Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling"

Transcriptie

1 Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities D. Algemene principe en toepassingsmodaliteiten E. Tegemoetkomingen ten voordele van de benadeelde personen F. Aansprakelijkheid en verzekeringsdekking G. Medische expertise H. Toepassingscommissie

2 Tekst van de overeenkomst Inleiding B - l Bekommerd om het versnellen van de vergoeding van de schade als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door een modelcontract van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat bij de toegetreden maatschappijen gesloten is, verbinden deze laatste zich ertoe de hierna vermelde bepalingen toe te passen. Artikel l De /-overeenkomst heeft tot doel, op voorwaarde dat de dekking verworven is, hetzij in de mate dat de verzekerde aansprakelijk is en, hetzij in de gevallen bepaald door en binnen de grenzen van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, versnelde vergoedingsvoorwaarden voor te stellen voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels opgelopen onder de voorwaarden bepaald in de inleiding. Bij uitbreiding en enkel indien er tussen meerdere verzekerden, die allen geldig gedekt zijn bij één of meerdere BA-motorrijtuigmaatschappijen, allen tot de Overeenkomst toegetreden, zich een probleem betreffende de aansprakelijkheid of de meervoudige dekking stelt, verbinden hun verzekeringsmaatschappijen zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst ten gunste van de onschuldige benadeelde persoon of bij ontstentenis zijn wettelijke vertegenwoordiger toe te passen, of in geval van overlijden, van zijn rechthebbenden, en hun materiële schade te vergoeden, dit alles voor een maximum van per slachtoffer met een maximum van per schadegeval, zelfs vooraleer de aansprakelijkheids- en dekkingsproblemen worden opgelost en zonder hun tussenkomst afhankelijk te kunnen stellen van de mededeling van de strafbundel. Artikel 2 De toegetreden maatschappijen verbinden zich ertoe de benadeelde persoon, of bij ontstentenis zijn wettelijke vertegenwoordigers, hetzij op eigen initiatief, hetzij op advies van de benadeelde persoon, een vergoedingsvoorstel te doen voor zijn lichamelijke letsels zodra de consolidatietoestand zal zijn ingetreden en binnen een termijn van maximum drie maanden volgend op de datum waarop de maatschappij van die consolidatie m kennis is gesteld. Bij overlijden van de benadeelde persoon zal dat voorstel worden gedaan aan zijn rechthebbenden, binnen een termijn van maximum zes maanden nadat de maatschappij van het overlijden in kennis is gesteld. Voorafgaandelijk aan elk vergoedingsvoorstel zullen, hetzij de benadeelde persoon, of bij ontstentenis, zijn wettelijke vertegenwoordigers, of in geval van overlijden, zijn rechthebbenden, hetzij spontaan, hetzij op aanvraag van de toegetreden maatschappij, voldoen aan de verplichtingen van de staving van het lichamelijk stelsel en van informatieverstrekking, zoals bepaald bij artikel 11, bij wijze van maatregelen die kunnen worden genomen door de Toepassingscommissie. Indien verschillende verzekeraars, die allen tot de overeenkomst zijn toegetreden, bij de vergoeding zijn betrokken, wordt het voorstel gedaan door de verzekeraar die is gemandateerd overeenkomstig de in de handleiding bepaalde voorwaarden.

3 Tekst van de overeenkomst B - 2 Wanneer de benadeelde persoon het vergoedingsvoorstel afwijst, zal de toegetreden maatschappij niettemin met de benadeelde persoon alle mogelijkheden voor een definitieve regeling onderzoeken ; te dien einde verbindt ze zich ertoe, en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de afwijzing door de benadeelde persoon, deze laatste een vergoedingsvoorstel te doen van provisionele aard, waardoor het mogelijk wordt gemaakt de onderhandelingen met het oog op een definitieve regeling voort te zetten. Over het algemeen verbinden de toegetreden maatschappijen zich ertoe alle mogelijkheden te benutten om, binnen de kortst mogelijke termijn, een vergoedingsvoorstel te doen, zonder daarom noodzakelijkerwijs de hierboven bepaalde termijnen afte wachten; ze zullen erop toezien de benadeelde persoon ervan in kennis te stellen. Wat de materiële schade van de onschuldige benadeelde persoon betreft, dient het voorstel tot schadevergoeding te worden geformuleerd uiterlijk drie maanden nadat één van de betrokken maatschappijen op de hoogte is gesteld van de schade. Artikel 3 Het vergoedingsvoorstel zal van provisionele aard zijn telkens als de toestand van het slachtoffer niet is geconsolideerd en zal worden gedaan uiterlijk drie maanden na de datum van het ongeval. Wanneer het vaststaat dat de letsels, gezien hun aard, niet binnen die termijn van drie maanden kunnen worden geconsolideerd, zal onmiddellijk, en in ieder geval binnen een kortere termijn dan die welke hierboven is bepaald, een vergoedingsvoorstel van provisionele aard worden gedaan. Dat voorstel - op globale wijze gedaan en onverminderd de uitsplitsing die bij de definitieve regeling zal geschieden - zal rekening houden met de aard van de letsels, het geleden leed, het nadeel geleden als gevolg van de reeds verstreken periodes van tijdelijke ongeschiktheid, de gemaakte kosten ; het zal, bovendien, anticiperen op het meest waarschijnlijke nadeel voor een periode die zich uitstrekt over één, drie of zes maanden, eventueel hernieuwbaar, volgens de ernst van de letsels en zonder hierdoor de rechten van de aansprakelijke verzekerde en de latere mogelijkheden voor een definitieve regeling in het gedrang te brengen. Artikel 4 Indien er, op grond van ernstige gegevens, precieze vermoedens bestaan die het mogelijk maken redelijkerwijs de aansprakelijkheid van de verzekerde - behalve in gevallen van vergoeding bepaald door artikel 29bis van de wet van 21 november en/of de verzekeringswaarborg in twijfel te trekken en daardoor het verzoek van de toegetreden maatschappij om mededeling van het dossier van het Parket kan worden verantwoord, zullen de termijnen bedongen in de artikelen 2 en 3 - na bevestiging van de aansprakelijkheid van de verzekerde en/of nadat de verzekeringswaarborg is bevestigd - slechts een aanvang nemen vanaf de datum waarop de toegetreden maatschappij in het bezit is gesteld van de stukken uit het gerechtelijk dossier. Daar de voorgaande alinea van strikte toepassing is, kunnen, op zichzelf, het bestaan of de eventuele ernst van de door de benadeelde persoon opgelopen letsels, de toegetreden maatschappij niet ontslaan van de verplichte toepassing van de bepalingen van de overeenkomst noch van de naleving van de bepaalde uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen.

4 Tekst van de overeenkomst B - 3 Dit geldt eveneens voor de verzekeringswaarborg, met name voor de gevallen van nietigheid, verval of uitzondering die de benadeelde persoon niet kunnen worden tegengeworpen ; m die gevallen kan de regeling die is gedaan op initiatief van de toegetreden maatschappij de vorm aannemen van een regeling voor rekening van wie het behoort, zonder dat ten aanzien van de benadeelde persoon of van zijn rechthebbenden, op de toegekende schadeloosstellingen kan worden teruggekomen. Indien ten slotte op basis van de allereerste gegevens waarover de maatschappij beschikt, blijkt dat de verzekerde op zijn minst gedeeltelijk aansprakelijk is, of indien artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 van toepassing is en de waarborg van het contract ten aanzien van de benadeelde persoon onbetwistbaar blijkt, verbindt de toegetreden maatschappij zich ertoe, onder voorbehoud van de aansprakelijkheid en van de waarborg, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van het ongeval, een voorstel van vergoeding te doen, bij ontstentenis van een voorstel van definitieve aard, zonder te wachten op de mededeling van de stukken uit het gerechtelijk dossier. Artikel 5 Onverminderd wat is bedongen in artikel 4, wanneer de toegetreden maatschappij van mening is dat de vergoeding van de lichamelijke letsels van de benadeelde persoon ten laste valt van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, verbindt ze zich ertoe de benadeelde persoon in kennis te stellen van zijn verplichting bij gezegd Fonds aangifte te doen van het schadegeval en zelf die instelling te verwittigen. Artikel 6 Het vergoedingsvoorstel, ongeacht of het van definitieve of provisionele aard is, zal rekening moeten houden met de prestaties die aan de benadeelde persoon zijn uitgekeerd in toepassing van de sociale wetgeving, van de wetgeving inzake de arbeidsongevallen en/of elk ander verzekeringscontract waarin een subrogatieclausule is bedongen. Artikel? Wanneer een medische expertise noodzakelijk blijkt, hetzij omdat de toestand van het slachtoffer niet is geconsolideerd en het niet kan instemmen met de besluiten van de maatschappij, hetzij omdat er een meningsverschil bestaat betreffende een medische aangelegenheid, verbinden de toegetreden maatschappijen zich ertoe een expertise voor te stellen in het kader van een minnelijk compromis, uiterlijk binnen de vier maanden na de datum van het ongeval. Artikels Geen enkele staat van kosten en erelonen van geneesheren, of om het even welke kosten van speciale medische onderzoeken, waartoe zij deden overgaan, zullen ten laste worden gelegd van het slachtoffer, zelfs al is het gedeeltelijk aansprakelijk voor het ongeval, de toegetreden maatschappijen die bij het compromis zijn betrokken, zullen die last onderling omslaan m de mate van de aansprakelijkheid van hun respectieve verzekerden.

5 Tekst van de overeenkomst B - 4 Artikel 9 Indien de benadeelde persoon zich beperkt tot het vorderen van het voordeel van vergoedingsuitkeringen van provisionele aard, hoewel de consolidatie van zijn toestand verworven is, mogen de toegetreden maatschappijen afzien van hun verbintenissen die ze in het kader van onderhavige overeenkomst hebben aangegaan. Artikel 10 Een toepassingscommissie, waarvan de voorzitter en de leden onder de medewerkers van de toegetreden maatschappijen zullen worden aangewezen door het Bureau van de Afdeling Motorrijtuigen, zal zijn belast met het opvolgen, op het algemene vlak, van de werkingsvoorwaarden van de overeenkomst, het toezicht op de naleving van haar bepalingen, het bestuderen van elke wijziging waardoor ze kan worden verbeterd en met het indienen, bij het Bureau van de Afdeling Motorrijtuigen, van elk voorstel die ze nuttig zal achten. Elke wijziging die wordt goedgekeurd door ten minste 75 % van het aantal toegetreden maatschappijen, wier gezamenlijk incasso ten minste 65 % bedraagt van de BA-premies die de toegetreden maatschappijen tijdens het laatste bekende boekjaar hebben geïnd, zal op de voorgenomen datum van toepassing worden voor al de toegetreden maatschappijen, hoewel deze laatste, in dergelijk geval, in afwijking van wat is bepaald in artikel 13 van de overeenkomst, de mogelijkheid hebben tegen diezelfde datum hun toetreding tot de overeenkomst op te zeggen. Artikel 11 Bovendien kan de Toepassingscommissie zich belasten - of door één tot de overeenkomst toegetreden BAverzekeraar en/of door de benadeelde persoon of zijn afgevaardigde worden belast - met het onderzoek van elke tekortkoming aan de overeenkomst of van elke daad die de goede werking van de overeenkomst in het gedrang kan brengen en de geloofwaardigheid ervan kan aantasten. Na alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen zal de Toepassingscommissie de nodige maatregelen treffen die het de betrokken toegetreden maatschappij mogelijk moet maken - al kan haar geen fout ten laste worden gelegd - verbintenissen aan te gaan conform die welke m de overeenkomst zijn bepaald. Die maatregelen, die aan de betrokken partijen zullen worden medegedeeld door het secretariaat van de BWO, handelend uit naam van de Toepassingscommissie, en die geen uitwerking hebben buiten de strikte toepassing van de overeenkomst zullen met name kunnen bestaan uit : - een als definitief voorgestelde vergoeding vervangen door een voorlopige vergoeding ; - elk voorstel tot vergoeding opschorten tot bij overlegging door de benadeelde persoon : i - van bewijsstukken van zijn schade, van de prestaties die hem zouden zijn verstrekt in toepassing van een bijzondere wetgeving en/of van elk ander verzekeringscontract waarin een subrogatieclausule is bedongen, waarvan sprake in artikel 6 van de overeenkomst;

6 Tekst van de overeenkomst B van elk gegeven waarvan hij kennis zou hebben en dat een weerslag zou kunnen hebben op de omstandigheden van het ongeval en/of de omvang van de vergoeding van de schade; - op verzoek van de meest gerede partij elk geschil tussen de toegetreden maatschappijen regelen, wanneer er zich uitsluitend tussen hen een probleem voordoet in verband met aansprakelijkheid of meervoudige dekking of van verhaal m het kader van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, op voorwaarde dat er in dit opzicht geen enkele gerechtelijke procedure hangende is of door een van de toegetreden maatschappijen werkelijk ingesteld is binnen de twee maanden nadat de kwestie bij de Commissie aanhangig is gemaakt, en dat de benadeelde persoon onschuldig is of het voordeel geniet van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989; onder deze voorwaarden en indien de belangen van derden, die niet tot de overeenkomst zijn toegetreden, niet op het spel staan, zal de Commissie de aan de benadeelde persoon toegekende bedragen definitief tussen de maatschappijen verdelen volgens de waarborgen en naar rata van de aansprakelijkheden; de partijen, zo nodig, herinneren aan de verplichting het geval aanhangig te maken bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Voor al de geschillen betreffende de toepassing van de overeenkomst, is de aanhangigmaking bij de Toepassingscommissie verplicht en exclusief; deze zal in laatste aanleg uitspraak doen. De verliezende maatschappij betaalt een administratieve bijdrage waarvan het Uitvoerend bureau van de afdeling Motorrijtuigen het bedrag vaststelt. Artikel 12 Een handleiding, die een integrerend deel is van de overeenkomst, wordt door de Toepassingscommissie uitgewerkt en zal door deze laatste worden bijgewerkt telkens als een degelijke werking van de overeenkomst dit zal vereisen. Artikel 13 De verbintenis tot naleving van onderhavige overeenkomst blijft van kracht zolang de toegetreden maatschappij ze niet bij de BWO heeft opgezegd. Van de opzegging moet kennisgeving worden gedaan uiterlijk drie maanden vóór het einde van ieder kalenderjaar en de opzegging zal uitwerking hebben op l januari daaropvolgend. Artikel 14 Indien, mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 13, ten minste 75 % van het aantal toegetreden maatschappijen, wier gezamenlijk incasso ten minste 65 % bedraagt van de BA-premies die door die maatschappijen tijdens het laatste bekende boekjaar werden geïnd, hun verbintenis opzeggen zal onderhavige overeenkomst geen uitwerking meer hebben ten aanzien van al de andere tot de overeenkomst toegetreden maatschappijen vanaf l januari daaropvolgend. Artikel 15 Wanneer de artikelen 13 en 14 van toepassing zijn, zal deze overeenkomst niettemin verder van toepassing blijven voor al de ongevallen overkomen vóór de datum van l januari waarop de opzegging of het einde van de uitwerking van de overeenkomst effectief zal worden.

7 Tekst van de overeenkomst B - 6 Artikel 16 De overeenkomst heeft geen weerslag op de principes van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid noch op de omvang van de dekking van het model- verzekeringscontract van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, waarvan alle bepalingen van toepassing blijven, zowel ten aanzien van de verzekeringnemer en de verzekerden, als ten aanzien van de benadeelde personen. Artikel 17 Onderhavige overeenkomst zal uitwerking hebben vanaf.

8 Definities C - l Toegetreden maatschappij Gemandateerde maatschappij Benadeelde persoon, begunstigde van de overeenkomst Rechthebbenden van de benadeelde persoon Wettelijke vertegenwoordigers van de benadeelde persoon Vertegenwoordiger van de benadeelde persoon Personen waarop de overeenkomst niet van toepassing is Gemeenschappelijk Motorrijtuigwaarborgfonds De tot de overeenkomst toegetreden BAmotorrijtuigmaatschappij die zich ertoe verbindt de schade van de benadeelde persoon versneld te vergoeden. De maatschappij die voor één of meer benadeelde personen de gevolgen beheert van een verkeersongeval waarop de overeenkomst van toepassing is. De persoon die schade heeft opgelopen die aanleiding geeft tot de toepassing van de overeenkomst. Dit zijn de personen die, als de benadeelde persoon overleden is, schade hebben geleden waarvoor de overeenkomst toepasselijk is. De personen die de benadeelde persoon wettelijk vertegenwoordigen als hij door de wet of door vonnis zijn rechten niet kan laten gelden. De persoon die door de benadeelde persoon met de behartiging van zijn belangen belast is. De gesubrogeerde derden die uit hoofde van de sociale wetgeving, van de arbeidsongevallenwetgeving en/of elk ander verzekeringscontract gehouden zijn aan de benadeelde persoon prestaties uit te keren, alsook de OCMW's. De door het koninklijk besluit van 2 juni 1982 erkende Vereniging voor onderlinge verzekering, die er zich eenzijdig toe verbindt de Overeenkomst en de Handleiding na te leven binnen de perken van de verbintenisverklaring die van kracht is voor de vanaf l juli 1989 overkomen ongevallen. Onder deze voorwaarden wordt het Fonds gelijkgesteld aan een BA-motorrijtuigverzekeraar, onder meer voor wat de procedure voor de door artikel 10 van de Overeenkomst opgerichte Toepassingscommissie betreft.

9 Algemeen principe en toepassingsmodaliteiten D - l Algemeen principe Toepassingsvoorwaarden Door tot de overeenkomst toe te treden verbinden de maatschappijen zich ertoe binnen de bepaalde termijnen, voorstellen te doen voor de vergoeding van de schade die de benadeelde persoon opgelopen heeft naar aanleiding van een ongeval dat onder de dekking van het verzekeringscontract BA-motorrijtuigen valt. De overeenkomst wordt toegepast als alle volgende voorwaarden vervuld zijn : - het verkeersongeval heeft lichamelijke letsels in hoofde van de benadeelde persoon tot gevolg; - de dekking van het bij de toegetreden maatschappij gesloten BA-motorrijtuigcontract is verworven; - de verzekerde is aansprakelijk of, in de gevallen bepaald door artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, het verzekerde voertuig is betrokken bij een verkeersongeval; - de benadeelde personen hun gebruikelijke verblijfplaats in de EEG hebben. Bij uitbreiding wordt de overeenkomst eveneens toegepast op verkeersongevallen in België die, tegelijkertijd : - uitsluitend betrekking hebben op verschillende BAmotorrijtuigverzekeraars die allen tot de overeenkomst toegetreden zijn; - een probleem doen ontstaan m verband met de aansprakelijkheid, de toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, of de meervoudige dekking bij hun verzekerden, die allen geldig gedekt zijn; - en lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt hebben bij één of meer slachtoffers, waarbij het - behoudens toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november vaststaat dat ze niet aansprakelijk zijn, noch voor het ontstaan van het ongeval noch voor wat een deelname aan het risico betreft, en die voor alle betrokken BA-motorrijtuig-maatschappijen de hoedanigheid van benadeeld persoon hebben. Toepassingsgebied Initiatief voor het op gang brengen van de overeenkomst De overeenkomst betreft : - de in België gebeurde ongevallen; - de in het buitenland gebeurde ongevallen, maar uitsluitend tussen twee of meer voertuigen die alle in België ingeschreven zijn, of wanneer het in België ingeschreven voertuig alleen bij het ongeval betrokken is. De toegetreden maatschappijen zijn verplicht het initiatief te nemen de bepalingen van de overeenkomst onmiddellijk en uiterlijk binnen de bepaalde termijnen toe te passen.

10 Algemeen principe en toepassingsmodaliteiten D - 2 Informeren van de benadeelde persoon Geval van verschillende toegetreden maatschappijen die in de schade moeten tussenkomen De toegetreden maatschappijen moeten de benadeelde persoon zo spoedig mogelijk over de bepalingen van de overeenkomst inlichten. Ze zullen hem verzoeken hun de stavingsstukken van de schade en van de door de gesubrogeerde instellingen uitgekeerde prestaties te bezorgen. 1. Mandaat : Met deze overeenkomst geven de toegetreden maatschappijen elkaar het mandaat om de gevolgen te beheren van elk verkeersongeval waarop de overeenkomst van toepassing is; eventueel voorbehoud over de gevolgen van het mandaat is ambtshalve niet ontvankelijk. 2. Probleem m verband met de aansprakelijkheid, het verhaal in het kader van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, of de samenloop van dekkingen, uitsluitend tussen toegetreden maatschappijen : a) de benadeelde persoon is een passagier : de gemandateerde maatschappij is die welke het voertuig dekt waarin of waarop de benadeelde persoon zit, b) de benadeelde persoon is geen passagier : de gemandateerde maatschappij is die welke het voertuig verzekert dat in contact is gekomen met de benadeelde persoon. Indien er meer voertuigen met de benadeelde persoon in contact zijn gekomen of indien er zich geen contact heeft voorgedaan, is de gemandateerde maatschappij die welke het voertuig verzekert met het laagste nummer (alleen cijfers) op de nummerplaat. 3. Geen probleem in verband met de aansprakelijkheid of de samenloop van dekkingen: Indien één van de verzekerden volledig aansprakelijk is, is zijn verzekeraar de gemandateerde maatschappij. Hetzelfde geldt bij gedeelde aansprakelijkheid tussen die verzekerde en de benadeelde persoon of een derde niet-automobilist. Wanneer de benadeelde persoon in het kader van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 een andere toegetreden maatschappij gekozen heeft dan die welke voortvloeit uit de toepassing van de bepalingen onder 2. en 3. hierboven, is die maatschappij de gemandateerde maatschappij.

11 Algemeen principe en toepassingsmodaliteiten D - 3 Verplichtingen van de gemandateerde maatschappij De gemandateerde maatschappij moet : => onmiddellijk de andere maatschappijen verwittigen als een voertuig van één van him verzekerden betrokken kan zijn; zij dienen de ontvangst te bevestigen, zelfs bij eventueel voorbehoud bij de betrokkenheid van het verzekerde voertuig, => aan de belangen van die andere maatschappijen dezelfde zorg besteden als aan de eigen belangen, => het initiatief nemen voor bewarende maatregelen, de voorschotten uitbetalen en zorgen voor de definitieve schadeloosstelling van de benadeelde persoon. Als de schade hoger oploopt dan de in de overeenkomst bepaalde bedragen, is de toestemming van de andere maatschappijen verplicht, behalve indien de gemandateerde maatschappij die is waarvan de verzekerde volledig aansprakelijk is. Verdeling van de te betalen bijdragen door de toegetreden maatschappijen a) Principe : het bedrag van de aan de benadeelde persoon uit te betalen schadevergoeding wordt verdeeld onder de betrokken toegetreden maatschappijen, conform de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en, voor het deel van de schade waarvoor geen enkele verzekerde bestuurder aansprakelijk is, volgens het aantal definitief betrokken voertuigen. b) Voorlopige bijdrage : tot er uitsluitsel bestaat over de aansprakelijkheid, de samenloop van dekkingen en/of de betrokkenheid van de verzekerde voertuigen, gebeurt de voorlopige terugbetaling van de aan de benadeelde persoon toegekende bedragen binnen dertig dagen nadat de gemandateerde maatschappij daarom verzoekt; de maatschappijen betalen een gelijk deel, in verhouding tot het aantal bij hen verzekerde voertuigen die mogelijk betrokken zijn. Eventueel voorbehoud, ongeacht waarop het betrekking heeft, heeft geen opschortende gevolgen; de betrokken maatschappijen moeten het voorbehoud gezamenlijk onderzoeken op een ogenblik dat zij geschikt achten, alvorens te kunnen worden opgeroepen voor de Toepassingscommissie.

12 Algemeen principe en toepassingsmodaliteiten D - 4 c) Definitieve bijdrage : zodra er uitsluitsel bestaat over de aansprakelijkheid en/of de samenloop van dekkingen en/of de betrokkenheid van de verzekerde voertuigen, gaat men volgens het principe vermeld onder a) over tot de regeling van de betaalde of verschuldigde bijdragen, vermeerderd met de wettelijke interesten, te rekenen vanaf de datum waarop de voorlopige betaling werd uitgevoerd. Het eventueel saldo dat na uitsluitsel over de aansprakelijkheid en de betrokkenheid nog moet worden betaald aan de benadeelde persoon, is onmiddellijk het voorwerp van een definitief verhaal op basis van de regels vermeld onder a) hierboven. d) Indien de beslissing aanleiding heeft gegeven tot een vonnis waarbij beide partijen werden afgewezen en dat in kracht van gewijsde is gegaan, zullen de gestorte evenredige delen niet worden terugbetaald; de voorlopige verdeling wordt definitief, waarmee een einde wordt gemaakt aan de schadeloosstelling van de benadeelde persoon, wanneer die geen zwakke weggebruiker is, en aan het verhaal over de bijdragen tussen de toegetreden maatschappijen. e) De gemandateerde maatschappij oefent het subrogatoir verhaal van het slachtoffer uit op de aansprakelijke personen voor het ongeval, wanneer deze geen autobestuurders zijn. Ze betaalt de andere maatschappijen de gerecupereerde bedragen terug volgens de regels vermeld onder a) hierboven. Tussenkomst van het GMWF Ongeval waarbij een niet toegetreden BAmotorrijtuigmaatschappij tussenkomt Uitwerking van de overeenkomst Wanneer de toegetreden maatschappij van oordeel is dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan gehouden zijn de benadeelde persoon te vergoeden, moet zij : de benadeelde persoon meedelen dat hij het schadegeval bij het voornoemde Fonds moet aangeven binnen de wettelijke termijn; deze instelling zelf verwittigen. De overeenkomst is niet van toepassing indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde van die maatschappij betrokken is. De overeenkomst wordt toegepast op de ongevallen die gebeurd zijn vanaf de inwerkingtreding ervan en vanaf de datum waarop de maatschappij is toegetreden en tot de datum waarop de opzegging of het einde van de overeenkomst effectief zal zijn.

13 Tegemoetkomingen ten voordele van de benadeelde personen E - l I. Consolidatie van de letsels binnen de drie maanden volgend op de datum van het ongeval Definitief vergoedingsvoorstel Vaststelling van de consolidatie De toegetreden maatschappijen verbinden zich ertoe de benadeelde persoon een definitief vergoedingsvoorstel te doen, zodra de consolidatie als verworven kan worden beschouwd en dit binnen een maximumtermijn van drie maanden die volgt op de datum waarop ze van die consolidatie in kennis werden gesteld. De consolidatie kan voortvloeien, hetzij uit een bericht van de benadeelde persoon dat hij genezen is, hetzij uit een omstandig medisch attest dat is opgesteld door de arts van de benadeelde persoon en waarvan de conclusies door de toegetreden maatschappij worden aanvaard, hetzij uit de instemming van de benadeelde persoon met de conclusies van de toegetreden maatschappij. II. Consolidatie van de letsels later dan drie maanden na de datum van het ongeval Voorstel tot uitkering van een voorschot Bedrag van het voorschot Definitief vergoedingsvoorstel Het zal uiterlijk binnen de drie maanden na het ongeval gedaan worden, telkens als de consolidatie van de toestand van de benadeelde persoon niet ingetreden is. Dit voorstel zal globaal gedaan worden en zonder afbreuk te doen aan de uitsplitsing bij de definitieve regeling. Het voorschot moet rekening houden met de aard van de letsels, het ondergane leed, het nadeel van de reeds verstreken periodes van tijdelijke ongeschiktheid en de gemaakte kosten. Het zal bovendien vooruitlopen op het meest waarschijnlijke nadeel voor een periode van één, drie of zes maanden, die, volgens de ernst van de letsels, eventueel kan worden hernieuwd. Het zal worden gedaan zodra de consolidatie als verworven kan worden beschouwd en dit binnen een termijn van maximum drie maanden volgend op de datum waarop de toegetreden maatschappijen van deze consolidatie in kennis werden gesteld. Het zal met de reeds uitgekeerde voorschotten rekening houden. in. Overlijden van de benadeelde persoon Definitief vergoedingsvoorstel De toegetreden maatschappijen verbinden zich ertoe aan de rechthebbenden een vergoedingsvoorstel te doen binnen een maximumtermijn van zes maanden, volgend op de datum waarop ze van het overlijden in kennis werden gesteld.

14 Tegemoetkomingen ten voordele van de benadeelde personen E - 2 IV. Gemeenschappelijke bepalingen Minderjarige kinderen, onbekwaam verklaarde personen... Voorafgaande verplichtingen van de de benadeelde persoon Wanneer de benadeelde persoon een minderjarige of een onbekwaam verklaarde persoon is, moet het vergoedingsvoorstel aan de wettelijke vertegenwoordigers van de benadeelde persoon gedaan worden. vóór elk vergoedingsvoorstel moet de benadeelde persoon hetzij spontaan, hetzij op verzoek van toegetreden maatschappij - de stavingsstukken van zijn schade en van de door de gesubrogeerde instellingen verstrekte prestaties voorleggen; - de toegetreden maatschappij m kennis stellen van elk element waarvan hij kennis zou hebben en dat een invloed kan hebben op de omstandigheden van het ongeval en/of op de omvang van de vergoeding van de schade (bv. bloedproef, alcoholgehalte, dragen van de helm, enz...) In geval van verzuim of vertraging die niet te wijten is aan de toegetreden maatschappij en waardoor deze niet in staat is met kennis van zaken een vergoedingsvoorstel te doen binnen de vastgestelde termijnen, beginnen deze maar te lopen vanaf de ontvangst door de toegetreden maatschappij van de hierboven omschreven stavingsstukken, documenten en inlichtingen. Weigering van de benadeelde om het definitief vergoedingsvoorstel te aanvaarden In dit geval, en binnen een termijn van drie maanden volgend op de weigering van de benadeelde persoon, zal de toegetreden maatschappij een voorstel tot uitkering van een voorschot doen dat de voortzetting van de onderhandelingen om tot een definitieve vergoeding te komen, mogelijk moet maken. Als de benadeelde persoon zich beperkt tot het eisen van voorschotten, terwijl de consolidatie reeds ingetreden is, worden de toegetreden maatschappijen van hun in de /-overeenkomst onderschreven verplichtingen ontheven. Prestaties van de gesubrogeerde instellingen In de berekening van de vergoedingsvoorstellen moet er rekening worden gehouden met de prestaties die verstrekt worden krachtens de sociale wetgeving, de arbeidsongevallenwetgeving en/of elk ander verzekeringscontract met subrogatieclausule, alsook deze van de OCMW's.

15 Aansprakelijkheid en verzekeringsdekking F - l Algemeen principe Twijfel over de aansprakelijkheid en/of verzekeringsdekking De toegetreden maatschappijen verplichten zich ertoe de benadeelde personen te vergoeden op basis van de bepalingen van de overeenkomst, m zoverre hun verzekerde aansprakelijk is en voor zover de verzekeringsdekking verworven is zonder dat afbreuk wordt gedaan aan wat m artikel 4 lid 2 van de overeenkomst wordt gepreciseerd. Als er, wegens ernstige elementen, precieze vermoedens bestaan waardoor de aansprakelijkheid van de verzekerde en/of de verzekeringsdekking redelijkerwijze in twijfel kan worden getrokken, moet de toegetreden maatschappij op eigen initiatief de overlegging van het strafdossier vragen. Als de aansprakelijkheid van de verzekerde en/of de verzekeringsdekking bevestigd is, gaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen in op het ogenblik van de ontvangst van de gerechtelijke informatie. Deze twee alinea's betreffen niet de toepassing van artikel l, lid 2 van de overeenkomst. Regeling voor rekening van die wie het behoort Verdeling van de aansprakelijkheid Geen enkele nietigheid, verval of exceptie niet tegenstelbaar aan een benadeelde persoon, kan worden ingeroepen om de bepalingen van de overeenkomst niet toe te passen. De toegetreden maatschappij zal eventueel de toegekende bedragen kunnen regelen voor rekening van wie het behoort, zonder dat het bedrag ervan ten aanzien van de benadeelde persoon kan worden betwist. Als, op basis van de eerste gegevens waarover ze beschikt, blijkt dat de aansprakelijkheid van de verzekerde op zijn minst gedeeltelijk is betrokken en de dekking van het contract onbetwistbaar lijkt, verbindt de toegetreden maatschappij zich ertoe, een vergoedingsvoorstel te doen onder voorbehoud van aansprakelijkheid en van dekking, zonder te wachten op de gerechtelijk informatie. Na ontvangst van deze informatie zal het geval volgens de bepalingen van de overeenkomst worden behandeld, tenzij de aansprakelijkheid van de verzekerde niet betrokken is of de verzekeringsdekking ontbreekt.

16 Medische expertise G - l Wanneer? Binnen welke termijn? Vormen van het vergelijk - als de consolidatie van de toestand van de benadeelde persoon nog niet ingetreden is, of niet zal intreden binnen de drie maanden die op het ongeval volgen; - als het slachtoffer niet met de conclusies van de toegetreden maatschappij kan instemmen. Binnen de vier maanden na de datum van het ongeval, verbinden de toegetreden maatschappijen zich ertoe de minnelijke medische expertise voor te stellen. Dit kan tot stand komen : - hetzij in de vorm van een vergelijk tussen twee artsen die respectievelijk door de benadeelde persoon en door de toegetreden maatschappij worden aangewezen, met mogelijkheid van beroep op een derde arts, gekozen in gemeen overleg; - hetzij in de vorm van een vergelijk met aanwijzing van één enkele arts die in gemeen overleg gekozen wordt door de benadeelde persoon en de toegetreden maatschappij. Kosten Geen enkele kosten- en ereloonstaat voor artsen, of kosten voor speciale onderzoeken die de experts eventueel zullen uitvoeren, zullen ten laste van het slachtoffer worden gelegd, zelfs al is hij gedeeltelijk voor het ongeval aansprakelijk. De kosten en het ereloon van de arts die krachtens een verzekeringsdekking "Rechtsbijstand" aangewezen wordt, komen echter, in principe, ten laste van de maatschappij die deze dekking heeft verleend. Al deze kosten worden gedragen door de toegetreden maatschappijen in verhouding tot de aansprakelijkheid van hun respectieve verzekerden; als de aansprakelijkheid van elke verzekerde nog niet werd bepaald, zal een voorlopige verdeling worden uitgevoerd.

17 Toepassingscommissie H - l Bevoegdheid - de voorwaarden van de werking van de overeenkomst op algemeen vlak volgen; - toezien op de naleving van de bepalingen ervan; - elke wijziging bestuderen die ze kan verbeteren; - het indienen van elk voorstel die ze nuttig zal achten bij het Uitvoerend Bureau van de Afdeling Motorrijtuigen; - elke inbreuk op de overeenkomst of elke daad die de goede werking ervan in het gedrang kan brengen of het vertrouwen erin kan schaden, onderzoeken; - met de strikte toepassing van de overeenkomst, zonder zich daarom op het vlak van de verantwoordelijkheid m de plaats te stellen van de toegetreden maatschappijen, de dialoog tussen de betrokken partijen bevorderen en de naleving, door deze laatsten, van hun wederzijdse verplichtingen controleren, en hiervoor de volgens haar nodige en gepaste maatregelen treffen, zonder echter de belangen van de partijen bij eventuele lopende rechtszaken in gevaar te brengen; - een handleiding opstellen en bijwerken, volgens een periodiciteit die door de goede werking van de overeenkomst wordt ingegeven; De Toepassingscommissie doet uitspraak in laatste instantie. Niet-tegenwerpbaarheid van de uitspraken Inschakeling van de Toepassingscommissie De uitspraken van de Toepassingscommissie kunnen niet aan de partijen worden tegengeworpen buiten de strikte toepassing van de overeenkomst; zij kunnen er zich voor geen enkele gerechtelijke instantie op beroepen. - hetzij ambtshalve, hetzij op eigen initiatief; - hetzij op initiatief van een toegetreden maatschappij ten aanzien van een andere toegetreden maatschappij, wanneer de verplichte verzoening mislukt of wanneer de verwerende partij het verzoek om de verzoening niet binnen de 30 dagen beantwoordt; - hetzij op initiatief van de benadeelde persoon ten aanzien van een toegetreden maatschappij en in dit geval moet deze laatste haar verweermiddelen en conclusies meedelen. De inschakeling van de Commissie is verplicht en exclusief voor alle geschillen betreffende de toepassing van de overeenkomst.

18 Toepassingscommissie H - 2 Verzoening Procedure Elke betwisting betreffende de toepassing van de overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een verzoening tussen partijen alvorens voorgelegd te worden aan de Toepassingscommissie. Deze bestaat in het effectief uitwisselen van argumenten. De toegetreden maatschappijen duiden met dat doel één of meer verantwoordelijken aan en verbinden zich ertoe aan BWO de lijst van hun verzoeners mee te delen. Elk aan de Toepassingscommissie overgemaakt dossier moet voorafgaandelijk voorgelegd worden aan een verzoener. BWO zal een algemene lijst opstellen en bijhouden die aan elke verzoener zal meegedeeld worden. 1. De inschakeling van de Toepassingscommissie gebeurt door een aan het Secretariaat van de BWO, de Meeusplantsoen 29, 1000 Brussel, gerichte brief; het secretariaat handelt voor rekening van de Commissie. 2. Het Secretariaat van de BWO bevestigt ontvangst van de brief tot instelling van de procedure, vermeldt dit in een hiervoor aangelegd register (inschrijven op de rol) en verzoekt de betrokken partijen hun dossier te bezorgen binnen een maximumtermijn van 20 dagen vanaf de ontvangst van de brief tot instelling van de procedure. Deze moeten erover waken binnen dezelfde termijn hun argumenten en verweermiddelen onderling uit te wisselen. Het overmaken van het dossier aan het secretariaat verondersteld uitwisseling. 3. Uiterlijk na het verstrijken van de termijn van 20 dagen worden de brief tot instelling van de procedure, het bericht van ontvangst en de dossiers van de partijen door het Secretariaat aan de Voorzitter van de Commissie doorgestuurd, die de Commissie bijeenroept om de zaak te onderzoeken. 4. De Toepassingcommissie moet de datum van eventuele andere vergaderingen vastleggen om de zaak te behandelen en om uitspraak te doen. Als een partij haar dossier niet ingestuurd heeft, belet dit niet het onderzoek van de zaak door de Commissie; ze doet in dit geval enkel uitspraak op basis van de stukken waarover zij beschikt en haar uitspraak is contradictoir. 5. De uitspraak van de Toepassingscommissie wordt aan de partijen meegedeeld door het secretariaat van de BWO die de datum van de vonnisvelling evenals die van de kennisgeving aan de partijen noteert in het register van de inschrijving op de rol waarvan onder punt 2 sprake is; deze kennisgeving gebeurt via een brief. ^ ^^^^ $-

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Doelstelling van de overeenkomst Artikel 2 : Toepassingsgebied Artikel 3 : Vergoedingsgrenzen

Nadere informatie

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL «Aanrijding door voertuigen» 470 1 april 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen D. Principes en toepassingsmodaliteiten E. Vaststelling

Nadere informatie

Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating INHOUDSTAFEL

Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating INHOUDSTAFEL Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating 490 februari 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst BA Auto/BA Exploitatie. Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Exploitatie.

ASSURALIA Overeenkomst BA Auto/BA Exploitatie. Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Exploitatie. Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Exploitatie 490 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen D. Toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Overeenkomst met betrekking tot artikel 99 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen INHOUDSTAFEL

Overeenkomst met betrekking tot artikel 99 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen INHOUDSTAFEL 01.01.2017 ASSURALIA met betrekking tot artikel 99 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 530 INHOUDSTAFEL INLEIDING A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL 23.06.2003 ASSURALIA betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst 530 INHOUDSTAFEL INLEIDING A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL BIJLAGEN SCHADE BRAND 1 ASSURALIA Overeenkomst «Aanrijding door Voertuigen» Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» 470 1 april 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW Artikel 1. Bevoegdheid Arbitragereglement Bij het door de vzw Arbitrage georganiseerde scheidsgerecht waarvan de statuten ter beschikking worden gesteld op zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas). STATUTEN OHBV I. Algemene bepalingen Artikel 1: Doel Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN Ten geleide Overeenkomstig artikel 4 van het Algemeen Reglement 1 van de Raad van Bureaus, dat beoogt de verhouding te regelen tussen de nationale verzekeringsbureaus

Nadere informatie

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Art. 1. Deze wet is van toepassing: a) op de federale administratieve overheden; b) op de administratieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Het lijden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Barends Training

Algemene Voorwaarden Barends Training Algemene Voorwaarden Barends Training Artikel 1 Definities 1.1 Barends Training: Robin Barends, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59652748, alsook personeel dat werkzaam

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie