Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers DB Workum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum"

Transcriptie

1 Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers DB Workum 1

2 Schoolgids It Finster INHOUD bladzijde: Voorwoord Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school De vereniging doelstelling organisatie Inspraak: inschrijven als lid van Nije Gaast Wet bescherming Persoonsgegevens Directiestructuur Personeel: functies Hoofdstuk 2 de schoolstructuur Overlegmomenten ledenraad het algemeen bestuur teamvergaderingen de schoolcommissie De leerkracht de medezeggenschapsraad bij afwezigheid van de leerkracht nascholing stagiaires School en ouders inspraak communicatie en informatie open-huisavonden /spreekavonden/ ouderavonden/ huisbezoek / It Finsterpraat en It Finsterke ouderhulp financiële ouderbijdragen contributie / schoolgeld / zendingsgeld Verzekeringen ongevallenverzekering / schoolverzekering Klachtenprocedures onderwijs ongewenste intimiteiten en geweld Sponsoring Hoofdstuk 3 De identiteit van onze school De naam en onze missie De schoolregels: die ene regel Impopulaire maatregelen: Schorsing en verwijdering Hoofdstuk 4 De indeling De verdeling van de leerlingen over de groepen De indeling van het schoolgebouw Hoofdstuk 5 Het onderwijs Ontwikkelingen nieuwe methoden doorgaande lijn internationalisering zelfstandig werken ICT De leerstof arbeid met ontwikkelingsmateriaal godsdienstige vorming lezen Nederlandse taal Friese taal Engelse taal schrijven 2

3 rekenen wereldoriënterende vakken creatieve vakken bewegingsonderwijs Verdeling van de lessen per week De computer Hoofdstuk 6 Leerlingenzorg Aanmelding van nieuwe leerlingen Aandacht voor ieder kind Zorgleerlingen interne en externe procedure leerlinggebonden financiering ( rugzakje ) onderwijs aan zieke kinderen Speciaal basisonderwijs Weer samen naar school Verwijzing naar scholen voor speciaal basisonderwijs Extra begaafd De vorderingen leerlingvolgsysteem rapporten en spreekavonden huiswerk De resultaten Overgang Aanmelding voortgezet onderwijs Buitenschoolse activiteiten Overblijven Hoofdstuk 7 Wanneer en wat Schooltijden Gymnastiek Zwemles Afwezigheid van een leerling Vakantierooster Verlof Activiteitenrooster Hoofdstuk 8 Nog enkele bijzonderheden Kinderkleding Eten en drinken tijdens de pauze Verjaardagen van kinderen en leerkrachten Abonnementen op jeugdbladen Kosteloos materiaal verzamelen voor de school Oud papier Naar school: verkeersbrigade en de fiets Sportdag KSG-diensten Schoolfotograaf Hoofdstuk 9 Namen en adressen Ledenraad Bestuur Schoolcommissie Medezeggenschapsraad Teamleden Onderwijsondersteunend personeel KSG-commissie Hulpverlenende instanties rekenen wereldoriënterende vakken creatieve vakken bewegingsonderwijs

4 Voorwoord Workum, juli 2005 Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Hierbij ontvangt u de nieuwe schoolgids voor het schooljaar Alle belangrijke informatie over It Finster overzichtelijk bij elkaar. De gids is geschikt als eerste kennismaking voor wie onze school nog niet kent; daarnaast is het een handig naslagwerkje voor iedereen die kinderen bij ons op school heeft. U kunt lezen welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten er worden gehaald. Vooral nieuwe ouders kunnen op deze manier een goede indruk krijgen van de school, hetgeen hulp kan bieden bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze. Wij, personeel, ouders, medezeggenschapsraad, schoolcommissie en bestuur hebben veel zorg besteed aan de vorm en inhoud, maar suggesties voor verbetering zijn altijd van harte welkom. It Finster is een basisschool, centraal in de wijk De Ikkers, gelegen even buiten het oude centrum van Workum. De school wordt door ongeveer 150 leerlingen bezocht. Rondom de school is veel groenvoorziening aanwezig. Er bevinden zich geen drukke verkeerswegen om de school. It Finster is van oorsprong een protestants christelijke basisschool en vervult tevens een regiofunctie, daar het de enige p.c. basisschool in de omgeving is. Wij vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer is in de school en in de klassen. De kinderen moeten zich veilig kunnen voelen, met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat ieder kind tot zijn / haar recht kan komen. Hiermee is voor kinderen en leerkrachten de basis gelegd voor een goede schooltijd. Wij hopen dat u de schoolgids met veel plezier zult lezen en dat u zich al lezend een beeld kunt vormen van de school. Namens het team, Jaap Dekker 4

5 Hoofdstuk 1 De school Namen en adressen De vereniging: Vereniging voor Christelijk en Algemeen Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in de gemeenten Nijefurd/ Gaasterlân-Sleat. De werknaam van de vereniging is Nije Gaast. Onderwijsbureau Nije Gaast Eigen Haard 12 c, 8561 EX Balk De school: CBS It Finster Fûgelikkers DB Workum De vereniging De doelstelling van de vereniging: Deze nieuwe schoolvereniging wil 13 christelijke, één algemeen-bijzondere en één neutraal-bijzondere basisschool in stand houden. De organisatie van de Vereniging: De vereniging bestaat uit 15 scholen. De 15 scholen zijn verdeeld in 3 kwintetten. Onze school is ingedeeld bij: De Skoalfinne te Warns It Swannenêst te Molkwerum De Skutslús te Stavoren It Grovestinshôf te Koudum Elk kwintet heeft een eigen kwintet-directeur. Deze directeur is de schakel tussen de school en de algemene directie voor schoolse zaken. Het hoogste orgaan is de ledenraad. Elke school heeft 2 vertegenwoordigers in die raad. Deze ledenraad vergadert ongeveer twee keer per jaar. Het Algemeen Bestuur (AB) maakt het beleid van de nieuwe vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de ledenraad. Uit het AB wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld. Elke schoolcommissie benoemt uit haar midden een bestuurslid. Daarnaast kunnen externe deskundigen (max. 5) deel uit maken van het bestuur. 5

6 Inspraak Inschrijven als lid van Nije Gaast Een vereniging kan bestaan dankzij haar leden. Met elkaar bepalen zij hoe een vereniging eruit ziet en met elkaar bepalen zij wat goed is voor kinderen (uw eigen kind!) en leerkrachten. Wij kunnen niet zonder u! Iedereen die artikel 2 en 3 van de statuten van de Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in Gaasterlân-Sleat en Nijefurd ( Nije Gaast ) kan respecteren en die ouder is van kinderen die als leerling staan ingeschreven bij één van de scholen van de vereniging Nije Gaast, kan lid worden. Als lid kunt u met anderen verantwoordelijkheid dragen voor het Christelijk en/of Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in deze twee gemeenten. Aan ouders die hun kind(eren) aanmelden wordt gevraagd lid te worden van Nije Gaast. Het lidmaatschap is persoonlijk. Indien beide ouders en/of verzorgers stemrecht willen hebben dienen zij zich beiden op te geven. De contributie bedraagt 5,-. Om gekozen te kunnen worden in het bestuur van Nije Gaast of de schoolcommissie van uw school moet u lid zijn van Nije Gaast. Als lid van de vereniging wordt u ook uitgenodigd voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering van uw eigen school. Het inschrijfformulier als lid van Nije Gaast verstrekt de school. Bij dit inschrijfformulier horen ook de statuten van onze vereniging. Door lid te worden van de vereniging kunt u als ouder meepraten en meebeslissen over de ontwikkelingen binnen de vereniging en, wellicht nog belangrijker, binnen de scholen. Op deze wijze kunnen we waarborgen, dat de ouders een grote invloed hebben op het onderwijs aan hun kinderen. Ook is het mogelijk donateur te worden van de vereniging. De donatie bedraagt minimaal 2,50 per jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de schoolcommissie. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) Op 1 september 2001 is bovenstaande wet van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat persoonsgegevens van uw kind niet zomaar verwerkt en doorgegeven mogen worden aan derden. De gegevens die wij verwerken zijn: persoonsgegevens en onderwijskundige zaken (toetsgegevens, rapporten, e.d.) Deze gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan anderen verstrekt, maar voor scholen zijn er uitzonderingen, zoals bv. inspectie en schoolarts. U mag de gegevens van uw kind altijd (onder toezicht) inkijken en u heeft het recht veranderingen voor te stellen. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in een afgesloten (dossier)kast, conform het beleid dat in 2004 in Nije Gaast is vastgesteld. Een afschrift van ons beleid kunt u verkrijgen op school of bij het onderwijsbureau Directiestructuur De directie van de basisscholen wordt gevormd door de locatiedirecteur en de algemeen directeur. Op iedere school is een locatiedirecteur aangesteld, die verantwoordelijk is voor alle zaken, die de eigen school betreffen. Alle zaken, die met meerdere scholen te maken 6

7 hebben vallen onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur is tevens belast met de ondersteuning van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Wanneer u vragen/opmerkingen hebt m.b.t. de eigen basisschool moet u dus contact opnemen met de locatiedirecteur van uw eigen basisschool. De personen: Dhr. J.Dekker, locatiedirecteur. Dhr. E. van Hijum, wnd. algemeen directeur. Het personeel Het personeel, dat op onze basisscholen werkzaam is, heeft een benoeming bij het bestuur van de vereniging. Dit betekent in de praktijk, dat er ieder jaar opnieuw wordt bekeken op welke school de personeelsleden het volgend schooljaar kunnen/moeten werken. Het plan waarin dit wordt vastgelegd, wordt eerst besproken met de betrokken medezeggenschapsraden en schoolcommissies van de basisscholen en moet daarna worden goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Binnen onze basisscholen kennen we de volgende functies: Locatiedirecteur: Naast de verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen is deze persoon belast met de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de locatie. Groepsleerkracht: Een persoon, die verantwoordelijk is voor een groep leerlingen. Binnen de functie groepsleerkracht kunnen we nog een specifieke taak onderscheiden: Intern begeleider: Deze persoon is speciaal belast met de verantwoordelijkheid voor het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de groepsleerkrachten bij het helpen van leerlingen met problemen. Daarnaast neemt de intern begeleider speciale onderzoeken/ toetsen af bij leerlingen met problemen om de aard van de problemen te achterhalen en een behandelingsroute op te zetten. Onderwijsondersteunend personeel: schoolschoonmaaksters onderwijsassistenten 7

8 Hoofdstuk 2 de schoolstructuur Overlegmomenten De Ledenraad Dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Van elke school hebben 2 leden hierin zitting. Enkele belangrijke taken: het benoemen van het algemeen bestuur, het vaststellen van de verenigingsbegroting en van de jaarrekening en het toetsen van het bestuursbeleid. Algemeen bestuur: Het algemeen bestuur vergadert éénmaal per maand. De algemeen directeuren zijn hierbij aanwezig namens de scholen. Teamvergaderingen: Het team vergadert 1 keer per week bij toerbeurt op maandagmiddag en donderdagmiddag. Schoolcommissie: De schoolcommissie vergadert éénmaal per maand. De locatieleider en een teamlid ( bij toerbeurt) zijn hierbij aanwezig. De schoolcommissie is samen met het team het uitvoerend orgaan van de school en bestaat uit ouders van leerlingen. De leden van de schoolcommissie worden in de afdelingsledenraadvergadering gekozen door de stemgerechtigde ouders. De schoolcommissie bestaat uit maximaal 7 leden en uit enkele assisterende leden. De verdeling tussen deze beide functies wordt binnen de schoolcommissie in onderling overleg geregeld. De hoofdtaken (zoals ze in het reglement staan vermeld): de zorg voor het dagelijks beheer over de school het mede zorg dragen voor de identiteitsbewaking en ontwikkeling het mede uitvoeren van de door het bestuur genomen besluiten. Praktisch gezien betekent dat o.a.: zorgen voor het onderhoud van de school, de coördinatie van het ophalen van oud papier en het bepalen van het doel van de opbrengsten hiervan, de organisatie van de verkeersbrigade en van het overblijven van kinderen tussen de middag, het zitting hebben in de KSG-commissie en meedenken c.q. adviseren over onderwijsinhoudelijke zaken en over zaken het beleid van de school betreffende. En natuurlijk ook het mede -organiseren van feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, de laatste schooldag, etc. Ook de aandacht voor jubilea en verjaardagen behoort tot het werkterrein van de schoolcommissie, evenals de zorg voor koffie en thee tijdens open dagen en informatieavonden. Een veelheid aan werkzaamheden die gedaan moeten worden om onze school draaiende te houden. Zaken waarvoor het team niet de tijd heeft om dat te doen. Maar ook zaken die de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van de school duidelijk maakt. Want wij zijn samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze school. Daarom is de medewerking van veel ouders beslist noodzakelijk. Schroom niet om contact op te nemen met iemand van de schoolcommissie wanneer u denkt een steentje te kunnen bijdragen aan dit boeiende bouwwerk! 8

9 Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen bevoegd gezag, de ouders en het team. De MR. heeft medezeggenschap over de besluiten op schoolniveau die door het bevoegd gezag en het onderwijsteam genomen worden. Bovendien kan deze raad het personeel en bestuur van advies dienen. De MR. bestaat uit 6 leden( 3 ouders en 3 personeelsleden). De MR. vergadert gemiddeld éénmaal per maand. Dit is afhankelijk van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen. Normaal gesproken is vanuit de MR. één lid afgevaardigd naar de zgn. GMR. (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Echter om tot een evenredige vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten te komen in de GMR. wordt cbs It Finster dit jaar vertegenwoordigd door 2 leden. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komt gemiddeld éénmaal per maand bijeen en neemt besluiten die betrekking hebben op meerdere/ alle scholen van de vereniging. Algemene opmerking: Natuurlijk vindt er gedurende het schooljaar ook regelmatig overleg plaats tussen de verschillende geledingen. De leerkracht Bij afwezigheid van een leerkracht Wanneer een groepsleerkracht afwezig is vanwege A.D.V. wordt deze vervangen door een collega. In het weekschema staat dit al aangegeven. We streven ernaar om niet meer dan twee leerkrachten voor één klas te hebben. Meestal lukt dit, maar er zijn soms uitzonderingsgevallen. De vervanging bij scholing wordt per situatie bekeken. Vaak vindt scholing plaats buiten de reguliere schooltijden. Wanneer dit niet het geval is wordt er voor vervanging gezorgd. Dit betreft dan niet altijd iemand van onze eigen school, maar kan dus ook iemand van buiten zijn. Voor vervanging bij ziekte is er een lijst met invalkrachten aanwezig. Deze zijn op afroep beschikbaar als invaller. Jammer genoeg is deze lijst steeds kleiner geworden. Het is tegenwoordig erg moeilijk invalkrachten te krijgen. Indien mogelijk proberen we in bepaalde situaties de zaken intern op te lossen. Mocht dit niet meer kunnen, dan zijn we genoodzaakt kinderen naar huis te sturen. Nascholing Ieder jaar wordt de school overstelpt met een enorm nascholingsaanbod. Uit dit aanbod kan een keuze worden gemaakt. Dit kan een teamkeuze zijn, zodat we met z n allen naar een cursus gaan, maar er kan ook individueel op een cursus worden ingetekend. Stagiaires Dit cursusjaar worden er studenten geplaatst. Alvorens tot plaatsing wordt overgegaan is er een kennismakingsgesprek met de student(e), de directie en de aanwezige teamleden. De begeleiding van stagiaires geschiedt door de leerkracht van de klas waarin de stagiaire is geplaatst. De beoordeling en verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de leerkracht in wiens groep de stagiaire is geplaatst. 9

10 School en ouders Inspraak van de ouders Ouders hebben inspraak aangaande het schoolgebeuren op grond van het lidmaatschap van de schoolvereniging. In onze situatie is dat de vereniging voor Christelijke- en Algemeen Neutraal bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd (zie hoofdstuk 1). Tevens hebben 7 ouders zitting in de schoolcommissie en 3 ouders in de M.R. Communicatie en informatie Een goed contact tussen de ouders en de school is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Bovendien hebben de ouders van de leerlingen recht op zoveel mogelijk informatie wat betreft hun kinderen. Een goed contact komt van twee kanten. Wij stellen het op prijs dat de ouders contact opnemen met de school als er iets is. U mag er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. - Open-huisavonden Tijdens deze avonden worden ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind(eren) van zeven uur tot kwart voor acht het gemaakte werk te bekijken. Deze avonden zijn bestemd voor alle groepen. In het jaarplan staan de data vermeld. - Spreekavonden Twee keer per jaar (in januari/februari en in juni) wordt u uitgenodigd om met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van uw kind(eren). In november en april kunt u intekenen op de facultatieve spreekavond. Tijdens dit evaluatie moment is een tussenbalans opgemaakt van het welbevinden en de vorderingen van uw kind. Ouders van aandacht- en zorgleerlingen krijgen een uitnodiging om het aangepaste leerprogramma en of handelingsplan van hun kind met de leerkracht te bespreken. - Ouderavonden De schoolcommissie organiseert ieder cursusjaar bij voldoende belangstelling één of meer ouderavonden. De data hiervan worden later in het cursusjaar bekend gemaakt. 10

11 - Huisbezoek Voor huisbezoeken hanteren we de volgende uitgangspunten: * Nieuwe leerlingen groep 1 worden thuis bezocht door de leerkracht. * Nieuwe gezinnen (verhuizing) krijgen een bezoekje aan huis. * Bij langdurige ziekte (langer dan 1 week) komt de groepsleerkracht. * Indien er problemen zijn met een leerling (leerachterstand, sociale- en/of emotionele moeilijkheden etc.) dan kunnen zowel de ouders/verzorgers als ook de leerkrachten aangeven dat een huisbezoek gewenst is. - Schoolkrant ( It Finsterpraat ) Driemaal per jaar wordt u door verhalen, artikelen, gedichten, tekeningen enz. op de hoogte gehouden van wat er leeft binnen de school. U kunt zich (via de schoolcommissie) ook opgeven als redactielid. - Informatieblad ( It Finsterke ) Elke vier weken verschijnt het informatieblad It Finsterke. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school. cbs I t Finster Ouderhulp Heel veel activiteiten binnen de school kunnen niet doorgaan, zonder de hulp van de ouders. Zo zijn er elk jaar, naast de bestuurlijke taken zoals bestuur, MR, ledenraad en schoolcommisie, ouders nodig voor kookles, groepslezen, overblijven, verkeersbrigade, etc. U kunt zich hiervoor opgeven d.m.v. een intekenlijst die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Financiële bijdragen - Leden / donateurs Die ouders die lid willen worden van de Vereniging betalen jaarlijks hun contributie. Voor het nieuwe schooljaar is dat bedrag vastgesteld op 5,-. Donateurs betalen minmaal 2,50. 11

12 - Ouderbijdrage (schoolfonds) Ook dit schooljaar wordt er weer een beroep op u gedaan wat betreft de ouderbijdrage. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. De bedoeling van dit schoolfonds is een bijdrage te vragen voor uitgaven, die niet vergoed kunnen worden uit de overheidsgelden. Kerstfeest, paasfeest, sportdagen en sinterklaasfeest worden o.a. uit dit fonds bekostigd. Zie voor de bedragen het overzicht schoolgeld. - Zwemmen Het schoolzwemmen voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Nijefurd blijft voorlopig gehandhaafd, met dien verstande dat vanaf het nieuwe cursusjaar 2005/2006 de leerlingen van groep 5 niet meer deelnemen aan de zwemles. De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 3 en 4 bedraagt dit cursusjaar 66,-. - Schoolreisjes en kamp De kosten van zowel het schoolreisje en het kamp staan vermeld in het overzicht schoolgeld. - Schoolgeld Om administratieve redenen zijn de kosten van schoolreisje / schoolkamp, zwemmen enerzijds en de ouderbijdrage anderzijds samengevoegd tot één bedrag, het z.g.n. schoolgeld. U ontvangt in oktober een gespecificeerde nota. - - Overblijven Het overblijven wordt gecoördineerd door Gerda Brinksma, tel U kunt uw kind(eren) aanmelden op zondagavond tussen en uur, dit in verband met de weekplanning en het indelen van de overblijfmoeders. U kunt tevens de overblijfknipkaarten bij haar bestellen. 5 middagen x 1,50 = 7,50 10 middagen x 1,50 = 15,00 20 middagen x 1,30 = 26,00 De knipkaarten worden beheerd door de overblijfmoeders. De verrekening vindt plaats door middel van een factuur. Zending Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen voor de diverse zendingsprojecten waaraan de school meewerkt (waaronder 2 adoptiekinderen ). In It Finsterke wordt regelmatig aangegeven aan welke doelen wordt gegeven. Verzekeringen Ongevallenverzekering Het Algemeen Bestuur van de Vereniging Nije Gaast heeft voor alle leerlingen, die staan ingeschreven op de basisscholen, een schoolverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de eventuele restschade, die bestaat nadat een beroep is gedaan op de eigen WA-verzekering 12

13 van de ouders. Deze verzekering doet tevens dienst als een soort reisverzekering bij schoolreisjes, excursies, etc. In voorkomende gevallen kunt u altijd even contact opnemen met de locatiedirecteur van de eigen basisschool en kan bekeken worden of het zinvol is een beroep te doen op de genoemde scholierenongevallenverzekering. Schoolverzekering De school heeft de volgende verzekeringen gesloten voor leerlingen/ouders a. een ongevallenverzekering Deze verzekering is van kracht tijdens alle activiteiten waar we in schoolverband aan meedoen, zoals schoolreisjes, sportdagen, avondvierdaagse, schaatsen. Verder is meeverzekerd de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten. Materiële schade (kapotte bril, kapotte fiets enz.) valt hier niet onder. b. wettelijk aansprakelijkheidsverzekering Het bestuur heeft een WA-verzekering afgesloten voor de leerkrachten en ouders die werk in school doen. Deze verzekering biedt dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er moet dus sprake zijn van een verwijtbare fout. Tijdens de gymles een bal tegen de bril enz. valt daar niet onder. De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig handelen van leerlingen. Daarvoor zijn de ouders aansprakelijk. c. autocascoverzekering Ouders worden regelmatig gevraagd om als chauffeur mee te gaan met schoolactiviteiten. Daar zijn risico s aan verbonden. We kunnen de risico s niet wegnemen. Wel kunnen we de financiële gevolgen iets dragelijker maken. Daarom hebben wij deze verzekering gesloten. d. schadeverzekering inzittenden Deze verzekering dekt de persoonlijke schade die kan ontstaan tijdens ritten in opdracht van de school. Een eigen inzittendenverzekering is wel aan te bevelen. Meer informatie kunt u krijgen bij H. Smink: Klachtenprocedures De wet op het primair onderwijs voorziet er in dat betrokkenen bij het onderwijs zich voor klachten tot een bepaalde klachtencommissie kunnen wenden. In de eerste plaats is er de Klachtenprocedure voor het onderwijs en de tweede is de klachtenprocedure ongewenste intimiteiten en geweld. De Klachtenprocedure onderwijs heeft betrekking op klachten over het onderwijs, opvang van leerlingen, omgang van leerkrachten met leerlingen en dergelijke. Door Nije Gaast is de volgende procedure hiervoor vastgesteld: 13

14 Klachtenprocedure Onderwijs 1. Bij klachten/ problemen over uw kind(eren) altijd eerst kontakt opnemen met de leerkracht die de verantwoordelijkheid draagt voor uw kind(eren). 2. Kunt u niet overeenstemming bereiken dan neemt u kontakt op met de schoolleider. 3. Vindt u dat de klacht / het probleem nog niet is opgelost (of niet adequaat wordt opgelost) dan neemt u kontakt op met de kwintetdirecteur. 4. Blijft het probleem / klacht bestaan dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie staat in de schoolgids. De klacht moet schriftelijk ingediend worden. Vermeld moet worden wat de klacht is of welk probleem er speelt en welke procedure er tot nu toe is gevolgd om de klacht/het probleem op te lossen. U kunt de klachtencommissie vragen te bemiddelen en om een uitspraak te doen. 5. Vindt u dat de klacht/ het probleem niet adequaat wordt opgelost dan wordt in het reglement aangegeven wat er nog mogelijk is. U kunt zich ondermeer wenden tot de landelijke klachtencommissie. In de schoolgids staat het adres van deze commissie. 6. Anonieme klachten worden noch door het team, de schoolcommissie, de MR en klachtencommissie behandeld. Door Nije Gaast zijn twee personen aangesteld als klachtencommissielid: Drs. T. de Vos Dhr. D Stoker Richel 11 Nieuweweg PP Lemmer 8723 CZ Koudum Telefoon telefoon Nije Gaast is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Postbus AR Voorburg Klachtenprocedure Ongewenste intimiteiten en geweld Voor deze klachtenregeling heeft onze school zich aangesloten bij een provinciale commissie. Een compleet op schrift gestelde beschrijving van de te volgen procedure ligt ter inzage op school, bij het onderwijsbureau en bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon van onze eigen school is: Mevr. Betty de Boer, De Vereniging Nije Gaast heeft ook een drietal externe vertrouwenspersonen aangesteld, tot wie men zich kan wenden in geval van klachten: Mevr. M. Dijkstra Mevr. M. Jochems Hege Bouwen 18 Achter de Tuinen 1a 8566 JC Nijemirdum 8723 BV Koudum Het adres van het secretariaat van de provinciale commissie is: Metrium, Postbus BJ Leeuwarden. Algemene opmerking: De inspectie van het onderwijs heeft ons het volgende laten weten: Indien ouders, kinderen en andere onderwijsconsumenten vragen over het onderwijs in het algemeen of over de inspectie in het bijzonder hebben, dienen deze vragen bij één loket te worden ingediend. Vandaar dat 14

15 de regionale inspectiekantoren geen telefonische vragen van onderwijsconsumenten meer beantwoorden. Achter in de schoolgids staat het nieuwe adres vermeld alwaar informatie kan worden ingewonnen. Sponsoring Voor het bedrijfsleven kan de basisschool een aantrekkelijke doelgroep zijn voor sponsoractiviteiten. Immers de jeugd vertegenwoordigt een potentiële markt. Als een sponsor zich bij een school aanmeldt, dan kan het ook een kans zijn voor een basisschool. Immers extra gelden kunnen een welkome aanvulling mogelijk maken op het basispakket van de school. Daarnaast kunnen we vaststellen dat onze leerlingen ook behoren tot een gemakkelijk beïnvloedbare en dus kwetsbare groep. Met name die kwetsbaarheid vraagt onze aandacht en zorg. Leerlingen worden aan onze school toevertrouwd door de ouders en de samenleving. Die leerlingen hebben binnen onze school derhalve recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Vanuit die gedachte en onze verantwoordelijkheid naar ouders en leerlingen vinden wij het belangrijk dat aan de ene kant de uiterste voorzichtigheid geboden is ten aanzien van sponsoring, maar aan de andere kant, bij een juist hanteren van de mogelijkheden die sponsoring biedt, ook nieuwe kansen kunnen ontstaan voor de school. Om vooral de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen is het van belang dat team, schoolcommissie en Algemeen Bestuur toestemming verlenen aan iedere vorm van sponsoring. In de regelgeving is vastgelegd dat de MR in ieder geval haar instemming moet geven aan het aannemen van een vorm van sponsoring. Reglement sponsoring 1. Sponsoring van welke aard dan ook heeft de instemming nodig van het team, de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad van de eigen school. 2. Wanneer een plan tot sponsoring deze instemming heeft, wordt het als voorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 3. Een definitieve sponsorovereenkomst wordt opgesteld door de algemeen directeur en ondertekend door de volgende personen: - de betrokken sponsor - de locatiedirecteur van de betrokken school - de voorzitter van de schoolcommissie - de voorzitter van de medezeggenschapsraad - de voorzitter van het Algemeen Bestuur (of de algemeen directeur) 15

16 Hoofdstuk 3 de identiteit van onze school De naam van de school De naam It Finster dateert van In dat jaar is de school heropend nadat er op 1 augustus 1996 een fusie had plaatsgevonden tussen de beide protestants-christelijke scholen in Workum. It Finster is de opening in het schoolgebouw waardoor het licht van buiten naar binnen komt, dus ook het Licht van God. Geloof, hoop en liefde zijn stralen van dat Licht. It Finster als school is de plaats waar kinderen onderwijs ontvangen en voorbereid worden op hun taak in de maatschappij. Wanneer onze kinderen It Finster uitvliegen, net zoals Noach de vogels liet uitvliegen na de zondvloed, hopen wij dat God hen begeleidt op hun levensreis. Dit uitvliegen gebeurt in de wetenschap dat God Zijn verbond met ons mensen waar maakt. Hij laat ons nooit uit Zijn hand vallen. De grondslag van onze Vereniging is: De Bijbel als richtsnoer voor haar handelen in verhouding tot God, de naaste en haar omringende wereld. Binnen deze Schoolvereniging is cbs It Finster een moderne christelijke basisschool. De missie van onze school In iepening nei de takomst ( Een opening naar de toekomst ) Om onze missie tot een succes te maken hebben we een kind- en oudervriendelijke omgeving nodig. 16

17 Kindvriendelijk We proberen dan ook voor elk kind: * een veilige en liefdevolle omgeving te creëren, waarin het zich kan ontplooien tot een volwaardig persoon; * een plek te creëren waar kinderen zich gelukkig kunnen voelen; * begrip te hebben en aandacht te schenken aan zijn/haar specifieke problemen. Oudervriendelijk Een goed contact met de ouders is één van de voorwaarden voor goed onderwijs. We proberen de ouder(s): * het gevoel te geven altijd welkom te zijn; * serieus te nemen en tijd vrij te maken voor hun vragen; * regelmatig te informeren over hun kind(eren) en de activiteiten die plaatsvinden in school; * zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Grondslag en missie worden verenigd in de wijze waarop wij omgaan met de godsdienstige vorming en extra aandacht besteden aan kerkelijke feestdagen. Daarnaast streven we naar een situatie dat de grondslag en doelstelling duidelijk zichtbaar zijn in ons omgaan met elkaar en met de kinderen. Schoolregel De belangrijkste regel op onze school: Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, door je houding of door je taalgebruik. Kinderen leren de situatie inschatten. Je hebt rust in de klas nodig om goed te kunnen werken. Zij leren met eigen vrijheid om te gaan. Je maakt kinderen medeverantwoordelijk voor het eigen leren, spelen en werken. Je hebt de wet van die ene regel op je hand. Samen overleggen om een raam dicht te doen, anderen wijzen op storend gedrag of bijv. ook even een andere werkplek zoeken. Door elkaar aan te spreken op taal, houding en gedrag investeren we in de toekomst. We hopen dat het steeds meer een houding van kinderen zal worden eerst na te gaan of ze anderen niet storen met hun gedrag. Indien het kind bij herhaling zijn afspraak niet nakomt, wordt een afspraak met de ouders gemaakt en samen overleggen wij over hoe nu verder. Wij denken met uw hulp in deze buitengewone situaties een goede oplossing te kunnen vinden. Kinderen zullen ervaren en leren dat: zij competent zijn om zelf oplossingen te verzinnen; zij zelfstandig met de ander (leerkracht of medeleerling) kunnen overleggen; zij relaties kunnen verbeteren; zij zich beter voelen op school; het onderwijs meer dan vanzelf gaat. 17

18 We hopen, dat u als ouders/verzorgers er met uw kind(eren) over praat. Samen kunnen we dan veel ellende voorkomen. Impopulaire maatregelen Schorsing van een leerling Soms kan het nodig zijn om een leerling te schorsen gedurende een korte periode. Hierover zal ook altijd overleg met de inspectie en leerplichtambtenaar plaatsvinden. De redenen voor schorsing kunnen dezelfde zijn als die bij verwijdering. Schorsing is meestal de laatste stap naar verwijdering. Verwijdering van een leerling We hopen dat het nooit nodig zal zijn om een leerling gedwongen van school te verwijderen. Toch doet zich soms een situatie voor waarin dit de enige oplossing is. Denkt u aan ernstig en herhaaldelijk wangedrag van een leerling of van ouders. Voor verwijdering is in de Wet op het Primair Onderwijs een zeer zorgvuldige procedure voorgeschreven. In ons beleidsdocument is dit nader uitgewerkt. Bij een verwijdering zijn ook altijd de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar betrokken. Kort samengevat komt de procedure er op neer dat het bestuur van de school in uiterste instantie een besluit tot verwijdering kan nemen. Hierover moeten de ouders en de betrokken groepsleraar worden gehoord. Daarna wordt een definitief besluit schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De ouders hebben dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Als de ouders bezwaar maken moeten ze opnieuw worden gehoord, waarna het bestuur een beslissing neemt over het bezwaarschrift. Eventueel kunnen ouders daarna beroep aantekenen bij de rechtbank. Een verwijdering kan pas definitief ingaan als de school ook kan aantonen dat er minimaal gedurende acht weken is gezocht naar een andere school voor de leerling. Het volledige beleid ten aanzien van toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen kunt u ter inzage krijgen op school. Hoofdstuk 4 De indeling De verdeling van de leerlingen over de groepen De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Vanwege het aantal leerlingen heeft de school recht op 6 formatieplaatsen. Omdat we dus de 8 groepen van onze school moeten verdelen over deze 6 formatieplaatsen, hebben we op onze school te maken met combinatieklassen. Het onderwijs op onze school is zo ingericht, dat dit geen negatieve gevolgen voor de leerprestaties van uw kind(eren) heeft. In combinatiegroepen is het zelfs mogelijk dat er vanuit de verschillende groepen wederzijds positieve beïnvloeding plaats vindt. In de groepen 1 en 2 kunnen we bij combinatiegroepen bovendien de instroom van nieuwe leerlingen beter begeleiden, zodat we in deze groepen een zo optimaal mogelijk leerproces voor uw kind(eren) kunnen aanbieden. Soms moet een groep worden gesplitst i.v.m de grootte van de te vormen combinatiegroepen. Deze groep krijgt extra formatie toegewezen, zodat ook zij hier geen hinder van zullen ondervinden. De school bepaalt in 18

19 welke groep een kind wordt geplaatst. De ouders/verzorgers krijgen voor de zomervakantie bericht in welke groep hun kind(eren) is/zijn geplaatst. Plaatsing van kinderen in groepen 1 en 2: - Indeling kinderen groep 2: De kinderen die na de zomervakantie in groep 2 komen, wisselen van leerkracht. De kinderen die in groep 1a zaten, gaan na de vakantie naar groep 2b. De kinderen die in groep 1b zaten, gaan naar groep 2a. Bovenstaande geldt niet voor de kinderen die in groep 1 blijven. Zij houden hun eigen leerkracht. - De nieuwe instroom van leerlingen verdelen we zo veel mogelijk om en om over de 2 leerkrachten op volgorde van geboortedatum. Groepsplitsing Voor de splitsing van groepen gebruiken we de volgende criteria: a. Er mogen liefst geen broertjes of zusjes bij elkaar in de groep komen; b. De kinderen worden op alfabetische volgorde ingedeeld; c. Bij hoge uitzondering kan er gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Dit wordt binnen het team besproken en overlegd met de ouders. Op de teamvergadering wordt er uiteindelijk over beslist. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1a ochtend 2a middag 1b ochtend 2b middag 3 ochtend middag 4 ochtend middag 5 ochtend middag 6 / 7 ochtend middag 7 / 8 ochtend middag Meta Meta Marije Marije Anita Anita Joukje Joukje Marja Marja Klaas Klaas Sippy. Sippy Meta 1a / 1b vrij Marije 2a/2b Marije Anita Anita Joukje Joukje Jaap Jaap Klaas Klaas Sippy Sippy Meta Marije Anita Joukje / Catharina Jaap Klaas Sippy/Marja Meta Meta Marije Marije Anita Anita Catharina Catharina Marja Marja Klaas Klaas Sippy Sippy Meta Marije Anita Catharina Marja Marja Klaas Catharina Sippy Sippy Enkele opmerkingen bij het schema: Alle groepen hebben op woensdagmiddag vrij. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. Groep 1a en 1b heeft tevens op dinsdagmiddag vrij. 19

20 Meester Bert Wolters, de intern begeleider voor groep 3 t/m 8, is op maandag en donderdagmorgen aanwezig. Juf Betty de Boer, de intern begeleidster voor groep 1 t/m 3, is op woensdagmorgen aanwezig. Juf Immie Eekma, de onderwijsassistente, begeleidt een groepje rugzakleerlingen. Juf Marja begeleidt de rugzakleerlingen van groep 3 t/m 8. (voor informatie over rugzakleerlingen ; zie hoofdstuk 6) Indeling van het schoolgebouw Op pag. 20 staat de plattegrond van onze school afgebeeld. Hoofdstuk 5 Het onderwijs Ontwikkelingen Nieuwe methoden Ontwikkelingen in het onderwijs Als leerkrachten zijn wij voortdurend kritisch ten opzichte van het werk en de houding van de leerlingen. Regelmatig wordt op vergaderingen gesproken over de vorm en de inhoud van ons onderwijs. Daarbij staat de doorgaande lijn binnen de school centraal. Bovendien zijn er de afgelopen jaren al een aantal processen in werking gesteld, die tot doel hebben het onderwijs op school zo optimaal mogelijk te kunnen geven. We noemen hier: Nieuwe methoden Dit jaar richten wij ons als team op Goed Gelezen, dit is een nieuwe begrijpend en studerend lezen methode die gefaseerd wordt ingevoerd, dit houdt in dat de hoogste groepen nog een jaar met Wie dit Leest werkt. Daarnaast wordt Kind op Maandag vervangen door Trefwoord. Leefstijl De laatste decennia is de belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs sterk toegenomen. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en voor preventie van ongewenst gedrag. Ook voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten, zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, gevoelens uiten en leren van je fouten, onmisbaar. Het stimuleert emotionele intelligentie maar ook de cognitieve intelligentie. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen van gezond en redzaam gedrag. Bij het ontwikkelen en stimuleren van de gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol, daar jongeren op steeds jongere leeftijd beginnen te experimenteren met roken, drugs en alcohol. Ouders willen we graag bij de lessen betrekken door verschillende huiswerkopdrachten die de kinderen met hun ouders kunnen doen. Daarnaast willen we u graag informeren via ouderavonden en ouderworkshops wat de kinderen leren in de Leefstijllessen. Ook kunnen we samen met andere ouders van gedachten wisselen over de opvoeding van hun kinderen.. 20

Schoolgids 2015-2016. It Finster. Christelijke basisschool It Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Telefoon: 0515-542224 finster@nijegaast.

Schoolgids 2015-2016. It Finster. Christelijke basisschool It Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Telefoon: 0515-542224 finster@nijegaast. Schoolgids 2015-2016 It Finster Christelijke basisschool It Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Telefoon: 0515-542224 finster@nijegaast.nl Voorwoord Workum, september 2015 Geachte ouders, verzorgers en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b Maandinfo Maand: september 2014 Inhoud. In deze maandinfo wordt u geïnformeerd over de volgende zaken: Juf Sandra Twaalfhoven Nieuwe leerlingen Zorgleerlingen Gezonde School Teamstudiedag Infoavonden Basketbal-clinic

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 NIEUWSBRIEF September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 E: directie@cbsnederwoudlunteren.nl W: www.cbsnederwoudlunteren.nl Welkom

Nadere informatie

Beleid tav gescheiden ouders

Beleid tav gescheiden ouders Beleid tav gescheiden ouders School en informatie Scholen kunnen in een lastige situatie terecht komen als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein.

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Overblijfreglement OBS Molenakker

Overblijfreglement OBS Molenakker OVERBLIJFREGLEMENT OBS MOLENAKKER Definities Artikel 1. Ouders: Leerlingen: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen de leerlingen die zijn ingeschreven. Overblijfcommissie: een door de directie

Nadere informatie

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos 8. Personeel, bestuur en raden 8.1. Schoolbestuur VPCBO Ichthus is een vereniging. Een vereniging bestaat uit leden. Minstens eenmaal per jaar komen zij bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF September

NIEUWSBRIEF September NIEUWSBRIEF September 2011 www.dehoeksteen.nl info@dehoeksteen.nl Gravenburg Maresiusstraat 23, 9746 BH Groningen, tel: 050-2103434 Locatie Reitdiep Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen, tel 06-12557170

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Informatie over de periode

Informatie over de periode Informatie over de periode 1 t/m 31 mei 2016 Hieronder leest u enkele wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te onthouden. Wij willen u vragen de data vast in de agenda of op de kalender te noteren.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie