Van landbouw naar natuur. Met de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma Beheer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van landbouw naar natuur. Met de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma Beheer)"

Transcriptie

1 Van landbouw naar natuur Met de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma Beheer)

2 In Gelderland en Overijssel zal circa hectare landbouwgrond worden omgevormd tot natuur. De bedoeling is dat op die manier bestaande natuurgebieden worden vergroot en met elkaar worden verbonden, zodat een aaneengesloten stelsel van natuurgebieden in Nederland ontstaat: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De om te vormen landbouwgronden zijn door de provincies aangewezen ( begrensd ) in gebiedsplannen. Een deel daarvan is inmiddels gekocht door Bureau Beheer Landbouwgronden/Dienst Landelijk Gebied en is of zal worden doorgeleverd aan één van de drie grote natuurbeschermingsorganisaties of aan particulieren. Met de introductie van het Programma Beheer in 2000 is er ook een andere manier gekomen om de nieuwe natuur te realiseren: de huidige eigenaar van landbouwgrond in begrensd gebied kan zelf (een deel van) zijn grond omvormen tot natuurgebied. Hiervoor is de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel van het Programma Beheer, in het leven geroepen. De economische waarde van landbouwgrond is hoger dan die van natuurgebied. Als u uw landbouwgrond definitief omvormt tot natuurgebied heeft u dus te maken met waardedaling van de grond. Via de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer kunt u deze waardedaling vergoed krijgen. Dit heet subsidie functieverandering. Zijn er eenmalige maatregelen nodig voor de inrichting van het natuurgebied, bijvoorbeeld graafwerk, dan is er inrichtingssubsidie beschikbaar. Die dekt 95% van de inrichtingskosten. Tenslotte is er ook een vergoeding voor de kosten van het beheer: de beheersubsidie voor percelen en de landschapssubsidie voor landschapselementen. De hoogte van de subsidie hangt af van het type natuur dat u gaat beheren, bijvoorbeeld schraal grasland, bos of moeras.

3 Nieuwe natuur: iets voor u? Met landbouwgrond in begrensd gebied kunt u verschillende dingen doen: zelf blijven gebruiken, verpachten aan een ander, verkopen aan de buurman, verkopen aan Bureau Beheer Landbouwgronden/Dienst Landelijk Gebied, zelf gebruiken met agrarisch natuurbeheer (indien van toepassing) óf zelf omvormen tot natuurgebied. Wat de mogelijkheden zijn, hangt onder meer af van het gebiedsplan van uw provincie en het budget dat de provincie dat jaar beschikbaar stelt. Wanneer is het zelf omvormen tot natuurgebied iets voor u? Belangrijk is natuurlijk dat u affiniteit heeft met natuur. Heel belangrijk is ook kennis van natuurbeheer. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de ontwikkelingen op uw terrein signaleren en zonodig bijsturen. Deze kennis hoeft u niet vooraf paraat te hebben. Gedurende de omvorming naar natuur kunt u kennis over natuurbeheer opdoen. Dienst Landelijk Gebied helpt u daar graag bij. Het moment voor (gedeeltelijke) omvorming naar natuur kan bijvoorbeeld zijn het ontbreken van een bedrijfsopvolger of geld vrij willen maken voor investering in andere grond of gebouwen. De financiële gevolgen zijn sterk afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie. De waardedaling wordt in één keer afgekocht. De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van een taxatie door Dienst Landelijk Gebied. U krijgt in één keer een grote som geld, belastingvrij. Daar staat tegenover dat uw grond veel minder waard is en weinig of niets meer oplevert aan pacht of gewasopbrengst. U hoeft niet alle grond om te vormen, ook een gedeelte is mogelijk. Het minimum oppervlak is echter 0,5 hectare. Het is niet verstandig om elk jaar een stukje om te vormen. Vanuit ecologisch oogpunt is het het overwegen waard grotere oppervlakten te gaan (inrichten en) beheren als natuurterrein, omdat meer planten- en diersoorten zich dan kunnen vestigen en/of handhaven.

4 Natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer? Natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn verschillende zaken. Agrarisch natuurbeheer richt zich op een aangepast, natuurvriendelijk beheer van landbouwgronden. De inkomstenderving en extra kosten die dat met zich meebrengt, worden vergoed. Er wordt een overeenkomst gesloten voor zes jaar. Daarna staat het u vrij om ermee te stoppen. Deze folder gaat echter over natuurbeheer, in het bijzonder over de omvorming van landbouwgrond tot natuurgebied. Dat is een definitieve keuze, u kunt er niet mee stoppen; de bestemming van de grond wordt blijvend gewijzigd in natuur. Bij eventuele verkoop is ook de nieuwe eigenaar gebonden aan instandhouding van het natuurgebied. In sommige gebieden zijn zowel de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer als de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer van toepassing. U kunt niet van beide regelingen tegelijk gebruik maken op eenzelfde locatie.

5 Wat zijn de gevolgen als u landbouwgrond omvormt tot natuurgebied? Stel uzelf de volgende vragen: a) Is het terrein door de provincie begrensd als nieuwe natuur? Dit staat in het natuurgebiedsplan van de provincie. Als uw grond niet is begrensd, kunt u geen gebruik maken van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer voor de omvorming van landbouwgrond naar natuur. Wel is het mogelijk een wijziging in de begrenzing aan te vragen. Als u ook een aanpassing van het gebiedsplan voorstaat, kunt u contact opnemen met de provincie. Indien de voorgestelde wijziging en bijbehorende onderbouwing passen binnen het provinciale beleid voor natuur en landschap, kan de wijziging bij de jaarlijkse herziening van het gebiedsplan worden meegenomen. b) Zijn de typen natuur (bijvoorbeeld bos, moeras, schraal grasland) die de provincie hier wenst voor u acceptabel? Bent u in staat het beheer ervan in te passen in uw bedrijfsvoering c.q. uit te voeren? De natuurdoelen waar u uit kunt kiezen, staan in de vorm van pakketten vermeld in de gebiedsplannen. Elk pakket beschrijft het natuurdoel dat gedurende het tijdvak wordt nagestreefd en wat er van u wordt verwacht. Meestal zijn er meerdere pakketten mogelijk. c) Zijn de gewenste natuurdoelen haalbaar op uw terrein? Begrenzing in het gebiedsplan houdt niet in dat alle natuurdoelen ook haalbaar zijn. De omstandigheden van het terrein bepalen voor een groot deel welk natuurdoeltype mogelijk is, zoals de waterhuishouding, de bodem en de samenstelling van het grondwater. Daarnaast wordt de haalbaarheid ook bepaald door het beheer en de eventuele inrichtingsmaatregelen. Dus geen poelaanleg op een van nature droge zandgrond. Nu is in Nederland veel maakbaar, maar door te kiezen voor de in het systeem ter plaatse thuishorende natuur, kiest u voor duurzaamheid en laat u juist de natuur helpen bij het beheer ervan! De haalbaarheid is te onderzoeken middels een landschapsecologische systeemanalyse. Een vragenlijst die kan helpen komt verderop in deze brochure aan de orde. d) Wat zijn de subsidiebedragen die u tegemoet kunt zien? De subsidie functieverandering wordt door taxatie in het veld bepaald na het indienen van uw aanvraag. Op dat moment kunt u nog besluiten of u daarmee akkoord gaat. Vóór u de aanvraag indient kunt u Dienst Landelijk Gebied om een indicatie vragen. De noodzakelijke inrichtingskosten kunnen voor 95% vergoed worden. Ga voor de hoogte van de beheersubsidie (de jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het natuurgebied) uit van de zogenaamde basispakketten. e) Wat zijn de voorwaarden? Belangrijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat u het natuurterrein moet openstellen voor publiek en dat u geen mest of chemische onkruidbestrijding toepast. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een ontheffing van de openstellingsverplichting mogelijk is. Naast algemene voorwaarden zijn er pakketspecifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u nalezen in de brochure die u kunt bestellen bij het LNV-loket. f) Wat zijn de gevolgen voor inkomen en vermogen? Wat zijn de gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering? U krijgt met de subsidie functieverandering in één keer een groot bedrag in handen. Wat gaat u daar mee doen? Houdt u een deel in reserve voor beheerkosten?

6 g) Wil ik gebruik maken van de Natuurschoonwet? Terreinen groter dan 5 hectare die voor meer dan 30% uit bos of natuurterrein bestaan, kunnen profiteren van de Natuurschoonwet. Er hoeft dan geen vermogensbelasting, onroerende zaakbelasting (OZB), successierechten en dergelijke te worden betaald. Is dit in uw situatie gewenst en realiseerbaar? Informatie over de Natuurschoonwet vindt u op h) Wie gaat er zorgen voor het beheer? Doet u dat zelf of zoekt u daarvoor iemand anders? Beschikt u over het (aangepaste) materieel? Kunt u dat delen met andere natuurbeheerders uit de buurt? i) Zijn er consequenties voor omwonenden? Overleg met omwonenden kan voorkomen dat ze bezwaar aantekenen tegen uw plannen. j) Wat kunnen gemeente, provincie, waterschap, etc. betekenen? Wil het waterschap bijvoorbeeld bijdragen aan uw natuurvriendelijke oevers, een natuurlijke inrichting van de beek of waterretentie? Gaat de gemeente akkoord met een bestemmingsplanwijziging? Vraag advies! Het is complexe materie. Een deskundig adviseur is geen overbodige luxe. Met betrekking tot de punten a tot en met e kunt u voorafgaand aan de aanvraag (in de ideeënfase) gratis advies krijgen van Dienst Landelijk Gebied. Desgewenst kan DLG samen met de aanvrager/intermediair een globale landschapssysteemanalyse uitvoeren. Deze analyse geeft richting aan wat nog verder onderzocht of uitgewerkt moet worden. DLG stelt dus geen inrichtingsplan voor u op. Voor de overige zaken - en ook voor het indienen van een aanvraag - kunt u een betaald adviseur in de arm nemen. De advieskosten kunnen onder de inrichtingskosten vallen die voor 95% gesubsidieerd worden, hieraan is wel een maximum verbonden. U kunt meerdere ecologische adviesbureaus een offerte uit laten brengen. Het is verstandig met de adviseur duidelijk af te spreken wat u door hem wilt laten doen tegen welke prijs. Denk hierbij aan de volgende vragen: wilt u alleen een financieel en/of bedrijfseconomisch advies? Moet de adviseur ook met de buurt praten? Of met andere partijen die middelen kunnen bijdragen, zoals het waterschap? En als u besluit het te doen, moet uw adviseur dan ook het inrichtingsplan maken? De subsidieformulieren invullen? De vergunningen regelen? De uitvoering organiseren? Als het plan later gewijzigd moet worden, betaalt u dan opnieuw? Maakt uw adviseur een plan op basis van het no cure - no pay principe? Wanneer uw plan (in concept) gereed is, kunt u een prétoets laten uitvoeren door DLG voordat het definitief wordt verzonden naar Dienst Regelingen. Hierdoor krijgt u meer zekerheid of het plan kans van slagen heeft, waardoor verwachtingen (en het plan) bijgesteld kunnen worden. De waardedaling bij functieverandering krijgt u middels het Nationaal Groenfonds uitgekeerd. Het Nationaal Groenfonds kan u daarnaast ook helpen met advies over de financiële mogelijkheden van uw natuurproject.

7 Als u b esloten h eeft d at u e i g e na a r va n een natuurgeb i ed w o r d t, zijn er vier stappen te onderscheiden: 1 Het inrichtingsplan Soms kan landbouwgrond tot een natuurgebied gemaakt worden door het alleen maar anders te beheren: geen mest meer gebruiken, het grasland maaien en het maaisel afvoeren, na het maaien eventueel beweiden. Vaak vraagt het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied echter eenmalige inrichtingsmaatregelen. Bijvoorbeeld het afgraven van de bovengrond, het herstellen van de waterhuishouding of het planten van bomen. Het nemen van inrichtingsmaatregelen is voor een goed natuurresultaat vaak noodzakelijk. U kunt de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen voor 95% vergoed krijgen, hieraan is echter een maximum verbonden. Dit maximum is circa per hectare voor beheerpakketten en circa per hectare voor landschapspakketten (van toepassing op pakketten waarvan de grootte in hectaren wordt uitgedrukt). Om de maatregelen vergoed te krijgen, moet u wel een inrichtingsplan maken, de kosten hiervoor kunnen onder de inrichtingskosten vallen. In het inrichtingsplan moet staan: a) Beschrijving van de beginsituatie b) De beoogde eindsituatie c.q. het type natuur c) Beschrijving van de uit te voeren maatregelen (bijvoorbeeld aantal m 3 grondverzet, aantal te planten bomen) d) Begroting e) Planning f) Toekomstig beheer In het inrichtingsplan laat u zien hoe het moet worden. Feitelijk geeft u in het plan aan wat u waar wilt uitvoeren, hoe u dat gaat doen en waarom. U kiest uit de natuurdoelen die in het gebiedsplan voor het betreffende gebied staan vermeld. De verschillende typen natuur moeten elk groter zijn dan 0,5 hectare. Sluit aan bij het karakter en de schaal van het omringende landschap en benut de ecologische potenties van de plek. Denk ook aan ter plaatse karakteristieke landschapselementen, zoals knotwilgen, houtwallen en poelen. Het inrichtingsplan wordt in de praktijk meestal door een deskundig bureau gemaakt. U (of het bureau) kunt Dienst Landelijk Gebied om advies vragen. Zodra u een beeld hebt van hoe het er uit gaat zien, is het goed om eens aan de gemeente te vragen hoe zij tegenover uw plan staat. De gemeente moet straks immers een vergunning afgeven of een bestemmingswijziging doorvoeren. Zo n gesprek is zeker nodig als u (ook) bos gaat aanleggen.

8 Is het gewenste natuurdoel haalbaar op mijn terrein? Het is belangrijk vooraf te weten of het gewenste natuurdoel, bijvoorbeeld heide, wel te realiseren is op uw terrein. Dit is mogelijk middels gedegen vooronderzoek, o.a. met behulp van een landschapsecologische systeemanalyse. Hieronder is een vragenlijst opgenomen die u kan helpen het systeem te doorgronden, waardoor u of uw adviseur een heldere keuze voor inrichtingsmaatregelen en beheer kunt maken. Enige ecologische voorkennis is wel noodzakelijk. Voorbereiding Tot welke landschapstype behoort het terrein? Bijvoorbeeld: heideontginningslandschap of kampenlandschap. Welke landschapselementen zijn aanwezig? Welk bodemtype en grondwatertrap zijn aanwezig? Waar verwacht ik kansen voor ontwikkeling? Bijvoorbeeld: oude slenken, schrale ruggen etc. Welke typen natuur grenzen aan het terrein? Welke flora is in de omgeving aangetroffen? Was het gewenste natuurdoeltype ooit aanwezig? Hoelang is het al verdwenen? Veldbezoek: Indicatoren Zijn er doelvegetaties in de omgeving? Kunnen doelsoorten het gebied bereiken? In het heideontginningslandschap zien we in bermen vaak heiderelicten zoals brem, struikheide, schapezuring etc. Denk ook aan karakteristieke fauna, kan die het gebied ook bereiken, komt die in de omgeving voor? Kijk naar waterlopen. Zit er water in? Hoe diep onder het maaiveld bevindt zich het water? Wat voor water is het? Is het water troebel met strooisel, zonder vegetatie, of is het water ijzerhoudend met ijzerbacteriën en bezit het langs de oevers kwelindicatoren zoals bijvoorbeeld waterviolier of gewone dotterbloemen? Welke soorten groeien op het perceel en in welke bedekkingen? Wat indiceren die? Kan n.a.v. de aangetroffen soorten of juist de afwezigheid ervan een uitspraak worden gedaan over ver-thema s (vermesting, verzuring, verdroging, etc.) die het behalen van het natuurdoel gaan bemoeilijken? Veldbezoek: Bodem en waterhuishouding Waar bestaat de bodem uit (zand, veen, moerige lagen)? Hoe dik is de bouwvoor? Welke horizonten zijn te onderscheiden? Waar zit de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand? Op welke diepte is het grondwater bereikt (vermeld datum en weersomstandigheden)? Zitten er ijzerdeeltjes in het profiel? Staat er water op het perceel? Is dat regenwater, grondwater of beek- of rivierwater? Hoe lang staat dat water erop? Veldbezoek: Bodemchemie en nutriënten Het is goed om inzicht te krijgen in de chemische samenstelling van het grondwater en van de bodem, omdat dit veel inzicht geeft in de haalbaarheid van het natuurdoel. Te denken valt aan de beschikbaarheid van calcium en ijzer. Is het water verontreinigd? Welk karakter heeft het bodemwater; regenwater of grondwater of een menging ertussen? Wat is de zuurgraad van het water en van verschillende bodemhorizonten? Wat is het zuurbufferend vermogen (alkaliniteit) van oppervlakte- of grondwater?

9 Voorgaande stappen hebben inzichtelijk gemaakt welke kansen en knelpunten zich voor doen ten aanzien van de ontwikkeling en/of herstel van natuurwaarden. Deze stappen geven inzicht ten aanzien van de ecologische potenties. Om deze potenties te realiseren is het op voormalige landbouwgronden vaak verstandig om onderzoek te laten doen naar de hoeveelheid fosfaat in de bovengrond. Fosfaat beperkt zich niet altijd tot de bouwvoor, maar kan ook (on)dieper in de bodem voorkomen. Daarom is het afgraven van de gehele bouwvoor niet altijd noodzakelijk en in andere gevallen juist onvoldoende voor een goed natuurresultaat. Fosfaatonderzoek kan ook veel geld besparen, omdat kan blijken dat afgraven in het geheel niet nodig is. 2 De subsidieaanvraag De subsidieaanvraag omvat het invullen van formulieren en het intekenen van kaarten. Als u ook inrichtingsmaatregelen gaat uitvoeren, voegt u het inrichtingsplan bij. De aanvraag wordt ingediend bij Dienst Regelingen die een administratieve toetsing doet en gaat daarna naar Dienst Landelijk Gebied. DLG maakt een inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvraag op basis van het inrichtingsplan en een veldbezoek. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de ecologische doelstelling, haalbaarheid van pakketten, landschappelijke inpassing en kosteneffectiviteit. Aanvragen kunnen alleen in de daarvoor aangewezen periode (meestal de laatste twee maanden van het jaar) worden ingediend. In eenvoudige gevallen kunt u wellicht de aanvraag zelf doen, maar meestal wordt ook dit door een bureau verzorgd. Voor subsidietechnische vragen kunt u telefonisch terecht bij het Groenloket. Voor u de aanvraag opstuurt, kunt u DLG laten bekijken of uw inrichtingsplan voldoet middels een prétoets. Over het algemeen krijgt u na ongeveer 10 maanden van Dienst Regelingen bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd (de beschikking ). 3 Bestemmingswijziging en vergunningen Binnen twaalf maanden na de beschikking moet u bij de notaris een contract ( kwalitatieve verplichting ) met Gedeputeerde Staten tekenen. De notaris wordt door de provincie betaald. Na het tekenen van deze kwalitatieve verplichting mag u uw perceel niet langer landbouwkundig gebruiken. In het contract verplichten u en uw toekomstige rechtsopvolgers zich tot het creëren en instandhouden van het natuurgebied zoals u dat heeft aangevraagd en het nalaten van alle handelingen die het natuurgebied in gevaar brengen of verstoren. U moet er daarom voor zorgen dat u voor die tijd zeker weet dat u het gebied mag inrichten en beheren volgens plan. Dat betekent dat de eventueel vereiste vergunningen geregeld moeten zijn voor u het contract tekent. Er kan bijvoorbeeld een aanlegvergunning van de gemeente nodig zijn, een ontgrondingsvergunning van de provincie, een keurvergunning van het waterschap, etc. Als er grond verplaatst wordt, moet deze chemisch geanalyseerd worden en misschien is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is wellicht nodig om een bestemmingsplanwijziging door te voeren.

10 Daarvoor zijn verschillende procedures mogelijk. De gemeente bepaalt welke. Gezien de lange doorlooptijd van sommige procedures en vergunningverlening is het goed om daar direct na het indienen van de subsidieaanvraag mee te beginnen. Ook hier hebt u weer de keus tussen zelf regelen of door een bureau laten regelen. 4 Uitvoering Als alle administratieve zaken zijn geregeld, kan begonnen worden met de daadwerkelijke inrichting. U kunt het in eigen beheer uitvoeren, of uitbesteden. Denk hierbij aan het maken van een offerteaanvraag (werkomschrijving), het verlenen van de opdracht en toezicht op de uitvoering. Bij voorkeur kiest u een aannemer met ervaring op het gebied van natuurontwikkeling. Na afloop moeten gespecificeerde nota s en dergelijke opgestuurd worden naar Dienst Regelingen om de subsidie uitbetaald te krijgen. Wanneer u de werkzaamheden zelf wilt uitvoeren en het inrichtingsplan is geschreven door derden, zorg er dan voor dat u de gebezigde terminologie heeft eigengemaakt en dat u kennis heeft van natuurtechnisch werken. In principe wijkt u niet af van de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen die zijn beoordeeld en goedgekeurd. Mocht u tijdens de uitvoering inzichten krijgen die leiden tot mogelijke planwijzigingen, neem dan contact op met uw contactpersoon van DLG. U kunt zich nu de trotse eigenaar noemen van een natuurgebied. Als er nieuwe beplanting is aangebracht, de bovenste bodemlaag is afgegraven, misschien een poel gegraven of het waterpeil is verhoogd, dan zult u al snel nieuwe planten, vogels en andere dieren zien verschijnen. Dit te zien en te volgen kan veel voldoening geven. De voormalige landbouwgrond gaat een nieuw leven tegemoet. U beheert het terrein zelf of zorgt ervoor dat iemand dat voor u doet. Daarmee draagt u bij aan het natuurbehoud in Nederland.

11 Meer informatie Groenloket Gelderland / DLG regio Oost Telefoon: op werkdagen tussen 9.00 en uur, (0,15 euro per minuut) Website: Groenloket Overijssel Telefoon: op werkdagen tussen 9.00 en uur, (0,35 euro per gesprek) Website: Het LNV-loket Telefoon: op werkdagen tussen 8.30 en uur, (gratis) Website: Nationaal Groenfonds Telefoon: Website: Colofon Dit is een uitgave van de Dienst Landelijk Gebied regio Oost Postbus 9079, 6800 ED Arnhem Tekst Bert Geerdes (provincie Utrecht), met aanpassingen door de Dienst Landelijk Gebied regio Oost Fotografie Bas Klaver, Janneke Diels, Louis Lansink, Martin Vossebeld, Harm Smeenge, Yvette Ruesen, Reinier Leenman DTP Peter Reijrink, Dienst Landelijk Gebied regio Oost Druk La Intermediaire April 2008 Deze brochure heeft als doel om op eenvoudige wijze een beeld te geven van (een deel van) de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer. Dit betekent dat u aan de letterlijke tekst geen rechten kunt ontlenen.

12 DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht Van landbouw naar natuur Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht In de provincie Utrecht wordt circa 11.000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur. Zo worden bestaande

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij?

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij? Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld Wat betekent dit voor mij? 1 Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling Fosfaatverzadiging als uitgangspunt fosfaatverzadigingsindex (PSI) Plaggen en fosfaatverzadiging van de grond Plaggen is een veelgebruikte methode om de voedingstoestand

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr. 39 10 december 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr. 39 10 december 2009 provinciaal blad nr. 39 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 november 2009, nr. 2009-213021, afd. LGW, tot bekendmaking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Gemeente Beesel Definitief NIBA NV Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 mei 2013 Verantwoording Titel : Inrichtingsplan natuurcompensatie

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten Productspecifieke kenmerken Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening De Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening is een lening, waarmee u de aankoop, ontwikkeling of het herstel van uw natuurproject kan financieren.

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoop bij inschrijving in opdracht van het Groen Ontwikkelfonds

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

Productspecifieke kenmerken

Productspecifieke kenmerken Productspecifieke kenmerken Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening De Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening is een lening, waarmee u de aankoop, ontwikkeling of het herstel van uw natuurproject kan financieren.

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitvoeringsregeling Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water Oude Rijngebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Gewijzigde regeling, vastgesteld bij besluit van het college van

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Integrale, gewijzigde tekst voor 2013 GS besluit 81625/81625 Pagina 1 16-10-2012 Uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Ondiep water, meer leven. hoe gevaarlijk en diep water eenvoudig te veranderen in een levendige en veilige plas

Ondiep water, meer leven. hoe gevaarlijk en diep water eenvoudig te veranderen in een levendige en veilige plas Ondiep water, meer leven hoe gevaarlijk en diep water eenvoudig te veranderen in een levendige en veilige plas zoals het nu is Diep water is koud en stil Nederland kent vele diepe waterplassen die ontstaan

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29

QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29 QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29 Colofon Opdrachtgever: t Schoutenhuis BV Titel: Quickscan Natuurwetgeving Langbroekerdijk 29 Status: Definitief Datum: Mei 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Projectnummer:

Nadere informatie

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer 28 Stand van zaken 1 januari 29 Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf)

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf) Aanvraag om vergunning op grond van de ntgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) Van: Adres: ( bedrijf) Aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân Afdeling mgevingsvergunningen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Herstel natuur West Zeeuws-Vlaanderen Ossenwei

Herstel natuur West Zeeuws-Vlaanderen Ossenwei Herstel natuur West Zeeuws-Vlaanderen Ossenwei Versie 21 maart 2010 Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Adviesbureau Wieland Liniestraat 13 4561 ZS Hulst 1 Inhoud 1 Informatie over het plangebied...

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324 Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost rapportnummer 1324 Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Postbus 9079, 6800 ED Contactpersoon: Dhr. T. Paternotte Opdrachtnemer Stichting

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet t Zelle

Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet t Zelle INLEIDING Het voorliggende bestemmingsplan is een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: Wro) van het bestemmingsplan Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden, vastgesteld op 27

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B34 Onderwerp: Afsluiten LOP-krediet Datum B&W-vergadering: 26 augustus 2014 Datum raadsvergadering: 25 september 2014 Datum carrousel: n.v.t. Portefeuillehouder: Th.J.M.

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide tweede concept 210308 ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN De h e r o n t w i k k e l i n g va n d e Gorsselse He

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

SCAN. Notitie voorbereiding beheercontracten. 1. Overzicht te doorlopen stappen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN. Notitie voorbereiding beheercontracten. 1. Overzicht te doorlopen stappen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Notitie voorbereiding beheercontracten In de zomer van 2015 hebben alle collectieven een gebiedsaanvraag ingediend bij hun provincie, met daarin opgenomen het

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Nieuwe natuur en nieuw land, kolonisatie en rol van uitzaai voorbeelden uit Overijssel en Flevoland

Nieuwe natuur en nieuw land, kolonisatie en rol van uitzaai voorbeelden uit Overijssel en Flevoland Nieuwe natuur en nieuw land, kolonisatie en rol van uitzaai voorbeelden uit Overijssel en Flevoland Piet Bremer (prov. Overijssel) Leemringveld, 2007 Index 140 120 100 80 60 Overijssel 1900-2000 ontginning

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Fauna in de PAS. Hoe kunnen we effecten van N-depositie op Diersoorten mitigeren? Marijn Nijssen Stichting Bargerveen

Fauna in de PAS. Hoe kunnen we effecten van N-depositie op Diersoorten mitigeren? Marijn Nijssen Stichting Bargerveen Fauna in de PAS Hoe kunnen we effecten van N-depositie op Diersoorten mitigeren? Marijn Nijssen Stichting Bargerveen De Programatische Aanpak Stikstof Natuurdoelen en economische ontwikkelingsruimte 1600

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie