Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoud OBS Kompas Schoolgids en Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten en kwaliteit 6 Ouders en school 7 Activiteiten, afspraken, regelingen en externe instanties Afkortingen en adressen

3 Voorwoord Beste ouders, OBS kompas is voortdurend in ontwikkeling, waarbij de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind voorop staat. Ook de verschillende vieringen en een gezond pedagogisch klimaat dragen bij aan een schooltijd, waar aan uw kind later fijne herinneringen zal bewaren. Wij beseffen dat hulp van ouders hard nodig is om extra dingen voor de kinderen te kunnen doen. De klassenouders zijn de leerkrachten tot steun bij het regelen van hulp bij activiteiten. Ook de medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn belangrijke schakels tussen ouders en school. Deze schoolgids is geschreven voor twee schooljaren, voor en De mooie foto s zijn in januari 2014 genomen. We zaten toen net in ons nieuwe gebouw. Op de eerste schooldag van elk nieuw schooljaar ontvangt u van ons een smalle informatiegids, als bijlage bij deze schoolgids. Daarin staan de actuele gegevens voor het betreffende schooljaar, waaronder de schooltijden en vakanties, de data van de activiteiten, de groepsindeling, de namen van de teamleden en de verantwoording van resultaten en beleidsvoornemens. Met de maandbrief houden wij u voortdurend op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Deze maandbrief vindt u aan het einde van de maand naast het communicatiebord bij de entree van de school. Ook wordt de maandbrief op onze website geplaatst. Op deze website vindt u ook meer informatie over onze school. Het hele jaar door worden er nieuwe foto s van de laatste activiteiten geplaatst. Ook de notulen van de medezeggenschapsraad en de ouderraad kunt u op onze website vinden. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een duidelijk beeld heeft gekregen van onze school. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan zijn we graag bereid een en ander toe te lichten. Namens het team van OBS kompas wens ik iedereen een leerzame en prettige schooltijd. Joop Bloks, januari

4 1 Onze school 4 De identiteit van de openbare school OBS Kompas is een openbare school en bestaat ruim 40 jaar. We worden bestuurd door de stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG). Hieronder vallen de openbare scholen in Bernheze, Boekel, Oss, Ravenstein, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Zeeland. Samengevat is onze visie: OOG voor ontwikkeling, kwaliteit en elkaar. De ligging van de school In oktober 2013 is de school verhuisd naar MFA de Magneet in de wijk de Leest. We zitten daar in één gebouw samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang Humanitas, peuterspeelzaal de Rakkers, wijkvereniging de Lapvoet en basisschool de Ark. In het gebouw kunnen we beschikken over vier leslokalen en een handvaardigheidslokaal. Voor vieringen maken we gebruik van de zaal van de wijkvereniging. De kinderen spelen in de pauze op een goed afgeschermd speelplein. Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal die tegen het schoolgebouw aan het ligt. We zijn daardoor nauwelijks reistijd kwijt. Ook onze kleuters gymmen in deze zaal. De schoolgrootte Onze school telt ongeveer 70 kinderen. Ons team bestaat uit een directeur, een plaatsvervangend directeur, de coördinatoren voor onderbouw en bovenbouw, een intern begeleider (IB er), leerkrachten, een leidster van de peuterspeelzaal, een administratieve kracht en een schoonmaakster. We hebben vooralsnog geen vaste conciërge in dienst, wèl kunnen we op afroep beschikken over de ouders van een oud-leerling, die conciërgewerkzaamheden doen. Verder maken deel uit van het team (onder voorbehoud van het aanbod): een leerkracht in opleiding (LIO), studenten van de Pabo en stagiaires onderwijsassistenten. De missie In een veilige omgeving stimuleren wij ieder kind zijn talenten te ontplooien, waarbij het zichzelf kan zijn, met respect voor anderen. Samen werken, samen leren, samen spelen, samen vieren. Uit deze missie volgen deze kenmerken van de school Het onderwijs op Kompas gaat niet uit van een godsdienst of levensovertuiging. Iedereen is welkom en het maakt niet uit wat je gelooft, of je gelooft en uit welk land je komt. Op Kompas zorgen wij ervoor dat de kinderen zich veilig en thuis voelen, want dan leren kinderen het beste. Het zorgen voor een sfeer van geborgenheid,

5 vertrouwen en veiligheid staat dan ook hoog in ons vaandel. Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij van wezenlijk belang. Daarom werken wij aan een prettige sfeer in de omgang met elkaar. In onze omgang met de kinderen, met de ouders en als teamleden onderling is er respect voor ieders eigenheid en aandacht voor verdraagzaamheid. Wij leren de kinderen op te komen voor zichzelf en respect te hebben voor de ander. Ieder mag zichzelf zijn. Wij hebben oog voor de totale mens; wij leren kinderen vaardigheden aan op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. Leren doe je met je hoofd, met je hart en met je handen. Binnen de mogelijkheden van de school geven wij zorg op maat aan kinderen. Hierdoor krijgt elk kind de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen (opbrengstgericht werken). In onze keuze van methoden houden we rekening met verschillen tussen onze leerlingen en de mogelijkheden om zelfstandig en samenwerkend te leren. Wij werken samen, leren samen, spelen samen en vieren samen. Wij laten ons inspireren door nieuwe onderwijsideeën. Het BASplus-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek vormt een wezenlijk onderdeel van onze pedagogische en didactische benadering van de kinderen en het onderwijs aan hen (zie blz. 8). De schoolafspraken In de hal van de school hangen deze vier schoolafspraken: ik heb respect voor de ander en iedereen mag anders zijn ik zorg voor rust in en om de school ik ga zorgvuldig om met de spullen van mezelf en de ander ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe of kies 5

6 2 De organisatie van ons onderwijs 6 Schoolorganisatie Een basisschool bestaat uit acht groepen. Onze onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. OBS Kompas is een kleine school. We maken daarom gebruik van combinatiegroepen in één lokaal. De combinatiegroepen kunnen per schooljaar wisselen van samenstelling. In het schooljaar hebben wij de volgende groepssamenstelling: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Schooltijden 10 min voor schooltijd gaat de poort open en mogen de kinderen rustig naar de klas wandelen. Zij worden daar opgevangen door de leerkracht. Om 8.45 en om precies beginnen de lessen. Alle kinderen zijn dan in de klas en er is afscheid genomen van de ouders. De lestijden zijn als volgt: Ochtend: alle groepen: uur woensdag: uur Middag: alle groepen: uur Vrijdagmiddag: groep 1 t/m 4 vrij De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben verspreid over het schooljaar nog een aantal extra vrije dagen. U kunt hierover meer lezen in de smalle informatiegids die u aan het begin van het schooljaar van de school krijgt. De schoolleiding De directeur en de plaatsvervangend directeur vormen de directie van de school. Zij geven leiding aan het dagelijks proces en maken samen en in overleg met de andere teamleden de plannen, zoals in hoofdstuk 3 zijn aangegeven. De directeur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school. De coördinatoren voor onderbouw en bovenbouw leiden de eigen afdeling. Zij regelen o.m. het overleg in onderbouw en bovenbouw, zij ondersteunen hun teamleden in hun werk en hebben als coördinatoren onderling overleg om onder- en bovenbouw op elkaar af te stemmen. De intern begeleider beheert alles rondom de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkrachten daarbij (zie hoofdstuk 4). Teamonderwijs Het vertrouwde beeld vroeger was, dat één leerkracht geheel verantwoordelijk was voor één groep. Op OBS Kompas zijn meerdere medewerkers bij één groep betrokken. En hoewel één persoon eindverantwoordelijk is voor de groep (duidelijkheid naar kinderen en ouders) wordt er gewerkt met teams in zowel de onderbouw, als in de bovenbouw. Naast de leerkrachten zijn er de pabostudenten en de stagiaires onderwijsassistenten. Onder leiding van de coördinator onderbouw en de coördinator bovenbouw is er een wekelijks overleg, waarin besproken wordt: Welke lessen of onderdelen van lessen door wie worden verzorgd. Wat de afspraken zijn m.b.t. de tijdsplanning (het lesrooster.)

7 Wat de inhoud is van de lessen. Of er gekozen moet worden voor momenten van vóórinstructie (uitleg vooraf) en/of verlengde instructie. Hoe de registratie en de overdracht is naar de groepsleerkracht; hoe de afstemming op elkaar is. Bij teamonderwijs zijn we samen verantwoordelijk voor een grotere groep leerlingen. Waarom teamonderwijs? Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden voor wisselende samenstellingen van groepjes leerlingen. Er zijn meer mogelijkheden voor speciale hulp en aandacht aan kinderen die minder of meer begaafd zijn. Omdat er meer toezicht is, kan er meer gebruik gemaakt worden van ruimtes buiten het lokaal. De sterke punten, de kwaliteiten van ieder teamlid, kunnen beter worden benut door elkaar aan te vullen en te leren van elkaar (teamteaching). Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Of een kind nu wel of niet in een combinatiegroep zit, het belang van zelfstandig werken is een belangrijk middel om het kind gedurende de schooldag zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij te brengen. We gebruiken daarbij verschillende hulpmiddelen. Op het werkbord (groep 1 t/m 3) geeft de leerling aan welk werk hij of zij kiest. De weektaak (groep 1 t/m 3) is een registratiekaart waarop de leerling registreert welk werk hij/zij gemaakt heeft. De weektaak van groep 4 t/m 8 is een individueel formulier, waarop de leerling zelf registreert, welke taak gemaakt is. Op dit formulier staan de activiteiten, die een kind in één week af moet hebben. In het lesrooster is opgenomen op welke momenten de kinderen zelfstandig aan de weektaak kunnen werken. De dagritmekaarten (groep 1-8) zijn goed zichtbaar voor alle kinderen opgehangen. Soms wordt de kleurenklok gebruikt om de duur van een activiteit aan te geven. Het dagrooster met tijden (groep 4 t/m 8) is geschreven op kaartjes en hangt op een zichtbare plaats in de klas. De leerkracht hanteert een stoplicht om aan te geven of er gepraat en/of er samengewerkt mag worden. Elke leerling vanaf groep 3 heeft een dobbelsteen zelfstandig werken. Daarmee kan de leerling onder meer aangeven of hij gestoord mag worden of hulp nodig heeft. 7

8 8 Samenwerking bij kinderen Zelfstandig werken wil niet zeggen dat een kind altijd alleen werkt. Zelfstandig werken gebeurt ook in groepjes. Twee weten meer dan één en vier weten weer meer dan twee. Kenmerkend voor zelfstandig werken in groepen (ook wel coöperatief leren genoemd) is dat kinderen van elkaar afhankelijk zijn. Ieder kind levert zijn eigen bijdrage en is daar verantwoordelijk voor. De kinderen kunnen de opdracht met succes uitvoeren door samen te werken. Ze moeten een gemeenschappelijk doel bereiken. Het BASplus-project Om de benodigde organisatie en deskundigheid te ontwikkelen neemt het hele team deel aan de studiebijeenkomsten m.b.t. het BASplus-project. Het BASplus-project Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat, waarin kinderen worden uitgedaagd mede verantwoordelijkheden te dragen voor hun eigen leerproces en dat van hun groepsgenoten In het project Bouwen aan een Adaptieve School worden wij planmatig begeleid bij het treffen van maatregelen om het onderwijs te verbeteren, om de zelfstandigheid en samenwerking bij leerlingen te bevorderen. Daarbij staan vier vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met de verschillen in de groep (differentiatie)? Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? Wat wij als OBS Kompas beogen in de samenwerking van de teamleden onderling (teamonderwijs), willen we tevens bevorderen bij de kinderen. Het werken met thema s Vanaf groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met thema s. In groep 1-2 gebruiken we de thema s uit de methode Piramide*. Enkele thema s zijn: zomertijd, verkeer, feest, mensen. Als voorloper op de wereldoriënterende vorming in groep 5 t/m 8 werken de kinderen van groep 3 en 4 in een doeboek. Enkele thema s die daar besproken worden zijn: winkelen, speuren, opruimen, varen. In groep 5 t/m 8 is er elke twee weken een nieuw thema uit de wereld van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, burgerschap. Om de lessen uit de boeken en in de werkboekjes te ondersteunen is er veel digitaal materiaal aan filmpjes, foto s, animaties en teksten beschikbaar. Het digitale schoolbord wordt daarvoor intensief gebruikt. *VVE en Piramide VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een onderwijs- en opvoedingsprogramma bestemd voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Wij maken binnen het VVE-programma gebruik van de methode Piramide. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar en wordt gebruikt op peuterspeelzalen (de voorschool) en in groepen 1-2 van de basisscholen (de vroegschool).

9 Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve (kennis) vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden. Leerkrachten van groep 1-2 op Kompas hebben overleg met de peuterspeelzalen om het aanbod en de werkwijze van Piramide op elkaar af te stemmen. De kinderen van de peuterspeelzaal komen een paar keer in het schooljaar op bezoek in groep 1-2 van Kompas. Ook van belang voor de organisatie van ons onderwijs is, hoe er wordt omgegaan met de zorg voor kinderen, hoe de interne begeleiding is ingericht. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Hoe ouders bij de school worden betrokken staat in hoofdstuk 6 te lezen. In hoofdstuk 7 worden alle activiteiten van een schooljaar genoemd. Ook afspraken en regelingen staan daar beschreven. 9

10 3 School in ontwikkeling Een veilig pedagogisch klimaat Sociaal Emotionele Ontwikkeling (volgsysteem) De zelfverantwoordelijkheid van leerlingen in gedrag en leren Zorg en Begeleiding Passend Onderwijs / Mind Een goede school is altijd in ontwikkeling. Voortdurend wordt gestreefd naar verbetering van het onderwijs. Veranderingen worden planmatig en stapsgewijs aangepakt. In het Schoolplan hebben wij het beleid voor vier jaren beschreven. Een uitgebreide versie van de beleidsvoornemens in het lopende schooljaar ligt op school ter inzage en is te lezen op de websitie. Het betreft beleidsvoornemens ten aanzien van de thema s: Een beredeneerd leerstofaanbod Het verder invoeren en evalueren van de nieuwe methodes voor Begrijpend lezen, Rekenen, Wereldoriënterende vorming, Piramide (VVE), Muziek, Beeldend, Dans en Drama Kunst- en Cultuureducatie (herzien) ICT in de groep Maatschappelijke thema s Burgerschap en Sociale integratie Opbrengsten Trendanalyses Om de twee jaar wordt er een ouderenquête gehouden. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen dan de leerlingenenquête in. Over de resultaten van deze enquêtes wordt u door de Medezeggenschapsraad geïnformeerd. De opbrengst is van invloed op onze beleidsvoornemens en acties. De kwaliteitsverbetering moet op basis van het schoolplan na vier jaren duidelijk zichtbaar zijn. De enquête staat gepland voor het schooljaar Afstemmen op individuele ontwikkeling BAS en Teamonderwijs Oplossingsstrategiën 1-Zorgroute 10

11 Zorg voor de kinderen 4 Nieuwe leerlingen in de school De ouders van een nieuwe leerling krijgen bij de aanmelding of bij het informatiegesprek een rondleiding door de school en uitgebreide mondelinge informatie. Ouders kunnen vragen stellen en krijgen de schoolgids mee naar huis. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met de leerkracht waarbij het kind in de klas komt. Een kind mag naar school als het vier jaar oud is. Vier weken voor haar of zijn verjaardag krijgt het kind een uitnodiging om twee keer een dagdeel op bezoek te komen om kennis te maken en alvast te wennen aan de sfeer. We hebben contacten met de peuterspeelzalen i.v.m. de uitwisseling van gegevens over nieuwe leerlingen. Ouders kunnen hun kind ook op latere leeftijd aanmelden, bijvoorbeeld bij een verhuizing. In zo n geval vragen we bij de vorige school informatie over het kind. Mede afhankelijk van die informatie bespreken wij met de ouders, in welke mate wij het kind de benodigde zorg kunnen bieden. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Een belangrijk uitgangspunt van onze school is de zorg voor alle leerlingen. Daarmee bedoelen we dat we alle leerlingen die zorg willen geven, die ze nodig hebben. Wij vinden dat alle kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Dat kan alleen binnen een veilige leeromgeving. Daarom besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 11

12 12 We volgen de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren. Observeren In de groepen 1 t/m 8 worden de kinderen gevolgd bij de verschillende leeractiviteiten. Toetsen Vanaf groep 3 gebruiken we toetsen die bij de leermethoden horen, om te beoordelen of de kinderen zich de lesstof en vaardigheden eigen hebben gemaakt. Cito Volgsysteem primair onderwijs Van groep 1 t/m 8 worden alle leerlingen twee keer per jaar, op vaste tijdstippen, getoetst op verschillende leergebieden. De Cito-toetsen zijn landelijke toetsen, die methode-onafhankelijk zijn. De kinderen van groep 7 doen mee aan de CITO-Entreetoets. In groep 8 maken de kinderen de CITO-Eindtoets Basisonderwijs. Op deze wijze kunnen we kijken of een kind extra hulp nodig heeft en of het onderwijs voldoende resultaat oplevert. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen via het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Rapportage Groep 1 t/m 7 Twee keer per jaar, in februari en juni, krijgt u een schriftelijk verslag of rapport. Naar aanleiding van het rapport krijgt u een uitnodiging voor een rapportgesprek, waarin de vorderingen van het kind besproken worden. In november en april zijn er tussengesprekken. Als de groepsleerkracht er reden voor heeft, nodigt hij of zij de ouders uit. Ook op verzoek van de ouders kan een tussengesprek plaatsvinden; De ouders maken hiervoor een afspraak met de groepsleerkracht. Groep 7: Bij het rapportgesprek in juni, waar ook de resultaten van de CITO-Entreetoets Basisonderwijs worden besproken, worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd.

13 Dossiervorming De resultaten van de observaties en de toetsen worden vastgelegd in de klassenmap. Alle persoonlijke gegevens, eventuele onderzoeksgegevens en de afspraken en gesprekken met ouders worden vastgelegd in het leerlingendossier. Al deze gegevens staan direct ter beschikking van de leerkrachten. De gegevens worden alleen verstrekt aan derden, die daarom vragen en die daartoe wettelijk bevoegd zijn. Daarbij kunt u denken aan de schoolarts, een volgende school als uw kind onze school verlaat, de gemeente enz. Speciale zorg De intern begeleider Aan onze school is een intern begeleider (IB er) verbonden. Het is haar taak de leerkrachten te begeleiden in het geven van zorg aan de groep. Twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider de gehele groep met de desbetreffende leerkracht. Door het jaar heen kunnen de leerkrachten leerlingen, die speciale aandacht of zorg nodig hebben op leer- en/ of gedragsgebied, aanmelden voor een individuele leerlingbespreking met de intern begeleider. Samen bekijken zij welke stappen ondernomen moeten worden om de kinderen optimaal te begeleiden. Het stappenplan is vastgelegd in een stroomdiagram. De extra hulp, die een kind krijgt, wordt vastgelegd in een handelingsplan/ begeleidingsplan. In principe zal deze extra hulp binnen de klas plaats vinden. In enkele gevallen wordt er gekozen voor hulp door de leerkrachtondersteuner of extra leerkracht buiten de klas. De intern begeleider legt alle gesprekken met leerkrachten, ouders en derden vast. Zij bewaart ook onderzoeksgegevens en kopieën van behandelingsplannen. Er is van iedere groep een dossiermap met alle gegevens. Soms kan het nodig zijn dat iemand van buiten de school wordt ingeschakeld om een kind nader te toetsen. Bijvoorbeeld door Circum, de schoolarts of een logopedist. Ouders moeten hier vooraf toestemming voor verlenen. Tevens is de intern begeleider de persoon die contact onderhoudt met het samenwerkingsverband Veghel e.o. (WSNS). Als er kinderen van onze school verwezen worden naar het Speciaal Basisonderwijs, is zij degene die overleg pleegt met de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) over de aanmelding van het kind. De tutor De leidster van de peuterspeelzaal geeft extra hulp buiten de groep, aan kinderen uit groep 1 en 2, die onvoldoende scoren bij de CITO-toetsen Taal voor kleuters, Ordenen en Ruimte en Tijd. Dit gebeurt ook n.a.v. gegevens van de peuterspeelzalen. Hij/zij werkt met de kinderen aan moeilijke woorden en begrippen die belangrijk zijn bij de thema s van Piramide, het programma waarmee de leerkrachten in groep 1 en 2 werken. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs In het begin van het schooljaar is er een informatieavond in groep 8. De leerkracht vertelt welke activiteiten de leerlingen dat schooljaar mogen verwachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen zijn goed begeleid en gevolgd van groep 1 t/m 7. Zo krijgt de leerkracht van groep 8 een duidelijk beeld van de te bepalen richting in het voortgezet onderwijs. Bij het adviesgesprek in november, voor ouders en kinderen, geeft de leerkracht een voorlopig advies. Dit is gebaseerd op: 13

14 14 De algehele schoolontwikkeling van het kind, zowel leerresultaten als persoonlijkheidskenmerken De resultaten van de Entree-toets van eind groep 7. In de periode van december t/m februari zijn er twee uitgebreide toetsen. Het Inventarisatie-onderzoek van het Fioretti College. Bij dit onderzoek worden leerresultaten en persoonlijkheidskenmerken van het kind gemeten. De CITO-Eindtoets Basisonderwijs in februari**, waar alleen leerresultaten gemeten worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het kind te laten testen door een bureau voor school- en beroepskeuze. Hiervan zijn de kosten voor eigen rekening van de ouders. Halverwege het schooljaar bezoeken de leerlingen van groep 8 het Fioretti College. Het voortgezet onderwijs organiseert ook algemene informatieavonden en open dagen voor ouders en kinderen. In maart geeft de groepsleerkracht een definitief schooladvies. Dit is gebaseerd op: De schoolresultaten van het afgelopen schooljaar Het voorlopig advies van november De resultaten van de CITO-Eindtoets Basisonderwijs De resultaten van het Inventarisatie-onderzoek van het Fioretti College. Als ouders en school verschillen van mening over de richting van het voortgezet onderwijs, kunnen zij een gesprek aanvragen op de school van hun keuze. De groepsleerkracht vult voor alle leerlingen van groep 8 een onderwijskundig rapport in. De ouders ondertekenen het rapport en vullen zelf het ouderdeel in. In maart vindt de aanmelding plaats bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De ouders nemen de inschrijvingsformulieren zelf mee bij de aanmelding. ** De regering is voornemens om de CITO-Eindtoets Basisonderwijs verplicht te stellen voor alle scholen en die af te laten nemen vanaf 2013 in de periode 15 april 15 mei. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) We vinden het belangrijk dat er voor elk kind, naast een goed leerstofaanbod, ook goede persoonlijke begeleiding wordt geboden. Kinderen met bijvoorbeeld eetproblemen, slaapproblemen, faalangst, gedragsproblemen of een lastig opvoedingsprobleem kunnen door de ouders worden aangemeld bij de intern begeleider. Zij bespreekt de problemen met de schoolmaatschappelijk werker, die vervolgens contact opneemt met de ouder voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek worden afspraken gemaakt over rechtstreekse hulp van de schoolmaatschappelijk werker of wordt er samen met de ouders gezocht naar andere geschikte hulp voor het kind. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Veghel en omstreken. Bij het Samenwerkingsverband zijn 36 basisscholen en de school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO De Wissel) aangesloten. Binnen het Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de scholen de begeleiding van kinderen vormgeven. Circum is een voorziening binnen ons samenwerkingsverband met een team van orthopedagogen, psychologen en andere specialisten, die de basis-

15 scholen ondersteunt. Zij verzorgt observaties, doet onderzoek en ondersteunt intern begeleiders. Speciaal Basisonderwijs (SBO) Binnen onze school proberen wij de kinderen naar behoefte te begeleiden. Toch is het soms niet meer mogelijk om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling binnen het reguliere basisonderwijs. Dan kan het nodig zijn om het kind te verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs (SBO). Dit is een school waar de kinderen speciale begeleiding krijgen in kleinere groepen. Een verwijzing naar deze school wordt gedaan in overleg met de ouders. Een aanvraag voor de verwijzing wordt door de ouders gedaan bij de Permanente Commissie voor Leerlingenzorg (PCL). De intern begeleider vult samen met de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport (OKR) in voor de PCL. De intern begeleider bespreekt dit rapport in de PCL. Deze commissie beslist over de aanname van kinderen op het SBO. Wij vinden het advies van de PCL bindend voor alle partijen. Leerling Gebonden Financiering (LGF) Het kan voorkomen, dat een kind een stoornis of een handicap heeft die zoveel zorg en middelen vraagt, dat het samenwerkingsverband deze niet kan leveren. Een onafhankelijke Commissie van Indicatiestelling (CVI) beoordeelt op basis van landelijke criteria of een kind toelaatbaar is op het speciaal onderwijs (SO), dan wel in aanmerking komt voor Leerling Gebonden Financiering. De extra middelen, die het kind nodig heeft, gaan in de vorm van een rugzakje mee naar de reguliere basisschool. In een gesprek tussen ouders en school worden mogelijkheden en verwachtingen besproken. Het besluit tot toelating baseren wij op basis van vele afwegingen. 15

16 5 Resultaten en kwaliteit 16 Resultaten De CITO-Eindtoets Basisonderwijs toetst de kennis van kinderen na acht jaar basisonderwijs. Op de Eindtoets scoren wij met onze school meestal gemiddeld, vergeleken met scholen met eenzelfde schoolbevolking als de onze. De schoolrapporten van de Eindtoets Basisonderwijs liggen op school ter inzage. Cijfers zijn belangrijk. Maar de CITO-Eindtoets Basisonderwijs toetst alleen de leervorderingen van de kinderen. Datgene, wat ze in acht jaar basisonderwijs aan kennis hebben opgestoken. Wij vinden dat er meer is! Wij vinden het ook belangrijk: dat wij samen met de ouders na acht jaar basisonderwijs kunnen vaststellen, dat hun kind zich optimaal ontwikkeld heeft op onze school dat het kind met plezier naar school is gegaan en voldoende is uitgedaagd dat we voldoende aandacht hebben kunnen besteden aan andere ontwikkelingsgebieden, die voor de totale ontwikkeling van het kind van belang zijn: de sociaal- emotionele, de creatieve en de sportieve ontwikkeling dat het kind voldoende persoonlijkheid en zelfvertrouwen heeft ontwikkeld voor de volgende stap in zijn of haar leven dat we al het mogelijke hebben gedaan om het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs Als ouders, na acht jaar basisonderwijs, met ons van mening zijn dat we daarin geslaagd zijn, kunnen we tevreden zijn over de resultaten en de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door voortdurend kritisch te kijken naar de resultaten, naar alles wat we doen en naar wat er gebeurt in en buiten de school. Daarbij is het hele team betrokken. Onderwijsontwikkeling staat niet stil. Daar blijven we aan werken in het belang van de kinderen. Enkele voorbeelden: het leerlingvolgsysteem, waarmee we de ontwikkeling van het kind volgen scholing van individuele leerkrachten, bovenbouwof onderbouwleerkrachten, teamscholing studie en gebruik van nieuwe methoden en materialen coaching en begeleiding van (nieuwe) leerkrachten onderzoek (enquête) bij ouders en leerlingen om de twee jaar en bij het personeel om de vier jaar. Vakmanschap Onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas. We blijven steeds werken aan de verdere

17 professionalisering van zowel de individuele leerkracht als het team in zijn geheel. We gaan er daarbij vanuit dat we veel kunnen leren van elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gefilmd in de klas. Tijdens deze zogenaamde school-video-interactie-begeleiding kan gelet worden op de kwaliteit van de uitleg, het managen van de groep of het omgaan met een leerling die veel aandacht vraagt. In de nabespreking worden de beelden met de groepsleerkracht bekeken en besproken. Dit leidt dan weer tot werkpunten en afspraken. Niet alleen onze leerlingen leren zo bij ons op school, ook de mensen die er werken doen dat. Door gericht naar het eigen handelen te kijken en aan anderen te vragen hoe zij dit handelen beoordelen, krijgen onze professionals een goede kijk op wat ze wel en wat ze minder goed kunnen. Wat wel goed gaat wordt nog verder ontwikkeld, wat minder goed gaat, wordt gericht geoefend. Dit alles wordt vastgelegd in een P.O.P. (persoonlijk ontwikkelingsplan). Regulier school toezicht (RST) Jaarlijks geven wij aan de inspectie van het basisonderwijs gegevens door over de resultaten van ons onderwijs. Zie Schoolwijzer: 17

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie