Wegwijs tijdens uw behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs tijdens uw behandeling"

Transcriptie

1 Wegwijs tijdens uw behandeling

2 U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen in ons uit. Dat waarderen wij ten zeerste. 2

3 1. Inleiding Als cliënt van Vincent van Gogh informeren wij u graag over alle aspecten die van belang kunnen zijn voor uw behandeling. Ons streven is om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over: de intake: kennismaking; de behandeling; rechten en plichten; opname op een afdeling; aanvullende informatie. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen? Aarzelt u dan niet om deze te bespreken met uw behandelaar. 2. De intake: kennismaking Om te beginnen voert u één of meerdere gesprekken met een hulpverlener om vast te stellen wat de kern van uw probleem is. Daarna bespreken we in overleg met u hoe wij uw probleem het beste kunnen aanpakken. Pas als er overeenstemming is over het probleem en de oplossing, beginnen we met de behandeling. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De intake: kennismaking 3 3. De behandeling 4 4. Rechten en plichten 5 5. Opname op een afdeling 9 6. Aanvullende informatie 11 Huisreglement Vincent van Gogh 12 Belangrijke adressen 13 Wegwijs binnen de geestelijke 14 gezondheidszorg 3

4 3. De behandeling Algemeen Uw behandeling binnen Vincent van Gogh kan ambulant zijn of in deeltijd. Het is ook mogelijk dat wij u opnemen op een klinische afdeling. Ambulant Bij ambulante of poliklinische hulp bezoekt u de behandelaar volgens afspraak. Uw dagelijkse leven gaat zo veel mogelijk door. Soms bieden wij de hulp bij u thuis. Ambulante hulp varieert van enkele gesprekken per week tot een enkele afspraak per maand en van een enkele afspraak tot langdurig contact. Naast individuele therapie is ook gezinstherapie of groepstherapie mogelijk. Deeltijd Deeltijdbehandeling vindt overdag plaats en lijkt veel op een opname op een afdeling. Het verschil is dat u s avonds weer naar huis gaat. De behandeling kan variëren van een dagdeel per week tot meerdere dagen per week. Klinisch Bij een klinische behandeling verblijft u dag en nacht in de instelling: u wordt opgenomen. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is. Een opname duurt enkele dagen tot enkele maanden of langer. Tijdens een opname combineren wij meestal verschillende vormen van behandeling. Een opname op een afdeling kan vrijwillig zijn of gedwongen. Vrijwillig komt het meest voor. Bij een gedwongen opname bent u tegen uw wil opgenomen op basis van een wettelijke regeling. Aanvullende informatie over uw rechtspositie tijdens een opname kunt u vinden in hoofdstuk 5; Opname op een afdeling. De behandelovereenkomst Vincent van Gogh als instelling sluit met u als cliënt een overeenkomst over de te volgen behandeling. Dat noemen wij een behandelovereenkomst. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het behandelplan. Uitgangspunt is dat het welzijn van u als cliënt voorop staat. De relatie tussen u en de behandelaar moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en respect. De behandelaar/instelling heeft respect voor uw persoonlijke opvattingen en (levens)overtuigingen. Omgekeerd verwachten wij van u dat dit wederzijds is. De behandelovereenkomst eindigt als: u daar samen met de behandelaar toe besluit; u de overeenkomst opzegt; de behandelaar de overeenkomst opzegt; de rechter dat bepaalt; u overlijdt. Het behandelplan De afspraken tussen u en uw behandelaar leggen we vast in een behandelplan. Dit behandelplan maakt deel uit van de behandelovereenkomst. In het behandelplan staat de hulpvraag, de diagnose, de gekozen hulpverlening of therapie en de naam of namen van uw behandelaar of behandelaren. Nadat wij deze zaken hebben vastgelegd, vragen wij u toestemming te geven voor de hulpverlening. Het behandelplan bespreken we periodiek met u en -waar nodig- stellen we het bij. Als het behandelplan verandert, vragen wij u opnieuw uw toestemming te geven. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken en samen met uw behandelaar een andere oplossing te zoeken. 4

5 4. Rechten en plichten Algemeen Als cliënt van een zorginstelling heeft u bepaalde rechten. De algemene cliëntenrechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) omvat uw rechten en beperkingen als u gedwongen bent opgenomen (zie 5. Opname op een afdeling). Tijdens de ontwikkeling van deze brochure worden een aantal wetsvoorstellen behandeld ter vervanging van genoemde wetgeving. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het Informatiepunt Vincent van Gogh. In dit hoofdstuk geven wij een uitgebreide beschrijving van de algemene cliëntenrechten. Informatie Tijdens uw behandeling zullen wij u zo volledig mogelijk informeren over de gang van zaken binnen Vincent van Gogh. Daar heeft u recht op. Uw behandelaar informeert u over uw gezondheidstoestand. Hij 1 vertelt u wat het doel en de inhoud van uw behandeling is en bespreekt alternatieve behandelmogelijkheden met u. Daarnaast heeft u zonodig recht op een second opinion. In principe mag de behandelaar geen informatie voor u achterhouden. Alleen als hij denkt dat de informatie ernstig nadeel voor u zou kunnen opleveren en als een andere arts is geraadpleegd, mag hij u de informatie (tijdelijk) onthouden. Als u bepaalde informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dat vooraf aangeven. Duidelijke taal U heeft recht op informatie in voor u begrijpelijke taal. U kunt altijd om nadere informatie vragen en een familielid of een goede bekende meenemen naar een gesprek. Wanneer u de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, kunt u en/of uw behandelaar ook altijd vragen om een tolk. 1 Waar hij of de mannelijke vorm staat beschreven, kunt u ook zij of de vrouwelijke vorm lezen. 5

6 gegevens gebruikt om resultaten van onze behandelingen te vergelijken met die van andere zorgverleners. Hiermee willen we onze zorg verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen; dit wil zeggen dat zij niet meer tot u herleidbaar zijn. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met uw behandelaar. Als u gedwongen opgenomen bent, moeten wij op grond van de Wet BOPZ inlichtingen geven aan de officier van justitie en de inspecteur voor de gezondheidszorg. Ook moeten wij uw wettelijke vertegenwoordiger en naaste familiebetrekkingen een bericht sturen dat u gedwongen bent opgenomen. Toestemming Uitgangspunt is dat iedere cliënt voor elk onderzoek en elke behandeling toestemming geeft. Privacy Zonder uw toestemming geeft niemand die bij Vincent van Gogh werkzaam is en betrokken is bij uw behandeling informatie over u aan derden, tenzij dit wettelijk geregeld of verplicht is. Dit geldt ook voor uw dossier. Zonder uw toestemming of die van uw vertegenwoordiger krijgt niemand informatie uit uw dossier. Alleen degenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Wie dat zijn, kunt u navragen bij uw behandelaar. Er bestaan wettelijke regelingen en verplichtingen tot het verstrekken van informatie. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht de zorgverzekeraar te informeren over opname en ontslag. Daarnaast gebruiken we de gegevens uit vragenlijsten, die bij u zijn afgenomen in het kader van de evaluatie van de behandeling, voor wetenschappelijk onderzoek en worden De afspraken die u samen met de behandelaar maakt, liggen vast in uw behandelplan. U heeft het recht om het behandelplan te allen tijde op te zeggen. Ook kunt u veranderingen voorstellen. Als de behandelaar wijzigingen in het behandelplan nodig vindt, zal hij dit eerst met u doorspreken en met uw toestemming aanpassen. Bij gedwongen opgenomen cliënten kan de behandelaar in uitzonderlijke gevallen een behandeling, middel of maatregel toepassen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Er moet dan sprake zijn van gevaar of van overbrugging van een acute tijdelijke noodsituatie. Een voorbeeld hiervan is als er zonder dwangbehandeling een te lange opname dreigt. Dossier Als u bij ons in behandeling bent, dan legt de behandelaar een medisch dossier aan. 6

7 Dit is het zogenoemde Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin verzamelen we alle relevante informatie en afspraken. U of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft er recht op het dossier in te zien, het te kopiëren en een aanvulling te doen opnemen. De eventuele kosten hiervan zijn voor uw rekening. Uw dossier wordt in ieder geval 15 jaar bewaard, tenzij er redenen zijn om uw dossier langer te bewaren. U of uw wettelijke vertegenwoordiger kunt tussentijds schriftelijk vragen om vernietiging van (een deel van) uw dossier. In dat geval zal de behandelaar het dossier binnen drie maanden vernietigen, tenzij er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen. Vertegenwoordiging U beslist zelf over uw behandeling wanneer u 16 jaar of ouder bent. U kunt hierbij steun vragen van anderen, bijvoorbeeld een familielid of de patiëntenvertrouwenspersoon. Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om over uw behandeling te beslissen. In dat geval kunt of moet u zich laten vertegenwoordigen door iemand anders. Wanneer u tussen de 12 en 16 jaar bent, is het uitgangspunt dat u samen met uw ouders/voogd beslist over de behandeling. Huisreglement en afdelingsregels Binnen Vincent van Gogh gelden bepaalde huis- en afdelingsregels. Het huisreglement vindt u op pagina 12 van deze brochure. Alle cliënten dienen zich hieraan te houden. Deze regels zijn uitsluitend bedoeld voor een goede gang van zaken op de afdeling en binnen de instelling. De regels mogen uw bewegingsvrijheid niet verder beperken dan nodig is. Het is mogelijk dat in uw behandelplan afspraken met u worden gemaakt die afwijken van deze regels. Deze individuele afspraken gaan vóór op de algemene regels. Wat verwachten wij van u? U geeft de behandelaar zo duidelijk en uitgebreid mogelijk de informatie en medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst. Medewerking betekent dat u bereid bent u aan de afspraken te houden die nodig zijn voor de uitvoering van de behandeling. Daar hoort ook bij dat u zich houdt aan de huis- en afdelingsregels. Klacht indienen Wanneer u het niet eens bent met een beslissing of het gedrag van medewerkers kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt: uw klacht bespreken met degene tegen wie de klacht gericht is; een beroep doen op bemiddeling door de leidinggevende van de afdeling; als u opgenomen bent, een beroep doen op de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP); als ambulante cliënt voor hulp terecht bij de Helpdesk van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon; klachten, die voor meerdere cliënten gelden, ook melden bij de Cliëntenraad. Verloopt de klachtenprocedure niet naar wens of wilt u geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Vincent van Gogh (zie: Belangrijke adressen achter in deze folder). Voor meer (schriftelijke) informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij uw eigen behandelaar, verpleegkundigen van de afdeling of het Informatiepunt Vincent van Gogh. 7

8 8

9 5. Opname op een afdeling Algemeen Bij een klinische behandeling bent u dag en nacht in de instelling: u wordt opgenomen. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is. Wij behandelen cliënten zo veel mogelijk in hun eigen omgeving. Een opname duurt enkele dagen tot enkele maanden. Tijdens een opname combineren wij meestal verschillende vormen van behandeling. Bij een opname maken we onderscheid tussen vrijwillig en gedwongen opgenomen cliënten. Bij een gedwongen opname bent u als cliënt tegen uw wil opgenomen op basis van een wettelijke regeling, de Inbewaringstelling (IBS) of de rechterlijke machtiging (RM). Bewegingsvrijheid In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Dit betekent dat u de afdeling en de instelling kunt verlaten als u dat wilt. Vanuit het oogpunt van uw veiligheid stellen wij het wel op prijs als u meldt wanneer u de afdeling verlaat. Uiteraard mag u de afdeling pas verlaten als uw behandeling daar geen hinder van ondervindt. Door persoonlijke omstandigheden kan het nodig zijn uw bewegingsvrijheid (tijdelijk) te beperken. Dit gebeurt altijd in overleg tussen de behandelaar en u. De afspraken die u hierover maakt, leggen we vast in uw behandelplan. Cliënten die gedwongen zijn opgenomen kunnen de instelling of het terrein niet zomaar verlaten. Daarvoor hebben zij een verklaring van de behandelaar nodig, dat zij verlof hebben. Voor het overige hebben ook zij recht op bewegingsvrijheid binnen de afdeling (en binnen het terrein). Beperking van de bewegingsvrijheid mag alleen om de goede orde binnen de instelling te bewaren, om strafbare feiten te voorkomen of om gevaar voor de cliënt zelf of anderen te voorkomen. Huisreglement en afdelingsregels Binnen Vincent van Gogh gelden, zoals al eerder gezegd, bepaalde huis- en afdelingsregels. Alle cliënten, zowel vrijwillig als gedwongen opgenomen dienen zich aan deze regels te houden. Deze regels zijn uitsluitend bedoeld voor een goede gang van zaken op de afdeling en binnen de instelling en zij mogen uw bewegingsvrijheid dan ook niet verder beperken dan nodig is. Het is mogelijk dat in uw behandelplan afspraken met u zijn gemaakt die afwijken van deze regels. Deze afspraken gaan vóór deze algemene regels. Post, telefoon, internet en bezoek Tijdens uw opname kunt u uiteraard contact hebben met uw omgeving. U kunt gebruik maken van radio, TV en (zo mogelijk) internet. U kunt post ontvangen en versturen en telefoneren. Natuurlijk kunt u ook bezoek ontvangen tijdens de bezoekuren. Bij cliënten die gedwongen zijn opgenomen kunnen deze rechten worden ingeperkt. Dit kan alleen: als er gevaar bestaat voor de veiligheid van de cliënt; ter voorkoming van strafbare feiten; wanneer de goede gang van zaken binnen Vincent van Gogh in gevaar komt. Wanneer er sprake is van beperking van uw recht op contact legt uw behandelaar dit vast in uw behandelplan. Als u het niet eens bent met deze beperking en de reden hiervan, dan kunt u hiertegen een klacht indienen. 9

10 Eigendom Wij raden u af om kostbaarheden mee te nemen. Voor uw persoonlijke bezittingen heeft u de beschikking over een afsluitbare kast. Opslag van goederen is in beginsel niet mogelijk. Bij gedwongen opgenomen cliënten kunnen wij voorwerpen in bewaring nemen. Dat gebeurt als die voorwerpen mogelijk een gevaar opleveren voor de veiligheid van de cliënt of de goede gang van zaken in de instelling. Als er concrete aanwijzingen zijn, kunnen wij de cliënt aan zijn kleding en aan het lichaam onderzoeken. Hij krijgt een bewijs van ontvangst waarop de afgenomen voorwerpen zijn omschreven. Voorwerpen die bij de wet zijn verboden, zoals drugs en steek/vuurwapens, nemen wij in beslag. Deze geven wij anoniem af bij de politie. Met een aantal mensen kunt u altijd contact hebben: de patiëntenvertrouwenspersoon; de geneesheer-directeur; het bestuur van Vincent van Gogh; uw advocaat; de officier van justitie; de (hoofd)inspectie voor de gezondheidszorg. Privacy Wanneer u bent opgenomen, zijn er meer mensen om u heen dan u gewend bent. Dat maakt het soms moeilijk om aan uw behoefte aan privacy te voldoen. U kunt zich terugtrekken, als u maar rekening houdt met de privacy en gevoelens van anderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u alleen met toestemming van de ander diens kamer betreedt. Ook dat u rekening houdt met andere mensen met wie u eventueel een kamer deelt. Interne overplaatsing In het belang van uw behandeling kan het nodig zijn om u over te plaatsen. De behandelaar kan ook kiezen voor een kortdurende crisisplaatsing. Voor het zover is, overlegt de behandelaar eerst met u over deze interne overplaatsing. Verzekeringen Ziektekostenverzekering / WA-verzekering U dient zelf te zorgen voor een ziektekostenverzekering en WA-verzekering. Inboedelverzekering Tijdens uw verblijf is de door u meegebrachte inboedel verzekerd. Dit is per cliënt voor een maximum van 5000 euro in het geval van diefstal na braak, brand en waterschade. 10

11 6. Aanvullende informatie Meten is weten Voor u en uw behandelaar is het belangrijk om te weten of de gekozen behandeling het gewenste effect heeft. Daarom is het zinvol om uw behandeling consequent te meten, waardoor we meer inzicht krijgen in de ontwikkeling of het resultaat. Op basis hiervan kunnen wij namelijk tussentijds uw behandelplan eventueel bijstellen. Het meten gebeurt door middel van vragenlijsten die u via internet invult. De lijsten worden vertrouwelijk behandeld. Uw behandelaar ontvangt een samenvatting van de uitkomsten en bespreekt deze met u. Daarnaast kunnen deze gegevens anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en om resultaten van onze behandelingen te vergelijken met die van andere zorgverleners. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Meer uitleg en informatie over de vragenlijsten krijgt u van uw behandelaar. Familieraad Behandeling of opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg kan voor de cliënt, maar ook voor familie/naasten een ingrijpende gebeurtenis zijn. Om elkaar en anderen tot steun te zijn hebben familieleden de krachten gebundeld als Familieraad. De Familieraad behartigt de gezamenlijke belangen van familieleden/naasten van cliënten binnen Vincent van Gogh. Familievertrouwenspersoon Als u familie of naastbetrokkene bent van een cliënt in de geestelijke gezondheidszorg dan kunt u steun krijgen van een familievertrouwenspersoon (FVP). Dat kan wanneer uw naaste een ambulante behandeling volgt, maar ook als hij vrijwillig of gedwongen is opgenomen. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met het Informatiepunt Vincent van Gogh. Kosten Uitgangspunt is dat de kosten van uw behandeling (deels) worden vergoed via de Zorgverzekeringswet, de AWBZ, de WMO en/ of andere overheidsregelingen. Het kan echter zijn dat er een eigen bijdrage voor uw behandeling wordt gevraagd. Hierover kunt u altijd informatie inwinnen bij uw eigen zorgverzekeraar. Wetenschappelijk onderzoek Het kan voorkomen dat wij u vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. In dat geval informeren wij u van te voren over de aard en het doel van het onderzoek. Ook vragen wij vooraf altijd uw toestemming voor deelname. De Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen nemen wij hierbij in acht. Audiovisuele hulpmiddelen Het maken van audiovisuele opnamen kan van belang zijn voor uw behandeling of voor het onderwijzen van medewerkers. Hiervoor vragen wij vooraf uw toestemming. Op elk gewenst moment kunt u de toestemming weer intrekken. De behandelaar gebruikt de audiovisuele opnamen alleen intern. Als de behandelaar de opnamen wil gebruiken voor andere doeleinden, dan vraagt hij daarvoor expliciet uw toestemming. Als de behandelovereenkomst is afgesloten, wissen we de opnamen. Het kan voorkomen dat de behandelaar de opnamen nog langer wil gebruiken in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs. Dat is alleen mogelijk met uw toestemming. 11

12 Huisreglement Vincent van Gogh 1. Wij houden rekening met elkaar, bieden elkaar hulp als dat nodig is, respecteren andermans gevoelens en we gaan vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 2. Discriminatie, lichamelijk geweld, ongewenste intimiteiten en agressief taalgebruik zijn niet toegestaan. 3. Fotograferen en filmen zonder toestemming is niet toegestaan. 4. In het geval van brand of een ongeval moet u de instructies opvolgen van de bedrijfshulpverleners, medewerkers en externe hulpverleners (brandweer, politie). 5. Wij verzoeken u dringend binnen de instelling niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen. 8. In onze gebouwen mag niet gerookt worden, behalve in ruimtes die hiervoor beschikbaar zijn gesteld of op plaatsen die op basis van persoonlijke afspraken hiervoor zijn aangewezen. 9. Vincent van Gogh hanteert ten aanzien van alcoholgebruik een ontmoedigingsbeleid. Het gebruik van alcoholhoudende dranken binnen VvG* is daarom niet toegestaan, tenzij hierover andersluidende afspraken zijn gemaakt. In de afdelingsregels en/of in uw behandelplan kunnen regels/afspraken staan over alcoholgebruik die afwijkend zijn van het algemene VvG beleid. 10. U mag geen drugs in uw bezit hebben. Handelen en gebruiken is niet toegestaan in en om gebouwen en terreinen van Vincent van Gogh. 6. Het veroorzaken van geluidsoverlast is niet toegestaan. 11. Op de terreinen van Vincent van Gogh gelden verkeersregels. U ziet dit aan de verkeersborden en wegaanduidingen. 7. U mag geen voorwerpen in uw bezit hebben die een gevaar kunnen opleveren voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling. Wapens of gevaarlijke voorwerpen nemen wij in beslag. Bij bezit van vuurwapens doen wij aangifte. Het huisreglement met een uitgebreide toelichting vindt u ook op onze website, 12 * Hiermee worden alle terreinen en gebouwen van VvG bedoeld.

13 Belangrijke adressen Raad van Bestuur Vincent van Gogh Stationsweg 46 Postbus 5, 5800 AA Venray Tel Collectieve Cliëntenraad Vincent van Gogh Postbus 5, 5800 AA Venray Tel Familieraad Vincent van Gogh Postbus 5, 5800 AA Venray Tel Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) Polikliniek/deeltijdbehandeling: Helpdesk Stichting PVP Tel ( 0,10 p/m) Afdelingen: Naam en telefoonnummer PVP: zie folder / poster op uw afdeling of neem contact op met: Informatiepunt Vincent van Gogh Tel Voor meer informatie en advies over uw rechten in de GGZ: Klachtencommissie Vincent van Gogh Postbus 5, 5800 AA Venray Tel Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 90137, 5200 MA s-hertogenbosch Tel Officier van Justitie Postbus 404, 6040 AK Roermond Tel

14 Wegwijs binnen Vincent van Gogh Wat zijn de behandelmogelijkheden? Wat is schizofrenie? Wie behartigt de belangen van mijn naaste(n)? Waar kan ik terecht met een klacht? Heeft u vragen? Neem dan contact op met het of tel

15 Schilderij De roze perzikboom, 1888 door Vincent van Gogh ( ) Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) Informatiepunt Vincent van Gogh Postbus AA Venray Stationsweg AC Venray Tel December 2012

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Rechten tijdens behandeling

Rechten tijdens behandeling Rechten tijdens behandeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetgeving 2 Behandelaar en behandeling 3 Dossier 4 Mijn rechten en plichten 5 Geheimhoudingsplicht 6 Klachten 7 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Rechten en huisregels

Rechten en huisregels Rechten en huisregels Als u in behandeling bent bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebt u rechten. Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland

Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland Inhoud 1. Inleiding p. 1 2. Algemene rechten p. 1 3. Bewegingsvrijheid p. 2 4. Contact p. 2 5. Informatie en toestemming p. 3 6. Privacy

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl VRIJWILLIG OPGENOMEN INHOUD Woord vooraf Wat betekent een vrijwillige opname? Welke rechten hebt u? Wat gebeurt er de eerste dagen? Kan een vrijwillige opname een gedwongen opname worden? Ontslag bij een

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Wij doen graag ons uiterste best om onze cliënten een goede behandeling te bieden. Toch kan het

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Uw behandeling bij Parnassia

Uw behandeling bij Parnassia Uw behandeling bij Parnassia Informatie voor patiënten Inhoudsopgave Behandeling Online behandelingen en digitaal contact Patiëntendossier Second opinion Kosten Uw afspraken bij Parnassia Wetenschappelijk

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Modeltekst voor publieksversie van de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De klachtencommissie. cliënten

De klachtencommissie. cliënten De klachtencommissie cliënten Als u een klacht hebt, is het van belang dat GGZ Delfland dat van u hoort. In de brochure Hebt u een klacht? Laat het ons weten! staat hoe u op de juiste wijze een klacht

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Informatie voor cliënten Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Inleiding Als u te maken krijgt met gedwongen opname bij GGZ ingeest, heeft u als cliënt verschillende rechten.

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Algemene leveringsvoorwaarden ggz informatie voor cliënten >> 1 Alleen met goede informatie kunt u de juiste beslissingen nemen Als u bij GGzE in zorg

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.32 Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over patiëntenrecht voor patiënten

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Uw rechten gedurende de gedwongen opname

Uw rechten gedurende de gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Uw rechten gedurende de gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Recht op een behandelingsplan 3. Recht op informatie 3.1. Krijg ik

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname bij Brijder Informatie voor cliënten en betrokkenen 1 INLEIDING 3 1. GEDWONGEN OPNAME 4 1.1 Wat is een gedwongen opname? 4 1.2 Inbewaringstelling 4 1.3 Rechterlijke machtiging 5 1.4 Voorwaardelijke

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Rechten over uw rechten als cliënt

Rechten over uw rechten als cliënt Rechten over uw rechten als cliënt foto: willem woznitza 2 u w r e c h t e n a l s c l i ë n t Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Recht op een behandelingsplan 5 Recht op informatie 7 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka

Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka Inhoud 1. Inleiding 3 2. Minderjarigheid en gezag 4 3. Kinderen tot 12 jaar 6 4. Kinderen van 12 tot 16 jaar 8 5. Jongeren vanaf 16 jaar 11 6. Opname in de

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Recht op een behandelingsplan pag 2 2. Recht op informatie pag 2 3. Toestemming voor behandeling pag 3 4. Middelen of maatregelen

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie