Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten Jan

2 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen

3 INTRODUCTIE 0 1

4 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen

5 LEESWIJZER Beste zeilvliegenier(ster), Dit Handboek vormt een complete verzameling van alle geldige reglementen op het gebied van het zeilvliegen. De mastercopy bevindt zich bij het algemeen secretariaat van de KNVvL in Den Haag. Bij eventuele twijfel over een reglement is de inhoud van de hierboven aangehaalde mastercopy doorslaggevend. Het Handboek is in drie delen opgesplits, te weten: Deel I: Deel II: Deel III: Kwaliteitszorg en Algemene reglementen en documenten Luchtvaartvoorschriften en Operationele procedures Vliegplaatsreglementen Iedereen wordt verzocht dit handboek zelf in een mapje of anderszins te bewaren en de komende amenderingen bij te houden. Eventueel niet ontvangen amenderingen kunnen bij de KNVvL worden besteld tegen een nader te bepalen tarief. Colofon KNVvL, Algemeen Secretariaat Jozef Israëlsplein AS 's-gravenhage (www) (e-post) (telefoon) (telefax) of (www) (e-post) 28-jan-2002 (datum van uitgave) 0 1

6 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 2

7 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE hoofdstuk I KWALITEITSZORG EN BORGING 1 - Inleiding 2 - Organisatie 3 - Doelstellingen en beleid 4 - Kwaliteitsgebieden 5 - Beheerste documenten hoofdstuk II hoofdstuk III hoofdstuk IV STATUTEN EN ALGEMENE REGLEMENTEN 6 - Statuten van de KNVvL 7 - Huishoudelijk Reglement van de KNVvL 8 - Afdelingsreglement Afdeling Zeilvliegen 9 - Sanctiereglement 10 - Reglement Procedure van wijziging OPLEIDING, TRAINING EN BREVETTERING 11 - Opleidingsinstanties 12 - Brevetteringsreglement SPECIALE DOCUMENTEN 13 - Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier aantekeningen (1) 17 - Aanvraagformulier aantekeningen (2) 18 - Brevet & aantekeningen verlengingsformulier 19 - Toestelregistratie formulier 20 - Vrijwaringbewijs 21 - Ongevallen Registratie Formulier DEEL I: Kwaliteitszorg en Algemene Reglementen en Documenten hoofdstuk V VERZEKERING 22 - Aansprakelijkheidsverzekering hoofdstuk VI hoofdstuk VII hoofdstuk VIII LUCHTVAARTVOORSCHRIFTEN 23 - Regeling Zeilvliegen en Bijlage Regeling Zeilvliegen 24 - Regeling Hoogtemeter 25 - Classificatie Luchtruimte 26 - Voorrangsregels LVR OPERATIONELE PROCEDURES 27 - Basis VeiligheidsReglement Zeilvliegen 28 - Reglement Vliegbedrijf 29 - Reglement Technische Eisen ZeilvliegLierinstallaties VLIEGPLAATSREGLEMENTEN 30 - Reglementen Soarstekken 31 - Instelling Zeilvliegliergebieden 32 Groene Luchtmachtterreinen DEEL II: Luchtvaartvoorschriften en Operatio-nele procedures DEEL III: Vliegplaatsreglementen <<:

8 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 4

9 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen INTRODUCTIE UITGAVE-NUMMERING per 12 januari 2002 Hoofdstuk Paragraaf Uitgave Titel Leeswijzer Inhoudsopgave Uitgave-nummering I Ten geleide Organisatie Doelstellingen en beleid Kwaliteitsgebieden Beheerste documenten en documentbeheer II KNVvL-Statuten Huishoudelijk reglement Afdelingsreglement zeilvliegen Sanctiereglement Reglement procedure van wijziging III Opleidingsreglement Brevetteringsreglement IV Brevet 1 Aanvraag Formulier Brevet 2 Aanvraag Formulier Brevet 3 Aanvraag Formulier Aantekening(en) Aanvraag Formulier (1) Aantekening(en) Aanvraag Formulier (2) Brevet & Aantekening(en) Verlengingsformulier Aanvraag Formulier Toestelregistratie Vrijwaringbewijs Ongevallen Registratie Formulier V Aansprakelijkheidsverzekering VI VII VIII 30 a b c d e a b c d e

10 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 2

11 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 1

12 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 1 - TEN GELEIDE In de vergadering van de Ledenraad van de KNVvL van 7 oktober 1997 werd besloten dat het Verenigingshandboek KNVvL de basis vormt van het beleid en met name het kwaliteitsbeleid van de Vereniging. Het kwaliteitssysteem is van toepassing op alle activiteiten van de KNVvL, zoals vermeld in het Verenigingshandboek en het Afdelingshandboek. Meer specifiek worden onder activiteiten van de Afdeling Zeilvliegen verstaan: sportieve en recreatieve zeilvliegactiviteiten waarbij door clubs en leden actief of passief gebruik gemaakt wordt van het luchtruim of van algemene of specifieke kennis van de luchtvaart. De uitvoering voor de Afdeling Zeilvliegen is vastgelegd in het Afdelingshandboek. De Afdeling Zeilvliegen met de bij haar aangesloten verenigingen, heeft zich in haar ledenvergadering van 22 januari 1999 verbonden aan het gestelde in dit (Kwaliteits-)handboek uit te voeren. Het onderliggende document volgens de laatste versie, zoals aangegeven in PAR. 1, vormt het (Kwaliteits-)handboek van de Afdeling Zeilvliegen. Het dient als richtlijn voor het Afdelingsbestuur, de officiële organen van de Afdeling en de besturen van de aangesloten verenigingen voor het uitvoeren van hun kwaliteitssysteem, alsmede als informatie aan externe relaties over de organisatie en de uitvoering van het kwaliteitssysteem van de Afdeling Zeilvliegen van de KNVvL, dat van toepassing is op alle bij de Afdeling Zeilvliegen van de KNVvL aangesloten verenigingen, hun leden en individuele leden en alle bestuurlijke kaders. Het toezicht op de naleving van het gestelde in het Afdelingshandboek Zeilvliegen is opgedragen aan het Afdelingsbestuur. 2

13 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 2 - ORGANISATIE Internationaal De Afdeling Zeilvliegen is lid van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) Nationaal De Afdeling Zeilvliegen is een orgaan van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart waarin verenigingen, stichtingen en leden zijn verenigd. De afdeling is als zodanig geen rechtspersoon. De afdeling kent. KNVvL erkende vliegscholen en verenigingen die zich bezighouden met opleiden van zeilvliegers. Ledenactiviteiten De ledenactiviteiten omvatten sport en recreatie met zeilvliegtoestellen, alsmede alle daarmee verband houdende activiteiten. Over het algemeen betreft dit individuele vrijetijdsbesteding, al dan niet in verenigingsverband, maar alle activiteiten kunnen ook op basis van sponsoring dan wel commerciële bedrijfsvoering worden beoefend. Bestuurlijke organisatie De afdeling Zeilvliegen heeft een bestuur dat conform het geldende afdelingsreglement wordt gekozen door de afdelingsvergadering, het hoogste besuitnemende orgaan van de afdeling. Binnen de KNVvL kent de afdeling Zeilvliegen autonomie, zoals aangegeven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNVvL en uitgewerkt in het Handboek Zeilvliegen. Het bestuur is samengesteld zoals omschreven in het Afdelingsreglement. Naast de bestuurlijke zaken van voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn de verantwoordelijkheden binnen het bestuur verdeeld over portefeuilles. De werkzaamheden binnen het aandachtsgebied van een portefeuille zijn waar mogelijk en zinvol, gedelegeerd naar commissies. De verantwoordelijke portefeuillehouder ziet toe op het correct functioneren van de commissie. Middelen De financiële middelen van de afdeling bestaan uit: het afdelingsdeel van de KNVvL-contributies van de leden; bijdragen van bedrijven en instanties Jaarlijks stellen de commissies hun begroting op. De penningmeester bespreekt de begrotingen en voert overleg met de Indieners over eventuele bijstellingen. Op basis van deze gegevens wordt de jaarlijkse begroting voor de afdeling samengesteld. Deze wordt met het hoofdbestuur van de KNVvL besproken en zonodig bijgesteld. De uiteindelijke begroting wordt ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. De financiële middelen van de afdeling worden op een bankrekening vastgelegd. Betalingen geschieden door het algemeen secretariaat van de KNVvL op autorisatie van het afdelingsbestuur. Het algemeen secretariaat van de KNVvL houdt voor de afdeling de vermogenspositie bij. De afdeling beschikt naast financiële middelen over een bescheiden inventaris noodzakelijk voor de wedstrijden. De opslag, onderhoud en beheer van deze middelen is gedelegeerd aan de portefeuillehouder Wedstrijden. 3

14 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen BESTUUR COMMISSARISSEN VOORZITTER AEROTOWEN SECRETARIS BREVETTEN PENNINGMEESTER EXAMENS REGLEMENTERING BESTUURS-INFO CONTACTEN OVERHEID AFDELINGSORGAAN ALGEMENE ZAKEN LIEREN PUBLIC RELATIONS MILIEU VLIEGPLAATSEN TOESTELREGISTRATIE WEDSRIJDEN ONGEVALLEN PREK STEKKEN 4

15 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 3 - DOELSTELLINGEN EN BELEID Kwaliteitsbeleid en -systeem Het Kwaliteitshandboek omvat de procedures van het kwaliteitssysteem of verwijst ernaar, en zet de structuur uiteen van de documentatie die in het kwaliteitssysteem is verwerkt. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan: Het concreet maken van de kwaliteitsdoelstellingen van de Afdeling: De diensten of faciliteiten die een directe invloed hebben op de kwaliteitsdoelstellingen De eisen die gesteld moeten worden aan mensen en middelen om dit te kunnen uitvoeren De procedures hoe te verifiëren en te registreren dat aan de eisen wordt voldaan De procedures voor het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen. Deze houden een doeltreffende behandeling van klachten en gerapporteerde afwijkingen in, een onderzoek naar de oorzaak, bepaling van corrigerende en preventieve maatregelen en beheersing van implementatie. Het kwaliteitsbeleid van de Afdeling omvat het opstellen van concrete doelstellingen en van concrete maatregelen in de kwaliteitsgebieden zoals hieronder verwoord. Het opstellen en het actualiseren van doelstellingen wordt beleidsmatig voorbereid door het afdelingsbestuur, waarna een en ander ter beoordeling en vaststelling voor de ledenvergadering wordt gebracht. Controle (jaarlijks) wordt uitgevoerd met vastgestelde controle middelen, waaronder interne en externe kwaliteits-audits. Een lid van het Algemeen bestuur is belast met de implementatie van dit beleid. Tevens is er een plaatsvervanger aangesteld. Deze personen zijn bevoegd op te treden namens het Algemeen Bestuur en hebben volmacht tot inspectie. Rapportage en controle geschieden d.m.v. besluitvorming in de jaarvergadering van de Afdeling Zeilvliegen. Het kwaliteitssysteem treed in werking nadat een en ander ter goedkeuring en vaststelling is voorgelegd aan de ledenvergadering. De controle op de werking van het kwaliteitssysteem zal plaatsvinden d.m.v. regelmatige (externe zowel als interne) audits. Kwaliteitsdoelstellingen De KNVvL geeft algemene doelstellingen; de Afdeling vertaalt en concretiseert deze doelstellingen naar de eigen situatie. Externe Veiligheid: Maximale veiligheid bij het beoefenen van de activiteiten, zodat derden geen letsel oplopen. Eigen veiligheid Maximale veiligheid bij het beoefenen van de activiteiten, zodat geen ernstig letsel ontstaat en het optreden van blessures binnen voor sport aanvaardbare grenzen blijft; Milieu Goede harmonie met de omgeving bij het beoefenen van de activiteiten, zodat het optreden van schade en hinder binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijft; Organisatie: Ordelijk verloop van het beoefenen van de activiteiten, zodat ieder lid in staat gesteld wordt zijn sportieve en recreatieve capaciteiten te ontplooien. Motivatie: Tevredenheid bij vrijwillig kader en medewerkers, zodat continuïteit van bestuurlijk en commissiewerk maximaal is gewaarborgd. Een en ander wordt bevorderd d.m.v. regelmatige bijeenkomsten en vergaderingen van bestuurlijk en commissiekaders. Sportieve prestatie: Stimulerend beleid voor het steunen van veelbelovende sportlieden, zodat een belangrijk aantal sportieve prestaties op internationaal niveau bereikt worden; Recreatieve ontplooiing: Ondersteunend beleid voor het creëren van mogelijkheden tot recreatieve activiteiten, zodat een bevredigende invulling van 5

16 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen vrijetijdsbesteding voor haar leden wordt gerealiseerd; Financiën: Goed financieel beheer, zodat een sluitende exploitatie gerealiseerd wordt gebaseerd op goedgekeurde begrotingen en realistische bronnen van inkomst; Externe relaties: Effectieve contacten met normstellende en beïnvloedende instanties, zodat verenigingsbelangen maximaal worden behartigd; Luchtvaartgezindheid: Interne saamhorigheid en externe promotie, zodat intern en extern een hecht draagvlak gevormd wordt voor luchtvaart gerichte activiteiten in het algemeen in Nederland. Algemeen beleid Het beleid van de afdeling Zeilvliegen is erop gericht alle beoefenaren van de Zeilvliegsport een optimale gelegenheid te bieden deze sport uit te oefenen met als uitgangspunt een goede verstandhouding met de externe omgeving, beginnend bij andere beoefenaars van de recreatieve luchtvaart tot aan de vertegenwoordigers van de overheid en belangengroeperingen. Doelstellingen De Afdeling stelt zich ten doel het beoefenen van de zeilvliegsport te bevorderen in de ruimste zin. De afdeling tracht haar doel te bereiken door: Het geven van voorlichting en adviezen; Het uitgeven van een afdelingsblad; Het instellen van commissies en werkgroepen; Het in samenwerking met de overheid doen vaststellen van regels ten aanzien van de zeilvliegsport; Het bevorderen en onderhouden van internationale contacten op het gebied van de zeilvliegsport; Het beoefenen van het zeilvliegen als topsport, breedtesport, in recreatieve en educatieve zin; Het creëren en doen creëren van een maatschappelijk - en in het bijzonder. Ruimtelijk en juridisch - kader, waarbinnen de mogelijkheden voor het in praktijk beoefenen van de Zeilvliegsport, met inachtneming van algemene belangen als veiligheid en leefbaarheid van het milieu, optimaal zijn. Het faciliteren van zaken die het wettelijk mogelijk maken de sport uit te voeren. Hieronder valt: het examineren van brevetteringseisen het verkrijgen van terreinen het optreden als gesprekspartner van beleidsbepalende instanties en organisaties. de belangen van de afdeling Zeilvliegen af te stemmen met belangen van andere KNVvL afdelingen. Overleg is onder meer noodzakelijk ten aanzien van het medegebruik van terreinen en faciliteiten, luchtruimgebruik en evenementen. Uitvoering Beleid De Afdeling Zeilvliegen beschikt over een Handboek Zeilvliegen, welke goedgekeurd en aangenomen is door de afdelingsvergadering van 9 februari Dit Handboek vormt een complete verzameling van alle geldige reglementen op het gebied van zeilvliegen, waarin zijn opgenomen de volgende onderwerpen: Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNVvL, waardoor deze toegankelijk zijn voor de leden van de afdeling; Afdelingsreglement Zeilvliegen, waarin opgenomen het Sanctiebeleid en Sanctie reglement; Regeling Zeilvliegen waarin opgenomen de Regeling Hoogtemeter, Classificatie luchtruim en Voorrangsregels LVR; Basis Veiligheidsreglement Zeilvliegen; Technische Eisen Zeilvlieglier-installaties Brevetteringsreglement Opleidingsreglement Sanctiebeleid 6

17 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING Doel 1. Doel van het sanctiebeleid is, in het belang van de veiligheid en de continuïteit van de sport, corrigerend te kunnen optreden bij geconstateerde overtredingen. 2. Niet uit het oog mag worden verloren, dat de sancties opgelegd worden aan medesporters en dat de sanctiecommissie en de dienstdoend startofficieren (DDS) bij het opleggen hiervan de redelijkheid en billijkheid in acht moeten nemen. Middelen 1. Door de sanctiecommissie kunnen nationaal geldende sancties worden opgelegd. Deze zijn: a. een waarschuwing b. een berisping c. een schorsing van de bevoegdheid d. het intrekken van een of meerdere bevoeghe(i)d(en) voor bepaalde tijd 2. Door de dienstdoend startofficier (DDS) kunnen regionale geldende sancties worden opgelegd. Deze zijn: a een waarschuwing b een berisping c een startverbod Ad 1a. Een waarschuwing is een sanctie die opgelegd wordt bij een lichte overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven, en wordt gewezen op mogelijke sanctionele gevolgen indien betrokkene dit nalaat. Doel van deze sanctie is om betrokkene nogmaals op de hoogte te brengen van de zin en inhoud van voorschriften. Ad 1b. Een berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt terechtgewezen en wordt er op gewezen dat bij herhaling van overtreding der voorschriften een zwaardere sanctie wordt opgelegd indien dit binnen een half jaar gebeurt. Doel van deze sanctie is om betrokkene te wijzen op de voorschriften en hem duidelijk te maken welke zwaardere sanctie volgt bij herhaling. De voorwaardelijk opgelegde zwaardere sanctie treedt direct in werking bij een geconstateerde herhaling van overtreding van de voorschriften. Ad 1c. Een schorsing is de sanctie die opgelegd wordt bij zeer ernstige overtreding van de voorschriften waarbij lichamelijk letsel en/of materiële optreed of had kunnen optreden. De schorsing is een voorlopige sanctie die het de houder van een bevoegdheid verbiedt om deze bevoegdheid uit te oefenen totdat de sanctie commissie een nadere uitspraak ter zake van de overtreding heeft gedaan. Deze uitspraak moet binnen acht (8) weken worden gedaan. De uitspraak houdt in: intrekking van de schorsing, van de oefenvergunning of van de bevoegdheid voor bepaalde tijd. Doel van deze sanctie is om aan een situatie waarin acuut handelen ten aanzien van betrokkene wordt gevraagd, het hoofd te kunnen bieden en zo herhaling of escalatie van deze situatie te voorkomen, zonder dat overhaast een definitieve beslissing met zeer ernstige gevolgen behoeft te worden genomen. Ad 1d. Het intrekken voor bepaalde tijd van een of meerdere bevoegdhe(i)d(en), is een sanctie die de houder van één of meerdere bevoegdheden kan worden opgelegd teneinde het hem onmogelijk te maken voor een omschreven periode van deze bevoegdhe(i)d(en) gebruik te kunnen maken. Deze sanctie heeft steeds een tijdelijk karakter en kan een tijdvak van ten minste een maand en ten hoogste tien jaar beslaan. Doel van deze maatregel is de betrokkene die houder is van een of meerdere bevoegdheden in bepaalde gevallen tegen zichzelf te beschermen als ook om daarmee andere beoefenaren van de zeilvliegsport te beschermen voor de uitoefening van een afgegeven bevoegdheid, door de betrokkene. Ad 2a. Een waarschuwing is een sanctie die opgelegd wordt bij een lichte overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven, en wordt gewezen op mogelijke sanctionele gevolgen indien betrokkene dit nalaat. Doel van deze sanctie is om betrokkene nogmaals op de hoogte te brengen van de zin en inhoud van voorschriften. Ad 2b. Een berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt terechtgewezen en wordt er op gewezen dat bij herhaling van overtreding der voorschriften een zwaardere sanctie wordt opgelegd indien dit binnen een maand gebeurt. Doel van deze sanctie is om betrokkene te wijzen op de voorschriften en hem duidelijk te maken welke zwaardere sanctie volgt bij herhaling. De voorwaardelijk opgelegde zwaardere sanctie treedt direct in werking bij een geconstateerde herhaling van overtreding van de voorschriften. Ad 2c. Een startverbod is de sanctie die opgelegd wordt bij ernstige overtreding van de voorschriften waarbij lichamelijk letsel en/of materiële schade optreedt of had kunnen optreden. Betrokkene wordt de mogelijkheid voor bepaalde tijd ontnomen om te starten vanaf de betreffende, door of vanwege de KNVvL afdeling zeilvliegen beheerde, startplaats. De minimale tijd, die daarbij vastgesteld kan worden, is twaalf (12) uren, de maximale tijd is twee (2) maanden. 7

18 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Doel van deze sanctie is om de betrokkene te confronteren met de gevolgen van het niet naleven der voorschriften, de daaraan mogelijk verbonden gevolgen en hem daarvoor een verplichte overdenkingstijd te geven. Procedures 1. De sancties moeten zo spoedig mogelijk na de geconstateerde overtreding worden opgelegd. 2. Sancties zoals omschreven onder 1c en 1d worden opgetekend in het logboek door de sanctiecommissie direct volgend op de laatst genoteerde start in het logboek van de betrokkene. 3. Sancties zoals omschreven onder 2c worden opgetekend in het logboek door de betrokken startofficier direct volgend op de laatst genoteerde start in het logboek van de betrokkene. 4. Van een door een startofficier opgelegde sanctie hier vermeld onder 2c wordt schriftelijk melding gemaakt aan de sanctie commissie. 5. Van de sancties 1c en 1d volgt publicatie in het afdelingsorgaan. Topsport beleidsplan Het beleid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart met betrekking tot de uitoefening van luchtsporten in het algemeen en topsport in het bijzonder, wordt toegelicht in het KNVvL Topsport Beleidsplan. Elke 5 jaar wordt het Topsportbeleidsplan van de afdeling Zeilvliegen geëvalueerd en aangepast aan de huidige situatie. Voor het Topsportbeleidsplan is het volgende tot doel gesteld: middels een gestructureerde aanpak, vanuit de basis tot in de top, de wedstrijdzeilvliegsport op een hoger plan te brengen, met nationaal en internationaal aansprekende resultaten. Hierbij behoren de volgende ondersteunende doelstellingen: vorm geven aan een organisatie die een goede basis vormt voor het ondersteunen (financieel, materieel, organisatorisch), vliegtechnisch opleiden en begeleiden (trainen/coachen) van topzeilvliegers. het leggen van de link tussen topsport en publiciteit (door de KNVvL) t.b.v. promotie van de zeilvliegsport en ter ondersteuning van de te ontplooien activiteiten op het gebied van sponsoring. Middels dit sportbeleidsplan kunnen Nederlandse toppiloten in enkele jaren klimmen van middenmoter naar subtopper in het internationale veld. Op internationaal niveau geldt als subtop een plaats tussen de 11 en 30 op de EK en WK. Over enkele jaren moet dit sportbeleidsplan herzien en aangepast worden met de dan opgedane ervaringen voor het verdere doorstoten naar de wereldtop. Breedtesport beleidsplan Met een in beginsel vergelijkbare doelstelling als het Topsportbeleidsplan wordt door het Afdelingsbestuur Zeilvliegen momenteel nagegaan of de breedtesport met betrekking tot het zeilvliegen gediend is met een Breedtesportbeleidsplan. Documenten Alle Documenten en Operationele Instructies voor zover onder verantwoordelijkheid van het Afdelingsbestuur, en genoemd in het Kwaliteitshandboek, die gecontroleerd worden in PAR. 7 aangegeven. Voorgenomen revisies van bovengenoemde documenten worden door het Afdelingsbestuur voor commentaar aan de besturen van de aangesloten clubs, scholen en verenigingen voorgelegd, zodat deze commentaar kunnen geven die verwerkt zal worden in de uiteindelijke versie van een document. De voorzitter van het Afdelingsbestuur besluit over de uiteindelijke vorm en inhoud van de revisie, tekent voor goedkeuring alsmede een distributielijst en autoriseert de distributie Het Kwaliteitshandboek van de Afdeling wordt beheerd door de daartoe aangestelde kwaliteitsfunctionaris, zijnde de voorzitter van het afdelingsbestuur. Documenten die niet op de verzendlijst staan, worden gemerkt met een stempel ongecontroleerd. 8

19 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 4 - KWALITEITSGEBIEDEN Bestuurlijke verantwoordelijkheden Taken en bevoegdheden van het Afdelingsbestuur en de afzonderlijke leden van het Afdelingsbestuur zijn gedefinieerd en vastgelegd in het Afdelingsreglement. Het Afdelingsbestuur heeft voor de uitvoering van haar taken de beschikking over alle regelingen en voorschriften, voor zover van toepassing, binnen de geldende wettelijke kaders. Behoeftestelling De wensen en verwachtingen van de leden en relaties t.a.v. de diensten worden officieel verkregen en vastgelegd door middel van (jaarlijks) de Algemene Ledenvergadering. Tussentijds zijn geregelde diverse overlegsituaties gaande afhankelijk van de behoeftestelling van partijen. Zo zijn er overlegstructuren tussen het Afdelingsbestuur en de Aangesloten verenigingen, maar ook tussen het Afdelingsbestuur en de (professionele) Schoolhouders, en bovengenoemde partijen in tri-partite-overleg. Een en ander naar behoefte en op initiatief van de afzonderlijke partijen. Kader en medewerkers De daadwerkelijke uitvoering van de kaderfuncties gebeurt door: 1. Het Afdelingsbestuur 2. (Permanente) Commissies/commissarissen speciale vakgebieden 3. Ad-Hoc commissarissen / functionarissen van aangesloten verenigingen / derden op projectbasis Eindverantwoordelijk voor de kwaliteitshandhaving van bovengenoemd kader en medewerkers is het Afdelingsbestuur als collectief. Tussentijdse controle van de kwaliteitshandhaving ligt bij het verantwoordelijke bestuurslid (zie ook organogram). Vliegbewijs en brevetten De complete wet- en regelgeving voor de luchtvaart wordt per onderwerp opnieuw geschreven. De Luchtvaartwet wordt stap voor stap overgeheveld naar de Wet Luchtverkeer die vervolgens van naam verandert: Wet luchtvaart. Dit vormt de aanleiding voor een nieuwe structuur voor zgn. 'bewijzen van bevoegdheid' en als gevolg hiervan zal een nieuw vliegbewijs zijn intrede doen: het RPL (recreational pilot licence). Het RPL is er voor bijna alle vormen van sportieve of recreatieve luchtvaart binnen het Nederlandse luchtruim. Het RPL is bedoeld als een relatief eenvoudig vliegbewijs voor het besturen van luchtvaartuigen die gecertificeerd zijn of luchtwaardig zijn bevonden, voor maximaal 4 inzittenden. Voor zeilvliegers zal het RPL-Gliders gaan gelden. De brevetten 2 en 3 zullen te zijner tijd verdwijnen en vervangen worden door een nieuw document dat door de RLD wordt uitgegeven. Tot nader bericht blijft het huidige brevettensysteem van kracht en blijven dus ook alle bestaande brevetten geldig. Opleidingen Het bestuur van de afdeling Zeilvliegen heeft met betrekking tot opleidingen een voornamelijk coördinerende taak. De afdeling heeft in de loop der jaren twee (leer-)boekwerken opgesteld. In het Handboek Zeilvliegen is een overzicht van de meest recente, op het zeilvliegen van toepassing zijnde regelgeving opgenomen, alsmede de diverse beleidsmatige publicaties van de afdeling. Het dient als vademecum voor gebruik door zeilvliegers. De tekst is onderhevig zijn aan regelmatige vernieuwingen. Het betreft dan ook een losbladig geheel waardoor wijzigingen eenvoudig en efficiënt kunnen worden doorgevoerd. 9

20 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Een ieder die lid is van de afdeling krijgt bij eerste lidmaatschapstermijn dit handboek toegezonden, en wordt geacht de inhoud tot zich te nemen, de wijzigingen op dit vlak bij te houden, en in het vervolg in de geest hiervan te handelen. De inhoud van dit boekwerk bewerkstelligt een (min of meer) continue vorm van scholing van de zeilvlieger in Nederland. Sinds de jaren 80 is een het boek De theorie van het zeilvliegen in omloop. In 2001/2002 zal een geheel vernieuwde en herziene gepubliceerd worden. Opleidingsinstellingen De opleidingsinstellingen in Nederland hebben zich verenigd in de Vereniging van Nederlandse Zeilvliegscholen (NVZ). De oprichting is ontstaan uit de behoefte om de aanwezige professionele kennis en ervaring te bundelen en zo gezamenlijk te komen tot verdere verbetering en standaardisering van de zeilvliegopleidingen. De vereniging is tevens, gezien haar professionele karakter, een advies- en overlegorgaan naar zowel het bestuur van de KNVvL, als ook naar de leden en de aangesloten zeilvliegpiloten. Naar de KNVvL zal zij adviseren omtrent onder andere zeilvliegopleidingen, regelgeving, brevetteringsregelingen en exameneisen. De opleidingsinstellingen vervullen een belangrijke rol in zeilvliegend Nederland. Het doel is het veilig en verantwoord opleiden van mensen tot goede en zelfstandige piloten. De doelstellingen van de VNZ zijn: Een overlegorgaan te zijn tussen de aangesloten scholen om de lesstructuur te verbeteren. Ervoor te zorgen dat de goede naam die de zeilvliegsport in Nederland heeft, gehandhaafd wordt en beschermd blijft door mideel van standaardisering van opleidingen, optimalisering van de veiligheid, bescherming tegen illegale zeilvliegactiviteiten, het ontwikkelen en operationeel houden van vlieg(les)locaties. Examens De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft toestemming om de theoretische examinering van de recreatieve vliegbewijzen uit te laten voeren in een door de KNVvL opgerichte Stichting (KNVvL Examinering Instituut - KEI). Een en ander conform het daarover gestelde in het Examen Reglement van de Wet voor Bewijzen van Bevoegdheid in de Luchtvaart (in dit verband kan tevens verwezen worden naar de passages over zelfregulering van de sportieve en recreatieve luchtvaart in de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart (24804 d.d. 12 juli 1996) en in de toelichting bij genoemde Wet). Het KEI omvat alle activiteiten m.b.t. de theoretische en praktische examinering voor onder andere het Recreatief Vliegbewijs "Gliders" (RPL(G)) in het kader van het Besluit Bewijzen van Bevoegdheid voor de Luchtvaart. De doelstellingen in het kader van de recreatieve vliegbewijzen van het KEI zijn: Het bevorderen van een veilige en bekwaam uitgevoerde beoefening van de sportieve en recreatieve luchtvaart door middel van terzake geschikte examens, Het samenstellen van de theorie-examens en het ter goedkeuring voorleggen aan de RLD, Het organiseren en afnemen van de theoretische examens voor elke geregistreerde opleiding voor een RPL, Het beoordelen van de resultaten van de theoretische examens en het ter goedkeuring en vaststelling voorleggen aan de RLD, Het intern waarborgen van de kwaliteit van de praktijk examinering, Het administreren van de relevante gegevens. Het Handboek Examinering Instituut zal de volledige organisatie en procedures weergeven (in prep.). Bewijzen van bevoegdheid De bevoegdheden-regeling van brevetten en aantekeningen op deze brevetten wordt in het Brevetteringsreglement beschreven. Erkenning brevetten In 1996 is door de FAI de International Pilots Proficiency Identification Card (IPPI-card) ingevoerd. Deze internationale erkenning van nationale brevetten is een initiatief van de CIVL/FAI en wordt (bijna) overal in Europa erkend. 10

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema

A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema A. de Gier Mr K. H. Pentinga Mr. J.T. Anema Notarissen te Utrecht Afschrift Van de akte van oprichting en statuten van de Nederlandse vereniging van springmeesters Akte dd. 10 juli 1987 AKTE VAN OPRICHTING

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1.

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1. Wiki Piratenpartij Concept Statuten 12-05-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen

Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen Huishoudelijk Reglement: Betrokken ondernemers Rijen Huishoudelijk Reglement Betrokken Ondernemers Rijen (BORijen) Doel: De vereniging heeft ten doel bevordering van de onderlinge contacten tussen de ondernemers

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar.

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Statuten Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Naam, zetel en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Hengelsport Vereniging. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

STATUTEN CYCLING 4 CARE

STATUTEN CYCLING 4 CARE STATUTEN CYCLING 4 CARE Naam en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging is genaamd Cycling 4 Care. Verkorte naam C4C. Hierna te noemen: de vereniging. De vereniging komt voort uit een bedrijfsgerelateerde

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

STATUTEN Vereniging AEGEE-Leiden

STATUTEN Vereniging AEGEE-Leiden Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe - Leiden", hierna te noemen: "AEGEE-Leiden". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging vereniging Statutenwijziging vereniging STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Katholieke Vereniging voor EHBO te s-hertogenbosch en is gevestigd te s-hertogenbosch. DOEL Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool St. Jozef Moordrecht

Statuten Oudervereniging Basisschool St. Jozef Moordrecht Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6; c. de buitengewone leden:

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris Dossiernummer 5629. Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode

Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. De vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht op negen april negentienhonderdzevenennegentig.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003 STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG Versie 2003 STATUTEN van de "TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG" v.a. januari 2004. Artikel 1: NAAM EN ZETEL. 1. De vereniging is genaamd: "Tilburgse Wielerclub

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie