Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoud OBS Kompas Schoolgids en Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten en kwaliteit 6 Ouders en school 7 Activiteiten, afspraken, regelingen en externe instanties Afkortingen en adressen

3 Voorwoord Beste ouders, OBS kompas is voortdurend in ontwikkeling, waarbij de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind voorop staat. Ook de verschillende vieringen en een gezond pedagogisch klimaat dragen bij aan een schooltijd, waar aan uw kind later fijne herinneringen zal bewaren. Wij beseffen dat hulp van ouders hard nodig is om extra dingen voor de kinderen te kunnen doen. De klassenouders zijn de leerkrachten tot steun bij het regelen van hulp bij activiteiten. Ook de medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn belangrijke schakels tussen ouders en school. Deze schoolgids is geschreven voor twee schooljaren, voor en De mooie foto s zijn in januari 2014 genomen. We zaten toen net in ons nieuwe gebouw. Op de eerste schooldag van elk nieuw schooljaar ontvangt u van ons een smalle informatiegids, als bijlage bij deze schoolgids. Daarin staan de actuele gegevens voor het betreffende schooljaar, waaronder de schooltijden en vakanties, de data van de activiteiten, de groepsindeling, de namen van de teamleden en de verantwoording van resultaten en beleidsvoornemens. Met de maandbrief houden wij u voortdurend op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Deze maandbrief vindt u aan het einde van de maand naast het communicatiebord bij de entree van de school. Ook wordt de maandbrief op onze website geplaatst. Op deze website vindt u ook meer informatie over onze school. Het hele jaar door worden er nieuwe foto s van de laatste activiteiten geplaatst. Ook de notulen van de medezeggenschapsraad en de ouderraad kunt u op onze website vinden. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een duidelijk beeld heeft gekregen van onze school. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan zijn we graag bereid een en ander toe te lichten. Namens het team van OBS kompas wens ik iedereen een leerzame en prettige schooltijd. Joop Bloks, januari

4 1 Onze school 4 De identiteit van de openbare school OBS Kompas is een openbare school en bestaat ruim 40 jaar. We worden bestuurd door de stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG). Hieronder vallen de openbare scholen in Bernheze, Boekel, Oss, Ravenstein, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Zeeland. Samengevat is onze visie: OOG voor ontwikkeling, kwaliteit en elkaar. De ligging van de school In oktober 2013 is de school verhuisd naar MFA de Magneet in de wijk de Leest. We zitten daar in één gebouw samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang Humanitas, peuterspeelzaal de Rakkers, wijkvereniging de Lapvoet en basisschool de Ark. In het gebouw kunnen we beschikken over vier leslokalen en een handvaardigheidslokaal. Voor vieringen maken we gebruik van de zaal van de wijkvereniging. De kinderen spelen in de pauze op een goed afgeschermd speelplein. Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal die tegen het schoolgebouw aan het ligt. We zijn daardoor nauwelijks reistijd kwijt. Ook onze kleuters gymmen in deze zaal. De schoolgrootte Onze school telt ongeveer 70 kinderen. Ons team bestaat uit een directeur, een plaatsvervangend directeur, de coördinatoren voor onderbouw en bovenbouw, een intern begeleider (IB er), leerkrachten, een leidster van de peuterspeelzaal, een administratieve kracht en een schoonmaakster. We hebben vooralsnog geen vaste conciërge in dienst, wèl kunnen we op afroep beschikken over de ouders van een oud-leerling, die conciërgewerkzaamheden doen. Verder maken deel uit van het team (onder voorbehoud van het aanbod): een leerkracht in opleiding (LIO), studenten van de Pabo en stagiaires onderwijsassistenten. De missie In een veilige omgeving stimuleren wij ieder kind zijn talenten te ontplooien, waarbij het zichzelf kan zijn, met respect voor anderen. Samen werken, samen leren, samen spelen, samen vieren. Uit deze missie volgen deze kenmerken van de school Het onderwijs op Kompas gaat niet uit van een godsdienst of levensovertuiging. Iedereen is welkom en het maakt niet uit wat je gelooft, of je gelooft en uit welk land je komt. Op Kompas zorgen wij ervoor dat de kinderen zich veilig en thuis voelen, want dan leren kinderen het beste. Het zorgen voor een sfeer van geborgenheid,

5 vertrouwen en veiligheid staat dan ook hoog in ons vaandel. Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij van wezenlijk belang. Daarom werken wij aan een prettige sfeer in de omgang met elkaar. In onze omgang met de kinderen, met de ouders en als teamleden onderling is er respect voor ieders eigenheid en aandacht voor verdraagzaamheid. Wij leren de kinderen op te komen voor zichzelf en respect te hebben voor de ander. Ieder mag zichzelf zijn. Wij hebben oog voor de totale mens; wij leren kinderen vaardigheden aan op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. Leren doe je met je hoofd, met je hart en met je handen. Binnen de mogelijkheden van de school geven wij zorg op maat aan kinderen. Hierdoor krijgt elk kind de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen (opbrengstgericht werken). In onze keuze van methoden houden we rekening met verschillen tussen onze leerlingen en de mogelijkheden om zelfstandig en samenwerkend te leren. Wij werken samen, leren samen, spelen samen en vieren samen. Wij laten ons inspireren door nieuwe onderwijsideeën. Het BASplus-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek vormt een wezenlijk onderdeel van onze pedagogische en didactische benadering van de kinderen en het onderwijs aan hen (zie blz. 8). De schoolafspraken In de hal van de school hangen deze vier schoolafspraken: ik heb respect voor de ander en iedereen mag anders zijn ik zorg voor rust in en om de school ik ga zorgvuldig om met de spullen van mezelf en de ander ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe of kies 5

6 2 De organisatie van ons onderwijs 6 Schoolorganisatie Een basisschool bestaat uit acht groepen. Onze onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. OBS Kompas is een kleine school. We maken daarom gebruik van combinatiegroepen in één lokaal. De combinatiegroepen kunnen per schooljaar wisselen van samenstelling. In het schooljaar hebben wij de volgende groepssamenstelling: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Schooltijden 10 min voor schooltijd gaat de poort open en mogen de kinderen rustig naar de klas wandelen. Zij worden daar opgevangen door de leerkracht. Om 8.45 en om precies beginnen de lessen. Alle kinderen zijn dan in de klas en er is afscheid genomen van de ouders. De lestijden zijn als volgt: Ochtend: alle groepen: uur woensdag: uur Middag: alle groepen: uur Vrijdagmiddag: groep 1 t/m 4 vrij De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben verspreid over het schooljaar nog een aantal extra vrije dagen. U kunt hierover meer lezen in de smalle informatiegids die u aan het begin van het schooljaar van de school krijgt. De schoolleiding De directeur en de plaatsvervangend directeur vormen de directie van de school. Zij geven leiding aan het dagelijks proces en maken samen en in overleg met de andere teamleden de plannen, zoals in hoofdstuk 3 zijn aangegeven. De directeur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school. De coördinatoren voor onderbouw en bovenbouw leiden de eigen afdeling. Zij regelen o.m. het overleg in onderbouw en bovenbouw, zij ondersteunen hun teamleden in hun werk en hebben als coördinatoren onderling overleg om onder- en bovenbouw op elkaar af te stemmen. De intern begeleider beheert alles rondom de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkrachten daarbij (zie hoofdstuk 4). Teamonderwijs Het vertrouwde beeld vroeger was, dat één leerkracht geheel verantwoordelijk was voor één groep. Op OBS Kompas zijn meerdere medewerkers bij één groep betrokken. En hoewel één persoon eindverantwoordelijk is voor de groep (duidelijkheid naar kinderen en ouders) wordt er gewerkt met teams in zowel de onderbouw, als in de bovenbouw. Naast de leerkrachten zijn er de pabostudenten en de stagiaires onderwijsassistenten. Onder leiding van de coördinator onderbouw en de coördinator bovenbouw is er een wekelijks overleg, waarin besproken wordt: Welke lessen of onderdelen van lessen door wie worden verzorgd. Wat de afspraken zijn m.b.t. de tijdsplanning (het lesrooster.)

7 Wat de inhoud is van de lessen. Of er gekozen moet worden voor momenten van vóórinstructie (uitleg vooraf) en/of verlengde instructie. Hoe de registratie en de overdracht is naar de groepsleerkracht; hoe de afstemming op elkaar is. Bij teamonderwijs zijn we samen verantwoordelijk voor een grotere groep leerlingen. Waarom teamonderwijs? Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden voor wisselende samenstellingen van groepjes leerlingen. Er zijn meer mogelijkheden voor speciale hulp en aandacht aan kinderen die minder of meer begaafd zijn. Omdat er meer toezicht is, kan er meer gebruik gemaakt worden van ruimtes buiten het lokaal. De sterke punten, de kwaliteiten van ieder teamlid, kunnen beter worden benut door elkaar aan te vullen en te leren van elkaar (teamteaching). Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Of een kind nu wel of niet in een combinatiegroep zit, het belang van zelfstandig werken is een belangrijk middel om het kind gedurende de schooldag zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij te brengen. We gebruiken daarbij verschillende hulpmiddelen. Op het werkbord (groep 1 t/m 3) geeft de leerling aan welk werk hij of zij kiest. De weektaak (groep 1 t/m 3) is een registratiekaart waarop de leerling registreert welk werk hij/zij gemaakt heeft. De weektaak van groep 4 t/m 8 is een individueel formulier, waarop de leerling zelf registreert, welke taak gemaakt is. Op dit formulier staan de activiteiten, die een kind in één week af moet hebben. In het lesrooster is opgenomen op welke momenten de kinderen zelfstandig aan de weektaak kunnen werken. De dagritmekaarten (groep 1-8) zijn goed zichtbaar voor alle kinderen opgehangen. Soms wordt de kleurenklok gebruikt om de duur van een activiteit aan te geven. Het dagrooster met tijden (groep 4 t/m 8) is geschreven op kaartjes en hangt op een zichtbare plaats in de klas. De leerkracht hanteert een stoplicht om aan te geven of er gepraat en/of er samengewerkt mag worden. Elke leerling vanaf groep 3 heeft een dobbelsteen zelfstandig werken. Daarmee kan de leerling onder meer aangeven of hij gestoord mag worden of hulp nodig heeft. 7

8 8 Samenwerking bij kinderen Zelfstandig werken wil niet zeggen dat een kind altijd alleen werkt. Zelfstandig werken gebeurt ook in groepjes. Twee weten meer dan één en vier weten weer meer dan twee. Kenmerkend voor zelfstandig werken in groepen (ook wel coöperatief leren genoemd) is dat kinderen van elkaar afhankelijk zijn. Ieder kind levert zijn eigen bijdrage en is daar verantwoordelijk voor. De kinderen kunnen de opdracht met succes uitvoeren door samen te werken. Ze moeten een gemeenschappelijk doel bereiken. Het BASplus-project Om de benodigde organisatie en deskundigheid te ontwikkelen neemt het hele team deel aan de studiebijeenkomsten m.b.t. het BASplus-project. Het BASplus-project Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat, waarin kinderen worden uitgedaagd mede verantwoordelijkheden te dragen voor hun eigen leerproces en dat van hun groepsgenoten In het project Bouwen aan een Adaptieve School worden wij planmatig begeleid bij het treffen van maatregelen om het onderwijs te verbeteren, om de zelfstandigheid en samenwerking bij leerlingen te bevorderen. Daarbij staan vier vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met de verschillen in de groep (differentiatie)? Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? Wat wij als OBS Kompas beogen in de samenwerking van de teamleden onderling (teamonderwijs), willen we tevens bevorderen bij de kinderen. Het werken met thema s Vanaf groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met thema s. In groep 1-2 gebruiken we de thema s uit de methode Piramide*. Enkele thema s zijn: zomertijd, verkeer, feest, mensen. Als voorloper op de wereldoriënterende vorming in groep 5 t/m 8 werken de kinderen van groep 3 en 4 in een doeboek. Enkele thema s die daar besproken worden zijn: winkelen, speuren, opruimen, varen. In groep 5 t/m 8 is er elke twee weken een nieuw thema uit de wereld van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, burgerschap. Om de lessen uit de boeken en in de werkboekjes te ondersteunen is er veel digitaal materiaal aan filmpjes, foto s, animaties en teksten beschikbaar. Het digitale schoolbord wordt daarvoor intensief gebruikt. *VVE en Piramide VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een onderwijs- en opvoedingsprogramma bestemd voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Wij maken binnen het VVE-programma gebruik van de methode Piramide. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar en wordt gebruikt op peuterspeelzalen (de voorschool) en in groepen 1-2 van de basisscholen (de vroegschool).

9 Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve (kennis) vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden. Leerkrachten van groep 1-2 op Kompas hebben overleg met de peuterspeelzalen om het aanbod en de werkwijze van Piramide op elkaar af te stemmen. De kinderen van de peuterspeelzaal komen een paar keer in het schooljaar op bezoek in groep 1-2 van Kompas. Ook van belang voor de organisatie van ons onderwijs is, hoe er wordt omgegaan met de zorg voor kinderen, hoe de interne begeleiding is ingericht. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Hoe ouders bij de school worden betrokken staat in hoofdstuk 6 te lezen. In hoofdstuk 7 worden alle activiteiten van een schooljaar genoemd. Ook afspraken en regelingen staan daar beschreven. 9

10 3 School in ontwikkeling Een veilig pedagogisch klimaat Sociaal Emotionele Ontwikkeling (volgsysteem) De zelfverantwoordelijkheid van leerlingen in gedrag en leren Zorg en Begeleiding Passend Onderwijs / Mind Een goede school is altijd in ontwikkeling. Voortdurend wordt gestreefd naar verbetering van het onderwijs. Veranderingen worden planmatig en stapsgewijs aangepakt. In het Schoolplan hebben wij het beleid voor vier jaren beschreven. Een uitgebreide versie van de beleidsvoornemens in het lopende schooljaar ligt op school ter inzage en is te lezen op de websitie. Het betreft beleidsvoornemens ten aanzien van de thema s: Een beredeneerd leerstofaanbod Het verder invoeren en evalueren van de nieuwe methodes voor Begrijpend lezen, Rekenen, Wereldoriënterende vorming, Piramide (VVE), Muziek, Beeldend, Dans en Drama Kunst- en Cultuureducatie (herzien) ICT in de groep Maatschappelijke thema s Burgerschap en Sociale integratie Opbrengsten Trendanalyses Om de twee jaar wordt er een ouderenquête gehouden. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen dan de leerlingenenquête in. Over de resultaten van deze enquêtes wordt u door de Medezeggenschapsraad geïnformeerd. De opbrengst is van invloed op onze beleidsvoornemens en acties. De kwaliteitsverbetering moet op basis van het schoolplan na vier jaren duidelijk zichtbaar zijn. De enquête staat gepland voor het schooljaar Afstemmen op individuele ontwikkeling BAS en Teamonderwijs Oplossingsstrategiën 1-Zorgroute 10

11 Zorg voor de kinderen 4 Nieuwe leerlingen in de school De ouders van een nieuwe leerling krijgen bij de aanmelding of bij het informatiegesprek een rondleiding door de school en uitgebreide mondelinge informatie. Ouders kunnen vragen stellen en krijgen de schoolgids mee naar huis. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met de leerkracht waarbij het kind in de klas komt. Een kind mag naar school als het vier jaar oud is. Vier weken voor haar of zijn verjaardag krijgt het kind een uitnodiging om twee keer een dagdeel op bezoek te komen om kennis te maken en alvast te wennen aan de sfeer. We hebben contacten met de peuterspeelzalen i.v.m. de uitwisseling van gegevens over nieuwe leerlingen. Ouders kunnen hun kind ook op latere leeftijd aanmelden, bijvoorbeeld bij een verhuizing. In zo n geval vragen we bij de vorige school informatie over het kind. Mede afhankelijk van die informatie bespreken wij met de ouders, in welke mate wij het kind de benodigde zorg kunnen bieden. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Een belangrijk uitgangspunt van onze school is de zorg voor alle leerlingen. Daarmee bedoelen we dat we alle leerlingen die zorg willen geven, die ze nodig hebben. Wij vinden dat alle kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Dat kan alleen binnen een veilige leeromgeving. Daarom besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 11

12 12 We volgen de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren. Observeren In de groepen 1 t/m 8 worden de kinderen gevolgd bij de verschillende leeractiviteiten. Toetsen Vanaf groep 3 gebruiken we toetsen die bij de leermethoden horen, om te beoordelen of de kinderen zich de lesstof en vaardigheden eigen hebben gemaakt. Cito Volgsysteem primair onderwijs Van groep 1 t/m 8 worden alle leerlingen twee keer per jaar, op vaste tijdstippen, getoetst op verschillende leergebieden. De Cito-toetsen zijn landelijke toetsen, die methode-onafhankelijk zijn. De kinderen van groep 7 doen mee aan de CITO-Entreetoets. In groep 8 maken de kinderen de CITO-Eindtoets Basisonderwijs. Op deze wijze kunnen we kijken of een kind extra hulp nodig heeft en of het onderwijs voldoende resultaat oplevert. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen via het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Rapportage Groep 1 t/m 7 Twee keer per jaar, in februari en juni, krijgt u een schriftelijk verslag of rapport. Naar aanleiding van het rapport krijgt u een uitnodiging voor een rapportgesprek, waarin de vorderingen van het kind besproken worden. In november en april zijn er tussengesprekken. Als de groepsleerkracht er reden voor heeft, nodigt hij of zij de ouders uit. Ook op verzoek van de ouders kan een tussengesprek plaatsvinden; De ouders maken hiervoor een afspraak met de groepsleerkracht. Groep 7: Bij het rapportgesprek in juni, waar ook de resultaten van de CITO-Entreetoets Basisonderwijs worden besproken, worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd.

13 Dossiervorming De resultaten van de observaties en de toetsen worden vastgelegd in de klassenmap. Alle persoonlijke gegevens, eventuele onderzoeksgegevens en de afspraken en gesprekken met ouders worden vastgelegd in het leerlingendossier. Al deze gegevens staan direct ter beschikking van de leerkrachten. De gegevens worden alleen verstrekt aan derden, die daarom vragen en die daartoe wettelijk bevoegd zijn. Daarbij kunt u denken aan de schoolarts, een volgende school als uw kind onze school verlaat, de gemeente enz. Speciale zorg De intern begeleider Aan onze school is een intern begeleider (IB er) verbonden. Het is haar taak de leerkrachten te begeleiden in het geven van zorg aan de groep. Twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider de gehele groep met de desbetreffende leerkracht. Door het jaar heen kunnen de leerkrachten leerlingen, die speciale aandacht of zorg nodig hebben op leer- en/ of gedragsgebied, aanmelden voor een individuele leerlingbespreking met de intern begeleider. Samen bekijken zij welke stappen ondernomen moeten worden om de kinderen optimaal te begeleiden. Het stappenplan is vastgelegd in een stroomdiagram. De extra hulp, die een kind krijgt, wordt vastgelegd in een handelingsplan/ begeleidingsplan. In principe zal deze extra hulp binnen de klas plaats vinden. In enkele gevallen wordt er gekozen voor hulp door de leerkrachtondersteuner of extra leerkracht buiten de klas. De intern begeleider legt alle gesprekken met leerkrachten, ouders en derden vast. Zij bewaart ook onderzoeksgegevens en kopieën van behandelingsplannen. Er is van iedere groep een dossiermap met alle gegevens. Soms kan het nodig zijn dat iemand van buiten de school wordt ingeschakeld om een kind nader te toetsen. Bijvoorbeeld door Circum, de schoolarts of een logopedist. Ouders moeten hier vooraf toestemming voor verlenen. Tevens is de intern begeleider de persoon die contact onderhoudt met het samenwerkingsverband Veghel e.o. (WSNS). Als er kinderen van onze school verwezen worden naar het Speciaal Basisonderwijs, is zij degene die overleg pleegt met de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) over de aanmelding van het kind. De tutor De leidster van de peuterspeelzaal geeft extra hulp buiten de groep, aan kinderen uit groep 1 en 2, die onvoldoende scoren bij de CITO-toetsen Taal voor kleuters, Ordenen en Ruimte en Tijd. Dit gebeurt ook n.a.v. gegevens van de peuterspeelzalen. Hij/zij werkt met de kinderen aan moeilijke woorden en begrippen die belangrijk zijn bij de thema s van Piramide, het programma waarmee de leerkrachten in groep 1 en 2 werken. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs In het begin van het schooljaar is er een informatieavond in groep 8. De leerkracht vertelt welke activiteiten de leerlingen dat schooljaar mogen verwachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen zijn goed begeleid en gevolgd van groep 1 t/m 7. Zo krijgt de leerkracht van groep 8 een duidelijk beeld van de te bepalen richting in het voortgezet onderwijs. Bij het adviesgesprek in november, voor ouders en kinderen, geeft de leerkracht een voorlopig advies. Dit is gebaseerd op: 13

14 14 De algehele schoolontwikkeling van het kind, zowel leerresultaten als persoonlijkheidskenmerken De resultaten van de Entree-toets van eind groep 7. In de periode van december t/m februari zijn er twee uitgebreide toetsen. Het Inventarisatie-onderzoek van het Fioretti College. Bij dit onderzoek worden leerresultaten en persoonlijkheidskenmerken van het kind gemeten. De CITO-Eindtoets Basisonderwijs in februari**, waar alleen leerresultaten gemeten worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het kind te laten testen door een bureau voor school- en beroepskeuze. Hiervan zijn de kosten voor eigen rekening van de ouders. Halverwege het schooljaar bezoeken de leerlingen van groep 8 het Fioretti College. Het voortgezet onderwijs organiseert ook algemene informatieavonden en open dagen voor ouders en kinderen. In maart geeft de groepsleerkracht een definitief schooladvies. Dit is gebaseerd op: De schoolresultaten van het afgelopen schooljaar Het voorlopig advies van november De resultaten van de CITO-Eindtoets Basisonderwijs De resultaten van het Inventarisatie-onderzoek van het Fioretti College. Als ouders en school verschillen van mening over de richting van het voortgezet onderwijs, kunnen zij een gesprek aanvragen op de school van hun keuze. De groepsleerkracht vult voor alle leerlingen van groep 8 een onderwijskundig rapport in. De ouders ondertekenen het rapport en vullen zelf het ouderdeel in. In maart vindt de aanmelding plaats bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De ouders nemen de inschrijvingsformulieren zelf mee bij de aanmelding. ** De regering is voornemens om de CITO-Eindtoets Basisonderwijs verplicht te stellen voor alle scholen en die af te laten nemen vanaf 2013 in de periode 15 april 15 mei. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) We vinden het belangrijk dat er voor elk kind, naast een goed leerstofaanbod, ook goede persoonlijke begeleiding wordt geboden. Kinderen met bijvoorbeeld eetproblemen, slaapproblemen, faalangst, gedragsproblemen of een lastig opvoedingsprobleem kunnen door de ouders worden aangemeld bij de intern begeleider. Zij bespreekt de problemen met de schoolmaatschappelijk werker, die vervolgens contact opneemt met de ouder voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek worden afspraken gemaakt over rechtstreekse hulp van de schoolmaatschappelijk werker of wordt er samen met de ouders gezocht naar andere geschikte hulp voor het kind. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Veghel en omstreken. Bij het Samenwerkingsverband zijn 36 basisscholen en de school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO De Wissel) aangesloten. Binnen het Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de scholen de begeleiding van kinderen vormgeven. Circum is een voorziening binnen ons samenwerkingsverband met een team van orthopedagogen, psychologen en andere specialisten, die de basis-

15 scholen ondersteunt. Zij verzorgt observaties, doet onderzoek en ondersteunt intern begeleiders. Speciaal Basisonderwijs (SBO) Binnen onze school proberen wij de kinderen naar behoefte te begeleiden. Toch is het soms niet meer mogelijk om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling binnen het reguliere basisonderwijs. Dan kan het nodig zijn om het kind te verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs (SBO). Dit is een school waar de kinderen speciale begeleiding krijgen in kleinere groepen. Een verwijzing naar deze school wordt gedaan in overleg met de ouders. Een aanvraag voor de verwijzing wordt door de ouders gedaan bij de Permanente Commissie voor Leerlingenzorg (PCL). De intern begeleider vult samen met de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport (OKR) in voor de PCL. De intern begeleider bespreekt dit rapport in de PCL. Deze commissie beslist over de aanname van kinderen op het SBO. Wij vinden het advies van de PCL bindend voor alle partijen. Leerling Gebonden Financiering (LGF) Het kan voorkomen, dat een kind een stoornis of een handicap heeft die zoveel zorg en middelen vraagt, dat het samenwerkingsverband deze niet kan leveren. Een onafhankelijke Commissie van Indicatiestelling (CVI) beoordeelt op basis van landelijke criteria of een kind toelaatbaar is op het speciaal onderwijs (SO), dan wel in aanmerking komt voor Leerling Gebonden Financiering. De extra middelen, die het kind nodig heeft, gaan in de vorm van een rugzakje mee naar de reguliere basisschool. In een gesprek tussen ouders en school worden mogelijkheden en verwachtingen besproken. Het besluit tot toelating baseren wij op basis van vele afwegingen. 15

16 5 Resultaten en kwaliteit 16 Resultaten De CITO-Eindtoets Basisonderwijs toetst de kennis van kinderen na acht jaar basisonderwijs. Op de Eindtoets scoren wij met onze school meestal gemiddeld, vergeleken met scholen met eenzelfde schoolbevolking als de onze. De schoolrapporten van de Eindtoets Basisonderwijs liggen op school ter inzage. Cijfers zijn belangrijk. Maar de CITO-Eindtoets Basisonderwijs toetst alleen de leervorderingen van de kinderen. Datgene, wat ze in acht jaar basisonderwijs aan kennis hebben opgestoken. Wij vinden dat er meer is! Wij vinden het ook belangrijk: dat wij samen met de ouders na acht jaar basisonderwijs kunnen vaststellen, dat hun kind zich optimaal ontwikkeld heeft op onze school dat het kind met plezier naar school is gegaan en voldoende is uitgedaagd dat we voldoende aandacht hebben kunnen besteden aan andere ontwikkelingsgebieden, die voor de totale ontwikkeling van het kind van belang zijn: de sociaal- emotionele, de creatieve en de sportieve ontwikkeling dat het kind voldoende persoonlijkheid en zelfvertrouwen heeft ontwikkeld voor de volgende stap in zijn of haar leven dat we al het mogelijke hebben gedaan om het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs Als ouders, na acht jaar basisonderwijs, met ons van mening zijn dat we daarin geslaagd zijn, kunnen we tevreden zijn over de resultaten en de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door voortdurend kritisch te kijken naar de resultaten, naar alles wat we doen en naar wat er gebeurt in en buiten de school. Daarbij is het hele team betrokken. Onderwijsontwikkeling staat niet stil. Daar blijven we aan werken in het belang van de kinderen. Enkele voorbeelden: het leerlingvolgsysteem, waarmee we de ontwikkeling van het kind volgen scholing van individuele leerkrachten, bovenbouwof onderbouwleerkrachten, teamscholing studie en gebruik van nieuwe methoden en materialen coaching en begeleiding van (nieuwe) leerkrachten onderzoek (enquête) bij ouders en leerlingen om de twee jaar en bij het personeel om de vier jaar. Vakmanschap Onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas. We blijven steeds werken aan de verdere

17 professionalisering van zowel de individuele leerkracht als het team in zijn geheel. We gaan er daarbij vanuit dat we veel kunnen leren van elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gefilmd in de klas. Tijdens deze zogenaamde school-video-interactie-begeleiding kan gelet worden op de kwaliteit van de uitleg, het managen van de groep of het omgaan met een leerling die veel aandacht vraagt. In de nabespreking worden de beelden met de groepsleerkracht bekeken en besproken. Dit leidt dan weer tot werkpunten en afspraken. Niet alleen onze leerlingen leren zo bij ons op school, ook de mensen die er werken doen dat. Door gericht naar het eigen handelen te kijken en aan anderen te vragen hoe zij dit handelen beoordelen, krijgen onze professionals een goede kijk op wat ze wel en wat ze minder goed kunnen. Wat wel goed gaat wordt nog verder ontwikkeld, wat minder goed gaat, wordt gericht geoefend. Dit alles wordt vastgelegd in een P.O.P. (persoonlijk ontwikkelingsplan). Regulier school toezicht (RST) Jaarlijks geven wij aan de inspectie van het basisonderwijs gegevens door over de resultaten van ons onderwijs. Zie Schoolwijzer: 17

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Protocol. Versie: september januari

Protocol. Versie: september januari Protocol Versie: september januari 2013 2 1 Protocol Overdrachtsformulier Indien er in dit protocol de volgende termen staan, wordt er mee bedoeld: Basisschool = basisschool, speciaal basisonderwijs of

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie