BKC. Handels- en wetskennis. Aanvulling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKC. Handels- en wetskennis. Aanvulling"

Transcriptie

1 BKC Handels- en wetskennis Aanvulling

2 Deze aanvulling hoort bij BKC Handels- en wetskennis, ISBN Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk november , Educatief bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Woord vooraf Als studiemateriaal voor uw opleiding hebt u het boek BKC Handels- en wetskennis, ISBN ontvangen. In verband met de gewijzigde exameneisen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens dekt uw studiemateriaal niet meer de volledige exameneisen. Deze exameneisen gelden vanaf 1 januari In deze aanvulling vindt u alle wijzigingen die van belang zijn. Deze zijn per pagina aangegeven. Als u deze aanvulling naast uw boek houdt en beide bestudeert, beheerst u de actuele studiestof voor het onderdeel Handels- en wetskennis. Wij wensen u veel succes met uw studie. Uitgeverij Educatief Aanvulling 3

4 4 BKC Handels- en wetskennis

5 Inhoud Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Vademecum...13 Aanvulling 5

6 Hoofdstuk 1 Pagina 1 In de eerste paragraaf de tweede zin Die complexiteit van de handel moet zijn: Dat zien we ook in de organisatie van de handel. De eerste alinea van paragraaf 1.1 Het ontstaan van de arbeidsverdeling, moet zijn: De arbeidsverdeling zoals we die in onze maatschappij kennen, is geleide lijk ontstaan. In de loop van de geschiedenis zijn er vormen van werkverdeling tussen mensen totstandgekomen. Voor dit boek zou het te ver voe ren om dit proces precies te beschrijven; daarom beperken we ons tot een korte weergave, zonder naar verklaringen te zoeken. Pagina 4 De volgende taken van handelen en de daarbij behorende omschrijvingen vervallen: Opslaan (e) Transporteren (f) Informeren (g) De laatste samenvattende alinea ook op pagina 4: Samenvattend van de handel. moet zijn: Samenvattend kan worden gezegd dat de vier hoofdfuncties van de handel zijn: collecteren, sorteren, distribueren en financieren. Opslag, transport en informatie zijn afgeleide of hulpfuncties van de handel, maar zijn voor deze studie niet van belang. Pagina 6 Tweede regel Er zijn natuurlijk enzovoort. moet zijn: Er zijn natuurlijk vele veehandelaren, huidenopkopers, leerlooierijen, enzovoort. Ter hoogte van het midden van het eerste punt over de bedrijfskolom moet in de marge worden toegevoegd: Bedrijfstak Halverwege de pagina staat Bedrijfstak in de kant, deze moet weg. Halverwege de pagina twee regels boven de figuur moet de zin In de volgende nader ingaan. weg. 6 BKC Handels- en wetskennis

7 Hoofdstuk 2 Pagina 12 Bij punt a. van Collecterend moet de laatste zin Vaak geïmporteerd zijn: Vaak worden deze artikelen (Fair Trade) rechtstreeks uit die landen geïmporteerd. Pagina 13 Bij de tweede alinea ter hoogte van het woord Driehoekshandel moet in de kant vetgedrukt staan: Driehoekshandel Bij de handelsmanier Ambulant moet in de beschrijving (SRV-wagen) weg. Pagina 14 Aan het eind van punt c. bij de voorbeelden die zijn gegeven: Weg: Lukas Klamer Toevoegen: Hanos Pagina 18 Bovenaan in de kant: Verschillen moet zijn: Verschillen detailhandel en ambacht Pagina 19 Bij het derde punt de zin Deze vorm per post. moet zijn Deze vorm van verkoop geschiedt via telefoon, fax, , websites of per post. Aanvulling 7

8 Hoofdstuk 3 Pagina 26 Na de zin Shell is werkzaam zijn. moet staan: Shell heeft vestigingen over de gehele wereld en is dus ook een multinational. Pagina 28 Ter hoogte van het woord royalty in de bovenste helft van de pagina, moet vetgedrukt in de kant Royalty staan. Pagina 29 In de paragraaf Tot slot in de zin Een aantal concurrentiebeperkende verboden moet het woord nieuwe weg. Pagina 31 Opgave 3-9 C moet zijn: een groot filiaalbedrijf en franchising. 8 BKC Handels- en wetskennis

9 Hoofdstuk 4 Pagina 34 Bij de opsomming de woorden basisindustrie, halffabricaten en eindproducten de eerste keer cursief zetten. Pagina 35 Ter hoogte van het woord kassabon boven de figuur barcode, moet Kassabon vetgedrukt in de kant staan. Streepjescode in de tekst moet zijn barcode (2 ) Aanvulling 9

10 Hoofdstuk 5 Pagina 39 Eerste zin In de theorie de rechtskant moet zijn: In de theorie van het Praktijkdiploma boekhouden (PDB) komt de over eenkomst van koop en verkoop twee keer voor: een keer vanuit de han delskant en een keer vanuit de rechtskant. Ter hoogte van Plichten koper moet bedongen prijs zijn afgesproken prijs. Pagina 42 Na Franco huis kosten meer de volgende tekst toevoegen, met in de kant Rembours: De leveringsvoorwaarde rembours is een menging van leverings- en betalingsvoorwaarden. Leveren onder rembours betekent dat zowel de goederen als de verzendkosten aan de deur moeten worden afgerekend. Indien betaling wordt geweigerd worden de goederen weer mee teruggenomen en retour gebracht naar de verkoper. Aan het eind van de eerste zin van paragraaf 5.5 Ook over de betaling eventuele kortingen toevoegen en boetes. Pagina 43 De zin Soms op de rekening. moet zijn Bij betaling op rekening geeft de verkoper soms kortingen op de rekening. Ter hoogte van het woord omzetbonus halverwege de pagina moet in de kant vetgedrukt staan: Omzetbonus Ter hoogte van de woorden Korting voor contante betaling halverwege de pagina moet in de kant vetgedrukt staan: Korting voor contante betaling Pagina 45 Bij opgave 5-1 D. moet staan F.o.r. Pagina 46 Bij opgave 5-12 D. moet staan omzetbonus. Pagina 48 Bij opgave 5-20 C. moet staan f.o.r. 10 BKC Handels- en wetskennis

11 Hoofdstuk 6 Pagina 49 Protectionisme moet zijn protectie (3 ). Laatste zin paragraaf 6.1 moet zijn Ze zien het buitenland als een bedreiging voor de eigen industrie en/of landbouw. Pagina 51 Kantkopje Fiscale rechten vetgedrukt in de kant toevoegen. De zinnen Vaak worden en dergelijke moet zijn: Vaak worden accijnzen uitsluitend ge heven om de schatkist te spekken zoals benzine, maar er bestaat ook een vorm van accijnzen die steeds hoger wordt opgeschroefd, in de hoop dat hierdoor het verbruik van bepaalde producten zal afnemen. Deze accijnzen worden bijvoorbeeld geheven op alcoholhoudende dranken en tabak. Op de een na laatste regel staat winkelier, dit moet zijn detaillist. Pagina 52 Het protectionisme moet zijn protectie. Aanvulling 11

12 Hoofdstuk 7 Pagina 57 Onderaan de pagina kantkopje Beredderingkosten toevoegen. Pagina 58 Onderaan de pagina kantkopje Franchise toevoegen. Pagina 59 De zin Ook veel...gesloten halverwege punt c, moet zijn Ook veel particulieren hebben voor gezins- en huisgenoten een WA-verzekering afgesloten. In de laatste zin van punt d moet gemiste winst zijn: gemiste (imaginaire) winst. Pagina 61 De zin Het voordeel zal zijn, moet zijn: Het voordeel daarvan is dat de verzekerde niet het risico loopt dat hij te laag verzekerd zal zijn. Onderaan de pagina kantopje Indexpolis toevoegen. Pagina 62 De zin De verzekerde één maatschappij. moet zijn: De verzekerde heeft echter een contract met maar één maatschappij. Pagina 63 De zin De premie verzekerde bedrag. moet zijn: De premie wordt meestal uitgedrukt in een percentage of promillage van het verzekerde be drag. Pagina 64 De zin bij punt c. In een later onder firma. moet zijn: In de opleiding BKB bespreken we de (vennootschap onder) firma. Pagina 66 Opgave 7-3 B. moet zijn: er is sprake van onderverzekering. Pagina 67 Opgave 7-8 D. moet zijn: dubbel uit te keren. 12 BKC Handels- en wetskennis

13 Hoofdstuk 8 Pagina 72 De volgende kantkopjes moeten in deze volgorde worden toegevoegd in de kant: Ter hoogte van parate executie: Parate executie Ter hoogte van hypotheek: Hypotheek Ter hoogte van hypotheekgever: Hypotheekgever Ter hoogte van hypotheeknemer: Hypotheeknemer Ter hoogte van krediethypotheek: Krediethypotheek Pagina 73 De volgende kantkopjes moeten worden toegevoegd in de kant: Ter hoogte van punt b woningen, bedrijfspanden: Pand Ter hoogte van nieuw toe te voegen borgtocht (zie hieronder): Borgtocht Ter hoogte van wie zich abonneert op de krant : Afnemerskrediet Ter hoogte van leverancierskrediet: Leverancierskrediet Ter hoogte van rekening-courantkrediet: Rekening-courantkrediet Bij punt c. de zin Een persoonlijke overnemen. moet zijn Een persoonlijke zekerheid: wanneer de kredietnemer zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, zal iemand anders (de borg) deze verplichtingen moeten overnemen (borgtocht). Pagina 74 Bij de betreffende woorden de volgende kantkopjes in de kant toevoegen: Doorlopend krediet Starterskrediet Ondernemerskrediet Pagina 74 De zin Deze kan koopprijs betaald. moet zijn: Deze kan de zaak eventueel doorverkopen, ook al is nog maar een klein deel van de koopprijs betaald. Pagina 75 Ter hoogte van het betreffende woord halverwege de pagina kantkopje Sale on lease back toevoegen. Pagina 78 Opgave 8-16 A. moet zijn: is de koper vanaf het begin eigenaar. Aanvulling 13

14 Hoofdstuk 9 Pagina 81 De zin Vermogensrecht is het privaatrecht. moet zijn Vermogens recht is een onderdeel van het privaatrecht, dat alle juridische zaken tussen burgers en ondernemingen regelt. In de zin Onder goederen huis enzovoort moet stoffelijke vervangen worden door tastbare. Pagina 82 Na het eerste woord Stoffelijke het woord (tastbare) toevoegen. De tekst Het onderscheid nog terug. halverwege de pagina vervalt. Pagina 83 De zin In deze paragraaf op in. vervalt. In de alinea over de Notariële akte: gesloten vervangen door afgesloten (2 ) in het Kadaster vervangen door bij het Kadaster De zin Voor geldschieters belangrijk. vervangen door Voor geldgevers is het hypotheekregister belangrijk. De zin Als de hypotheek doorgehaald. veranderen in Als de hypotheek is afgelost, wordt de hypotheek in het hypotheekregister doorgestreept. Pagina 84 Ter hoogte van het betreffende woord kantkopje Parate executie toevoegen. Pagina 85 Opgave 9-1 moet zijn: 9-1 Welke van de volgende zaken is roerend? A. Kersen in een mandje. B. Centrale verwarming van een appartement. C. Schoolbord in een klas. D. Graan op de akker. Opgave 9-6 III moet zijn: Nog niet gewonnen delfstoffen. 14 BKC Handels- en wetskennis

15 Vademecum Pagina Zelfvoorziening: het woord van vervangen door door. Pagina 100 Bij 3-7 Wat is de franchisee? vervangen door Wie is de franchisee? 3-8 a. moet zijn: De zelfstandige AH-winkeliers; Pagina 107 Een nieuw item toevoegen: 5-36 Wat is rembours? Rembours is een leveringsvoorwaarde waarbij de koper bij aflevering zowel de prijs van de goederen als de verzendkosten aan de postbode betaalt. Pagina 125 Paginanummer bij Leverancierskrediet moet zijn 73. Aanvulling 15

16

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie