A G E N D A VERGADERING:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A G E N D A VERGADERING:"

Transcriptie

1 - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag vorige vergadering (reeds in uw bezit) Behandeling en vaststelling jaarstukken 1996 (hierbij meegezonden) Bevindingen kascommissie Behandeling en vaststelling begroting (hierbij meegezonden) Planmatig onderhoud 1997 Beveiliging parkeergarage Beplanting parkeergaragedak Ingebrachte agendapunten Rondvraag Sluiting

2 )r Jaarstukken VvEWde Haven-Tweeling" Boekjaar 1996 Hierbij treft u de financiële verantwoording over het boekjaar 1996 van de Vereniging van Eigenaars "de Haven Tweeling". Het boekjaar van de vereniging wordt afgesloten met een negatief resultaat. voornamelijk ontstaan door twee zaken: de (niet begrote) investering ten behoeve van de parkeergarage; daarnaast het negatieve renteresultaat. U treft hierbij de balans en het exploitatie-overzicht van de vereniging aan met een toelichting op deze stukken. Toelichting op de balans r Een balans is een overzicht per 31 december 1996 van het boekjaar waarop alle vorderingen en bezittingen aan de linkerzijde -debet-, en alle te betalen bedragen aan de rechterzijde -credit- staan weergegeven. De totaaltellingen aan beide zijden van een balans moeten altijd even hoog zijn. De "sluitpost" van de balans wordt gevormd door het resultaat dat is ontstaan in het boekjaar. U treft twee balansen over elkaar aan één per l januari van het boekjaar en één per 31 december. U kunt dus het verloop gedurende het jaar hierin aflezen. Voor de balans per 1 januari verwijs ik graag naar de jaarstukken over Hieronder volgt een toelichting per balanspost op de balans per 31 december Debet: Vlottende activa Debiteuren : Dit betreft het saldo van alle nog door de leden te betalen servicekosten. Te ontvangen bedragen: Dit zijn nog te ontvangen rentebedragen over Zie hiervoor de specificatie onder de balans. m Liquide middelen Postbank: Deze post geeft het saldo weer van de girorekening per 31 december ING-ban k: Deze post geeft het saldo weer van de bankrekening per 3 1 december Credit: Voorzieningen F Resultaaî 1996: Voor de specificatie hiervan verwijs ik naar het exploitatieoverzicht 1996 met de bijbehorende toelichting en bijlagen. Reserve Planmatrg Onderhoud: Dit is de voorziening die in het afgelopen boekjaar is opgebouwd voor het onderhoud dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Voor de totstandkoming van het bedrag verwijs ik naar het voorstel reservering Planmatig onderhoud.

3 p Reserve schilderwerk: De post reservering schilderwerk is opgenomen omdat het schilderen van de boeiborden is doorgeschoven naar Reserve faxaiie herbouwwaarde: De taxatie van de herbouwwaarde wordt dit jaar uitgevoerd. Een exacte bepaling van de herbouwwaarde voorkomt onder- of oververzekering. Vlottende passiva Crediteuren: Deze post geeft het totaalbedrag weer van de alle nog te betalen rekeningen per 3 1 december De grootste post betreft de administratiekosten over 1996 van De Key. Te betalen bedragen: Met te betalen bedragen wordt een aantal bedragen bedoeld waarvoor nog geen factuur is ontvangen, maar waar van nu wel al duidelijk is dat de bedragen betaald zullen moeten worden. Het betreft de bankkosten over het vierde kwartaal 1996 en de te verwachten facturen van de firma Van der Tol en Stork. ", Toelichting op het exploitatieoverzicht In een exploitatieoverzicht worden alle ontvangsten en uitgaven weergeven. Het verschil tussen deze twee noemt men resultaat. In het overzicht staan alle ontvangsten en uitgaven in dezelfde volgorde weergegeven als in de begroting voor De eerste kolom geeft een omschrijving van de kosten post; de tweede kolom het totale begrote bedrag. De derde kolom geeft de bedragen weer die in 1996 zijn ontvangen van alle leden. De verschillen tussen de tweede en derde kolom zijn ontstaan door afronding. Kolom vier geeft het totaal van de uitgaven die samenhangen met de begroting. De kolom totaal resultaat geeft het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven. In de laatste negen kolommen staat het resultaat uitgesplitst naar type woningen. Hieronder treft u eden toelichting per kostenpost. Leveringen Elektra algemeen/eleklra garage: Doordat het verbruik iets lager was dan de in rekening gebrachte voorschotbijdragen valt er een klein positief resultaat te noteren. Water: Geen bijzonderheden. Verzekeringen Opstalverzekering: Geen bijzonderheden. WA verzekering: Van de vorige verzekeraar is restitutie ontvangen waardoor een gering resultaat is ontstaan. Glasverzekering: Geen bijzonderheden. Contracten Schoonmaak woningen/garage: Geen bijzonderheden. e Administrateur: De Key heeft gefactureerd conform de begroting. Huismeester: De kosten van de huismeester zijn conform de begroting.

4 p Rioolontstopping: Geen bijzonderheden. Garagedeur: Factuur conform begroting. Lif: Geen bijzonderheden. Onderhoud vuilwaterpomp/hydrofoor: De factuur van Stork is conform de begroting. Onderhoud bloembakken: De kosten voor het onderhoud van de bloembakken is hoger, aangezien er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd (op basis van een offerte). Klachten onderhoud KZachten onderhoud woningen: Zie de specificatie. KZachten onderhoud garages: +?3 Zie de specificatie. Overige baten en lasten m Vergaderkosten: Deze post is conform begroting. Lidm. Vereniging Eigen Huis: Deze post is conform de begroting. Ban kkosten: Deze post spreekt voor zichzelf. Rente rekening courant: De rente opbrengst is lager dan begroot. Rente deposito: De rente opbrengst is door de dalende rentetarieven veel lager dan begroot. Daarnaast heeft de Postbank over het vierde kwartaal 1996 een te lage rente berekend. Dit wordt in 1997 gecorrigeerd, wat circa f 500,= extra rente-opbrengst tot gevolg zal hebben. Inmiddels is er een hoger rentende rekening geopend. Op dit moment is de maximaal haalbare rente ongeveer 4 %. Dit punt komt verder aan de orde bij de begroting over Voorzieningen Reservering planmatig onderhoud: Dit is de voorziening die in de afgelopen jaren is opgebouwd voor het onderhoud dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Voor de totstandkoming van het bedrag verwijs ik naar het overzicht PO. Reservering schilderwerk: Deze reservering betreft het in de begroting van 1996 opgenomen bedrag voor schilderwerk aan boeiborden. Eenmalige posten e2 Niet begrote baten flasten algemeen: Deze post bestaat uit afrondingsverschillen. Niet begrote baten/lasten garages: Dit betreft de extra uitgevoerde werkzaamheden. Het aanbrengen van magneetplaten en een extra detectielus.

5 Balans p VVE "de Haven-Tweeling" Boekjaar l996 Activa Balans 1996 passiva Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Te ontvangen bedragen Liquide middelen Depot De Key Postbank ING-bank Voorrieningen Resultaat Resultaat Onderhoudsfonds Reservering schildeiwerk Reservering taxatie herbouw Vlottende passiva Crediteuren Te betalen bedragen ': zie specificatie Specificatie balansposten Nog te ontvangen bedragen Saldo per Gem.Verz.A'dam A&A Premie verzekering '96 Rente rekeningcour. 4e kw '95 Rente depot De Key 195 Rente Postbank 4e kw. 96 Rente ING 4e kw. 96 Totaal Saldo debet credit Onderhoudsfonds debet credit Saldo per 01.O1.l Dotatie Resultaat Totaal Saldo Te betalen bedragen debet credit Saldo per 01.O1.l Bankkosten 4e kw Bankkosten 4e kw Van der Tol 4e kw Bankkosten 4e kw. 96 STORK onderhoud hydro'96 Totaal Saldo

6 Boekjaar l996 elektra woningen opstalverzekering WA-verzekering glasverzekering reservering taxatie herbouww. schoonmaak woningen schoonmaak garage administrateur woningen administrateur garage huismeester garagedeur vuilwaterpomplhydrofoor bloembakken klachten woningen klachten garages vergaderkosten lidm. Vereniging Eigen Huis bankkosten rente rekening courrant rente deposito reservering planmatig onderh. reservering schilderwerk Eenmalige posten Niet begrote batenllasten algemeen

7 Specificatie exploitatie overzicht Klachten woningen R&R rep. toegangsdeur KONE rep. liftdeur Brandweer defecte lift (4X) R&R antiklimkrans (4x) TU lampen (4X) KONE rep. licht lift KUBUS vervanging draadglas Totaal kosten Klachten garages BAVAK herstel garagedeur BAVAK storing garagedeur R&R rep. hek parkeerdek Totaal Niet begrote batenllasten algemeen Afronding in de servicekosten'96 Afboeken vorderinglverplichting GVA Niet begrote batenllasten garage CES detectielus CES magneetplaten Totaal

8 * Begroting VVE "de Haven-Tweeling" boekjaar De begroting voor 1997 is hetzelfde opgebouwd als de begroting van het afgelopen jaar. De verwachte rente-inkomsten zijn niet in de begroting verwerkt, zie hiervoor de toelichting bij planmatig onderhoud. Ter vergelijking met de begroting uit het vorige jaar staan in de onderste regel de maandbedragen uit 1996 weergegeven. Daarboven staat het nieuwe maandbedrag met daarin opgenomen de bijbetaling voor het negatieve resultaat over Het negatieve resultaat over 1996 kan in één bedrag door de leden worden terugbetaald maar kan ook via een extra bedrag in de maandbijdrage over de resterende maanden worden verspreid. Aangezien de begroting niet eerder dan juli kan ingaan, zou indien er niets zou gebeuren, het ontvangen bedrag aan het einde van het jaar afwijken van de begrote bedragen. Dit leidt dus tot verschillen. Om dit te voorkomen zal het verschil tussen de oude en nieuwe bijdragen met de leden verrekend moeten worden. Dit kan op twee manieren. De Key kan eenmalig een bedrag in rekening brengen bij alle leden, of ( zoals bij de verdeling van het resultaat) in de begroting voor 1997 een klein bedrag opnemen dat het verschil tussen de oude en nieuwe bijdrage over de rest van het jaar verspreidt. De regel "nieuwe maandbedragen" geeft hiervan de uitwerking. Wellicht is de laatste optie de meest heldere. Er hoeft dan geen tussentijdse verrekening plaats te vinden. Hieronder volgt een opsomming van de begrotingsposten. Elektra: Op basis van de voorschotbedragen en de afrekening in 1996 kan het bedrag iets worden verlaagd. Watec Het watergeld zal dit jaar voor het eerst sinds jaren dalen. Voor alleenwonenden zal een korting worden toegepast. Deze korting zal echter pas in 1997 worden verrekend. Opstalverzekering: Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. WA-verzekering: '^C Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. Glasverzekering Het bedrag van 1996 is gehandhaafd. Schoonmaak: De verhoging van het begrote bedrag ontstaat door een (geïndexeerde) prijsverhoging in de schoonmaakbranche. Administrateur/huismeestec De Key heeft haar kosten met ongeveer 1,4% moeten verhogen. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde stijging van de loonkosten in deze branche. Onderhoud riool: Kostenstijging komt met name door (geïndexeerde) prijsverhoging van het contract. Onderhoud garagedeur: Kostenstijging komt met name door (geïndexeerde) prijsverhoging van het contract. Onderhoud lift: Hierin is een bedrag begrepen voor de reservering van de liftkeuring welke in 1997 uitgevoerd moet gaan worden. Onderhoud vuilwatelpomp/ Hydrofoor: -Z Geen bijzonderheden.

9 Onderhoud bloembakken Geen bijzonderheden Klachten onderhoud woningen: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Klachten onderhoud garages: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Vergaderkosten: De Key zal in 1997 f 100,- per vergadering in rekening brengen. Lidmauischap vereniging Eigen Huis: Geen bijzonderheden. Bankkosten: Het begrote bedrag van 1996 is gehandhaafd. Planmalig onderhoud: Rond het planmatig onderhoud spelen een aantal zaken. Ten eerste zou de stand van de onderhoudsreservering, inclusief rente, per 31 december 1996, f , = moeten zijn. In werkelijkheid is dit: f , =. Ten tweede is de rentestand op dit moment lager dan waar in de opbouw van de onderhoudsreservering rekening mee is gehouden. Door deze twee zaken zal de opbouw van reservering achterblijven bij Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Wij raden dan ook aan om de MOP en de opbouw van de reservering in heroverweging te nemen. Vooralsnog wordt hetzelfde reserveringsbedrag opgenomen. Voor 1997 staan de volgende werkzaamheden gepland. - schilderen algemene toegangsdeuren - schilderen boeiborden - schilderen postkasten - schilderen houten buitenkozijnen - liften: stuurblokafdichting en hoofdstrommrelais vernieuwen De vergadering wordt gevraagd hierover een uitspraak te doen (zie agendapunt 7)

10 elektra woningen opstalverzekering WA-verzekering glasverzekering vuilwaterpomp/hydrofoo bloembakken Klachten onderhoud klachten woningen klachten garages Overige baten en lasten vergaderkosten lidm. Vereniging Eigen Planmatig Onderhoud

11 VERSLAG Algemene ledenvegadering VVE De Haven Tweeling DATUM: 20 mei 1997 zie presentielijst VERGADERING: AANWEZIG: 1. Opening a. Voorzitter René Schalk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. b. Algemene vragen zullen behandeld worden bij agendapunt 10, het waterdicht maken van de garage bij punt Mededelingen a. De heer Kroezen, lid van de kascommissie zal iets later komen. b. Er zal een naambordje bij de borneosteiger komen. F 3. Behandeling en vaststelling verslag vergadering 21 maart 1996 a. In eerst instantie bleek het quorum niet aanwezig te zijn, bij nadere telling na de vergadering bleek het benodigde quorum wel aanwezig te zijn. b. Er is tot op heden nog geen incassoburo ingeschakeld. c. Het verslag van 21 maart 1996 wordt vastgesteld. 4. Behandeling en vaststelling jaarstukken 1996 a. Robert Ekelschot licht in het kort de jaarstukken toe. In het boekjaar 1996 zijn er geen exceptionele dingen gebeurd. b. Toelichting op het exploitatie overzicht: - éénmalige posten; f4020,23 is voornamelijk het bedrag van het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf, een bedrqg wat de VVE niet meer hoeft te betalen. - het negatieve bedrag van f5958,43 betreft het aanbrengen van magneetplaten en een extra detectielus aan de garagedeur. - het bedrag van f 1254,06 is een negatief resultaat op de begroting. 5. Bevindingen van de kascommissie.f a. De kascommissie heeft de jaarstukken bekeken en heeft De Key een aantal vragen gesteld. b. Er is een contract afgesloten voor de lift, toch zijn er kosten gemaakt? Voor de lift is een onderhoudscontract afgesloten, dit houdt alleen het onderhoud van de lift in, extra werkzaamheden aan de lift worden in rekening gebracht. De VVE kan ook een All-in contract afsluiten. Zo'n contract kost aanzienlijk meer. 6 x hebben mensen vastgezeten in de lift, er zal nagegaan worden hoeveel tijd er voor staat om mensen uit een lift te bevrijden. De vereniging maakt een kanttekening, er is een contract maar toch zijn er vaak problemen met de lift. Zodra De Key een faktuur binnen heeft gekregen van de liftinstallateur dan wordt er door een installatie deskundige bekeken of de faktuur reëel is. De contracten zullen nogmaals worden nagegaan. c. De kosten van de inbraak zijn vergoed gekregen door verzekeringsmaatschappij Alexander & Alexander. d. Verzoek van de kascommissie om volgend jaar duidelijker te zijn i.z. het declareren bij verzekeringsmaatschappij. e. De kascommissie is van mening dat op een paar kleine op- en aanmerkingen de - jaarstukken er goed uitzien, en stelt de vereniging voor de jaarstukken goed te keuren. f. De jaarstukken worden door de vergadering goedgekeurd. g. De vereniging bedankt de kascommissie.

12 .- 6. Behandeling en vaststelling servicekosten begroting 1997 a. Het watergeld is voor 1997 gedaald. Tevens zullen alleenwonenden via de gemeentebelasting een korting krijgen. b. Er zal besloten moeten worden wat er uitgevoerd zal gaan moeten worden i.z planmatig onderhoud. Er zullen offertes voor opgevraagd worden. De reservering blijft iets achter bij de begroting. c. f6,50 wordt vermenigvuldigd met 6 maanden. Het positieve resultaat van de woningen wordt toegevoegd aan de reservering, het negatieve resultaat wordt verrekend. d. Vanwege de verschillende breukdelen is er een verschil in de oude en nieuwe maandbedragen bij de verschillende types. e. Nieuwe bewoners delen mee in de baten en lasten. f. Het voorstel is om de begroting met de wijziging goed te keuren. g. De begoting wordt goedgekeurd. De gewijzigde versie zal worden meegestuurd. e r 7. Planmatig onderhoud 1997 a. Het Meerjaren onderhoudsplan is theoretisch. De Key is het complex rond geweest en heeft bekeken welke werkzaamheden aan onderhoud uitgevoerd moeten worden. b. Vervanging lift staat in MOP. De lift wordt vervangen als hij daadwerkelijk stuk is. c. De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zullen offertes voor worden aangevraagd. - schilderen algemene toegangsdeuren - schilderen boeiborden - schilderen houten buitenkozijnen d. Vanuit de vereniging komen vragen naar voren i.z. de gevel. Er is mos op de gevel aan de noordkant, zal dit in de toekomst schade opleveren en op welke termijn of is dit alleen estetisch niet mooi? Dit geldt ook voor de andere gevels. De kosten om het te laten reinigen komen op ongeveer f30,- per m2, er zal een hoogwerker nodig zijn. e. De intensie leeft bij de vereniging om snel het e.e.a. uit te zoeken i.z. de gevel en het dak. Het bestuur zal een onderzoek houden en kijken of de aannemer hiervoor aansprakelijk is. f. De bordesen op de westelijke toren staan regelmatig blank. Het stucwerk in het trappenhuis laat los. Dit komt door het inregenen langs de muren. De Key zal bekijken wat de oplossing kan zijn. IVlochten er grote kosten mee gemoeid zijn dan wordt dat teruggekoppeld. g. Buiten bij de ingang staat ook vaak regenwater. Misschien moet er herstraat worden. Dit is een aktie voor het Schouw. h. Het dak van de parkeergarage moet worden schoongemaakt. De vereniging heeft hiervoor een budget gekregen en heeft dus deze verplichting. Het zal dit jaar nog worden uitgevoerd. i. Op de algemene toegangsdeuren zullen stootstrips geplaatst worden. 8. Beveiliging parkeergarage a. Onlangs is er in de parkeergarage ingebroken en hebben verschillende auto's schade opgelopen. b. Volgens de politie waren het amateurs. c. De Key heeft bij de fima Bavak een offerte opgevraagd voor andere toegangskontroles. Er is een offerte voor keyprocessors, kosten f 3075,- (excl. BTW) en er is een offerte voor handzenders, kosten f4100,- (excl. BTW). Volgens Bavak is het systeem met Keyprocessors veiliger. d. Besloten wordt om nog niet over te gaan vervangen van de pasjes maar eerst een - adviseur van de politie naar de garage te laten kijken. Aktie voor het bestuur. e. De Key zal nagaan of de pasjes van de huurgarage ook op de koopgarage passen.

13 9. Beplanting parkeergarage a. Het parkeergaragedak lekt nog steeds. Het bestuur zal Vereniging Eigen Huis vragen om uit te zoeken om dit een garantie zaak is naar de aannemer. Aktie Bestuur. 10. Ingebrachte agendapunten a. Tuinarchitecten van der Tol hebben de bloembakken op de parkeergarage opgefleurd met planten. De vereniging is van mening dat er weinig is gebeurd. De Key zal dit nagaan. 11. Rondvraag a. De woningen zijn een uur brandwerend. Binnen 6 minuten is de brandweer aanwezig. b. Al het afval past niet in de containers, graag het verzoek om afval zo laat mogelijk buiten te brengen. De huismeester controleert dit voor de huurwoningen. Containers worden buiten gezet door de schoonmaakploeg. c. Alleen de woningen waarop een kettingbeding geldt kunnen bezwaar aantekenen tegen onroerendezaak belasting. d. Een boom ziet er slecht uit. Dit is een taak voor het Stadsdeel Zeeburg. -F e. De palen op het balkon mogen die geschilderd worden? Alleen in dezelfde kleur en niet individueel. f. Het speculatiebeding heeft nog steeds rechtskracht. h. Kleine ventilatie rooster in de garage moet schoongemaakt worden. De Key gaat na of dit in het schoonmaakprogramma is opgenomen. 12. Sluiting De vergadering wordt gesloten. Aanwezige worden bedankt voor hun komst.

14 POSTBUS CP AMSTERDAM WOONSTICHTING TEL FAX S. Balder Entrepothof DK Amsterdam Amsterdam, 2 september 1997 onze referentie: vvehave\re\ voor informatie: Robert Ekelschot telefoon: Betreft: voortgang aktiepunten,- Geachte mevrouw, mijnheer, In overleg met het bestuur van VVE "de Haven Tweeling", waarvan uw woning enlof parkeerplaats deel uitmaakt, informeren wij u hierbij over de voortgang van een aantal openstaande aktiepunten. Met betrekking tot de mosgroei op de gevel en op de daken kan worden gemeld dat een en ander bouwkundig geen kwaad kan. Esthetisch is het echtsr wel te overwegen om de gevel te laten reinigen. Dit zal moeten gebeuren vanaf een steiger of hoogwerker met een hogedrukspuit met water, of indien nodig met een biologisch afbreekbaar produkt. Na deze reinigingsbeurt kan de gevel volledig worden geïmpregneerd. Het reinigen en impregneren dient eens per 5 a 6 jaar te worden herhaald. Kosten van een dergelijke beurt worden geraamd op ongeveer f 30,- per m2, in totaal komt dit neer op ongeveer f ,-. Aangezien het geen bouwkundige, maar esthetische werkzaamheden zijn, al of niet samenhangend met de gekozen steen, is helaas geen verhaal van de kosten op de aannemer mogelijk. De vergadering zal een principe besluit moeten nemen of de gevels gereinigd moeten worden. Tijdens de eerst volgende vergadering zal dit dus ter bespreking moeten staan. Er is tot nu toe geen geld voor deze wekzaamheden gereserveerd. Voor het schilderen van de boeiborden, algemene toegangsdeuren en deurstijlen is opdracht verstrekt. De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de schilder vanwege het weer (harde wind of slagregens) op andere lokaties niet kan werken, maar zullen uiterlijk 15 december zijn afgerond. Deze vorm van aanbesteding heeft een lagere prijs tot gevolg. Zodra de schilderwerkzaamheden zijn afgerond, zullen er roestvast stalen stootprofielen op de deurstijlen worden geplaatst. Hierdoor zullen de stijlen minder snel beschadigen en zal het aanzicht van de torens langer goed blijven. Met betrekking tot het inregenen van de noodtrappenhuizen is contact gezocht met een staalconstructiebedrijf over de mogelijkheid van het gedeeltelijk dichtzetten van deze trappenhuizen. Uiteraard zullen de plannen binnen de randvoorwaarden moeten passen die door onder andere de brandweer worden gesteld. Zodra wij hiervoor een richtprijs hebben zullen wij de plannen met het bestuur bespreken. De uiteindelijke beslissing over het al of niet laten uitvoeren zal uiteraard genomen moeten worden door de algemene leden vergadering. Ook hiervoor is in het verleden niet gereserveerd

15 Het schoonmaakbedrijf Ancora is opdracht verstrekt om het dak van de parkeergarage te reinigen. Ancora is het bedrijf dat ook de rest van het pand schoonmaakt. Ook is opdracht verstrekt voor het reinigen van de ventilatieroosters van de parkeergarage. De plantenbakken die op het parkeerdak staan, zijn vorig jaar bijgeplant met bloeiende planten en struiken. Het is echter gebleken dat een aantal nieuw geplante struiken en planten dood zijn gegaan of "verwijderd" zijn door derden. De Key zal contact opnemen met van der Tol, de hovenier, om tot een oplossing te komen. Het bestuur heeft contact gehad met de politie met betrekking tot de inbraakveiligheid van het pand en van de garage. De vereniging werd geprezen over de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. De politie vond het niet noodzakelijk om aanvullende maatregelen te treffen. Navraag over de stand van zaken bij de "strijd tegen de lekkages" in de parkeergarage bij diverse partijen binnen De Key heeft opgeleverd dat volgens De Key de garage "waterdicht" zou moeten zijn. Zodra er opnieuw sporen van lekkage zichtbaar worden dan vernemen wij dit graag direct van u, zodat wij opnieuw aktie richting de aannemer kunnen ondernemen. Als laatste willen wij u nog berichten over de gang van zaken bij liftstoringen of storingen aan de garagedeur. Hoewel er ten behoeve van beide installaties onderhoudscontracten zijn gesloten, kan toch niet worden vermeden dat er zo nu en dan storingen optreden. Kosten van reparatie van deze storingen vallen niet onder het contract. Dit valt te vergelijken met wanneer een auto die net terug is van een onderhoudsbeurt langs de kant van de weg stil komt te staan. Ook in dat geval komen de kosten van reparatie voor eigen rekening. Uiteraard wordt er voordat er tot betaling wordt overgegaan eerste gekeken of dezelfde storing kort geleden ook is voorgekomen. Als dit het geval is, wordt contact opgenomen met het onderhoudsbedrijf en wordt er naar gestreeft om de nieuw reparatie onder de garantie van de eerste reparatie te laten vallen. Dit is echter alleen in zeldzame gevallen mogelijk. Opgesloten raken in de lift is een vervelende situatie, die niet te voorkomen is. Op het moment dat de lift in storing raakt, kan de alarmknop worden ingedrukt. Een alarmbel zal gaan rinkelen. Vervolgens zal door een andere bewoner de storingsdienst van De Key gebeld moeten worden. Een storingsmonteur komt de bewoners bevrijden en repareert de lift direct. Het tijdsbeslag licht doorgaans tussen een half uur en een uur voordat de persoon is bevrijd. Ook kan direct met de brandweer worden gebeld. De brandweer kan de -- persoon uit de lift bevrijden, dit zal doorgaans hooguit een half uur na de melding bij de brandweer geschieden. De brandweer kan de lift uiteraard niet repareren. Hiervoor dient dan alsnog contact opgenomen te worden met de storingsdienst van De Key. Als de brandweer komt voorrijden kost dit ongeveer f 65,-. Wij raden u dus aan om goed te overwegen of de noodzaak aanwezig is om de brandweer te bellen. Wij gaan er van uit u middels deze brief volledig op de hoogte te hebben gesteld van de stand van zaken rond de openstaande aktiepunten. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of met ondergetekende.

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie