A G E N D A VERGADERING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A G E N D A VERGADERING:"

Transcriptie

1 - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag vorige vergadering (reeds in uw bezit) Behandeling en vaststelling jaarstukken 1996 (hierbij meegezonden) Bevindingen kascommissie Behandeling en vaststelling begroting (hierbij meegezonden) Planmatig onderhoud 1997 Beveiliging parkeergarage Beplanting parkeergaragedak Ingebrachte agendapunten Rondvraag Sluiting

2 )r Jaarstukken VvEWde Haven-Tweeling" Boekjaar 1996 Hierbij treft u de financiële verantwoording over het boekjaar 1996 van de Vereniging van Eigenaars "de Haven Tweeling". Het boekjaar van de vereniging wordt afgesloten met een negatief resultaat. voornamelijk ontstaan door twee zaken: de (niet begrote) investering ten behoeve van de parkeergarage; daarnaast het negatieve renteresultaat. U treft hierbij de balans en het exploitatie-overzicht van de vereniging aan met een toelichting op deze stukken. Toelichting op de balans r Een balans is een overzicht per 31 december 1996 van het boekjaar waarop alle vorderingen en bezittingen aan de linkerzijde -debet-, en alle te betalen bedragen aan de rechterzijde -credit- staan weergegeven. De totaaltellingen aan beide zijden van een balans moeten altijd even hoog zijn. De "sluitpost" van de balans wordt gevormd door het resultaat dat is ontstaan in het boekjaar. U treft twee balansen over elkaar aan één per l januari van het boekjaar en één per 31 december. U kunt dus het verloop gedurende het jaar hierin aflezen. Voor de balans per 1 januari verwijs ik graag naar de jaarstukken over Hieronder volgt een toelichting per balanspost op de balans per 31 december Debet: Vlottende activa Debiteuren : Dit betreft het saldo van alle nog door de leden te betalen servicekosten. Te ontvangen bedragen: Dit zijn nog te ontvangen rentebedragen over Zie hiervoor de specificatie onder de balans. m Liquide middelen Postbank: Deze post geeft het saldo weer van de girorekening per 31 december ING-ban k: Deze post geeft het saldo weer van de bankrekening per 3 1 december Credit: Voorzieningen F Resultaaî 1996: Voor de specificatie hiervan verwijs ik naar het exploitatieoverzicht 1996 met de bijbehorende toelichting en bijlagen. Reserve Planmatrg Onderhoud: Dit is de voorziening die in het afgelopen boekjaar is opgebouwd voor het onderhoud dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Voor de totstandkoming van het bedrag verwijs ik naar het voorstel reservering Planmatig onderhoud.

3 p Reserve schilderwerk: De post reservering schilderwerk is opgenomen omdat het schilderen van de boeiborden is doorgeschoven naar Reserve faxaiie herbouwwaarde: De taxatie van de herbouwwaarde wordt dit jaar uitgevoerd. Een exacte bepaling van de herbouwwaarde voorkomt onder- of oververzekering. Vlottende passiva Crediteuren: Deze post geeft het totaalbedrag weer van de alle nog te betalen rekeningen per 3 1 december De grootste post betreft de administratiekosten over 1996 van De Key. Te betalen bedragen: Met te betalen bedragen wordt een aantal bedragen bedoeld waarvoor nog geen factuur is ontvangen, maar waar van nu wel al duidelijk is dat de bedragen betaald zullen moeten worden. Het betreft de bankkosten over het vierde kwartaal 1996 en de te verwachten facturen van de firma Van der Tol en Stork. ", Toelichting op het exploitatieoverzicht In een exploitatieoverzicht worden alle ontvangsten en uitgaven weergeven. Het verschil tussen deze twee noemt men resultaat. In het overzicht staan alle ontvangsten en uitgaven in dezelfde volgorde weergegeven als in de begroting voor De eerste kolom geeft een omschrijving van de kosten post; de tweede kolom het totale begrote bedrag. De derde kolom geeft de bedragen weer die in 1996 zijn ontvangen van alle leden. De verschillen tussen de tweede en derde kolom zijn ontstaan door afronding. Kolom vier geeft het totaal van de uitgaven die samenhangen met de begroting. De kolom totaal resultaat geeft het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven. In de laatste negen kolommen staat het resultaat uitgesplitst naar type woningen. Hieronder treft u eden toelichting per kostenpost. Leveringen Elektra algemeen/eleklra garage: Doordat het verbruik iets lager was dan de in rekening gebrachte voorschotbijdragen valt er een klein positief resultaat te noteren. Water: Geen bijzonderheden. Verzekeringen Opstalverzekering: Geen bijzonderheden. WA verzekering: Van de vorige verzekeraar is restitutie ontvangen waardoor een gering resultaat is ontstaan. Glasverzekering: Geen bijzonderheden. Contracten Schoonmaak woningen/garage: Geen bijzonderheden. e Administrateur: De Key heeft gefactureerd conform de begroting. Huismeester: De kosten van de huismeester zijn conform de begroting.

4 p Rioolontstopping: Geen bijzonderheden. Garagedeur: Factuur conform begroting. Lif: Geen bijzonderheden. Onderhoud vuilwaterpomp/hydrofoor: De factuur van Stork is conform de begroting. Onderhoud bloembakken: De kosten voor het onderhoud van de bloembakken is hoger, aangezien er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd (op basis van een offerte). Klachten onderhoud KZachten onderhoud woningen: Zie de specificatie. KZachten onderhoud garages: +?3 Zie de specificatie. Overige baten en lasten m Vergaderkosten: Deze post is conform begroting. Lidm. Vereniging Eigen Huis: Deze post is conform de begroting. Ban kkosten: Deze post spreekt voor zichzelf. Rente rekening courant: De rente opbrengst is lager dan begroot. Rente deposito: De rente opbrengst is door de dalende rentetarieven veel lager dan begroot. Daarnaast heeft de Postbank over het vierde kwartaal 1996 een te lage rente berekend. Dit wordt in 1997 gecorrigeerd, wat circa f 500,= extra rente-opbrengst tot gevolg zal hebben. Inmiddels is er een hoger rentende rekening geopend. Op dit moment is de maximaal haalbare rente ongeveer 4 %. Dit punt komt verder aan de orde bij de begroting over Voorzieningen Reservering planmatig onderhoud: Dit is de voorziening die in de afgelopen jaren is opgebouwd voor het onderhoud dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Voor de totstandkoming van het bedrag verwijs ik naar het overzicht PO. Reservering schilderwerk: Deze reservering betreft het in de begroting van 1996 opgenomen bedrag voor schilderwerk aan boeiborden. Eenmalige posten e2 Niet begrote baten flasten algemeen: Deze post bestaat uit afrondingsverschillen. Niet begrote baten/lasten garages: Dit betreft de extra uitgevoerde werkzaamheden. Het aanbrengen van magneetplaten en een extra detectielus.

5 Balans p VVE "de Haven-Tweeling" Boekjaar l996 Activa Balans 1996 passiva Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Te ontvangen bedragen Liquide middelen Depot De Key Postbank ING-bank Voorrieningen Resultaat Resultaat Onderhoudsfonds Reservering schildeiwerk Reservering taxatie herbouw Vlottende passiva Crediteuren Te betalen bedragen ': zie specificatie Specificatie balansposten Nog te ontvangen bedragen Saldo per Gem.Verz.A'dam A&A Premie verzekering '96 Rente rekeningcour. 4e kw '95 Rente depot De Key 195 Rente Postbank 4e kw. 96 Rente ING 4e kw. 96 Totaal Saldo debet credit Onderhoudsfonds debet credit Saldo per 01.O1.l Dotatie Resultaat Totaal Saldo Te betalen bedragen debet credit Saldo per 01.O1.l Bankkosten 4e kw Bankkosten 4e kw Van der Tol 4e kw Bankkosten 4e kw. 96 STORK onderhoud hydro'96 Totaal Saldo

6 Boekjaar l996 elektra woningen opstalverzekering WA-verzekering glasverzekering reservering taxatie herbouww. schoonmaak woningen schoonmaak garage administrateur woningen administrateur garage huismeester garagedeur vuilwaterpomplhydrofoor bloembakken klachten woningen klachten garages vergaderkosten lidm. Vereniging Eigen Huis bankkosten rente rekening courrant rente deposito reservering planmatig onderh. reservering schilderwerk Eenmalige posten Niet begrote batenllasten algemeen

7 Specificatie exploitatie overzicht Klachten woningen R&R rep. toegangsdeur KONE rep. liftdeur Brandweer defecte lift (4X) R&R antiklimkrans (4x) TU lampen (4X) KONE rep. licht lift KUBUS vervanging draadglas Totaal kosten Klachten garages BAVAK herstel garagedeur BAVAK storing garagedeur R&R rep. hek parkeerdek Totaal Niet begrote batenllasten algemeen Afronding in de servicekosten'96 Afboeken vorderinglverplichting GVA Niet begrote batenllasten garage CES detectielus CES magneetplaten Totaal

8 * Begroting VVE "de Haven-Tweeling" boekjaar De begroting voor 1997 is hetzelfde opgebouwd als de begroting van het afgelopen jaar. De verwachte rente-inkomsten zijn niet in de begroting verwerkt, zie hiervoor de toelichting bij planmatig onderhoud. Ter vergelijking met de begroting uit het vorige jaar staan in de onderste regel de maandbedragen uit 1996 weergegeven. Daarboven staat het nieuwe maandbedrag met daarin opgenomen de bijbetaling voor het negatieve resultaat over Het negatieve resultaat over 1996 kan in één bedrag door de leden worden terugbetaald maar kan ook via een extra bedrag in de maandbijdrage over de resterende maanden worden verspreid. Aangezien de begroting niet eerder dan juli kan ingaan, zou indien er niets zou gebeuren, het ontvangen bedrag aan het einde van het jaar afwijken van de begrote bedragen. Dit leidt dus tot verschillen. Om dit te voorkomen zal het verschil tussen de oude en nieuwe bijdragen met de leden verrekend moeten worden. Dit kan op twee manieren. De Key kan eenmalig een bedrag in rekening brengen bij alle leden, of ( zoals bij de verdeling van het resultaat) in de begroting voor 1997 een klein bedrag opnemen dat het verschil tussen de oude en nieuwe bijdrage over de rest van het jaar verspreidt. De regel "nieuwe maandbedragen" geeft hiervan de uitwerking. Wellicht is de laatste optie de meest heldere. Er hoeft dan geen tussentijdse verrekening plaats te vinden. Hieronder volgt een opsomming van de begrotingsposten. Elektra: Op basis van de voorschotbedragen en de afrekening in 1996 kan het bedrag iets worden verlaagd. Watec Het watergeld zal dit jaar voor het eerst sinds jaren dalen. Voor alleenwonenden zal een korting worden toegepast. Deze korting zal echter pas in 1997 worden verrekend. Opstalverzekering: Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. WA-verzekering: '^C Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. Glasverzekering Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. Schoonmaak: De verhoging van het begrote bedrag ontstaat door een (geïndexeerde) prijsverhoging in de schoonmaakbranche. Administrateur/huismeestec De Key heeft haar kosten met ongeveer 1,4% moeten verhogen. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde stijging van de loonkosten in deze branche. Onderhoud riool: Kostenstijging komt met name door (geïndexeerde) prijsverhoging van het contract. Onderhoud garagedeur: Kostenstijging komt met name door (geïndexeerde) prijsverhoging van het contract. Onderhoud lift: Hierin is een bedrag begrepen voor de reservering van de liftkeuring welke in 1997 uitgevoerd moet gaan worden. Onderhoud vuilwatelpomp/ Hydrofoor: -Z Geen bijzonderheden.

9 Onderhoud bloembakken Geen bijzonderheden Klachten onderhoud woningen: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Klachten onderhoud garages: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Vergaderkosten: De Key zal in 1997 f 100,- per vergadering in rekening brengen. Lidmauischap vereniging Eigen Huis: Geen bijzonderheden. Bankkosten: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Planmalig onderhoud: Rond het planmatig onderhoud spelen een aantal zaken. Ten eerste zou de stand van de onderhoudsreservering, inclusief rente, per 31 december 1996, f , = moeten zijn. In werkelijkheid is dit: f , =. Ten tweede is de rentestand op dit moment lager dan waar in de opbouw van de onderhoudsreservering rekening mee is gehouden. Door deze twee zaken zal de opbouw van reservering achterblijven bij Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Wij raden dan ook aan om de MOP en de opbouw van de reservering in heroverweging te nemen. Vooralsnog wordt hetzelfde reserveringsbedrag opgenomen. Voor 1997 staan de volgende werkzaamheden gepland. - schilderen algemene toegangsdeuren - schilderen boeiborden - schilderen postkasten - schilderen houten buitenkozijnen - liften: stuurblokafdichting en hoofdstrommrelais vernieuwen De vergadering wordt gevraagd hierover een uitspraak te doen (zie agendapunt 7)

10 elektra woningen opstalverzekering WA-verzekering glasverzekering vuilwaterpomp/hydrofoo bloembakken Klachten onderhoud klachten woningen klachten garages Overige baten en lasten vergaderkosten lidm. Vereniging Eigen Planmatig Onderhoud

11 VERSLAG Algemene ledenvegadering VVE De Haven Tweeling DATUM: 20 mei 1997 zie presentielijst VERGADERING: AANWEZIG: 1. Opening a. Voorzitter René Schalk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. b. Algemene vragen zullen behandeld worden bij agendapunt 10, het waterdicht maken van de garage bij punt Mededelingen a. De heer Kroezen, lid van de kascommissie zal iets later komen. b. Er zal een naambordje bij de borneosteiger komen. F 3. Behandeling en vaststelling verslag vergadering 21 maart 1996 a. In eerst instantie bleek het quorum niet aanwezig te zijn, bij nadere telling na de vergadering bleek het benodigde quorum wel aanwezig te zijn. b. Er is tot op heden nog geen incassoburo ingeschakeld. c. Het verslag van 21 maart 1996 wordt vastgesteld. 4. Behandeling en vaststelling jaarstukken 1996 a. Robert Ekelschot licht in het kort de jaarstukken toe. In het boekjaar 1996 zijn er geen exceptionele dingen gebeurd. b. Toelichting op het exploitatie overzicht: - éénmalige posten; f4020,23 is voornamelijk het bedrag van het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf, een bedrqg wat de VVE niet meer hoeft te betalen. - het negatieve bedrag van f5958,43 betreft het aanbrengen van magneetplaten en een extra detectielus aan de garagedeur. - het bedrag van f 1254,06 is een negatief resultaat op de begroting. 5. Bevindingen van de kascommissie.f a. De kascommissie heeft de jaarstukken bekeken en heeft De Key een aantal vragen gesteld. b. Er is een contract afgesloten voor de lift, toch zijn er kosten gemaakt? Voor de lift is een onderhoudscontract afgesloten, dit houdt alleen het onderhoud van de lift in, extra werkzaamheden aan de lift worden in rekening gebracht. De VVE kan ook een All-in contract afsluiten. Zo'n contract kost aanzienlijk meer. 6 x hebben mensen vastgezeten in de lift, er zal nagegaan worden hoeveel tijd er voor staat om mensen uit een lift te bevrijden. De vereniging maakt een kanttekening, er is een contract maar toch zijn er vaak problemen met de lift. Zodra De Key een faktuur binnen heeft gekregen van de liftinstallateur dan wordt er door een installatie deskundige bekeken of de faktuur reëel is. De contracten zullen nogmaals worden nagegaan. c. De kosten van de inbraak zijn vergoed gekregen door verzekeringsmaatschappij Alexander & Alexander. d. Verzoek van de kascommissie om volgend jaar duidelijker te zijn i.z. het declareren bij verzekeringsmaatschappij. e. De kascommissie is van mening dat op een paar kleine op- en aanmerkingen de - jaarstukken er goed uitzien, en stelt de vereniging voor de jaarstukken goed te keuren. f. De jaarstukken worden door de vergadering goedgekeurd. g. De vereniging bedankt de kascommissie.

12 .- 6. Behandeling en vaststelling servicekosten begroting 1997 a. Het watergeld is voor 1997 gedaald. Tevens zullen alleenwonenden via de gemeentebelasting een korting krijgen. b. Er zal besloten moeten worden wat er uitgevoerd zal gaan moeten worden i.z planmatig onderhoud. Er zullen offertes voor opgevraagd worden. De reservering blijft iets achter bij de begroting. c. f6,50 wordt vermenigvuldigd met 6 maanden. Het positieve resultaat van de woningen wordt toegevoegd aan de reservering, het negatieve resultaat wordt verrekend. d. Vanwege de verschillende breukdelen is er een verschil in de oude en nieuwe maandbedragen bij de verschillende types. e. Nieuwe bewoners delen mee in de baten en lasten. f. Het voorstel is om de begroting met de wijziging goed te keuren. g. De begoting wordt goedgekeurd. De gewijzigde versie zal worden meegestuurd. e r 7. Planmatig onderhoud 1997 a. Het Meerjaren onderhoudsplan is theoretisch. De Key is het complex rond geweest en heeft bekeken welke werkzaamheden aan onderhoud uitgevoerd moeten worden. b. Vervanging lift staat in MOP. De lift wordt vervangen als hij daadwerkelijk stuk is. c. De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zullen offertes voor worden aangevraagd. - schilderen algemene toegangsdeuren - schilderen boeiborden - schilderen houten buitenkozijnen d. Vanuit de vereniging komen vragen naar voren i.z. de gevel. Er is mos op de gevel aan de noordkant, zal dit in de toekomst schade opleveren en op welke termijn of is dit alleen estetisch niet mooi? Dit geldt ook voor de andere gevels. De kosten om het te laten reinigen komen op ongeveer f30,- per m2, er zal een hoogwerker nodig zijn. e. De intensie leeft bij de vereniging om snel het e.e.a. uit te zoeken i.z. de gevel en het dak. Het bestuur zal een onderzoek houden en kijken of de aannemer hiervoor aansprakelijk is. f. De bordesen op de westelijke toren staan regelmatig blank. Het stucwerk in het trappenhuis laat los. Dit komt door het inregenen langs de muren. De Key zal bekijken wat de oplossing kan zijn. IVlochten er grote kosten mee gemoeid zijn dan wordt dat teruggekoppeld. g. Buiten bij de ingang staat ook vaak regenwater. Misschien moet er herstraat worden. Dit is een aktie voor het Schouw. h. Het dak van de parkeergarage moet worden schoongemaakt. De vereniging heeft hiervoor een budget gekregen en heeft dus deze verplichting. Het zal dit jaar nog worden uitgevoerd. i. Op de algemene toegangsdeuren zullen stootstrips geplaatst worden. 8. Beveiliging parkeergarage a. Onlangs is er in de parkeergarage ingebroken en hebben verschillende auto's schade opgelopen. b. Volgens de politie waren het amateurs. c. De Key heeft bij de fima Bavak een offerte opgevraagd voor andere toegangskontroles. Er is een offerte voor keyprocessors, kosten f 3075,- (excl. BTW) en er is een offerte voor handzenders, kosten f4100,- (excl. BTW). Volgens Bavak is het systeem met Keyprocessors veiliger. d. Besloten wordt om nog niet over te gaan vervangen van de pasjes maar eerst een - adviseur van de politie naar de garage te laten kijken. Aktie voor het bestuur. e. De Key zal nagaan of de pasjes van de huurgarage ook op de koopgarage passen.

13 9. Beplanting parkeergarage a. Het parkeergaragedak lekt nog steeds. Het bestuur zal Vereniging Eigen Huis vragen om uit te zoeken om dit een garantie zaak is naar de aannemer. Aktie Bestuur. 10. Ingebrachte agendapunten a. Tuinarchitecten van der Tol hebben de bloembakken op de parkeergarage opgefleurd met planten. De vereniging is van mening dat er weinig is gebeurd. De Key zal dit nagaan. 11. Rondvraag a. De woningen zijn een uur brandwerend. Binnen 6 minuten is de brandweer aanwezig. b. Al het afval past niet in de containers, graag het verzoek om afval zo laat mogelijk buiten te brengen. De huismeester controleert dit voor de huurwoningen. Containers worden buiten gezet door de schoonmaakploeg. c. Alleen de woningen waarop een kettingbeding geldt kunnen bezwaar aantekenen tegen onroerendezaak belasting. d. Een boom ziet er slecht uit. Dit is een taak voor het Stadsdeel Zeeburg. -F e. De palen op het balkon mogen die geschilderd worden? Alleen in dezelfde kleur en niet individueel. f. Het speculatiebeding heeft nog steeds rechtskracht. h. Kleine ventilatie rooster in de garage moet schoongemaakt worden. De Key gaat na of dit in het schoonmaakprogramma is opgenomen. 12. Sluiting De vergadering wordt gesloten. Aanwezige worden bedankt voor hun komst.

14 POSTBUS CP AMSTERDAM WOONSTICHTING TEL FAX S. Balder Entrepothof DK Amsterdam Amsterdam, 2 september 1997 onze referentie: vvehave\re\ voor informatie: Robert Ekelschot telefoon: Betreft: voortgang aktiepunten,- Geachte mevrouw, mijnheer, In overleg met het bestuur van VVE "de Haven Tweeling", waarvan uw woning enlof parkeerplaats deel uitmaakt, informeren wij u hierbij over de voortgang van een aantal openstaande aktiepunten. Met betrekking tot de mosgroei op de gevel en op de daken kan worden gemeld dat een en ander bouwkundig geen kwaad kan. Esthetisch is het echtsr wel te overwegen om de gevel te laten reinigen. Dit zal moeten gebeuren vanaf een steiger of hoogwerker met een hogedrukspuit met water, of indien nodig met een biologisch afbreekbaar produkt. Na deze reinigingsbeurt kan de gevel volledig worden geïmpregneerd. Het reinigen en impregneren dient eens per 5 a 6 jaar te worden herhaald. Kosten van een dergelijke beurt worden geraamd op ongeveer f 30,- per m2, in totaal komt dit neer op ongeveer f ,-. Aangezien het geen bouwkundige, maar esthetische werkzaamheden zijn, al of niet samenhangend met de gekozen steen, is helaas geen verhaal van de kosten op de aannemer mogelijk. De vergadering zal een principe besluit moeten nemen of de gevels gereinigd moeten worden. Tijdens de eerst volgende vergadering zal dit dus ter bespreking moeten staan. Er is tot nu toe geen geld voor deze wekzaamheden gereserveerd. Voor het schilderen van de boeiborden, algemene toegangsdeuren en deurstijlen is opdracht verstrekt. De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de schilder vanwege het weer (harde wind of slagregens) op andere lokaties niet kan werken, maar zullen uiterlijk 15 december zijn afgerond. Deze vorm van aanbesteding heeft een lagere prijs tot gevolg. Zodra de schilderwerkzaamheden zijn afgerond, zullen er roestvast stalen stootprofielen op de deurstijlen worden geplaatst. Hierdoor zullen de stijlen minder snel beschadigen en zal het aanzicht van de torens langer goed blijven. Met betrekking tot het inregenen van de noodtrappenhuizen is contact gezocht met een staalconstructiebedrijf over de mogelijkheid van het gedeeltelijk dichtzetten van deze trappenhuizen. Uiteraard zullen de plannen binnen de randvoorwaarden moeten passen die door onder andere de brandweer worden gesteld. Zodra wij hiervoor een richtprijs hebben zullen wij de plannen met het bestuur bespreken. De uiteindelijke beslissing over het al of niet laten uitvoeren zal uiteraard genomen moeten worden door de algemene leden vergadering. Ook hiervoor is in het verleden niet gereserveerd

15 Het schoonmaakbedrijf Ancora is opdracht verstrekt om het dak van de parkeergarage te reinigen. Ancora is het bedrijf dat ook de rest van het pand schoonmaakt. Ook is opdracht verstrekt voor het reinigen van de ventilatieroosters van de parkeergarage. De plantenbakken die op het parkeerdak staan, zijn vorig jaar bijgeplant met bloeiende planten en struiken. Het is echter gebleken dat een aantal nieuw geplante struiken en planten dood zijn gegaan of "verwijderd" zijn door derden. De Key zal contact opnemen met van der Tol, de hovenier, om tot een oplossing te komen. Het bestuur heeft contact gehad met de politie met betrekking tot de inbraakveiligheid van het pand en van de garage. De vereniging werd geprezen over de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. De politie vond het niet noodzakelijk om aanvullende maatregelen te treffen. Navraag over de stand van zaken bij de "strijd tegen de lekkages" in de parkeergarage bij diverse partijen binnen De Key heeft opgeleverd dat volgens De Key de garage "waterdicht" zou moeten zijn. Zodra er opnieuw sporen van lekkage zichtbaar worden dan vernemen wij dit graag direct van u, zodat wij opnieuw aktie richting de aannemer kunnen ondernemen. Als laatste willen wij u nog berichten over de gang van zaken bij liftstoringen of storingen aan de garagedeur. Hoewel er ten behoeve van beide installaties onderhoudscontracten zijn gesloten, kan toch niet worden vermeden dat er zo nu en dan storingen optreden. Kosten van reparatie van deze storingen vallen niet onder het contract. Dit valt te vergelijken met wanneer een auto die net terug is van een onderhoudsbeurt langs de kant van de weg stil komt te staan. Ook in dat geval komen de kosten van reparatie voor eigen rekening. Uiteraard wordt er voordat er tot betaling wordt overgegaan eerste gekeken of dezelfde storing kort geleden ook is voorgekomen. Als dit het geval is, wordt contact opgenomen met het onderhoudsbedrijf en wordt er naar gestreeft om de nieuw reparatie onder de garantie van de eerste reparatie te laten vallen. Dit is echter alleen in zeldzame gevallen mogelijk. Opgesloten raken in de lift is een vervelende situatie, die niet te voorkomen is. Op het moment dat de lift in storing raakt, kan de alarmknop worden ingedrukt. Een alarmbel zal gaan rinkelen. Vervolgens zal door een andere bewoner de storingsdienst van De Key gebeld moeten worden. Een storingsmonteur komt de bewoners bevrijden en repareert de lift direct. Het tijdsbeslag licht doorgaans tussen een half uur en een uur voordat de persoon is bevrijd. Ook kan direct met de brandweer worden gebeld. De brandweer kan de -- persoon uit de lift bevrijden, dit zal doorgaans hooguit een half uur na de melding bij de brandweer geschieden. De brandweer kan de lift uiteraard niet repareren. Hiervoor dient dan alsnog contact opgenomen te worden met de storingsdienst van De Key. Als de brandweer komt voorrijden kost dit ongeveer f 65,-. Wij raden u dus aan om goed te overwegen of de noodzaak aanwezig is om de brandweer te bellen. Wij gaan er van uit u middels deze brief volledig op de hoogte te hebben gesteld van de stand van zaken rond de openstaande aktiepunten. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of met ondergetekende.

Begroting VvE "de Haven-Tweeling boekjaar 1995

Begroting VvE de Haven-Tweeling boekjaar 1995 Begroting VvE "de Haven-Tweeling boekjaar 1995 P De begroting voor 1996 is hetzelfde opgebouwd als de begroting uit voorgaande jaren. Het enige verschil is dat er onderaan de begroting een aantal nieuwe

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2011. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam

VERSLAG. Algemene Ledenvergadering VVE De Haventweeling 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam VERSLAG Vergadering/bespreking Vergaderdatum Tijd Plaats Algemene Ledenvergadering VVE "De Haventweeling" 26 mei 2004 18:OO uur tot 20:OO uur Hoofdkantoor Het Oosten, Sarphatistraat 410 te Amsterdam Aanwezigen

Nadere informatie

Jaarrekening VvE De Brink 336 t/m 580

Jaarrekening VvE De Brink 336 t/m 580 VvE De Brink 336 t/m 580 Versie 15 februari VvE De Brink 336 t/m 580 Balans Activa Vorderingen korte termijn Debiteuren -1.182,74 1.450,09 Vooruitbetaalde kosten 418,39 405,23 Nog te ontvangen bedragen

Nadere informatie

AGENDA. 3. Behandeling verslag vorige vergadering. 4. Verslqg kascommissie. 5. Behandelen en vaststellen jaarstukken 1997

AGENDA. 3. Behandeling verslag vorige vergadering. 4. Verslqg kascommissie. 5. Behandelen en vaststellen jaarstukken 1997 AGENDA Algemene ledenvergadering VVE "De Haven Tweeling" DATUM: 16 juni 1998 20.00 uur PLAATS: Woonstichting De Key, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Jaarrekening VvE COUR VOC Brederode/Mercurius

Jaarrekening VvE COUR VOC Brederode/Mercurius VvE COUR VOC Brederode/Mercurius Printdatum 29 maart Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Liquide middelen 110.263,00 156.134,05 2. Overlopende posten 1.739,81 1.723,99 3. Tussenrekeningen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013)

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 35.940,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 4.000,08

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04 Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 108.830,04 B Voorschotbijdragen eigenaars 31.494,24 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015

VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015 VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015 JAARREKENING DECEMBER 2015 BALANS PER 31-12-2015 V.v.E. Transwijk 3 ACTIVA 2015 2014 PASSIVA 2015 2014 ING spaarrekening 85.415,01 109.607,32 Algemene

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST

Jaarverslag 2013 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST Kooglaan 161-185 1911 TE UITGEEST Inhoudsopgave Opdracht, bevindingen en uitvoering... Debetzijde balans... Creditzijde balans... Exploitatieoverzicht 2013... Toelichting balans... Toelichting exploitatieoverzicht...

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2008 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2013 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 staat van Baten en Lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de Balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2009

Financiële rapportage boekjaar 2009 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2009 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2009 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST

Jaarverslag 2012 VvE Kooglaan 161 tot en met 185 Kooglaan TE UITGEEST Kooglaan 161-185 1911 TE UITGEEST Inhoudsopgave Opdracht, bevindingen en uitvoering... Debetzijde balans... Creditzijde balans... Exploitatieoverzicht 2012... Toelichting balans... Toelichting exploitatieoverzicht...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Lingevliet te Elst blad 1

Vereniging van Eigenaars Lingevliet te Elst blad 1 Vereniging van Eigenaars Lingevliet te Elst blad 1 Elst, januari 2015 Balans per 31 december 2014 Jaarrekening 2014 ACTIVA Balans per 31-dec-2013 Balans per 31-dec-2014 Vlottende activa: Debiteuren 0,00

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2016 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Totaal inkomsten ,12

Totaal inkomsten ,12 Vereniging van Eigenaars Kleiburg 22-A tot en met 1032 (blok 72) te Amsterdam- Zuidoost Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 40.454,16 B Voorschotbijdragen eigenaars 52.497,48 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2013

Financiële rapportage boekjaar 2013 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2013 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2016. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Het Bastion

Jaarrekening VvE Het Bastion Versie 16 maart 2017 te Rotterdam Voorwoord Hierbij ontvangt u de jaarrekening van uw vereniging. De jaarrekening van is met grote zorg door VT 2000 B.V. opgesteld op basis van de wettelijke eisen en de

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars 40.

Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars 40. Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 40.455,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 52.502,64 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2007 aan. De Vereniging van Eigenaren heeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

V.v.E. Wilhelminapark Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355

V.v.E. Wilhelminapark Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355 Everdenberg 101 t/m 155 en 301 t/m 355 ABN Amro Bank N.V. Rekeningnr. 57.04.45.329 K.v.K. nr. 20.16.36.05 Jaarverslag 2014 begroting 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA ----- Staat van bezittingen en schulden per

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

I. Balans per 31 december 2012 2011 2012 2011

I. Balans per 31 december 2012 2011 2012 2011 I. Balans per 31 december ACTIVA 2012 2011 2012 2011 PASSIVA Vlottende activa Verenigingsvermogen Rekening-courant leden 3.264,14-2.306,55 Algemene reserve 77.509,51 76.057,76 Totaal vlottende activa 3.264,14-2.306,55

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per 01-01-2017 ** Versie 10 februari 2017 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: 020-642 82 48 info@vvenl.nl www.vvenl.nl Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2015. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005 Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2004 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard.

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Rapport inzake de jaarrekening van 1 januari t/m 31 december 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding algemeen 3 Exploitatieoverzicht 4 Balans

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem - 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met 12-25 en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem d.d. 02-11-2016 Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht Balans per 31 december 2011 Activa 2008 2009 2010 2011 Passiva 2008 2009 2010 2011 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 2011 2.611 414 2.673 960 Overige vorderingen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 http://www.vvecederstraattilburg.nl ******************************* 1. Opening vergadering: Ton van Roy opent om 20.10 uur de vergadering.

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. VvE Residentie Seepaerdstad

Jaarrekening 2015. VvE Residentie Seepaerdstad VvE Residentie Seepaerdstad Versie 25 februari 2016 ORGANISATIE VAN DE VERENIGING Kamer van Koophandel: De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17280154. Bank: Voor dagelijks

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht. Balans per 31 december 2013

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht. Balans per 31 december 2013 Balans per 31 december 2013 Activa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Passiva 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 184 215 300 489

Nadere informatie

Avondsterlaan 110 Groningen

Avondsterlaan 110 Groningen Avondsterlaan 110 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

* BALANS 31 DECEMBER2OO2

* BALANS 31 DECEMBER2OO2 /2 Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B "Residence WITTE BRUG" te 's-gravenhage Administratie: C.C- de la Bfle B-V. President Kennedylaan 15 2517 JK 's-gravenhage Tel.: O7O-3648384 Fax :

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2015 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

VvE 8223 Marshallplein 41-171 + 266-268 / Pr. Beatrixlaan 84-146

VvE 8223 Marshallplein 41-171 + 266-268 / Pr. Beatrixlaan 84-146 VvE 8223 Marshallplein 41-171 + 266-268 / 84-146 Jaarrekening 2011-2012 Inkomsten Begroting Realisatie Bijdragen woningen en bergingen 238.008,00 225.268,62 Glaswaskortingen - 356,40- Rente - 894,32 238.008,00

Nadere informatie

Stichting ErfgoedLab

Stichting ErfgoedLab Stichting ErfgoedLab Jaarrekening 2014 Stichtingsbestuur per 31 december 2014: Mw. D. Bouwman Voorzitter Dhr. A. Boon Secretaris/Penningmr. Dhr. K. Loeff Lid dhr. L. van Term Lid Secretariaat Stichting:

Nadere informatie

Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65

Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 Exploitatie overzicht 2006 Stichting Gebouwenbeheer Petrus Campersingel 31-1 tot en met 31-65 Begroting Exploitatie/ Realisatie 2007 2007 Bijdrage VVE 113.735 113.735 Rente 6.250 Totaal inkomsten 119.985

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht. Balans per 31 december 2012

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht. Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 2008 2009 2010 2011 2012 Passiva 2008 2009 2010 2011 2012 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 184 215 300 489 109 Overige

Nadere informatie

C L! N G E N B O S C H

C L! N G E N B O S C H JAARREKENING 2014 vereniging van eigenaars C L! N G E N B O S C H Cees Laseurlaan 55-279 s - Gravenhage Inleiding Bestuur De samenstelling was per 31 december 2014 als volgt: Mw. G. Palm Dhr. G. Wehrmeijer

Nadere informatie

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk 7 april 2016 Bericht van het bestuur Ledenvergadering VvE Medina 20 april 2015 Buitenschilderwerk In 2015 is het buitenschilderwerk aan de noordzijde van de gebouwen uitgevoerd. Na beoordeling van de offertes

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

VBO AUTOSTALLINGSVOORZIENINGEN COURTINE DEN HAAN TE GORINCHEM TE GORINCHEM JAARCIJFERS 2016

VBO AUTOSTALLINGSVOORZIENINGEN COURTINE DEN HAAN TE GORINCHEM TE GORINCHEM JAARCIJFERS 2016 VBO AUTOSTALLINGSVOORZIENINGEN COURTINE DEN HAAN TE GORINCHEM TE GORINCHEM JAARCIJFERS 2016 Stichting VvE Rivierenland Dokter van Stratenweg 15 4205LA Gorinchem 0183-610720 www.vverivierenland.nl info@vverivierenland.nl

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag Vereniging Bewoners Belangen Dichterbij Verslagperiode 1 januari 2013-31 december 2013 Opgesteld door: Herman Goedman Gecontroleerd door Kascommissie: Balans specificatie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht Balans per 31 december 2010 Activa 2008 2009 2010 Passiva 2008 2009 2010 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 2010 2.611 414 2.673 Overige vorderingen 4 Storting

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 februari 2015 voor Vereniging van Eigenaren energie-neutrale woningen aan de Manon de Bercystraat p/a Manon de Bercystraat 12 8919 BE

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave: Algemene informatie Jaarrekening 2016 - balans per 31 december 2016 - exploitatierekening 2016 - toelichtingen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

BEGROTING. VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort

BEGROTING. VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort BEGROTING VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort Begroting t.b.v periodieke bijdrage, periode: januari 26-3 december 26 Begroting van de uitgaven Verdeling volgens

Nadere informatie

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Balans per 31 december 2011 Activa 2008 2009 2010 2011 Passiva 2008 2009 2010 2011 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 184 215 300 489 Overige vorderingen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Arnhem

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Arnhem - 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Arnhem d.d. 02-11-2016 Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Arnhem - 2 - I N H O U D S O P G A V E Jaarrekening

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE 01-01-2010 TOT EN MET 31-12-2010 VERENIGING VAN EIGENAREN ZEEWIJKPLEIN TE IJMUIDEN www.sterflat-ijmuiden.tk k.v.k. 34374719 bestuurder/administrateur JSR Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Jaarrekening Vereniging van Eigenaars 'Maaspark Boschmolenplas' Schutteheide HA HEEL

Jaarrekening Vereniging van Eigenaars 'Maaspark Boschmolenplas' Schutteheide HA HEEL Jaarrekening 2013 Vereniging van Eigenaars 'Maaspark Boschmolenplas' Schutteheide 1 6097 HA HEEL Vereniging van Eigenaars 'Maaspark Boschmolenplas' Schutteheide 1 6097 HA HEEL Datum, 7 mei 2014 Betreft:

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam

V.v.E. De Breeuwer te Amsterdam Aktiva Balans 31 december 2014 Passiva ING Bank 32.918,28 Algemene reserve 50.611,65 ING Zakelijke Spaarrekening 95.506,24 Onderhoudsreserve 249.485,99 ABN-AMRO 1.395,20 Vooruitbetalingen 7.245,37 ABN-AMRO

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Vereniging Het Brekkense Wiel Brekkenweg 10 8531 PM LEMMER Jaarrekening 2014 Inhoudopgave blz. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Jaarrekening 2014 Bijlage A Balans per 31 december 2014 2 Bijlage B Staat van

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer)

Jaarrekening VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer) VvE Maaspark Boschmolenplas (uit beheer) Versie 13 maart 2017 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Debiteuren 0,00 39.312,72 2. Materiële vaste activa 1.329,00 6.232,89 3. Overlopende posten

Nadere informatie