B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES"

Transcriptie

1 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (0 JO) fax (OIO) De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus 1997 \ Betreft: VVE De Oude Scheepswerf te Capelle aan den Ussel Geachte heer Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren De Oude Scheepswerf te Capelle aan den IJssel. van de De vergadering zal gehouden worden op maandag 1 september aanstaande, en aanvangen om uur in de "De Meerpaal" aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel. Voor de agenda verwijzen wij u naar de bijlagen. Teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op uw komst, denk bij verhindering aan het geven van een volmacht. Hoogachtend, w.~? Mw. A.E. Bergers Bijl. Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

2 AGENDA Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen; Mededelingen / Ingekomen stukken; Goedkeuring notulen vorige vergadering (19 september 1996), zie bijlage; Vaststellen begroting 1997; Vogelwering; Lekkageklachten; Coating galerij vloeren; o8~enbcid tol.het stellen van :;..;- 8ü 2. ('bt( i [fel!.. 9. Rondvraag; 10. Sluiting;

3 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (010) De heer R. Hoen Atlanta PH Capelle aan den IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: DD Datum: 28 oktober 1997 Betreft: VVE "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Hoen, Bijgaand ontvangt u de (concept) notulen met betrekking tot de op 1 september 1997 jongstleden gehouden ledenvergadering. Indien u nog op- enj of aanmerkingen heeft vernemen wij dat gaarne zo spoedig mogelijk van u. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, hoogachtend,, JiJ Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

4 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AID IJSSEL, GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 1997 TE CAPELLE AID IJSSEL Aanwezig: Afwezig: Zie presentielijst Zie presentielijst 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Van de vijfenzestig uit te brengen stemmen zijn vijfenveertig stemmen vertegenwoordigd er kunnen aldus rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2. Mededelingen I Ingekomen stukken Besproken wordt een ingekomen brief met betrekking tot de Atlanta 59. Daarin wordt de vergadering verzocht toestemming te verlenen een doorvoer te maken via de gevel naar buiten ten behoeve van een afvoer van een mobiele air-conditioningsinstallatie. Met algehele stemmen wordt toestemming verleent om de slang via de gevel af te voeren doormiddel van een rooster één en ander met dien verstande dat de overige leden hiervan geen overlast onder vinden cq, dat er geen schade zal ontstaan. 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering De heer Slagboom merkt op dat punt 6 (lekkageklachten) aangevuld dient te worden met betrekking tot: de reparatie werkzaamheden ten behoeve van de balkons "de kosten hiervoor zijn in de begroting opgenomen"; herstel werkzaamheden kozijnen "de kosten maximaal f ,-- zullen ten laste van de reservering worden geboekt"; Met inachtneming van het vorenstaande worden de notulen met betrekking tot de vergadering gehouden op 29 oktober 1996 met algehele stemmen goedgekeurd. 4. Vaststellen van de jaarstukken 1995/1996 De jaarstukken met betrekking tot de boekjaren 1995 en 1996 worden besproken en met algehele stemmen vastgesteld.../2

5 Vaststellen incassoprocedure De voorgestelde incassoprocedure wordt met algehele stemmen vastgesteld. 6. Stand van zaken onderhoudsplan Een inspecteur van de Vereniging Eigen Huis heeft tesamen met de technische commissie het complex bekeken en hierover een technisch rapport opgemaakt. j ~ lf}}jport 2i)fA Olf!{)"f.) /}(14<;7u'o2~, i/v'olf AJAJIM-rf1-S vte~>îjj6:0 J.f., Aan de hand van voornoemd rapport zal een uitgebreid meerjaren onderhoudsplan./- worden opgesteld welke tijdens de volgende vergadering aan de orde zal komen... Aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan cq. de begroting zal een eventuele verhoging van de bijdrage worden voorgesteld. De heer Slagboom geeft uitleg ten aanzien van de benodigde werkzaamheden met betrekking tot de galerijvloeren. Allereerst dienen de kitvoegen te worden vernield waarnaar een nieuwe coating kan worden aangebracht. Na inwinning van technisch advies door de technische commissie is een offerte uitgebracht ter waarde van f inclusief BTW waarbij een garantie termijn wordt gehanteerd van vijf jaar. Gezien de prijsstelling wordt voorgesteld om allereerst de kitvoegen te laten vernieuwen. Aangezien echter geen prijs bekend is voor het vervangen van alleen de kitvoegen wordt besloten om dit alsnog op te vragen en hieromtrent een besluit te nemen tijdens de volgende vergadering. Ten aanzien van de coating wordt voorgesteld om een proefvlak aan te brengen van kindvriendelijke terrastegels. 0), /. J /»> 7/1t.l.6'1- ff/f'{ Opgemerkt wordt dat de vloer ter plaatse van de lift in de hal een stuk lager ligt en gevaarlijke situaties oplevert. De technische commissie zal nakijken of er mogelijkheden zijn om één en ander te verbeteren en hierover een advies uit te brengen. De heer Slagboom merkt op dat de sloten ter plaatse van de toegangsdeuren welke zich bevinden op de begane grond dienen te worden vervangen en heeft hiervoor een offerte opgevraagd. De heer Verheuvel woonachtig aan de Atlanta 62 deelt mede dat het waarschijnlijk niet nodig is om nieuwe sloten te laten plaatsen, naar zijn oordeel is een nieuwe cilinder afdoende de totale kosten worden geschat op maximaal f ,--. ' 7. Stand van Zaken lekkageklachten Ten aanzien van de lekkageklachten met betrekking tot de balkons zijn geen nieuwe klachten binnen gekomen. Ter plaatse van huisnummer 39 zijn de lekkageklachten afkomstig van de kozijnen verminderd en ten aanzien van de lekkageklachten ter plaatse van het zijraam bij huisnummer 44 dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd.../3

6 - 3 - De lekkageklachten afkomstig van de dakgoot ontstaan waarschijnlijk doordat de goot verstopt is. Inmiddels is opdracht gegeven om de goten schoon te maken en waar nodig te reparen. 8. Stand van Zaken vogelwering De heer Slagboom deelt mede vernomen te hebben via de heer Boonstra dat er een klacht is ontvangen dat de vogelveren binnen liggen. Echter niet bekend is bij de heer Slagboom wie deze klacht heeft gemeld. Dit punt zal wederom worden aangehouden tot de volgende vergadering. 9. Vacatures bestuur Voorzitter: de heer Slagboom had zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. De heer Slagboom deelt echter tijdens de vergadering aan de aanwezigen mede zijn aanmelding in te trekken en wenst dit te doen zonder opgave van redenen. Vice-voorzitter: voor de functie van Vice-voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld. Aangezien zich geen kandidaten voor beide functies hebben gemeld besluiten de thans zittende voorzitter alsmede de Vice-voorzitter thans nog aan te blijven in het bestuur. 10. Rondvraag De eigenaar van Atlanta 14 geeft aan het wenselijk te vinden de tuin aan de zuidwest kant te laten rooien mede in verband met de toegankelijkheid van de uitgang via de brandtrap. Eén en ander zal aangevraagd dienen te worden bij de buurt onderhoudsploeg. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis

7 NOTULtN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EiGENAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL,GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 1997 TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL Aanwezig: Afwezig: zie presentielijst; zie presentielijst; 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn voldoende stemmen vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Mededelingen I Ingekomen stukken ftfededelingen: De bestuurder deelt mede dat na inspectie van de kozijnen met betrekking tot het appartement aan de Atlanta 26 gebleken is dat de kozijnen zijn aangetast door een huiszwam genaamd 11 Serpula Lacrymans ". Op dit moment dient onderzocht te worden in hoeverre de overige kozijnen zijn aangetast, aangezien één en ander een hoge prioriteit heeft zal tijdens de volgende vergadering één en ander aan de orde komen...-/ Hor;. J Ingekomen stukken: /'- Ingekomen is een brief van de heer Roon,.alsmede een schrijven van de heer Flipsen met betrekking tot de werkwijze van de Vereniging. 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering Aangezien de notulen door omstandigheden bijzonder laat door de leden zijn ontvangen wordt besloten om dit punt af te handelen tijdens de volgende vergadering. 4. Discussiepunt functioneren bestuurder Bergers VVE Administraties Uitgebreid besproken wordt het functioneren van de bestuurder waarbij naar voren komt dat de communicatie uitermate slecht verloopt. Met name de communicatie ten aanzien van de onderhoudsklachten alsmede de afwikkeling hiervan. De bestuurder geeft aan dat voor het goed functioneren van de Vereniging een goede communicatie nodig is van beide kanten. Na een uitgebreide discussie wordt in stemming gebracht of het wenselijk is om de huidige bestuurder/administrateur te weten Bergers VVE Administraties te ontslaan. Met meerderheid van stemmen wordt besloten om de huidige bestuurder/administrateur te handhaven.../2

8 -2 - De heer Boonstra deelt hierop mede dat hij vanaf heden geen deel meer wenst uit te maken van de Technische Commissie en legt derhalve zijn funktie neer. De overige leden van de Technische Commissie zullen doorgaan met het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan. Voorgesteld wordt om een klachten- en aktieformulier tijdens de volgende vergadering te presenteren, teneinde de communicatie ten aanzien van de onderhoudsklachten te verbeteren. 5. Rondvraag Eén der leden stelt voor om voor de volgende vergadering de schoonmaker uit te nodigen teneinde zijn funktioneren aan de orde te stellen. Voorgesteld wordt om in eerste instantie eventuele klachten middels het nieuwe klachtenformulier kenbaar te maken. 6. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

9 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (010) De heer. Atlanta 2903 PH Capelle aan den IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: DD Datum: 28 november 1997 Betreft: VVE "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren De Oude Scheepswerf te Capelle aan den IJssel. De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 december 1997, en aanvangen om uur in de Meerpaal aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel. Onder andere in verband met het niet eerder beschikbaar zijn van de vergaderruimte was het niet mogelijk om op een eerder tijdstip een vergadering te plannen. Voor de agenda verwijzen wij u naar de bijlagen. De begroting 1998 wordt uiterlijk 5 december aanstaande aan u verzonden. Teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op uw komst, denk bij verhindering aan het geven van een volmacht. Met vriendelijke groet, hoogachtend, ~ Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

10 < MACHTIGING De heer / mevrouw, eigenaar/eigenares van het appartement aan de te machtigt hierbij. hem / haar te vertegenwoordigen op de vergadering van 16 december 1997 en voor hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening:

11 AGENDA 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen; 2. Gastspreker de heer Poptie van "Window Care Systems"; (De heer Poptie zal een uitleg geven, alsmede een advies omtrent het plan van aanpak met betrekking tot de problematiek ten aanzien van het houtrot); 3. Mededelingen / Ingekomen stukken; { 4. \;Goedkeuring notulen vorige vergadering, zie bijlage; 5. Vaststellen begroting 1998; 6. Vakatures bestuur; (Gelieve uw eventuele kandidaadstelling voor 16 december aanstaande telefonisch aan de administrateur kenbaar te maken); 7. Rondvraag; 8. Sluiting;

12 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (Ol 0) De heer Atlanta 2903 PH Cape1le aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: EP 5 december 1997 Betreft: VVE De "Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Bijgaand zenden wij u de begroting 1998 alsmede de daarbij behorende meerjaren onderhoudsbegroting. Eén en ander zal besproken worden tijdens de vergadering op dinsdag 16 december aanstaande. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, hoogachtend, Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

13 BEGROTING 1998 WE DE OUDE SCHEEPSWERF CAPELLE AAN DEN IJSSEL BEGROTING 1998 A. Indices 1 tlm 65, (alle appartementen) overeenkomstig breukdeel; Opstal/Glasverzekering f ,00 WA-verzekering " 800,00 Honorarium bestuurder 8.500,00 Abonnementen 1.500,00 Reservering A ,00 Rente / Bankkosten Diversen " , ,00 Totaal A f ,00 BEGROTING 1998 B. Indices 14 tlm 65, (bovenwoningen) overeenkomstig breukdeel; Eneco f ,00 Kosten schoonmaakwerkzaamheden ,00 Reservering Diversen B " ,00 " 1.012,00 Totaal B f ,00 Pagina 1

14 ). ) ) WE DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL RESERVERINGEN SPECIFICATIES SUB-TOTALEN TOTALEN BEGROTING GERESERVEERD BEGROTING BEGROTING GERESERVEERD BEGROTING UITGAVEN GERESERVEERD TIM 1997 TOTAAL Reservering A: V Dakbedekking 1 f. 0,00 f. 0,00 f ,00 f. 0,00 f. 0,00 t- Zinken dakgoten, ja.rlijks schoonhouden 2 0,00 0, ,00 0,00 0,00 v Zinken dakgoten, reparaties op termijn 3 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 v Zinken dakgoten, vernieuwen 4 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Loodopstanden daks 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost Mechanische ventilatoren 6 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Lekkageklachten kozijnen 7 0,00 0,00 pm 0,00 0,00 Metsel- en voegwerk, gevel 8 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Schilderwerk 9 0,00 0,00 pm 0,00 0,00 Hemelwaterafvoerem vervangen 10 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Kitvoegen balkons wrvangen 11 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost onderhoudcq. vervanging hydrofoor 12 0,00 0, ,00 0,00 0,00 \J Diversen 13 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Totaal reservering A f. 0,00 f. 0,00 f ,00 f. 0,00 f. 0,00 Reservering B: Schilderwerk, hekwerk galerijen 14 f. 0,00 f. 0,00 f ,00 0,00 0,00 Binnenschilderwerk, trappenhuis 15 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Vervangen dilatatie10egen en loodslabben galerijen 16 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost onderhoudcq. vervanging lift 17 0,00 0, ,00 0,00 0,00 / Stelpost onderhoudcq. vervanging bel- en huistelefoon ,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Diversen 19 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totaal reservering B 0,00 0, ,00 f. 0,00 f. 0,00 Pagina 2

15 (vervolg) RESERVERINGEN 1 Dakbedekking: De reservering dakbedekking is bestemt voor de bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het trappen- en lifthuis alsmede de dakterassen, bergingen en de luifel ter grootte van circa 100 m2. Ter plaatse van het lift- en trappenhuis zijn lekkages geconstateerd de directe onderhoudskosten hiervoor bedragen naar verwachting circa f. 600,00. Ten aanzien van het algehele onderhoud is de prognose dat rond het jaar 2005 het eerste groot onderhoud dient plaats te vinden waarbij wordt uitgegaan van één laag over de bestaande dakbedekking. De kosten hiervoor bedragen conform het huidige prijspeil circa f ,00 inclusief BTW; Vl2 Zinken dakgoot. jaarlijks schoonhouden: Conform onderhoudsrapport van Eigen Huis betreft het circa 260 m1 goot welke jaarlijks dient te worden schoongemaakt en bedragen de kosten hiervoor f ,00;,) 3 Zinken dakgoot. reparaties op termiln: Conform advies Eigen Huis dient voor de reparatie's binnen vijf jaar totaal f ,00 te worden gereserveerd; j 4 Zinken dakgoot, vernieuwen: Conform advies Eigen Huis dient binnen 9 a 10 jaar de zinken dakgoot te worden vernieuwd waarvoor de kosten circa f ,00 bedragen. J 5 Loodopstanden dak: Eigen Huis adviseert de Vereniging om omstreeks het jaar 2000 alle loodslabben ter plaatse van de gevels en platte & schuine daken te laten controleren waarvoor een bedrag wordt begroot van f ,00; 6 Stelpost Mechanische ventilatoren: Het reinigen van de dakdoorvoeren ten behoeve van de mechanische ventilatie bedraagt jaarlijks circa f ,00. Bovendien dient voor onderhoud jaarlijks minimaal f ,00 te worden gereserveerd; 7 Lekkageklachten kozijnen: Ten aanzien van de lekkageklachten met betrekking tot de kozijnen zijn in 1997 inmiddels diverse werkzaamheden Uitgevoerd. Tijdens bedoelde werkzaamheden is geconstateerd dat de lekkageklachten worden veroorzaakt door houtrot. Omtrent de stand van zaken en het plan van aanpak wordt u tijdens de vergadering van 16 december 1997 uitvoerig ingelicht. 8 Metsel- en voegwerk gevel: Conform advies Eigen Huis dienen thans een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd waarvoor de kosten circa f ,00 bedragen. Tevens dient jaarlijks een bedrag te worden gereserveerd voor preventief onderhoud van circa f ,00;, \)~hildervverk; Het tijdstip van uitvoering van het schilderwerk. met betrekking tot de kozijnen is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot het houtrot aangezien de kleur van het houtwerk een belangrijke factor kan zijn in het geheel. Pagina 3

16 .,. (vervolg) RESERVERINGEN 10 Hemelwaterafvoeren vervangen: Conform het overzicht van ABC Ooms dienen de hemelwaterafvoeren omstreeks 1998 te worden U vervangen, Eigen Huis echter plaatst geen opmerkingen. Derhalve wordt begroot een bedrag van f ,00 per jaar teneinde eind 1999 voldoende middelen in reservering te hebben ter vervanging van de hemelwaterafvoeren. 11 Kitvoegen balkons vervangen: V De prognose is dat omstreeks het jaar 2006 de kitvoegen van de balkons dienen te worden vervangen waarvan de kosten circa f ,00 zullen bedragen. 12 Stelpost onderhoud cg. vervanging hydrofoor: De kosten van het onderhoudskontrakt met betrekking tot de hydrofoorinstallatie bedragen 'J jaarlijks f ,00. Vervanging dient naar verwachting omstreeks het jaar 2004 plaats te vinden, de kosten van vervanging bedragen circa f ,00;, 13 Diversen A: Reservering ten behoeve van onderhoud, herstel en vernieuwing van gemeenschappelijke gedeelten welke niet nader zijn omschreven onder A; 14 Schilderwerk, hekwerk galerijen: '""\I Het hekwerk ter plaatse van de galerijen zal naar verwachting in het jaar 2000 dienen te worden 1./-'/ _ r: uitgevoerd. De kosten zullen circa f ,00 bedragen waarvoor al een bedrag van f ,00 ~n 1997 zal worden gereserveerd., I ~- I 15 Binnenschilderwerk, trappenhuis: Het binnenschilderwerk ter plaatse van het trappenhuis zal naar verwachting in het jaar 2004 dienen te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen naar verwachting circa f ,00 bedragen. ~~ Vervangen dilatatievoegen en loodslabben galerijen: De dilatatievoegen alsmede de loodslabben ter plaatse van de galerijen dienen te worden vervangen de kosten voor het vervangen van de dilatatievoegen bedragen maximaal f ,00. De / kosten voor het vervangen van de loodslabben worden geraamd op f ,00; '---.._ Stelpost onderhoud cg. vervanging lift: Stelpost betreft het onderhoud en vervanging van de traktieschijven, machine, besturing, deuren etcetera. De totale kosten bedragen naar verwachting f ,00 en zullen de meeste uitgaven '\ I r rond het jaar 2018 plaatsvinden. Jaarlijks wordt ten behoeve van de service-overeenkomst circa f ,00 voldaan; '-- 'I I 18 Stelpost onderhoud cg. vervanging bel- en huistelefoon: Ten behoeve van onderhoud cq. vervanging van de bel- en huistelefooninstallatie wordt jaarlijks een bedrag van f ,00 begroot; I _ 19 Diversen B: Reservering ten behoeve van onderhoud, herstel en vernieuwing van gemeenschappelijke gedeelten welke niet nader zijn omschreven onder B; Pagina 4

17 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGE- NAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AID IJSSEL, GEHOU- DEN OP 16 DECEMBER 1997 TE CAPELLE AID IJSSEL Aanwezig: Afwezig: Zie presentielijst Zie presentielijst 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen Ter vervanging van de voorzitter opent Mevr. Bergers de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een van de bewoners vraagt waarom Mevr. Bergers de vergadering opent en waar de voorzitter is. Mevr. Bergers antwoordt dat zij in overleg met de voorzitter deze vergadering zal leiden en dat de voorzitter in verband met ziekte afwezig is. Van de vijfenzestig uit te brengen stemmen zijn vijfenveertig stemmen vertegenwoordigd er kunnen aldus rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2. Gastspreker de heer Poptie van "Window Care Systems". Deze geeft een uitleg over de herstel procedure van de geconstateerde houtrot en ook over de mogelijke oorzaken hiervan. De kleurstelling "donkerbruin" en het gebruik van verschillende houtsoorten zouden de houtrot in de hand kunnen werken. Hij gaat ook in op de diverse manieren van herstel. Na zijn betoog zijn er diverse vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. De technische commissie krijgt met meerderheid van stemmen opdracht om een inventarisatie opdracht aan te besteden. Met inachtneming van de kosten. Als een "totaal" onderzoek niet nodig is maar volstaan kan worden met een steekproef dan alleen de steekproef uitvoeren. De volgende vergadering wordt de uitkomst besproken. De vergadering besluit de hiermee gepaard gaande kosten ten laste van de lopende exploitatie te brengen. Aan Mevr. Bergers, als vertegenwoordigster van "BERGERS VVE ADMINISTRATIES" wordt opdracht gegeven om projectontwikkelaar "Ballast Nedam" omgaand een briefte sturen met de mededeling dat de recent geconstateerde gebreken wel een garantie aanspraak kunnen opleveren. Dit omdat de garantietermijn binnenkort afloopt. 3. Mededelingen / Ingekomen stukken. Er worden opmerkingen gemaakt over het feit dat de notulen dit keer wel lang op zich hebben laten wachten en dat de begroting 1998 nogal laat bezorgd is. Mevr. Bergers geeft toe dat het geen schoonheidsprijs verdient maar dat zij er ook niets aan kon doen. Dit omdat het technische verhaal nogal laat rond kwam.

18 2 4. Goedkeuring notulen vorige vergadering. De notulen met betrekking tot de vergadering gehouden op 29 oktober algehele stemmen goedgekeurd worden met 5. Vaststellen begroting 1998 Dhr. Bergsma van de technische commissie geeft een toelichting over het totstandkomen van de reserveringsbedragen. Met als aantekening dat er voor wat betreft de houtrot op dit moment nog geen bedrag wordt gereserveerd omdat de kosten niet bekend zijn. Dit kan betekenen dat bij reparatie van de houtrot aan de bewoners een bedrag ineens gevraagd kan worden. Na nog enige discussie met betrekking tot het weinig actie zien mb.t. onderhoud en schoonmaak van het gebouw wordt met meerderheid van stemmen de gepresenteerde begroting 1998 vastgesteld. Tevens wordt, met meerderheid van stemmen, de voorgestelde incasso-procedure vastgesteld. 6. Vacatures bestuur. Aangezien zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld besluit het thans zittende bestuur nog aan te blijven. Er wordt echter een dringend beroep op de aanwezigen gedaan om toch serieus aan kandidaat stelling te denken. Ook omdat in de nabije toekomst verhuizing van de voorzitter aan de orde komt. 7. Rondvraag. Sommige bewoners maken van de rondvraag gebruik om te wijzen op de schoonmaak van het gebouw. Er heerst een algemene ontevredenheid. Mevr. Bergers zal dit met de schoonmaak- COmmISSIeopnemen. Ook vindt men dat er weinig zicht is op wat er eigenlijk aan onderhoud wordt uitgevoerd. Mevr. Bergers zal met de technische commissie bespreken hoe een en ander zichtbaar te maken IS. 8. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitt ieder wel thuis. r ( Mevr. Bergers) de vergadering en wenst een 1. Fli~ :: ~T_S-. ~I _. /\2::C - \" -_ ~ /

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer (bestuurslid,

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 28 juli 2010

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 28 juli 2010 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 28 juli 2010 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer (lid,

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE De Haventweeling 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam VERSLAG Vergadering/bespreking Vergaderdatum Tijd Plaats Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam Aanwezigen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG voorbeeld VvE Beheer : Voorzitter VvE : Technische commissie : Advies : Datum : 1 januari 2009 Dit rapport bevat :.. tekstbladen..

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 15 maart 2011

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 15 maart 2011 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 15 maart 2011 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer (lid,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 6 oktober 2010

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 6 oktober 2010 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 6 oktober 2010 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 23 juni 2010

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 23 juni 2010 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 23 juni 2010 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer (lid,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

ad 3: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden.

ad 3: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden. DE ADMINISTRATEUR V. D. Vere~igi~g ~a~ Eige~aars flat.gebc>l...l.~ "DE OUDE SCHEEPSWER.F" Rotterdam: Behandeld: Ken..merk Blad 22 februari 1988 F.T.Kiesewetter 588/jav 1 van 1 AANKONDIGING van de algemene

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars Marktflat Hoensbroek te Hoensbroek

Notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars Marktflat Hoensbroek te Hoensbroek Notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars Marktflat Hoensbroek te Hoensbroek Gehouden op : 14 april 2015 Adres : Hotel Café Amicitia Markt Hoensbroek Aanvang : 19.00 uur Aanwezig van de

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Datum: Donderdag 9 april 2009 Plaats: Van der Valk Hotel op de Pier in Scheveningen Aanvang: 20.00 uur Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013

Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013 Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist)

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04 Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 108.830,04 B Voorschotbijdragen eigenaars 31.494,24 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Donderdag 24 maart 2010 aanvang 19.00 uur Locatie: W ijkgebouw Chez Cesar, Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer Complexcode: 141 W ebsite: http:///personal/141diepenbrock.html

Nadere informatie

1. VvE Ierlandstraat

1. VvE Ierlandstraat VvE Ierlandstraat 1. 2. Wie is Univeste o Landelijk werkende organisatie voor totaal onderhoud. o Opsteller Meerjaren onderhoudsplan. o Begeleider en besteksbepaler in offerte aanvraag. o Mogelijkheid

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 30 september 2009

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 30 september 2009 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 30 september 2009 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013)

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 35.940,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 4.000,08

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 27 februari 2008

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 27 februari 2008 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 27 februari 2008 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (lid, secretaris, notulist) :

Nadere informatie

lid van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw "De Oude Scheepswerf' te Capelle aid IJssel, en eigenaar/eigenares van het appartementsrecht:

lid van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw De Oude Scheepswerf' te Capelle aid IJssel, en eigenaar/eigenares van het appartementsrecht: V AST G 0 E 0 B E H EER VOLMACHT Hierbij geeft ondergetekende: Thorbeckestraat 4 Postbus 24376 3007 DJ Rotterdam Tel.: 010-4 13 22 66 Fax. 010-2 140054 Postbank 2.26.00.62 Rabobank 30.39.79.755 te Arnhem

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Website VvE= Dinsdag 6 november 2012, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 http://www.vvecederstraattilburg.nl ******************************* 1. Opening vergadering: Ton van Roy opent om 20.10 uur de vergadering.

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte.

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. De kerkenraad stelt ter beschikking met ingang vanconform de beroepsbrief d.d de pastorie gelegen aan.deze woning zal door u worden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie