Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Algemene verzekeringsvoorwaarden De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en vormen daarmee één geheel. Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de dekking 2.2 Omvang van de dekking 2.3 Dekkingsgebied 2.4 Zekerheidsstelling 2.5 Kosten van verweer en wettelijke rente 3 Uitsluitingen 4 Schade 4.1 Verplichtingen van verzekerde in geval van schade 4.2 Schaderegeling 4.3 Verjaringstermijn 4.4 Vervaltermijn 4.5 Andere verzekeringen 5 Premie 5.1 Premiebetaling 5.2 Premierestitutie 6 Wijzigingen 6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7 Duur en einde van de verzekering 7.1 Duur van de verzekering 7.2 Einde van de verzekering 7.3 Overlijden van de verzekeringnemer 8 Slotbepalingen 8.1 Geschillen Bijzondere voorwaarden jagersrisico 1 Algemeen 2 Dekking 2.1 Jagersrisico Bijzondere voorwaarden verhaalsservice voor particulieren 1 Algemeen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 Verhaalsbijstand 2.3 Schade 3 Verlening verhaalsbijstand 3.1 Verlening van de verhaalsbijstand en de beperkingen 4 Verplichtingen verzekerde 4.1 Verplichtingen van de verzekerde 5 Dekkingsgebied 5.1 Dekkingsgebied 6 Belangen, conflicten en geschillenregeling 6.1 Belangen, conflicten en geschillenregeling 7 Overige bepalingen Nederlands recht De bij de aanvraag van een verzekering en de eventueel nog nader te overleggen gegevens kunnen worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van verzekeraar. Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Wet persoonsregistraties Klachtenbehandeling Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de klachtenbehandelaar van de verzekeraar, AXA Schade N.V., Postbus 30800, 3503 AP Utrecht, telefoon (030) Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070) Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter

2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Dekking In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Gebeurtenis elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is ontstaan; 1.2 Schade a schade aan personen letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; b schade aan zaken beschadiging, vernietiging, vermissing of verdwijning van stoffelijke zaken van anderen dan verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 1.3 Verzekeraar de in de polis vermelde verzekeraar of diens gevolmachtigd agent; 1.4 Verzekerden a verzekerden in gezinsverband 1 verzekeringnemer; 2 de bij verzekeringnemer inwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, alsmede: 3 hun minderjarige kinderen; 4 hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn; 5 de bij hen inwonende grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, alsmede de met hen in gezinsverband samenwonende ongehuwde personen; 6 minderjarigen die bij hen logeren of hen op reis vergezellen voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 7 het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. Onder kinderen worden verstaan eigen, pleeg- en stiefkinderen. b alleenstaande Indien verzekeringnemer volgens het polisblad is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd: 1 verzekeringnemer; 2 minderjarigen die bij hem logeren of hem op reis vergezellen voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 3 het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde; 1.5 Verzekeringnemer degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan; 2.1 Omschrijving van de dekking a Aansprakelijkheid/hoedanigheid Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als particulier voor schade ontstaan of veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur. De aansprakelijkheid verband houdend met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven) beroep alsmede het verrichten van betaalde handenarbeid is niet verzekerd. Deze beperkingen gelden niet voor: 1 het huispersoneel tijdens werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde; 2 kinderen, indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan verzekerden verrichten al dan niet tegen betaling. Aanspraken van de werkgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet verzekerd; 3 voor schade toegebracht tijdens het bezorgen van kranten, tijdschriften en dergelijke. b Bijzondere aansprakelijkheden Verzekerd is de aansprakelijkheid: 1 verzekerden onderling van verzekerden ten opzichte van elkaar voor door verzekerden geleden schade aan personen en voor zover verzekerden terzake van het gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde hebben. De aansprakelijkheid van verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van werkzaamheden ten behoeve van verzekerde is ook voor schade aan zaken verzekerd. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens erfgenamen; 2 dieren voor schade veroorzaakt of toegebracht door dieren waarvan verzekerde bezitter is, tenzij de dieren beroeps- of bedrijfsmatig worden gehouden; 3 woningen I van verzekerde als bezitter van het door hem bewoonde gebouw met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd; II van verzekerde als bezitter van een woning of woonboot, die voor zelfbewoning is gekocht maar nog niet is betrokken, alsmede de woning of woonboot die niet meer door de bezitter wordt bewoond, een en ander tot ten hoogste twee jaar na aankoop of verlaten van de woning of woonboot; III van verzekerde als bezitter van een in Europa gelegen vakantie- of tweede woning, stacaravan of huisje op een (volks)tuin, mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden; IV van verzekerde voor schade toegebracht door een antenne, vlaggestok, zonwering, voorzetraam en dergelijke, ook voor schade aan het door hem gehuurde en bewoonde pand; De aansprakelijkheid in verband met exploitatie, aanbouw of bezit van andere onroerende zaken of woonboten is niet verzekerd; 4 zaakwaarneming voor schade die anderen dan verzekerden lijden als gevolg van het verlenen van hulp ter voorkoming van dood, letsel of aantasting van de gezondheid van een verzekerde of onmiddellijk dreigende schade aan zaken van een verzekerde. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens erfgenamen. c Motorrijtuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen Verzekerd is de aansprakelijkheid: 1 passagiers voor schade toegebracht door verzekerde als passagier van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig. Schade door motorrijtuigen die krachtens de WAM zijn verzekerd, valt buiten de dekking; 2

3 d e 2 huispersoneel van verzekeringnemer, de inwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, voor schade door huispersoneel bij gebruik van motorrijtuigen in zijn dienst, waarvan geen der andere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is. Schade door motorrijtuigen die krachtens de WAM is verzekerd, valt buiten de dekking; 3 motorisch voortbewogen objecten van verzekerde voor schade door motorisch voortbewogen objecten, zoals maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 kilometer per uur niet kunnen overschrijden; 4 aanhanger van verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger (zoals een caravan, bagagewagen, boottrailer, aanhangwagen of oplegger), tenzij deze gekoppeld is aan een motorrijtuig, of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 5 modelvliegtuigen, -auto s en -boten voor schade veroorzaakt met of door: - modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt; - op afstand of met lijn bediende modelauto s en -boten; 6 vaartuigen voor schade toegebracht door of met roeiboten, kano s, zeilplanken, boten met een zeiloppervlak van ten hoogste 25 m 2 en dergelijke vaartuigen, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 7,5 kw; 7 joyriding voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig of vaartuig tijdens joyriding, tenzij er sprake is van: - diefstal of verduistering of - een veroorzaker van 18 jaar of ouder of - joyriding zonder geweldpleging en voor het motorrijtuig of vaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. Hierbij wordt onder vaartuigen verstaan roei-, zeil- en dergelijke boten als omschreven in artikel 2.1.c.6. Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig zonder de bedoeling te hebben zich dit toe te eigenen. Zaken onder opzicht Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade: 1 aan zaken die verzekerde onder zich heeft, anders dan in de gevallen als onder 3.3.a t/m d bedoeld, tot een bedrag van ,- per gebeurtenis; 2 door brand, brandblussing en ontploffing aan een door verzekerde gehuurd en bewoond gebouw en de daarin aanwezige zaken, voorzover verzekerde geen bezitter, houder of huurkoper is van die zaken; 3 door een antenne, vlaggestok, zonwering, voorzetraam en dergelijke toegebracht aan zaken van derden die verzekerde onder zich heeft met inbegrip van het door verzekerde gehuurde en bewoonde gebouw; 4 aan een motorrijtuig, voer-, vaar- of luchtvaartuig toegebracht door verzekerde als passagier daarvan; 5 aan gehuurde of geleende paarden tot een bedrag van 5.000,- per gebeurtenis, ontstaan terwijl deze onder toezicht van verzekerde zijn of door verzekerde worden bereden; 6 aan het bij joyriding gebruikte motorrijtuig of vaartuig. Hierbij wordt onder vaartuigen verstaan roei-, zeil- en dergelijke boten als omschreven in artikel 2.1.c.6. Vriendendienst Bij het beoordelen van aansprakelijkheid wordt geen beroep gedaan op de omstandigheid dat de schade is toegebracht in het kader van een vriendendienst. Bij toekenning van een dergelijke schade: - worden alle aanspraken op uitkering die benadeelde uit andere hoofde heeft, in mindering gebracht; - wordt geen schade vergoed indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde, natuurlijke persoon of diens erfgenamen; - wordt nimmer meer uitgekeerd dan ,- per gebeurtenis voor alle benadeelden te zamen. 2.2 Omvang van de dekking De verzekering geeft per gebeurtenis dekking tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag voor alle verzekerden tezamen. 2.3 Dekkingsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 2.4 Zekerheidstelling Indien een overheid wegens een onder de verzekering gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van de verzekerde som. Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. 2.5 Kosten van verweer en wettelijke rente Terzake van een gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking biedt, worden boven de verzekerde som vergoed: a de kosten van door of onder leiding van verzekeraar gevoerd verweer tegen aanspraken, de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld, alsmede de in opdracht van verzekeraar verleende rechtsbijstand; b de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. Artikel 3 Uitsluitingen Niet verzekerd is de aansprakelijkheid: 3.1 Opzet a van verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit: 1 opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van kinderen tot en met 15 jaar zal verzekeraar echter geen beroep doen op deze uitsluiting; 2 seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; 3 gedragingen die onder artikel 3.1.a en b vallen, gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 3

4 b Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten in situatie 1, 2 en/of 3 doet niet af, dat verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen, zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert (verkeren), dat deze/die niet in staat is/zijn om zijn/hun wil te bepalen. indien verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt; 3.2 Motorrijtuigen, voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen voor schade in verband met een motorrijtuig, voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, dat verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, met uitzondering van het gestelde in artikel 2.1.c; 3.3 Zaken onder opzicht a voor schade aan zaken die verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); b voor schade aan zaken die verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten van handenarbeid anders dan bij wijze van vriendendienst, alsmede het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht; c voor schade aan zaken die verzekerde of een ander voor hem onrechtmatig onder zich heeft; d voor schade bestaande uit of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft. 3.4 Woonplaats niet in Nederland van verzekerde die zijn woonplaats niet in Nederland heeft, met dien verstande dat voor deze verzekerde de dekking eindigt 30 dagen na vertrek, behoudens in geval van studie van verzekerde kinderen; 3.5 Molest, atoomkernreacties voor schade: a molest verband houdende met gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage; b atoomkernreactie veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan; 3.6 Wapens voor schade veroorzaakt in verband met het vervaardigen, het voor handen hebben, het dragen of het vervoer van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning, vrijstelling of dergelijke heeft. De aansprakelijkheid voor schade in verband met het bezit of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd. Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie 4.1 Verplichtingen in geval van schade Zodra verzekerde kennis draagt van een omstandigheid die voor verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: a deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden; b zo spoedig mogelijk aan verzekeraar alle gegevens te verstrekken en alle ontvangen stukken dienaangaande door te zenden; c alles in het werk te stellen om de schade te beperken; d zijn volledige medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden; e zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van de verplichting tot schadevergoeding kan leiden. Verzekerde kan geen rechten aan de polis ontlenen, indien hij één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn geschaad. 4.2 Schaderegeling Verzekeraar belast zich met het naar eigen inzicht regelen en vaststellen van de schade. Hij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. 4.3 Verjaringstermijn Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de datum van de gebeurtenis. 4.4 Vervaltermijn Heeft de verzekeraar ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van een vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis nam of had kunnen nemen, ieder recht ten opzichte van de verzekeraar ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van de verzekeraar heeft aangevochten. 4.5 Andere verzekeringen Indien de schade, welke onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt deze verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloop-artikel is opgenomen. 5.1 Premiebetaling a Verzekeringnemer is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen; b Zodra de verzekeringnemer weigert het verschuldigde bedrag te betalen of zodra een termijn van 30 dagen na het eerste betalingsverzoek is verstreken, eindigt de dekking op de eerste dag van de periode waarover het verschuldigde bedrag betaald dient te worden. Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde bedrag te betalen. 4

5 c Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, wordt de dekking weer van kracht op de dag volgend op die waarop het verschuldigde bedrag door verzekeraar is ontvangen. 5.2 Premierestitutie Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, betaalt verzekeraar pro rata de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan verzekeringnemer terug. Artikel 6 Wijzigingen 6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden Indien verzekeraar de tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast te stellen datum. Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum waarop deze van toepassing zal zijn tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Artikel 7 Duur en einde van de verzekering 7.1 Duur van de verzekering De verzekering is aangegaan voor een periode als op het polisblad omschreven en wordt geacht daarna telkens stilzwijgend te zijn voortgezet voor de op het polisblad vermelde verlengingstermijn. 7.2 Einde van de verzekering De verzekering eindigt: a op de contractsvervaldag, indien ten minste 60 dagen voor deze dag de verzekering is opgezegd door verzekeraar of verzekeringnemer; b na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzekeraar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen, waarbij een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen; c op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan 60 dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen; d als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden op grond van artikel 6.1 niet accepteert. 7.3 Overlijden van verzekeringnemer a Als verzekeringnemer bij zijn overlijden een weduwe, weduwnaar of levenspartner nalaat, wordt deze vanaf dit overlijden als verzekeringnemer beschouwd; b Als verzekeringnemer bij zijn overlijden geen weduwe, weduwnaar of levenspartner nalaat, loopt de verzekering door ten behoeve van de minderjarige kinderen. Meerderjarige kinderen die ten tijde van het overlijden van verzekeringnemer onder deze polis verzekerd waren, blijven verzekerd tot 3 maanden daarna; c Wanneer er sprake is van een situatie als onder a of b genoemd, zal verzekeraar de verzekering beëindigen als deze wens schriftelijk kenbaar wordt gemaakt door de weduwe, weduwnaar, levenspartner of de minderjarige kinderen bij monde van hun voogd. Artikel 8 Slotbepalingen 8.1 Geschillen Geschillen voortvloeiende uit de verzekering zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, behoudens hogere voorziening, tenzij tussen partijen wordt overeengekomen op andere wijze tot overeenstemming te geraken. Jagersrisico Bijzondere voorwaarden Paragraaf 1 Algemeen Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de algemene voorwaarden AP02 en zijn alleen van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Paragraaf 2 Dekking 2.1 Jagersrisico Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die is toegebracht door of met vuurwapens tijdens de jacht in Nederland tot maximaal ,- per gebeurtenis, mits verzekerde in het bezit is van de vereiste vergunningen. Onder verzekerde wordt in dit verband verstaan: a verzekeringnemer/jachtaktehouder als genoemd in het verzekeringsbewijs; b degene, genoemd in art. 12 lid 2 sub b. van de jachtwet (minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar, die onder toezicht van verzekeringnemer/jachtaktehouder jagen); c degene, die in gezelschap van verzekeringnemer/ jachtaktehouder jaagt, voorzover deze niet zelf een jachtakte nodig heeft (gastjagers met een logeerakte). Overeenkomstig de jachtwet is een verzekeringsbewijs afgegeven, waarvan de kosten in de premie zijn begrepen. Verhaalsservice voor particulieren Bijzondere voorwaarden Paragraaf 1 Algemeen Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de algemene voorwaarden AP02 en zijn alleen van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. 5

6 Paragraaf 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis a Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan verhaalsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: - de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan verhaalsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; - de behoefte aan verhaalsbijstand bij de aanvang van de verzekering redelijkerwijs niet voorzien kon worden. b Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan verhaalsbijstand. 2.2 Verhaalsbijstand Onder verhaalsbijstand wordt verstaan: het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde bij het verhalen van door hen geleden schade op degene die daarvoor naar burgerlijk recht aansprakelijk is. 2.3 Schade Onder schade wordt verstaan: een beschadiging van lijf of goed met uitzondering van schade aan motorrijtuigen, luchtvaartuigen en pleziervaartuigen. Paragraaf 3 Verlening verhaalsbijstand 3.1 Verlening van de verhaalsbijstand en de beperkingen De verhaalsbijstand wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende bepalingen: a de verhaalsbijstand wordt verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstandverzekeringmaatschappij N.V., hierna te noemen de maatschappij. De maatschappij garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigheid; b de maatschappij vergoedt de uit de verhaalsbijstand voortvloeiende externe kosten onbeperkt. De maatschappij schiet deze kosten voor indien deze verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden; c als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de verhaalsbijstand gestaakt; d de maatschappij is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van bijstand. De maatschappij stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak; e als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid, draagt de maatschappij deze over aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Daarbij wordt een door de verzekerde kenbaar gemaakte voorkeur gevolgd. In geval van een zaak in het buitenland dient de in te schakelen advocaat bevoegd te zijn om bij het buitenlandse gerecht op te treden; f alleen de maatschappij is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de maatschappij hiertoe onherroepelijk. De verzekerde machtigt de maatschappij inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft. Paragraaf 4 Verplichtingen verzekerde 4.1 Verplichtingen van de verzekerde Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de maatschappij. Als dit verzoek wordt gemeld meer dan een jaar nadat de belangentegenstelling tot uiting is gebracht, is de maatschappij niet meer verplicht verhaalsbijstand te verlenen. De verzekerde die een beroep op deze verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de maatschappij. Dit houdt in ieder geval in dat hij: a alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; b zich desgevraagt partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van bijstand op derden; c alles nalaat wat de belangen van de maatschappij kan schaden. De verzekerde is verplicht de door de maatschappij voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan de maatschappij. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. Paragraaf 5 Dekkingsgebied 5.1 Dekkingsgebied De verhaalsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. Paragraaf 6 Belangen, conflicten en geschillenregeling 6.1 Belangen, conflicten en geschillenregeling a De belangen van de verzekeringnemer gaan vóór die van (mede)verzekerden, tenzij de verzekeringnemer uitdrukkelijk anders bepaalt. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent de maatschappij alleen bijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen. Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze; b Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de maatschappij over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. De maatschappij legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. De kosten hiervoor zijn steeds voor rekening van de maatschappij. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de maatschappij. Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan verzekerde de behandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de maatschappij alsnog, de redelijk gemaakte kosten van bijstand. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat de maatschappij haar standpunt schriftelijk heeft bekend gemaakt. Paragraaf 7 Overige bepalingen Voor zover in de voorwaarden van deze verzekering niet anders wordt bepaald, gelden ter zake van uitsluitingen, risicowijzigingen, premiebetaling, duur en beëindiging en wijziging van voorwaarden voor zover van toepassing, de bepalingen van de verzekering waaraan deze verhaalsverzekering is toegevoegd. 6

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Omschrijving van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR WONEN De voorwaarden van de verschillende verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing indien dit uit het polisblad blijkt, en altijd in combinatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006)

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Verzekerden : Artikel 2. Hoedanigheid : Artikel 3. Omschrijving van de dekking : Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Proteq Aansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden AV.A.08.06 3 Speciale Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren AVS.08.06

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering 2 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Speciale Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Rubriek Aansprakelijkheid voor Particulieren Rubriek Rechtsbijstandverzekering Algemeen Particulieren Verkeersdeelnemer Rubriek Rechtsbijstandverzekering Module

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.2 Schade Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid 3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 3.3 Vriendendienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoedanigheid 3 Verzekeringsgebied 4 Omvang van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Schaderegeling Bijzondere

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

MODULE(S) MODULE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

MODULE(S) MODULE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN VOORWAARDEN Aansprakelijkheid particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 3 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Verzekerden Hoedanigheid Omvang van de dekking Uitsluitingen Eigen risico Schaderegeling Strafgeding Clausuleblad aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD MaatwerkPakket polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD De Financiële Dienstverleners B.V. Postbus 354 5550 AJ VALKENSWAARD E-mail: Internet: dfd@dfd.nl www.dfd.nl Telefoon: (040) 20

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Inhoud. Aansprakelijkheid.

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Inhoud. Aansprakelijkheid. Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10%

Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10% Voorwoord Het ZekerheidsPakket Het ZekerheidsPakket is een pakket particuliere verzekeringen dat u veel voordelen biedt. Het pakket combineert goede voorwaarden met een aantrekkelijk prijsniveau. Het is

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

POLISVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN POLISVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Woongarant All in Woonpakket. Algemene Voorwaarden All In Woonpakket 0112. Inhoudsopgave

Woongarant All in Woonpakket. Algemene Voorwaarden All In Woonpakket 0112. Inhoudsopgave Woongarant All in Woonpakket Algemene Voorwaarden All In Woonpakket 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonpakket 1.2 Risico 1.3 Verzekeraar(s) 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie

Nadere informatie

Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren MV 03.2.21 B

Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren MV 03.2.21 B polisvoorwaarden Delta Lloyd Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.21 B Inleiding Prominent Aansprakelijkheidsverzekering voor

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Particulier

Aansprakelijkheid Particulier Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw hond bijt een

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 09 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie