B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES"

Transcriptie

1 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (0 JO) fax (OIO) De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus 1997 \ Betreft: VVE De Oude Scheepswerf te Capelle aan den Ussel Geachte heer Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren De Oude Scheepswerf te Capelle aan den IJssel. van de De vergadering zal gehouden worden op maandag 1 september aanstaande, en aanvangen om uur in de "De Meerpaal" aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel. Voor de agenda verwijzen wij u naar de bijlagen. Teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op uw komst, denk bij verhindering aan het geven van een volmacht. Hoogachtend, w.~? Mw. A.E. Bergers Bijl. Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

2 AGENDA Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen; Mededelingen / Ingekomen stukken; Goedkeuring notulen vorige vergadering (19 september 1996), zie bijlage; Vaststellen begroting 1997; Vogelwering; Lekkageklachten; Coating galerij vloeren; o8~enbcid tol.het stellen van :;..;- 8ü 2. ('bt( i [fel!.. 9. Rondvraag; 10. Sluiting;

3 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (010) De heer R. Hoen Atlanta PH Capelle aan den IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: DD Datum: 28 oktober 1997 Betreft: VVE "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Hoen, Bijgaand ontvangt u de (concept) notulen met betrekking tot de op 1 september 1997 jongstleden gehouden ledenvergadering. Indien u nog op- enj of aanmerkingen heeft vernemen wij dat gaarne zo spoedig mogelijk van u. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, hoogachtend,, JiJ Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

4 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AID IJSSEL, GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 1997 TE CAPELLE AID IJSSEL Aanwezig: Afwezig: Zie presentielijst Zie presentielijst 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Van de vijfenzestig uit te brengen stemmen zijn vijfenveertig stemmen vertegenwoordigd er kunnen aldus rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2. Mededelingen I Ingekomen stukken Besproken wordt een ingekomen brief met betrekking tot de Atlanta 59. Daarin wordt de vergadering verzocht toestemming te verlenen een doorvoer te maken via de gevel naar buiten ten behoeve van een afvoer van een mobiele air-conditioningsinstallatie. Met algehele stemmen wordt toestemming verleent om de slang via de gevel af te voeren doormiddel van een rooster één en ander met dien verstande dat de overige leden hiervan geen overlast onder vinden cq, dat er geen schade zal ontstaan. 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering De heer Slagboom merkt op dat punt 6 (lekkageklachten) aangevuld dient te worden met betrekking tot: de reparatie werkzaamheden ten behoeve van de balkons "de kosten hiervoor zijn in de begroting opgenomen"; herstel werkzaamheden kozijnen "de kosten maximaal f ,-- zullen ten laste van de reservering worden geboekt"; Met inachtneming van het vorenstaande worden de notulen met betrekking tot de vergadering gehouden op 29 oktober 1996 met algehele stemmen goedgekeurd. 4. Vaststellen van de jaarstukken 1995/1996 De jaarstukken met betrekking tot de boekjaren 1995 en 1996 worden besproken en met algehele stemmen vastgesteld.../2

5 Vaststellen incassoprocedure De voorgestelde incassoprocedure wordt met algehele stemmen vastgesteld. 6. Stand van zaken onderhoudsplan Een inspecteur van de Vereniging Eigen Huis heeft tesamen met de technische commissie het complex bekeken en hierover een technisch rapport opgemaakt. j ~ lf}}jport 2i)fA Olf!{)"f.) /}(14<;7u'o2~, i/v'olf AJAJIM-rf1-S vte~>îjj6:0 J.f., Aan de hand van voornoemd rapport zal een uitgebreid meerjaren onderhoudsplan./- worden opgesteld welke tijdens de volgende vergadering aan de orde zal komen... Aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan cq. de begroting zal een eventuele verhoging van de bijdrage worden voorgesteld. De heer Slagboom geeft uitleg ten aanzien van de benodigde werkzaamheden met betrekking tot de galerijvloeren. Allereerst dienen de kitvoegen te worden vernield waarnaar een nieuwe coating kan worden aangebracht. Na inwinning van technisch advies door de technische commissie is een offerte uitgebracht ter waarde van f inclusief BTW waarbij een garantie termijn wordt gehanteerd van vijf jaar. Gezien de prijsstelling wordt voorgesteld om allereerst de kitvoegen te laten vernieuwen. Aangezien echter geen prijs bekend is voor het vervangen van alleen de kitvoegen wordt besloten om dit alsnog op te vragen en hieromtrent een besluit te nemen tijdens de volgende vergadering. Ten aanzien van de coating wordt voorgesteld om een proefvlak aan te brengen van kindvriendelijke terrastegels. 0), /. J /»> 7/1t.l.6'1- ff/f'{ Opgemerkt wordt dat de vloer ter plaatse van de lift in de hal een stuk lager ligt en gevaarlijke situaties oplevert. De technische commissie zal nakijken of er mogelijkheden zijn om één en ander te verbeteren en hierover een advies uit te brengen. De heer Slagboom merkt op dat de sloten ter plaatse van de toegangsdeuren welke zich bevinden op de begane grond dienen te worden vervangen en heeft hiervoor een offerte opgevraagd. De heer Verheuvel woonachtig aan de Atlanta 62 deelt mede dat het waarschijnlijk niet nodig is om nieuwe sloten te laten plaatsen, naar zijn oordeel is een nieuwe cilinder afdoende de totale kosten worden geschat op maximaal f ,--. ' 7. Stand van Zaken lekkageklachten Ten aanzien van de lekkageklachten met betrekking tot de balkons zijn geen nieuwe klachten binnen gekomen. Ter plaatse van huisnummer 39 zijn de lekkageklachten afkomstig van de kozijnen verminderd en ten aanzien van de lekkageklachten ter plaatse van het zijraam bij huisnummer 44 dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd.../3

6 - 3 - De lekkageklachten afkomstig van de dakgoot ontstaan waarschijnlijk doordat de goot verstopt is. Inmiddels is opdracht gegeven om de goten schoon te maken en waar nodig te reparen. 8. Stand van Zaken vogelwering De heer Slagboom deelt mede vernomen te hebben via de heer Boonstra dat er een klacht is ontvangen dat de vogelveren binnen liggen. Echter niet bekend is bij de heer Slagboom wie deze klacht heeft gemeld. Dit punt zal wederom worden aangehouden tot de volgende vergadering. 9. Vacatures bestuur Voorzitter: de heer Slagboom had zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. De heer Slagboom deelt echter tijdens de vergadering aan de aanwezigen mede zijn aanmelding in te trekken en wenst dit te doen zonder opgave van redenen. Vice-voorzitter: voor de functie van Vice-voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld. Aangezien zich geen kandidaten voor beide functies hebben gemeld besluiten de thans zittende voorzitter alsmede de Vice-voorzitter thans nog aan te blijven in het bestuur. 10. Rondvraag De eigenaar van Atlanta 14 geeft aan het wenselijk te vinden de tuin aan de zuidwest kant te laten rooien mede in verband met de toegankelijkheid van de uitgang via de brandtrap. Eén en ander zal aangevraagd dienen te worden bij de buurt onderhoudsploeg. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis

7 NOTULtN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EiGENAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL,GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 1997 TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL Aanwezig: Afwezig: zie presentielijst; zie presentielijst; 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn voldoende stemmen vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Mededelingen I Ingekomen stukken ftfededelingen: De bestuurder deelt mede dat na inspectie van de kozijnen met betrekking tot het appartement aan de Atlanta 26 gebleken is dat de kozijnen zijn aangetast door een huiszwam genaamd 11 Serpula Lacrymans ". Op dit moment dient onderzocht te worden in hoeverre de overige kozijnen zijn aangetast, aangezien één en ander een hoge prioriteit heeft zal tijdens de volgende vergadering één en ander aan de orde komen...-/ Hor;. J Ingekomen stukken: /'- Ingekomen is een brief van de heer Roon,.alsmede een schrijven van de heer Flipsen met betrekking tot de werkwijze van de Vereniging. 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering Aangezien de notulen door omstandigheden bijzonder laat door de leden zijn ontvangen wordt besloten om dit punt af te handelen tijdens de volgende vergadering. 4. Discussiepunt functioneren bestuurder Bergers VVE Administraties Uitgebreid besproken wordt het functioneren van de bestuurder waarbij naar voren komt dat de communicatie uitermate slecht verloopt. Met name de communicatie ten aanzien van de onderhoudsklachten alsmede de afwikkeling hiervan. De bestuurder geeft aan dat voor het goed functioneren van de Vereniging een goede communicatie nodig is van beide kanten. Na een uitgebreide discussie wordt in stemming gebracht of het wenselijk is om de huidige bestuurder/administrateur te weten Bergers VVE Administraties te ontslaan. Met meerderheid van stemmen wordt besloten om de huidige bestuurder/administrateur te handhaven.../2

8 -2 - De heer Boonstra deelt hierop mede dat hij vanaf heden geen deel meer wenst uit te maken van de Technische Commissie en legt derhalve zijn funktie neer. De overige leden van de Technische Commissie zullen doorgaan met het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan. Voorgesteld wordt om een klachten- en aktieformulier tijdens de volgende vergadering te presenteren, teneinde de communicatie ten aanzien van de onderhoudsklachten te verbeteren. 5. Rondvraag Eén der leden stelt voor om voor de volgende vergadering de schoonmaker uit te nodigen teneinde zijn funktioneren aan de orde te stellen. Voorgesteld wordt om in eerste instantie eventuele klachten middels het nieuwe klachtenformulier kenbaar te maken. 6. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

9 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (010) De heer. Atlanta 2903 PH Capelle aan den IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: DD Datum: 28 november 1997 Betreft: VVE "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren De Oude Scheepswerf te Capelle aan den IJssel. De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 december 1997, en aanvangen om uur in de Meerpaal aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel. Onder andere in verband met het niet eerder beschikbaar zijn van de vergaderruimte was het niet mogelijk om op een eerder tijdstip een vergadering te plannen. Voor de agenda verwijzen wij u naar de bijlagen. De begroting 1998 wordt uiterlijk 5 december aanstaande aan u verzonden. Teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op uw komst, denk bij verhindering aan het geven van een volmacht. Met vriendelijke groet, hoogachtend, ~ Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

10 < MACHTIGING De heer / mevrouw, eigenaar/eigenares van het appartement aan de te machtigt hierbij. hem / haar te vertegenwoordigen op de vergadering van 16 december 1997 en voor hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening:

11 AGENDA 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen; 2. Gastspreker de heer Poptie van "Window Care Systems"; (De heer Poptie zal een uitleg geven, alsmede een advies omtrent het plan van aanpak met betrekking tot de problematiek ten aanzien van het houtrot); 3. Mededelingen / Ingekomen stukken; { 4. \;Goedkeuring notulen vorige vergadering, zie bijlage; 5. Vaststellen begroting 1998; 6. Vakatures bestuur; (Gelieve uw eventuele kandidaadstelling voor 16 december aanstaande telefonisch aan de administrateur kenbaar te maken); 7. Rondvraag; 8. Sluiting;

12 B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel EN Rotterdam telefoon (010) fax (Ol 0) De heer Atlanta 2903 PH Cape1le aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: EP 5 december 1997 Betreft: VVE De "Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel Geachte heer Bijgaand zenden wij u de begroting 1998 alsmede de daarbij behorende meerjaren onderhoudsbegroting. Eén en ander zal besproken worden tijdens de vergadering op dinsdag 16 december aanstaande. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, hoogachtend, Mw. A.E. Bergers Bergers VVE Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

13 BEGROTING 1998 WE DE OUDE SCHEEPSWERF CAPELLE AAN DEN IJSSEL BEGROTING 1998 A. Indices 1 tlm 65, (alle appartementen) overeenkomstig breukdeel; Opstal/Glasverzekering f ,00 WA-verzekering " 800,00 Honorarium bestuurder 8.500,00 Abonnementen 1.500,00 Reservering A ,00 Rente / Bankkosten Diversen " , ,00 Totaal A f ,00 BEGROTING 1998 B. Indices 14 tlm 65, (bovenwoningen) overeenkomstig breukdeel; Eneco f ,00 Kosten schoonmaakwerkzaamheden ,00 Reservering Diversen B " ,00 " 1.012,00 Totaal B f ,00 Pagina 1

14 ). ) ) WE DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL RESERVERINGEN SPECIFICATIES SUB-TOTALEN TOTALEN BEGROTING GERESERVEERD BEGROTING BEGROTING GERESERVEERD BEGROTING UITGAVEN GERESERVEERD TIM 1997 TOTAAL Reservering A: V Dakbedekking 1 f. 0,00 f. 0,00 f ,00 f. 0,00 f. 0,00 t- Zinken dakgoten, ja.rlijks schoonhouden 2 0,00 0, ,00 0,00 0,00 v Zinken dakgoten, reparaties op termijn 3 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 v Zinken dakgoten, vernieuwen 4 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Loodopstanden daks 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost Mechanische ventilatoren 6 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Lekkageklachten kozijnen 7 0,00 0,00 pm 0,00 0,00 Metsel- en voegwerk, gevel 8 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Schilderwerk 9 0,00 0,00 pm 0,00 0,00 Hemelwaterafvoerem vervangen 10 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Kitvoegen balkons wrvangen 11 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost onderhoudcq. vervanging hydrofoor 12 0,00 0, ,00 0,00 0,00 \J Diversen 13 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Totaal reservering A f. 0,00 f. 0,00 f ,00 f. 0,00 f. 0,00 Reservering B: Schilderwerk, hekwerk galerijen 14 f. 0,00 f. 0,00 f ,00 0,00 0,00 Binnenschilderwerk, trappenhuis 15 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Vervangen dilatatie10egen en loodslabben galerijen 16 0,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Stelpost onderhoudcq. vervanging lift 17 0,00 0, ,00 0,00 0,00 / Stelpost onderhoudcq. vervanging bel- en huistelefoon ,00.. 0, ,00 0,00 0,00 Diversen 19 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totaal reservering B 0,00 0, ,00 f. 0,00 f. 0,00 Pagina 2

15 (vervolg) RESERVERINGEN 1 Dakbedekking: De reservering dakbedekking is bestemt voor de bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het trappen- en lifthuis alsmede de dakterassen, bergingen en de luifel ter grootte van circa 100 m2. Ter plaatse van het lift- en trappenhuis zijn lekkages geconstateerd de directe onderhoudskosten hiervoor bedragen naar verwachting circa f. 600,00. Ten aanzien van het algehele onderhoud is de prognose dat rond het jaar 2005 het eerste groot onderhoud dient plaats te vinden waarbij wordt uitgegaan van één laag over de bestaande dakbedekking. De kosten hiervoor bedragen conform het huidige prijspeil circa f ,00 inclusief BTW; Vl2 Zinken dakgoot. jaarlijks schoonhouden: Conform onderhoudsrapport van Eigen Huis betreft het circa 260 m1 goot welke jaarlijks dient te worden schoongemaakt en bedragen de kosten hiervoor f ,00;,) 3 Zinken dakgoot. reparaties op termiln: Conform advies Eigen Huis dient voor de reparatie's binnen vijf jaar totaal f ,00 te worden gereserveerd; j 4 Zinken dakgoot, vernieuwen: Conform advies Eigen Huis dient binnen 9 a 10 jaar de zinken dakgoot te worden vernieuwd waarvoor de kosten circa f ,00 bedragen. J 5 Loodopstanden dak: Eigen Huis adviseert de Vereniging om omstreeks het jaar 2000 alle loodslabben ter plaatse van de gevels en platte & schuine daken te laten controleren waarvoor een bedrag wordt begroot van f ,00; 6 Stelpost Mechanische ventilatoren: Het reinigen van de dakdoorvoeren ten behoeve van de mechanische ventilatie bedraagt jaarlijks circa f ,00. Bovendien dient voor onderhoud jaarlijks minimaal f ,00 te worden gereserveerd; 7 Lekkageklachten kozijnen: Ten aanzien van de lekkageklachten met betrekking tot de kozijnen zijn in 1997 inmiddels diverse werkzaamheden Uitgevoerd. Tijdens bedoelde werkzaamheden is geconstateerd dat de lekkageklachten worden veroorzaakt door houtrot. Omtrent de stand van zaken en het plan van aanpak wordt u tijdens de vergadering van 16 december 1997 uitvoerig ingelicht. 8 Metsel- en voegwerk gevel: Conform advies Eigen Huis dienen thans een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd waarvoor de kosten circa f ,00 bedragen. Tevens dient jaarlijks een bedrag te worden gereserveerd voor preventief onderhoud van circa f ,00;, \)~hildervverk; Het tijdstip van uitvoering van het schilderwerk. met betrekking tot de kozijnen is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot het houtrot aangezien de kleur van het houtwerk een belangrijke factor kan zijn in het geheel. Pagina 3

16 .,. (vervolg) RESERVERINGEN 10 Hemelwaterafvoeren vervangen: Conform het overzicht van ABC Ooms dienen de hemelwaterafvoeren omstreeks 1998 te worden U vervangen, Eigen Huis echter plaatst geen opmerkingen. Derhalve wordt begroot een bedrag van f ,00 per jaar teneinde eind 1999 voldoende middelen in reservering te hebben ter vervanging van de hemelwaterafvoeren. 11 Kitvoegen balkons vervangen: V De prognose is dat omstreeks het jaar 2006 de kitvoegen van de balkons dienen te worden vervangen waarvan de kosten circa f ,00 zullen bedragen. 12 Stelpost onderhoud cg. vervanging hydrofoor: De kosten van het onderhoudskontrakt met betrekking tot de hydrofoorinstallatie bedragen 'J jaarlijks f ,00. Vervanging dient naar verwachting omstreeks het jaar 2004 plaats te vinden, de kosten van vervanging bedragen circa f ,00;, 13 Diversen A: Reservering ten behoeve van onderhoud, herstel en vernieuwing van gemeenschappelijke gedeelten welke niet nader zijn omschreven onder A; 14 Schilderwerk, hekwerk galerijen: '""\I Het hekwerk ter plaatse van de galerijen zal naar verwachting in het jaar 2000 dienen te worden 1./-'/ _ r: uitgevoerd. De kosten zullen circa f ,00 bedragen waarvoor al een bedrag van f ,00 ~n 1997 zal worden gereserveerd., I ~- I 15 Binnenschilderwerk, trappenhuis: Het binnenschilderwerk ter plaatse van het trappenhuis zal naar verwachting in het jaar 2004 dienen te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen naar verwachting circa f ,00 bedragen. ~~ Vervangen dilatatievoegen en loodslabben galerijen: De dilatatievoegen alsmede de loodslabben ter plaatse van de galerijen dienen te worden vervangen de kosten voor het vervangen van de dilatatievoegen bedragen maximaal f ,00. De / kosten voor het vervangen van de loodslabben worden geraamd op f ,00; '---.._ Stelpost onderhoud cg. vervanging lift: Stelpost betreft het onderhoud en vervanging van de traktieschijven, machine, besturing, deuren etcetera. De totale kosten bedragen naar verwachting f ,00 en zullen de meeste uitgaven '\ I r rond het jaar 2018 plaatsvinden. Jaarlijks wordt ten behoeve van de service-overeenkomst circa f ,00 voldaan; '-- 'I I 18 Stelpost onderhoud cg. vervanging bel- en huistelefoon: Ten behoeve van onderhoud cq. vervanging van de bel- en huistelefooninstallatie wordt jaarlijks een bedrag van f ,00 begroot; I _ 19 Diversen B: Reservering ten behoeve van onderhoud, herstel en vernieuwing van gemeenschappelijke gedeelten welke niet nader zijn omschreven onder B; Pagina 4

17 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGE- NAREN DE OUDE SCHEEPSWERF TE CAPELLE AID IJSSEL, GEHOU- DEN OP 16 DECEMBER 1997 TE CAPELLE AID IJSSEL Aanwezig: Afwezig: Zie presentielijst Zie presentielijst 1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen Ter vervanging van de voorzitter opent Mevr. Bergers de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een van de bewoners vraagt waarom Mevr. Bergers de vergadering opent en waar de voorzitter is. Mevr. Bergers antwoordt dat zij in overleg met de voorzitter deze vergadering zal leiden en dat de voorzitter in verband met ziekte afwezig is. Van de vijfenzestig uit te brengen stemmen zijn vijfenveertig stemmen vertegenwoordigd er kunnen aldus rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2. Gastspreker de heer Poptie van "Window Care Systems". Deze geeft een uitleg over de herstel procedure van de geconstateerde houtrot en ook over de mogelijke oorzaken hiervan. De kleurstelling "donkerbruin" en het gebruik van verschillende houtsoorten zouden de houtrot in de hand kunnen werken. Hij gaat ook in op de diverse manieren van herstel. Na zijn betoog zijn er diverse vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. De technische commissie krijgt met meerderheid van stemmen opdracht om een inventarisatie opdracht aan te besteden. Met inachtneming van de kosten. Als een "totaal" onderzoek niet nodig is maar volstaan kan worden met een steekproef dan alleen de steekproef uitvoeren. De volgende vergadering wordt de uitkomst besproken. De vergadering besluit de hiermee gepaard gaande kosten ten laste van de lopende exploitatie te brengen. Aan Mevr. Bergers, als vertegenwoordigster van "BERGERS VVE ADMINISTRATIES" wordt opdracht gegeven om projectontwikkelaar "Ballast Nedam" omgaand een briefte sturen met de mededeling dat de recent geconstateerde gebreken wel een garantie aanspraak kunnen opleveren. Dit omdat de garantietermijn binnenkort afloopt. 3. Mededelingen / Ingekomen stukken. Er worden opmerkingen gemaakt over het feit dat de notulen dit keer wel lang op zich hebben laten wachten en dat de begroting 1998 nogal laat bezorgd is. Mevr. Bergers geeft toe dat het geen schoonheidsprijs verdient maar dat zij er ook niets aan kon doen. Dit omdat het technische verhaal nogal laat rond kwam.

18 2 4. Goedkeuring notulen vorige vergadering. De notulen met betrekking tot de vergadering gehouden op 29 oktober algehele stemmen goedgekeurd worden met 5. Vaststellen begroting 1998 Dhr. Bergsma van de technische commissie geeft een toelichting over het totstandkomen van de reserveringsbedragen. Met als aantekening dat er voor wat betreft de houtrot op dit moment nog geen bedrag wordt gereserveerd omdat de kosten niet bekend zijn. Dit kan betekenen dat bij reparatie van de houtrot aan de bewoners een bedrag ineens gevraagd kan worden. Na nog enige discussie met betrekking tot het weinig actie zien mb.t. onderhoud en schoonmaak van het gebouw wordt met meerderheid van stemmen de gepresenteerde begroting 1998 vastgesteld. Tevens wordt, met meerderheid van stemmen, de voorgestelde incasso-procedure vastgesteld. 6. Vacatures bestuur. Aangezien zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld besluit het thans zittende bestuur nog aan te blijven. Er wordt echter een dringend beroep op de aanwezigen gedaan om toch serieus aan kandidaat stelling te denken. Ook omdat in de nabije toekomst verhuizing van de voorzitter aan de orde komt. 7. Rondvraag. Sommige bewoners maken van de rondvraag gebruik om te wijzen op de schoonmaak van het gebouw. Er heerst een algemene ontevredenheid. Mevr. Bergers zal dit met de schoonmaak- COmmISSIeopnemen. Ook vindt men dat er weinig zicht is op wat er eigenlijk aan onderhoud wordt uitgevoerd. Mevr. Bergers zal met de technische commissie bespreken hoe een en ander zichtbaar te maken IS. 8. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitt ieder wel thuis. r ( Mevr. Bergers) de vergadering en wenst een 1. Fli~ :: ~T_S-. ~I _. /\2::C - \" -_ ~ /

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie