CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar Sector CHTUvV

2 Inhoud Voorwoord Schoolorganisatie 4 Onderwijs 16 ROC Leeuwenborgh Onderwijsjaarplanning CIOS Sittard-Venlo Studieresultaten/beroepshouding Onderwijsvisie Bondskwalificaties Profiel CIOS afgestudeerde Panelgesprekken Opleidingsaanbod CIOS Locaties Verzekeringen 18 Externe sportlocaties/fiets Collectieve WA-verzekering Interne organisatie van het CIOS Ongevallenverzekering Gang van Zaken 7 Verzekering tijdens BPV Schoolreis-/excursieverzekering Telefonische bereikbaarheid Lestijden Huisregels 21 Vakantierooster en vrije dagen Vertrouwenspersoon Presentie en absentie Gedragscode Verlofaanvraag Wijzigen persoonlijke gegevens Voeding en Gezondheid 26 Informatieverstrekking door het CIOS ICT/draadloos internet Overzicht medewerkers CIOS 28 Schoolkluisjes Klachtenprocedure Aantekeningen 31 Bedrijfshulpverlening Begeleiding bij studie en opleiding Begeleiding bij studie en opleiding 12 Mentor Topsportregeling/begeleiding BPV/stagebegeleiding Medische begeleiding Medische keuringen 2

3 Voorwoord CIOS opleidingen Beste CIOS studenten, Namens het docententeam, het onderwijsondersteunend personeel en het management, heten wij je dit schooljaar van harte welkom op het CIOS. Tijdens je opleiding bij ons krijg je jaarlijks te maken met veel sportieve en minder sportieve onderwijsactiviteiten en jaarlijks verandert er het een en ander. Vandaar dat het goed is om een infogids te hebben die je de weg wijst en waar je op terug kunt vallen. In deze infogids tref je relevante informatie aan met betrekking tot de door jou gekozen opleiding aan het CIOS Sittard-Venlo. Naast algemene zaken krijg je ook informatie over studentenbegeleiding, schoolregels, regels met betrekking tot toetsing en roosterzaken. Het is belangrijk dat je deze infogids goed bestudeert, gebruikt en bewaart. We gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van de inhoud van deze gids en daarnaar handelt. Het CIOS team zal er dan ook vaak naar verwijzen. Wij trachten altijd zo actueel mogelijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De vertaling daarvan naar het onderwijs betekent dat in de loop van het cursusjaar aanvullingen en/of wijzigingen op deze gids kunnen komen. Zodra dit aan de orde is, word je direct geïnformeerd, o.a. via FRONTER, of de publicatieborden. Lees deze infogids aandachtig door en indien er onduidelijkheden of vragen zijn, wend je dan tot je mentor. Wij wensen je een fijn studiejaar met veel plezier, (sportieve) inspanning en goede resultaten. Namens het team CIOS, Dhr. B.E.H. (Bob) Daniels en Dhr. R.P.J. (Ron) Eijkenboom Opleidingsmanagers CIOS Sittard Venlo 3

4 Schoolorganisatie ROC LEEUWENBORGH CIOS Sittard-Venlo maakt onderdeel uit van ROC Leeuwenborgh. ROC Leeuwenborgh verzorgt onderwijs in verschillende richtingen en heeft ruim studenten en ongeveer 700 medewerkers. Wij vinden dat goed opgeleide mbo ers onmisbaar zijn. Daarom stellen wij de loopbaan van iedere deelnemer centraal. De kern van ROC Leeuwenborgh wordt gevormd door vijf onderwijssectoren. Deze bieden beroepsopleidingen, algemene opleidingen en volwasseneneducatie in diverse richtingen aan. sector Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging, Veiligheid sector Economie sector Educatie sector Techniek sector Zorg & Welzijn CIOS SITTARD-VENLO Onderwijsvisie De CIOS-student staat centraal in het onderwijs. Het docententeam daagt je uit om in beweging te komen om je blijvend te ontwikkelen tot een (beginnend) beroepsbeoefenaar, ook nadat jij het CIOS met een diploma hebt verlaten. Deze uitdaging vindt plaats in een omgeving die start in een strakke structuur. Afhankelijk van jouw individuele ontwikkeling, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en word jij betrokken bij de opleiding en het werkveld. 4 Profiel CIOS-AFGESTUDEERDE De CIOS-student beheerst aan het einde van de opleiding de kerntaken, werkprocessen en de competenties van het beroep waarvoor hij is opgeleid. Daarbij heeft hij aantoonbaar gemaakt dat hij zich ontwikkeld heeft op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap en beheerst hij het landelijk vastgestelde niveau voor Nederlands, MVT en rekenen. Een CIOS-student heeft daarnaast de mogelijkheid één of meerdere bondskwalificaties te behalen.

5 CIOS opleidingen OPLEIDINGSAANBOD CIOS SITTARD-VENLO Het CIOS is een vooruitstrevende opleiding binnen Leeuwenborgh, CIOS een breed opleidingsaanbod, te weten: niveau 2 - Sport en Bewegingsbegeleider; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider; niveau 3 - MBO-dans; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator; (waaronder dans) LOCATIES De hoofdlocatie Sittard Milaanstraat CH Sittard Tel.: (CIOS) Tel.: (algemeen ROC Leeuwenborgh) Sublocatie Venlo Hendrik Consciëncestraat AS VENLO (Blerick) Health & Racket Club (praktijk) Heymansstraat Venlo Tel.: (Sittard) EXTERNE SPORTLOCATIES / FIETS Aangezien een aantal sportaccommodaties waarvan het CIOS gebruik maakt niet bij de schoolgebouwen liggen adviseren wij de studenten te zorgen dat er gebruik gemaakt kan worden van een fiets. 5

6 INTERNE ORGANISATIE VAN HET CIOS Het CIOS is een afdeling van de sector CIOS, Handel, Toerisme, Uiterlijke Verzorging & Veiligheid. De directeur van deze sector is mevr. Kiki Huijnen. De dagelijkse leiding van het CIOS wordt verzorgd door twee opleidingsmanagers: dhr. Bob Daniëls en dhr. Ron de Eijkenboom. Zij zijn verantwoordelijk voor: Dhr. Bob Daniëls; niveau 2 - Sport en Bewegingsbegeleider; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider, de basisopleiding, leerjaar één en twee; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator, de basisopleiding, leerjaar één. Dhr. Ron Eijkenboom; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider, de uitstroomrichting, leerjaar drie; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator, de uitstroomrichting, leerjaar drie en vier; niveau 3 - MBO-dans. De opleidingsmanagers worden voor de uitvoering van hun taak gesteund door de jaargroepvoorzitters en de coördinator dans, te weten: Niveau 3/4: 1e jaars: de heer Jurgen de Haan; 2e jaars: de heer Dennis Meijer; 3e jaars: de heer Ber Houten en Frank Schoonbrood; 4e jaars: de heer Herbert van Breugel Niveau 2: 1e en 2e jaars: de heer Joop Wolters; MBO-dans: Coördinatie locatie Venlo: mevrouw Marielle Eggen; de heer Dennis Meijer. De jaargroepvoorzitters/coördinator dans overleggen wekelijks met hun mentoren en regelmatig met de opleidingsmanagers. De jaargroepvoorzitters/ coördinator dans vormen gezamenlijk het MT+ binnen het CIOS en ontwikkelen mede het beleid. 6

7 Gang van zaken CIOS opleidingen TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID De school is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur onder telefoonnummer (ook voor Venlo). Indien je een docent wilt spreken kun je dit doorgeven aan de telefoniste maar je kunt natuurlijk ook een sturen. Mocht deze op dat moment niet bereikbaar zijn, dan zal zij een boodschap voor hem of haar achterlaten. In principe zijn studenten op school niet bereikbaar via de telefoniste. Alleen in zeer dringende gevallen kan het verzoek contact op te nemen worden doorgegeven aan de student. De reden hiertoe dient dan echter kenbaar gemaakt te worden. LESTIJDEN 1e 08:30 09:15 uur 2e 09:15 10:00 uur 10:00 10:15 uur Pauze 3e 10:15 11:00 uur 4e 11:00 11:45 uur 11:45 12:15 uur Pauze 5e 12:15 13:00 uur 6e 13:00 13:45 uur 13:45 14:00 uur Pauze 7e 8e 14:00 14:45 uur 14:45 15:30 uur 15:30 15:45 uur Pauze 9e 10e 15:45 16:30 uur 16:30 17:15 uur 7

8 VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie: t/m Goede vrijdag: Pasen: Meivakantie: t/m Hemelvaart: 14 en Pinksteren: Zomervakantie: t/m PRESENTIE & ABSENTIE Deelname aan lessen en andere onderwijsactiviteiten (bv toetsen, bpv, etc.) is verplicht. Elke student draagt zijn verantwoordelijkheid hiervoor. Te veel absentie heeft automatisch consequenties voor studieresultaten en voor de studievoortgang. Zie de onderwijsovereenkomst van Leeuwenborgh betreffende afwezigheid. Voor de start van de opleiding heb je de onderwijsovereenkomst ontvangen en ben je hiermee akkoord gegaan door deze ondertekend in te leveren. De afwezigheid tijdens lessen wordt door elke vakdocent geregistreerd. Wanneer je afwezig/ziek bent, meld je je af bij de receptie van het CIOS tussen uur (tel ) en eventueel ook bij je stagebegeleider. Studenten van Venlo dienen zich af te melden rechtstreeks bij de mentor of stagebegeleider. Je dient je ten alle tijden af te melden via bij je eigen mentor. Daarnaast is het ook van belang dat je je stageadres op de hoogte brengt waarom je afwezig bent. Toon bij je mentor altijd de reden van afwezigheid aan, en zeker indien er sprake is van overmacht (begrafenis, ziekte enz.) Doe je dit niet, wordt ieder verzuim als ongeoorloofd aangemerkt. Een mentor kan eventueel vragen om een brief van de ouders met de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot verwijdering van school. De absentie van studenten zal besproken worden tijdens de resultatenvergaderingen. 8 Het aanleveren van bewijslast is de verantwoordelijkheid van de student en dient zo spoedig mogelijk overlegd te worden met de mentor.

9 CIOS opleidingen VERLOFAANVRAAG In Nederland geldt de kwalificatieplicht: tot je 18e verjaardag moet je naar school zolang je nog niet beschikt over een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, MBO niveau 2). De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan het management op verzoek extra vakantie toestaan: Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca; Als het gezin in geen van de school vakanties in één schooljaar met vakantie kan; Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt; Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en nooit binnen de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Verlof van school dient aangevraagd te worden bij de opleidingsmanagers. Voor alle informatie over verlof kun je terecht op WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS Geef wijzigingen in je persoonlijke gegevens (b.v. adreswijzigingen) zo snel mogelijk door. Je kunt dit doen bij de deelnemersadministratie van Leeuwenborgh. Bij voorkeur via Vergeet echter ook niet je mentor hiervan op de hoogte te brengen. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR HET CIOS Mededelingen van de schoolleiding en docenten verschijnen op FRONTER, of per brief. De lesroosters en toetsroosters kun je op FRONTER vinden. Roosters kunnen wijzigen in de loop van het studiejaar. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de mededelingen op FRONTER. Het is aan te raden FRONTER elke dag te bekijken. Indien vroegtijdig bekend zullen onverhoopte lesroosterwijzigingen s morgens voor school begin al op FRONTER gezet worden. Mededelingen over je voortgangsresultaten cq. cijfers worden bekend gemaakt door de vakdocent en zijn via FRONTER in te zien. In bepaalde gevallen zal het CIOS je ook een sturen met aanvullende informatie. Dit sturen wij alleen uitsluitend naar je adres dat je van Leeuwenborgh gekregen hebt. Bekijk dit dan ook regelmatig! 9

10 ICT/DRAADLOOS INTERNET Alle locaties zijn voorzien van draadloos internet. Bij problemen met draadloze aansluitingen kunnen studenten op de locatie sportzone gebruikmaken van de systeembeheerder. Deze is dagelijks aanwezig naast de receptie 10

11 CIOS opleidingen SCHOOLKLUISJES Om je materiaal/kleding en andere kostbare spullen veilig op school op te kunnen bergen zijn er bagagekluisjes te huur. Informatie hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar. KLACHTENPROCEDURE In het contact tussen leerling en de organisatie kan er wel eens iets misgaan, wat zelfs tot een eventuele klacht kan leiden. De aard en de ernst van klachten kunnen erg verschillen. Klachten over het doen en laten van medewerkers van CIOS Sittard-Venlo, zaken die volgens jou anders hadden gemoeten of anders hadden gekund bespreek je eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of iemand die volgens jou voor een oplossing kan zorgen, zoals je mentor, of de vertrouwenspersoon. (zie voor info over de Algemene Infogids van Leeuwenborgh). Daarnaast mag je/ of ouders ook contact opnemen met de opleidingsmanagers. Blijf je ontevreden, dan kun je ook kiezen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar de Klachtencommissie van ROC Leeuwenborgh, t.a.v. Mevr. E. Dols; Postbus 1825, 6201 BV, Maastricht. BEDRIJFSHULPVERLENING In geval van calamiteiten is er een team van Bedrijfshulpverleners aanwezig. De Bedrijfshulpverleners hebben tot taak handelend op te treden in noodsituaties. Zij worden jaarlijks getraind om hun vaardigheden op peil te houden. Indien er zich een calamiteit voordoet dien je hun aanwijzingen op te volgen. BEGELEIDING BIJ STUDIE EN OPLEIDING De begeleiding binnen het CIOS is erop gericht de studenten zo goed mogelijk te laten studeren. Problemen dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden en als ze onverhoopt toch optreden is het van belang dat ze in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en er met de student een plan wordt gemaakt om de problemen op te lossen. Van belang is dat informatie die voorafgaande aan de studie kan worden verstrekt ons als opleiding helpt beter voorbereid met de student aan de gang te gaan. Te denken valt dan aan belemmeringen die al bekend zijn (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of faalangst). Het aanleveren van dergelijke gegevens gebeurt bij de mentor aan het begin van het schooljaar. 11

12 Begeleiding bij studie en opleiding DE MENTOR Iedere groep/klas studenten heeft een eigen mentor. Voor de begeleiding van zijn klas of groep zijn uren ingeroosterd. Daarnaast heeft de mentor tijd voor de individuele begeleiding van de studenten van zijn groep. De mentor zal bij aanvang van het schooljaar met behulp van informatie van het loopbaanportaal en eventueel een persoonlijk gesprek inzicht proberen te krijgen in: de leer- en leefsituatie van de student; de belemmeringen van de student, zoals bijvoorbeeld: lichamelijke handicaps, dyslexie, dyscalculie, problemen bij begrijpend lezen, faalangst, concentratieproblemen, ADHD, blessures; de leer- en werkervaringen voorafgaande aan deze studie; de motivatie van de student. Aan de hand van de gegevens kan de mentor de student doorverwijzen naar de trajectbegeleider van het LoopBaanPortaal. Deze kijkt samen met de student welke aanpassingen nodig zijn en welke extra ondersteuning gewenst is. TOPSPORTREGELING/-BEGELEIDING Topsporters zijn de ambassadeurs van onze opleiding. CIOS Sittard-Venlo biedt aan topsporters faciliteiten om topsport en studie te combineren. Dit heeft in het verleden tot goede prestaties geleid, zowel op gebied van sport als studie. Om in aanmerking te komen voor de topsportregeling moet de student(e) in het bezit zijn van een Topsportpas. Criteria van topsportstatussen in Nederland zijn per sporttak verschillend en in samenwerking met de sportbond en NOC*NSF landelijk vastgelegd. Samen met één van de topsportcoördinatoren zal een oplossing gezocht worden om deze specifieke situaties te bespreken. 12

13 CIOS opleidingen In het eerste schooljaar wordt voor de niveau 3-4 opleidingen in Sittard een zogenaamde topsportgroep (klas) geformeerd. Studenten in Venlo zitten in een reguliere klas. In overleg met de mentor en topsportcoördinator worden afspraken gemaakt. In de overige studiejaren zitten de topsporters bij ons in normale klassen samen met andere studiegenoten. Zij hebben indien wenselijk,wel een aangepast rooster,rekening houdend met hun individuele sportomstandigheden. Om tot een verantwoord evenwicht te komen tussen studie en sport vindt er regelmatig overleg plaats met de student en indien nodig ook met de ouders, sportorganisatie en sportbond. Studieresultaten en sportbeoefening zullen dan nader bekeken worden. Topsporters op het CIOS Sittard-Venlo kunnen rekenen op bijzondere faciliteiten,zodat zij hun sport optimaal kunnen blijven beoefenen. Wij bieden extra hulp en ondersteuning d.m.v. Lesroosteraanpassingen Vrijstelling van lessen voor trainingen en toernooien Gebruik van trainingsaccommodaties Studiespreiding Begeleiding door topsportcoördinator Medische begeleiding 13

14 Wie komen in aanmerking voor topsportbegeleiding? Sporters met een TOPSPORTSTATUS en in het bezit van een Topsportpas. Status A: Sporters(senioren)die tot de besten in Nederland behoren. Status B: Sporters(senioren)die tot de besten in Nederland behoren. Internationaal Talent (IT): Sporters (jeugd) die behoren tot het hoogst landelijk prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Nationaal Talent (NT): Sporters(jeugd)die behoren tot het hoogst landelijk prestatie-niveau in hun leeftijdscategorie. Belofte (Bel) :Sporters(jeugd)die minstens behoren tot het hoogst landelijk prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Regio Status 1(RS1): Sporters (senioren/jeugd) die tot de besten van Nederland behoren. Regiostatus 2 (RS2): Sporters (jeugd)die binnen hun leeftijdscategorie op regio naal niveau tot de beteren behoren. Voor verdere informatie over topsportbegeleiding kunt u contact opnemen met topsportcoördinator: Leerjaar 1: Jurgen de Haan Leerjaar 2: Gino Smits Leerjaar 3 en 4: Jan Lauers 14

15 CIOS opleidingen BPV- / STAGEBEGELEIDING Een groot gedeelte van de opleiding bestaat uit BPV (= beroepspraktijkvorming = stage). Het CIOS beschikt over een groot aantal goede en erkende BPV-adressen. Tijdens de opleiding word je in de BPV begeleid door een docent, veelal je mentor. Deze docent ziet toe op de begeleiding op je BPVadres. De BPV-docent evalueert tussentijds met jou en het BPV-adres het verloop van de stage (telefonisch, bezoek, schriftelijk). De BPV-docent heeft de eindverantwoording ten aanzien van de BPV-beoordeling. Op de locatie Venlo kan men terecht bij de fysiotherapeut dhr. Montulet bij de Health & Racket Club. MEDISCHE KEURINGEN De medische keuringen voor het CIOS worden verzorgd door onze sportarts: drs. P.R.M. Dobbelaar, Orbis Sport dr. H. van der Hoffplein BG Sittard-Geleen / Voor meer informatie over de beroepspraktijkvorming kunnen studenten, maar ook BPV-instellingen terecht bij de betreffende BPV-docenten. De bpv-coördinatie is in handen van dhr. Jan Retera MEDISCHE BEGELEIDING Voor begeleiding en advies bij sportblessures kun je terecht bij onze fysiopartner Fysio Vizion. Voor medische begeleiding kunnen studenten op maandag en vrijdag gebruik maken van het spreekuur bij Fysio Vision. Hiervoor dienen ze zich altijd per mail aan te melden. Verdere info is te verkrijgen bij de mentor. 15

16 Onderwijs Centraal binnen onze opleiding staat het leren les- en leidinggeven op het gebied van sport en bewegen in de breedste zin van het woord. Studenten die de opleiding voltooien komen overwegend in leidinggevende en/of middenkaderfuncties binnen de sportwereld terecht of starten een eigen sportonderneming. Daarnaast is er een groep die doorstroomt naar het HBO (niveau 4 is hiervoor een vereiste). ONDERWIJSJAARPLANNING De onderwijsjaarplanning krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. STUDIERESULTATEN / BEROEPSHOUDING Tijdens de begeleidingsuren worden de studieresultaten besproken. Onvoldoende resultaat / attitude / absentie kan uiteindelijk leiden tot; een waarschuwing middels een brief een negatief studieadvies middels een brief eventueel gevolgd door een bindend negatief studieadvies. (ontbinding van de onderwijsovereenkomst) BONDSKWALIFICATIES Voor het behalen van een bondskwalificatie binnen een stream of keuzevak worden er vanuit de bond eisen vastgesteld. Het behalen van bondskwalificaties kan extra kosten met zich meebrengen. De informatie hierover ontvang je van je eigen mentor. 16

17 CIOS opleidingen PANELGESPREKKEN Twee keer per jaar worden er panelgesprekken met studenten georganiseerd. Deze worden gehouden door de kwaliteitsmedewerker en een opleidingsmanager. Het belangrijkste doel is het leren kennen van de opvattingen van de studenten over het onderwijs en de organisatie van het CIOS. Bij het panelgesprek komen deelnemers samen tot bepaalde meningen, opvattingen en suggesties. Het panel vormt input voor het beleid van onze school, maar is tegelijkertijd ook een middel voor goed partnerschap. Het vragen naar de opvattingen, de wensen of de verwachtingen en de waardering van studenten draagt tenslotte bij aan een nog betere opleiding. 17

18 Verzekeringen COLLECTIEVE WA-VERZEKERING Door de school is voor deelnemers een Collectieve Ongevallen- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die van kracht is gedurende alle school-uren en schoolactiviteiten. Deze WA-verzekering vergoedt de schade die niet door je eigen WA verzekeraar wordt vergoed, zoals bv. schade tijdens stageperiodes in Nederland. Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis is , en max , per jaar. Een stagiair is echter niet altijd voor alle schade tijdens zijn of haar stage verantwoordelijk. Onder normale omstandigheden valt de stagiair onder de verantwoordelijkheid van het stagebedrijf (de stagiair is net als de werknemers een ondergeschikte ). Maar er zijn situaties denkbaar dat de rekening van de schade tijdens de beroepspraktijkvorming toch bij de stagiair wordt neergelegd. In dat geval biedt de WA-verzekering van school een dekking tot een max. van , Bij een WA-schade dient eerst de eigen WA-verzekering van het stagebedrijf te worden aangesproken. Let op: schade aan of met motorvoertuigen zoals auto s (ook op het stageadres!) is van dekking uitgesloten. In die gevallen dient dus de verzekering die speciaal voor dat motorvoertuig is afgesloten (de WA-autoverzekering bijvoorbeeld) te worden ingeschakeld. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door deelnemers aan andere deelnemers is toegebracht. De school kan eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van bezittingen van de deelnemers. Schade door deelnemers toegebracht aan gebouwen en/of inventaris zal op de deelnemers c.q. op de ouders (bij minderjarigheid) verhaald worden. In geval van verschil van mening tussen deelnemers c.q. ouders en ROC Leeuwenborgh behoudt Leeuwenborgh zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. 18

19 CIOS opleidingen ONGEVALLENVERZEKERING Een verzekering tegen het risico van ongevallen heeft ROC Leeuwenborgh ook collectief afgesloten. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende de gehele studietijd en alle schooluren, dus ook tijdens beroepspraktijkvorming, al of niet in het buitenland, maar ook tijdens de reis van huis naar school en omgekeerd. De polis kent verschillende rubrieken, en verzekerde bedragen, waarvan hieronder een uittreksel: blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval , bij overlijden als gevolg van een ongeval 5.000, geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval 2.500, tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval 2.500, ongevallenverzekering zoals hiervoor omschreven gewoon van kracht. Deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen in Nederland zijn voor het WA-risico verzekerd mits de beroepspraktijkvorming bij ROC Leeuwenborgh bekend is en er dus een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst aan ten grondslag ligt. Voor deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen in het buitenland adviseren wij de speciale stage-buitenlandpolis (Insurance Passport for Students) af te sluiten. Een folder van die IPS-stage- buitenlandpolis is op school verkrijgbaar. In die polis zijn naast het WA-risico in het buitenland ook verzekerd de ziektekosten, repatriëring, (w.o. ook begrepen overeenkomst ouders) rechtsbijstand en bagage. Informatie is ook te vinden op De twee laatste rubrieken gelden als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering van de student c.q. van de ouders wanneer de student nog geen 18 jaar is. VERZEKERING TIJDENS BEROEPS- PRAKTIJK-VORMING (BPV) Voor deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen (in Nederland of in het buitenland) blijft de 19

20 SCHOOLREIS- / EXCURSIEVERZEKERING Alle deelnemers van ROC Leeuwenborgh zijn tijdens (school)reizen en(school) excursies niet alleen verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid, maar ook tegen de risico s van noodzakelijk vervroegde terugkeer, bagageschade, het risico van ongevallen en overlijden. Ook is tijdens reizen en excursies een beroep mogelijk op de alarmdienstcentrale. Deze polis geldt dus alleen tijdens schoolreizen en schoolexcursies en is geldig binnen de gehele wereld. (Polisnummer: ROC Leeuwenborgh). Let op: deze verzekering is niet geschikt voor de deelnemer die op stage gaat in het buitenland. Voor die deelnemers is er de speciale IPS- studentenstagepolis. Indien een student niet kan/wil deelnemen aan een kamp of activiteit waaraan extra kosten verbonden zijn kan hij zich hiervoor afmelden. Hij dient de afmelding te laten verlopen via mail; De student zal een vervangende opdracht ontvangen gerelateerd aan de uren omvang van de activiteit. CIOS Nederland noch CIOS Sittard-Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door deelnemers aan andere deelnemers is toegebracht. De school kan eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal beschadiging en/of zoek raken van bezittingen van de deelnemers. 20

21 Huisregels CIOS opleidingen Deze huisregels zijn bedoeld om een aangenaam werk-, studie- en leefklimaat te scheppen en om een aantal zaken helder met elkaar af te spreken. 1. De vooringang is toegankelijk voor bezoekers, medewerkers en studenten en dient voor iedere bezoeker ruime doorgang te bieden. Parkeren van fietsen en overige belemmeringen zijn hier niet toegestaan. Ook is het geen rokers plaats, want er wordt niet gerookt door medewerkers en studenten op het CIOS-terrein. In Venlo worden regels gehanteerd per accommodatie. Deze worden duidelijk gemaakt tijdens de eerste lessen. 2. De docenten zorgen voor de toegang tot de kleedlokalen. Elke student laat zijn spullen in principe in zijn kluisje. Laat geen spullen onbeheerd liggen i.v.m. diefstal. De kleedlokalen altijd na gebruik schoon achtergelaten. In Venlo staan de lockers in de DOJO. Het is niet toegestaan daar om te kleden, te eten, of te drinken. 3. Studenten hebben geen toegang tot docentenkamers, behalve onder verantwoordelijkheid van een aanwezige docent. 4. De aanwijzingen van de CIOS medewerkers volg je op. 5. Bij (herhaaldelijk) overtreden van huisregels kun je formeel worden gewaarschuwd of voor een of meerdere dagen de toegang tot de lessen en schoolactiviteiten worden ontzegd. In het uiterste geval kan het management van de het aan het college van bestuur van ROC Leeuwenborgh voorstellen je van de opleiding te verwijderen. 6. Het management beslist bij niet gereglementeerde zaken. 7. Het CIOS maakt geen onderscheid tussen personen van verschillende huidskleur, ras, geslacht, geloof, enz. Het doen van racistische en/of discrimineren de uitlatingen is volstrekt ongewenst en zal leiden tot sancties van het management. 21

22 8. Tijdens de theorielessen dienen de studenten correct gekleed te zijn: CIOS trainingspak of gewone kleding. Tijdens de praktijklessen is het dragen van CIOS kleding en het juiste sportschoeisel verplicht: dopschoenen buiten, zaalschoenen binnen, slippers in het zwembad. De stream-, of keuze vakdocent bepaalt de gepaste kleding voor het betreffende vak. Indien men op de velden heeft gesport is het verplicht gebruik te maken van de achteringang van de kleedlokalen (locatie Sittard). Met voetbalschoenen, dopschoenen en vuile buitenschoenen wordt niet door de gangen en hal van het gebouw gelopen. Vuile schoenen worden eerst op de daarvoor bedoelde plaatsen schoon gemaakt. 9. Indien een student zich schuldig maakt aan het plegen van diefstal of een misdrijf, zal er onmiddellijk worden gehandeld volgens de onderwijsovereenkomst en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Gelegenheid maakt diefstal mogelijk. Neem daarom geen waardevolle spullen mee naar school zonder noodzaak. Zorg voor merktekens van persoonlijke kleding en materialen. Doe in geval diefstal aangifte bij de politie. 10. I.v.m. eventueel door te voeren roosterwijzigingen ben je gedurende het gehele schooljaar beschikbaar voor lessen van maandag uur tot vrijdag uur. NB.: dit geldt tot en met de laatste officiële schooldag. Het is verstandig pas afspraken voor stage e.d. te maken nadat je rooster bekend is. De kans bestaat dat je elke periode een ander rooster hebt. 11. Te laat komen in de lessen: Een docent heeft de mogelijkheid je, vanwege te laat komen, de toegang tot de les te ontzeggen als de tussentijdse binnenkomst storend voor de les is. De mogelijkheid de lestoegang te ontzeggen geldt voor maximaal 1 lesuur (45 minuten) of blokuur (90 minuten). Voor praktijkvakken dien je zelf een goede warming-up verzorgd te hebben. De docent spreekt je aan op te laat komen. Alle lessen en lesvervangende activiteiten moeten worden bijgewoond. 12. Roken en Drugs (Wiet) is absoluut niet toegestaan in de totale sportaccommodatie/locatie en het gehele schoolterrein, ook niet tijdens onderwijsactiviteiten extern. 22

23 CIOS opleidingen Drinken en eten doe je op school alleen in de kantine. In Venlo kan men alleen gebruik maken van de kantine bij de Health & RacketClub. Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kantine. In het theorie gebouw wordt geen gebruik gemaakt van de kantine. Alcoholische dranken, soft- en harddrugs en middelen die op de zgn. dopinglijst staan vermeld worden onder schooltijd en tijdens schoolactiviteiten niet gebruikt. Verwijdering van school is hierdoor mogelijk. 14. Accommodaties en lokalen worden gebruikt voor de in het rooster vastgestelde activiteiten. 15. In hal en gangen zet je geen tassen en sportmaterialen neer. Tassen en sportmaterialen horen in je eigen kluisje geplaatst te worden. 16. Geleend materiaal wordt na afloop gecontroleerd, teruggebracht naar de plaats waar het is opgehaald (conciërge/materiaalbeheerder). Als je materiaal leent moet je hiervoor een briefje tekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van het materiaal. 17. Niet teruggebrachte materialen worden in rekening gebracht bij de studenten die verantwoordelijk zijn. Uitleen voor gebruik bij stages is niet toegestaan. 18. Voor het als CIOS-vertegenwoordiger(s) optreden naar buiten, moet je toestemming van de schoolleiding vragen en krijgen. 19. Het dragen van uniforme CIOS-kleding (zie kledinglijst) kan door de schoolleiding en docenten bij lessen en andere activiteiten verplicht worden gesteld. 23

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie