Brochure Gastouderbureau 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Gastouderbureau 2014"

Transcriptie

1 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat NG Noord Scharwoude Telefoon: Fax:

2 Inhoud I II III Voorwoord Gastouderopvang 1. Wat doet een gastouder 2. De gastouder 3. De ouder 4. Het belang van gastouderopvang 5. Pedagogisch beleid Hoe werkt het gastouderbureau Langedijk 6. Het werven van gastouders 7. Inschrijving van de gastouder 8. Verklaring omtrent gedrag 9. Inschrijving van de vraagouder 10. De bemiddeling 11. Het kennismakingsgesprek 12. De koppeling 13. Hoeveel kinderen IV Financiële informatie 14. Inschrijvingskosten 15. Kosten opvang 16. Kinderopvangtoeslag 17. Doelgroepen V Het gastouderbureau Langedijk 18. Verantwoorde kinderopvang 19. Wat biedt het gastouderbureau Langedijk 20. Bereikbaarheid 21. Verzekering 22. Medezeggenschap ouders 23. Klachtenregeling 24. Kindermishandeling

3 I Voorwoord Met deze brochure willen wij u informeren over gastouderopvang. Deze vorm van kinderopvang is bestemd voor kinderen van 0 13 jaar. Kenmerkend aan gastouderopvang is, dat de opvang plaatsvindt in het gezin van de gastouder. Het is echter ook mogelijk dat de gastouder bij de vraagouder thuis komt om kinderen op te vangen. Het gastouderbureau regelt de bemiddeling tussen mensen die opvang zoeken voor hun kind (vraagouders) en mensen die thuis kinderen op willen vangen (gastouders) en geeft begeleiding gedurende de opvang. Het bureau bemiddelt voor ouders die in de Gemeente Langedijk en omgeving wonen en werken of studeren. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de individuele behoeften van ouder 1 en kind. Ouders kiezen vaak voor deze vorm van opvang, omdat het een kleinschalige opvang is in een gezinssituatie, waarbij er flexibele opvangtijden mogelijk zijn. Het Gastouderbureau Langedijk is sinds 1992 actief in de gemeente Langedijk en is onderdeel van Kinderopvang Langedijk. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het gastouderbureau. II Gastouderopvang 1. Wat doet een gastouder Een gastouder vangt kinderen op in de leeftijd van 0 13 jaar. De opvang vindt plaats in zijn/haar eigen huis, meestal in combinatie met het eigen gezin. De opvang kan variëren van enkele uren per week tot een volledige werkweek. Het minimaal aantal uren opvang is gemiddeld vijf per week. Bij voorkeur komt het gastkind gedurende een langere periode op een vast gastadres. De gastouder ontvangt voor deze opvang een vaste vergoeding per uur. 2. De gastouder Over het algemeen wordt dit werk gedaan door vrouwen/mannen die het gastouderschap willen combineren met de zorg van hun eigen gezin. Dat kan zijn omdat de gastouder niet buitenshuis wil werken, of omdat een gastouder vindt dat het voor hun eigen kind goed is om met andere kinderen om te gaan. Er zijn tal van andere redenen mogelijk. De medewerkers van het gastouderbureau selecteren een gastouder o.a. aan de hand van de motivatie die opgegeven wordt om gastouder te willen worden en aan de hand van een lijst met selectiecriteria. Daarbij doet het er niet toe of men jong of oud, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, alleenstaand of samenwonend, met of zonder eigen kinderen is. Wat in elk geval wel nodig is, is plezier in de omgang met kinderen en voldoende tijd en ruimte om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden. 3. De ouder Ouders (ook wel vraagouders genoemd) zijn ouders die werken of studeren en daarom opvang voor hun kind(eren) zoeken. Zij hebben voor langere periode opvang nodig (minimaal 5 uur per week) en zoeken daarvoor een vast en vertrouwd opvangadres, een hartelijke gastouder voor hun kinderen. 1 Daar waar in de brochure ouders staat, worden zowel de ouder(s) als verzorger(s) bedoeld.

4 4. Het belang van gastouderopvang Door de opvang bij gastouders worden de ouders met kinderen in de gelegenheid gesteld buitenshuis te werken of te studeren. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Gastouders vinden voldoening in hun werk. Het levert gezelligheid op, uitbreiding van sociale contacten en tevens een verdienste. Kinderen kunnen via de gastouderopvang wennen aan de omgang met andere volwassenen en kinderen, zodat hun leefwereld verruimd wordt. 5. Pedagogisch beleid Het gastouderbureau heeft een pedagogisch beleid, waarin beschreven staat wat de pedagogische uitgangspunten zijn van de SKL. Voor de gastouderopvang betekent dit dat het welbevinden van het kind voorop staat. De gastouder biedt een omgeving aan waarbinnen het kind zichzelf kan zijn, zich op zijn gemak voelt en zich goed en gezond kan ontwikkelen. De gastouder zorgt in een huiselijke sfeer voor veiligheid en vertrouwen. In deze sfeer wordt het kind gerespecteerd, krijgt de gelegenheid zich te hechten, zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te kunnen uiten, wanneer het vrolijk, boos of verdrietig is. Het pedagogisch beleid wordt bij het gastouderbureau gebruikt als selectiemiddel bij aanname van de gastouder en als ondersteuning bij opvoedkundige taken. De gastouder dient de inhoud van het pedagogisch beleid te kennen, en de medewerkers van het gastouderbureau zien erop toe dat gastouders ernaar handelen en begeleiden hen daarin. De volledige beschrijving van het pedagogisch beleid ontvangen de gastouders bij inschrijving. III Hoe werkt het Gastouderbureau Langedijk 6. Het werven van gastouders Om als gastouderbureau te kunnen voldoen aan de vraag naar kinderopvang is het van groot belang dat er voldoende gastouders staan ingeschreven. Het gastouderbureau werft gastouders door middel van advertenties in plaatselijke kranten, eigen website, maar ook door het verspreiden van folders. Wanneer belangstellenden naar aanleiding van deze informatie contact opnemen met het gastouderbureau, worden zij uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken. 7. Inschrijving van de gastouder Zodra men aangeeft gastouder te willen worden (door het aanmeldingsformulier in te sturen), wordt er een afspraak gemaakt bij de aspirant-gastouder thuis. Op deze manier kunnen de omstandigheden waarin het kind zal worden opgevangen worden gezien. Het gaat hierbij om de veiligheid, hygiëne en ruimte (m.b.v. een checklist), maar ook de huiselijke sfeer is belangrijk. Aan de hand van vragen wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van opvoedingsideeën, motivatie, ervaringen, wensen, mogelijkheden en verwachtingen. Bijvoorbeeld waarom wil iemand gastouder worden, heeft de aspirant gastouder (werk) ervaring met kinderen, hoe staan gezinsleden tegenover het feit dat er andere kinderen in huis komen die aandacht vragen, hoe gaat de aspirant-gastouder om met grenzen stellen, consequent optreden. Ook andere punten die bij de opvang van kinderen van belang kunnen zijn, worden aan de orde gesteld, zoals: levensovertuiging, eetgewoonten en aanwezigheid van huisdieren.

5 De medewerkers van het gastouderbureau hanteren criteria voor de kwaliteit van de gastouders; deze zijn schriftelijk vastgelegd. De criteria zijn terug te vinden op de website en op te vragen bij het gastouderbureau. Gastouders moeten in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Indien de aspirant-gastouder nog niet aan deze eisen voldoet, kan hij/zij contact opnemen met het gastouderbureau. Indien het gastouderbureau en de gastouder met elkaar verder willen, wordt de aspirant-gastouder aangemeld voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Wat is er nodig voor de inschrijving van de aspirant-gastouder in het LRKP: Diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn; Geldig certificaat EHBO voor kinderen; Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van zowel gastouder als volwassen huisgenoten; Kopie van een geldig identiteitsbewijs; Risico-inventarisatie (RI&E). Pas nadat de aspirant-gastouder is ingeschreven in het LRKP mag hij/zij met de gastouderopvang starten. 8. Verklaring omtrent gedrag De aspirant-gastouder wordt gevraagd een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen bij de gemeente waar hij/zij woont. Deze verklaring moet voor alle volwassen huisgenoten worden aangevraagd. Met deze verklaring kan worden aangetoond dat er sprake is van een betrouwbaar persoon of personen. De kosten voor de verklaring van gedrag voor de gastouder en partner worden door het gastouderbureau vergoed. De vergoeding aan de gastouder vindt plaats wanneer de gastouder minimaal een half jaar (een)kind(eren) heeft opgevangen. 9. Inschrijving van de vraagouder Bij aanmelding informeert het gastouderbureau de ouder over de mogelijkheden tot financiering van kinderopvang door het aanvragen van de Tegemoetkoming via de Belastingdienst. Het gesprek vindt in principe bij de vraagouder thuis plaats. Net als bij de gastouder wordt ook bij de vraagouder geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van de opvoedingsideeën en kunnen vraagouders hun wensen en verwachtingen t.a.v. de opvangdagen en het gastgezin kenbaar maken. 10. De bemiddeling Het aanbod van de gastouder en de vraag van de vraagouder zijn nu bekend. Er kan soms enige tijd verstrijken tussen de datum van inschrijving en een daadwerkelijke kennismaking. Oorzaken hiervan kunnen zijn: de gastouder woont in een gebied waar weinig vraag is of waar meerdere gastouders beschikbaar zijn; de vraagouder woont in een gebied waar weinig of geen gastouders beschikbaar zijn; de gastouder heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde leeftijd;

6 de gastouder heeft veel specifieke wensen; de gastouder is beperkt inzetbaar. Hoe ruimer het aanbod, hoe groter de kans op een koppeling. 11. Het kennismakingsgesprek Dit is het moment waarop ouders en kinderen in de woning van de gastouder over en weer indruk krijgen van wie is de ander, hoe ziet dat gezin eruit, hoe gaan ze met elkaar om wat verwacht de ander van mij en vooral spreekt mij dat aan. Het kennismakingsgesprek tussen gast- en vraagouder vindt bij voorkeur plaats op de opvanglocatie. Een medewerker van het gastouderbureau kan hierbij aanwezig zijn indien de gast- en/of vraagouder dit wensen. Tijdens deze kennismaking komen ook punten aan de orde die van belang zijn voor de opvang van het kind, zoals: wat voor type kind is het (druk, verlegen); de gewoonten ten aanzien van eten/slapen/spelen; ideeën en wensen over de opvoeding; de opvanguren. Na een aantal dagen bedenktijd, neemt de medewerker van het gastouderbureau contact op met de vraag- en gastouder. Zij informeert of er bij beiden voldoende vertrouwen bestaat dat het kind goed opgevangen kan worden. Bij twijfel kan een 2 e gesprek nodig zijn of gaat het gastouderbureau op zoek naar een andere gastouder. 12. De koppeling Als ouder en gastouder aangeven met elkaar verder te willen gaan, dan volgt het koppelingsgesprek. Dit koppelingsgesprek vindt plaats op de opvanglocatie. Tijdens dit gesprek wordt de overeenkomst van opdracht (contract) getekend, waarin afspraken over de opvanguren, vergoedingen en opzegtermijn worden vastgelegd. In een koppelingsverslag komen de praktische afspraken over o.a. de verzorging, voeding, slapen, vervoer en gegevens van de huisarts te staan. De opvang kan gaan starten. Er is een proeftijd van 2 maanden. In de proefperiode neemt de medewerker van het gastouderbureau contact op met de ouder en gastouder om te vragen of alles naar wens verloopt. Na 2 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, gastouder en bemiddelingsmedewerker. 13. Hoeveel kinderen Er zijn regels vastgesteld over hoeveel kinderen de gastouder tegelijkertijd mag opvangen. Gastouders vangen kinderen op in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar. Gastouders vangen maximaal zes kinderen tegelijk op, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Er mogen maximaal vijf kinderen tegelijk opgevangen worden als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. Verder mogen er maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar worden opgevangen, waaronder maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen.

7 IV Financiële informatie 14. Inschrijvingskosten Er worden geen inschrijvingskosten berekend. 15. Kosten opvang De kosten voor gastouderopvang bestaat uit twee componenten, te weten: 1. Bemiddelingskosten. Deze kosten worden door Kinderopvang Langedijk rechtstreeks gefactureerd aan de vraagouders. 2. Opvangkosten. De kosten van de opvang worden door de vraagouders via het gastouderbureau aan de gastouder betaald. Maandelijks stuurt de gastouder een overzicht van het aantal opgevangen uren naar het gastouderbureau. Het overzicht dient getekend te zijn door de ouders of per mail akkoord gegeven te zijn door de ouders. Het gastouderbureau stuurt een factuur naar de ouders en aan de hand van deze factuur dienen de uren aan het gastouderbureau betaald te worden. Het gastouderbureau betaalt de gastouder rond de 15 e van de maand volgend op de maand van de opvang uit. 16. Kinderopvangtoeslag De Wet Kinderopvang, die de kinderopvang herstructureert, is per 1 januari 2005 in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. De financiering van de kinderopvang wordt door de belastingdienst uitgevoerd. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en meer informatie over deze wet verwijzen wij naar 17. Doelgroepen In bepaalde situaties kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling kinderopvang via de gemeente; bijvoorbeeld als het gaat om ouders die deelnemen aan een toeleidingstraject naar werk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau. Telefoon: V Het Gastouderbureau Langedijk 18. Verantwoorde kinderopvang Het gastouderbureau is geregistreerd bij de gemeente als een erkende kinderopvangorganisatie die voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang daaraan stelt. De GGD controleert jaarlijks of wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften en beleidsregels uit de Wet Kinderopvang. Daartoe is een beleid voor veiligheid en gezondheid opgesteld, waarin beschreven wordt aan welke eisen de woning van de gastouder moet voldoen. Vóór aanvang van de

8 opvang en daarna jaarlijks wordt een risico-inventarisatie (RI&E) gemaakt van elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. De medewerker van het gastouderbureau brengt de gastouder en vraagouder op de hoogte van de uitkomsten van de RI&E en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak. Daarnaast begeleidt het gastouderbureau de gastouder, zodat zij handelt volgens het plan van aanpak. Het inspectierapport van de GGD ligt ter inzage bij de gastouder thuis en op het kantoor van het gastouderbureau. 19. Wat biedt het Gastouderbureau Langedijk Minimaal twee maal per jaar bezoekt een medewerker van het gastouderbureau de woning waar gastouderopvang plaatsvindt. Tijdens deze bezoeken vindt de jaarlijkse evaluatie van de opvang plaats, de jaarlijkse toetsing van de criteria voor de gastouders en de jaarlijkse risico-inventarisatie (RI&E). Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt. Onder deze huisbezoeken vallen niet de intake- en koppelingsgesprekken voorafgaand aan de opvang. Jaarlijks wordt mondeling (telefonisch) geëvalueerd met de vraagouders. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat naar de vraagouder wordt gestuurd. De coördinator en bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau beschikken over de voor gastouderopvang relevante pedagogische kennis, zodat zij de gastouder kunnen begeleiden bij de opvoedtaken. De bemiddelingsmedewerker onderhoudt regelmatig contact met de gast- en gastouder over de voortgang van de opvang. Jaarlijks wordt er een kinder-ehbo cursus voor gastouders georganiseerd, die iedere gastouder dient te volgen. Tevens organiseert het gastouderbureau diverse thema-avonden voor gast- en vraagouders. Naast de begeleiding van vraag- en gastouders levert het gastouderbureau een extra service in de vorm van het uitlenen van kindermeubilair(indien voorradig) en een gratis abonnement op de speel-o-theek. 20. Bereikbaarheid Het Centraal Bureau, waar het gastouderbureau is gevestigd, is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar van uur. De medewerkers van het gastouderbureau zijn in principe van maandag t/m vrijdagochtend aanwezig op het Centraal Bureau. U kunt ook een sturen naar 21. Verzekering Het opvangen van kinderen brengt risico s met zich mee. Risico s die soms aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom goed hierbij stil te staan en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. Het gastouderbureau vraagt iedere gastouder en ouder dan ook of zij een WA-verzekering hebben afgesloten. Gastouders, die gastkinderen in hun auto willen vervoeren, dienen in het bezit te zijn van een auto-inzittenden verzekering.

9 Het gastouderbureau heeft zelf een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de gastouders en een ongevallenverzekering voor de gastkinderen, die kunnen uitkeren als de eigen verzekering niet dekt. 22. Medezeggenschap ouders Vraagouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van het gastouderbureau. Deze ouderraad kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de directie of de raad van toezicht van de SKL over uiteenlopende zaken. Heeft u interesse in een plaats in de ouderraad of wilt u meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het gastouderbureau. 23. Klachtenregeling Kinderopvang Langedijk beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Voor informatie over het klachtenreglement kunt u terecht bij het gastouderbureau. 24. Kindermishandeling Kinderopvang Langedijk werkt met de Meldcode Kinderopvang, dat ook van toepassing is op het gastouderbureau. De gastouders worden op de hoogte gebracht van de inhoud van de Meldcode Kindermishandeling en handelen er naar. Alle gastouders ontvangen bij inschrijving de Meldcode Kindermishandeling. Voor informatie over de Meldcode kunt u terecht bij het gastouderbureau. Info: Tel:

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: GOEREE-OVERFLAKKEE Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie