Schaderapport Anesthesiologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaderapport Anesthesiologie 1993-2010"

Transcriptie

1 Schaderapport Anesthesiologie September 2011

2 Dit rapport bevat vertrouwelijke informatie. De inhoud is uitsluitend bestemd voor gebruik en evaluatie door MediRisk, de betrokken instelling(en) en eventueel de betreffende wetenschappelijke vereniging(en). Alle rechten voorbehouden. Deze (nieuwe) versie vervangt alle eventueel eerder uitgebrachte versies. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van O.W.M. MediRisk. Het vermenigvuldigen ten behoeve van, respectievelijk het ter inzage geven van dit rapport aan direct belanghebbenden binnen MediRisk is toegestaan. O.W.M. MediRisk, 2011

3 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 MEEST RISICOVOLLE SPECIALISMEN... 2 SCHADECIJFERS ANESTHESIOLOGIE... 3 AANTAL CLAIMS EN VERGOEDING...3 JURIDISCHE BEOORDELING CLAIMS...4 SOORT CLAIMS...6 SLOTBESCHOUWING... 9 BIJLAGE: CLAIMRECONSTRUCTIE... 10

4

5 Inleiding MediRisk is een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor medische aansprakelijkheid die in 1993 door zorginstellingen werd opgericht. In de dagelijkse zorgverlening doen zich veel (potentiële) risicosituaties voor. MediRisk werkt samen met de verzekerde instellingen aan een gericht schadepreventiebeleid met als doel deze risico s tot een minimum te beperken. Elke vermijdbare schade is er immers één teveel. Eén van de pijlers van het schadepreventiebeleid is schadeanalyse. MediRisk houdt een geanonimiseerde registratie van schadeclaims bij. Uit deze registratie destilleren wij overzichten die antwoord geven op veel vragen. Welke zorgspecialismen springen er positief of negatief uit? Over welke zorghandelingen worden veel claims ingediend? MediRisk gebruikt deze overzichten voor gerichte preventie van schadeclaims. Inzicht en (h)erkenning van risicogebieden is de eerste stap in het verminderen van de kans op het ontstaan van incidenten. In dit rapport vindt u schadecijfers over het specialisme anesthesiologie. De verrichte (retrospectieve) analyse heeft betrekking op claims die vanaf de oprichting in 1993 tot en met 2010 bij MediRisk zijn binnengekomen en geregistreerd. Dit rapport biedt u de gelegenheid om te bepalen met welke preventieve maatregelen u risico s en claims op uw vakgebied zoveel mogelijk kunt voorkómen. Door een gedeeld inzicht in de schadecijfers en de knelpunten uit de praktijk kunnen zorginstellingen, de wetenschappelijke verenigingen en MediRisk gezamenlijk werken aan preventie. Heeft u vragen over dit rapport, neemt u dan contact op met een schadeanalist van onze afdeling preventie, via telefoonnummer (030)

6 Meest risicovolle specialismen De kans op schade en letsel is gerelateerd aan het soort medische interventie en in die zin aan het soort specialisme. Daarom stelt MediRisk jaarlijks de vijf meest risicovolle specialismen vast over de claims die in de laatste 5 jaar zijn gemeld. Deze top 5 is gebaseerd op diverse criteria, zoals het totaal aantal schadeclaims, het aantal schadeclaims per verzekerde, de vergoeding (het totaal van betalingen en reserveringen voor verwachte betalingen) en het percentage zaken dat wordt erkend of minnelijk geschikt. De 5 meest risicovolle specialismen over de laatste 5 jaar ( ) zijn (in alfabetische volgorde): Algemene chirurgie Kaakchirurgie Interne geneeskunde Obstetrie en Gynaecologie Orthopedische chirurgie Over de periode behoorde het specialisme anesthesiologie wel tot de 5 meest risicovolle specialismen. Dit kwam door het hoge aantal claims en de hoge vergoeding. Over de jaren kregen de anesthesiologen 6% van het totaal aantal schadeclaims bij MediRisk. In 2010 zijn ongeveer fte anesthesiologen werkzaam in Nederland (bron: capaciteitsorgaan), waarvan 42% is verzekerd via een van de bij MediRisk verzekerde instellingen (circa 65% van de algemene ziekenhuizen, geen academische centra). Per fte verzekerde anesthesioloog is gemiddeld 0,4 claim ingediend in de laatste 5 jaar ( ). In het volgende hoofdstuk worden de schadecijfers van het specialisme anesthesiologie over de periode verder uiteengezet. 2

7 Schadecijfers Anesthesiologie Bekend is dat het aantal incidenten dat resulteert in een schadeclaim slechts een topje van de ijsberg vormt. Het staat vast dat het aantal (bijna) incidenten in de zorg vele malen groter is dan het aantal claims. In dit hoofdstuk worden enkele algemene schadecijfers gepresenteerd, zoals het aantal claims waarbij anesthesiologen zijn betrokken en hoe de claims juridisch zijn beoordeeld. Ook behandelen we financiële gegevens. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op het soort behandeling waarover claims zijn ingediend. Aantal claims en vergoeding Een claim houdt in dat een patiënt de zorgverlener, in dit geval de anesthesioloog, aansprakelijk heeft gesteld voor de gevolgen van een onderzoek of medische behandeling die hij heeft ondergaan. In de jaren 1993 tot en met 2010 heeft MediRisk 884 claims ontvangen waarbij een anesthesioloog is betrokken. Er is een verschil tussen het moment waarop een incident plaatsvindt (jaar incident) en het moment waarop een claim over dat incident wordt gemeld (jaar melding). Een patiënt kan tot vijf jaar nadat de schade hem/haar bekend is geworden een claim indienen. Van alle claims wordt 66% pas gemeld in de jaren volgend op het jaar van incident, bijvoorbeeld omdat de patiënt pas na jaren merkt dat hij blijvende klachten overhoudt aan de (vermeende) gemiste diagnose of verkeerd uitgevoerde behandeling. Om deze reden verwachten we over met name de jaren nog claims te ontvangen. Deze verwachting (prognose) is in de onderstaande grafiek weergegeven in lichtblauw. Aantal claims en vergoeding anesthesiologie naar jaar van incident (afgelopen 10 jaar) claims prognose vergoeding Het aantal schadeclaims per jaar vertoont voor het specialisme anesthesiologie vanaf het jaar 2006 een dalende lijn. 3

8 De vergoeding is het bedrag dat aan claims is betaald, vermeerderd met een reservering voor verwachte verdere betalingen. Hieronder vallen zowel betalingen aan de patiënt als overige kosten, zoals het opvragen van informatie, het inwinnen van medisch advies, het inschakelen van externe deskundigen en het verlenen van juridische bijstand in tuchtzaken. De vergoeding laat pas vanaf het jaar 2010 een daling zien. In de vergoeding is echter geen prognose opgenomen voor de nog te verwachten claims. Deze kan dus nog een stuk hoger komen te liggen. Dit geldt vooral voor het jaar Hoewel de erkende en minnelijk geschikte claims de grootste schadelast veroorzaken, worden dus ook kosten gemaakt voor de niet verwijtbare (afgewezen) zaken. De hoogste vergoeding voor één claim tegen een anesthesioloog bedraagt ruim en betreft schade als gevolg van de niet goed uitgevoerde positionering tijdens een laparoscopische uterusextirpatie. In onderstaande tabel zijn de 5 claims met de hoogste vergoeding opgenomen. Het bedrag is mede afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals de ernst van het letsel, leeftijd, inkomenspositie en gezinssituatie van de patiënt. Hoogste vergoeding afgesloten claims Omschrijving arm overstrekt tijdens lps. uterusextirpatie, plexus brachialis letsel, herbehandeling, pijn en functiebeperking (civiele procedure) hart/longmachine niet goed bediend (lucht ingeblazen i.p.v. gezogen), hemibeeld (civiele procedure) spinaal anesthesie bij spoedsectio, hypoxie en hypotensie, niet tijdig onderkend, coma, patiënt overleden (communicatie)(civiele procedure)(inspectie) respiratoire insufficiëntie niet onderkend op IC, adem-hartstilstand, hersenletsel en diverse. lichamelijke handicaps (dossiervoering)(civiele procedure) geen goed beleid afgesproken bij HELPP-syndroom, reanimatie, coma, patiënt overleden (civiele procedure)(inspectie) Vergoeding , , , , ,66 Juridische beoordeling claims Als een patiënt een zorgverlener of ziekenhuis aansprakelijk stelt, is nog niet gezegd dat deze ook aansprakelijk is. Er moet sprake zijn van een fout. Deze fout moet bovendien verwijtbaar zijn en toe te rekenen aan de instelling en/of betrokken hulpverlener. Ook moet de patiënt kunnen aantonen dat er schade is én dat deze schade is veroorzaakt door de fout (causaal verband). Niet ieder onbedoeld of ongewenst behandelingsresultaat leidt tot een schadevergoeding. De behandeling van een claim kan op vier manieren worden afgesloten. Is de fout verwijtbaar en toe te rekenen aan de instelling en/of betrokken hulpverlener, dan wordt de claim erkend. Is dit niet het geval, dan wordt de aansprakelijkheid afgewezen. Soms wordt een bedrag betaald als minnelijke schikking. De patiënt krijgt dan coulance halve een betaling aangeboden, terwijl de aansprakelijkheidsvraag onbeantwoord blijft (hierbij kunnen praktische, economische of sociale overwegingen een rol spelen). Ook komt het voor dat er geen uitspraak wordt gedaan over de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld doordat de patiënt de claim intrekt of geen medische machtiging retourneert. Het aantal erkende of minnelijk geschikte zaken geeft een indicatie van de gegrondheid van de ingediende claims. Deze informatie geeft daarmee tevens een beeld over de verwijtbaarheid van de 4

9 (vermeende) fouten. Met betrekking tot anesthesiologie zijn 812 claims gesloten (92%). Hiervan zijn relatief weinig claims erkend of minnelijk geschikt: 29% t.o.v. 37% voor alle specialismen van de bij MediRisk verzekerde instellingen. Uitkomst juridische beoordeling van de claims waarbij een anesthesioloog betrokken is aansprakelijkheid erkend of minnelijke regeling geen aansprakelijkheid ingetrokken claims 66% 5% 29% 5

10 Soort claims Voor preventiedoeleinden is het van belang om te weten welke behandeling werd verricht tijdens het ontstaan van een incident. Niet altijd wordt in de aansprakelijkstelling een concreet verwijt gemaakt; vaak is het feit dat de behandeling zelf niet het gewenste gevolg had reden voor de aansprakelijkstelling. Soort behandeling claims vergoeding Ruim een derde van de claims tegen anesthesiologen wordt ingediend naar aanleiding van een incident met betrekking tot intubatie (37%). De vergoeding van deze claims ligt echter vrij laag. Met ingang van het jaar 2009 is gebitsletsel door intubatie op verzoek van de verzekerde ziekenhuizen uit de dekking van de MediRisk-polis gegaan. Op deze manier zijn de ziekenhuizen in staat om deze zaken zelf met de patiënt snel te kunnen regelen. Het toedienen van plaatselijke anesthesie (24%) en een mogelijk niet goed uitgevoerde positionering (14%) zijn de meest voorkomende redenen om een claim in te dienen. Hoewel slechts een klein deel (5%) van de claims betrekking heeft op het toedienen van algehele anesthesie is de vergoeding van deze soort claims erg hoog. 6

11 Soort schade stembandletsel bijwerking medicatie brandwond functiebeperking patiënt overleden hersenletsel oogletsel awareness infectie klaplong pijn zenuwletsel gebitsletsel 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Over alle claims komt gebitsletsel het meest voor, namelijk in twee derde van de claims, gevolgd door zenuwletsel, pijn, een klaplong en infectie. Zenuwletsel komt het meest voor als gevolg van een mogelijk niet goed uitgevoerde positionering, gevolgd door niet goed uitgevoerde plaatselijke anesthesie. Het meest voorkomende zenuwletsel is nervus ulnarisletsel gevolgd door plexus brachialisletsel en nervus peroneusletsel. Communicatie speelt vaak een rol bij het indienen van een klacht of een schadeclaim, of het nu gaat om een misverstand dat uitgroeit tot een claim of om een daadwerkelijke communicatiefout die leidt tot een fout in de zorgverlening en tot schade bij de patiënt. Onder communicatie vallen zaken als het zich niet serieus genomen voelen door een patiënt (bejegening) of het lang laten wachten van een patiënt zonder te laten weten waarom. Communicatie wordt in 3% van de claims tegen anesthesiologen benoemd, dit is lager dan het gemiddelde over alle dossiers bij MediRisk (5%). Gebreken in de informatieverstrekking en het niet vragen van toestemming aan patiënten voorafgaande aan een onderzoek of ingreep (informed consent), kan ook aansprakelijkheid opleveren. Bij anesthesiologie is dit aspect een relatief weinig voorkomende (bijkomende) reden voor het indienen van een claim, namelijk in 6% van de claims ten opzichte van 8% over alle claims uit de databank van MediRisk. Hierbij moet men denken aan het gebruiken van een andere anesthesiemethode dan afgesproken. 7

12 Ter illustratie enkele voorbeelden van claims: uterusextirpatie (positionering), nervus ulnaris letsel zonder overleg toch ruggenprik bij operatie galblaas, 3 maanden verlamd van borst tot tenen daarna deels hersteld (informed consent) beschadigen zenuw bij plexusanesthesie t.b.v. operatie hand, uitval triceps en sensibele zenuwen arm en hand, pijn overstrekking arm tijdens heupoperatie, plexus brachialisletsel arm (positionering en dossiervoering) blaasinhoud niet gemonitord tijdens spinale anesthesie i.v.m. arthroscopie knie, urineretentie en hypertone blaas, katheterisatie nodig narcosemiddel Mivacron toegediend bij bekende allergie, anafylactische reactie, patiënt overleden onvoldoende anesthesie (awareness), psychische schade intubatieschade (2 kronen) disfunctionerende verwarmingsmat tijdens operatie i.v.m. aneurysma, brandwonden enkels tot dijbenen plexusanesthesie bij ganglionoperatie, klaplong en onvoldoende verdoving, alsnog algehele anesthesie, plaatsen vacuümdrain, pijn 8

13 Slotbeschouwing Het specialisme anesthesiologie hoorde in de periode bij de door MediRisk vastgestelde 5 meest risicovolle specialismen, met name door het grote aantal claims en de hoge vergoeding. MediRisk verzekert 42% van de anesthesiologen. Gemiddeld worden per jaar 58 claims bij MediRisk gemeld over incidenten waarbij anesthesiologen zijn betrokken. In totaal zijn in de geselecteerde periode 884 claims bij MediRisk gemeld over dit specialisme, waarvan ongeveer 37% betrekking heeft op intubatie. Ook claims met betrekking tot plaatselijke anesthesie (24%), positionering (14%) en medicatie/infusie (7%) komen regelmatig voor. Patiënten dienen met name claims in met betrekking tot gebitsletsel (36%) en zenuwletsel (25%). Ook komt het regelmatig voor dat een patiënt pijn ervaart (7%). Tot slot ziet MediRisk geregeld claims in verband met een klaplong (3%) of het ontstaan van een infectie (3%). Zenuwletsel komt het meest voor als gevolg van een mogelijk niet goed uitgevoerde positionering en als gevolg van de toediening van plaatselijke anesthesie. Vervolgonderzoek kan meer informatie bieden over de oorzaken van incidenten waarover claims worden ingediend. 9

14 Bijlage: Claimreconstructie Verkeerd gepositioneerd Tijdens een langdurige operatie wordt de operatietafel in opdracht van de operateur gekanteld. Ondanks zeer zorgvuldige voorbereiding ontstaat toch zenuwletsel aan de arm. Deze casus is gepubliceerd in het novembernummer van Alert in De casus Bij een patiënte moet een goedaardige brughoektumor worden verwijderd. Vanwege de plaats van de tumor is zij uitgebreid voorgelicht over mogelijke uitval van de nervus facialis. Ook is zij voorbereid op de lange tijdsduur van de operatie (8 tot 14 uur). Het OK-team neemt de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor een veilige positionering. Na het ontwaken uit de elf uur durende narcose voelt de patiënt onmiddellijk hevige pijn in de linkerarm. Een IC-verpleegkundige constateert een zwelling en een blaar op de arm, precies op de plek waar de manchet van de bloeddrukmeter heeft gezeten. Het team vertelt de patiënt dat de manchet om de linkerarm tijdens de operatie waarschijnlijk te strak heeft gezeten. De dag na de operatie wordt uitval van de nervus radialis geconstateerd en een sensibiliteitsstoornis in dit gebied. Het zenuwletsel aan de arm uit zich in dropping fingers en een dropping hand. Een bloeding wordt na een echo uitgesloten. Een röntgenfoto van de schouder laat geen afwijkingen zien. De behandelend neurochirurg vertelt de patiënte dat de klachten waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een beknelde zenuw tijdens de operatie. Volgens de patiënte heeft de neurochirurg gezegd dat dit niet had mogen gebeuren. Aangezien zij voor de uitoefening van haar beroep het volledige gebruik van beide armen nodig heeft om haar werk te kunnen doen, dient zij een claim in. De reconstructie Hoe is de zenuw beklemd geraakt? Is er zorgvuldig gehandeld bij het positioneren van de patiënt? Op zich zijn voor een veilige positionering de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen, zo blijkt uit het operatieverslag: anti-decubitusmatras, armen in molton gewikkeld en moltonrol onder de knieën, gelpads onder de hielen en steunen ter plaatse van het bekken. De arm is zodanig gepositioneerd dat er geen druk op de nervus ulnaris wordt uitgeoefend. Tijdens de operatie is de patiënt in de lengteas enkele graden gekanteld. Is deze tussentijdse kanteling zorgvuldig uitgevoerd? Terugkijkend op de operatie noemen de neurochirurg en de anesthesioloog verschillende mogelijke oorzaken voor het zenuwletsel aan de arm. Volgens de neurochirurg is de uitval van de nervus radialis waarschijnlijk te wijten aan een te strak zittende manchet van de bloeddrukmeter. De anesthesioloog heeft in zijn lange loopbaan echter nog nooit een dergelijke complicatie gezien. De manchet wordt tijdens de operatie maar één tot twee maal per uur opgepompt, en deze functioneerde goed. Hij denkt dat de schade mogelijk is veroorzaakt door de steun die is geplaatst om verschuiven van het lichaam te voorkomen toen de operatietafel gekanteld moest worden. Langdurig contact van de overigens gepolsterde steun tegen de linker bovenarm, waaromheen ook de bloeddrukmanchet was geplaatst, kan het letsel veroorzaakt hebben. Daar komt bij dat het gewicht van de patiënt voor een groot deel op deze steun rustte. De neurochirurg en de anesthesioloog blijven over de oorzaak van het letsel van mening verschillen. Wat kan een ziekenhuis doen? In het ziekenhuis is men zich sinds deze casus nog meer bewust van de risico s bij een langdurige operatie. Ze zijn nog beter gaan letten op extra polstering en het voorkomen van vouwen en kreukels hiervan. De interne discussie met alle betrokkenen heeft geleid tot aanpassingen in het ziekenhuisprotocol Positionering en ligging op de OK. Volgens het protocol wordt bij elke positionering van een patiënt systematisch het hele lichaam gecontroleerd op alle criteria. Dit gebeurt ook na iedere verandering in de positie van de tafel. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor een goede positionering. Hierbij wordt gestreefd naar consensus, maar de mening van de operateur over de juiste ligging geeft de doorslag. Bij verschil van mening 10

15 komt hiervan een melding in het anesthesieverslag. De met de operateur afgesproken positionering houdt ook de ligging van armen en benen in. Als hiervan wordt afgeweken, zal dit worden genoteerd in het anesthesieverslag. Door aanscherping van de handelwijze rond positionering en vastlegging hiervan in het protocol wil het ziekenhuis herhaling voorkomen. Afhandeling van de claim Er lijkt in eerste instantie sprake te zijn van een niet te voorziene complicatie (neuropraxie van de nervus radialis), mede door de lange operatieduur. Een onafhankelijke expertise door een anesthesioloog moet duidelijkheid brengen. Diens conclusie luidt dat er, ondanks de aandacht die besteed is aan een veilige positionering van de patiënt, verwijtbaar is gehandeld. Het is bekend dat de kans op perifeer zenuwletsel bij langdurige operaties groot is.. Uit de literatuur is verder bekend dat druk tegen de laterale zijde van de bovenarm een risicofactor vormt voor het optreden van nervus radialis letsel. Druk tegen de achterzijde en zijkant van de humerus moet daarom vermeden worden. Dat is bij deze patiënt niet gebeurd. De steun, bedoeld om schuiven van het lichaam te voorkomen, had dus zorgvuldiger geplaatst moeten worden, namelijk tussen de arm en de borstkas. MediRisk erkent aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvoldoende adequate positionering. Om de exacte schade te bepalen wordt een extern schaderegelingsbureau ingeschakeld. Ook komt er een aanvullende neurologische expertise om de lichamelijke gevolgen en beperkingen in kaart te brengen. Dit incident kostte in totaal bijna , waarvan aan de patiënt is uitgekeerd. De overige kosten zijn ontstaan door het inroepen van externe expertise voor de bepaling van de schade en voor het inschakelen van een advocaat. 11

Schaderapport Anesthesiologie 1993-2010

Schaderapport Anesthesiologie 1993-2010 Schaderapport Anesthesiologie 1993-2010 Hieke van Haarst manager preventie Bart Jongbloed preventiemanager MediRisk 19 december 2011 Inhoud presentatie 1. MediRisk organisatie 2. claims en schade algemeen

Nadere informatie

Op elke plek een check. OK-project. Schadecategorieën en vangnetcriteria voor de operatieafdeling

Op elke plek een check. OK-project. Schadecategorieën en vangnetcriteria voor de operatieafdeling Op elke plek een check OK-project Schadecategorieën en vangnetcriteria voor de operatieafdeling Toelichting Op de operatieafdeling ontstaan, vergeleken met andere afdelingen, veel claims. Voor een deel

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

MediRisk. Samen alert op veiligheid. Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012. Bart Jongbloed preventiemanager

MediRisk. Samen alert op veiligheid. Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012. Bart Jongbloed preventiemanager MediRisk Samen alert op veiligheid Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012 Bart Jongbloed preventiemanager CSA: de veiligste afdeling van het ziekenhuis! of: CSA: de veiligste afdeling van het ziekenhuis?

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

ANESTHESIE: BIJ SCHOUDERCHIRURGIE

ANESTHESIE: BIJ SCHOUDERCHIRURGIE ANESTHESIE: BIJ SCHOUDERCHIRURGIE Locoregionale anesthesie Wat is locoregionale anesthesie? Locoregionale anesthesie is een techniek waarbij slechts een beperkt deel van het lichaam wordt verdoofd. Elk

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Bloedpatch Na een ruggenprik

Bloedpatch Na een ruggenprik ANESTHESIOLOGIE Bloedpatch Na een ruggenprik BEHANDELING Bloedpatch In deze folder vindt u informatie over de bloedpatch. U krijgt deze behandeling, omdat u aanhoudende hoofdpijn hebt nadat u een ruggenprik

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie bij schouderchirurgie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie bij schouderchirurgie SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Anesthesie bij schouderchirurgie Wat is locoregionale anesthesie? Locoregionale anesthesie Locoregionale anesthesie is een techniek waarbij slechts een beperkt deel van het

Nadere informatie

Ulnaropathie Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Ulnaropathie Ulnaris neuropathie bij de elleboog Ulnaris neuropathie is een storing in de functie van één van de drie zenuwen van de onderarm, de ulnariszenuw (of nervus ulnaris). De ulnariszenuw loopt vanaf de binnenkant van de bovenarm via de binnenkant

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Neem

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom Carpale tunnelsyndroom Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is het carpale tunnelsyndroom? 2 Oorzaken 2 Onderzoek 2 Vóór de operatie 3 Aandachtspunten vóór de operatie 3 Wat gebeurt er bij de operatie? 3 De gewone

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Bloedpatch. Na een ruggenprik BEHANDELING

ANESTHESIOLOGIE. Bloedpatch. Na een ruggenprik BEHANDELING ANESTHESIOLOGIE Bloedpatch Na een ruggenprik BEHANDELING Bloedpatch In deze folder vindt u informatie over de bloedpatch. U krijgt deze behandeling, omdat u aanhoudende hoofdpijn hebt nadat u een ruggenprik

Nadere informatie

KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE

KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE KLACHTEN VAN DE ELLEBOOGZENUW ULNARIS NEUROPATHIE 343 Wat is het? Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van één van de drie zenuwen (bedradingen) van de onderarm, de elleboogzenuw (of nervus

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Neem

Nadere informatie

TOTALE HEUP OPERATIE

TOTALE HEUP OPERATIE TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad 1 Wat is de GOMA? Gedragscode Openheid medische incidenten;

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

Het indienen van een schadeclaim

Het indienen van een schadeclaim Het indienen van een schadeclaim Algemeen De situatie kan zich voordoen dat u, tijdens uw verblijf in het St. Elisabeth Ziekenhuis, schade hebt opgelopen. U hebt dan de mogelijkheid een schadeclaim in

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom. (chirurgie)

Carpale tunnelsyndroom. (chirurgie) Carpale tunnelsyndroom (chirurgie) Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is het carpale tunnelsyndroom 3 Oorzaken 3 Onderzoek 4 Vóór de operatie 4 De opname 5 De operatie 5 Na de operatie 5 Leefregels na de operatie

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx Fonds voor de medische ongevallen 22 oktober Dr Mia Honinckx FMO: data opgericht bij wet van 31 maart 2010 operationeel sinds 1 september 2012 (=datum inwerkingtreding van de artikelen betreffende de procedure)

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden verschillende coagulatie instrumenten tijdens laparoscopische ingrepen geëvalueerd ter voorkoming van bloedingen en gerelateerde

Nadere informatie

RKZ Afdeling Handchirurgie. Hypothenar Hammer. informatie voor patiënten. plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl

RKZ Afdeling Handchirurgie. Hypothenar Hammer. informatie voor patiënten. plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl RKZ Afdeling Handchirurgie Hypothenar Hammer informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op het

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wortelblokkade terTER_

Patiënteninformatie. Wortelblokkade terTER_ Patiënteninformatie Wortelblokkade 1234567890-terTER_ Wortelblokkade U heeft een afspraak in Tergooi voor de behandeling van pijnklachten door middel van een wortelblokkade. Onze pijnspecialisten en medewerkers

Nadere informatie

Behandeling overactieve blaas

Behandeling overactieve blaas UROLOGIE Behandeling overactieve blaas Behandeling met Botuline-toxine A Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtenonderzoekscommissie 7 Als u het ziekenhuis

Nadere informatie

Voorhuidplastiek of besnijdenis

Voorhuidplastiek of besnijdenis Urologie Voorhuidplastiek of besnijdenis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl URO041 / Voorhuidplastiek of besnijdenis / 17-07-2014 2 Voorhuidplastiek

Nadere informatie

Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Ulnaris neuropathie bij de elleboog Ulnaris neuropathie bij de elleboog Inhoudsopgave Wat is het?... 1 Waar heeft u last van?... 1 Wat is de oorzaak?... 2 Hoe wordt de diagnose gesteld?... 2 Wat kunt u er aan doen?... 2 Contact... 4 Wat

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Voor

Nadere informatie

Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen

Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen Arthroscopie Arthroscopie: diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie van de knie te ondergaan. In deze folder wordt u informatie gegeven

Nadere informatie

Zenuwblokkade bij chronische schouderklachten

Zenuwblokkade bij chronische schouderklachten Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Zenuwblokkade bij chronische schouderklachten www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ANE022 / Zenuwblokkade bij

Nadere informatie

Duimbasis arthrose of rhizartrose

Duimbasis arthrose of rhizartrose Duimbasis arthrose of rhizartrose Algemeen De duim is het meest gebruikte onderdeel van de hand. Duimbasis artrose (ook wel duimbasisslijtage, rhizartrose of CMC 1 artrose genoemd) is daarom de meest voorkomende

Nadere informatie

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012 sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 2 Sedatie 14-11-2012 1 context Behoefte zal alleen maar toenemen: aantal ingrepen buiten

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom (CTS)

Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale tunnelsyndroom (CTS) Uw plastisch chirurg heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt.

Nadere informatie

Liesbreukoperatie. Hernia Inguinalis. Een liesbreuk. Diagnose en onderzoek. De opname

Liesbreukoperatie. Hernia Inguinalis. Een liesbreuk. Diagnose en onderzoek. De opname Liesbreukoperatie Hernia Inguinalis In overleg met uw behandelend chirurg heeft u besloten een liesbreukoperatie te ondergaan in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze folder geeft u informatie over een liesbreuk,

Nadere informatie

embolisatie van myomen in de baarmoeder patiënteninformatie

embolisatie van myomen in de baarmoeder patiënteninformatie patiënteninformatie embolisatie van myomen in de baarmoeder Myomen, ook wel vleesbomen genoemd, zijn goedaardige zwellingen van de baarmoederspier. Een mogelijke behandeling is een embolisatie. Wat is

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie Arthroscopische neerplastiek Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding...4 De schouder...4 Behandeling...6 Diagnose en onderzoek...6 De operatie...7 Mogelijke complicatie...8 Anesthesie (verdoving)...9 De eerste

Nadere informatie

Thoracoscopie. Onder algehele verdoving

Thoracoscopie. Onder algehele verdoving Thoracoscopie Onder algehele verdoving 2 Uw longarts heeft met u afgesproken om bij u een thoracoscopie te doen. De longarts kan met een thoracoscopie uw longen en borstwand bekijken. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Plaatselijke of locoregionale verdoving PATIËNTENBROCHURE

Plaatselijke of locoregionale verdoving PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Plaatselijke of locoregionale verdoving Plaatselijke of Locoregionale verdoving Afhankelijk van het type ingreep kiest de anesthesist voor een regionale verdoving waarbij enkel het te

Nadere informatie

verwijderen eerste rib

verwijderen eerste rib patiënteninformatie verwijderen eerste rib (ribresectie) U heeft last van pijn aan uw schouder, arm of hand. Soms is dan het verwijderen van de eerste rib een oplossing. Er ontstaat zo meer ruimte voor

Nadere informatie

(Proef)blokkade van het ganglion stellatum

(Proef)blokkade van het ganglion stellatum (Proef)blokkade van het ganglion stellatum In overleg met uw arts heeft u besloten om het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere periode te laten verdoven. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek)

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een

Nadere informatie

Behandeling van een overactieve blaas met botox

Behandeling van een overactieve blaas met botox Behandeling van een overactieve blaas met botox Afdeling urologie Inleiding Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw uroloog met u besproken dat er een overactiviteit van uw blaas is vastgesteld.

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw behandelend arts heeft u op de wachtlijst geplaatst voor een operatie aan de binnenzijde van de pols. In medische taal wordt deze aandoening carpaal tunnelsyndroom genoemd. De

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

Keel-, neus- of ooroperatie?

Keel-, neus- of ooroperatie? Keel-, neus- of ooroperatie? Inleiding Deze informatie is bestemd voor patiënten die een operatie moeten ondergaan bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). Alhoewel elke operatie in de KNO zijn

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom kijkoperatie

Carpale tunnelsyndroom kijkoperatie Carpale tunnelsyndroom kijkoperatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is het carpale tunnelsyndroom 3 Oorzaken 3 Onderzoek 4 Wat gebeurt er bij de operatie 4 Na de operatie 5 Mogelijke complicaties en risico

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK. Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat

EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK. Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat 1 Over MediRisk MediRisk is de grootste medische aansprakelijkheidsverzekeraar in Nederland. Bijna 70% van de algemene

Nadere informatie

Een beknelling van de buitenste armzenuw

Een beknelling van de buitenste armzenuw Een beknelling van de buitenste armzenuw Verhinderd Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de behandelende polikliniek (Neurochirurgie

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal OPERATIEF VERWIJDEREN VAN OSTEOSYNTHESE MATERIAAL INLEIDING In overleg met de behandelend arts is besloten tot het operatief verwijderen van het osteosynthese

Nadere informatie

Klachtenopvang. voor patiënten

Klachtenopvang. voor patiënten Klachtenopvang voor patiënten Inhoudsopgave Klachtenopvang in het Erasmus MC 3 Wat is een klacht 4 Klachtenopvang 4 Wie kunnen klagen 5 Bespreken op de afdeling: praten lucht op 5 Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Artrose van de duimbasis Artrose van de duimbasis.indd 1

Patiënteninformatie. Artrose van de duimbasis Artrose van de duimbasis.indd 1 Patiënteninformatie Artrose van de duimbasis 1522437 Artrose van de duimbasis.indd 1 29-11-13 16:42 Artrose van de duimbasis Polikliniek Orthopedie, route 0.3 Telefoon (050) 524 5970 Algemeen Neemt u

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie Maatschap Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Algemeen Uw orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen om daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren.

Nadere informatie

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek TREND-studie Deelnemende ziekenhuizen in Nederland: Chirurgische of endoscopische behandeling van grote poliepen in de endeldarm?

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade)

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade) Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik (Celiacus blokkade) 2 Er is met u gesproken over een blokkade (plaatselijke verdoving of uitschakeling) van een zenuw in de bovenbuik, omdat

Nadere informatie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie (een internationale gerandomiseerde non-inferiority trial (radicale baarmoederverwijdering met verwijderen lymfeklieren

Nadere informatie

Behandeling overactieve blaas

Behandeling overactieve blaas UROLOGIE Behandeling overactieve blaas Behandeling met Botuline-toxine A Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1

Patiënteninformatie. Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1 Patiënteninformatie Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) 915285 Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1 1 08-11-13 15:11 Carpale tunnelsyndroom (CTS) Polikliniek Plastische Chirurgie, route

Nadere informatie

Behandeling van Aambeien (graad drie en vier)

Behandeling van Aambeien (graad drie en vier) Behandeling van Aambeien (graad drie en vier) Behandeling met een operatie In overleg met uw chirurg wordt u binnenkort in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) behandeld voor aambeien. De aambeien worden operatief

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom / Ulnarisbehandeling. Nazorg Dagverpleging

Carpale Tunnel Syndroom / Ulnarisbehandeling. Nazorg Dagverpleging Carpale Tunnel Syndroom / Ulnarisbehandeling Nazorg Dagverpleging Bij het carpale tunnel syndroom is een zenuw in de pols bekneld geraakt. De zenuw heet de nervus Medianus of middelste zenuw en loopt door

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Standscorrectie bij slijtage knie mbv een plaat

Standscorrectie bij slijtage knie mbv een plaat Standscorrectie bij slijtage knie mbv een plaat Orthopedie alle aandacht Standscorrectie bij slijtage knie mbv een plaat slijtage knie (m.b.v. een plaat) Uw orthopedisch chirurg heeft voorgesteld de ongunstige

Nadere informatie

Liften van de bovenarm

Liften van de bovenarm Plastische chirurgie Liften van de bovenarm www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wanneer is een ingreep zinvol?... 3 Welke operaties zijn er mogelijk?... 3 Plaatselijke vetophoping... 3 Gering huid- vetoverschot...

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis Plastische chirurgie Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over De Quervain tendovaginitis. De folder heeft niet de intentie volledig

Nadere informatie

Peesschedeontsteking van de vinger

Peesschedeontsteking van de vinger Plastische chirurgie Peesschedeontsteking van de vinger www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een peesschedeontsteking?... 3 Oorzaken... 3 Behandeling... 3 Voor de operatie... 4 Aandachtspunten vóór

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid en de gevolgen. Mieke van den Bergh jurist 18 april 2016

Medische aansprakelijkheid en de gevolgen. Mieke van den Bergh jurist 18 april 2016 Medische aansprakelijkheid en de gevolgen Mieke van den Bergh jurist 18 april 2016 2 3 Wetten Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de Beroepen Individuele beroepen in Gezondheidszorg,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen)

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen) PATIËNTEN INFORMATIE Hallux rigidus (artrose grote teen) Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven van de klachten en de behandeling bij een hallux rigidus

Nadere informatie

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Liposuctie Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Wat is liposuctie? Liposuctie is over het algemeen een cosmetisch chirurgische ingreep om plaatselijke

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Ulnaropathie, Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Ulnaropathie, Ulnaris neuropathie bij de elleboog Patiënteninformatie Ulnaropathie, Ulnaris neuropathie bij de elleboog rkz.nl Waar heb je last van? Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen van pink en ringvinger. Daarnaast

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom Plastische chirurgie Carpale tunnelsyndroom www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is het carpale tunnelsyndroom?... 3 Oorzaken... 3 Onderzoek... 4 Vóór de operatie... 4 Pre-operatieve screening en anesthesie...

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie Inleiding De orthopedisch chirurg heeft bij u een "voorste kruisband letsel" vastgesteld. Hij heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een hernia in de onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel een lage rughernia genoemd. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en de

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0314 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het carpaal tunnel syndroom en de operatieve

Nadere informatie

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal z 1 Als u een hernia-operatie

Nadere informatie

RKZ Afdeling Handchirurgie. Malletfinger. informatie voor patiënten.

RKZ Afdeling Handchirurgie. Malletfinger. informatie voor patiënten. RKZ Afdeling Handchirurgie Malletfinger informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op het consult

Nadere informatie

Correctie van de bovenoogleden

Correctie van de bovenoogleden Correctie van de bovenoogleden Plastische chirurgie mca.nl Inhoudsopgave Oorzaak 1 Uw voorbereiding 1 Hoe verloopt een correctie van de bovenoogleden? 1 Na de operatie 2 Complicaties 3 Verzekering 3 Tot

Nadere informatie

Patiënteninformatie. De brughoektumor

Patiënteninformatie. De brughoektumor De brughoektumor Inleiding Een brughoektumor, ook wel vestibularis-schwannoom of acousticus-neurinoom genoemd, is een goedaardig gezwel uitgaande van de omhulling (zenuwschede) van de gehoor- en evenwichtszenuw.

Nadere informatie

gebroken heup patiënteninformatie

gebroken heup patiënteninformatie patiënteninformatie gebroken heup U heeft uw heup gebroken. Een gebroken heup wordt ook wel collumfractuur of heupfractuur genoemd. Uw heup moeten we daarom opereren. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

Schouderprothese. Orthopedie. Operatieve ingreep. Inleiding

Schouderprothese. Orthopedie. Operatieve ingreep. Inleiding Orthopedie Schouderprothese Operatieve ingreep Inleiding U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten dat er bij u een schouderoperatie gaat plaatsvinden. Tijdens deze ingreep wordt uw beschadigde

Nadere informatie

Carpale-tunnel-syndroom

Carpale-tunnel-syndroom Chirurgie Carpale-tunnel-syndroom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij het Carpale-tunnel-syndroom is een gevoelszenuw in de pols bekneld geraakt. De zenuw heet de Nervus Medianus of

Nadere informatie

Algemene informatie dagbehandeling Oogheelkunde

Algemene informatie dagbehandeling Oogheelkunde Met uw behandelend oogarts heeft u afgesproken dat u binnenkort een behandeling zult ondergaan op de "Chirurgische Dagbehandeling". In dit boekje vindt u de informatie die u helpt u voor te bereiden op

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Schouder- en armblokkade. Bijlage Anesthesie

Schouder- en armblokkade. Bijlage Anesthesie Schouder- en armblokkade Bijlage Anesthesie Belangrijk! In de folder Anesthesie; algemene informatie zijn alle zaken beschreven die voor u van belang zijn om te weten over anesthesie. Wij adviseren u deze

Nadere informatie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie Verwijderen van een zaadbal via de lies Inguinale orchidectomie Inhoudsopgave Inleiding... 1 De operatie... 1 Na de operatie... 2 Bloedverdunners... 2 Ontslag... 3 Tot slot... 4 Ruimte voor vragen... 5

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anaal fissuur Kloofje of scheurtje in de anus. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anaal fissuur Kloofje of scheurtje in de anus. rkz.nl Patiënteninformatie Anaal fissuur Kloofje of scheurtje in de anus rkz.nl In overleg met uw chirurg wordt u binnenkort in het Rode Kruis ziekenhuis behandeld voor een zogenoemde anaal fissuur. Dit is een

Nadere informatie