Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten Jan

2 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen

3 INTRODUCTIE 0 1

4 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen

5 LEESWIJZER Beste zeilvliegenier(ster), Dit Handboek vormt een complete verzameling van alle geldige reglementen op het gebied van het zeilvliegen. De mastercopy bevindt zich bij het algemeen secretariaat van de KNVvL in Den Haag. Bij eventuele twijfel over een reglement is de inhoud van de hierboven aangehaalde mastercopy doorslaggevend. Het Handboek is in drie delen opgesplits, te weten: Deel I: Deel II: Deel III: Kwaliteitszorg en Algemene reglementen en documenten Luchtvaartvoorschriften en Operationele procedures Vliegplaatsreglementen Iedereen wordt verzocht dit handboek zelf in een mapje of anderszins te bewaren en de komende amenderingen bij te houden. Eventueel niet ontvangen amenderingen kunnen bij de KNVvL worden besteld tegen een nader te bepalen tarief. Colofon KNVvL, Algemeen Secretariaat Jozef Israëlsplein AS 's-gravenhage (www) (e-post) (telefoon) (telefax) of (www) (e-post) 28-jan-2002 (datum van uitgave) 0 1

6 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 2

7 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE hoofdstuk I KWALITEITSZORG EN BORGING 1 - Inleiding 2 - Organisatie 3 - Doelstellingen en beleid 4 - Kwaliteitsgebieden 5 - Beheerste documenten hoofdstuk II hoofdstuk III hoofdstuk IV STATUTEN EN ALGEMENE REGLEMENTEN 6 - Statuten van de KNVvL 7 - Huishoudelijk Reglement van de KNVvL 8 - Afdelingsreglement Afdeling Zeilvliegen 9 - Sanctiereglement 10 - Reglement Procedure van wijziging OPLEIDING, TRAINING EN BREVETTERING 11 - Opleidingsinstanties 12 - Brevetteringsreglement SPECIALE DOCUMENTEN 13 - Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier & takenlijst brevet Aanvraagformulier aantekeningen (1) 17 - Aanvraagformulier aantekeningen (2) 18 - Brevet & aantekeningen verlengingsformulier 19 - Toestelregistratie formulier 20 - Vrijwaringbewijs 21 - Ongevallen Registratie Formulier DEEL I: Kwaliteitszorg en Algemene Reglementen en Documenten hoofdstuk V VERZEKERING 22 - Aansprakelijkheidsverzekering hoofdstuk VI hoofdstuk VII hoofdstuk VIII LUCHTVAARTVOORSCHRIFTEN 23 - Regeling Zeilvliegen en Bijlage Regeling Zeilvliegen 24 - Regeling Hoogtemeter 25 - Classificatie Luchtruimte 26 - Voorrangsregels LVR OPERATIONELE PROCEDURES 27 - Basis VeiligheidsReglement Zeilvliegen 28 - Reglement Vliegbedrijf 29 - Reglement Technische Eisen ZeilvliegLierinstallaties VLIEGPLAATSREGLEMENTEN 30 - Reglementen Soarstekken 31 - Instelling Zeilvliegliergebieden 32 Groene Luchtmachtterreinen DEEL II: Luchtvaartvoorschriften en Operatio-nele procedures DEEL III: Vliegplaatsreglementen <<:

8 INTRODUCTIE KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 4

9 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen INTRODUCTIE UITGAVE-NUMMERING per 12 januari 2002 Hoofdstuk Paragraaf Uitgave Titel Leeswijzer Inhoudsopgave Uitgave-nummering I Ten geleide Organisatie Doelstellingen en beleid Kwaliteitsgebieden Beheerste documenten en documentbeheer II KNVvL-Statuten Huishoudelijk reglement Afdelingsreglement zeilvliegen Sanctiereglement Reglement procedure van wijziging III Opleidingsreglement Brevetteringsreglement IV Brevet 1 Aanvraag Formulier Brevet 2 Aanvraag Formulier Brevet 3 Aanvraag Formulier Aantekening(en) Aanvraag Formulier (1) Aantekening(en) Aanvraag Formulier (2) Brevet & Aantekening(en) Verlengingsformulier Aanvraag Formulier Toestelregistratie Vrijwaringbewijs Ongevallen Registratie Formulier V Aansprakelijkheidsverzekering VI VII VIII 30 a b c d e a b c d e

10 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 2

11 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 1

12 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen 1 - TEN GELEIDE In de vergadering van de Ledenraad van de KNVvL van 7 oktober 1997 werd besloten dat het Verenigingshandboek KNVvL de basis vormt van het beleid en met name het kwaliteitsbeleid van de Vereniging. Het kwaliteitssysteem is van toepassing op alle activiteiten van de KNVvL, zoals vermeld in het Verenigingshandboek en het Afdelingshandboek. Meer specifiek worden onder activiteiten van de Afdeling Zeilvliegen verstaan: sportieve en recreatieve zeilvliegactiviteiten waarbij door clubs en leden actief of passief gebruik gemaakt wordt van het luchtruim of van algemene of specifieke kennis van de luchtvaart. De uitvoering voor de Afdeling Zeilvliegen is vastgelegd in het Afdelingshandboek. De Afdeling Zeilvliegen met de bij haar aangesloten verenigingen, heeft zich in haar ledenvergadering van 22 januari 1999 verbonden aan het gestelde in dit (Kwaliteits-)handboek uit te voeren. Het onderliggende document volgens de laatste versie, zoals aangegeven in PAR. 1, vormt het (Kwaliteits-)handboek van de Afdeling Zeilvliegen. Het dient als richtlijn voor het Afdelingsbestuur, de officiële organen van de Afdeling en de besturen van de aangesloten verenigingen voor het uitvoeren van hun kwaliteitssysteem, alsmede als informatie aan externe relaties over de organisatie en de uitvoering van het kwaliteitssysteem van de Afdeling Zeilvliegen van de KNVvL, dat van toepassing is op alle bij de Afdeling Zeilvliegen van de KNVvL aangesloten verenigingen, hun leden en individuele leden en alle bestuurlijke kaders. Het toezicht op de naleving van het gestelde in het Afdelingshandboek Zeilvliegen is opgedragen aan het Afdelingsbestuur. 2

13 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 2 - ORGANISATIE Internationaal De Afdeling Zeilvliegen is lid van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) Nationaal De Afdeling Zeilvliegen is een orgaan van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart waarin verenigingen, stichtingen en leden zijn verenigd. De afdeling is als zodanig geen rechtspersoon. De afdeling kent. KNVvL erkende vliegscholen en verenigingen die zich bezighouden met opleiden van zeilvliegers. Ledenactiviteiten De ledenactiviteiten omvatten sport en recreatie met zeilvliegtoestellen, alsmede alle daarmee verband houdende activiteiten. Over het algemeen betreft dit individuele vrijetijdsbesteding, al dan niet in verenigingsverband, maar alle activiteiten kunnen ook op basis van sponsoring dan wel commerciële bedrijfsvoering worden beoefend. Bestuurlijke organisatie De afdeling Zeilvliegen heeft een bestuur dat conform het geldende afdelingsreglement wordt gekozen door de afdelingsvergadering, het hoogste besuitnemende orgaan van de afdeling. Binnen de KNVvL kent de afdeling Zeilvliegen autonomie, zoals aangegeven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNVvL en uitgewerkt in het Handboek Zeilvliegen. Het bestuur is samengesteld zoals omschreven in het Afdelingsreglement. Naast de bestuurlijke zaken van voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn de verantwoordelijkheden binnen het bestuur verdeeld over portefeuilles. De werkzaamheden binnen het aandachtsgebied van een portefeuille zijn waar mogelijk en zinvol, gedelegeerd naar commissies. De verantwoordelijke portefeuillehouder ziet toe op het correct functioneren van de commissie. Middelen De financiële middelen van de afdeling bestaan uit: het afdelingsdeel van de KNVvL-contributies van de leden; bijdragen van bedrijven en instanties Jaarlijks stellen de commissies hun begroting op. De penningmeester bespreekt de begrotingen en voert overleg met de Indieners over eventuele bijstellingen. Op basis van deze gegevens wordt de jaarlijkse begroting voor de afdeling samengesteld. Deze wordt met het hoofdbestuur van de KNVvL besproken en zonodig bijgesteld. De uiteindelijke begroting wordt ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. De financiële middelen van de afdeling worden op een bankrekening vastgelegd. Betalingen geschieden door het algemeen secretariaat van de KNVvL op autorisatie van het afdelingsbestuur. Het algemeen secretariaat van de KNVvL houdt voor de afdeling de vermogenspositie bij. De afdeling beschikt naast financiële middelen over een bescheiden inventaris noodzakelijk voor de wedstrijden. De opslag, onderhoud en beheer van deze middelen is gedelegeerd aan de portefeuillehouder Wedstrijden. 3

14 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen BESTUUR COMMISSARISSEN VOORZITTER AEROTOWEN SECRETARIS BREVETTEN PENNINGMEESTER EXAMENS REGLEMENTERING BESTUURS-INFO CONTACTEN OVERHEID AFDELINGSORGAAN ALGEMENE ZAKEN LIEREN PUBLIC RELATIONS MILIEU VLIEGPLAATSEN TOESTELREGISTRATIE WEDSRIJDEN ONGEVALLEN PREK STEKKEN 4

15 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 3 - DOELSTELLINGEN EN BELEID Kwaliteitsbeleid en -systeem Het Kwaliteitshandboek omvat de procedures van het kwaliteitssysteem of verwijst ernaar, en zet de structuur uiteen van de documentatie die in het kwaliteitssysteem is verwerkt. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan: Het concreet maken van de kwaliteitsdoelstellingen van de Afdeling: De diensten of faciliteiten die een directe invloed hebben op de kwaliteitsdoelstellingen De eisen die gesteld moeten worden aan mensen en middelen om dit te kunnen uitvoeren De procedures hoe te verifiëren en te registreren dat aan de eisen wordt voldaan De procedures voor het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen. Deze houden een doeltreffende behandeling van klachten en gerapporteerde afwijkingen in, een onderzoek naar de oorzaak, bepaling van corrigerende en preventieve maatregelen en beheersing van implementatie. Het kwaliteitsbeleid van de Afdeling omvat het opstellen van concrete doelstellingen en van concrete maatregelen in de kwaliteitsgebieden zoals hieronder verwoord. Het opstellen en het actualiseren van doelstellingen wordt beleidsmatig voorbereid door het afdelingsbestuur, waarna een en ander ter beoordeling en vaststelling voor de ledenvergadering wordt gebracht. Controle (jaarlijks) wordt uitgevoerd met vastgestelde controle middelen, waaronder interne en externe kwaliteits-audits. Een lid van het Algemeen bestuur is belast met de implementatie van dit beleid. Tevens is er een plaatsvervanger aangesteld. Deze personen zijn bevoegd op te treden namens het Algemeen Bestuur en hebben volmacht tot inspectie. Rapportage en controle geschieden d.m.v. besluitvorming in de jaarvergadering van de Afdeling Zeilvliegen. Het kwaliteitssysteem treed in werking nadat een en ander ter goedkeuring en vaststelling is voorgelegd aan de ledenvergadering. De controle op de werking van het kwaliteitssysteem zal plaatsvinden d.m.v. regelmatige (externe zowel als interne) audits. Kwaliteitsdoelstellingen De KNVvL geeft algemene doelstellingen; de Afdeling vertaalt en concretiseert deze doelstellingen naar de eigen situatie. Externe Veiligheid: Maximale veiligheid bij het beoefenen van de activiteiten, zodat derden geen letsel oplopen. Eigen veiligheid Maximale veiligheid bij het beoefenen van de activiteiten, zodat geen ernstig letsel ontstaat en het optreden van blessures binnen voor sport aanvaardbare grenzen blijft; Milieu Goede harmonie met de omgeving bij het beoefenen van de activiteiten, zodat het optreden van schade en hinder binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijft; Organisatie: Ordelijk verloop van het beoefenen van de activiteiten, zodat ieder lid in staat gesteld wordt zijn sportieve en recreatieve capaciteiten te ontplooien. Motivatie: Tevredenheid bij vrijwillig kader en medewerkers, zodat continuïteit van bestuurlijk en commissiewerk maximaal is gewaarborgd. Een en ander wordt bevorderd d.m.v. regelmatige bijeenkomsten en vergaderingen van bestuurlijk en commissiekaders. Sportieve prestatie: Stimulerend beleid voor het steunen van veelbelovende sportlieden, zodat een belangrijk aantal sportieve prestaties op internationaal niveau bereikt worden; Recreatieve ontplooiing: Ondersteunend beleid voor het creëren van mogelijkheden tot recreatieve activiteiten, zodat een bevredigende invulling van 5

16 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen vrijetijdsbesteding voor haar leden wordt gerealiseerd; Financiën: Goed financieel beheer, zodat een sluitende exploitatie gerealiseerd wordt gebaseerd op goedgekeurde begrotingen en realistische bronnen van inkomst; Externe relaties: Effectieve contacten met normstellende en beïnvloedende instanties, zodat verenigingsbelangen maximaal worden behartigd; Luchtvaartgezindheid: Interne saamhorigheid en externe promotie, zodat intern en extern een hecht draagvlak gevormd wordt voor luchtvaart gerichte activiteiten in het algemeen in Nederland. Algemeen beleid Het beleid van de afdeling Zeilvliegen is erop gericht alle beoefenaren van de Zeilvliegsport een optimale gelegenheid te bieden deze sport uit te oefenen met als uitgangspunt een goede verstandhouding met de externe omgeving, beginnend bij andere beoefenaars van de recreatieve luchtvaart tot aan de vertegenwoordigers van de overheid en belangengroeperingen. Doelstellingen De Afdeling stelt zich ten doel het beoefenen van de zeilvliegsport te bevorderen in de ruimste zin. De afdeling tracht haar doel te bereiken door: Het geven van voorlichting en adviezen; Het uitgeven van een afdelingsblad; Het instellen van commissies en werkgroepen; Het in samenwerking met de overheid doen vaststellen van regels ten aanzien van de zeilvliegsport; Het bevorderen en onderhouden van internationale contacten op het gebied van de zeilvliegsport; Het beoefenen van het zeilvliegen als topsport, breedtesport, in recreatieve en educatieve zin; Het creëren en doen creëren van een maatschappelijk - en in het bijzonder. Ruimtelijk en juridisch - kader, waarbinnen de mogelijkheden voor het in praktijk beoefenen van de Zeilvliegsport, met inachtneming van algemene belangen als veiligheid en leefbaarheid van het milieu, optimaal zijn. Het faciliteren van zaken die het wettelijk mogelijk maken de sport uit te voeren. Hieronder valt: het examineren van brevetteringseisen het verkrijgen van terreinen het optreden als gesprekspartner van beleidsbepalende instanties en organisaties. de belangen van de afdeling Zeilvliegen af te stemmen met belangen van andere KNVvL afdelingen. Overleg is onder meer noodzakelijk ten aanzien van het medegebruik van terreinen en faciliteiten, luchtruimgebruik en evenementen. Uitvoering Beleid De Afdeling Zeilvliegen beschikt over een Handboek Zeilvliegen, welke goedgekeurd en aangenomen is door de afdelingsvergadering van 9 februari Dit Handboek vormt een complete verzameling van alle geldige reglementen op het gebied van zeilvliegen, waarin zijn opgenomen de volgende onderwerpen: Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNVvL, waardoor deze toegankelijk zijn voor de leden van de afdeling; Afdelingsreglement Zeilvliegen, waarin opgenomen het Sanctiebeleid en Sanctie reglement; Regeling Zeilvliegen waarin opgenomen de Regeling Hoogtemeter, Classificatie luchtruim en Voorrangsregels LVR; Basis Veiligheidsreglement Zeilvliegen; Technische Eisen Zeilvlieglier-installaties Brevetteringsreglement Opleidingsreglement Sanctiebeleid 6

17 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING Doel 1. Doel van het sanctiebeleid is, in het belang van de veiligheid en de continuïteit van de sport, corrigerend te kunnen optreden bij geconstateerde overtredingen. 2. Niet uit het oog mag worden verloren, dat de sancties opgelegd worden aan medesporters en dat de sanctiecommissie en de dienstdoend startofficieren (DDS) bij het opleggen hiervan de redelijkheid en billijkheid in acht moeten nemen. Middelen 1. Door de sanctiecommissie kunnen nationaal geldende sancties worden opgelegd. Deze zijn: a. een waarschuwing b. een berisping c. een schorsing van de bevoegdheid d. het intrekken van een of meerdere bevoeghe(i)d(en) voor bepaalde tijd 2. Door de dienstdoend startofficier (DDS) kunnen regionale geldende sancties worden opgelegd. Deze zijn: a een waarschuwing b een berisping c een startverbod Ad 1a. Een waarschuwing is een sanctie die opgelegd wordt bij een lichte overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven, en wordt gewezen op mogelijke sanctionele gevolgen indien betrokkene dit nalaat. Doel van deze sanctie is om betrokkene nogmaals op de hoogte te brengen van de zin en inhoud van voorschriften. Ad 1b. Een berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt terechtgewezen en wordt er op gewezen dat bij herhaling van overtreding der voorschriften een zwaardere sanctie wordt opgelegd indien dit binnen een half jaar gebeurt. Doel van deze sanctie is om betrokkene te wijzen op de voorschriften en hem duidelijk te maken welke zwaardere sanctie volgt bij herhaling. De voorwaardelijk opgelegde zwaardere sanctie treedt direct in werking bij een geconstateerde herhaling van overtreding van de voorschriften. Ad 1c. Een schorsing is de sanctie die opgelegd wordt bij zeer ernstige overtreding van de voorschriften waarbij lichamelijk letsel en/of materiële optreed of had kunnen optreden. De schorsing is een voorlopige sanctie die het de houder van een bevoegdheid verbiedt om deze bevoegdheid uit te oefenen totdat de sanctie commissie een nadere uitspraak ter zake van de overtreding heeft gedaan. Deze uitspraak moet binnen acht (8) weken worden gedaan. De uitspraak houdt in: intrekking van de schorsing, van de oefenvergunning of van de bevoegdheid voor bepaalde tijd. Doel van deze sanctie is om aan een situatie waarin acuut handelen ten aanzien van betrokkene wordt gevraagd, het hoofd te kunnen bieden en zo herhaling of escalatie van deze situatie te voorkomen, zonder dat overhaast een definitieve beslissing met zeer ernstige gevolgen behoeft te worden genomen. Ad 1d. Het intrekken voor bepaalde tijd van een of meerdere bevoegdhe(i)d(en), is een sanctie die de houder van één of meerdere bevoegdheden kan worden opgelegd teneinde het hem onmogelijk te maken voor een omschreven periode van deze bevoegdhe(i)d(en) gebruik te kunnen maken. Deze sanctie heeft steeds een tijdelijk karakter en kan een tijdvak van ten minste een maand en ten hoogste tien jaar beslaan. Doel van deze maatregel is de betrokkene die houder is van een of meerdere bevoegdheden in bepaalde gevallen tegen zichzelf te beschermen als ook om daarmee andere beoefenaren van de zeilvliegsport te beschermen voor de uitoefening van een afgegeven bevoegdheid, door de betrokkene. Ad 2a. Een waarschuwing is een sanctie die opgelegd wordt bij een lichte overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven, en wordt gewezen op mogelijke sanctionele gevolgen indien betrokkene dit nalaat. Doel van deze sanctie is om betrokkene nogmaals op de hoogte te brengen van de zin en inhoud van voorschriften. Ad 2b. Een berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de voorschriften. Betrokkene wordt terechtgewezen en wordt er op gewezen dat bij herhaling van overtreding der voorschriften een zwaardere sanctie wordt opgelegd indien dit binnen een maand gebeurt. Doel van deze sanctie is om betrokkene te wijzen op de voorschriften en hem duidelijk te maken welke zwaardere sanctie volgt bij herhaling. De voorwaardelijk opgelegde zwaardere sanctie treedt direct in werking bij een geconstateerde herhaling van overtreding van de voorschriften. Ad 2c. Een startverbod is de sanctie die opgelegd wordt bij ernstige overtreding van de voorschriften waarbij lichamelijk letsel en/of materiële schade optreedt of had kunnen optreden. Betrokkene wordt de mogelijkheid voor bepaalde tijd ontnomen om te starten vanaf de betreffende, door of vanwege de KNVvL afdeling zeilvliegen beheerde, startplaats. De minimale tijd, die daarbij vastgesteld kan worden, is twaalf (12) uren, de maximale tijd is twee (2) maanden. 7

18 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Doel van deze sanctie is om de betrokkene te confronteren met de gevolgen van het niet naleven der voorschriften, de daaraan mogelijk verbonden gevolgen en hem daarvoor een verplichte overdenkingstijd te geven. Procedures 1. De sancties moeten zo spoedig mogelijk na de geconstateerde overtreding worden opgelegd. 2. Sancties zoals omschreven onder 1c en 1d worden opgetekend in het logboek door de sanctiecommissie direct volgend op de laatst genoteerde start in het logboek van de betrokkene. 3. Sancties zoals omschreven onder 2c worden opgetekend in het logboek door de betrokken startofficier direct volgend op de laatst genoteerde start in het logboek van de betrokkene. 4. Van een door een startofficier opgelegde sanctie hier vermeld onder 2c wordt schriftelijk melding gemaakt aan de sanctie commissie. 5. Van de sancties 1c en 1d volgt publicatie in het afdelingsorgaan. Topsport beleidsplan Het beleid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart met betrekking tot de uitoefening van luchtsporten in het algemeen en topsport in het bijzonder, wordt toegelicht in het KNVvL Topsport Beleidsplan. Elke 5 jaar wordt het Topsportbeleidsplan van de afdeling Zeilvliegen geëvalueerd en aangepast aan de huidige situatie. Voor het Topsportbeleidsplan is het volgende tot doel gesteld: middels een gestructureerde aanpak, vanuit de basis tot in de top, de wedstrijdzeilvliegsport op een hoger plan te brengen, met nationaal en internationaal aansprekende resultaten. Hierbij behoren de volgende ondersteunende doelstellingen: vorm geven aan een organisatie die een goede basis vormt voor het ondersteunen (financieel, materieel, organisatorisch), vliegtechnisch opleiden en begeleiden (trainen/coachen) van topzeilvliegers. het leggen van de link tussen topsport en publiciteit (door de KNVvL) t.b.v. promotie van de zeilvliegsport en ter ondersteuning van de te ontplooien activiteiten op het gebied van sponsoring. Middels dit sportbeleidsplan kunnen Nederlandse toppiloten in enkele jaren klimmen van middenmoter naar subtopper in het internationale veld. Op internationaal niveau geldt als subtop een plaats tussen de 11 en 30 op de EK en WK. Over enkele jaren moet dit sportbeleidsplan herzien en aangepast worden met de dan opgedane ervaringen voor het verdere doorstoten naar de wereldtop. Breedtesport beleidsplan Met een in beginsel vergelijkbare doelstelling als het Topsportbeleidsplan wordt door het Afdelingsbestuur Zeilvliegen momenteel nagegaan of de breedtesport met betrekking tot het zeilvliegen gediend is met een Breedtesportbeleidsplan. Documenten Alle Documenten en Operationele Instructies voor zover onder verantwoordelijkheid van het Afdelingsbestuur, en genoemd in het Kwaliteitshandboek, die gecontroleerd worden in PAR. 7 aangegeven. Voorgenomen revisies van bovengenoemde documenten worden door het Afdelingsbestuur voor commentaar aan de besturen van de aangesloten clubs, scholen en verenigingen voorgelegd, zodat deze commentaar kunnen geven die verwerkt zal worden in de uiteindelijke versie van een document. De voorzitter van het Afdelingsbestuur besluit over de uiteindelijke vorm en inhoud van de revisie, tekent voor goedkeuring alsmede een distributielijst en autoriseert de distributie Het Kwaliteitshandboek van de Afdeling wordt beheerd door de daartoe aangestelde kwaliteitsfunctionaris, zijnde de voorzitter van het afdelingsbestuur. Documenten die niet op de verzendlijst staan, worden gemerkt met een stempel ongecontroleerd. 8

19 KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING 4 - KWALITEITSGEBIEDEN Bestuurlijke verantwoordelijkheden Taken en bevoegdheden van het Afdelingsbestuur en de afzonderlijke leden van het Afdelingsbestuur zijn gedefinieerd en vastgelegd in het Afdelingsreglement. Het Afdelingsbestuur heeft voor de uitvoering van haar taken de beschikking over alle regelingen en voorschriften, voor zover van toepassing, binnen de geldende wettelijke kaders. Behoeftestelling De wensen en verwachtingen van de leden en relaties t.a.v. de diensten worden officieel verkregen en vastgelegd door middel van (jaarlijks) de Algemene Ledenvergadering. Tussentijds zijn geregelde diverse overlegsituaties gaande afhankelijk van de behoeftestelling van partijen. Zo zijn er overlegstructuren tussen het Afdelingsbestuur en de Aangesloten verenigingen, maar ook tussen het Afdelingsbestuur en de (professionele) Schoolhouders, en bovengenoemde partijen in tri-partite-overleg. Een en ander naar behoefte en op initiatief van de afzonderlijke partijen. Kader en medewerkers De daadwerkelijke uitvoering van de kaderfuncties gebeurt door: 1. Het Afdelingsbestuur 2. (Permanente) Commissies/commissarissen speciale vakgebieden 3. Ad-Hoc commissarissen / functionarissen van aangesloten verenigingen / derden op projectbasis Eindverantwoordelijk voor de kwaliteitshandhaving van bovengenoemd kader en medewerkers is het Afdelingsbestuur als collectief. Tussentijdse controle van de kwaliteitshandhaving ligt bij het verantwoordelijke bestuurslid (zie ook organogram). Vliegbewijs en brevetten De complete wet- en regelgeving voor de luchtvaart wordt per onderwerp opnieuw geschreven. De Luchtvaartwet wordt stap voor stap overgeheveld naar de Wet Luchtverkeer die vervolgens van naam verandert: Wet luchtvaart. Dit vormt de aanleiding voor een nieuwe structuur voor zgn. 'bewijzen van bevoegdheid' en als gevolg hiervan zal een nieuw vliegbewijs zijn intrede doen: het RPL (recreational pilot licence). Het RPL is er voor bijna alle vormen van sportieve of recreatieve luchtvaart binnen het Nederlandse luchtruim. Het RPL is bedoeld als een relatief eenvoudig vliegbewijs voor het besturen van luchtvaartuigen die gecertificeerd zijn of luchtwaardig zijn bevonden, voor maximaal 4 inzittenden. Voor zeilvliegers zal het RPL-Gliders gaan gelden. De brevetten 2 en 3 zullen te zijner tijd verdwijnen en vervangen worden door een nieuw document dat door de RLD wordt uitgegeven. Tot nader bericht blijft het huidige brevettensysteem van kracht en blijven dus ook alle bestaande brevetten geldig. Opleidingen Het bestuur van de afdeling Zeilvliegen heeft met betrekking tot opleidingen een voornamelijk coördinerende taak. De afdeling heeft in de loop der jaren twee (leer-)boekwerken opgesteld. In het Handboek Zeilvliegen is een overzicht van de meest recente, op het zeilvliegen van toepassing zijnde regelgeving opgenomen, alsmede de diverse beleidsmatige publicaties van de afdeling. Het dient als vademecum voor gebruik door zeilvliegers. De tekst is onderhevig zijn aan regelmatige vernieuwingen. Het betreft dan ook een losbladig geheel waardoor wijzigingen eenvoudig en efficiënt kunnen worden doorgevoerd. 9

20 Hoofdstuk I - KWALITEITSZORG en -BORGING KNVvL, Afdeling Zeilvliegen Een ieder die lid is van de afdeling krijgt bij eerste lidmaatschapstermijn dit handboek toegezonden, en wordt geacht de inhoud tot zich te nemen, de wijzigingen op dit vlak bij te houden, en in het vervolg in de geest hiervan te handelen. De inhoud van dit boekwerk bewerkstelligt een (min of meer) continue vorm van scholing van de zeilvlieger in Nederland. Sinds de jaren 80 is een het boek De theorie van het zeilvliegen in omloop. In 2001/2002 zal een geheel vernieuwde en herziene gepubliceerd worden. Opleidingsinstellingen De opleidingsinstellingen in Nederland hebben zich verenigd in de Vereniging van Nederlandse Zeilvliegscholen (NVZ). De oprichting is ontstaan uit de behoefte om de aanwezige professionele kennis en ervaring te bundelen en zo gezamenlijk te komen tot verdere verbetering en standaardisering van de zeilvliegopleidingen. De vereniging is tevens, gezien haar professionele karakter, een advies- en overlegorgaan naar zowel het bestuur van de KNVvL, als ook naar de leden en de aangesloten zeilvliegpiloten. Naar de KNVvL zal zij adviseren omtrent onder andere zeilvliegopleidingen, regelgeving, brevetteringsregelingen en exameneisen. De opleidingsinstellingen vervullen een belangrijke rol in zeilvliegend Nederland. Het doel is het veilig en verantwoord opleiden van mensen tot goede en zelfstandige piloten. De doelstellingen van de VNZ zijn: Een overlegorgaan te zijn tussen de aangesloten scholen om de lesstructuur te verbeteren. Ervoor te zorgen dat de goede naam die de zeilvliegsport in Nederland heeft, gehandhaafd wordt en beschermd blijft door mideel van standaardisering van opleidingen, optimalisering van de veiligheid, bescherming tegen illegale zeilvliegactiviteiten, het ontwikkelen en operationeel houden van vlieg(les)locaties. Examens De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft toestemming om de theoretische examinering van de recreatieve vliegbewijzen uit te laten voeren in een door de KNVvL opgerichte Stichting (KNVvL Examinering Instituut - KEI). Een en ander conform het daarover gestelde in het Examen Reglement van de Wet voor Bewijzen van Bevoegdheid in de Luchtvaart (in dit verband kan tevens verwezen worden naar de passages over zelfregulering van de sportieve en recreatieve luchtvaart in de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart (24804 d.d. 12 juli 1996) en in de toelichting bij genoemde Wet). Het KEI omvat alle activiteiten m.b.t. de theoretische en praktische examinering voor onder andere het Recreatief Vliegbewijs "Gliders" (RPL(G)) in het kader van het Besluit Bewijzen van Bevoegdheid voor de Luchtvaart. De doelstellingen in het kader van de recreatieve vliegbewijzen van het KEI zijn: Het bevorderen van een veilige en bekwaam uitgevoerde beoefening van de sportieve en recreatieve luchtvaart door middel van terzake geschikte examens, Het samenstellen van de theorie-examens en het ter goedkeuring voorleggen aan de RLD, Het organiseren en afnemen van de theoretische examens voor elke geregistreerde opleiding voor een RPL, Het beoordelen van de resultaten van de theoretische examens en het ter goedkeuring en vaststelling voorleggen aan de RLD, Het intern waarborgen van de kwaliteit van de praktijk examinering, Het administreren van de relevante gegevens. Het Handboek Examinering Instituut zal de volledige organisatie en procedures weergeven (in prep.). Bewijzen van bevoegdheid De bevoegdheden-regeling van brevetten en aantekeningen op deze brevetten wordt in het Brevetteringsreglement beschreven. Erkenning brevetten In 1996 is door de FAI de International Pilots Proficiency Identification Card (IPPI-card) ingevoerd. Deze internationale erkenning van nationale brevetten is een initiatief van de CIVL/FAI en wordt (bijna) overal in Europa erkend. 10

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie