Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid"

Transcriptie

1 Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid 11.1 Inleiding De gemeente Spijkenisse streeft naar een complete stad waarin de inwoners zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk, naar vermogen, meedoen in de samenleving. Ter ondersteuning hiervan wordt geprobeerd om de lokale samenleving en daarbij horende voorzieningen zo in te richten dat problemen zo veel mogelijk worden voorkomen en dat inwoners zelf problemen kunnen opvangen en oplossen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle inwoners mogelijkheden hebben en zich inzetten om zo zelfredzaam mogelijk te zijn op de volgende leefgebieden: leefbaarheid, persoonlijk welbevinden, onderwijs, werk en inkomen en tot slot daginvulling Probleemanalyse Het college stimuleert en verwacht dat inwoners problemen zoveel mogelijk op eigen kracht oplossen en daarnaast als eerste een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. De meeste mensen kunnen hun problemen ook zelf, of met hulp van hun sociale netwerk, oplossen. Een beperkt deel van onze inwoners beschikt echter niet over een voldoende adequaat netwerk. Ook kunnen er problemen of beperkingen zijn, die niet binnen het sociale netwerk kunnen worden opgelost. Deze inwoners zijn dan (tijdelijk) verminderd zelfredzaam. Verminderde zelfredzaamheid kan o.a. tot gevolg hebben dat huishoudens: - onvoldoende inkomen uit arbeid hebben of geen werk meer hebben, - hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onvoldoende nemen (binnen dit programma betekent dit onder andere dat sociale relaties problematisch worden of wegvallen, er minder vrijwilligers zijn en er minder mantelzorg mogelijk is), - hun problemen niet meer zelfstandig kunnen oplossen, waardoor een beroep op professionele (door de gemeente bekostigde) ondersteuning noodzakelijk wordt, - overlast veroorzaken (verloedering van het gezin en de woonomgeving, onhygiënische situaties, gevoelens van onveiligheid) - afglijden naar een niveau waarbij de regie over het leven ontbreekt (multiproblemen met bijvoorbeeld verslaving, zware schulden en dakloosheid en/of toevlucht nemen tot huiselijk geweld) met grote maatschappelijke kosten tot gevolg. Ondersteuningsvoorzieningen die onder dit programma vallen zijn bedoeld voor deze (tijdelijk) verminderd zelfredzame inwoners. Verminderde zelfredzaamheid kan zich voordoen op een van de genoemde leefgebieden, maar ook op meerdere tegelijk. In dat geval is er sprake van multiproblematiek en is er behoefte aan een integraal traject naar zelfredzaamheid. De wettelijke kaders hiervoor zijn onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet tijdelijk huisverbod (Wth), de Wet Participatiebudget en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Hierbij is het doel de zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten, zodat deze (weer) naar vermogen kan en gaat participeren in de samenleving. Van de inwoner die ondersteuning ontvangt, wordt op zijn minst verwacht dat hij/zij zich hiervoor naar vermogen inzet. Ten behoeve van de uitvoering van de meeste van de genoemde wetten worden (al dan niet geoormerkte) rijksbudgetten beschikbaar gesteld. Sinds enkele jaren wordt op nagenoeg alle budgetten binnen dit programma flink bezuinigd. Deze rijksbezuinigingen kunnen niet worden gecompenseerd. Hierdoor zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om in de totale ondersteuningsbehoefte van inwoners te voorzien. Dit zal tot gevolg hebben dat hierboven geschetste consequenties zich zullen voordoen en dat er ook geen middelen beschikbaar zijn om deze gevolgen op te vangen. De keuze wie wel en niet kan 90 Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse

2 worden ondersteund, zal steeds meer (mede) afhankelijk worden van de inspanning van betrokkene zelf (wederkerigheid). Dit betekent dat extra overlast en schrijnende situaties niet zijn te voorkomen Probleemstelling Door veranderingen in onze maatschappij en de economische crisis, zullen er steeds meer mensen zijn met grote problemen. Door terugloop in middelen, zal daarentegen minder ondersteuning beschikbaar zijn. Er zullen vaker situaties zijn waarin geen oplossing of ondersteuning mogelijk is. Wanneer geen of onvoldoende voorzieningen worden ingezet ter voorkoming of terugdringing van de problemen als omschreven in de probleemanalyse, leidt dit tot de volgende probleemstellingen: - Belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt en/of in de (lokale) samenleving vanwege schuldenproblematiek, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, beperkingen van lichamelijke, psychische, verstandelijke of psychosociale aard, of een onvoldoende gezondheidsbeleving. Een deel van deze groep heeft aangepaste arbeidsomstandigheden nodig binnen de Wsw; - Discrepantie tussen de eisen/wensen van de werkgever en de mogelijkheden van de werkzoekende, waardoor mensen een (groter) beroep doen op de bijstand (Wwb); - Stijging van het beroep op de eerste- en tweedelijns zorg doordat mensen van 65 jaar en ouder vaker dan gemiddeld te maken krijgen met ziekte of gebrek, waardoor hun zelfredzaamheid kan afnemen en daarnaast doordat er vaker sprake is van overbelasting van mantelzorgers; - Het aantal dak- en thuislozen neemt toe wanneer niet vroegtijdig voorzieningen worden ingezet om huisuitzettingen en zware (psychische) problematiek te beperken of om daklozen weer een thuissituatie te bieden, hetgeen leidt tot vermindering van leefbaarheid in buurten (meer overlast) en grote maatschappelijke kosten voor resocialisatie; - Een te beperkt inkomen in een huishouden om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan en/of op een minimaal niveau activiteiten te kunnen ondernemen op maatschappelijk en cultureel vlak; - Het aantal situaties van huiselijk geweld neemt toe wanneer personen geen mogelijkheden meer zien om hun toegenomen problematiek het hoofd te bieden en/of wanneer huishoudens waarin geweld een rol speelt geen methodieken krijgen aangereikt om zonder geweld met moeilijke situaties om te gaan. - Meer mensen kunnen minder lang dan gewenst in hun eigen woonomgeving blijven wonen, vanwege verminderde zelfredzaamheid Wat willen we bereiken? Werk en Inkomen Iedere inwoner van Spijkenisse gaat op verantwoorde wijze om met zijn inkomsten en uitgaven en is voor zijn inkomen niet afhankelijk van een overheidsvoorziening. effectindicator bron realisatie streefwaarde 2013 Percentage huishoudens met een 5,5% <6% WWB, IOAW/Z en BBZ Percentage huishoudens dat in een FinScan 2,3 % < 2,3 % gemeentelijk schuldbemiddelingstraject zit Allegro en Percentage van de minimahuishoudens tot 110% dat een minimaregeling verstrekt krijgt Minimascan Stimulansz nvt >80% Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse 91

3 Percentage van de kinderen van 4 t/m 17 jaar behorend tot minimahuishoudens tot 110% dat een minimaregeling verstrekt krijgt Minimascan Stimulansz nvt >80% Maatschappelijke zelfredzaamheid Iedere inwoner van Spijkenisse vervult naar vermogen een actief, participerende rol en neemt deel aan de lokale samenleving. effectindicator bron realisatie streefwaarde 2013 Percentage inwoners dat Inwonersenquête 23% >23% vrijwilligerswerk verricht Percentage inwoners dat mantelzorger is Inwonersenquête 13% >13% Percentage cursisten met een betere beheersing Nederlandse taal; niveauverhoging van één of meer niveaus Capabel Taal/ Albeda nvt >70% Gezond in en om de woning Iedere inwoner van Spijkenisse voelt zich gezond en beschikt over passende woonruimte, waardoor hij/zij (met het gezin) zo lang mogelijk zelfstandig kan leven. effectindicator bron realisatie streefwaarde 2013 Percentage inwoners dat zich Nog te nvt >70% gezond voelt ontwikkelen vraag in Inwonersenquête Cijfer inwoners van 65 jaar en Inwonersenquête 8,1 >8 ouder voor mate van zelfredzaamheid Percentage inwoners die de weg NIET kennen naar instellingen en organisaties op gebied van hulp en zorg Inwonersenquête 8% <8% Opvang en crisis Iedere inwoner van Spijkenisse die zich in een kritieke noodsituatie bevindt, opvang en ondersteuning naar zelfredzaamheid bieden. effectindicator bron realisatie streefwaarde 2013 Aantal bij gemeente Spijkenisse aangemelde unieke dakloze personen met als herkomstgemeente Spijkenisse WMI 310 < Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse

4 Aantal meldingen huiselijk geweld Aantal meldingen bemoeizorg (OGGZ) Aantal crisissen door Delta crisisdienst zijn uitgevoerd Zorgpunt GGD Zorgpunt GGD Delta crisisdienst (in 2010) 45 (in 2010) Wat gaan we daarvoor doen? Werk en Inkomen prestatie-indicator bron realisatie streefwaarde 2013 Mutatie klantbestand (saldo GWS 1,1% <3% klantenbestand) uitkeringen Percentage uitstroom naar werk t.o.v. totale uitstroom GWS 45% >45% Percentage klanten schuldbemiddeling met succesvolle interventie Percentage klanten dat bij beëindiging van het WSNP- traject geen schulden meer heeft Aantal unieke huishoudens waaraan een minimaregeling (PMB en CZ) is verstrekt Aantal kinderen van 4 t/m 17 jaar waarvan een kindbijdrage Persoonlijk MinimaBudget is verstrekt Percentage van het aantal Wswwerknemers, woonachtig in Spijkenisse en werkzaam bij De Welplaat, dat gedetacheerd, op locatie of begeleid werkt. FinScan Allegro 66% >70% Opus 87% >85% GWS nvt >2234 GWS nvt >986 De Welplaat 32,2% >32,2% Maatschappelijke zelfredzaamheid prestatie-indicator bron realisatie streefwaarde 2013 Aantal vrijwilligersorganisaties dat CFA 67 >15% gebruik maakt van de collectieve WA-verzekering Aantal bezoekers voor de digitale vrijwilligersvacaturebank Nog niet bepaald nvt Opzetten van de digitale vacaturebank Percentage van de mantelzorgers Inwonersenquête 6% <6% dat (dreigend) overbelast is als mantelzorger Slagingspercentage asielzoekers examen NT2 ROC nvt 90% Aantal maatschappelijke begeleidingstrajecten vluchtelingenwerk Aantal gestarte trajecten volwasseneneducatie St. Vluchtelingenwerk 14 >14 Albeda 264 >264 Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse 93

5 Gezond in en om de woning prestatie-indicator bron realisatie streefwaarde 2013 Aantal hulpverleningstrajecten Careyn psychosociaal Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat zegt tevreden te zijn met de invulling van de vrije tijd Inwonersenquête 81% >80% Percentage 75+ inwoners dat gebruikt maakt van een individuele Wmo voorziening Wmo- tevredenheidcijfers Percentage van de inwoners dat minimaal 1 hulpmiddel ontvangt Het aantal deelnemers voor de AED cursus 68% <68% KCC en externe bedrijven 7,7 >7 14% <14% AED solutions BV Opvang en crisis prestatie-indicator bron realisatie (2010/2011) Percentage personen in de maatschappelijke opvang dat binnen 6 maanden de opvangvoorziening verlaat Aantal aangeboden hulpverleningstrajecten bestrijding huiselijk geweld Leger des Heils en Flexus 48% (in 2010) streefwaarde 2013 > 48% Careyn Aantal opgelegde huisverboden GGD RR Aantal verleende urgentie uit Afdeling MO nvt <10 maatschappelijke opvang 11.6 Effectiviteitmeting Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de doelstellingen aan de hand van de WIZ monitor Wat mag het kosten? Bedragen x Realisatie Begr. Begr. Mrj. Begr. Mrj. Begr. Mrj. Begr Lasten Baten Saldo Programma Mutaties in Reserves Saldo na Bestemming Naast de toegestane loon- en prijscorrectie en de vastgestelde begrotingswijzigingen zijn binnen dit programma een aantal mutaties verwerkt. De geraamde vergoeding van het rijk voor het Participatiebudget is ten opzichte van de begroting 2012 met 1,2 miljoen afgenomen ( 5,2 miljoen in 2012 tegenover 4 miljoen in 2013). Voor 2014 en verder wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse afname van het budget tot een geraamde 94 Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse

6 rijksbijdrage in 2016 van 2,3 miljoen. De lasten zijn vanaf 2014 hoger dan de geraamde rijksbijdrage. Tot en met 2014 kan een beroep gedaan worden op de vooruit ontvangen middelen van het participatiebudget (meeneem regeling onderuitputting voorgaande jaren). Naar verwachting zijn deze middelen na 2014 volledig besteed. Voor het jaar 2015 en 2016 is vooralsnog een negatieve stelpost opgenomen in afwachting van verdere ontwikkeling. Per saldo is het participatiebudget neutraal in de begroting opgenomen. Binnen dit programma zijn de ramingen bijgesteld van de baten en de lasten van het WWB Inkomensdeel. De raming van de uitgaven is gebaseerd op een stijging van 3% van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 (eind 2013: WWB) waarna naar verwachting voor 2014 een stijging volgt van 2%, een stabilisatie in 2015 en een verwachte daling in De geraamde inkomsten voor 2013 (rijksvergoeding WWB Inkomensdeel ) zijn gebaseerd op de voorlopige beschikking 2013, waarbij het budget voor 2013 bijna 1% hoger is dan het budget De inkomsten volgen daarna meerjarig de trend van de uitgaven. Als gevolg van de bijgestelde ramingen ontstaat een voordelige stelpost (sluitpost WWB I-deel) van 0,9 miljoen in 2013 aflopend tot 0,1 miljoen in Hiervan is voorgesteld om in 2013 en 2014 een bedrag ad (bijdrage algemene middelen op het WWB Inkomensdeel) vrij te laten vallen als dekkingsvoorstel voor de begroting. Hiermee resteert een stelpost WWB I-deel van circa in 2013 en in Verder is het budget Wmo huishoudelijke hulp door een toename van het aantal uren zowel aan de lasten als aan de baten kant (ontvangsten eigen bijdrage) met verhoogd. De aanbesteding op collectief vervoer is aanleiding geweest om de lasten en baten (inkomsten eigen bijdrage) zuiver te begroten. In 2012 zijn de baten verrekend in het saldo op de lasten terwijl vanaf 2013 de baten ad in de begroting zijn verantwoord. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag hogere lasten. Binnen het product Wmo hulpmiddelen heeft een verschuiving plaatsgevonden van van aanpassingen aan huis/individuele vervoersvoorziening naar collectief vervoer. In de decentralisatie uitkering MO/OGGZ is rekening gehouden met een structurele verlaging van het budget van als gevolg van een verschuiving van de verdeelsystematiek (junicirculaire 2012). De decentralisatie uitkering Vrouwenopvang is structureel verhoogd met voor de brede aanpak van geweld huiselijke kring en aanpak van ouderenmishandeling (junicirculaire 2012). Tot slot is voorgesteld om als vrijval: een bedrag ad voor lokaal gezondheidsbeleid (2013 & 2014) en een bedrag ad vanuit de stelpost Wmo (2013) in te zetten als dekkingsvoorstel voor de begroting Belangrijke ontwikkelingen voor 2013 Door (het noodzakelijk worden van) de verkiezingen in september 2012, is er veel onduidelijkheid ontstaan over eerder in gang gezette ontwikkelingen. In ieder geval betekent dit dat een nieuw kabinet een besluit zal moeten nemen omtrent voortzetting van de decentralisaties AWBZ en Wet werken naar vermogen, de grootste (opgeschorte) ontwikkelingen binnen dit programma. Verder zal de gemeente Spijkenisse per 2013 gaan werken volgens De Kantelingsgedachte. Ook wel omschreven als de andere manier van werken waarbij het perspectief verschuift van een recht op naar een compensatieplicht waarbij de eigen kracht van de burger en diens sociale netwerk beter worden benut. Bij De Kanteling gaat het om sturen op resultaat en sturen aan de voorkant van het proces waarvoor een integrale vraagverheldering plaatsvindt (ook wel keukentafelgesprek genoemd). Vanuit het compensatiebeginsel wordt aangesloten bij de behoeften en doelen van de inwoners, waarbij maatwerk wordt geboden vanuit het perspectief tot participatiebehoefte/mogelijkheid en niet vanuit het perspectief op het ziektebeeld. Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse 95

7 De onderstaande zaken betreffen ontwikkelingen die naar verwachting in 2013 zullen gaan spelen: - Aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW per Als gevolg van deze wet zullen uitkeringsontvangers die frauderen altijd de ten onrechte verkregen uitkering terug moeten betalen en krijgt men daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Ook leidt recidive bij fraude met bijstand leidt tot 3 maanden uitsluiting van het recht op bijstand; - Wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) per , waardoor de aansturing van het Vavo onder aansturing van het Rijk komt. Ook mogen educatiemiddelen enkel nog kan inzetten voor Nederlandse taal en rekenen en NT2; - Wijziging Wet Inburgering (Wi) per , waardoor inburgering niet langer de verantwoordelijkheid van gemeenten zal zijn. Inburgering wordt de eigen verantwoordelijkheid van mensen die naar Nederland komen; - Bezuiniging op het participatiebudget, waardoor ten opzichte van 2012 circa 23% minder budget beschikbaar zal zijn voor participatie. - De Boeg betreft een tijdelijke daklozenopvang met 20 plaatsen en kan tot uiterlijk mei 2014 dienst doen. Dit betekent dat de vormgeving van de definitieve opvang in 2013 verder moet worden voorbereid en worden geïmplementeerd. - Het ministerie van VWS voert vanaf 2010 een herverdeling van de rijksuitkeringen MO/OGGZ/VB door. Hierdoor is Spijkenisse de afgelopen jaren fors gekort op haar centrummiddelen (over 2010 t/m 2012 is de rijksuitkering MO/OGGZ/VB van 3,2 naar 2,3 teruggegaan). De herverdeling duurt tot en met 2013 (conform huidige informatie), het kortingsbedrag voor 2013 is nog niet bekend. De forse kortingen op de centrummiddelen hebben gevolgen voor de hulp aan kwetsbare burgers en de inzet op verslavingszorg. In dit kader vindt tevens een heroriëntatie op de vormgeving van de toeleiding van bemoeizorgclienten/zorgmijders plaats. - In het kader van de Stelselwijziging Vrouwenopvang heeft het ministerie van VWS besloten om een aantal maatregelen/wijzigingen door te voeren. In dit kader is VWS ook voornemens om de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang te gaan herverdelen. VWS is in 2012 gestart met de ontwikkeling van het nieuwe verdeelmodel voor de Vrouwenopvang. In het kader van genoemde stelselwijziging wil VWS ook dat de (centrum)gemeenten elke vier jaar een regiovisie geweld in huiselijke kring gaan ontwikkelen. Hierbij gaat het om een brede visie waarin tevens de aanpak van kindermishandeling en samenhang tussen de justitiële en de gemeentelijke zorgketen meegenomen dient te worden. Dit betekent dat (centrum)gemeenten, in overleg met de regiogemeenten, naar verwachting per 2013 regiovisies moeten gaan opstellen. 96 Programmabegroting 2013 Gemeente Spijkenisse

Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid

Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Werk en inkomen Iedere inwoner van Spijkenisse gaat op verantwoorde wijze om met zijn inkomsten en uitgaven en is

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Programma 13 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Programma 13 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID Programma 13 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID 13.1 Inleiding Spijkenisse streeft naar een complete stad waarin de inwoners zelfredzaam zijn en constructief meedoen in de samenleving. Veel wetten

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg

Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg Commissie Samenleving (Coördinerende) Portefeuilles Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling(en) Stadszaken en Dienstverlening Programmadoelstelling (missie) Haarlem

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Programma 7 Werk en inkomen

Programma 7 Werk en inkomen Programma 7 Werk en inkomen Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Samenleving Sociale Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programmadoelstelling (missie) De hoofddoelstelling van programma

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Memo. Overzicht belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de integrale openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ+)

Memo. Overzicht belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de integrale openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ+) Inwoners Integraal Inwonersbeleid en Processen Memo aan Stuurgroep OGGZ+ van Marian Jacobs datum pagina 20 april 2012 1 van 14 betreft Overzicht belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Programma 3. Meidwaan en omtinken

Programma 3. Meidwaan en omtinken Trojka: Programmahouder : R. Bos Donormanager : L. Venekamp Programmaregisseur : R. Meekma 3.1 Hoofddoelstelling Inwoners doen actief mee aan de samenleving. Dantumadiel streeft naar een samenleving waarin

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Muilwijk Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Freke Kerkvliet collegebesluit

Nadere informatie

deelrapport Kwetsbare burgers

deelrapport Kwetsbare burgers deelrapport Kwetsbare burgers Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 212 Inhoud Kernboodschappen 3 Kwetsbare burgers 4 Literatuur en websites 8 Gegevensbronnen 8 Lijst met afkortingen 8 J.M.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie