkracht bewegingsonderwijs of onderwijsondersteuner (onderwijsassistent, helpende welzijn of administratief) in onze school praktijkervaring komen opdoen. Deze studenten worden begeleid door de opleiding, de basisschoolcoach Maikel Verbakel en een groepsleerkracht van onze school. Wij bieden graag ruimte aan studenten om een vak op onze school te komen leren. Bij het plaatsen van stagiairs wordt er altijd kritisch gekeken naar de individuele groep en de betreffende groepsleerkracht. We proberen er altijd voor te zorgen dat zowel de groep als de stagiair profijt heeft van de stageperiode. Naast stagiairs van bovengenoemde opleidingsinstituten heeft onze school ook regelmatig studenten van andere opleidingen in de regio. Pagina 11

13 2.3 Groepsindeling De samenstelling van de groepen 1 gebeurt op basis van informatie die wij krijgen via het inschrijfformulier. Er wordt gekeken naar een evenwichtige opbouw in de verdeling jongens en meisjes, de bekende zorg en naar een evenwichtige opbouw in leeftijd. Bij de samenstelling van de overige groepen weegt de sociale interactie mee en inventariseren we welke leerlingen speciale zorg en begeleiding vragen. Daarnaast houden we waar mogelijk rekening met vriendschappen tussen kinderen, de verdeling jongens en meisjes en de leeftijdsopbouw. We streven steeds een evenwichtige verdeling na. In principe zetten we broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep. Voor tweelingen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 2.4 Werkwijze Inloop Ieder dagdeel start met een inloop. Tien minuten voor aanvang van schooltijd mogen de kinderen binnenkomen, de jas ophangen en plaats nemen in het lokaal. De leerkracht spreekt met de kinderen af welke inloopactiviteit zij kunnen pakken of doen totdat de lessen starten. s Ochtends zijn ouders welkom om hun kind naar binnen te begeleiden en is er gelegenheid om even in het lokaal te kijken of de groepsleerkracht iets mede te delen. s Middags komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders nemen dan afscheid bij één van de ingangen van het gebouw. Ouders van kinderen die instromen mogen tijdens de kijkmomenten en tijdens de eerste twee weken na de vierde verjaardag het kind zowel s ochtends als s middags naar binnen begeleiden. Werken met drie niveaus Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen werken we in iedere groep bij de vakgebieden taal en rekenen (groepen 1-2) en de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen (groepen 3-8) op drie niveaus: het verrijkingsaanbod, het basisaanbod en het intensieve aanbod. Kinderen, die het verrijkingsaanbod aangeboden krijgen, krijgen een korte instructie, gaan vlot aan de slag met het verwerken van de stof en maken daarnaast verrijkingsstof. Deze kinderen zijn instructie onafhankelijke kinderen. Kinderen, die het basisaanbod volgen, zijn instructie gevoelige kinderen. Zij volgen de gehele instructie van de groepsleerkracht voordat zij zelfstandig de aangeboden stof gaan verwerken. Instructie afhankelijke kinderen zijn ingedeeld bij het intensieve aanbod. Na de instructie volgen zij een verlengde instructie, gegeven door de groepsleerkracht, waarbij zij de aangeboden stof in kleine stapjes nogmaals geïnstrueerd krijgen of waarbij zij eerder aangeboden stof herhalen en automatiseren. De verwerking vindt plaats onder directe begeleiding van de groepsleerkracht. Het niveau waarin uw kind werkt, kan binnen een schooljaar wijzigen. Op het rapport staat het niveau vermeld waarin uw kind de afgelopen periode heeft gewerkt. Instructie Instructies worden gegeven volgens het IGDImodel (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). De les start met een automatiseeroefening, een terugblik op de vorige les, het benoemen van het lesdoel en ophalen van voorkennis. De groepsleerkracht onderwijst in kleine stappen, doet voor, denkt hardop, demonstreert en legt de lesstof uit. Na deze instructie gaan de kinderen begeleid de lesstof toepassen, waarna de leerlingen zelfstandig de lesstof gaan verwerken. De groepsleerkracht geeft een verlengde instructie aan de instructie afhankelijke kinderen (intensieve aanbod), waarna deze groep leerlingen de stof kort zelfstandig gaan verwerken. De groepsleerkracht geeft dan feedback aan de overige kinderen (verrijkingsen basisaanbod). De les wordt afgesloten met een terugblik op het lesdoel: wat hebben we vandaag geleerd en hoe is dit verlopen? Klassenmanagement Deze manier van instructie geven en begeleiden van kinderen vraagt wat van het klassenmanagement van de groepsleerkracht. Op basisschool t Ven werken we met een doorlopende lijn ten aanzien van het zelfstandig (ver)werken. Verkeerslicht In groep 1 wordt het werken met het verkeerslicht geïntroduceerd. De drie kleuren van het licht hebben ieder een eigen betekenis. Bij rood mag je zowel de leerkracht als de andere kinderen niet storen (in groep 1 en 2 wordt deze kleur alleen tijdens Pagina 12

14 toetssituaties ingezet). Als het oranje licht brandt mag je de leerkracht niet storen, maar wel zachtjes een ander kind om hulp vragen. Brandt het groene licht dan kun je zowel bij de leerkracht als bij andere kinderen hulp vragen. Leren plannen In groep 1 geven de kinderen middels het kiesbord aan welke activiteit zij tijdens de werkles gaan doen. In groep 2 maken de kinderen kennis met het takenbord. Hierop zijn iedere week een aantal verplichte werkjes en een aantal keuzewerkjes opgenomen. De kinderen leren zelfstandig in te plannen wanneer zij aan het takenbord werken. In groep 3 werken de kinderen met een planbord (voortbordurend op het takenbord) en starten zij halverwege het schooljaar met de dagtaak. De dagtaak komt ook terug in de groepen 4 en 5. Vanaf groep 6 werken de kinderen met een weektaak, waarop aangegeven is welke lesstof de kinderen die week aangeboden krijgen en zelfstandig verwerken. Het blokje In groep 3 maken de kinderen kennis met het blokje. Het blokje heeft zes kleuren en draagt bij aan het klassenmanagement. Indien het blokje op rood ligt wordt er stil gewerkt en is het kind niet te storen door andere kinderen. De groene zijde geeft aan dat het kind lekker aan de slag is en openstaat voor vragen van andere kinderen. Zijn kinderen aan het samenwerken ligt het blokje op oranje en heeft een kind een vraag aan de leerkracht, dan komt de gele zijde boven te liggen. De zwarte zijde boven geeft aan dat het kind meedoet met de instructie van de groepsleerkracht. Tijdens de ouderkring, die gehouden wordt in de eerste weken van het schooljaar, wordt de werking van het blokje toegelicht. Pagina 13

15 3. Wat onze kinderen leren 3.1 Algemeen De activiteiten zijn gericht op de kerndoelen die het onderwijsaanbod op de basisschool in grote lijnen beschrijven. De kerndoelen bevatten leergebiedspecifieke doelen zoals voor de vakgebieden taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarnaast beschrijven de kerndoelen leergebiedoverstijgende doelen zoals werkhouding, werken volgens een plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en nieuwe media. In principe nemen alle kinderen op onze school deel aan alle activiteiten. 3.2 Groepen 1-2 In de groepen 1-2 hanteren we een activiteitenplan waarin opgenomen zijn: spel en beweging, kringactiviteiten en hoekenwerk. Binnen deze activiteiten komt het complete ontwikkelings- en vormingsgebied van het jonge kind aan bod: zintuiglijke ontwikkeling, reken- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Wij vinden het van belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op grond van spontaan en begeleid spel. De ontwikkeling van het jonge kind is de basis voor alle latere ontwikkeling. Vanuit de kring komen alle ontwikkelingsactiviteiten aan bod, waarbij de kinderen primair hun eigen keuzes kunnen maken. Waar nodig maakt de leerkracht aanvullende keuzes om een evenwichtige ontwikkeling te stimuleren. In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt. We maken hierbij gebruik van de methode Kleuterplein. Deze methode bevat thema s die seizoensgebonden zijn (zoals herfst, lente) en thema s die wereldoriënterend van aard zijn (zoals eten, post, kunst, bouwen). Ieder thema duurt ongeveer vier weken en kent een aantal routines zoals de thematafel, plannen maken, interactief voorlezen, woordveld, tabel aan de wand, letterwand en terugblik. Naast deze routines biedt de handleiding startactiviteiten om de kinderen te enthousiasmeren voor het thema en voorkennis op te halen, kernactiviteiten waardoor kinderen beredeneerd met alle ontwikkelingsgebieden in aanraking komen en keuzeactiviteiten, suggesties die de leerkracht kan inzetten en kan aanpassen aan datgene wat de groep nodig heeft. In ieder thema speelt Raai de Kraai een rol. Deze handpop begeleidt de kinderen gedurende het thema met taal-, reken-, muziek-, fijnmotorische en bewegingsactiviteiten. Naast Kleuterplein wordt er middels de mappen Fonemisch Bewustzijn en Gecijferd Bewustzijn aandacht besteed aan voorbereidende taal/lees- en rekenontwikkeling. De rol van de leerkracht is in de groepen 1-2 steeds wisselend van leiden, voordoen, helpen, samen doen tot begeleiden, op gang helpen, samen een plan maken, helpen organiseren. Zelfwerkzaamheid vinden wij belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken. Om hen te vormen tot mensen die initiatief nemen, zodat ze bij moeilijkheden een eigen stijl hanteren en zelfvertrouwen hebben. 3.3 Groepen 3-8 Vanaf groep 3 wordt het aantal vak- en vormingsgebieden uitgebreid. De nadruk komt daarbij meer te liggen op een programmagerichte opbouw van de leerstof met behulp van, door het team gekozen, methodes. Lezen en taal In groep 3 gebruiken we de methode Veilig leren lezen. Deze methode gaat uit van het aanleren van een basispakket van woorden en letters/klanken. Gelijktijdig leren de kinderen schrijven. Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen verder geoefend. Hiervoor zetten we de methode Estafette in. We besteden ook aandacht aan het begrijpen van wat kinderen lezen. Dat gebeurt middels de methode Nieuwsbegrip. Het is een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks nieuwe, actuele teksten waarbij aandacht is voor lees-, kijk-, luister- en woordenschatstrategieën. Daarnaast komt ook het studerend lezen aan bod. Pagina 14

16 Onze taalmethode Taaljournaal werkt aan verschillende onderdelen: woordenschat en woordenschatstrategieën spreken, luisteren en een gesprek voeren schrijven van teksten en schrijfstrategieën taalbeschouwing: woordbouw, zinsbouw en taalgebruik. spelling: de kinderen leren de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Schrijven We gebruiken de methode Pennenstreken. De methode heeft een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8. Schrijven is vooral een motorische vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet alleen schrijfoefeningen, maar ook motorische activiteiten. In groep 3 sluit schrijven nauw aan bij Veilig leren lezen. Op deze manier ontwikkelen kinderen het technisch schrijven als een functionele vaardigheid. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven. Het schrijven wordt verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt. Op het einde van de basisschool krijgen de kinderen ruimte voor het ontwikkelen van het eigen handschrift. Rekenen De methode Wereld in Getallen is een realistische rekenmethode. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (bijvoorbeeld het stapelen van kisten op de groentemarkt, het kopen van velletjes postzegels, vertrek- en aankomsttijden op het station) leren we de kinderen handig tellen, de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), cijferen, breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen enzovoorts. Daarnaast is er aandacht voor meten en wegen, rekenen met geld, klokkijken, schatten, hoofdrekenen, grafieken en tabellen. Wereldoriënterende vakken In de groepen 3 en 4 maken de kinderen, aan de hand van de methode Leefwereld, kennis met de wereld om hen heen. In de bovenbouwgroepen wordt aandacht besteed aan aardrijkskunde (d.m.v. de methode Wijzer door de Wereld ), geschiedenis (d.m.v. de methode Wijzer door de Tijd ) en natuur/biologie (d.m.v. de methode Leefwereld ). Het gaat hierbij, minder dan voorheen, om puur geheugenontwikkeling en kennis, maar veelal over de manier waarop kinderen informatie zoeken en verwerken en de vaardigheden hierbij. Wetenschap en techniek Bij dit vakgebied willen wij de kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen. Het werken met de Techniektorens leert de kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Verkeer Onze school heeft een BVL-keurmerk: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Dit betekent dat we aantoonbaar werk maken van de verkeerveiligheid rondom de school en van het verkeersonderwijs in de school. In alle groepen wordt aandacht gegeven aan de verkeersopvoeding middels methodes. In de groepen 1-2 is dit Rondje verkeer, in de groepen 3 t/m 7 Klaar over en in groep 8 wordt gebruik gemaakt van de JeugdVerkeersKrant. De BVL-werkgroep initieert projecten zoals de fietsenkeuring, snelheidscontrole en dode hoek project. In groep 7 doen kinderen hun verkeersexamen. Dit examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch deel, waarbij we van de ouders verwachten dat zij het examenparcours met hun kind oefenen. Gym/bewegingsonderwijs In de gymlessen komen zowel spelvormen als grondvormen van bewegen aan bod. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen (fris gewassen) gymkleding en gymschoenen. Na elke gymles in de sporthal, die midden in ons gebouw gelegen is, gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 douchen. Zij nemen hiervoor een handdoek en eventueel badmuts en badslippers mee. Shampoo, doucheschuim of deodorant meenemen is niet nodig. Kinderen uit de bovenbouw nemen ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals het outdoor voet- en handbaltoernooi en het Pagina 15

17 indoor basketbaltoernooi. Ieder jaar wandelen we in schoolverband de Veghelse avondwandelvierdaagse. Nieuwe technologie De computer neemt een steeds belangrijkere en niet meer weg te denken plaats in in onze huidige samenleving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met de computer. Op speelse wijze verkennen de kinderen in groep 1 en 2, met name via het computerprogramma behorend bij Kleuterplein, de computer. De computer is een ideaal instrument om op niveau te kunnen differentiëren. Computers worden ingezet voor bijvoorbeeld het automatiseren van woorden en sommen. Kinderen werken regelmatig individueel in de klas met de computer. In de bovenbouw neemt het zelfstandig opzoeken van informatie via het internet een belangrijke plaats in. Om een veilig gebruik van de computer te borgen zijn in het internetprotocol afspraken vastgelegd hoe kinderen te werk dienen te gaan bij het werken achter de computer en het opzoeken van informatie op internet. In twee groepslokalen zijn digiborden beschikbaar voor de groepen 1 en 2. De groepen 3 tot en met 8 beschikken ieder over een eigen digibord. Dit biedt veel mogelijkheden. Het digitale schoolbord is in feite een groot beeldscherm, gekoppeld aan een computer, waar ook op geschreven kan worden. Dit betekent dat er in de lessen op een eenvoudige manier gebruik gemaakt wordt van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten en presentaties. Expressie en kunstzinnige vorming In alle leerjaren wordt aandacht geschonken aan expressieve uitingen. Wij laten het kind bij tekenen of handvaardigheid vaak eerst vrij experimenteren met het materiaal om de mogelijkheden en eigenschappen van het materiaal te ontdekken. Daarnaast zijn het prikkelen tot creativiteit en het ervaren van plezier bij het maken van een werkstuk voor ons belangrijke doelen. De opdrachten die wij geven kunnen individueel van aard zijn, maar ook opdrachten in groepsvorm maken onderdeel uit van het aanbod. Ook dramatische expressie en muziek komt in het lesprogramma van elke groep aan bod. Onze school is aangesloten bij de stichting PLEIN 23. Deze stichting regelt samen met andere organisaties culturele activiteiten voor basisscholen. Deze activiteiten richten zich op drama, dans, muziek, beeldende vorming, film en fotografie. Over een periode van vier jaar komen alle groepen met de onderwerpen in aanraking. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. De methode Hello World spitst zich vooral toe op het luisteren naar en spreken van de Engelse taal. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. We leggen een basis waarop het voortgezet onderwijs kan voortbouwen. 3.4 Speciale activiteiten Weekvieringen Regelmatig vindt er een weekopening of weeksluiting plaats waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om elkaar te presenteren wat ze geleerd hebben. Bij de weekopeningen worden ouders uitgenodigd van de groepen die tijdens de weekopening een optreden verzorgen. Niet schoolgaande broertjes en zusjes mogen aanwezig zijn, mits zij niet storen. De weekopeningen staan vermeld in de agenda op de nieuwssite. Werken in hoeken In de groepen 1-2 staat Werken in hoeken twaalf maal in de jaaragenda. Tijdens deze activiteit maken kinderen in kleine groepjes (onder begeleiding van ouders) kennis met activiteiten zoals koken, schminken, voorlezen en leskisten uit de Techniektorens. Deze activiteit vindt plaats binnen de vertrouwde setting van de eigen groep. Werken in hoeken maakt ook deel uit van het lesprogramma van de groepen 3, 4 en 5. Per jaargroep wordt gewerkt aan leskisten uit de Techniektorens en creatieve activiteiten. Ouders wordt gevraagd om een groepje kinderen te begeleiden. De groepen 6, 7 en 8 besteden ieder in hun eigen jaargroep aandacht aan het werken in hoeken. Hierbij werken de kinderen zelfstandig in groepjes aan verschillende opdrachten. Pagina 16

18 Schoolproject Jaarlijks kiezen we een thema waar we schoolbreed de aandacht op richten. Dat kan een thema zijn bijvoorbeeld gericht op gezond gedrag, op techniek, op kunst of op de actualiteit. Een onderbouwgroep wordt gekoppeld aan een bovenbouwgroep om samen inhoud te geven aan het thema. Schoolreisje / Kleuterfeestdag Jaarlijks organiseren we een schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7. Groep 1-2 heeft op die dag de kleuterfeestdag. Schoolkamp Groep 8 gaat samen met de groepsleerkrachten op schoolkamp. Dit kamp duurt vier dagen. Doel is een plezierige afsluiting van de basisschooltijd. Klassenavond Eén avond per jaar is er voor iedere groep 1 t/m 7 een klassenavond. Een aantal ouders van de groep organiseren dit feest voor de kinderen, de ouders van deze kinderen en de leerkracht(en). Voor groep 8 wordt de klassenavond op de slotavond, na afloop van de afscheidsmusical, georganiseerd. Avondwandelvierdaagse Jaarlijks nemen we als school deel aan de avondwandelvierdaagse. De ouderraad organiseert de deelname. Kinderen en ouders kunnen zich hiervoor inschrijven. Jeugdoptocht Carnaval Als school nemen we met Carnaval deel aan de Jeugdoptocht op zaterdagmiddag. De ouderraad organiseert de deelname. Kinderen en ouders kunnen zich hiervoor inschrijven. Musicals Ieder jaar, in de week voor de kerstvakantie, wordt er door de leerkrachten een kerstmusical opgevoerd. Hiervoor worden kinderen en hun ouders uitgenodigd. Aan het einde van het schooljaar voeren de kinderen van groep 8 een afscheidsmusical op. Alle kinderen van de school bezoeken in groepen deze musical. Sluitstuk is het optreden voor de ouders van groep 8. Pagina 17

19 4. Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding 4.1 Zorgverbreding en Interne Begeleiding Elk kind is uniek met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Op onze school streven wij ernaar om ieder kind de juiste mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zowel pedagogisch als didactisch. Kinderen krijgen niet allemaal hetzelfde aanbod, dezelfde instructie of verwerking. Deze wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun onderwijsbehoeften. Deze aanpak wordt adaptief onderwijs genoemd. De zorg om alle kinderen in de volle breedte goed te volgen en te begeleiden noemen we zorgbreedte. De groepsleerkracht speelt hierbij een centrale rol. Hij/zij volgt de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend en stemt de begeleiding steeds opnieuw af op de onderwijsbehoeften van het kind. In dit dynamische proces kan de groepsleerkracht een beroep doen op de interne begeleider (IBer) van de onder- of bovenbouw van onze school. Samen wordt bekeken in hoeverre het programma voor een kind aangepast moet worden, zodat de einddoelen bereikt worden. De school beschikt hiervoor o.a. over een aantal extra onderwijsleermiddelen. Verder organiseren groepsleerkrachten het klassenmanagement zo dat een groot aantal kinderen in de klas op meerdere momenten per dag zelfstandig kan werken (zie hoofdstuk 2). Hierdoor heeft de groepsleerkracht tijd voor extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Kinderen ontwikkelen zich het beste in een voor hen betekenisvolle, veilige situatie waarin ze zich geen uitzondering voelen. Daarom begeleiden we de kinderen zoveel mogelijk in de klas en niet met RT buiten de groep. Basisschool t Ven heeft twee IB-ers in dienst. De IB-er heeft de nodige scholing op het gebied van bijzondere problemen en onderhoudt contacten met externe deskundigen, zoals schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en GGZ. 4.2 Groeps- en leerlingbesprekingen Een aantal keren per jaar bespreekt de IB-er met de groepsleerkracht de leerlingen. Alle gegevens komen daarbij aan bod. De sociaalemotionele ontwikkeling en de cognitieve vaardigheden (o.a. de uitslagen van methodegebonden en niet-methode-gebonden toetsen) worden besproken. Hierin wordt ook de groep als geheel onder de loep genomen. Hoe zijn de sociale relaties? Is er een goede werksfeer? Hoe is de relatie tussen leerlingen onderling en tussen groepsleerkracht en leerlingen? Aan de hand van deze gesprekken maakt de groepsleerkracht de groepsplannen voor taal en rekenen (groep 1-2) en technisch lezen, spelling en rekenen (groep 3-8). Mocht uit zo n groepsbespreking blijken dat het voor een individuele leerling nodig is om over hem of haar extra in gesprek te gaan, dan houdt de IB-er met de groepsleerkracht een leerlingbespreking. Indien het nodig is voor de begeleiding van een leerling om hiervoor externe expertise te raadplegen, behouden wij ons het recht deze in te zetten. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd. Uit deze leerlingbespreking kan een individueel handelingsplan ontstaan. Wanneer de aanpassing van het programma voor een kind erg ingrijpend is, gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. In overleg met deskundigen, groepsleerkracht en ouders proberen we samen tot een oplossing te komen waar iedereen achter kan staan. 4.3 Leerlingvolgsysteem, registratie en dossiers Iedere leerling op onze school wordt gedurende zijn gehele schoolperiode op diverse manieren begeleid en gevolgd door: - Intakegesprek met de ouders na aanmelding; - Observaties door de groepsleerkracht; - Signaleringsinstrument met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN!); - Methodegebonden toetsen en nietmethodegebonden (CITO) toetsen; - Verzamelen van cijfers en beoordelingen; - Gesprekken met ouders. Bij gesprekken waarbij met ouders belangrijke afspraken worden gemaakt, krijgen de ouders een ouderverslagformulier ter ondertekening met daarop de belangrijkste punten uit het gesprek; Pagina 18

20 - Groepsbesprekingen tussen groepsleerkracht en IB-er; - Leerlingbesprekingen tussen groepsleerkracht en IB-er; - Zorgbespreking tussen IB-er en directeur. Gegevens worden vastgelegd in: - Het leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys. Hierin staan leerlingdossiers die zowel op klassikaal- als op schoolniveau worden bijgehouden. Er worden de volgende gegevens opgeslagen: - Verslagen van leerling- en groepsbesprekingen; - Toetsresultaten; - Groepsplannen en individuele handelingsplannen; - Verslagen van gesprekken met ouders. - Rapporten waarin zowel punten staan als omschrijvingen over de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen. Er zijn drie rapportagemomenten per schooljaar (zie ook hoofdstuk 5.2). 4.4 Toetsen Om leerlingen te kunnen volgen in hun prestaties worden er naast de methodetoetsen met enige regelmaat nietmethodegebonden toetsen afgenomen. Deze worden vooral gebruikt om een objectief beeld te krijgen van de vorderingen van de kinderen. De uitslag van de nietmethodegebonden toets geeft weer wat kinderen over een langere periode van inoefenen toe kunnen passen. Daarin worden ook bewust zaken getoetst die minimaal aan bod zijn geweest. De methodetoetsen geven een uitslag van een korte intensieve inoefenperiode en toetst alleen dat wat recent aangeboden is. De afnamemomenten van de nietmethodegebonden toetsen zijn vastgelegd in een toetskalender. De meeste nietmethodegebonden toetsen worden afgenomen in de maanden januari en mei/juni. De groepsleerkracht kan na afname een analyse maken, het programma voor de leerling aanpassen of het onderwijs voor de groep bijstellen. Dit gebeurt in overleg met de IB-er en wordt vastgelegd in een groepsplan. De volgende toetsen worden elk jaar afgenomen bij alle leerlingen van de betreffende jaargroep: CITO Taal voor Kleuters groep 1 en 2 CITO Rekenen voor Kleuters groep 1 en 2 CITO Woordenschattoets groep 3 t/m 8 CITO AVI tekstlezen groep 3 t/m 8 CITO DMT woordleestoets groep 3 t/m 8 CITO Spelling groep 3 t/m 8 CITO Rekenen-wiskunde groep 3 t/m 8 CITO Begrijpend lezen groep 3 t/m 8 Tempo Toets Automatiseren groep 3 t/m 8 CITO Studievaardigheden groep 5 en 6 CITO Entreetoets groep 7 CITO Eindtoets groep 8 Voor kinderen die extra zorg behoeven, omdat hun prestaties boven- of ondergemiddeld zijn, worden er zo nodig extra toetsmomenten ingelast of andere toetsen ingezet. 4.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN! is een pedagogisch expertsysteem dat de leerkrachten helpt om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen. Twee basiswaarden binnen dit systeem zijn betrokkenheid en welbevinden. Iedere groepsleerkracht bekijkt het kind op zijn manier. Om de ontwikkeling op dit gebied structureel te volgen, vullen de groepsleerkrachten voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 jaarlijks de signaleringslijst van ZIEN! in op de computer. Via deze observaties biedt dit systeem concrete doelen en suggesties om de leerling en de groep planmatig te ondersteunen bij bijvoorbeeld sociaal initiatief, eigenheid, impulsbeheersing en zelfvertrouwen. 4.6 BeeldBegeleiding Op onze school wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingenzorg. Een manier om dit te realiseren is beeldbegeleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden die gemaakt worden in de groepen. Beeldbegeleiding is een methode van leerkrachtbegeleiding. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen. Bij beeldbegeleiding worden aan de hand van korte video-opnames interacties tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. De video-opnames worden door de beeldbegeleider met de leerkracht besproken. Ze bekijken de onderwijsleersituatie en bedenken samen aandachtspunten om de interactie te verbeteren. Beeldbegeleiding kan Pagina 19

21 gebruikt worden in het kader van professionalisering, het sturen en hanteren van groepsprocessen binnen een klas, bij individuele begeleiding van leerlingen, bij intervisie, bij het ontwikkelen van nieuwe didactische vaardigheden of om beter te kunnen reflecteren op eigen leerkrachtgedrag. De videobeelden voor beeldbegeleiding en eventuele andere onderwijsverbeteractiviteiten zijn alleen voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. 4.7 Doubleren en versnellen Het kan voorkomen dat een leerling aan het einde van een schooljaar te weinig ontwikkeling heeft doorgemaakt om naar een volgende groep over te gaan. Afhankelijk van het sociaal emotioneel functioneren van een kind en de leerstofgebieden waar de problemen zich voordoen maakt de groepsleerkracht, in overleg met de IB-er en directie, een keuze tussen doubleren of toch overgaan en met een aangepast programma starten in de vervolggroep. Om te komen tot een weloverwogen keuze is een stappenplan opgesteld, waarin o.a. het schrijven van een motivatie voor een mogelijke doublure als ook het delen van de zorg met de ouders is opgenomen. Het besluit dat door de groepsleerkracht en IB-er/directie is gemaakt is bindend. In een enkel geval kan het zijn dat een kind versneld door de leerstof gaat vanwege een bovengemiddelde aanleg. In overleg met ouders, groepsleerkracht en IB-er wordt bepaald of extra verwerkingsstof, verrijking of verdieping van de leerstof een oplossing biedt. Als een kind in zijn jaargroep onvoldoende uitdaging vindt en zijn/haar ontwikkeling niet voldoende kansen krijgt, kan versnellen een deel van de oplossing zijn. Er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar leerprestaties van het kind. Middels een zorgvuldig opgesteld pad wordt het kind dan voorbereid op de voortijdige overstap naar een hogere groep. 4.8 Meergetalenteerde leerlingen Op onze school wordt het signaleringsinstrument MIND ingezet om (hoog)begaafde (onderpresterende) kinderen te signaleren, om daar zowel didactisch als pedagogisch op te kunnen anticiperen. Indien uit de signalering blijkt dat er een vermoeden is dat een kind (hoog)begaafd is, volgt diagnose door middel van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Ouders kunnen gevraagd worden om binnen het DHH een vragenlijst in te vullen en/of kinderen kunnen doorgetoetst worden. Na de diagnose kunnen er meerdere vervolgacties ingezet worden: - Er vinden gesprekken plaats omtrent aandachtspunten binnen één van de clusters uit DHH; - Er komt een directe aanpassing van het leerstofaanbod. Het kind wordt ingedeeld in het groepsplan Verrijkingsaanbod. Na analyse van de gegevens door de coördinator MIND (Petra Fassbender) worden in overleg met de IB-er en groepsleerkracht kinderen geselecteerd voor verschillende leerlijnen: - Mogelijk (hoog)begaafde kinderen zijn ingedeeld in een eerste leerlijn (verdieping van de leerstof) of tweede leerlijn (verdieping en verbreding van de leerstof). Zij werken met een leerarrangement MIND; - Kinderen die zich goed ontwikkelen op één vakgebied, bijvoorbeeld rekenen of taal, werken met de MIND materialen die beschikbaar zijn voor dit vakgebied. Deze kinderen krijgen de methodestof voor dit vakgebied compact aangeboden en daarnaast andere, uitdagende leerstof. Het kind maakt niet meer, maar ander werk. Deze aanpassingen zijn schoolbreed uitgevoerd, wat betekent dat we spreken over een doorgaande lijn. De leerstofaanpassing van een kind is automatisch onderdeel van de overdracht naar het volgende leerjaar. 4.9 Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Vanaf 1 augustus hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een passende onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede Pagina 20

22 onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Ons schoolbestuur SKIPOV maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband passend onderwijs met de naam Samenwerkingsverband PO Meer informatie hierover kunt u vinden op: In Samenwerkingsverband PO hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de minimale ondersteuning die elke school moet leveren. Deze basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband. Iedere school legt vast in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze georganiseerd is. Indien een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning heeft de school de verantwoordelijkheid om te onderzoeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Op alle basisscholen binnen SKIPOV wordt dit op dezelfde manier vorm gegeven. Als uitgangspunt worden, zoals afgesproken in het samenwerkingsverband, de drie fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm gebruikt: Fase 1: Voor alle leerlingen is het leerstofaanbod beschreven in een groepsplan. Op basis van analyse en signalering worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd in drie subgroepen; de basis leerroute, de intensieve leerroute en de verrijkingsleerroute. Ouders worden hierover door de leerkracht geïnformeerd. Fase 2: Indien een leerling onvoldoende rendement en vooruitgang behaalt binnen de drie leerroutes van het groepsplan, wordt een aangepast en specifiek hulpplan gemaakt. Het kind wordt besproken in de leerlingbespreking en de ouders worden geraadpleegd en geïnformeerd door leerkracht en intern begeleider. Dit is de start van het ondersteuningsteam (OT). Fase 3: Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald, volgt een nadere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Het OT wordt aangevuld met een deskundige uit het SKIPOV zorgteam of extern deskundige. Dit kunnen specialisten zijn op het gebied van bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen of een specifiek gespecialiseerde collega van een andere SKIPOV school. Deze wordt geraadpleegd voor advies, ondersteuning of begeleiding binnen de eigen school. Er wordt een individueel hulpplan geschreven en ouders worden nauw betrokken bij het hele proces. Mocht blijken, dat ondanks alle ondersteuning en inspanningen de school toch handelingsverlegen is, wordt het OT opgeschaald naar een multidisciplinair overleg (MDO). In overleg met ouders, direct betrokkenen van de school, mogelijk een betrokken lid van het zorgteam en het bestuur wordt vastgesteld dat er een aanvraag gedaan gaat worden voor een zorg-arrangement bij het samenwerkingsverband (zie hiervoor verder het ondersteuningsplan van SWV PO voor de beschrijving van de mogelijke zorg-arrangementen). De toelaatbaarheidscommissie (TLC) neemt uiteindelijk een besluit over de toekenning van een arrangement. Leerlingen die op basis van een beschikking van de PCL of CvI in het speciaal (basis)onderwijs verblijven, krijgen daar onderwijs voor de duur van de beschikking. Voor leerlingen met een LGF (rugzak) zullen de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool in schooljaar ongewijzigd doorgaan. In de loop van de komende twee jaar worden alle bestaande LGF beschikkingen omgezet in een passend arrangement. Indien u vragen heeft over extra ondersteuning of begeleiding, kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Het schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van t Ven bestaat uit de volgende onderdelen: -een korte typering van onze school. -de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. -de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school). Pagina 21

23 -de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website onder het kopje algemene informatie. Basisondersteuning, extra ondersteuning en specifieke voorzieningen Onze school is goed toegerust als het gaat om het bieden van de basisondersteuning aan leerlingen. We bieden onze kinderen een goed pedagogisch klimaat en werken systematisch aan het verbeteren van onze resultaten door middel van opbrengstgericht werken. Dit wordt steeds meer gecombineerd met het handelingsgericht werken. Wat betreft de ondersteuningsdeskundigheid geldt dat binnen het team voldoende specialisme aanwezig is. We hebben een opgeleide taal/leesspecialist, gedragsspecialist en hoogbegaafdheidsspecialist. Zij zetten hun deskundigheid gericht in. Onze basiskennis is op de meest voorkomende gebieden op peil. We kunnen indien nodig voor extra ondersteuning binnen SKIPOV een beroep doen op specialisten (bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk). Onze school biedt geen specifieke ondersteuningsvoorzieningen en ons gebouw biedt ruim voldoende fysieke voorzieningen en zijn passend bij de basis- en lichte ondersteuning. We zijn bereid aanpassingen te doen waar nodig en mogelijk. Onze ambities Met het oog op de toekomst willen we onze huidige kwaliteit behouden. De ontwikkeling van onze school, gerelateerd aan passend onderwijs, richt zich met name op de uitvoering van de basisondersteuning en de ondersteuningsdeskundigheid binnen onze school en ons bestuur. Dit krijgt een impuls door: Het versterken van het leerkrachthandelen; Professionalisering van intern begeleider en leerkrachten gericht op het verbinden van opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken (dit krijgt haar beslag in de groepsplannen); Afspraken en beleid met betrekking tot rekenproblemen en dyscalculie; Werken met ontwikkelingsperspectieven. SKIPOV heeft in kaart gebracht welke specifieke deskundigheid aanwezig is bij de medewerkers, zodat hierop een beroep gedaan kan worden als een school specifieke ondersteuning nodig heeft. Deze deskundigheid wordt bij elkaar gebracht in een zorgteam, waar ook externe specialisten deel van uit maken. Het zorgteam biedt op verzoek van de intern begeleider specifieke hulp, advies en ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Pagina 22

24 4.10 De CITO Entreetoets Jaarlijks nemen de kinderen van groep 7 deel aan een zogenaamde Entreetoets van het CITO. Deze toets is een landelijk genormeerde toets en geeft een beeld van de vorderingen op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerking van de leerling. Op basisschool t Ven gebruiken we de resultaatgegevens van deze toets om bepaalde onderdelen op groeps- en/of individueel niveau extra aandacht te geven. De CITO Entreetoets heeft op basisschool t Ven derhalve een signaalfunctie. Met ingang van voorjaar 2014 geeft CITO naast een resultaatoverzicht ook een zgn. Vooruitblik. De vooruitblik is een indicatie van het brugklastype wat op basis van de Entreetoets het best bij uw zoon/dochter past De CITO Eindtoets en resultaten van de afgelopen jaren Groep 8 neemt deel aan de Eindtoets van het CITO. Bij deze toets wordt nagegaan hoe ver de leerlingen zijn op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De toetsgegevens van de afgelopen jaren tonen aan dat de leerresultaten van de leerlingen van basisschool t Ven boven het niveau liggen dat op grond van de populatiekenmerken mag worden verwacht Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 2012 (56 leerlingen) (66 leerlingen) (52 leerlingen) Pagina 23

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie