Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: Tel: Fax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie."

Transcriptie

1 Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: Tel: Fax:

2 Voorwoord Geachte ouders, Hierbij ontvangt u ons informatieboekje. De hierin vermelde gegevens zijn in principe geldig voor het schooljaar Dit informatieboekje is een aanvulling op de schoolgids, die te verkrijgen is bij de directeuren tevens te vinden is op onze website. In de schoolgids vindt u het beleid van de Waterlelie verwoord. In dit informatieboekje staan een groot aantal praktische zaken die betrekking hebben op onze school. We mogen aan het begin van een onverwacht groot aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. We zullen onze best doen om ieder kind een gezellige en succesvolle basisschoolperiode te bezorgen. Samen met de kinderen moet dat ook komend jaar lukken. Het komende schooljaar staan een aantal activiteiten op onze agenda. We zullen extra aandacht schenken aan taal en lezen. De Waterlelie doet mee met een landelijk Taal/lees/project met als doel om de kwaliteit van het taalonderwijs te vergroten. De kwaliteit is meetbaar door de resultaten van de kinderen te vergelijken met vorige jaren en met de overige scholen in Nederland. In juni 2009 ontvingen we de rijksinspectie op school. Zij en ook wij zijn best tevreden over onze resultaten, maar onze ambitie ligt toch hoger. Gelet op een gemiddeld onderwijsvriendelijke thuissituatie gekoppeld aan onze inzet moet dat lukken. Andere onderwerpen die we dit schooljaar aandacht schenken, zijn: Techniek. De Waterlelie is VTB school en ontvangt extra subsidie speciaal voor het techniekonderwijs. Coöperatief leren. Met het gehele team gaan we onder leiding van OA (=OnderwijsAdvies) een cursus Coöperatief leren volgen. Dat is een instructiemodel, waarbij onder meer geappelleerd wordt aan de samenwerking van de kinderen onderling bij het leren. ICT Veiligheid. We houden in september/oktober een risico-inventarisatie in het kader van de Arbo-wet. We zullen de leerlingenraad daarbij inschakelen. Oude onderwerpen als Zelfstandig Werken, flexibele instructie, Goed Gedaan, onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling blijven onze aandacht houden. Op administratief gebied hebben we te maken met het overzetten van de leerlingenadministratie in een landelijke databank, waar alle basisschoolleerlingen van heel Nederland in komen. Dat zijn enkele geplande ontwikkelingen, maar ongetwijfeld komen ook in 2009/2010 onverwachte zaken op ons af. Het belangrijkste is, dat onze kinderen het ten eerste heel plezierig hebben en dus graag naar school gaan en ten tweede, dat zij het nodige opsteken voor later. Met vriendelijke groet, Namens het team van De Waterlelie B.J. van Eken 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave Het Schoolteam Personeelsleden Compensatieverlof (CPV) en bapo Spreektijden Algemene Informatie Openbaar Onderwijs Bestuur van de school Schooltijden - Vakantie - Verlof Schooltijden in 2009/ Schoolverzuim A) Ziekteverzuim: B) Schoolverzuim: Het inschrijven van nieuwe leerlingen Werk afmaken na schooltijd Vakantierooster 2009/ Ouders en/of verzorgers Ouderraad Ouderbijdrage Collectieve ongevallenverzekering Medezeggenschapsraad (M.R.) Ouderhulp Overblijven Berichtgevingen de Website Schoolregels / bijzonderheden Eten en drinken bij kleuters Trakteren op school Gymkleding Laarzen Huiswerk Materialen Vulpen Fietsen Oud papier en batterijen Gevonden voorwerpen Kleding merken Kinderwagens Huisdieren Schoolregels m.b.t. discriminerend gedrag Sporttoernooien Schoolfotograaf Schoolreis en werkweek Brede School Hoofdluis Speelgoed Telefoonnummers leerlingen

4 6. De Waterlelie in samenwerking met: De schoolarts Jeugdgezondheidszorg Kinderziektes De logopedist Schooltandarts Jeugdbladen Vereniging Openbaar Onderwijs (v.o.o.) Onderwijsadvies (O.A.) Kern kinderopvang Informatie over speciale facetten van ons onderwijs Schoolzwemmen Gymnastiek Bijbelles Rapportage Activiteitenkalender Tot slot

5 1. Het Schoolteam 1.1. Personeelsleden Directeur: Meester Bert van Eken Leerkrachten: Juffrouw Linda Galle [ma, di, wo] 1/2A Hfdgeb. Juffrouw Hester Lodder [do, vr] Juffrouw Hella Sleef [di, wo, do, vr] 1/2B Hfdgeb. Juffrouw Hester Lodder [ma] Juffrouw Mildred v. Weissenbruch [ma, di] 3A Hfdgeb. Juffrouw Clara ter Heine [wo, do, vr] Juffrouw Daniëlle Lammers [ma, di] 4A Hfdgeb. Juffrouw Nelly Visser [wo, do, vr] Juffrouw Saskia Kotterer [ma t/m vr] 5A Hfdgeb. Meester Ton Lamens [ma, di, wo, vr] 6B Hfdgeb. Juffrouw Daniëlle Lammers [do] Juffrouw Rolinda Vonk [di] 6/7A Hfdgeb. Meester Rob Schilperoort [ma, wo, do, vr] Juffrouw Yvonne de Klein [ma t/m vr] 7B Hoofdgebouw Juffrouw Annet Rombouts [ma t/m vr] Juffrouw Petra Verlinden [do + vr] 8A Dependance Ondersteunende leerkrachten: Juffrouw Manon Scholte [do] Juffrouw Rolinda Vonk [wo, do] Meester Rob Schilperoort [di] Juffrouw Geraldine Faber [do, vr] Vakleerkrachten: Meester Martin den Otter [vr + dimi] Ondersteunend personeel: Rose Marie Veeren [ma, di] Intern begeleider Intern begeleider ICT onderwijsassistent Vakleerkracht gym / MRT Administratief medewerkster 1.2 Compensatieverlof (CPV) en bapo Compensatieverlof (voorheen ADV) betekent, dat elke groep een aantal dagen per jaar een andere leerkracht heeft. BAPO is een vorm van ouderenverlof voor personeel boven de 52 jaar. Op de dagen, dat een leerkracht CPV of Bapo heeft, staat er een collega voor de groep. Zoveel mogelijk is dat steeds dezelfde collega. 1.3 Spreektijden De leerkrachten zijn in principe elke dag na 15.30u. te spreken. Korte mededelingen kunnen eventueel voor schooltijd gedaan worden. Voor een echt gesprek is op dat moment geen tijd. De kinderen vragen de aandacht van de leerkracht. Maak liever een afspraak met de leerkracht. Met de directeur kunt u natuurlijk ook onder schooltijd een afspraak maken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, stellen wij het op prijs als u van te voren een afspraak maakt, dit i.v.m. geplande vergaderingen, andere afspraken, e.d. De onderbouwleerkrachten ondersteunen tussen en uur de bovenbouwleerkrachten. Op die tijd is een afspraak om die reden dus niet mogelijk. 5

6 2. Algemene Informatie 2.1 Openbaar Onderwijs Onder het motto van NIET APART, MAAR SAMEN, stelt "De Waterlelie" zich bewust open voor kinderen uit alle categorieën van onze samenleving zonder onderscheid te maken tussen godsdienst, levensbeschouwing of andere persoonlijke kenmerken. Wij bekijken de maatschappij niet vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke visie. In het gewone leven moeten we immers ook SAMEN LEVEN en SAMEN WERKEN. De openbare basisschool leert de kinderen dan ook elkaar te respecteren zonder afbreuk te hoeven doen aan hun eigen waarden en normen. Door de positieve instelling van ouders, kinderen en leerkrachten vormt dit een waardevol element in de opvoeding van kinderen. 2.2 Bestuur van de school Het bestuur van de school wordt gevormd door een stichting. De dagelijkse leiding wordt geregeld door een Centraal Management. Wellicht overbodig, maar de gemeente Zoetermeer staat dus los van het openbaar onderwijs.we werken natuurlijk wel samen op het gebied van cultuuraanbod, schoolruimteverdeling, onderhoud gebouwen/dependances, etc. Het bestuur is autonoom en stelt het onderwijsbeleid vast voor de openbare scholen, hierbij rekening houdend met de regelingen van de overheid. Het bestuur stelt tevens de schooltijden en de schoolvakanties vast in overleg met collega-besturen. Elke openbare school heeft echter het recht binnen deze regelingen hun "eigen" school te maken. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur. Stichting Openbaar Primair Onderwijs p/a Centraal management Dienst Openbaar Onderwijs dhr. E. Spruijt Postbus AA Zoetermeer telefoon: De formele gang van zaken op de scholen wordt door de rijksinspectie getoetst aan de Wet op het Primair Onderwijs. Voor onze school is dat de Rijksinspectie voor het Primair Onderwijs. In juni 2009 is de Waterlelie door een team inspecteurs bezocht en beoordeeld. Dat viel positief uit en om die reden is het niet te verwachten, dat zij in 2009/2010 nogmaals komen. De resultaten van de kinderen bij taal, lezen en rekenen geven we, zoals alle scholen in Nederland, wel door aan de rijksinspectie. Op die wijze monitort de inspectie enigszins op afstand toch de Waterlelie. De inspectie heeft een website, waar u onder meer het laatste rapport over de Waterlelie kunt inzien. internet: 6

7 3. Schooltijden - Vakantie - Verlof 3.1 Schooltijden in 2009/2010 De schooltijden zijn in 2009/2010 aangepast. De tijden zijn: Dagen van de week Grp. 1 t/m 4 Grp. 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Woensdag Voor de groepen 1 t/m 4 op het hoofdgebouw gaat de deur om 8.30 uur open en kunnen kinderen en ouders binnenkomen. Wilt u kinderwagens niet in de gang parkeren. Dat blokkeert de doorstroming. In de aula is ruimte voldoende. Vijf minuten voor aanvang van de lessen, dus om 8.40 u en u gaan de deuren voor de groepen 5, 6, 7 en 8 open. De kinderen gaan dan onder begeleiding van hun meester of juf naar hun lokaal. Op de dependance gaan de deuren om 8.40 u en u open voor de leerlingen van de groep 8. Vanaf 8.30 en uur wordt door de leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. Bij slecht weer gaan de schooldeuren al om 8.30 en uur voor iedereen open. De gymtijden vallen voor een deel ook buiten de schooltijden. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de gymlocatie. Die tijd (buiten schooltijd) moet ook weer gecompenseerd worden, waardoor de schooltijden voor bepaalde groepen enigszins kunnen afwijken. Zie hiervoor het gym- en zwemrooster. 3.2 Schoolverzuim Ziekteverzuim: Indien uw kind ziek is, wilt u dat dan vòòr schooltijd aan ons melden? Als een doktersbezoek midden onder schooltijd valt, wilt u uw kind dan zelf van school komen halen? Onder schooltijd worden in principe geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen Schoolverzuim: Regelmatig ontvangen scholen verzoeken kinderen een of meerdere dagen extra vakantie te verlenen. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. De Leerplichtwet geeft hierop het volgende antwoord: "Ouders/verzorgers moeten zorgen dat een minderjarig leerplichtig kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen lessen mogen worden verzuimd." Verzoeken voor extra verlof dient u altijd ruim op tijd voor het verlof schriftelijk met argumentatie te richten aan de directeur. U ontvangt dan schriftelijk een reactie terug. Op school bewaren we deze verzuimadministratie voor de leerplichtambtenaar. Op onze website vindt u meer informatie over verlof. 3.3 Het inschrijven van nieuwe leerlingen Het inschrijven van nieuwe leerlingen vindt plaats via de schoolleiding. De school bezit een informatiepakketje, dat we u graag toesturen. Voor een gesprek verdient het de voorkeur een afspraak te maken met de directeur of zijn vervanger. We kunnen dan kennismaken en u krijgt desgewenst een rondleiding door de school. Om alvast een beetje te wennen mogen de kinderen gedurende 10 dagdelen in de groep komen wennen, als zij 3 jaar en 10 maanden oud zijn. Die momenten spreekt u af met de betrokken leerkracht. Indien u uw kind wilt inschrijven kunt u het inschrijfformulier ook downloaden van onze website. 7

8 3.4 Werk afmaken na schooltijd Het kan sporadisch voorkomen dat kinderen vanaf groep 5, na schooltijd, nog werk af moeten maken. Dit gebeurt dan na half vier en nooit later dan vier uur. Als 's morgens bekend is dat een kind nablijft, kan het kind dit zelf tussen de middag meedelen. Als het s middags duidelijk wordt, dat het nodig is om na schooltijd na te blijven, dan belt de school met u. Is het om dringende redenen niet mogelijk voor het kind om na te blijven, dan is er na overleg altijd een oplossing te vinden. 3.5 Vakantierooster 2009/ 2010 Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vr 23 oktober 2009 Sinterklaas Vrijdagmiddag 4 december Kerstvakantie Maandag 21 december 2009 t/m vrijdag 1 januari 2010 Krokusvakantie Vrijdag 19 t/m vrijdag 26 februari 2010 Onderwijsdag OPOZ Donderdag 1 april 2010 Paasvakantie Vrijdag 2 t/m maandag 5 april Meivakantie Maandag 30 april t/m vrijdag 14 mei 2010 Pinksteren Maandag 24 mei 2010 Zomervakantie Vrijdag 2 juli t/m vrijdag 13 augustus 2010 De vakantieregeling 2010/2010 is door de besturen in het Zoetermeerse al afgesproken. Ten overvloede wijzen wij u er op, dat de rijksoverheid de vakanties niet vaststelt. Het rijk adviseert en vervolgens stellen de besturen na inspraak van personeel en ouders en na overleg met collega besturen binnen de gemeente een vakantierooster vast. Agenda s en reisbureaus houden daar vaak geen rekening mee. Die varen blind op het niet-bindende advies van het rijk. 2010/2011 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2010 Sinterklaas Vrijdagmiddag 3 december 2010 Kerstvakantie 20 december 2010 t/m 31 december 2010 Krokusvakantie 25 februari t/m 4 maart 2011 Onderwijsdag 21 april 2011 Meivakantie 22 april t/m 6 mei 2011 (Pasen valt in deze vakantie) Hemelvaart 2 en 3 juni 2011 Pinksteren 13 juni 2011 Zomervakantie 1 juli 11.45/12.15 t/m 12 augustus

9 4. Ouders en/of verzorgers 4.1 Ouderraad Aan onze school is een Ouderraad verbonden. De Ouderraad wordt gekozen uit en door ouders en/of verzorgers van de leerlingen van De Waterlelie. De Ouderraad heeft zich tot taak gesteld om de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De werkzaamheden vloeien voort uit de begroting, waarin onder meer vrijwel alle festiviteiten zijn opgenomen. Er worden door de Ouderraad samen met de teamleden werkgroepen ingesteld, waarin zij gezamenlijk zitting hebben. Er zijn bijvoorbeeld werkgroepen voor schoolreisjes, voor diverse feesten, voor sportdag, e.d. De Ouderraad vergadert maandelijks over de gang van zaken op school. Deze vergaderingen zijn overigens voor alle ouders en/of verzorgers toegankelijk. De Ouderraad kent de volgende samenstelling: Leden van de ouderraad Els van Laarhoven (voorzitter) Ellen Kuiper Karin Trommel (penningmeester) Monique Honig Diana de Gunst (secretaris) Sylvia Hoekema Ilona Oschmann Bettina Gillet Maureen te Hofstee Tessa Tayler Louise Toet Sheila van de Kwaam Liesbeth Sonneveldt Agnes Kulik Meer informatie over de Ouderraad is ook op de internetsite van De Waterlelie te vinden, onder het kopje ouders. 4.2 Ouderbijdrage De activiteiten die op onze school georganiseerd worden, kosten uiteraard geld. Om de activiteiten te kunnen financieren vraagt de Ouderraad de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Ook dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 19,-. De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan Sinterklaas, Kerstfeest en andere festiviteiten, bibliotheekboeken, aanschaf leermiddelen en materialen. Om de bijdrage te voldoen ontvangt u via uw kind een brief van de Ouderraad. Direct overmaken van de ouderbijdrage kan natuurlijk ook. Het gironummer van de Ouderraad is: Wilt u bij de overschrijving wel de naam en groep van het kind vermelden? 4.3 Collectieve ongevallenverzekering De Ouderraad van "De Waterlelie" heeft een collectieve ongevallen-verzekering voor alle kinderen afgesloten. De collectieve ongevallenverzekering geldt voor de tijd van huis naar school, onder schooltijd, tijdens het overblijven op school en voor de tijd van school naar huis, uitgaande van de kortste weg. Onder schooltijd vallen ook de tijden buiten de reguliere schooltijden als wij op schoolreis of werkweek gaan. Een dergelijke verzekering dekt geen schade die uw kinderen aan anderen of aan eigendommen van anderen toebrengen. Hiervoor dient u zelf een W.A.-verzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit, indien uw eigen verzekering geen dekking geeft. De school is niet aansprakelijk voor schade, als er geen sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerkracht. 9

10 4.4 Medezeggenschapsraad (M.R.) Naast de Ouderraad is er ook de Medezeggenschapsraad, bestaande uit tien leden. In de MR dienen ouders/verzorgers en personeel in gelijke getale vertegenwoordigd te zijn. Vijf leden zijn gekozen door en uit de ouders; de andere vijf leden zijn gekozen door en uit het personeel. In de MR komen onderwerpen als onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, schoolreglement, activiteitenplan, schooltijden, vakantierooster, klassenverdeling, enz. aan de orde. Hiervoor is vaak instemming van de MR vereist. Voor andere onderwerpen heeft de MR adviesbevoegdheid, bijv. bestemming financiële middelen, aanstelling en ontslag personeel en schoolleiding, taakverdeling, jaarprogramma festiviteiten, enz. Alle zaken die schooloverstijgend zijn, worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad besproken. In de GMR zijn een personeelslid of een ouderlid van ieder school afgevaardigd. Zowel de MR als de GMR moet in de gelegenheid gesteld worden allerlei voor de school van belang zijnde zaken met het Bevoegd Gezag (de stichting) te bespreken. De directeur vertegenwoordigt de stichting. De MR bestaat thans uit ( ): Oudergeleding Personeelsgeleding Charles Boeree Rolinda Vonk Milco te Hofstee Manon Scholte Stef Poolman Annet Rombouts Jeroen Rosier (voorzitter) Yvonne de Klein (secretariaat) Sandra van Steenvelt Petra Verlinden 4.5 Ouderhulp De hulp en het meewerken van ouders op en in de school vinden wij heel belangrijk. Ouders kunnen op vele gebieden helpen, te weten: Bij het beheer van de bibliotheekboeken in beide gebouwen en het helpen bij het lenen door de kinderen, veelal op woensdag; Bij alle festiviteiten in en rond de school, zoals schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien, sportdag, enz. Bij het overblijven. Een belangrijke voorziening voor school, waar ouders werkelijk onmisbaar zijn. De ouderhulp bestaat uit het begeleiden van de kinderen tussen de middag en het verkopen van strippen op woensdagmorgen 8.30u. Zonder ouders geen overblijven. Dit is trouwens de enige ouderhulp, waar een financiële vergoeding tegenover staat, nl. 12,00 per keer, zowel voor de begeleiding als voor het verkopen. Bij de periodieke controle van de haren van de kinderen op luizen of neten. Daarom wordt er regelmatig hulp gevraagd voor de vele activiteiten op school. Die hulp is essentieel. Veel activiteiten zouden niet kunnen doorgaan, als u niet behulpzaam was. De hulp van ouders en/of verzorgers wordt door de kinderen en de leerkrachten zeer op prijs gesteld. Als u zich wilt opgeven voor een van bovenstaande activiteiten. Graag, bel en vraag naar Bert. 4.6 Overblijven Het overblijven van de kinderen in de middagpauze wordt georganiseerd door de "overblijfcommissie". In die werkgroep hebben ouders zitting, een vertegenwoordiging van de overblijfouders en een vertegenwoordiging van de directeur. Formeel is het bestuur eindverantwoordelijk en de directeur vertegenwoordigt het bestuur op school. In de overblijfcommissie delen we de verantwoordelijkheid op collegiale wijze. De overblijfvoorziening is op beide schoolgebouwen. Er is een aan- en afmeldtelefoonnummer en er is een aantal overblijfmoeders. De school heeft regelmatig behoefte aan een uitbreiding van de groep overblijfmoeders. Deze ouders krijgen een vergoeding van 12,00 per keer. 10

11 De kinderen die overblijven, vast of incidenteel, dienen ingeschreven te worden. Het inschrijfformulier is bij de schoolleiding en overblijfmoeders verkrijgbaar. Via onze website kunt u het formulier ook uitprinten. Kinderen die vast overblijven, moeten worden afgemeld als ze niet komen. Het niet tijdig afmelden wordt toch in rekening gebracht. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de overblijf is het noodzakelijk, dat zij van te voren worden aangemeld. Het aan- en afmelden kan 's morgens tot ca. elf uur. U belt met een antwoordapparaat. Overblijftelefoon: Iedere woensdagochtend van 8.30 uur tot ca uur kunt u strippen kopen in de aula van de Goudenregenzoom. De kosten bedragen 1,50 per strip. De school bezit een pinmogelijkheid. De strippenkaarten blijven op school. Indien uw kind overblijft, stempelen we 1 strip af. U ontvangt een herinnering om een nieuwe strippenkaart te kopen, als er nog drie strippen resteren op de oude kaart. Dan kunt u de volgende woensdag een nieuwe kaart aanschaffen. Wanneer u verzuimt een nieuwe strippenkaart te kopen, kan uw kind in principe niet overblijven. De overblijfcommissie aanvaardt in dat geval geen verantwoordelijkheid voor de opvang van uw kind. Er wordt gegeten aan tafels in de aula en in enkele lokalen in het gebouw waar uw kind overblijft. Eén overblijfouder begeleidt maximaal 15 kinderen. We verzoeken u om uw kind een broodtrommeltje mee te geven voorzien van naam. De kinderen krijgen van de overblijf een beker drinken en kunnen daarbij kiezen uit chocolademelk, joghi-drink of appelsap. Indien uw kind iets anders wilt drinken, dient u dit zelf mee te geven. Na het eten bestaat de mogelijkheid om onder toezicht binnen of buiten te spelen. Dat bepalen de overblijfouders. Hiervoor is voldoende spelmateriaal aanwezig. Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken, belt u dan gerust met de school. 4.7 Berichtgevingen U ontvangt geregeld een zogenaamde "Nieuwsbrief", waarin u op de hoogte wordt gehouden van actuele ontwikkelingen op onze school. We proberen zoveel mogelijk alle informatie in deze nieuwsbrief te verzamelen. De nieuwsbrief komt doorgaans op vrijdag uit. U kunt de nieuwsbrief ook lezen op 4.8 de Website Onder bezit de school een website. De ervaring leert, dat bijna alle ouders die een school zoeken, de website van een school gebruiken bij hun keuze. De school houdt zich aanbevolen voor tips, op- en aanmerkingen over onze website. Daar kunnen we zeker van leren. Maken we een fout of is iets onduidelijk, reageer dan bij Dat geldt ook voor goedbedoelde tips over de diverse uitgaven van de school. Als u tips heeft om de kwaliteit te verbeteren, geeft u die dan aan ons door. Vast dank. 11

12 5. Schoolregels / bijzonderheden 5.1 Eten en drinken bij kleuters Er is op onze school gelegenheid om een melkproduct te drinken of een tussendoortje te eten. Aangezien wij het uitgangspunt - het gezondheidsaspect - niet uit het oog willen verliezen, hebben wij enkele regels opgesteld. Hopelijk heeft u hiervoor begrip. 's Morgens kan er op school het volgende gedronken en/of gegeten worden: * Een drankje in een goed afsluitbare beker * Een vrucht of een klein "tussendoortje" (b.v. een Liga) Snoep, gebak (dus ook Mars, Twix enz.) en prik zijn niet toegestaan. Vergist u zich niet in de hoeveelheid. Een hele appel is voor sommige kleuters al te veel. Ook boterhammen moeten wij voor de groep 1 en 2 afraden, omdat de tijd voor uitgebreid "ontbijten": ontbreekt. Veel eten en drinken belandt dan in de container en dat is jammer. Alleen in bijzondere gevallen kan er van deze regels worden afgeweken. Verder is er de mogelijkheid om van schoolmelk gebruik te maken. Door subsidie van de EU is dit niet duur. Het is gezond en elke dag koel. De kosten (ongeveer): 5,50 per maand voor elke dag een pakje melk of 6,10 per maand voor elke dag een pakje drinkyoghurt. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. Via internet regelen is nog makkelijker; Overigens kunt u ook op deze website terecht voor wijzigingen. De Campina verstrekt: halfvolle melk chocolademelk drinkyoghurt 2 smaken 5.2 Trakteren op school De verjaardagen van de kinderen vieren we op school. Er kan in de klas getrakteerd worden en de jarigen mogen rondom het ochtend-speelkwartier de klassen rond. Ook de jarige 4-jarige kinderen gaan langs alle klassen. We adviseren geen snoep mee te geven als traktatie. Enkele suggesties voor het trakteren: kaas, fruit, stukjes komkommer, enz. Ook de leerkrachten hebben graag gezonde traktaties. Zij kunnen dus gewoon met de kinderen meedoen. 5.3 Gymkleding Voor de gymnastiek in de groepen één en twee is geen speciale kleding vereist. Toch blijkt, dat de meeste ouders het prettig vinden als ook de kleuters gymkleding dragen. Een sportbroekje met T- shirt en een paar gymschoenen met elastiek of klittenband, zodat de kinderen die zelf aan kunnen trekken. In de kleuterklassen staan wasmanden waar de kleding van de kinderen in gaat, op deze wijze is het voor de leerkrachten mogelijk om te gaan gymen wanneer dat in het lesrooster of i.v.m. het weer het beste uitkomt. Wilt u er wel voor zorgen dat hiervoor een stevig tasje aanwezig is? Plastic tasjes zijn snel kapot, waardoor gymkleding gemakkelijk kwijtraakt. Een linnen tasje is het beste. Vanaf groep drie gymmen de kinderen in sportkleding, maar nemen deze mee op de dagen, waarop de groep gym heeft. Is een kind deze kleding vergeten, dan gymt hij of zij in zijn ondergoed. De leerkracht beoordeelt de wenselijkheid. Na de gymnastiekles wordt er vanaf groep drie verplicht gedoucht. De kinderen behoren hiervoor een handdoek mee te brengen. Wanneer kinderen een keer niet mogen of kunnen douchen, moeten ze een briefje meenemen voor de leerkracht van hun ouders. Briefjes, waarin ouders melden, dat hun kind niet hoeft te douchen accepteren 12

13 we dus niet, tenzij er een gegronde reden aan ten grondslag ligt. 5.4 Laarzen Als kinderen met kaplaarzen aan naar school komen, dienen zij gymschoenen of pantoffels mee te brengen om die in de klas te dragen. De laarzen laten wij namelijk uittrekken in verband met broeierige voeten. Omdat kaplaarzen erg veel op elkaar lijken raden wij u aan deze te merken. 5.5 Huiswerk Het kan voorkomen dat kinderen vanaf groep 6 min of meer regelmatig huiswerk meekrijgen. Redenen voor huiswerk kunnen zijn: tijdelijke achterstand; incidenteel te laag tempo van het kind; tijdelijk extra oefening voor het kind; opzoeken informatie en illustratiemateriaal in verband met het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking; repetitie/toets behandelde leerstof; huiswerkvoorbereiding voor het voortgezet onderwijs in de hogere groepen. Maar de kinderen moeten zich de leerstof in principe op school eigen maken. Het kan niet zo zijn, dat wat ons niet direct lukt, thuis moet gebeuren. Bovendien is een schooldag voor de kinderen best lang en die moeten we niet nog eens verlengen met uren huiswerk. In groep 4 worden de tafels thuis vast ook wel geoefend. In de hogere leerjaren (groep vijf tot en met acht) zal huiswerk regelmatiger voorkomen, waarbij wij het huiswerk ruim van te voren opgeven. Daar het dan vaak nodig is dat kinderen mappen en schriften mee naar huis nemen, zouden wij graag zien dat uw kind beschikt over een deugdelijke tas. Slijtage aan materialen kan daardoor tot een minimum beperkt blijven. Boeken geven we liever niet mee. Wilt u die tas voorzien van naam en adres, zodat gevonden tassen bij de eigenaar terugbezorgd kunnen worden? 5.6 Materialen De kinderen krijgen alle materialen die zij nodig hebben van school. Wij verwachten van de kinderen dat zij netjes omgaan met de spullen. Mocht het echter zo zijn, dat materialen met opzet stuk gemaakt worden, dan dienen deze materialen door het kind of de ouders vervangen te worden. 5.7 Vulpen Op "De Waterlelie" is het verplicht om vanaf groep 4 met vulpen te schrijven. Deze keus hebben wij gemaakt, omdat dit de verzorging van het handschrift van de kinderen bevordert. Daarom krijgen de kinderen een vulpen van school. Ook kinderen die nieuw bij ons op school komen, verstrekken wij een vulpen. Als de pen door normaal gebruik kapot gaat, geeft de school een nieuwe. De school heeft ook een zogenaamde Lamy vulpen. De pen is alleen bestemd voor kinderen die een schrijfprobleem hebben. De leerkracht van uw kind besluit hiertoe. Die pen heeft een voorgevormde pengreep. Een eigen goede vulpen mag overigens ook, dit ter beoordeling van de leerkracht. 5.8 Fietsen De school beschikt niet over een aparte fietsenstalling, maar wel over een beperkt aantal fietsbeugels. Wij verzoeken u uw kinderen alleen met de fiets naar school te laten komen, als de afstand tussen school en thuis te voet nogal ver is. Zet in alle gevallen de fiets netjes op het schoolplein. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging aan gestalde fietsen. Het schoolplein is openbaar terrein. De gemeente Zoetermeer heeft het plan opgevat om alle schoolpleinen te verfraaien. Daarvoor het de gemeenteraad geld gereserveerd. De Waterlelie is pas in 2011 aan de beurt, tenminste zoals de planning er nu voorstaat. 13

14 5.9 Oud papier en batterijen OUD PAPIER Op school kunt u uw oud papier en karton kwijt. Uit milieuoverwegingen is dat een goede zaak en de school krijgt daar een kleinigheid voor, afhankelijk van de papierprijs. Op de dependance hebben wij een containerruimte, waarin een oud-papier container staat. Daarin kunt u iedere dag uw papier kwijt. Op de Goudenregenzoom staat op het schoolplein een afsluitbare oud-papier container, waar u dagelijks uw papier kwijt kunt. Tweemaal per week worden deze containers geleegd. Elke maand staat er bovendien een grote papiercontainer bij de school. Dit schooljaar ook weer op beide locaties. De data zijn nu nog niet bekend. BATTERIJEN In beide gebouwen staat bij de ingang een kunststof ton (lichtblauw), waarin u uw oude batterijen kwijt kunt. Wij laten die voorraad periodiek afvoeren Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden op een centrale plaats in beide gebouwen verzameld. In de dependance staat een bak in de leermiddelenruimte naast de bibliotheekboeken. In het hoofdgebouw staat die bak in de aula. Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, e.d. worden bewaard door een leerkracht. Tijdens de 1 e rapportavonden in november liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. Wat daarna aan kleding overblijft, gaat naar één of ander goed doel Kleding merken Om problemen te voorkomen, verzoeken wij u laarzen, regenjassen, gymschoenen, gym- en zwemtassen, enz. van naam te voorzien. Maak hier een gewoonte van. Dan hoeft u niet boos te worden en samen met de leerkracht eindeloos te zoeken, als er wat kwijt raakt of verwisseld wordt. Ook is het handig om aan wanten een koordje te haken, zodat kinderen dit niet kwijt kunnen raken. Ook komt het regelmatig voor dat sieraden, horloges, e.d. kwijt raken, nadat deze voor de gym- en zwemles zijn afgedaan. Wij raden u aan deze spullen daarom liever thuis te laten Kinderwagens Kinderwagens kunnen direct na de ingang van het hoofdgebouw in de aula geparkeerd worden. Zorg s.v.p., dat de doorgang in de gang gegarandeerd blijft Huisdieren Het is de school i.v.m. hygiëne en mogelijke allergieën niet toegestaan huisdieren (met pels of veren) in de school te houden. Wij denken dat het niet goed is - ook al is het maar voor even - om huisdieren van anderen toe te laten. Wij verzoeken u dan ook geen dieren mee te laten nemen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. Brengt u uw kind met de hond weg, laat dit dier dan buiten de school op u wachten Schoolregels m.b.t. discriminerend gedrag Discriminerende uitlatingen worden op school niet getolereerd. Onder discriminerend gedrag verstaan we elke handeling, waardoor iemand op grond van zijn afkomst, sekse en religie als minderwaardig bestempeld en/of achtergesteld wordt. Binnen onze school hebben wij een protocol gedrag. Dit protocol hangt in elke klas: 1. wij groeten elkaar 2. wij zeggen dank je wel en alsjeblieft 3. wij luisteren met onze oren en onze ogen 4. wij zijn eerlijk tegen elkaar 5. wij troosten elkaar bij pijn of verdriet 6. wat we zelf kunnen, doen we zelf 7. wij gaan netjes om met alle spullen 14

15 8. wij mogen allemaal anders zijn 9. we praten een ruzie uit 10. we houden ons aan afspraken De kinderen krijgen lessen in omgang met elkaar. Daarvoor gebruiken wij onze methode Goed Gedaan. Op deze wijze proberen wij een sfeer op school te scheppen, waarin alle kinderen zich veilig en geborgen voelen Sporttoernooien Ook onze school neemt deel aan de verschillende gemeentelijke sporttoernooien. Bij voldoende belangstelling kunnen kinderen zich inschrijven voor: lijnbal, basketbal, voetbal en korfbal. Wij vragen ouders van de deelnemende kinderen om de leiding van een team op zich te nemen. U hoeft daarvoor niet sportief te zijn of specialistische kennis over een sport te bezitten. Maak er een gezellig dagje van. Verwacht u niet, dat alle leerkrachten tijdens een toernooi in het weekend of in de vakantie komen aanmoedigen. We zorgen er wel voor, dat het team vertegenwoordigd is. Over deze toernooien wordt u via de nieuwsbrief nader geïnformeerd. De kinderen die meedoen aan een toernooi, krijgen een sporttenue van school. Deze shirts moeten uiteraard weer terug naar school. De kinderen geven die shirts aan hun teamleider, die de shirts op school aflevert. Het wassen van de shirts gebeurt centraal Schoolfotograaf Ook dit jaar worden alle leerlingen individueel en met hun eigen groep op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook bestaat de mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. De fotograaf komt op 27 oktober in beide gebouwen. Dit is voor de individuele foto, groepsfoto en broertjes en zusjes die op de Waterlelie zitten. Op DEZELFDE DAG VANAF 12 UUR komt de fotograaf voor broertjes en zusjes foto s met kinderen die niet op de Waterlelie zitten. Daarvoor komt de fotograaf in het hoofdgebouw aan de Goudenregenzoom Schoolreis en werkweek Elk jaar gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 8 gaan op werkweek. Ook dit jaar bezoeken we weer het buitenverblijf in Austerlitz. De schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 is gepland op 28 mei, maar die datum is onder voorbehoud. We zijn ook afhankelijk van beschikbaarheid van bussen e.d. De werkweek van groep 8 is al besproken en wel van 25 t/m 28 mei Brede School De gemeente Zoetermeer heeft de stichting MOOI opgericht om te bevorderen, dat de basisschoolleerlingen ook na schooltijd de mogelijkheid krijgen om op divers terrein activiteiten te ontplooien, veelal in de schoolgebouwen, die dan toch leeg staan. In enkele wijken zijn die Brede School-activiteiten al weer enkele jaren gerealiseerd, maar tot op heden was dat in Rokkeveen nog niet het geval. In 2009/2010 zullen alle scholen van Rokkeveen ook meedoen met De Brede School, dus ook de Waterlelie. In augustus/september 2009 krijgen de kinderen een boekje met een aanbod om met activiteiten mee te doen. Er is een inschrijfformulier en dat kan ingevuld worden ingeleverd en vervolgens wordt een rooster gemaakt en starten de activiteiten. Kinderen van alle scholen kunnen gemixt worden bij die activiteiten. Uiteraard krijgt u gedetailleerder informatie voor aanvang van de activiteiten. 15

16 Op de Waterlelie geeft Theo Zon blokfluit- en dwarsfluitlessen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle kinderen een inschrijfformulier voor deze lessen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Zon (079) of gebruik zijn mail-adres (tussen de t en de d staat een liggend laag streepje, maar dat valt weg door het lijntje eronder.) 5.19 Hoofdluis Zo nu en dan komt er hoofdluis voor. Dat kan elk kind (en ook elke volwassene) overkomen en is zeker geen schande. Het is van belang die hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Wilt u, als u hoofdluis ontdekt bij uw kind(eren), dit even doorgeven aan de school? Wij geven dan alle kinderen van die groep een waarschuwingsbriefje mee. Direct na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luis of neten. Daarvoor hebben ouders zich aangemeld. Deze LOL-ouders (Let Op Luis) hebben daarvoor instructie ontvangen van de GGD. Ouders van kinderen die luis hebben, waarschuwen we direct en verzoeken we dringend om te handelen. Ouders van kinderen met neten waarschuwen we ook en vragen we om twee weken dagelijks tweetot driemaal met een speciale kam te kammen. Volgens deskundigen zijn neten (oud of nieuw) dan verdwenen. Kinderen bij wie luis of neten geconstateerd is, controleren we intensiever. Omdat we kinderen met luis of neten niet willen stigmatiseren, zullen we altijd de gehele groep controleren. Het resultaat van de controle maken we voor iedereen openbaar, in die zin, dat we namen noemen. Voor advies omtrent de behandeling of vragen, kunt u terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidsdienst van de GGD, Brechtzijde 1, telefoon (079) of bij de eigen huisarts. De school bezit inmiddels ook behoorlijk veel geschreven informatie Speelgoed De leerlingen uit de groepen 1 & 2 mogen 1x per maand op vrijdagmiddag speelgoed meenemen. Bij de deuren van de verschillende kleutergroepen hangt een overzichtslijst met de data van de speelgoedmiddagen Telefoonnummers leerlingen Regelmatig krijgen wij verzoeken om telefoonnummers van leerlingen door te geven. Dit doen we, tenzij u aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven, bezwaar te hebben tegen de verspreiding van uw telefoonnummer en adresgegevens. Bij wijzigingen van telefoonnummers en zeker bij verhuizingen vragen we u de school goed te informeren. Als we u in noodgevallen willen bereiken, moeten we dat ook kunnen. Onze ervaring is, dat het wisselen van nummers veel frequenter plaats vindt, dan vroeger het geval was. Geef wijzigingen door aan school: of Wij geven die privé-gegevens uiteraard aan niemand door, behalve aan het overblijven van de Waterlelie. 6. De Waterlelie in samenwerking met: 6.1 De schoolarts In groep 2 worden alle kinderen onderzocht door de schoolarts. Dit gebeurt in het gebouw van de G.G.D. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn. In groep 4 worden alle kinderen nagekeken door de jeugdverpleegkundige op gewicht en lengte, oren en ogen en het voorkomen van hoofdluis. Dit gebeurt op school. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Daarnaast zal de schoolarts aan de hand van de door u en de leerkracht ingevulde vragenlijst beoordelen of uw kind extra aandacht nodig heeft. In groep 7 worden alle kinderen onderzocht door de schoolarts. Dit gebeurt in het gebouw van de G.G.D. De ouders/verzorgers dienen hierbij weer aanwezig te zijn. Tijdens het bezoek aan de schoolarts kunt u vragen stellen over: 16

17 - de groei van uw kind; - de ontwikkeling en het gedrag van uw kind; - de eet- en slaapgewoonten van uw kind; - de zindelijkheid van uw kind; - de veiligheid en hygiëne op school. 6.2 Jeugdgezondheidszorg U kunt de afdeling Jeugdgezondheidszorg elke werkdag bereiken van 8.00 tot uur. In eerste instantie wordt u geholpen door één van de assistentes. Zij kunnen u direct met de schoolarts (Mevr. T.Matulewicz) of jeugdverpleegkundige (Mevr. J. Salomon)) doorverbinden of zorgen dat u zo mogelijk wordt teruggebeld. G.G.D. - Jeugdgezondheidszorg Brechtzijde 1 telefoon: tussen uur. Daarna voor dringende zaken: Kinderziektes In een schoolgebouw komen kinderen zeer vaak en zeer intensief met elkaar in contact. Ze spelen samen, gymmen samen, zitten naast elkaar, gaan naar dezelfde toilet. Voor kinderziektes is een school dus een ideale plek om zich te verspreiden. In verband met besmettingsgevaar vragen wij u daarom kinderen met diarree, met kinderziektes en met uitslag (bijv. waterpokken, waarvan de korstjes nog niet zijn ingedroogd), rode hond, krentenbaard, e.d. thuis te houden. Wij zijn van mening dat zieke kinderen niet op school kunnen komen! Voor alle ziektes geldt dat kinderen eerst goed moeten uitzieken, voordat zij weer naar school komen. Indien uw kind ziek is verzoeken wij u dit voor schooltijd telefonisch door te geven. De adviezen van onze schoolarts zijn leidend voor ons handelen, als een bepaalde ziekte de kop opsteekt Mexicaanse griep Deskundigen voorspellen, dat we in de herfst van 2009 een golf van Mexicaanse griep kunnen verwachten. We herkennen die griep door koorts boven 38 graden (94%), hoesten (92%), zere keel (66%), diarree (25%) en braken (25%). Deze griep is besmettelijk. De duur van de besmettelijkheid is ongeveer een week en die periode begint 1 à 2 dagen voordat iemand verschijnselen krijgt. Wanneer is vastgesteld, dat iemand deze griep heeft, kan die persoon het beste thuisblijven. Gemiddeld zal iemand met deze griep 3 tot 7 dagen moeten verzuimen. De griepgolf is niet te voorkomen. Maar we kunnen de verspreiding wel vertragen door hygiëne in acht te nemen. Ook in de klas bespreken we dit met de kinderen. Een goede hand- en hoesthygiëne is van belang. Dat betekent dus handen wassen en achter de hand of de arm hoesten en gebruik een papieren zakdoek. In toilettengroepen en lokalen hebben we gevulde zeepautomaten en papieren handdoekjes. Een goede schoonmaak van toiletten, lichtknopjes, deurklinken is belangrijk. We zien daar op toe. Verder kunnen we op school niet zoveel. Mondkapjes hebben in de groep geen zin. Het is trouwens onwerkbaar. Het innemen van geneesmiddelen of het vaccineren is geen zaak van school. Dat is de verantwoordelijkheid van het thuisfront. We hopen er het beste van. 6.3 De logopedist Elk schooljaar worden in de gemeente Zoetermeer leerlingen van groep 2 van de basisscholen, waarvan ouders, leerkrachten of jeugdarts dit wenselijk vinden, door de logopedist onderzocht op de volgende gebieden: de ademhaling, stemgeving, articulatie, vloeiendheid van het spreken, taalvaardigheid, luisterfunctie en mondmotoriek. De logopedist zal de aangemelde kinderen op school onderzoeken. Na het onderzoek zal een nabespreking met de leerkracht plaatsvinden. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd. 17

18 6.4 Schooltandarts De jeugdtandverzorging in Zoetermeer op de basisschool bestaat uit twee tot drie maal per jaar een bezoek aan de jeugdtandarts. In groep 1 en 2 komen de kinderen samen met hun ouders op afspraak in de Dental Car bij school of op het Centrum aan de Van Aalstlaan 400. De tandarts controleert het gebit en geeft u voorlichting en informatie over steeds weer andere onderwerpen, die met voeding, fluoride, tandvlees, wisselen, enz. te maken hebben. Vanaf groep 3 mogen de kinderen zelf naar de tandarts. In groep 6 komen de kinderen, die deelnemen, nog één keer samen met hun ouders/verzorgers op afspraak. De stand van de tanden en kiezen wordt besproken in verband met een eventuele orthodontische behandeling (een beugel bijv.). Er wordt ook gekeken naar de mondhygiëne met behulp van de zogenaamde "plak-kleurtest", een test (zeer leerzaam), die vanaf het zesde leerjaar ieder half jaar opnieuw wordt gedaan. De deelnemers aan de jeugdtandverzorging worden elk half jaar gecontroleerd in de Dental Car op de parkeerplaats bij het schoolplein of in het behandelcentrum. De kinderen krijgen daar ook poetsles. De praktijk leert dat dit steeds weer opnieuw nodig is. De fluoridenapplicatie (met soms niet zo'n erg lekkere nasmaak) wordt meestal direct na de poetsles gegeven. De behandeling van gaatjes, het maken van röntgenfoto's, enz. gebeurt alleen op het behandelcentrum. Het vervoer van en naar school is bij de behandeling inbegrepen en wordt door de begeleiders van de jeugdtandverzorging gedaan. Voor pijnklachten en spoedgevallen is de jeugdtandarts ook buiten de schooltijden en in de vakanties bereikbaar. U kunt informatie krijgen of uw kind aanmelden door te bellen naar: Jeugdtandverzorging Antwoordnummer WB Zoetermeer telefoon: Jeugdbladen Ook dit cursusjaar bestaat de mogelijkheid om via de school een abonnement op een jeugdblad te nemen. Geheel vrijblijvend geven we folders en aanbiedingen aan de kinderen mee voor de ouders. Ieder jaar breidt het assortiment aanbiedingen zich uit: jeugdbladen Malmberg, jeugdbladen Noordhoff, Boektoppers, Leesleeuw, Pica typecursus. en zo komen er in het jaar op gezette tijden wel meer aanbiedingen. 6.6 Vereniging Openbaar Onderwijs (v.o.o.) De voorstanders van openbaar onderwijs zijn verenigd in de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Er zijn ruim leden en ongeveer medezeggenschapsraden bij aangesloten. Het lidmaatschap kost ongeveer 16,00 per jaar. 6.7 Onderwijsadvies (O.A.) Onze school krijgt begeleiding van OnderwijsAdvies. Waaruit bestaat die begeleiding? * Invoeren van vernieuwingen, verbeteringen op school en hulp aan leerkrachten, de zogenaamde systeembegeleiding. We kunnen ca. 55 uur bekostigen. * Onderzoek van kinderen bij wie problemen gesignaleerd zijn. Dit gebeurt alleen nadat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Hiervoor heeft de school een budget beschikbaar, dat toereikend is om jaarlijks 3 leerlingen te onderzoeken. We moeten dus zorgvuldig omspringen met de optie om te onderzoeken. Het onderzoek is bedoeld om ons 18

19 onderwijs beter toegesneden op de problematiek in te richten. De school stelt dus de vraag aan de OA. Voor alleen dyslexie gebruiken we dit budget niet meer. Of een kind nu dyslexie heeft of niet, we zullen in beide gevallen het spelling- en/of leesprobleem moeten aanpakken. In 2009/2010 bestaat wèl de mogelijkheid om kinderen in het 6 e leerjaar groepsgewijs door de OA op dyslexie te laten testen. * Hanneke Ong van de O.A. is dit schooljaar de leerlingenbegeleidster voor de Waterlelie. Zij is orthopedagoge bij de dienst. 6.8 Kinderopvang Op 1 augustus 2009 werd wettelijk bepaald, dat een basisschool ouders die daar om vragen, een aanbod moet doen om hun kinderen voor- en na schooltijd op te vangen. De school zelf heeft niet de verplichting om op te vangen. Dat kan ook uitbesteed worden. Alle scholen van Zoetermeer, dus ook De Waterlelie, hebben een overeenkomst afgesloten met Kern, de stichting in Zoetermeer, die opvang verzorgt en met De Drie Ballonnen, een organisatie die hetzelfde doet. De Waterlelie verwijst naar het aanbod van Kern en De Drie Ballonnen, als de school het verzoek krijgt voor opvang buiten de schooltijden. Mocht een ouder van de Waterlelie vergeefs een beroep doen op Kern of De Drie Ballonnen, dan verzoeken we u om de directeur van de Waterlelie in te schakelen. Wij kunnen dan bemiddelen. KERN Kern heeft aan het Plataanhout een vestiging. In onze dependance heeft Kern vijf lokalen in gebruik. Als organisatie staat Kern voor: het samen met ouders en de school kinderen helpen bij het bouwen van een sterk en duurzaam fundament waarmee zij de wereld als mensen mensen zelfbewust en nieuwsgierig, open en toegankelijk, sociaalvaardig en buigzaam, evenwichtig en weerbaar in de ogen kijken en de hand schudden! Kern Kinderopvang staat voor kwaliteit en professionaliteit en werkt met ervaren leidsters op alle units. Neem voor een unit in de buurt van de school contact op met onderstaand adres of kijk op onze website Kern Kinderopvang bv Engelandlaan DX Zoetermeer Tel: DE DRIE BALLONNEN De Drie Ballonnen verzorgt ook opvang voor de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. De Drie Ballonnen begint in augustus 2009 met één lokaal, dus met één groep in het gebouw van de Floriant. De kinderen van de Oranjeschool, de Floriant en de Waterlelie kunnen daar naar toe. Mocht de animo een tweede groep noodzakelijk maken, dan bestaat die mogelijkheid binnen het gebouw van de Waterlelie. Ook de Drie Ballonnen staat voor kindvriendelijkheid en professionaliteit. Op school is een folder verkrijgbaar met nadere informatie. Aanmelden is mogelijk door te bellen met U kunt ook contact opnemen via de website 19

20 7. Informatie over speciale onderdelen van ons onderwijs 7.1 Schoolzwemmen Voor de groepen 4 is er schoolzwemmen in De Veur. Dat vindt plaats op maandag van tot uur. De terugrit vangt aan om uur. Hierdoor zijn de kinderen om terug op school. De kinderen gaan met een bus heen en terug naar het zwembad. De school betaalt de kosten hiervan. Hierdoor is schoolzwemmen niet meer vrijwillig maar verplicht. In principe wordt er vier maal per jaar diploma gezwommen, als uw kind diploma mag zwemmen, krijgt u een formulier met de datum en andere gegevens. 7.3 Gymnastiek De groepen 1 en 2 hebben bewegingslessen van hun eigen juf in het speellokaal of buiten. Alle3 groepen hebben les in onze eigen gymzaal aan de Steeneikzoom. Het gymrooster van de groepen 3 t/m 8 ziet er als volgt uit: Dinsdag Steeneikzoom A A B B B Martin A Martin /7A Vrijdag Steeneikzoom A Martin A Martin B Martin /7A Martin A Martin A B A Op vrijdagmiddag geeft Martin MRT (motorische remedial teaching) aan individuele kinderen. Als dat gebeurt, vindt dat altijd na overleg met de ouders plaats. 7.5 Bijbelles Als er voldoende kinderen zijn die bijbelles willen volgen (minimaal 15), wordt voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bijbelles gegeven. Deze lessen worden door de samenwerkende kerken in Zoetermeer verzorgd, zijn niet wervend bedoeld en zijn vrijwillig. De lessen worden onder schooltijd gegeven. De kinderen die de bijbelles niet volgen, blijven bij de eigen leerkracht. 20

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v.

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v. Namenlijst O.B.S. Mildenburg Mildenburglaan 6 3233 AS Oostvoorne Telefoon: 0181-482799 E-mail adres : info@mildenburg.nl Internet adres : www.mildenburg.nl Onderwijsteam: Vakleerkrachten: Directeur: Dhr.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie