Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt uitgevoerd door Frédérique Beukhof. Frédérique Babyzorg levert drie vormen van zorg: 1. Lactatiekundige zorg, 2. Zorg bij huilbaby s, 3. Exclusieve kraamzorg. De inhoud van deze 3 vormen van zorg zijn beschreven op de website Toepassingsgebied - Onder lactatiekundige zorg wordt verstaan alle zorg die FB levert rondom borstvoeding aan moeder en kind in telefonische consulten of consulten in het huis van de cliënt. Op deze zorg zijn de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen van toepassing. - Onder zorg bij huilbaby s wordt verstaan alle verpleegkundige zorg die FB levert aan ouders van een huilbaby en hun baby in het huis van de cliënt. Zorg bij huilbaby s wordt door FB aangeboden in twee vormen van zorg; de kortdurende zorg en de time-out zorg, zoals beschreven op de website Lactatiekundige zorg bij een huilbaby valt onder lactatiekundige zorg. - Onder exclusieve kraamzorg wordt verstaan verpleegkundige zorg bij een normaal verlopende thuisbevalling van de cliënt (partus assistentie) én kraamzorg in het kraambed bij de cliënt thuis door FB, zoals beschreven in het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg, maart 2008, hoofdstukken: Partusassistentie bij een normaal verlopende bevalling, Taken kraamverzorgende bij een normaal verlopende bevalling, 2.2 Kraamzorg in het Kraambed. De kraamzorg geleverd door FB valt onder particuliere kraamzorg. Grondslag De zorg van FB is gebaseerd op de volgende wettelijke regelingen: Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG), Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alsmede de verpleegkundige eed. Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door FB geleverde zorg en diensten wordt voorgeschreven, wordt deze regelgeving geacht mede basis te vormen voor de zorg- en dienstverlening NL66ABNA frederiquebabyzorg.nl BTW NL B01 KVK IBCLC NVL 45909

2 Zorgverlening Artikel 1 Verantwoorde zorg 1.1 FB biedt zorg die voldoet aan kwaliteitseisen die gelden binnen de zorgsector en de professionele standaarden voor medewerkers in de verschillende beroepsgroepen in de zorgsector. Dat betekent dat Frédérique Beukhof deskundig is opgeleid en werkt conform vastgestelde protocollen en richtlijnen. Daarnaast is de zorg servicegericht en afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Frédérique Beukhof volgt bijscholing om te voldoen aan de scholingseisen die de Wet BIG stelt aan haar verpleegkundige registratie en tevens aan de eisen om geregistreerd te blijven als Lactatiekundige ibclc. Artikel 2 Zorgovereenkomst Bij de start van de zorgverlening door FB aan de cliënt worden afspraken gemaakt over de aard van de zorgverlening. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorgovereenkomst. In de zorgovereenkomst wordt ten minste beschreven welke zorg geleverd gaat worden voor FB aan de cliënt, het aantal uren dat deze zorg geleverd gaat worden en de kosten van de zorgverlening De zorgovereenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze documenten door FB naar de cliënt verstuurd zijn ( ) én de cliënt schriftelijk ( ) hierop akkoord geeft aan FB Bij lactatiekundige zorg kan de zorgovereenkomst mondeling overeengekomen worden. 2.3 Zorg bij huilbaby s wordt door FB aangeboden in twee vormen van zorg; de kortdurende zorg en de time-out zorg. De time-out zorg omvat 5 dagen zorg (maandag tot en met vrijdag), gedurende 8 uur per dag (incl. 30 min. pauze per dag). De cliënt bepaalt hoe laat de zorg begint en eindigt binnen 8-20u. Gedurende de eerste 48 uur (zegge maandag en dinsdag) wordt 24 uur/ etmaal zorg geleverd door FB. 2.4 De exclusieve kraamzorg wordt geleverd gedurende 8 dagen voor ten minste 8 uren per dag (incl. 30 min pauze). Dit is meer dan het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. De zorg kan uitgebreid worden tot maximaal 8 dagen, 24 uur per dag. Deze uitbreiding dient uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de kraamzorg schriftelijk bij FB ingediend te worden en zal vastgelegd worden in de zorgovereenkomst. Ad hoc uitbreiding van de zorg is alleen mogelijk als FB hiermee akkoord gaat. Deze aanvullende zorg wordt als bijlage toegevoegd aan de zorgovereenkomst. 2.5 Gezien de Arbeidstijdenwet kan FB maximaal 12 uren per dag zorg leveren. Bij uitbreiding van de zorg bij huilbaby s en kraamzorg tot 24 uur per dag geldt dat FB 24 uur per dag bij de cliënt thuis is waarvan zij 12 uur werkt en 12 uur vrij is/ pauze heeft. Deze pauze is geen aansluitende periode zodat zorg voor moeder en kind (waaronder o.a. nachtvoedingen/nachtelijk huilen) mogelijk is. Artikel 3 Klachtenregeling 3.1 FB streeft in de levering van haar diensten naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Toch kan het zijn dat de cliënt ontevreden is over de verleende zorg. FB vindt het belangrijk dat de cliënt dit zo snel mogelijk aan haar meldt. In overleg tussen FB en de cliënt wordt naar een passende oplossing gezocht. Indien de cliënt hierna nog steeds ontevreden is, kan de cliënt in het geval van lacatiekundige zorg de klachtenprocedure bij de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen starten. De Rijksoverheid biedt een overzicht van de mogelijkheden tot het indienen van een klacht in de zorg op haar website. 2

3 Artikel 4 Privacy 4.1 Bij de uitvoering van de zorg- en dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 4.2 FB heeft door het afleggen van de verpleegkundige eed de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die FB uit hoofde van haar functie ter kennis heeft genomen en waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan is gehouden. Artikel 5 Inzage, bewaren en vernietigen van gegevens 5.1 FB houdt een zorgdossier bij waarin de zorg, verpleegkundige/ lactatiekundige observaties en interventies worden vastgelegd. 5.2 De cliënt heeft op elk moment het recht op inzage in dit zorgdossier Indien overdracht van het zorgdossier wenselijk zou zijn bij consultatie van/ overdracht naar een andere zorgverlener kan dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. 5.4 FB bewaart conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst het zorgdossier gedurende vijftien jaar na beëindiging van de zorg, tenzij FB van oordeel is dat er redenen zijn om het zorgdossier langer te bewaren. Na deze periode van 15 jaar heeft de cliënt recht op vernietiging van het zorgdossier. Artikel 6 Arbeidsomstandigheden 6.1 FB stelt voorwaarden aan de omstandigheden waaronder zij haar werkzaamheden verricht. Deze voorwaarden betreffen o.a. veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, werkmateriaal, de inrichting, voorzieningen (gas, elektra, verwarming, water) en roken. Bij onveilige, ongewenste of ongezonde arbeidsomstandigheden bij de cliënt kan FB besluiten de zorg te weigeren. In verband met de invoering van de Tabakswet, vraagt FB de cliënt om niet in bijzijn van FB te roken. Het verhogen van het kraambed wordt door de Arbowet verplicht gesteld. Artikel 7 Betalingsvoorwaarden 7.1 Facturen die betrekking hebben op geleverde werkzaamheden worden uiterlijk binnen 2 maanden na het leveren van de dienst of na het verstrijken van een overeengekomen periode, aan de cliënt verzonden. 7.2 Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de daarop aangegeven wijze. 7.3 Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien de cliënt in gebreke blijft het verschuldigde bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen. 7.4 Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal FB de cliënt een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld. 7.5 Bij niet tijdige betaling is de cliënt het openstaande bedrag alsmede de gemaakte administratiekosten verschuldigd. 7.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder maar niet limitatief de kosten wegens juridische bijstand, die verband houden met het incasseren van het verschuldigd bedrag, zijn voor rekening van de cliënt. 7.7 In geval van exclusieve kraamzorg kan voor aanvang van de zorg een voorschot van 2000,- worden gevraagd. Na de kraamperiode volgt een factuur voor de resterende kosten. 3

4 Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 FB heeft een WA-verzekering afgesloten ingeval van schade aan de eigendom van cliënt die veroorzaakt wordt tijdens de uitoefening van het beroep. Bedragen tot 150,- zijn voor rekening van cliënt. Een dergelijke schade dient binnen 4 dagen na de gebeurtenis schriftelijk ( ) gemeld te zijn aan FB 8.2 Van vergoeding zijn uitgesloten: schade die is ontstaan door (grove) nalatigheid van de cliënt waardoor de schade zelfs met voorzichtigheid niet was te voorkomen, schade die ontstaan is door slijtage, schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan FB toevertrouwde waarde artikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van FB. 8.3 Bij schadeclaims dienen de originele nota s te worden overgelegd, dan wel dient de schade te worden vastgesteld door een erkend schade-expert. 8.4 In geval van exclusieve kraamzorg: FB kan alleen gepast contant geld aanvaarden om boodschappen voor cliënt te doen (nooit creditcards of pinpassen). Artikel 9 Annuleringsregeling 9.1 De cliënt kan de zorgovereenkomst zonder opgaaf van reden annuleren, mits voldaan wordt aan de hieronder genoemde termijnen. Hierna worden onderstaande kosten in rekening gebracht In geval van lactatiekundige zorg kan de zorgovereenkomst binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden. Hierna worden de kosten van een consult ( 150,-) in rekening gebracht In geval van kortdurende zorg bij huilbaby s kan de zorgovereenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de zorg geannuleerd worden. Hierna worden de kosten genoemd in de zorgovereenkomst in rekening gebracht In geval van de time-out zorg bij een huilbaby kan de zorgovereenkomst tot 72 uur voor aanvang van de start van de zorg geannuleerd worden. Hierna wordt 1000,- euro in rekening gebracht In geval van exclusieve kraamzorg kan de zorgovereenkomst binnen 7 dagen voor de aanvang van de zorgovereenkomst (de dag waarop cliënt 37 weken in verwachting is) geannuleerd worden. Hierna wordt 2000,- euro in rekening gebracht Als exclusieve kraamzorg geannuleerd wordt omdat moeder én kind opgenomen worden in het ziekenhuis heeft de cliënt in dit geval het recht om de overeengekomen kraamzorg om te laten zetten in zgn. uitgestelde kraamzorg (zoals beschreven op de website van FB) binnen de periode waarop cliënt theoretisch 43 weken zwanger zou zijn geweest. Hierna word bekeken of de uitgestelde kraamzorg op een later moment ingepland kan worden. Indien alleen moeder of kind opgenomen wordt in het ziekenhuis gaat de overeengekomen exclusieve kraamzorg van start zodra de cliënt of kind thuis komt binnen de periode waarop de cliënt 43 weken zwanger zou zijn geweest. 9.2 Indien de zorg vastgelegd in de zorgovereenkomst door een situatie van overmacht door FB (te beoordelen door FB) niet geleverd kan worden stelt FB de cliënt hier zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van op de hoogte In geval van lactatiekundige zorg maakt FB in overleg met de cliënt een nieuwe afspraak wanneer de overeengekomen zorg geleverd wordt. Indien FB geen nieuwe afspraak binnen 48u kan maken heeft cliënt het recht op deze grond de zorgovereenkomst te beëindigen. 4

5 9.2.2 In geval van kortdurende zorg bij huilbaby s maakt FB in overleg met de cliënt een nieuwe afspraak wanneer de overeengekomen zorg geleverd wordt. Indien FB geen nieuwe afspraak binnen 48u kan maken heeft de cliënt het recht op deze grond de zorgovereenkomst te beëindigen In het geval van de time-out zorg voor huilbaby s maakt FB in overleg met de cliënt een nieuwe afspraak wanneer de (rest van de)overeengekomen zorg geleverd wordt. Indien FB geen nieuwe afspraak binnen 7 dagen kan maken heeft de cliënt het recht op deze grond de zorgovereenkomst te beëindigen. Hierbij wordt de reeds geleverde zorg door FB in rekening gebracht In het geval van exclusieve kraamzorg die door FB (gedeeltelijk) niet geleverd kan worden en de cliënt per direct kraamzorg nodig heeft vervalt de zorgovereenkomst en zijn ouders vrij om zelf vervangende kraamzorg in te kopen. Hierbij wordt slechts de reeds geleverde zorg door FB in rekening gebracht. FB is niet verantwoordelijk voor het organiseren van vervangende kraamzorg, maar kan de cliënt indien gewenst doorverwijzen. 5

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL gevestigd aan de Burg. A. Colijnweg 2 te Amstelveen, hierna te noemen De Kraamvogel. (aangepast augustus 2013) 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. 1. Definities 1.1 Onder Pro Assistance en PS Project Support wordt verstaan: de rechtspersoon die, handelend onder de naam Pro Assistance B.V. (Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie