Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp"

Transcriptie

1 Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling zelfstandigheid en zelfredzaamheid zelfvertrouwen en respect sociaal-emotionele ontwikkeling cognitieve ontwikkeling creatieve ontwikkeling lichamelijke ontwikkeling borging van het pedagogisch beleid vier ogen principe 4. Aanmelding en inschrijven inschrijving plaatsing ouderovereenkomst kwaliteitsniveau dagdelen Relatie tot Montessorischool Waalsdorp 5. Praktische zaken dagindeling eten en drinken fruitbeurt hoofdluis kleren en zindelijk zijn speelgoed of iets anders mee wegbrengen en ophalen ziekte en absentie feestdagen en verjaardagen schoolreisje vakanties overgang naar de basisschool 6. Contacten en samenwerking externe partijen de Nederlandse Montessori Vereniging GGD EHBO 7. Informatie verstrekking website klassenouder oudercommissie contact tussen leidsters en ouders/verzorgers informatie extra handen avonden met ouders 2

3 8. Persoonlijke informatie over het kind 9. Ongevallen/ WA-verzekering 10. Klachtenregeling 11. Protocol kindermishandeling 12. Financiën Plaatsingvoorwaarden peutergroep Ouderbijdrage 3

4 1. Inleiding Woord vooraf In dit beleidsplan wordt de visie en de werkwijze van de peutergroep van Montessorischool Waalsdorp weergegeven. Verder is dit beleidsplan van belang om; a. ouders/verzorger en leidsters bekend te maken met de verschillende regels en normen in de peuterspeelzaal b. bij problemen en/of onbespreekbare misverstanden terug te kunnen grijpen op de vastgestelde regels en normen. De peutergroep is verbonden aan de montessorischool Waalsdorp. Dat betekent dat de peutergroep uitgaat van de pedagogische uitgangspunten van het Montessori onderwijs. Vestiging Vereniging Montessorischool Waalsdorp Utenbroekestraat PH Den Haag Telefoon Fax website De peutergroep is gevestigd in het gebouw van de Montessorischool Waalsdorp. 2. Doelstelling De peutergroep biedt ontplooiingsmogelijkheden aan peuters op motorisch, sociaal, emotioneel, cognitief en creatief gebied, uitgaande van de pedagogische uitgangspunten van het Montessorionderwijs: Leer het mij zelf te doen Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leidt tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van een kind. De leidster is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de peuter zoveel mogelijk te bevorderen. Dat kan door het kind goed te observeren en te kijken naar wat een kind op een bepaald moment zelf kan en wil doen. De leidster begeleidt en stimuleert de peuters zoveel mogelijk met oog voor de eigenheid en behoeften van het kind. Respect voor elkaar Respect voor elkaar is een basisvoorwaarde, zowel respect van de leidster voor de peuter, als voor de peuters onderling. Daarom leren de leidsters de peuters om behoedzaam en met respect met elkaar om te gaan, zowel fysiek als in de verbale omgang met elkaar. Welbevinden en veiligheid Een kind heeft rust en duidelijkheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. De peuters zijn ingedeeld in een vaste groep van maximaal zestien peuters met twee vaste leidsters. Bij ziekte wordt een leidster bij voorkeur vervangen door een leidster uit de andere groep of een vaste invalkracht. Doordat de kinderen altijd dezelfde gezichten zien, raken ze sneller vertrouwd en zullen ze zich goed kunnen ontplooien vanuit deze veiligheid. De dagindeling is gestructureerd in voor de peuters herkenbare onderdelen. De omgeving is `voorbereid`, dat wil zeggen dat er duidelijke kasten zijn met uitdagend spelmateriaal waaruit het kind zelf een keuze kan maken. Tegelijkertijd leren de peuters ook hun werkjes af te maken en het gebruikte speelgoed weer op te ruimen. 4

5 Gestructureerde dagindeling De dagindeling is gestructureerd in voor de peuters herkenbare programmaonderdelen. Er is ruimte voor vrij werken en spelen en er zijn momenten voor groepsactiviteiten, zoals samen een hapje eten en kringactiviteiten. Bij speciale gelegenheden, zoals de Kerstviering, wordt afgeweken van de structuur. Het is belangrijk dat alle peuters zoveel mogelijk ongestoord en met de volle aandacht van de leidsters het dagelijks programma kunnen doorlopen. Het is daarom prettig als de ouders/verzorgers niet te lang blijven bij het wegbrengen en ook niet later dan 8.30 komen. De peutergroep streeft ernaar om door bovengenoemde punten de peuters een gevoel van veiligheid, houvast en rust te geven en hen tegelijkertijd te stimuleren om zelf te ontdekken en samen te spelen met leeftijdgenootjes. Binnen- en buitenruimte De indeling van het lokaal is gericht op het verschaffen van duidelijkheid aan de peuters. Er is ruimte om aan tafels te werken, maar ook is er ruimte om op kleedjes op de grond te werken. De materialen liggen aantrekkelijk en overzichtelijk in de kasten. Regelmatig wordt er ander materiaal neergelegd. Op een enkel materiaal na ligt alles op kindhoogte. De kinderen kunnen de materialen zelf pakken. De kinderen wordt geleerd om de materialen na gebruik ook weer zelf op te bergen. Het is voor de kinderen duidelijk waar in de ruimte er met welk materiaal gespeeld kan worden. Ook is duidelijk welke activiteit op welke plek gedaan kan worden. In het lokaal zijn plekken met verschillende functies gecreëerd. Al naar gelang waar het kind behoefte aan heeft. Er zijn plakken waar een kind zich terug kantrekken om even rustig te spelen, zoals bijvoorbeeld de leeshoek en er zijn plekken die uitnodigen tot sociale contacten. De groep is naast de fysieke aanwezigheid van de kinderen en de leidsters ook aanwezig in de vorm van foto s in de leeshoek. De stopcontacten zijn afgeschermd, er wordt rekening gehouden met gevaarlijke voorwerpen zoals mesjes en lucifers, die hoog liggen buiten het bereik van de kinderen. De deur is beveiligd bij de scharnieren. Een keer per jaar wordt er een risicoinventarisatie veiligheid uitgevoerd. De uitkomsten van deze risico-inventarisatie worden besproken met de leidsters in het teamoverleg en naar aanleiding van de risico inventarisatie en de bespreking wordt een plan van aanpak gemaakt. De peuters maken gebruik van het speelplein van de basisschool. Indien er groepen van de basisschool buiten spelen, hebben de peuters een vaste plek toegewezen, waar ze rustig kunnen spelen. 3. Pedagogisch beleidsplan het kind volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan. Dit grondplan bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen die ieder mens doorloopt. Elke ontwikkelingsfase staat niet op zichzelf, maar legt de basis voor de volgende. Een gevolg van deze zienswijze is het belang dat Montessori hecht aan de eerste fase, de ontwikkelingsperiode van 0 tot 6 jaar. Ze onderscheidt daarin twee subfasen: van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 6 jaar. De periode van 0 tot 3 jaar: Deze is te beschrijven als de periode waarin het kind zich ontwikkelt via zijn `absorberende geest. Hiermee wordt de heel speciale wijze waarop het jonge kind informatie opneemt uit zijn omgeving bedoeld: de indrukken die het kind onbewust opdoet dringen door in zijn innerlijke leven en het kind verandert erdoor; hij bouwt aan zijn persoonlijkheid. Die omgeving moet dan ook zodanig zijn dat het kind er van kan profiteren. Het kind selecteert uit zijn omgeving dat wat het nodig heeft om bepaalde functies (praten, lopen, waarnemen enz.) te ontwikkelen. Dit selectief gericht zijn op bepaalde aspecten van de omgeving weerspiegelt een gevoelige periode van het kind. De taak van opvoeders is het kind de gelegenheid te geven veel indrukken en ervaringen op te doen. De periode van 3 tot 6 jaar Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Het is de gevoelige periode voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor oefeningen van het dagelijks leven. Een kenmerk van het kind is dat het zelf wil handelen en dat het aandacht heeft voor het nauwkeurige verloop van handelingen. Het kind herhaalt met plezier vele malen die aangeleerde handelingen vanuit een innerlijke behoefte. Van groot belang is een goed voorbereide omgeving waarin het kind aan zijn behoefte tot ontwikkeling kan en mag voldoen. 5

6 Volgen van de ontwikkeling De ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in de peutergroep wordt op een systematische wijze gevolgd. De peuterleidsters dragen zorg voor een gerichte signalering. De leidsters doen dit door middel van een gerichte observatie. Elk kind wordt in principe elke dag, dat het de peutergroep bezoekt geobserveerd. Er wordt gekeken naar de motoriek, de sociale omgang, de emotionele- en cognitieve ontwikkeling, de creativiteit en de concentratie. Aan de hand van de observaties zullen de leidsters tijdig signaleren wat een kind nodig heeft passend bij de ontwikkeling van dat moment. Indien de leidsters opmerken, dat een kind een bijzondere ontwikkeling doormaakt. Zullen de leidsters dit met de ouder(s)/verzorger(s) bespreken. Er wordt gekeken en overlegd naar wat er gedaan kan worden om het kind te helpen. Er zullen duidelijke vervolgafspraken worden gemaakt om de ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte te houden. De leidsters kunnen ten allen tijde gebruik maken van de expertise van de intern begeleider van Montessorischool Waalsdorp. De leidsters zullen de ouder(s)/verzorger(s) wijzen op relevante literatuur. Indien nodig worden de ouder(s)/verzorger(s) doorverwezen naar een passende instantie, die verdere ondersteuning kan bieden. De leidsters maken daarbij gebruik van de sociale kaart. Ouder(s)/verzorger(s) zullen op de hoogte worden gebracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag. In principe vinden er gedurende de peuterschoolperiode van het kind een tweetal gesprekken met de ouders plaats. Als het kind 3 à 4 maanden in de peutergroep zit, zal er een voortgangsgesprek tussen de ouders en de peuterleidsters plaatsvinden. Een tweede gesprek zal aan de hand van de zogenaamde peuterestafette worden gehouden als het kind doorgaat naar de basisschool. De ontwikkelingen van het kind op sociaal, cognitief, lichamelijk en motorisch gebied komen aan bod. Hierbij is de inbreng van de ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. Wij proberen samen met hen een zo n goed mogelijk beeld te schetsen van het kind met het oog op de toekomst op de basisschool. Belangrijk is de doorgaande leerlijn van kinderen en de aansluiting met het basisonderwijs. Het verslag in de vorm van de peuterestafette zal, na toestemming van de ouders, worden gegeven aan de onderbouw leidster, waar het kind geplaatst is met het behalen van de 4-jarige leeftijd. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leidt tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van een kind. De leidster is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de peuter zoveel mogelijk te bevorderen. Dat kan door het kind goed te observeren en te kijken naar wat een kind op een bepaald moment zelf kan en wil doen. De leidster begeleidt en stimuleert de peuters zoveel mogelijk met oog voor de eigenheid en behoeften van het kind. Deze manier van werken komt op diverse vlakken voor: bij troost, maar ook bij plezier maken; bij het reageren op de kinderen en eventueel ook door in te gaan op wat de kinderen aangeven; bij de manier van aanspreken en luisteren. Zelfvertrouwen en respect Het montessorimateriaal staat aantrekkelijk opgesteld in open kasten. Omdat het kind zelf het werk kan kiezen en het in een eigen tempo kan uitvoeren, krijgt het de kans dit met succes te doen. Op deze manier ontwikkelt een kind een sterk gevoel van zelfstandigheid en zelfvertrouwen als de eigen kennis en vaardigheden toenemen. Respect voor elkaar is een basisvoorwaarde, zowel respect van de leidster voor de peuter, als voor de peuters onderling. Daarom leert de leidster de peuters om behoedzaam en met respect met elkaar om te gaan, zowel fysiek als in de verbale omgang met elkaar. Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen in deze leeftijdsfase worden zich volgens de visie van Maria Montessori langzaam bewust van de groep waartoe zij behoren en de gedragingen die erbij passen. In dit stadium handelen ze niet meer voor zichzelf, maar voor de groep. Voor de sociale ontwikkeling is het ook van belang dat er verschillende leeftijden in een groep zitten. Hierdoor wordt de kinderen de mogelijkheid geboden sociaal gedrag te ontwikkelen. Ook bij huishoudwerkjes, zorg voor de omgeving en door de vrije werkkeuze krijgt het kind deze mogelijkheden. Het beste komt voort uit sociale ervaringen, die opgedaan worden in een groep kinderen. Door de verschillende leeftijden in een groep ontstaat er een kleine samenleving. De kinderen leren elkaar helpen en elkaar te waarderen. Zo ontstaat er respect en waardering voor elkaar. De kinderen helpen alleen wanneer dat werkelijk nodig is. Het kind zal van nature slechts in die situaties helpen waar het een bijdrage kan leveren. Kinderen helpen hen die zwakker zijn en vragen hulp aan hen die verder zijn in hun ontwikkeling. Elke groep heeft zijn eigen omgeving, die openstaat voor iedereen (andere kinderen en ouders e.d.) het kind kan in de voorbereide omgeving zelf op die dingen afgaan die zij nodig hebben voor hun ontwikkeling. De beperking in aantal en soort voorwerpen leert de kinderen samen werken en te delen. Door die ervaring in de klas ontwikkelt het kind de sociale vaardigheden, die het nodig heeft. Het leert dat het niet altijd direct kan doen waar het zin in heef 6

7 Cognitieve ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling kan niet los gezien worden van de cognitieve ontwikkeling. Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het om door middel van spelen/werken kennis op te doen. Er is voldoende materiaal voor elk ontwikkelingsniveau aanwezig. Zodat de kinderen altijd materiaal kunnen kiezen wat bij hun behoeftes en ontwikkeling past. Het spelmateriaal, zoals de winkel of de verkleedkleren, kan de kinderen in een rol brengen waarbij een kind even in een andere wereld kan zijn. De fantasie wordt ontwikkeld en getoetst aan de fantasie en de kennis van een kind waarmee gespeeld wordt. Met het montessorimateriaal, puzzels, kleuren, vormen en getallen wordt het denkvermogen gestimuleerd. Het helpt de peuter met het leren waar te nemen, te ordenen en te sorteren. Creatieve ontwikkeling De creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd in de werkwijze van de peutergroep. Door te spelen/werken ontwikkelt de peuter zijn creatieve vermogens. Door gebruik te maken van de volgende vijf disciplines (dansante vorming, literaire vorming, audiovisuele vorming, dramatische vorming en beeldende vorming) wordt de creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Lichamelijke ontwikkeling Tijdens de vrije en gerichte spelactiviteiten wordt de lichamelijke ontwikkeling van het kind geprikkeld. Bij de ontwikkeling van de motoriek gaat het om het verkrijgen van fysieke controle over deze bewegingen. Een maal per week gaat de groep naar het speellokaal waar ze gymlessen krijgen van de leidsters. Deze gymlessen variëren van bal spelen, dansen, huppelen etc. en sluiten aan bij de ontwikkeling en de belevingswereld van een kind in de peuterleeftijd. Borging van het pedagogisch beleid de basisschool Montessorischool Waalsdorp beschikt over een intern begeleider voor zowel de basisschool als de peutergroep. De leidsters van de peutergroep nemen contact op de met de intern begeleider bij een specifieke hulpvraag of doorverwijzing. De coördinator van de peutergroep zorgt voor de eenheid en draagt er zorg voor dat het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd. De peutergroep van Montessorischool Waalsdorp valt onder de basisschool. Dit betekent, dat de directeur van Montessorischool Waalsdorp regelmatig gesprekken voert met de coördinator van de peutergroep. Ook wordt door de directeur een maal per jaar met alle peuterleidsters een functioneringsgesprek gevoerd. De leidsters voeren geplande en niet geplande werkbesprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt er stil gestaan bij de ontwikkelingen van de kinderen, zowel individueel als in de groep. De ontwikkeling van de kinderen wordt uitgebreid besproken. Tijdens de geplande werkbesprekingen komen onderwerpen als pedagogisch beleid, huishoudelijke zaken en samenwerking aan de orde. Scholing pedagogisch medewerkers De leidsters zijn pedagogisch geschoold. Belangrijk is dat zij over de juiste competenties en vaardigheden beschikken om de jonge kinderen te begeleiden. Hierbij gaan wij uit van de volgende interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties tussen kinderen. De grondhouding is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. Alle leidsters zijn op de hoogte van haar visie en handelen hiernaar. Alle peuterleidsters beschikken over het certificaat van de cursus Montessorileidster voor het jonge kind. De leidsters houden zich goed op de hoogte van diverse ontwikkelingen door cursussen, literatuur en tijdschriften. De leidsters zijn aanwezig bij de maandelijkse intervisie, die in groepen samen met het team van de basisschool wordt gehouden. Montessorischool Waalsdorp houdt regelmatig studiedagen voor het team van de school. Ook hier is altijd een deel van de peuterleidsters bij aanwezig. Het onderwijsadviesbureau voor scholen in Den Haag HCO organiseert cursussen betreffende de ontwikkeling van het Jonge Kind. De leidsters van de peutergroep nemen hier regelmatig aan deel. De peutergroep is geabonneerd op het tijdschrift Kinderopvang en Montessori Mededelingen. 7

8 4-ogen principe Het vierogenprincipe betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van kinderen. De beroepskracht moet altijd gezien of gehoord worden door een andere volwassene. Het vierogen principe heeft tot doel om situaties te voorkomen, waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of mishandeling bij kinderen in de dagopvang. Het vierogen principe is bij peutergroep Waalsdorp op de volgende wijze gewaarborgd. De peutergroepen worden standaard geleid door twee leidsters. Zij zijn gedurende de hele ochtend bij de peuters aanwezig. De deuren van de sanitaire ruimtes staan open. In de aangrenzende ruimtes zijn het grootste gedeelte van de tijd, BSO-leidsters aanwezig. De basisschoolleerkachten komen geregeld langs. Bij uitstapjes gaan beide leidsters en hulpouder(s) mee. De oudercommissie van peutergroep Waalsdorp zal een keer per jaar tijdens een vergadering op de hoogte worden gebracht van de invulling van de veiligheid van de kinderen en het vierogen principe op de peutergroep. De oudercommissie heeft adviesrecht in de wijze van uitvoering. Het pedagogisch beleidsplan zal eens per vier jaar worden herzien en aan de oudercommissie ter advisering worden voorgelegd. 4. Aanmelding/inschrijving Inschrijving Bij het secretariaat van de school is een aanmeldingsformulier verkrijgbaar voor de peutergroep. Het verdient voorkeur uw kind dan meteen op te geven voor het basisonderwijs, aangezien een plaats in de peutergroep nog geen plaatsing op de basisschool garandeert. Kinderen kunnen vanaf twee en een half jaar deelnemen aan de peutergroep. Gezien de mogelijke wachtlijsten verdient het echter aanbeveling om de peuter al eerder op te geven. Plaatsing De indeling van de peutergroepen vindt per schooljaar plaats. In juni voorafgaande aan het schooljaar waarin de peuter zal starten krijgen de ouder(s)/verzorger(s) definitief bericht in welke groep hun kind geplaatst is. Ouderovereenkomst Voor nieuwe peuters is er een ouderovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door zowel de ouders als de directeur ondertekend. De ouderovereenkomst is geldig voor de termijn, waarop het kind de peutergroep van Montessorischool Waalsdorp bezoekt. Kwaliteitsniveau Voorafgaand aan plaatsing vindt er een gesprek plaats over het kwaliteitsniveau. Het kwaliteitsniveau van de peuterspeelzaal Montessorischool Waalsdorp valt in categorie 4. De ouder(s)/verzorger(s) worden via het beleidsplan schriftelijk geïnformeerd. Voor alle vragen over de peutergroepen kunnen de ouder(s)/verzorger(s) bij de leidsters terecht. Dagdelen Er zijn twee vaste peutergroepen en een gemengde 3 plus groep op Montessorischool Waalsdorp, elk bestaande uit maximaal zestien kinderen. Elke groep heeft zijn vaste twee leidsters. - maandag- en woensdagochtend ( ) - dinsdag- en donderdagochtend ( ) - vrijdagochtend 3 plus groep, bestaande uit peuters van 3 jaar en ouder uit zowel de maandag/woensdag groep als uit de dinsdag/donderdaggroep ( ) Relatie tot Montessorischool Waalsdorp Veel peuters van de peutergroep stromen, wanneer zij vier jaar zijn geworden, door naar Montessorischool Waalsdorp. De peuters zijn dan al vertrouwd met de omgeving, de basisschoolleerlingen, de leidsters en met de manier van onderwijs geven. Daarom wordt er in de peutergroepen ook bewust een relatie gelegd met de groepen in de onderbouw, door bijvoorbeeld werkjes te laten zien, of samen te spelen op het speelplein bij de zandbak. Kinderen uit de onderbouw komen regelmatig werkjes laten zien in de peutergroep. Alle kinderen van de basisschool komen trakteren voor hun verjaardag bij de leidster. Regelmatig komen oudere kinderen helpen bij de peuters. Bij de voorstellingen van school gaat een klein groepje van de peuters kijken. De stap naar `de grote school is dan ook voor veel peuters niet zo groot. 8

9 Ter oriëntatie voor ouders/verzorgers wordt er iedere eerste donderdag van de maand op de Montessorischool Waalsdorp een informatieochtend gegeven. Er wordt dan algemene informatie over onze school en een rondleiding door het schoolgebouw gegeven, waarbij ook de peutergroep aan bod komt. 5. Praktische zaken dagindeling De ochtenden verlopen grotendeels gelijk. Zo is er ruimte voor vrij werken, waarbij de zelfstandigheid van de peuters wordt gestimuleerd, omdat ze zelf mogen kiezen wat ze gaan doen. Er wordt gegeten en gedronken, verhaaltjes gelezen en liedjes gezongen. Er is ruimte voor handvaardigheid of een speciale activiteit als het maken van soep. Een deel van de tijd wordt besteed aan beweging in het grote speellokaal van de school of buiten. De leidsters geven lesjes aan de kinderen op verschillend gebied. Zoals bijvoorbeeld taalvaardigheid. Eten en drinken De kinderen kiezen zelf de tijd, wanneer ze iets willen eten en drinken. In het lokaal is een vaste plek, waar het, grotendeels biologische, eten staat. Ze kunnen een cracker of rijstewafel smeren met pindakaas of smeerkaas. We houden rekening met kinderen met een allergie en voor hen zal er zeker ook iets aanwezig zijn. Er staan karaffen met water klaar, zodat de kinderen een glas water voor zichzelf kunnen inschenken. Na afloop wassen de kinderen alles af. Vanuit de Montessori-gedachte willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk zelf doen. Het is dus niet nodig om een trommeltje en iets te drinken mee te geven. De bijdrage voor het eten bedraagt 0,70 cent per week voor 2 dagdelen en 0,85 cent per week voor 3 dagdelen. Deze bijdrage wordt tezamen met de ouderbijdrage geïncasseerd. Fruitbeurt Elke week krijgt één kind uit de groep een fruitbeurt. Als het kind aan de beurt is, neemt hij/zij die week fruit mee voor de hele groep, dat dan door hem/haar op school wordt schoongemaakt en gedeeld. Dit komt neer op 2 à 3 maal per schooljaar. Per ochtend vragen wij 3 appels en 2 stuks ander fruit of bijvoorbeeld paprika, komkommer of wortel. Dit kan uw peuter bij binnenkomst in de fruitmand leggen. Hoofdluis Een bijna niet uit te roeien fenomeen is de hoofdluis. Hoe eerder we weten dat er luizen zijn, hoe sneller verdere besmetting voorkomen kan worden. Daarom hebben wij een wekelijkse controle per toerbeurt, uitgevoerd door alle ouders. Het systeem is simpel, als jullie kind de fruitbeurt heeft, hebben jullie de luiscontrolebeurt. Luiscontrole houdt in dat één van de ouders van de kinderen, alle peuters even nakijkt op hoofdluis. Dit duurt ongeveer een kwartier. Het is niet nodig om een luizenkam mee te nemen. Ons beleid is dat bij constatering van luizen of neten het betreffende kind opgehaald moet worden. Na behandeling mag het kind weer terugkomen. Ter preventie vragen we u ons te melden als uw kind luis heeft gehad, zodat we extra alert kunnen zijn. Informatie over hoofdluis is bij ons te krijgen. Kleren en zindelijk zijn Indien de kinderen nog niet zindelijk zijn, is het fijn als het kind een tas met een luier meeneemt. Wij hebben schoonmaakdoekjes. Is het kind net zindelijk, dan kan er wel eens een ongelukje gebeuren. In deze periode is het prettig als het kind één setje extra kleren meekrijgt. Wij hebben ook een klein voorraadje extra kleren. Speelgoed of iets anders mee Peuters willen soms iets van huis naar de speelzaal meenemen. We willen dit zoveel mogelijk beperken tot bijvoorbeeld een knuffel, die troost biedt bij het wennen of het laten zien van een cadeau. Het kind zal het meegebrachte wel moeten delen met de andere kinderen. Degene die ophaalt, zal er aan moeten denken om dit weer mee naar huis te nemen. Achtergebleven spullen leggen we in de mand op de gang. We vragen u regelmatig in de mand te kijken. wegbrengen en ophalen De peuterspeelzaal hecht er waarde aan dat peuters zoveel mogelijk ongestoord en met de volle aandacht van de leidster het dagelijks programma kunnen doorlopen. Daarom is het prettig als alle peuters op tijd binnenkomen en dat de ouders/verzorgers binnen een kwartier na aanvang weer weggaan. 9

10 Ziekte en absentie Bij absentie graag de school bellen. Hiervoor staat het antwoordapparaat aan, uw boodschap wordt genoteerd. U kunt ook een sms naar sturen Bij ziekte (koorts boven de 38 C, diarree, keel- en/of oorontsteking, infectieziekten) mag een peuter in verband met infectiegevaar niet naar de peutergroep komen. Mocht een peuter tijdens het verblijf op de peutergroep ziek worden, dan worden de ouders/verzorgers gebeld om de peuter op te halen. Relevante kinder- of infectieziekten (bijvoorbeeld rode hond, kinkhoest of waterpokken) dienen gemeld te worden bij de leidsters, zodat andere ouders/verzorgers gewaarschuwd kunnen worden. In het lokaal van de peuters ligt een map van de GGD, waarin een lijst van kinder- en infectieziekten is opgenomen. Feestdagen en verjaardagen De verjaardag van een peuter wordt in de eigen groep gevierd. Vaak een reuze spannende dag. De jarige wordt in het zonnetje gezet en mag iets trakteren. Het is prettig als de traktatie klein wordt gehouden en het liefst niet te zoet is. Sinterklaas, Kerstmis en Pasen worden uitgebreid gevierd in de peutergroep Schoolreisje Één keer per jaar gaan we met de tram naar kinderboerderij t Waaygat. Dit is het peuterschoolreisje. De peuters vinden dit altijd erg leuk en spannend. Vakanties Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de peutergroep gesloten. Het actuele vakantierooster kunt u vinden op Overgang naar de basisschool als een peuter vier jaar wordt, gaat hij/zij veelal meteen door naar Montessorischool Waalsdorp. De peutergroep stelt zich tot doel de overgang naar de basisschool zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen. De inbedding van de peutergroepen in Montessorischool Waalsdorp is hierbij een groot voordeel. Het afscheid van de peutergroep is daarom veelal ook geen echt afscheid, maar eerder een vrij natuurlijke overgang naar een andere setting. 6. Contacten en samenwerking met externe partijen de Nederlandse Montessori Vereniging Montessori peutergroepen zijn vertegenwoordigd bij de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) in de Sectie Het Jonge Kind. Deze Sectie draagt zorg voor de opleiding van montessorileidster voor het jonge kind. Ook wordt er jaarlijks een kennisdag voor de leidsters georganiseerd. Voor meer informatie betreffende de NMV verwijzen wij naar de website GGD De Gemeentelijke Gezondheidsdienst houdt regelmatig inspectie bij de peuterspeelzaal. De leidsters worden door de GGD en de gemeente op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, die betrekking hebben op het peuterspeelzaalwerk. EHBO Twee van de drie leidsters zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma. 10

11 Informatieverstrekking Website Op de website vindt u de informatie over de peutergroep. Klassenouder Iedere groep heeft een eigen klassenouder, deze fungeert als aanspreekpunt en coördinator tussen ouders/verzorgers en leidsters. Bij bijzondere activiteiten helpt de klassenouder veelal mee. De peutergroep streeft ernaar dat alle ouders/verzorgers van de peuters zich betrokken voelen bij de school. Oudercommissie De oudercommissie heeft een adviserende, informerende en signalerende rol op belangrijke beleidsonderwerpen van de peutergroep. De commissie onderhoudt het contact met de andere ouders. Ook fungeert de commissie als aanspreekpunt bij klachten van ouders. De oudercommissie komt samen met de coördinator van de peuters drie keer per jaar bijeen. De oudercommissie zal bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 leden. De leden zijn ouder van een kind, dat de peutergroep van Montessorischool Waalsdorp bezoekt. Bij voorkeur zijn de ouders afkomstig uit zowel de maandag, woensdag groep en de dinsdag, donderdag, vrijdag groep. contact tussen leidsters en ouders/verzorgers De leidsters zijn in principe elke ochtend bij het halen en brengen beschikbaar om zaken te bespreken. Mocht er behoefte zijn om bepaalde dingen wat uitgebreider te bespreken dan kunnen de ouders/verzorgers hiervoor een aparte afspraak maken met de leidster. Informatie In het halletje, boven de peuterkapstokken hangt een prikbord van de peutergroepen. Hier staan mededelingen over de peuteractiviteiten en algemene zaken. Per worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten en zaken betreffende de peutergroep. Extra handen Soms hebben we extra handen nodig, zoals bij het schoolreisje, koken, bakken en de wandelingen. Regelmatig zal er op het prikbord een lijstje hangen, waarop u zich kunt inschrijven. U kunt het altijd aan de leidsters doorgeven als u geïnteresseerd bent mee te helpen met één van genoemde activiteiten. Avonden met ouders Kennismakingsavond. Eenmaal per jaar wordt een kennismakingsavond georganiseerd voor de ouders/verzorgers van alle peuters. Hierbij vertellen de leidsters over de werkwijze van de peutergroep. Ook komt de visie van Maria Montessori aan de orde en hoe deze aansluit op het werken met het jonge kind. De ouders zullen worden ingelicht over de oudercommissie. Knutselavond Op een avond in november maken alle ouders een cadeautje voor hun eigen kind dat door Sinterklaas gegeven zal worden tijdens zijn bezoek aan de peuters. Wij zorgen voor het idee en de materialen. Schoonmaakavond Twee keer per jaar is er een schoonmaakweek. Gedurende een week kunnen alle ouders tijdens de schooluren materialen schoonmaken. Deze weken zijn in oktober en in februari. In mei is er een schoonmaakavond met alle ouders. Tijdens het schoonmaken kunnen ouders met elkaar kennis maken. We besluiten de avond met een hapje en een drankje. Op alle avonden zullen er boeken met betrekking tot Montessori onderwijs en het jonge kind ter inzage liggen. 11

12 8. Persoonlijke informatie over het kind Ten behoeve van de GGD wordt er een dossier bijgehouden waarin de gegevens van elke peuter betreffende de gezondheid bewaard worden. De GGD houdt een jaarlijkse inspectie van de peuterspeelzaal. In hoofdstuk 3 van dit informatieboekje staat de informatie betreffende de persoonlijke ontwikkeling van het kind op lichamelijk/motorisch en sociaal/emotioneel gebied. 9. Ongevallen/WA-verzekering De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering afgesloten voor alle kinderen op Montessorischool Waalsdorp. 10. Klachtenregeling Interne klachtenprocedure De leidsters doen hun best om het onderwijs en de zorg voor de peuters zo goed mogelijk te verzorgen en het verblijf op de peutergroep zo veilig en plezierig mogelijk te laten zijn. Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Mocht u een probleem of vraag hebben, dan kunt u het beste tijdig contact opnemen met een van de leidsters om een oplossing te zoeken. Wanneer u er samen met de leerkracht niet uitkomt, kunt u een afspraak maken met de directie. Dit geldt ook wanneer u een algemenere vraag/klacht heeft over school. Mocht ook dit naar uw mening niet voldoende opleveren, dan kunt u zich wenden tot de oudercommissie van peutergroep Waalsdorp. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn om het probleem op te lossen, of het misverstand uit de wereld te helpen. Externe klachtenprocedure Als een klacht intern niet kan worden opgelost, dan kunt u de externe klachtencommissie inschakelen. Het klachtenreglement ligt op school ter inzage. Mocht u een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal nogmaals proberen binnen de school een oplossing te vinden. Wanneer ook dit niet voldoende oplevert, en de klager dat wil, helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Peutergroep Montessorischool Waalsdorp is aangesloten bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is Stieneke Stokman, telefoon of , Het adres van Klachtencommissie Kinderopvang is Postbus 21, 3738 ZL Maartensdijk. telefoonnummer , Protocol Kindermishandeling Er is een protocol Kindermishandeling aanwezig. Hierin staat duidelijk de definitie van kindermishandeling beschreven. Ook is er in het protocol een stappenschema aanwezig, dat de leidsters dienen te volgen bij het vermoeden van kindermishandeling. 12. Financiën Plaatsingsvoorwaarden peutergroep kinderen kunnen worden ingeschreven voor de peutergroep door het inschrijvingformulier te zenden aan het secretariaat van de school en een bedrag van 17,50 euro over te maken op giro t.n.v. Vereniging Montessorischool Waalsdorp Peuters Den Haag, onder vermelding van de naam van uw kind. Als dit bedrag is ontvangen is de inschrijving definitief. De datum waarop het bedrag is ontvangen bepaalt de plaats op de wachtlijst. Indien wij uw betaling niet binnen een maand, na ontvangst van het inschrijfformulier hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen prijs stelt op opname op de wachtlijst. Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald als uw kind wordt geplaatst. Indien u ervoor kiest uw kind later naar de peutergroep te laten gaan, dan het moment waarop het kind geplaatst is, dan dient u de verschuldigde ouderbijdrage vanaf de datum van plaatsing te voldoen. Plaatsing in een van de peutergroepen houdt niet automatisch plaatsing op de basisschool van Montessorischool Waalsdorp in. Aanmelding voor de basisschool van Montessorischool Waalsdorp moet apart worden gedaan. Formulieren hiervoor zijn bij de interne schooladministratie te verkrijgen. Inlichtingen over plaatsing van uw kind op de peutergroep bij de administratie van Montessorischool Waalsdorp kunt u inwinnen bij Claudia van Hagen op woensdag en donderdag tot uur op telefoonnummer of per 12

13 Ouderbijdrage Ieder lid is een wekelijkse ouderbijdrage verschuldigd voor elk kind dat onder zijn of haar ouderlijke macht of voogdij staat en deelneemt aan de peutergroep van de vereniging. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dagdelen per week. De betaling van de ouderbijdrage begint cq eindigt in de week waarin het kind start in de peutergroep. De vermelde ouderbijdrage wordt jaarlijks verhoogd met een percentage gelijk aan de consumentenprijsindex, zoals berekend door het CBS. Voor het schooljaar bedraagt de ouderbijdrage 33,00 per week voor 2 dagdelen en 49,00 per week voor 3 dagdelen. De ouderbijdrage geldt alleen de weken, dat de peutergroep open is. Daarbij komt een bedrag voor het eten op school en de peuteractiviteiten van 0,70 cent per week voor 2 dagdelen en 0,85 cent voor 3 dagdelen. De verschuldigde ouderbijdrage kan via een automatische incasso worden betaald of via één factuur per kwartaal. In dit laatste geval zien wij ons genoodzaakt om per factuur 5 euro administratiekosten in rekening te brengen. Het bestuur kan op verzoek betaling in afwijkende termijnen toestaan. Het bestuur kan in bijzondere gevallen vermindering van de ouderbijdrage toestaan. Bij voortijdige beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden. 13

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders Beste peuterouders, WELKOM IN DE PEUTERSPEELZAAL VAN WAALSDORP! Uw kind gaat nu starten of is

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Inhoudsopgave 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep Help mij het zelf doen - Maria Montessori Welkom bij de peutergroepen van Waalsdorp Beste peuterouders, Uw kind gaat nu starten of is al gestart in de

Nadere informatie

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders 2014-2015 WELKOM BIJ DE PEUTERSPEELGROEPEN VAN WAALSDORP! Beste peuterouders, Jullie kind gaat

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017 INFORMATIEBOEKJE Stichting Peuterspeelzaal t Hummeltje Prins Bernhardstraat 42 2825 BE Berkenwoude Uitgave 2017 Vooraf Alle informatie betreffende Peuterspeelzaal t Hummeltje vindt u in dit boekje. De

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

de beste basis voor de basisschool!

de beste basis voor de basisschool! Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven de beste basis voor de basisschool! De Montessoripeutergroep 1 is een locatie van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over de peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Informatieboekje. Voorschool

Informatieboekje. Voorschool Informatieboekje Voorschool email: directie@pionier.nl website: www.obsdepionier.nl OBS de Pionier Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout 0162-437832 Versie: juni 2017 Voorschool OBS de Pionier De voorschool van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Peuterhof. Alle leidsters van peuterspeelzaal Peuterhof zijn op de hoogte van de inhoud

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL INFORMATIE brochure STICHTING PEUTERSPEELZALEN VEGHEL Als kinderen zich ontwikkelen tot peuter komt het moment dat zij hun leefwereld willen uitbreiden; een peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheid. De

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen

Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie: elk kind is uniek... 4 Sociale competentie...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters.

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters. Voorwoord Dit is het informatieboekje van voorschool De Mussen. In dit boekje willen wij in het kort informatie geven over de doelstellingen, de dagelijkse gang van zaken en wat praktische zaken van de

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op het onderwijsconcept van Maria Montessori.

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op het onderwijsconcept van Maria Montessori. 1. Pedagogisch beleid Voorschool van de Montessorischool Visie: Door een positieve en respectvolle benadering nodigen wij uw kind uit zijn eigen talenten te ontdekken! Ieder kind is uniek en daarom willen

Nadere informatie

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG.

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Voor contact: SPGG Postbus 173 4190 CD GELDERMALSEN www.spgg.nl Administratie: Tel:

Nadere informatie

Informatieboekje. t Knötterheukske

Informatieboekje. t Knötterheukske Informatieboekje t Knötterheukske 1 2 Hartelijk welkom op t Knötterheukske Uw peuter voor het eerst naar de peuterspeelzaal, dat is waarschijnlijk best even wennen voor hem/haar, maar ook voor u. Met dit

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage Informatieboekje van Peuterspeelschool De Plantage Dit boekje informeert u over de huisregels van ; Peuterspeelschool De Plantage. De leidsters op de Dreumeldoos zijn: Kitty Delsink Migo Kitty werkt op

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum

Nadere informatie

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is.

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Pedagogisch werkplan PSZ Kiekeboe Index: 1. Onze locatie

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Paddestoel. Informatie boekje. Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan GJ Rijswijk

Peuterspeelzaal De Paddestoel. Informatie boekje. Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan GJ Rijswijk Peuterspeelzaal De Paddestoel Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan 103-105 2285 GJ Rijswijk Vaste telefoon: 070 75333939 Jolanda Steinmetz: 06 29537781 Anita van Wolferen: 06

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Yvanka (BSO) Oranje Nassaustraat GL HALFWEG NH Registratienummer

Inspectierapport BSO Yvanka (BSO) Oranje Nassaustraat GL HALFWEG NH Registratienummer Inspectierapport BSO Yvanka (BSO) Oranje Nassaustraat 19 1165GL HALFWEG NH Registratienummer 210923428 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERLIEDE CA Datum inspectie: 27-11-2014

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie