Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers DB Workum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum"

Transcriptie

1 Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers DB Workum 1

2 Schoolgids It Finster INHOUD bladzijde: Voorwoord Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school De vereniging doelstelling organisatie Inspraak: inschrijven als lid van Nije Gaast Wet bescherming Persoonsgegevens Directiestructuur Personeel: functies Hoofdstuk 2 de schoolstructuur Overlegmomenten ledenraad het algemeen bestuur teamvergaderingen de schoolcommissie De leerkracht de medezeggenschapsraad bij afwezigheid van de leerkracht nascholing stagiaires School en ouders inspraak communicatie en informatie open-huisavonden /spreekavonden/ ouderavonden/ huisbezoek / It Finsterpraat en It Finsterke ouderhulp financiële ouderbijdragen contributie / schoolgeld / zendingsgeld Verzekeringen ongevallenverzekering / schoolverzekering Klachtenprocedures onderwijs ongewenste intimiteiten en geweld Sponsoring Hoofdstuk 3 De identiteit van onze school De naam en onze missie De schoolregels: die ene regel Impopulaire maatregelen: Schorsing en verwijdering Hoofdstuk 4 De indeling De verdeling van de leerlingen over de groepen De indeling van het schoolgebouw Hoofdstuk 5 Het onderwijs Ontwikkelingen nieuwe methoden doorgaande lijn internationalisering zelfstandig werken ICT De leerstof arbeid met ontwikkelingsmateriaal godsdienstige vorming lezen Nederlandse taal Friese taal Engelse taal schrijven 2

3 rekenen wereldoriënterende vakken creatieve vakken bewegingsonderwijs Verdeling van de lessen per week De computer Hoofdstuk 6 Leerlingenzorg Aanmelding van nieuwe leerlingen Aandacht voor ieder kind Zorgleerlingen interne en externe procedure leerlinggebonden financiering ( rugzakje ) onderwijs aan zieke kinderen Speciaal basisonderwijs Weer samen naar school Verwijzing naar scholen voor speciaal basisonderwijs Extra begaafd De vorderingen leerlingvolgsysteem rapporten en spreekavonden huiswerk De resultaten Overgang Aanmelding voortgezet onderwijs Buitenschoolse activiteiten Overblijven Hoofdstuk 7 Wanneer en wat Schooltijden Gymnastiek Zwemles Afwezigheid van een leerling Vakantierooster Verlof Activiteitenrooster Hoofdstuk 8 Nog enkele bijzonderheden Kinderkleding Eten en drinken tijdens de pauze Verjaardagen van kinderen en leerkrachten Abonnementen op jeugdbladen Kosteloos materiaal verzamelen voor de school Oud papier Naar school: verkeersbrigade en de fiets Sportdag KSG-diensten Schoolfotograaf Hoofdstuk 9 Namen en adressen Ledenraad Bestuur Schoolcommissie Medezeggenschapsraad Teamleden Onderwijsondersteunend personeel KSG-commissie Hulpverlenende instanties rekenen wereldoriënterende vakken creatieve vakken bewegingsonderwijs

4 Voorwoord Workum, juli 2005 Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Hierbij ontvangt u de nieuwe schoolgids voor het schooljaar Alle belangrijke informatie over It Finster overzichtelijk bij elkaar. De gids is geschikt als eerste kennismaking voor wie onze school nog niet kent; daarnaast is het een handig naslagwerkje voor iedereen die kinderen bij ons op school heeft. U kunt lezen welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten er worden gehaald. Vooral nieuwe ouders kunnen op deze manier een goede indruk krijgen van de school, hetgeen hulp kan bieden bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze. Wij, personeel, ouders, medezeggenschapsraad, schoolcommissie en bestuur hebben veel zorg besteed aan de vorm en inhoud, maar suggesties voor verbetering zijn altijd van harte welkom. It Finster is een basisschool, centraal in de wijk De Ikkers, gelegen even buiten het oude centrum van Workum. De school wordt door ongeveer 150 leerlingen bezocht. Rondom de school is veel groenvoorziening aanwezig. Er bevinden zich geen drukke verkeerswegen om de school. It Finster is van oorsprong een protestants christelijke basisschool en vervult tevens een regiofunctie, daar het de enige p.c. basisschool in de omgeving is. Wij vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer is in de school en in de klassen. De kinderen moeten zich veilig kunnen voelen, met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat ieder kind tot zijn / haar recht kan komen. Hiermee is voor kinderen en leerkrachten de basis gelegd voor een goede schooltijd. Wij hopen dat u de schoolgids met veel plezier zult lezen en dat u zich al lezend een beeld kunt vormen van de school. Namens het team, Jaap Dekker 4

5 Hoofdstuk 1 De school Namen en adressen De vereniging: Vereniging voor Christelijk en Algemeen Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in de gemeenten Nijefurd/ Gaasterlân-Sleat. De werknaam van de vereniging is Nije Gaast. Onderwijsbureau Nije Gaast Eigen Haard 12 c, 8561 EX Balk De school: CBS It Finster Fûgelikkers DB Workum De vereniging De doelstelling van de vereniging: Deze nieuwe schoolvereniging wil 13 christelijke, één algemeen-bijzondere en één neutraal-bijzondere basisschool in stand houden. De organisatie van de Vereniging: De vereniging bestaat uit 15 scholen. De 15 scholen zijn verdeeld in 3 kwintetten. Onze school is ingedeeld bij: De Skoalfinne te Warns It Swannenêst te Molkwerum De Skutslús te Stavoren It Grovestinshôf te Koudum Elk kwintet heeft een eigen kwintet-directeur. Deze directeur is de schakel tussen de school en de algemene directie voor schoolse zaken. Het hoogste orgaan is de ledenraad. Elke school heeft 2 vertegenwoordigers in die raad. Deze ledenraad vergadert ongeveer twee keer per jaar. Het Algemeen Bestuur (AB) maakt het beleid van de nieuwe vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de ledenraad. Uit het AB wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld. Elke schoolcommissie benoemt uit haar midden een bestuurslid. Daarnaast kunnen externe deskundigen (max. 5) deel uit maken van het bestuur. 5

6 Inspraak Inschrijven als lid van Nije Gaast Een vereniging kan bestaan dankzij haar leden. Met elkaar bepalen zij hoe een vereniging eruit ziet en met elkaar bepalen zij wat goed is voor kinderen (uw eigen kind!) en leerkrachten. Wij kunnen niet zonder u! Iedereen die artikel 2 en 3 van de statuten van de Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in Gaasterlân-Sleat en Nijefurd ( Nije Gaast ) kan respecteren en die ouder is van kinderen die als leerling staan ingeschreven bij één van de scholen van de vereniging Nije Gaast, kan lid worden. Als lid kunt u met anderen verantwoordelijkheid dragen voor het Christelijk en/of Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in deze twee gemeenten. Aan ouders die hun kind(eren) aanmelden wordt gevraagd lid te worden van Nije Gaast. Het lidmaatschap is persoonlijk. Indien beide ouders en/of verzorgers stemrecht willen hebben dienen zij zich beiden op te geven. De contributie bedraagt 5,-. Om gekozen te kunnen worden in het bestuur van Nije Gaast of de schoolcommissie van uw school moet u lid zijn van Nije Gaast. Als lid van de vereniging wordt u ook uitgenodigd voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering van uw eigen school. Het inschrijfformulier als lid van Nije Gaast verstrekt de school. Bij dit inschrijfformulier horen ook de statuten van onze vereniging. Door lid te worden van de vereniging kunt u als ouder meepraten en meebeslissen over de ontwikkelingen binnen de vereniging en, wellicht nog belangrijker, binnen de scholen. Op deze wijze kunnen we waarborgen, dat de ouders een grote invloed hebben op het onderwijs aan hun kinderen. Ook is het mogelijk donateur te worden van de vereniging. De donatie bedraagt minimaal 2,50 per jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de schoolcommissie. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) Op 1 september 2001 is bovenstaande wet van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat persoonsgegevens van uw kind niet zomaar verwerkt en doorgegeven mogen worden aan derden. De gegevens die wij verwerken zijn: persoonsgegevens en onderwijskundige zaken (toetsgegevens, rapporten, e.d.) Deze gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan anderen verstrekt, maar voor scholen zijn er uitzonderingen, zoals bv. inspectie en schoolarts. U mag de gegevens van uw kind altijd (onder toezicht) inkijken en u heeft het recht veranderingen voor te stellen. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in een afgesloten (dossier)kast, conform het beleid dat in 2004 in Nije Gaast is vastgesteld. Een afschrift van ons beleid kunt u verkrijgen op school of bij het onderwijsbureau Directiestructuur De directie van de basisscholen wordt gevormd door de locatiedirecteur en de algemeen directeur. Op iedere school is een locatiedirecteur aangesteld, die verantwoordelijk is voor alle zaken, die de eigen school betreffen. Alle zaken, die met meerdere scholen te maken 6

7 hebben vallen onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur is tevens belast met de ondersteuning van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Wanneer u vragen/opmerkingen hebt m.b.t. de eigen basisschool moet u dus contact opnemen met de locatiedirecteur van uw eigen basisschool. De personen: Dhr. J.Dekker, locatiedirecteur. Dhr. E. van Hijum, wnd. algemeen directeur. Het personeel Het personeel, dat op onze basisscholen werkzaam is, heeft een benoeming bij het bestuur van de vereniging. Dit betekent in de praktijk, dat er ieder jaar opnieuw wordt bekeken op welke school de personeelsleden het volgend schooljaar kunnen/moeten werken. Het plan waarin dit wordt vastgelegd, wordt eerst besproken met de betrokken medezeggenschapsraden en schoolcommissies van de basisscholen en moet daarna worden goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Binnen onze basisscholen kennen we de volgende functies: Locatiedirecteur: Naast de verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen is deze persoon belast met de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de locatie. Groepsleerkracht: Een persoon, die verantwoordelijk is voor een groep leerlingen. Binnen de functie groepsleerkracht kunnen we nog een specifieke taak onderscheiden: Intern begeleider: Deze persoon is speciaal belast met de verantwoordelijkheid voor het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de groepsleerkrachten bij het helpen van leerlingen met problemen. Daarnaast neemt de intern begeleider speciale onderzoeken/ toetsen af bij leerlingen met problemen om de aard van de problemen te achterhalen en een behandelingsroute op te zetten. Onderwijsondersteunend personeel: schoolschoonmaaksters onderwijsassistenten 7

8 Hoofdstuk 2 de schoolstructuur Overlegmomenten De Ledenraad Dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Van elke school hebben 2 leden hierin zitting. Enkele belangrijke taken: het benoemen van het algemeen bestuur, het vaststellen van de verenigingsbegroting en van de jaarrekening en het toetsen van het bestuursbeleid. Algemeen bestuur: Het algemeen bestuur vergadert éénmaal per maand. De algemeen directeuren zijn hierbij aanwezig namens de scholen. Teamvergaderingen: Het team vergadert 1 keer per week bij toerbeurt op maandagmiddag en donderdagmiddag. Schoolcommissie: De schoolcommissie vergadert éénmaal per maand. De locatieleider en een teamlid ( bij toerbeurt) zijn hierbij aanwezig. De schoolcommissie is samen met het team het uitvoerend orgaan van de school en bestaat uit ouders van leerlingen. De leden van de schoolcommissie worden in de afdelingsledenraadvergadering gekozen door de stemgerechtigde ouders. De schoolcommissie bestaat uit maximaal 7 leden en uit enkele assisterende leden. De verdeling tussen deze beide functies wordt binnen de schoolcommissie in onderling overleg geregeld. De hoofdtaken (zoals ze in het reglement staan vermeld): de zorg voor het dagelijks beheer over de school het mede zorg dragen voor de identiteitsbewaking en ontwikkeling het mede uitvoeren van de door het bestuur genomen besluiten. Praktisch gezien betekent dat o.a.: zorgen voor het onderhoud van de school, de coördinatie van het ophalen van oud papier en het bepalen van het doel van de opbrengsten hiervan, de organisatie van de verkeersbrigade en van het overblijven van kinderen tussen de middag, het zitting hebben in de KSG-commissie en meedenken c.q. adviseren over onderwijsinhoudelijke zaken en over zaken het beleid van de school betreffende. En natuurlijk ook het mede -organiseren van feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, de laatste schooldag, etc. Ook de aandacht voor jubilea en verjaardagen behoort tot het werkterrein van de schoolcommissie, evenals de zorg voor koffie en thee tijdens open dagen en informatieavonden. Een veelheid aan werkzaamheden die gedaan moeten worden om onze school draaiende te houden. Zaken waarvoor het team niet de tijd heeft om dat te doen. Maar ook zaken die de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van de school duidelijk maakt. Want wij zijn samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze school. Daarom is de medewerking van veel ouders beslist noodzakelijk. Schroom niet om contact op te nemen met iemand van de schoolcommissie wanneer u denkt een steentje te kunnen bijdragen aan dit boeiende bouwwerk! 8

9 Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen bevoegd gezag, de ouders en het team. De MR. heeft medezeggenschap over de besluiten op schoolniveau die door het bevoegd gezag en het onderwijsteam genomen worden. Bovendien kan deze raad het personeel en bestuur van advies dienen. De MR. bestaat uit 6 leden( 3 ouders en 3 personeelsleden). De MR. vergadert gemiddeld éénmaal per maand. Dit is afhankelijk van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen. Normaal gesproken is vanuit de MR. één lid afgevaardigd naar de zgn. GMR. (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Echter om tot een evenredige vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten te komen in de GMR. wordt cbs It Finster dit jaar vertegenwoordigd door 2 leden. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komt gemiddeld éénmaal per maand bijeen en neemt besluiten die betrekking hebben op meerdere/ alle scholen van de vereniging. Algemene opmerking: Natuurlijk vindt er gedurende het schooljaar ook regelmatig overleg plaats tussen de verschillende geledingen. De leerkracht Bij afwezigheid van een leerkracht Wanneer een groepsleerkracht afwezig is vanwege A.D.V. wordt deze vervangen door een collega. In het weekschema staat dit al aangegeven. We streven ernaar om niet meer dan twee leerkrachten voor één klas te hebben. Meestal lukt dit, maar er zijn soms uitzonderingsgevallen. De vervanging bij scholing wordt per situatie bekeken. Vaak vindt scholing plaats buiten de reguliere schooltijden. Wanneer dit niet het geval is wordt er voor vervanging gezorgd. Dit betreft dan niet altijd iemand van onze eigen school, maar kan dus ook iemand van buiten zijn. Voor vervanging bij ziekte is er een lijst met invalkrachten aanwezig. Deze zijn op afroep beschikbaar als invaller. Jammer genoeg is deze lijst steeds kleiner geworden. Het is tegenwoordig erg moeilijk invalkrachten te krijgen. Indien mogelijk proberen we in bepaalde situaties de zaken intern op te lossen. Mocht dit niet meer kunnen, dan zijn we genoodzaakt kinderen naar huis te sturen. Nascholing Ieder jaar wordt de school overstelpt met een enorm nascholingsaanbod. Uit dit aanbod kan een keuze worden gemaakt. Dit kan een teamkeuze zijn, zodat we met z n allen naar een cursus gaan, maar er kan ook individueel op een cursus worden ingetekend. Stagiaires Dit cursusjaar worden er studenten geplaatst. Alvorens tot plaatsing wordt overgegaan is er een kennismakingsgesprek met de student(e), de directie en de aanwezige teamleden. De begeleiding van stagiaires geschiedt door de leerkracht van de klas waarin de stagiaire is geplaatst. De beoordeling en verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de leerkracht in wiens groep de stagiaire is geplaatst. 9

10 School en ouders Inspraak van de ouders Ouders hebben inspraak aangaande het schoolgebeuren op grond van het lidmaatschap van de schoolvereniging. In onze situatie is dat de vereniging voor Christelijke- en Algemeen Neutraal bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd (zie hoofdstuk 1). Tevens hebben 7 ouders zitting in de schoolcommissie en 3 ouders in de M.R. Communicatie en informatie Een goed contact tussen de ouders en de school is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Bovendien hebben de ouders van de leerlingen recht op zoveel mogelijk informatie wat betreft hun kinderen. Een goed contact komt van twee kanten. Wij stellen het op prijs dat de ouders contact opnemen met de school als er iets is. U mag er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. - Open-huisavonden Tijdens deze avonden worden ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind(eren) van zeven uur tot kwart voor acht het gemaakte werk te bekijken. Deze avonden zijn bestemd voor alle groepen. In het jaarplan staan de data vermeld. - Spreekavonden Twee keer per jaar (in januari/februari en in juni) wordt u uitgenodigd om met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van uw kind(eren). In november en april kunt u intekenen op de facultatieve spreekavond. Tijdens dit evaluatie moment is een tussenbalans opgemaakt van het welbevinden en de vorderingen van uw kind. Ouders van aandacht- en zorgleerlingen krijgen een uitnodiging om het aangepaste leerprogramma en of handelingsplan van hun kind met de leerkracht te bespreken. - Ouderavonden De schoolcommissie organiseert ieder cursusjaar bij voldoende belangstelling één of meer ouderavonden. De data hiervan worden later in het cursusjaar bekend gemaakt. 10

11 - Huisbezoek Voor huisbezoeken hanteren we de volgende uitgangspunten: * Nieuwe leerlingen groep 1 worden thuis bezocht door de leerkracht. * Nieuwe gezinnen (verhuizing) krijgen een bezoekje aan huis. * Bij langdurige ziekte (langer dan 1 week) komt de groepsleerkracht. * Indien er problemen zijn met een leerling (leerachterstand, sociale- en/of emotionele moeilijkheden etc.) dan kunnen zowel de ouders/verzorgers als ook de leerkrachten aangeven dat een huisbezoek gewenst is. - Schoolkrant ( It Finsterpraat ) Driemaal per jaar wordt u door verhalen, artikelen, gedichten, tekeningen enz. op de hoogte gehouden van wat er leeft binnen de school. U kunt zich (via de schoolcommissie) ook opgeven als redactielid. - Informatieblad ( It Finsterke ) Elke vier weken verschijnt het informatieblad It Finsterke. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school. cbs I t Finster Ouderhulp Heel veel activiteiten binnen de school kunnen niet doorgaan, zonder de hulp van de ouders. Zo zijn er elk jaar, naast de bestuurlijke taken zoals bestuur, MR, ledenraad en schoolcommisie, ouders nodig voor kookles, groepslezen, overblijven, verkeersbrigade, etc. U kunt zich hiervoor opgeven d.m.v. een intekenlijst die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Financiële bijdragen - Leden / donateurs Die ouders die lid willen worden van de Vereniging betalen jaarlijks hun contributie. Voor het nieuwe schooljaar is dat bedrag vastgesteld op 5,-. Donateurs betalen minmaal 2,50. 11

12 - Ouderbijdrage (schoolfonds) Ook dit schooljaar wordt er weer een beroep op u gedaan wat betreft de ouderbijdrage. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. De bedoeling van dit schoolfonds is een bijdrage te vragen voor uitgaven, die niet vergoed kunnen worden uit de overheidsgelden. Kerstfeest, paasfeest, sportdagen en sinterklaasfeest worden o.a. uit dit fonds bekostigd. Zie voor de bedragen het overzicht schoolgeld. - Zwemmen Het schoolzwemmen voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Nijefurd blijft voorlopig gehandhaafd, met dien verstande dat vanaf het nieuwe cursusjaar 2005/2006 de leerlingen van groep 5 niet meer deelnemen aan de zwemles. De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 3 en 4 bedraagt dit cursusjaar 66,-. - Schoolreisjes en kamp De kosten van zowel het schoolreisje en het kamp staan vermeld in het overzicht schoolgeld. - Schoolgeld Om administratieve redenen zijn de kosten van schoolreisje / schoolkamp, zwemmen enerzijds en de ouderbijdrage anderzijds samengevoegd tot één bedrag, het z.g.n. schoolgeld. U ontvangt in oktober een gespecificeerde nota. - - Overblijven Het overblijven wordt gecoördineerd door Gerda Brinksma, tel U kunt uw kind(eren) aanmelden op zondagavond tussen en uur, dit in verband met de weekplanning en het indelen van de overblijfmoeders. U kunt tevens de overblijfknipkaarten bij haar bestellen. 5 middagen x 1,50 = 7,50 10 middagen x 1,50 = 15,00 20 middagen x 1,30 = 26,00 De knipkaarten worden beheerd door de overblijfmoeders. De verrekening vindt plaats door middel van een factuur. Zending Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen voor de diverse zendingsprojecten waaraan de school meewerkt (waaronder 2 adoptiekinderen ). In It Finsterke wordt regelmatig aangegeven aan welke doelen wordt gegeven. Verzekeringen Ongevallenverzekering Het Algemeen Bestuur van de Vereniging Nije Gaast heeft voor alle leerlingen, die staan ingeschreven op de basisscholen, een schoolverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de eventuele restschade, die bestaat nadat een beroep is gedaan op de eigen WA-verzekering 12

13 van de ouders. Deze verzekering doet tevens dienst als een soort reisverzekering bij schoolreisjes, excursies, etc. In voorkomende gevallen kunt u altijd even contact opnemen met de locatiedirecteur van de eigen basisschool en kan bekeken worden of het zinvol is een beroep te doen op de genoemde scholierenongevallenverzekering. Schoolverzekering De school heeft de volgende verzekeringen gesloten voor leerlingen/ouders a. een ongevallenverzekering Deze verzekering is van kracht tijdens alle activiteiten waar we in schoolverband aan meedoen, zoals schoolreisjes, sportdagen, avondvierdaagse, schaatsen. Verder is meeverzekerd de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten. Materiële schade (kapotte bril, kapotte fiets enz.) valt hier niet onder. b. wettelijk aansprakelijkheidsverzekering Het bestuur heeft een WA-verzekering afgesloten voor de leerkrachten en ouders die werk in school doen. Deze verzekering biedt dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er moet dus sprake zijn van een verwijtbare fout. Tijdens de gymles een bal tegen de bril enz. valt daar niet onder. De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig handelen van leerlingen. Daarvoor zijn de ouders aansprakelijk. c. autocascoverzekering Ouders worden regelmatig gevraagd om als chauffeur mee te gaan met schoolactiviteiten. Daar zijn risico s aan verbonden. We kunnen de risico s niet wegnemen. Wel kunnen we de financiële gevolgen iets dragelijker maken. Daarom hebben wij deze verzekering gesloten. d. schadeverzekering inzittenden Deze verzekering dekt de persoonlijke schade die kan ontstaan tijdens ritten in opdracht van de school. Een eigen inzittendenverzekering is wel aan te bevelen. Meer informatie kunt u krijgen bij H. Smink: Klachtenprocedures De wet op het primair onderwijs voorziet er in dat betrokkenen bij het onderwijs zich voor klachten tot een bepaalde klachtencommissie kunnen wenden. In de eerste plaats is er de Klachtenprocedure voor het onderwijs en de tweede is de klachtenprocedure ongewenste intimiteiten en geweld. De Klachtenprocedure onderwijs heeft betrekking op klachten over het onderwijs, opvang van leerlingen, omgang van leerkrachten met leerlingen en dergelijke. Door Nije Gaast is de volgende procedure hiervoor vastgesteld: 13

14 Klachtenprocedure Onderwijs 1. Bij klachten/ problemen over uw kind(eren) altijd eerst kontakt opnemen met de leerkracht die de verantwoordelijkheid draagt voor uw kind(eren). 2. Kunt u niet overeenstemming bereiken dan neemt u kontakt op met de schoolleider. 3. Vindt u dat de klacht / het probleem nog niet is opgelost (of niet adequaat wordt opgelost) dan neemt u kontakt op met de kwintetdirecteur. 4. Blijft het probleem / klacht bestaan dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie staat in de schoolgids. De klacht moet schriftelijk ingediend worden. Vermeld moet worden wat de klacht is of welk probleem er speelt en welke procedure er tot nu toe is gevolgd om de klacht/het probleem op te lossen. U kunt de klachtencommissie vragen te bemiddelen en om een uitspraak te doen. 5. Vindt u dat de klacht/ het probleem niet adequaat wordt opgelost dan wordt in het reglement aangegeven wat er nog mogelijk is. U kunt zich ondermeer wenden tot de landelijke klachtencommissie. In de schoolgids staat het adres van deze commissie. 6. Anonieme klachten worden noch door het team, de schoolcommissie, de MR en klachtencommissie behandeld. Door Nije Gaast zijn twee personen aangesteld als klachtencommissielid: Drs. T. de Vos Dhr. D Stoker Richel 11 Nieuweweg PP Lemmer 8723 CZ Koudum Telefoon telefoon Nije Gaast is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Postbus AR Voorburg Klachtenprocedure Ongewenste intimiteiten en geweld Voor deze klachtenregeling heeft onze school zich aangesloten bij een provinciale commissie. Een compleet op schrift gestelde beschrijving van de te volgen procedure ligt ter inzage op school, bij het onderwijsbureau en bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon van onze eigen school is: Mevr. Betty de Boer, De Vereniging Nije Gaast heeft ook een drietal externe vertrouwenspersonen aangesteld, tot wie men zich kan wenden in geval van klachten: Mevr. M. Dijkstra Mevr. M. Jochems Hege Bouwen 18 Achter de Tuinen 1a 8566 JC Nijemirdum 8723 BV Koudum Het adres van het secretariaat van de provinciale commissie is: Metrium, Postbus BJ Leeuwarden. Algemene opmerking: De inspectie van het onderwijs heeft ons het volgende laten weten: Indien ouders, kinderen en andere onderwijsconsumenten vragen over het onderwijs in het algemeen of over de inspectie in het bijzonder hebben, dienen deze vragen bij één loket te worden ingediend. Vandaar dat 14

15 de regionale inspectiekantoren geen telefonische vragen van onderwijsconsumenten meer beantwoorden. Achter in de schoolgids staat het nieuwe adres vermeld alwaar informatie kan worden ingewonnen. Sponsoring Voor het bedrijfsleven kan de basisschool een aantrekkelijke doelgroep zijn voor sponsoractiviteiten. Immers de jeugd vertegenwoordigt een potentiële markt. Als een sponsor zich bij een school aanmeldt, dan kan het ook een kans zijn voor een basisschool. Immers extra gelden kunnen een welkome aanvulling mogelijk maken op het basispakket van de school. Daarnaast kunnen we vaststellen dat onze leerlingen ook behoren tot een gemakkelijk beïnvloedbare en dus kwetsbare groep. Met name die kwetsbaarheid vraagt onze aandacht en zorg. Leerlingen worden aan onze school toevertrouwd door de ouders en de samenleving. Die leerlingen hebben binnen onze school derhalve recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Vanuit die gedachte en onze verantwoordelijkheid naar ouders en leerlingen vinden wij het belangrijk dat aan de ene kant de uiterste voorzichtigheid geboden is ten aanzien van sponsoring, maar aan de andere kant, bij een juist hanteren van de mogelijkheden die sponsoring biedt, ook nieuwe kansen kunnen ontstaan voor de school. Om vooral de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen is het van belang dat team, schoolcommissie en Algemeen Bestuur toestemming verlenen aan iedere vorm van sponsoring. In de regelgeving is vastgelegd dat de MR in ieder geval haar instemming moet geven aan het aannemen van een vorm van sponsoring. Reglement sponsoring 1. Sponsoring van welke aard dan ook heeft de instemming nodig van het team, de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad van de eigen school. 2. Wanneer een plan tot sponsoring deze instemming heeft, wordt het als voorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 3. Een definitieve sponsorovereenkomst wordt opgesteld door de algemeen directeur en ondertekend door de volgende personen: - de betrokken sponsor - de locatiedirecteur van de betrokken school - de voorzitter van de schoolcommissie - de voorzitter van de medezeggenschapsraad - de voorzitter van het Algemeen Bestuur (of de algemeen directeur) 15

16 Hoofdstuk 3 de identiteit van onze school De naam van de school De naam It Finster dateert van In dat jaar is de school heropend nadat er op 1 augustus 1996 een fusie had plaatsgevonden tussen de beide protestants-christelijke scholen in Workum. It Finster is de opening in het schoolgebouw waardoor het licht van buiten naar binnen komt, dus ook het Licht van God. Geloof, hoop en liefde zijn stralen van dat Licht. It Finster als school is de plaats waar kinderen onderwijs ontvangen en voorbereid worden op hun taak in de maatschappij. Wanneer onze kinderen It Finster uitvliegen, net zoals Noach de vogels liet uitvliegen na de zondvloed, hopen wij dat God hen begeleidt op hun levensreis. Dit uitvliegen gebeurt in de wetenschap dat God Zijn verbond met ons mensen waar maakt. Hij laat ons nooit uit Zijn hand vallen. De grondslag van onze Vereniging is: De Bijbel als richtsnoer voor haar handelen in verhouding tot God, de naaste en haar omringende wereld. Binnen deze Schoolvereniging is cbs It Finster een moderne christelijke basisschool. De missie van onze school In iepening nei de takomst ( Een opening naar de toekomst ) Om onze missie tot een succes te maken hebben we een kind- en oudervriendelijke omgeving nodig. 16

17 Kindvriendelijk We proberen dan ook voor elk kind: * een veilige en liefdevolle omgeving te creëren, waarin het zich kan ontplooien tot een volwaardig persoon; * een plek te creëren waar kinderen zich gelukkig kunnen voelen; * begrip te hebben en aandacht te schenken aan zijn/haar specifieke problemen. Oudervriendelijk Een goed contact met de ouders is één van de voorwaarden voor goed onderwijs. We proberen de ouder(s): * het gevoel te geven altijd welkom te zijn; * serieus te nemen en tijd vrij te maken voor hun vragen; * regelmatig te informeren over hun kind(eren) en de activiteiten die plaatsvinden in school; * zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Grondslag en missie worden verenigd in de wijze waarop wij omgaan met de godsdienstige vorming en extra aandacht besteden aan kerkelijke feestdagen. Daarnaast streven we naar een situatie dat de grondslag en doelstelling duidelijk zichtbaar zijn in ons omgaan met elkaar en met de kinderen. Schoolregel De belangrijkste regel op onze school: Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, door je houding of door je taalgebruik. Kinderen leren de situatie inschatten. Je hebt rust in de klas nodig om goed te kunnen werken. Zij leren met eigen vrijheid om te gaan. Je maakt kinderen medeverantwoordelijk voor het eigen leren, spelen en werken. Je hebt de wet van die ene regel op je hand. Samen overleggen om een raam dicht te doen, anderen wijzen op storend gedrag of bijv. ook even een andere werkplek zoeken. Door elkaar aan te spreken op taal, houding en gedrag investeren we in de toekomst. We hopen dat het steeds meer een houding van kinderen zal worden eerst na te gaan of ze anderen niet storen met hun gedrag. Indien het kind bij herhaling zijn afspraak niet nakomt, wordt een afspraak met de ouders gemaakt en samen overleggen wij over hoe nu verder. Wij denken met uw hulp in deze buitengewone situaties een goede oplossing te kunnen vinden. Kinderen zullen ervaren en leren dat: zij competent zijn om zelf oplossingen te verzinnen; zij zelfstandig met de ander (leerkracht of medeleerling) kunnen overleggen; zij relaties kunnen verbeteren; zij zich beter voelen op school; het onderwijs meer dan vanzelf gaat. 17

18 We hopen, dat u als ouders/verzorgers er met uw kind(eren) over praat. Samen kunnen we dan veel ellende voorkomen. Impopulaire maatregelen Schorsing van een leerling Soms kan het nodig zijn om een leerling te schorsen gedurende een korte periode. Hierover zal ook altijd overleg met de inspectie en leerplichtambtenaar plaatsvinden. De redenen voor schorsing kunnen dezelfde zijn als die bij verwijdering. Schorsing is meestal de laatste stap naar verwijdering. Verwijdering van een leerling We hopen dat het nooit nodig zal zijn om een leerling gedwongen van school te verwijderen. Toch doet zich soms een situatie voor waarin dit de enige oplossing is. Denkt u aan ernstig en herhaaldelijk wangedrag van een leerling of van ouders. Voor verwijdering is in de Wet op het Primair Onderwijs een zeer zorgvuldige procedure voorgeschreven. In ons beleidsdocument is dit nader uitgewerkt. Bij een verwijdering zijn ook altijd de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar betrokken. Kort samengevat komt de procedure er op neer dat het bestuur van de school in uiterste instantie een besluit tot verwijdering kan nemen. Hierover moeten de ouders en de betrokken groepsleraar worden gehoord. Daarna wordt een definitief besluit schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De ouders hebben dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Als de ouders bezwaar maken moeten ze opnieuw worden gehoord, waarna het bestuur een beslissing neemt over het bezwaarschrift. Eventueel kunnen ouders daarna beroep aantekenen bij de rechtbank. Een verwijdering kan pas definitief ingaan als de school ook kan aantonen dat er minimaal gedurende acht weken is gezocht naar een andere school voor de leerling. Het volledige beleid ten aanzien van toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen kunt u ter inzage krijgen op school. Hoofdstuk 4 De indeling De verdeling van de leerlingen over de groepen De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Vanwege het aantal leerlingen heeft de school recht op 6 formatieplaatsen. Omdat we dus de 8 groepen van onze school moeten verdelen over deze 6 formatieplaatsen, hebben we op onze school te maken met combinatieklassen. Het onderwijs op onze school is zo ingericht, dat dit geen negatieve gevolgen voor de leerprestaties van uw kind(eren) heeft. In combinatiegroepen is het zelfs mogelijk dat er vanuit de verschillende groepen wederzijds positieve beïnvloeding plaats vindt. In de groepen 1 en 2 kunnen we bij combinatiegroepen bovendien de instroom van nieuwe leerlingen beter begeleiden, zodat we in deze groepen een zo optimaal mogelijk leerproces voor uw kind(eren) kunnen aanbieden. Soms moet een groep worden gesplitst i.v.m de grootte van de te vormen combinatiegroepen. Deze groep krijgt extra formatie toegewezen, zodat ook zij hier geen hinder van zullen ondervinden. De school bepaalt in 18

19 welke groep een kind wordt geplaatst. De ouders/verzorgers krijgen voor de zomervakantie bericht in welke groep hun kind(eren) is/zijn geplaatst. Plaatsing van kinderen in groepen 1 en 2: - Indeling kinderen groep 2: De kinderen die na de zomervakantie in groep 2 komen, wisselen van leerkracht. De kinderen die in groep 1a zaten, gaan na de vakantie naar groep 2b. De kinderen die in groep 1b zaten, gaan naar groep 2a. Bovenstaande geldt niet voor de kinderen die in groep 1 blijven. Zij houden hun eigen leerkracht. - De nieuwe instroom van leerlingen verdelen we zo veel mogelijk om en om over de 2 leerkrachten op volgorde van geboortedatum. Groepsplitsing Voor de splitsing van groepen gebruiken we de volgende criteria: a. Er mogen liefst geen broertjes of zusjes bij elkaar in de groep komen; b. De kinderen worden op alfabetische volgorde ingedeeld; c. Bij hoge uitzondering kan er gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Dit wordt binnen het team besproken en overlegd met de ouders. Op de teamvergadering wordt er uiteindelijk over beslist. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1a ochtend 2a middag 1b ochtend 2b middag 3 ochtend middag 4 ochtend middag 5 ochtend middag 6 / 7 ochtend middag 7 / 8 ochtend middag Meta Meta Marije Marije Anita Anita Joukje Joukje Marja Marja Klaas Klaas Sippy. Sippy Meta 1a / 1b vrij Marije 2a/2b Marije Anita Anita Joukje Joukje Jaap Jaap Klaas Klaas Sippy Sippy Meta Marije Anita Joukje / Catharina Jaap Klaas Sippy/Marja Meta Meta Marije Marije Anita Anita Catharina Catharina Marja Marja Klaas Klaas Sippy Sippy Meta Marije Anita Catharina Marja Marja Klaas Catharina Sippy Sippy Enkele opmerkingen bij het schema: Alle groepen hebben op woensdagmiddag vrij. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. Groep 1a en 1b heeft tevens op dinsdagmiddag vrij. 19

20 Meester Bert Wolters, de intern begeleider voor groep 3 t/m 8, is op maandag en donderdagmorgen aanwezig. Juf Betty de Boer, de intern begeleidster voor groep 1 t/m 3, is op woensdagmorgen aanwezig. Juf Immie Eekma, de onderwijsassistente, begeleidt een groepje rugzakleerlingen. Juf Marja begeleidt de rugzakleerlingen van groep 3 t/m 8. (voor informatie over rugzakleerlingen ; zie hoofdstuk 6) Indeling van het schoolgebouw Op pag. 20 staat de plattegrond van onze school afgebeeld. Hoofdstuk 5 Het onderwijs Ontwikkelingen Nieuwe methoden Ontwikkelingen in het onderwijs Als leerkrachten zijn wij voortdurend kritisch ten opzichte van het werk en de houding van de leerlingen. Regelmatig wordt op vergaderingen gesproken over de vorm en de inhoud van ons onderwijs. Daarbij staat de doorgaande lijn binnen de school centraal. Bovendien zijn er de afgelopen jaren al een aantal processen in werking gesteld, die tot doel hebben het onderwijs op school zo optimaal mogelijk te kunnen geven. We noemen hier: Nieuwe methoden Dit jaar richten wij ons als team op Goed Gelezen, dit is een nieuwe begrijpend en studerend lezen methode die gefaseerd wordt ingevoerd, dit houdt in dat de hoogste groepen nog een jaar met Wie dit Leest werkt. Daarnaast wordt Kind op Maandag vervangen door Trefwoord. Leefstijl De laatste decennia is de belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs sterk toegenomen. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en voor preventie van ongewenst gedrag. Ook voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten, zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, gevoelens uiten en leren van je fouten, onmisbaar. Het stimuleert emotionele intelligentie maar ook de cognitieve intelligentie. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen van gezond en redzaam gedrag. Bij het ontwikkelen en stimuleren van de gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol, daar jongeren op steeds jongere leeftijd beginnen te experimenteren met roken, drugs en alcohol. Ouders willen we graag bij de lessen betrekken door verschillende huiswerkopdrachten die de kinderen met hun ouders kunnen doen. Daarnaast willen we u graag informeren via ouderavonden en ouderworkshops wat de kinderen leren in de Leefstijllessen. Ook kunnen we samen met andere ouders van gedachten wisselen over de opvoeding van hun kinderen.. 20

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie