MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services de l Etat-Major général Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Sectie 1. Aankondigingen Section 1. Annonces N Erratum 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, Ondersectie Verwerving, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Correspondent : kapitein M. Bouche. 2. Erratum nr. 1 aan de Nederlandstalige versie van het bestek SAA betreffende de levering van patronen 25 mm LINK TP-T/DS-SR met toebehoren in vaste en voorwaardelijke schijven : Paragraaf 7, e (pag. 15) : De inschrijver blijft door zijn offerte gebonden ten minste tot de... Lezen : «30 juni 2002», in plaats van : «15 januari 2002». 3. Datum van verzending van dit erratum : 11 februari N Erratum 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, Sous-section Acquisition, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Correspondant : kapitain M. Bouche. 2. Erratum n 1 à la version néerlandaise du cahier spécial des charges SAA relatif au marché pour la fourniture de cartouches 25 mm LINK TP-T/DS-SR avec accessoires en tranches fermes et tranches conditionnelles. Paragraphe 7, e (pag. 15) : Le soumissionnaire reste engagé par son offre au minimum jusqu au... Lire : «30 juin 2002», au lieu de : «15 janvier 2002». 3. Date d envoi de l erratum : 11 février Sectie 3. Betekende opdrachten Section 3. Marchés notifiés N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Elektrisch/Elektronisch Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2-61, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Matériels électriques/électroniques, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2-61, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax

2 1050 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2. Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Datum van gunning : 21 januari Gunningscriteria : Prijs : 60 %. Operationele, technische en logistieke waarde : 40 %. 5. Aantal ontvangen offertes : drie offertes. 6. Naam en adres van de aannemer : Essec, Schoebroekstraat 48, 3583 Paal (Beringen). 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : SAME betreffende de levering van 535 radioposten type «Walkie-Talkie» met toebehoren, inclusief een open meerjarige overeenkomst voor de levering van wisselstukken en de herstelling van defect materieel. CPA-nummer : CPV Betaalde prijs : P.M. 9. Onderaanneming Essec : Tait Electronics LTD New Zealand. 10. Andere inlichtingen : P.M. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen : 25 mei 2001 (nr. 6163). 12. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 7 februari Datum van ontvangst van de aankondiging : 12 februari Mode de passation : appel d offres général. 3. Date de passation : le 21 janvier Critères d attribution : Prix : 60 %. Valeur opérationnelle, technique et logistique : 40 %. 5. Nombre d offres reçues : trois offres. 6. Nom et adresse du fournisseur : Essec, Schoebroekstraat 48, 3583 Paal (Beringen). 7. Nature et quantité des produits fournis : SAME relatif à la livraison de 535 postes radio type «Walkie-Talkie» avec accessoires, inclus un contrat ouvert pluriannuel pour l achat de pièces de rechange et la réparation de matériels défectueux. Numéro-CPA : CPV Prix payé : P.M. 9. Sous-traitance de Essec : Tait Electronics LTD New Zealand. 10. Autres renseignements : P.M. 11. Date de publication de l avis du marché dans le Bulletin des Adjudications : le 25 mai 2001 (n 6163). 12. Date d envoi du présent avis : 7 février Date de réception de l avis : 12 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving Klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAP Datum van de gunning van de opdracht : 14 december Criteria voor de gunning van de opdracht : 60 % prijs en 40 % technische waarde. 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de leverancier : Tecam Benelux, Vaartdijk 55, 2800 Mechelen. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : een functioneel systeem voor een pipeteringstation bestaande uit microtiterplaten, een microtiterplaat waser, een microtiterplaatlezer en een anti-contaminatie pipeteringstation voor PCR-voorbereiding. 8. Prijs : ,38 EUR ( BEF). 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : het Bulletin der Aanbestedingen : 2 november 2001; het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : nihil. 12. Datum van verzending van deze aankondiging : 8 februari N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition Classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général SAP Date d attribution du marché : 14 décembre Critères d attribution du marché : 60 % prix et 40 % valeur technique. 5. Nombre d offres reçues : une. 6. Nom et adresse du fournisseur : Tecam Benelux, Vaartdijk 55, 2800 Mechelen. 7. Nature et quantité des produits fournis : un ensemble fonctionnel composé d une station de pipettage par microplaques, d un laveur de microplaques, d un lecteur de microplaques et d une station de nettoyage anti-contamination pour préparation P.C.R. 8. Prix : ,38 EUR ( BEF). 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 2 novembre 2001; Journal officiel des Communautés européennes : néant. 12. Date d envoi du présent avis : 8 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag, SAP Datum van de gunning van de opdracht : 23 november N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général, SAP Date d attribution du marché : 23 novembre 2001.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Criteria voor de gunning van de opdracht : 60 % prijs en 40 % technische waarde. 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de leverancier : Medivision Benelux, Stationsstraat 180 5, 3110 Rotselaar. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : één digitaal systeem van fluroscopie voor kleine gewichten. 8. Prijs : ,07 EUR ( BEF). 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : Het Bulletin der Aanbestedingen : 28 september Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : nihil. 12. Datum van verzending van deze aankondiging : 8 februari Critères d attribution du marché : 60 % prix et 40 % valeur technique. 5. Nombre d offres reçues : une. 6. Nom et adresse du fournisseur : Medivision Benelux, Stationsstraat 180 5, 3110 Rotselaar. 7. Nature et quantité des produits fournis : un système digital de fluroscopie pour les petites articulations. 8. Prix : ,07 EUR ( BEF). 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traités à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 28 septembre Journal officiel des Communautés européennes : néant. 12. Date d envoi du présent avis : 8 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag, SAP Datum van de gunning van de opdracht : 28 november Criteria voor de gunning van de opdracht : 60 % prijs en 40 % technische waarde. 5. Aantal ontvangen offertes : acht. 6. Naam en adres van de leverancier : Terumo Europe, Researchpark Z2 Haasrode, Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : zestig spuitpompen Terufusion en vijftien statieven voor spuitpompen. 8. Prijs : ,10 EUR ( BEF). 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : Het Bulletin der Aanbestedingen : 11 mei Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : nihil. 12. Datum van verzending van deze aankondiging : 8 februari N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général, SAP Date d attribution du marché : 28 novembre Critères d attribution du marché : 60 % prix et 40 % valeur technique. 5. Nombre d offres reçues : huit. 6. Nom et adresse du fournisseur : Terumo Europe, Researchpark Z2 Haasrode, Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven. 7. Nature et quantité des produits fournis : soixante pousseseringues Terufusion et de quinze statifs pour pousse-seringues. 8. Prix : ,10 EUR ( BEF). 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traités à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 11 mai Journal officiel des Communautés européennes : néant. 12. Date d envoi du présent avis : 8 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag, SAP Datum van de gunning van de opdracht : 28 november Criteria voor de gunning van de opdracht : 60 % prijs en 40 % technische waarde. 5. Aantal ontvangen offertes : drie. 6. Naam en adres van de leverancier : Benetec, Boogstraat 24, 2470 Retie. N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général, SAP Date d attribution du marché : 28 novembre Critères d attribution du marché : 60 % prix et 40 % valeur technique. 5. Nombre d offres reçues : trois. 6. Nom et adresse du fournisseur : Benetec, Boogstraat 24, 2470 Retie.

4 1052 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : een digitaal echografietoestel. 8. Prijs : ,84 EUR ( BEF). 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : Het Bulletin der Aanbestedingen : 17 augustus Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 17 augustus Datum van verzending van deze aankondiging : 8 februari Nature et quantité des produits fournis : un échographe digitalisé. 8. Prix : ,84 EUR ( BEF). 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traités à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 17 août Journal officiel des Communautés européennes : 17 août Date d envoi du présent avis : 8 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving Klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : openbare aanbesteding. SAP Datum van gunning van de opdracht : 8 januari Criteria voor de gunning van de opdracht : prijs (% toegestane korting). 5. Aantal ontvangen offertes : drie. 6. Naam en adres van de leveranciers : Lifak, Stadsheide 6, 3500 Hasselt. (Leopoldsburg : 7 %). Alpha Répartition, avenue de la Dame 91, 5100 Jambes. (Brussel : 7,1 %). (Marche-en-Famenne : 7 %). (Spich : 7 %). 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : dagelijkse levering van farmaceutische specialiteiten en producten door grossisten aan diverse militaire apotheken en dit volgens de leveringsplaats per open overeenkomst. 8. Prijs (totale) : ,97 euro. 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in : het Bulletin der Aanbestedingen : 26 oktober 2001; het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 24 oktober Datum van verzending van de aankondiging : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense nationale, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition Classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : adjudication publique. SAP Date d attribution du marché : 8 janvier Critères d attribution du marché : prix (% ristourne accordé). 5. Nombre d offres reçues : trois. 6. Nom et adresse des fournisseurs : Lifak, Stadsheide 6, 3500 Hasselt. (Leopoldsburg : 7 %). Alpha Répartition, avenue de la Dame 91, 5100 Jambes. (Brussel : 7,1 %). (Marche-en-Famenne : 7 %). (Spich : 7 %). 7. Nature et quantité des produits fournis : fourniture journalière de spécialités et produits pharmaceutiques par des grossistes aux pharmacies militaires et ceci selon le lieu de livraison par marché ouvert. 8. Prix (globale) : ,97 euros. 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 26 octobre 2001; Journal officiel des Communautés européennes : 24 octobre Date d envoi de l avis : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Dienst Aankopen, Ondersectie Aankopen Elektrisch/Elektronisch Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2-40, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : aanschaf van basisuitrustingen voor stations commutator RITA CPA-nummer : CPV Datum van gunning : 13 december Gunningscriteria : Het bedrag van de offerte : 60 %. De technische waarde : 35 %. De leveringstermijn : 5 %. N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Matériels électriques/électroniques, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2-40, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature et quantité des produits fournis : équipements de base pour stations commutateur RITA CPA : CPV Date de passation : 13 décembre Critères d attribution : Le montant de l offre : 60 %. La valeur technique : 35 %. Le délai de livraison : 5 %.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Aantal ontvangen offertes : zeven. 7. Naam en adres van de aannemers : a) Percelen : II, III en IX van de opdracht (bestelbrief SAME ) : Thales Communications Belgium, S.A., rue des Frères Taymans 28, 1480 Tubize. b) Percelen : IV, V, VI, VII en VIII van de opdracht (bestelbrief SAME ) : FCI Belgium, Stroobantsstraat 48A, 1140 Brussel. 8. Betaalde prijs : a) Bestelbrief SAME (vaste schijven) : S ,92, excl. BTW. b) Bestelbrief SAME (vaste schijven) : S ,17, excl. BTW. 9. Onderaanneming : a) Bestelbrief SAME : Nexans. b) Bestelbrief SAME : Leentjes-Boes, SVH, Lothellier, De Drie Electronics. 10. Andere inlichtingen : 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen : 28 september Datum van verzending van deze aankondiging : 13 februari Datum van ontvangst van de aankondiging : 15 februari Nombre d offres reçues : sept. 7. Nom et adresse des fournisseurs : a) Lots : II, III et IX du marché (lettre de commande SAME ) : Thales Communications Belgium, S.A., rue des Frères Taymans 28, 1480 Tubize. b) Lots : IV, V, VI, VII et VIII du marché (lettre de commande SAME ) : FCI Belgium, rue Stroobants 48A, 1140 Brussel. 8. Prix payé : a) Lettre de commande SAME (tranches fermes) : S ,92, hors T.V.A. b) Lettre de commande SAME (tranches fermes) : S ,17, hors T.V.A. 9. Sous-traitance : a) Lettre de commande SAME : Nexans. b) Lettre de commande Same : Leentjes-Boes, SVH, Lothellier, De Drie electronics. 10. Autres renseignements : 11. Date de publication de l avis du marché dans le Bulletin des Adjudications : 28 septembre Date d envoi de l avis : 13 février Date de réception de l avis : 15 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Dienst Aankopen, Ondersectie Aankopen Elektrisch/Elektronisch Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2-40, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : 12 trafiek analysers en simulatoren voor moderne communicaties. CPA-nummer : CPV Datum van gunning : 10 december Gunningscriteria : Het bedrag van de offerte : 50 %. De technische waarde : 50 %. 6. Aantal ontvangen offertes : vier. 7. Naam en adres van de aannemer : Acacia, S.A., rue Paul Langevin 1-BP146, F Saint Peray Cedex. 8. Betaalde prijs : S , Onderaanneming : geen. 10. Andere inlichtingen : opdracht SAME Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen : 21 september Datum van verzending van deze aankondiging : 13 februari Datum van ontvangst van de aankondiging : 15 februari N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Matériels électriques/électroniques, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2-40, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature et quantité des produits fournis : 12 analyseurs et simulateurs de trafic pour télécommunication modernes. CPA : CPV Date de passation : 10 décembre Critères d attribution : Le montant de l offre : 50 %. La valeur technique : 50 %. 6. Nombre d offres reçues : quatre. 7. Nom et adresse du fournisseur : Acacia, S.A., rue Paul Langevin 1, PB 146, F Saint Peray Cedex. 8. Prix payé : S , Sous-traitance : néant. 10. Autres renseignements : marché SAME Date de publication de l avis du marché dans le Bulletin des Adjudications : 21 septembre Date d envoi de l avis : 13 février Date de réception de l avis : 15 février 2002.

6 1054 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. N N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersonen : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots, Mevr. Huet, de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Beauraing (Baronville), uitbating van de thermische en elektromechanische installaties. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaande van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in punten 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2, vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in punt 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 25. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in punten 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die : 1 beschikt over een registratie in de categorie 25; 1. Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personnes de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots, Mme Huet, M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Beauraing (Baronville), exploitation des installations thermiques et électromécaniques. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au points 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au point 4, ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 25. En cas d association momentanée, les documents prévus au points 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui : 1 fournit la preuve d enregistrement dans la catégorie 25;

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS de uitvoering kan bewijzen van minstens één gelijkaardig contract met een minimumwaarde van euro gedurende de laatste drie jaar; 3 een verklaring levert van het gemiddeld effectief en de belangrijkheid van het kaderpersoneel, gedurende de laatste drie jaar. Deze effectieven moeten ten minste bevatten : één ingenieur, niet universitair, gediplomeerd aan een erkende hogeschool; techniekers BA4 en BA5 volgens artikel 47 van de AREI, gemachtigd om te werken aan hoge-spanningsinstallaties in België; gemachtigde techniekers Cedicol; 4 beschikt over een 24/24 uur dispatching (geen antwoordapparaat) met verplichting tot tussenkomst binnen een termijn van maximaal één uur. Deze interventietermijn zal bewezen worden door een document welke bevestigd dat rekening houdend met de geografische ligging van de te verlenen dienstprestaties, deze tussenkomsten materieel mogelijk zijn. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/8/P007 (Franse tekst). Prijs : 17,00 EUR. 6. Het bijwonen van een geleid bezoek aan de plaats van uitvoering is verplicht voor de inschrijvers op straffe van nietigheid van hun offerte. De bezoeken worden voorzien op 13 en 20 maart 2002, te 9 uur. 7. Uitvoeringstermijn : meerjarige opdracht van vier jaar. 8. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 3 april 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. 2 fournit la preuve de l exécution d au moins un contrat de services similaires de minimum euros durant les trois dernières années; 3 fournit une déclaration concernant les effectifs moyens annuels et l importance de ces cadres pendant les trois dernières années. Ces effectifs doivent au moins comprendre : un ingénieur non-universitaire, diplômé d une haute école reconnue; des techniciens BA4 et BA5 selon l article 47 du RGIE habilités à manœuvrer des installations électriques à haute tension en Belgique; des techniciens habilités Cedicol. 4 dispose d un dispatching 24/24 (pas de répondeur) avec obligation d intervenir dans un délai d une heure maximum. Ce délai sera étayé par un document attestant que la situation géographique du lieu des services à prester est matériellement possible. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/8/P007 (texte français). Prix : 17,00 EUR. 6. La participation à une visite guidée des lieux est obligatoire pour les soumissionnaires sous peine de nullité de l offre. Les visites sont prévues les 13 et 20 mars 2002, à 9 heures. 7. Délai d exécution : marché pluriannuel de quatre ans. 8. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 3 avril 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersonen : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots, Mevr. Huet, de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Beauraing (Baronville), terug in staat stellen en aanpassing van sanitair en douches. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaande van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat; De documenten waarvan sprake in punten 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17 bis, 1 of 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. N Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personnes de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots, Mme Huet, M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Beauraing (Baronville), remise en état et adaptation des sanitaires et douches. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question points 1 et 2, ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat.

8 1056 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De verschillende documenten waarvan sprake is in punt 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 25. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in punten 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die in overeenstemming met artikel 19, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 het bewijs levert van de uitvoering van minstens één gelijkwaardig (onderwerp en bedrag) contract tijdens de laatste vijf jaar. Indien het werken betreft voor openbare overheden zullen de werken bewezen worden door certificaten, opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid. Indien het werken betreft aan private personen, zullen de certificaten opgemaakt worden door de klant; bij ontstentenis volstaat een eenvoudige verklaring op eer van de aannemer. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/8/A022 (Franse tekst). Prijs : 25,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : dertig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 25 maart 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. Les documents dont question au point 4, ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 25. En cas d association momentanée, les documents prévus au points 1 à 4, ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit la preuve, conformément l article 19, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution de un contrat similaire (objet et montant) au cours des cinq dernières années. S il s agit de travaux à des autorités publiques, les travaux sont prouvés par des certificats établis ou visés par l autorité compétente. S il s agit de travaux à des personnes privées, les certificats sont établis par le client, à défaut une simple déclaration de l entrepreneur est admise. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/8/A022 (texte français). Prix : 25,00 EUR. 6. Délai d exécution : trente jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 25 mars 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. N Aanbestedende overheid : 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Couwet. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Zeebrugge, marinebasis, kinderdagverblijf. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaande van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in punten 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in punt 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. N Pouvoir adjudicateur : 5 e Direction régionale des Constructions, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tél , fax Personne de contact : Mme Couwet. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Zeebrugge, base marine, crèche. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au points 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2del arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au point 4, ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1057 In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in punten 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met categorie D, klasse 3; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/5/A504 (Nederlandse tekst). Prijs : 54,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : vijfenzeventig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 18 maart 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 8000 Brugge, Peterseliestraat 19. En cas d association momentanée, les documents prévus au points 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacité financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en catégorie D, classe 3; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/5/A504 (texte néerlandais). Prix : 54,00 EUR. 6. Délai d exécution : septante-cinq jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 18 mars 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 5 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 8000 Brugge, Peterseliestraat 19. N Aanbestedende overheid : 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax Contactpersoon : Mevr. Couwet. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Sijsele, kwartier Sgt. de Pélichy, heropfrissen oud stafgebouw. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting : De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt op het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaande van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake in punten 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in punt 4 hierboven mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in punten 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid : Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met categorie D, klasse 2; N Pouvoir adjudicateur : 5 e Direction régionale des Constructions, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tél , fax Personne de contact : Mme Couwet. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Sijsele, quartier Sgt. de Pélichy, rafraîchissement de l ancien bâtiment Etat- Major. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion : L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récent de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat; Les documents dont question au points 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au point 4, ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au points 1 à 4 ci-dessus seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique : Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en catégorie D, classe 2;

10 1058 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere EEG-lidstaat, evenals eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 2/5/A506 (Nederlandse tekst). Prijs : 37,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn : vijftig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : 2 april 2002, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 8000 Brugge, Peterseliestraat 19. soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 2/5/A506 (texte néerlandais). Prix : 37,00 EUR. 6. Délai d exécution : cinquante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu d ouverture des offres : le 2 avril 2002, à 11 heures, par-devant le chef de la 5 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 8000 Brugge, Peterseliestraat 19. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Office national des Vacances annuelles N Oproep tot kandidatuurstelling 1. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Elyzeese Veldenstraat 12, 1050 Brussel, algemeen tel , fax Bijkomende inlichtingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij J. Simon, administratief coördinator (tel ) en C. Noë, technisch coördinator van het CIV (tel ). 2. Het ter beschikking stellen aan de RJV van een uitwijkcentrum en -faciliteiten voor het geïntegreerd financieel beheerssysteem is een informaticadienst die onder het classificatienummer 84 bij de CPC opgenomen wordt. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Type opdracht : open opdracht. 3. Leveringsplaats : Elyzeese Veldenstraat 12, 1050 Brussel. 4. Nihil. 5. De opdracht bestaat uit één enkel lot. 6. Nihil. 7. De duur van de opdracht bedraagt vijf jaar. 8. a) Het bijzonder bestek kan in de Rijksdienst, bij J. Simon, administratief coördinator van het CIV, tel of , verkregen worden. b) Nihil. c) Gelieve de taalkeuze voor het exemplaar van het bijzonder bestek te vermelden : Nederlands of Frans. 9. a) Uiterlijke datum voor de ontvangst van de offertes : 9 april 2002, te 9 u. 45 m. b) De offertes moeten in drie exemplaren ingediend worden, en dit in een dubbele envelop. Op de buitenste envelop is het volgende adres vermeld : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, ter attentie van de heer A. Smeets, administrateur-generaal, Elyzeese Veldenstraat 12, 1050 Brussel. Op de binnenste envelop is de referte vermeld van het bijzonder bestek : «RJV/DR SAP/Bijzonder bestek/ », alsmede de vermelding «Ter beschikking stellen aan de RJV van een uitwijkcentrum en -faciliteiten voor het geïntegreerd financieel beheerssysteem». c) De talen waarin de offerte is opgesteld zijn : Nederlands en/of Frans. N Appel aux candidatures 1. L office national des Vacances annuelles, rue des Champs Elysées 12, 1050 Bruxelles, tél. général , fax Des informations complémentaires peuvent être obtenues, par écrit, auprès de J. Simon, coordinateur administratif (tél ) et C. Noë, coordinateur technique du CTI (tél ). 2. La mise à disposition de l ONVA d un centre et de facilités d émigration pour le système intégré de gestion financière est un service informatique rangé dans la classe 84 de la CPC. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : marché ouvert. 3. Le lieu de livraison est : rue des Champs Elysées 12, 1050 Bruxelles. 4. Néant. 5. Le marché est constitué d un seul lot. 6. Néant. 7. Le marché a une durée du cinq ans. 8. a) Le cahier spécial des charges peut être obtenu à l Office, auprès de J. Simon, coordinateur administratif du CTI, tél ou b) Néant. c) Précisez la langue choisie pour l exemplaire du cahier spécial des charges : français ou néerlandais. 9. a) Date limite de réception des offres : le 9 avril 2002, à9h45m. b) Les offres doivent être remises en trois exemplaires dans une double enveloppe. L enveloppe extérieure portant l adresse : Office national des Vacances annuelles, à l attention de M. A. Smeets, administrateur général, rue des Champs Elysées 12, 1050 Bruxelles. Sur l enveloppe intérieure, il convient de noter la référence du cahier spécial des charges : «ONVA/DR SAP/Cahier spécial des charges/ », et la mention «Mise à disposition de l ONVA d un centre et de facilités d émigration pour le système intégré de gestion financière». c) Les langues de rédaction de l offre sont le français et/ou néerlandais.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS a) de personen die bij de opdracht betrokken zijn, worden verzocht de opening van de offertes bij te wonen. b) De opening van de offertes zal plaatsvinden op 9 april 2002, te 10 uur, bij de RJV, zaal Vivaldi, Elsensesteenweg 213, 1050 Brussel. 11. Een borgtocht van 5 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht zal geëist worden. 12. De betalingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voortvloeiend uit het koninklijk besluit van 26 september De facturen dienen in twee exemplaren naar de Aankoopdienst van de RJV gestuurd te worden. 13. Er wordt geen bijzondere juridische vorm geëist van de inschrijver. 14. De inlichtingen over de eigen toestand van de leveranciers en de formaliteiten i.v.m. de evaluatie van de minimale voorwaarden van financiële, economische en technische aard zijn diegene die bedoeld zijn in de artikelen 43 tot 45 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. 15. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt zes maanden en gaat in op de dag die volgt op de uiterlijke datum van indiening van de offertes. 16. De gunningscriteria van de opdracht zijn in het bijzonder bestek vermeld. 17. Nihil. 18. De datum van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen moet ons meegedeeld worden. 19. De datum waarop onderhavige aankondiging naar het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen opgestuurd wordt is 11 februari De datum waarop die aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen ontvangen wordt, moet ons meegedeeld worden. 21. De opdracht valt onder de toepassing van de GATTovereenkomst. 10. a) Les personnes concernées par le marché sont invitées à assister à la séance d ouverture des offres. b) L ouverture des offres aura lieu le 9 avril 2002, à 10 heures, à l ONVA, salle Vivaldi, chaussée d Ixelles 213, 1050 Bruxelles. 11. Un cautionnement de 5 % du montant initial du marché sera exigé. 12. Les paiements s effectueront conformément aux dispositions de l article 15, 2, du cahier général des charges de l arrêté royal du 26 septembre Les factures doivent être envoyées en deux exemplaires auprès du service Achats de l ONVA. 13. Aucune forme juridique particulière n est exigée du soumissionnaire. 14. Les renseignements sur la situation propre des fournisseurs et les formalités pour l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique seront ceux visés aux articles 43 à 45 de l arrêté royal d exécution du 8 janvier 1996 portant sur les marchés publics. 15. La durée de validité de l offre est de six mois et prend cours le lendemain de la date limite pour la soumission des offres. 16. Les critères d attribution du marché figurent au cahier spécial des charges. 17. Néant. 18. La date de publication au Journal officiel des Communautés européennes doit nous être communiquée. 19. La date d envoi du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes est le 11 février La date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes doit nous être communiquée. 21. Le marché est couvert par l Accord du GATT. Algemene Directie van de Algemene Diensten en Informatica Direction générale des Services généraux et de l Informatique N Algemene Farmaceutische inspectie 1. Definities : Aanbestedende overheid : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Algemene Farmaceutische Inspectie, Rijksadministratief Centrum, Pachecolaan 19, bus 5, Vesaliusgebouw, 1010 Brussel. Contactpersoon : mevr. Paule Jacqmain, apotheker-directeur wnd. tel , fax Voorwerp van de opdracht : de opdracht betreft het drukken en leveren van het Therapeutisch Magistraal Formularium, eerste uitgave, in het Frans en in het Nederlands, bestemd voor de officina-apothekers. 3. Aard en gunningswijze van de opdracht : De opdracht is een overheidsopdracht voor aanneming van diensten die gegund zal worden bij algemene offerteaanvraag en die niet onderworpen zal worden aan de Europese bekendmaking. 4. De opdracht bij algemene offerteaanvraag : 4.1. Inschrijvers : de inschrijvers moeten hun offerte opmaken op het bij het bestek gevoegde formulier. De inschrijver ontvangt gratis een exemplaar van het bestek (referentie FTM-TMF/P-A/1/ ). N Inspection générale de la pharmacie 1. Définitions : Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, Inspection générale de la Pharmacie, Cité Administrative de l Etat, boulevard Pachéco 19, bte 5, quartier Vésale, 1010 Bruxelles. Personne de contact : Paule Jacqmain, pharmacien directeur ff, tél , fax Objet du marché : le marché concerne l impression et la fourniture d un Formulaire Thérapeutique Magistral, première édition, en version française et en version néerlandaise, destiné aux pharmaciens d officine. 3. Nature et mode de passation du marché : Le marché est un marché public de services qui sera passé par appel d offres général et ne sera pas soumis à la publicité européenne. 4. Du marché par appel d offres général : 4.1. Soumissionnaires : les soumissionnaires doivent établir leur offre sur le formulaire prévu dans le cahier spécial des charges. L adjudicataire reçoit gratuitement un exemplaire du cahier spécial des charges (référence FTM-TMF/P-A/1/ ).

12 1060 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Iedere inschrijver moet volgende stukken voorleggen : Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor sociale zekerheid en, in voorkomend geval, voor de bestaanszekerheid. Een referentielijst van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van de aanbestedende overheid, de uitvoeringsdatum en het bedrag. Het bewijs dat een verzekeringscontract onderschreven werd voor brand, diefstal en waterschade. De in het bestek beschreven monsters Indienen van de offertes : De offertes moeten aankomen op het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Algemene Farmaceutische Inspectie, Rijksadministratief Centrum, Pachecolaan 19, bus 5, Vesaliusgebouw, lokaal 304, te 1010 Brussel, ter attentie van mevr. P. Jacqmain, apotheker-directeur wnd, ten laatste vooraleer ze de zitting opent Opening van de offertes : De offertes worden geopend in het Rijksadministratief Centrum, Vesaliusgebouw, lokaal 201, te 1010 Brussel, op 26 april 2002, te 10 uur Gunning van de opdracht : De voorgestelde prijzen zijn niet de enige criteria bij de keuze van de onderneming. Er zal rekening gehouden worden met de volgende criteria, in deze volgorde : technische waarde, prijs, uitvoeringstermijn, financiële en technische draagkracht, eventuele aanvullingen of opties (vrije varianten). Chaque soumissionnaire produira les pièces suivantes : Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative. Une attestation de l Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d existence. Une liste de référence de services comparables effectués au cours des trois dernières années, avec mention de l adjudicateur, de la date d exécution et du montant. La preuve de la contraction d une assurance incendie-vol-dégâts des eaux. Les échantillons décrits dans le cahier spécial des charges Dépôt des offres : Les offres doivent parvenir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, Inspection générale de la Pharmacie, Cité administrative de l Etat, boulevard Pachéco 19, bte 5, quartier Vésale, local 304, à 1010 Bruxelles, à l attention de Mme P. Jacqmain, pharmacien-directeur ff, au plus tard avant qu elle ne déclare la séance ouverte Ouverture des offres : L ouverture des offres se déroulera à la Cité Administrative de l Etat, quartier Vésale, local 201, à 1010 Bruxelles, le 26 avril 2002, à 10 heures Attribution du marché : Les prix proposés ne sont pas les uniques critères du choix de l entrepreneur. Il sera tenu compte des critères suivants en tenant compte de l ordre suivant : valeur technique, prix, délai d exécution, capacité financière et technique, éventuellement des suppléments ou options (variantes libres). MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L AGRICULTURE Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Institut national d Assurances sociales pour Travailleurs indépendants N Aanbestedende overheid : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Ludo Paeme, administrateur-generaal. 2. a) De gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) De vorm van de opdracht : aanneming van werken. 3. a) De plaats van uitvoering : Oudaan 8/10, 2000 Antwerpen; Abdijbekepark 2, 8200 Brugge (Sint-Andries); Vaartstraat 46, 3000 Leuven; rue des Guillemins 113, 4000 Liège; rue Jarlicyn 5, 6800 Libramont; rue Godefroid 35, 5000 Namur; place des Carmes 12, btes , 1300 Wavre. N Pouvoir adjudicateur : Institut national d Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, place Jean Jacobs 6, 1000 Bruxelles, représenté par M. Ludo Paeme, administrateur général. 2. a) Le mode de passation choisi : appel d offres général. b) La forme du marché : marché de travaux. 3. a) Le lieu d exécution : Oudaan 8/10, 2000 Antwerpen; Abdijbekepark 2, 8200 Brugge (Sint-Andries); Vaartstraat 46, 3000 Leuven; rue des Guillemins 113, 4000 Liège; rue Jarlicyn 5, 6800 Libramont; rue Godefroid 35, 5000 Namur; place des Carmes 12, btes , 1300 Wavre.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1061 b) De aard en omvang van de werken : deze opdracht voor aanneming van werken heeft betrekking op het leveren, plaatsen en aansluiten van klimaatkasten voor computerlokalen (2002/066/ CCH/TW). c) Percelen : de opdracht bestaat uit één perceel. d) 4. De einddatum voor de uitvoering van de werken of de looptijd van de opdracht en, indien mogelijk, de datum voor de aanvang van de werken : de datum voor de aanvang van de werken wordt bepaald tussen de vijftiende en de vijfentwintigste kalenderdag volgend op de gunning van de opdracht. De installatie moet voltooid zijn binnen de vijfenzestig kalenderdagen vanaf de bestelbondatum. 5. a) Dienst waar het bestek en de bijkomende inlichtingen kunnen gevraagd worden : Bestuurlijke inlichtingen : logistieke dienst, de heren Marc De Block (tel ) en Patrick Ameeuw (tel en fax ). Technische inlichtingen : logistieke dienst, de heer Albert Colman (tel en fax ). b) 6. a) De uiterste ontvangstdatum van de offertes : 21 maart 2002, te 14 uur. b) Het adres waar ze moeten naar gestuurd worden : zie 1. c) De taal waarin ze moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 7. a) Opening van de offertes : openbaar. b) De datum, het uur en de plaats van die opening : 21 maart 2002, te 14 uur, in het bureau W/1-9, 1 e verdieping van het gebouw gelegen Waterloolaan 77, 1000 Brussel. 8. Borgsom : zie artikel 5 en volgende van de algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. 9. Financierings- en betalingswijzen : zie artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken Inlichtingen voor selectie : zie artikelen 17, 18 en 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken. Erkenning : ondercategorie D.18, klasse 4 of hogere is vereist. Registratie : de inschrijver moet geregistreerd zijn in de categorie 24. Veiligheidsdoorlichting van de inschrijver volgens hoofdstuk 4 van de welzijnswet. 12. De termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte moet handhaven : negentig kalenderdagen. 13. De gunningscriteria : 1 Prijs : 40 %. 2 Technische waarde voorgestelde installatie : 40 %. 3 Onderhoudsovereenkomst : 10 %. 4 Uitvoeringstermijn : 5 %. 5 Aanvangsdatum van de opdracht : 5 %. 14. Vrije varianten : vrije varianten zijn niet toegelaten Enuntiatieve aankondiging : nihil. 17. De verzendingsdatum van de aankondiging : 11 februari b) La nature et l étendue des travaux : ce marché de travaux a pour objet la livraison, le placement et le raccordement de chambres climatiques pour les locaux informatiques (2002/066/CCH/TW). c) Lots : le marché se compose d un lot. d) 4. La date finale d exécution des travaux ou la durée du marché et, si possible, la date de début des travaux : la date de début des travaux est fixée entre le quinzième et le vingt-cinquième jour civil qui suit la conclusion du marché. L installation doit être achevée dans les soixante-cinq jours civils à dater du bon de commande. 5. a) Service auprès duquel le cahier des charges et les informations complémentaires peuvent être demandées : Renseignements administratifs : service logistique, MM. Marc De Block (tél ) et Patrick Ameeuw (tél et fax ). Renseignements techniques : service logistique, M. Albert Colman (tél et fax ). b) 6. a) La date limite de réception des offres : le 21 mars 2002, à 14 heures. b) L adresse à laquelle elles doivent être transmises : voir 1. c) La langue dans laquelle elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) Ouverture des offres : publique. b) La date, l heure et le lieu de cette ouverture : le 21 mars 2002, à 14 heures, dans le bureau W/1-9, au 1 er étage du bâtiment sis boulevard de Waterloo 77, 1000 Bruxelles. 8. Le cautionnement : voir article 5 et suivants du cahier des charges, annexé à l arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. 9. Les modalités de financement et de paiement : voir article 15 du cahier des charges, annexé à l arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics Renseignements pour sélection : voir articles 17, 18 et 19 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Agréation : la sous-catégorie D.18, classe 4 ou plus est exigée. Enregistrement : le soumissionnaire doit être enregistré dans la catégorie 24. Contrôle des mesures de sécurité qu envisage le soumissionnaire, conformément au chapitre 4 de la loi sur le bien-être. 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours civils. 13. Les critères d attribution : 1 Prix : 40 %. 2 Valeur technique de l installation proposée : 40 %. 3 Contrat d entretien : 10 %. 4 Délai d exécution : 5 %. 5 Date de début du marché : 5 %. 14. Variantes libres : les variantes libres ne sont pas autorisées Avis indicatif périodique : néant. 17. La date d envoi de l avis : le 11 février

14 1062 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I BIBLIOTHEQUE ROYALE ALBERT I er N Aanbestedende dienst : Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel. Te contacteren : Willy Vanderpijpen, tel , fax , Wim De Vos, tel , 2. a) Wijze van aanbesteding : beperkte offerteaanvraag met voorafgaande selectie. b) Vorm van de opdracht : levering. c) 3. a) Leveringsplaats : zie punt 1. b) Object van de aanbesteding : de instelling wenst een opdracht af te sluiten voor de levering van een geconventeerde (geautomatiseerde) catalogus van verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek van België. Deze catalogus bestaat deels in gedactylografieerde, deels in gedrukte vorm. c) 4. Leveringstermijn : vastgelegd in het bestek a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming : 29 maart b) Adres : zie punt 1. c) Taal of talen : Nederlands of Frans. 7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving : 5 april Waarborg en garanties : de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van het totale bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Minimumeisen : de selectie zal gebaseerd zijn op : de financiële en economische waarborgen van de inschrijver (de inschrijver kan documenten voorleggen inzake een adequate verklaring van een bank of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s); een verklaring betreffende het globale zakencijfer en het zakencijfer voor het type activiteit bedoeld in deze opdracht, telkens voor de laatste drie dienstjaren; of alle mogelijke documenten die de handelsbekwaamheid van de inschrijver op financieel en economisch vlak waarborgen, alsook de aanwezigheid van een attest dat stelt dat de inschrijver de in zijn land van kracht zijnde wetgeving betreffende de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid respecteert; referenties inzake de ervaringen van de firma op het gebied van de conversie van catalogi van wetenschappelijke en universiteitsbibliotheken en van bibliografieën Aantal leveranciers uitgenodigd tot inschrijving : maximaal zes leveranciers zullen gevraagd worden een offerte in te dienen Overige inlichtingen : De uiterste datum voor ontvangst van de offerte : 5 juni 2002 (11 uur). Taal waarin de offerte zal opgesteld worden : Nederlands of Frans. Adres voor ontvangst van de offertes : zie punt 1. De opening der inschrijvingen gebeurt in openbare zitting. Plaats, datum en uur van de opening : Koninklijke Bibliotheek van België, raadzaal, op 5 juni 2002, te 11 uur. N Pouvoir adjudicateur : Bibliothèque royale de Belgique, boulevard de l Empereur 4, 1000 Bruxelles. Personnes à contacter : Willy Vanderpijpen, tél , fax , Wim De Vos, tél , 2. a) Mode de passation : appel d offres restreint après sélection préalable. b) Forme de marché : fournitures. c) 3. a) Lieu de livraison : voir au point 1. b) Objet du marché : l Institution désire conclure un marché pour la fourniture d un catalogue converti (automatisé) de la Bibliothèque royale de Belgique. Ce catalogue existe en partie en forme dactylographiée, en partie en forme imprimée. c) 4. Délai de livraison : fixé dans le cahier spécial des charges a) Date limite de réception des demandes de participation : 29 mars b) Adresse : voir au point 1. c) Langue(s) : français ou néerlandais. 7. Date limite d envoi des invitations à soumissionner : 5 avril Cautionnement et garanties : le cautionnement est fixéà5%du montant total (hors T.V.A.) du marché. 9. Conditions minimales : la sélection sera basée sur : les garanties financières et économiques du soumissionnaire (le soumissionnaire peut livrer une déclaration appropriée d une banque ou la preuve d une assurance des risques professionnels); une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se référe le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices; ou encore tous les documents possibles qui justifient les capacités financière et économique du soumissionnaire, ainsi que la présence d une attestation qui certifie le respect par le soumissionnaire de la législation existant en son pays concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale; des références présentées concernant l expérience de la firme dans le domaine de la conversion de catalogues de bibliothèques scientifiques et universitaires et de bibliographies Nombre de fournisseurs invités à soumissionner : au maximum six fournisseurs seront invités à remettre une offre Autres renseignements : La date ultérieure de réception de l offre : le 5 juin 2002 (11 heures). L offre sera rédigée en français ou en néerlandais. Adresse de réception de l offre : voir au point 1. L ouverture des soumissions se fera, en séance publique. Lieu, date et heure de l ouverture : Bibliothèque royale de Belgique, salle du conseil, le 5 juin 2002, à 11 heures.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1063 NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN De bestekken en plans betreffende de aangekondigde werken kunnen geraadpleegd worden op : het Kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, te 1070 Brussel; op de dienst belast met de aanbesteding. Voor de verkoop van deze documenten raadplege men de aanduiding van iedere aankondiging. De kantoren van de N.M.B.S. zijn open, alle werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve s zaterdags. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES Les cahiers spéciaux des charges et les plans concernant les travaux annoncés peuvent être consultés au : Bureau des renseignements concernant les adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, à 1070 Bruxelles; service chargé de procéder à l adjudication. Pour la vente de ces documents, il convient de suivre les indications de chaque annonce. Les bureaux de la S.N.C.B. sont ouverts, tous les jours ouvrables, de9à12heures et de 14 à 16 heures, sauf le samedi. N Oproep tot kandidatuurstelling Aanbestedende overheid : Euro Immo Star N.V., dochtermaatschappij van de N.M.B.S., Brogniezstraat 54, 1070 Brussel, tel , fax De persoon bij wie bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : Brigitte Malherbe, projectverantwoordelijke, tel Gekozen gunningswijze : Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Toepassing van de versnelde procedure wegens noodzaak voor eigenaar, N.M.B.S., om tegen ten laatste 15 januari 2003 het gebouw te kunnen betrekken. Opdracht van werken : Schiervellaan 26, 3500 Hasselt. Verbouwing van een bestaand gebouw tot een gewestelijk geneeskundig centrum voor de N.M.B.S. Totale terreinoppervlakte m 2. Totale bebouwde oppervlakte ongeveer m 2. Programma geneeskundig centrum : arbeidsgeneeskunde; kas geneeskundige verzorging; maatschappelijke assistenten; bedrijfsgeneeskunde; bedrijfsrestaurant; vergaderruimte; sanitair; technisch lokaal; archief. De werken moeten opgeleverd zijn tegen 15 januari Door de kandidaat te verstrekken inlichtingen : Volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden : Een attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid. Een attest van de BTW administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met de betaling van de BTW. Een attest van de administratie van de Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met de betaling van de inkomstenbelastingen. Het erkenningnummer van de kandidaat met de ondercategorieën (de kandidaat moet minstens behoren tot categorie D, klasse 5). Documenten en inlichtingen betreffende de financiële draagkracht van de kandidaat : het zakencijfer van de laatste drie jaren, de jaarrekeningen van de laatste drie jaren en een gepast attest van de bank over de solvabiliteit van de kandidaat. Inlichtingen en documenten betreffende de technische bekwaamheid van de kandidaat en betreffende zijn beschikbaarheid : een lijst van de referentiewerken van de laatste vier jaren, met aanduiding voor elke referentie van : het bedrag der werken, de datum van realisatie, de hoedanigheid van de bouwheer (publiek of privaat) en de beschrijving van de werken alsook het werkelijk aandeel van de kandidaat in de realisatie van de werken. N Appel aux candidats Pouvoir adjudicateur : Euro Immo Star N.V., filiale de la S.N.C.B., rue Brogniez 54, 1070 Bruxelles, tél , fax Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Brigitte Malherbe, responsable de projet, tél Procédure d attribution : Procédure négociée avec publication. Application de la procédure accélérée pour cause de nécessité par le propriétaire, la S.N.C.B., de s installer dans le bâtiment au plus tard le 15 janvier Marché de travaux : Schiervellaan 26, 3500 Hasselt. Transformation d un bâtiment existant en un centre médical régional pour la S.N.C.B. Surface totale du terrain : m 2. Surface hors-sol : m 2. Programme du centre médical : médecine de travail; caisse d assistance médicinale; assistants sociales; médecine d entreprise; restaurant d entreprise; salles de conférence; sanitaire; salles techniques; archive. Les travaux doivent être réceptionnés pour le 15 janvier Renseignements à fournir par le candidat : Les documents suivants doivent être fournis par les candidats : Une attestation de l O.N.S.S. dont il résulte que le candidat est en règle en matière de cotisation de sécurité sociale. Une attestation de l administration de la T.V.A. dont il résulte que le candidat est en règle en matière de paiement de la T.V.A. Une attestation de l Administration des Contributions Directes, dont il résulte que le candidat est en règle en matière de paiement des impôts sur les revenus. Le numéro d agréation du candidat et les sous-catégories (le candidat doit au moins appartenir à une catégorie D, classe 5). Documents et renseignements attestant de la capacité financière : le chiffre d affaires des trois dernières années, les bilans des trois dernières années après répartition et une déclaration bancaire appropriée attestant de la solvabilité du candidat. Les renseignements et documents relatifs à la capacité technique du candidat : la liste des travaux de références des quatre dernières années mentionnant pour chaque référence : le montant des travaux, la date de réalisation, la qualité du maître d ouvrage (public ou privé), la description générale des travaux ainsi que la part réelle du candidat dans la réalisation des travaux.

16 1064 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Aanvullende inlichtingen : de kandidaat moet daarenboven het volgende aantonen : dat hij competent is tot het realiseren van een geneeskundig centrum (aard van de werken : afbraakwerken, beperkte ruwbouwwerken, afwerking en buitenaanleg), inclusief alle daarbij horende technieken, zoals electriciteit, H.V.A.C. en sanitair. Aanvragen tot deelneming : a) De uiterste datum van ontvangst door Euro Immo Star van de aanvragen tot deelneming is 25 februari 2002, te 17 uur. b) De aanvraag tot deelneming dient ingediend te worden op volgend adres : Euro Immo Star N.V., t.a.v. mevr. Brigitte Malherbe, Van der Sweepstraat 5-7, 2000 Antwerpen, fax c) De aanvraag mag in het Nederlands of het Frans opgesteld worden. Renseignements complémentaires : le candidat est tenu de prouver qu il est compétent à réaliser un centre médical (travaux : démolition, gros œuvre (limité), finition et construction extérieure), y inclus les techniques comme électricité, H.V.A.C. et sanitaire. Demandes de participation : a) Les demandes de participation doivent parvenir à Euro Immo Star au plus tard le 25 février 2002, à 17 heures. b) Elles sont à transmettre à l adresse suivante : Euro Immo Star N.V., à l attention de Brigitte Malherbe, responsable de projet, Van der Sweepstraat 5-7, 2000 Antwerpen, fax c) Elles peuvent être faites en néerlandais ou en français. N CA Maintenance Infrastructure - zone Liège Aanbestedende overheid : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège. Op 18 maart 2002, te 14 u. 10 m., wordt voor de heer J. Balaes, industrieel hoofdingenieur, afdelingschef van de Centre d Activités Maintenance Infrastructure, zone Liège, in de conferentiezaal (derde verdieping) van het S.N.C.B. gebouw, rue du Plan Incliné 145, te 4000 Liège, een openbare aanbesteding gehouden voor de aanneming van volgende werken : Lijn 24 : Vertakking Glons/Aachen West, station Montzen. Vernieuwen van spoorstaven, dwarsliggers en gedeeltelijke vervanging van ballast in de bijsporen 209, 210, 211 en 212 (geëlektrificeerde sporen). Erkenning : categorie H, klasse 2 of hogere. Uitvoeringstermijn : veertig werkdagen. Bestek 51/52/4/01/70 (Franse tekst). Prijs : Bestek : S 24,79 + S 1,49 (BTW) = S 26,28 (1 060 BEF). 2 plannen : S 4,04 + S 0,24 (BTW) = S 4,28 (173 BEF). Technische ambtenaar : de heer B. Hosdain, industrieel ingenieur, S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure ZN, zone Liège, rue de Bruxelles 4, 4800 Verviers, tel , fax Raadpleging en verkoop der bescheiden aan de CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, gebouw (derde verdieping) van de place des Guillemins 2, 4000 Liège, vanaf 25 februari 2002 (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur). Storting op rek de «S.N.C.B. A & C, zone Liège», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Cahier spécial des charges n 51/52/4/01/70». De aanbestedingsdocumenten kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, (SE Aankopen 0411, sectie 70), te 1070 Brussel (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur). N CA Maintenance Infrastructure - zone Liège Pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège. Le 18 mars 2002, à 14 h 10 m, par-devant M. J. Balaes, ingénieur industriel en chef, chef de division du Centre d Activités Maintenance Infrastructure, zone Liège, dans la salle des conférences, située au troisième étage du bâtiment S.N.C.B., rue du Plan Incliné 145, à 4000 Liège, adjudication publique pour l entreprise des travaux de : Ligne 24 : Bifurcation Glons/Aachen West, gare de Montzen, Travaux de renouvellement de rails, traverses et partiellement de ballast dans les voies accessoires 209, 210, 211 et 212 (voies électrifiées). Agréation : catégorie H, classe 2 ou supérieure. Délai d exécution : quarante jours ouvrables. Le cahier spécial des charges 51/52/4/01/70 (texte français). Prix : Cahier spécial des charges : S 24,79 + S 1,49 (T.V.A.) = S 26,28 (1 060 BEF). 2 plans : S 4,04 + S 0,24 (T.V.A.) = S 4,28 (173 BEF). Fonctionnaire dirigeant : M. B. Hosdain, ingénieur industriel, S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure ZN, zone Liège, rue de Bruxelles 4, 4800 Verviers, tél , fax : Consultation et vente des documents au CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, bâtiment (troisième étage) de la place des Guillemins 2, 4000 Liège, à partir du 25 février 2002 (tous les jours ouvrables sauf le samedi, de 9à12heures et de 14 à 16 heures). Versement au compte de «S.N.C.B. A & C, zone Liège», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Cahier spécial des charges n 51/52/4/01/70». Les documents d adjudication peuvent être consultés au bureau de la S.N.C.B., rue du France 89 (CS Achats 0411, section 70), à 1070 Bruxelles. Ce bureau est ouvert tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9à12heures. N CA Maintenance Infrastructure - zone Liège Aanbestedende overheid : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège. Op 25 maart 2002, te 14 uur, wordt voor de heer J. Balaes, industrieel hoofdingenieur, afdelingschef van de CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, in de conferentiezaal (derde verdieping) van het S.N.C.B. gebouw, rue du Plan Incliné 145, te 4000 Liège, een openbare aanbesteding gehouden voor de aanneming van volgende diensten : Plaatsen van een wegsignalisatie voor de volledige omlegging van het wegverkeer op overwegen van de Centre d Activités Maintenance Infrastructure ZR, à Arlon, (geëlektrificeerde en niet geëlektrificeerde sporen). N CA Maintenance Infrastructure - zone Liège Pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège. Le 25 mars 2002, à 14 heures, par-devant M. J. Balaes, ingénieur industriel en chef, chef de division du Centre d Activités Maintenance Infrastructure, zone Liège, dans la salle des conférences, située au troisième étage du bâtiment S.N.C.B., rue du Plan Incliné 145, à 4000 Liège, adjudication publique pour l entreprise des services de : Mise en place de signalisations routières de déviation totale de la circulation des véhicules sur des passages à niveau du Centre d Activités Maintenance Infrastructure ZR, à Arlon (voies électrifiées et non électrifiées).

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1065 Erkenning : niet vereist. Uitvoeringstermijn : driehonderd vijfenzestig werkdagen. Drie verlengingen zijn voorzien. Bestek 51/52/4/01/57 (Franse tekst). Prijs bestek : S 11 + S 0,66 (BTW) = S 11,66 (470 BEF). Er is geen plan. Technische ambtenaar : de heer G. Gillet, adjunct eerste industrieel ingenieur, arrondissementschef, S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure ZR, zone Liège, avenue de la Gare 61, te 6700 Arlon, tel , GSM , fax Raadpleging en verkoop der bescheiden aan de CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, gebouw (derde verdieping) van de place des Guillemins 2, 4000 Liège, vanaf 25 februari 2002 (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur). Storting op rek de «S.N.C.B. A & C, zone Liège», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Cahier spécial des charges n 51/52/4/01/57». De aanbestedingsdocumenten kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, (SE Aankopen 0411, sectie 70), te 1070 Brussel (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur). Agréation : non requise. Délai d exécution : trois cent soixante-cinq jours calendrier. Trois reconductions du marché sont prévues. Le cahier spécial des charges 51/52/4/01/57 (texte français). Prix : cahier spécial des charges S 11 + S 0,66 (T.V.A.) = S 11,66 (470 BEF). Il n y a pas de plan. Fonctionnaire dirigeant : M. G. Gillet, ingénieur industriel principal adjoint, chef d arrondissement, S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure ZR, zone Liège, avenue de la Gare 61, à 6700 Arlon, tél , GSM , fax Consultation et vente des documents au CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, bâtiment (troisième étage) de la place des Guillemins 2, 4000 Liège, à partir du 25 février 2002 (tous les jours ouvrables sauf le samedi, de 9à12heures et de 14 à 16 heures). Versement au compte de «S.N.C.B. A & C zone Liège», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Cahier spécial des charges n 51/52/4/01/57». Les documents d adjudication peuvent être consultés au bureau de la S.N.C.B., rue du France 89 (CS Achats 0411, section 70), à 1070 Bruxelles. Ce bureau est ouvert tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures. N Pouvoir adjudicateur et lieu de livraison : Société nationale des Chemins de fer belges, atelier central de Salzinnes, rue Fonds des Bas Prés, 5000 Namur, tél , , fax Mode de passation de marché : par procédure négociée avec publicité. 3. Objet du marché : un tour CNC avec : broche-contre/broche; axes C; axe Y; tourelle(s) porte-outils tournants; embarreur automatique, passage barres Ø65mm. 4. Normes, règlements et directives d application : Normes européennes ou belges. Directives «machines» de la CEE. Règlement général belge pour la Protection du Travail. 5. Conditions : critères de sélection : Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit : être en règle de cotisations envers l Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.); pouvoir démontrer son expérience et la maîtrise de fabrication des équipements demandés (fournir au minimum cinq références); disposer d un service après-vente capable d intervenir dans les quarante-huit heures. 6. Date limite de réception des demandes de participation : 8 mars Langue de l offre : français. N N CA Maintenance Infrastructure, zone Liège CA Maintenance Infrastructure, zone Liège Op 18 maart 2002, te 14 uur, wordt voor de heer J. Balaes, industrieel hoofdingenieur, afdelingschef van de CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, in de conferentiezaal (derde verdieping) van het S.N.C.B. gebouw, rue du Plan Incliné 145, te 4000 Liège, een openbare aanbesteding gehouden voor de aanneming van volgende werken : Lijn 154 : Namur/Dinant. Gemeente Yvoir (Godinne). Hernieuwen van bovenbouw van onderdoorgang kp en plaatsen van zijdelingse loopbruggen. Erkenning : categorie E, klasse 3 of hogere. Uitvoeringstermijn : zeventig werkdagen. Bestek 51/02/4/01/60 (Franse tekst). Prijs : S 40,90 + S 2,46 (BTW) = S 43,36 (1 749 BEF). 13 plans : S 16,97 + S 1,02 (BTW) = S 17,99 (725 BEF). Le 18 mars 2002, à 14 heures, par-devant M. J. Balaes, ingénieur industriel en chef, chef de division du Centre d Activités Maintenance Infrastructure, zone Liège, dans la salle des conférences, située au troisième étage du bâtiment S.N.C.B., rue du Plan Incliné 145, à 4000 Liège, adjudication publique pour l entreprise des travaux de : Ligne 154 : Namur/Dinant, commune d Yvoir (Godinne). Renouvellement de la superstructure du passage inférieur situé au km et pose de passerelles latérales. Agréation : catégorie E, classe 3 ou supérieure. Délai d exécution : septante jours ouvrables. Cahier spécial des charges 51/02/4/01/60 (texte français). Prix : S 40,90 + S 2,46 (T.V.A.) = S 43,36 (1 749 BEF). 13 plans : S 16,97 + S 1,02 (T.V.A.) = S 17,99 (725 BEF).

18 1066 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Een informaticadrager (diskette) van de in t kort herhalende opmeting kan gratis bezorgd worden. Deze diskette moet ons ingevuld worden teruggestuurd, zonder wijziging van het gebruikte programma. Ze zal een de inschrijving toegevoegd worden, die verplicht een origineel exemplaar op papier van het «In t kort herhalende opmeting aan de inschrijving toe te voegen» moet bedragen, zoals tegenwoordig voorzien. Technische ambtenaar : de heer F. Cornet. Graad : burgerlijk ingenieur. Adres : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège. Telefoon : Telefax : Raadpleging en verkoop der bescheiden aan de CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, gebouw (derde verdieping) van de place des Guillemins 2, 4000 Liège, vanaf 25 februari 2002 (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur). Storting op rek de «S.N.C.B. A & C zone Liège», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Cahier spécial des charges n 51/02/4/01/60». De aanbestedingsbescheiden kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, (SE Aankopen 0411, sectie 70), te 1070 Brussel (alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur). Un support informatique (disquette) du métré récapitulatif uniquement peut être fourni gratuitement. Cette disquette devra être retournée complétée, sans en modifier la version du logiciel utilisé. Elle sera jointe à la soumisison, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du «Métré récapitulatif à annexer à la soumission» sur support papier. Fonctionnaire dirigeant : M. F. Cornet. Grade : ingénieur civil. Adresse : S.N.C.B., CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège; Téléphone : Téléfax : Consultation et vente des documents au CA Maintenance Infrastructure, zone Liège, bâtiment (troisième étage) de la place des Guillemins 2, 4000 Liège, à partir du 25 février 2002 (tous les jours ouvrables sauf le samedi, de 9à12heures et de 14 à 16 heures). Versement au compte de «S.N.C.B. A & C zone Liège», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Cahier spécial des charges n 51/02/4/01/60». Les documents d adjudication peuvent être consultés au bureau de la S.N.C.B., rue du France 89 (CS Achats 0411, section 70), à 1070 Bruxelles. Ce bureau est ouvert tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures. N Aanbesteder : S.N.C.B., District Sud-ouest Infrastructure, quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi, tel , fax Aard van de opdracht : Gunningswijze van de opdracht : openbare aanbesteding. Kategorie van diensten (bijlage 2A van de wet van 24 december 1993) : categorie E, klasse Plaats van uitvoering : Gemeente Merbes-le-Château. Brug nr. 3 aan km Gemeente Merbes-le-Château - gemeente Lobbes. Brug nr. 4 aan km Gemeente Lobbes - gemeente Thuin. Brug nr. 5 aan km a) Aard van de werken : Werk. L 130 A : Charleroi-Sud-Erquelinnes. Vernieuwing van de bovenbouw van de bruggen over de Samber. Slopen van de bestaande stalen brugdekken. Aanleggen van de landhoofden. Bouw van een pijler (brug nr. 4). Nieuwe brugdekken : met voorgespannen liggers (punt nr. 4 brugdekken kant Charleroi); met voorbelaste liggers (bruggen nrs. 3 en 4 brugdekken kant Erquelinnes en brug nr. 5). Bestek 51/02/5/00/72. b) Verdeling van het werk in percelen : nihil. c) Nihil Variante : geen enkele variante is toegestaan. 7. Nihil. 8. Uitvoeringstermijn : driehonderd zestig werkdagen. 9. a) Aankoopadres van de documenten : S.N.C.B., District Sud-ouest Infrastructure, qua de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi. b) Raadpleging en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (lokaal 373) uitsluitend tegen afgifte van een gekruiste cheque. N Pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., district sud-ouest, CA Maintenance Infrastructure, quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi, tél , fax Nature du marché : travaux. Mode de passation de marché : adjudication publique. Agréation des entrepreneurs : catégorie E, classe Lieu d exécution : Commune de Merbes-le-Château. Pont n 3 situé au km Commune de Merbes-le-Château - commune de Lobbes. Pont n 4 situé au km Commune de Lobbes, commune de Thuin. Pont n 5 situé au km a) Nature des travaux : Ouvrage. L 130 A : Charleroi-Sud - Erquelinnes. Renouvellement des superstructures des ponts sur la Sambre. Démolition des tabliers métalliques existants. Aménagement des culées. Contruction d une pile (pont n 4). Nouveaux tabliers : à poutres précontraintes (pont n 4 tabliers côté Charleroi); à poutres présollicitées (ponts n os 3 et 4 tabliers côté Erquelinnes et pont n 5). Cahier spécial des charges 51/02/5/00/72. b) Division de l ouvrage en lots : néant. c) Néant Variante : aucune variante autorisée. 7. Néant. 8. Délai d exécution : trois cent soixante jours ouvrables. 9. a) Adresse pour achat et consultation des documents : S.N.C.B., district sud-ouest, CA Maintenance Infrastructure, quai de la Gare du Sud 1 (local 373), 6000 Charleroi. b) Consultation et achat des documents à l adresse précitée (local 373) à partir du 20 février 2002, contre remise d un chèque barré exclusivement. Tout autre moyen de paiement sera refusé.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1067 Eventuele afzending na storting op rek «S.N.C.B., recettes à Charleroi», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Cahier spécial des charges 51/02/5/00/72». Prijs van de documenten : Bestek : 75 euro (3 025 BEF). Plans : 65 euro (2 622 BEF). 10. a) Uiterste datum van ontvangst van de offerte : 28 maart b) Adres waar de offertes naartoe moeten worden gestuurd : S.N.C.B., District Sud-ouest Infrastructure, qua de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi. c) Taal : Frans. 11. a) Openbare aanbesteding. b) Datum, uur en plaats voor het openen van de offertes : 28 maart 2002, te 11 uur, S.N.C.B., District Sud-ouest Infrastructure, qua de la Gare du Sud 1, (lokaal nr. 370), 6000 Charleroi. 12. Borgsommen en waarborgen : zie koninklijk besluit van 26 september 1996, bijlage, artikel Financierings- en betalingsmodaliteiten : zie koninklijk besluit van 26 september 1996, bijlage, artikel Nihil. 15. Economische en technische voorwaarden : Erkenning : categorie E, klasse Geldigheidstermijn van de offertes : honderd vijftig kalenderdagen. 17. Toekenningscriterium van de opdracht : nihil Periodieke bekendmaking waarop de opdracht betrekking heeft : referentie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2001, 2001/S Verzendingsdatum van de bekendmaking : 18 februari Ontvangsdatum van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : Expédition éventuelle par pli postal après versement au compte «S.N.C.B., district sud-ouest, recettes à Charleroi», en mentionnant le «Cahier spécial des charges 51/02/5/00/72». Prix des documents : Cahier des charges : 75 euros (3 025 BEF). Plans : 65 euros (2 622 BEF). 10. a) Date limite de réception des offres : 28 mars b) Adresse de transmission des offres : S.N.C.B., district sud-ouest, CA Maintenance Infrastructure, quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi. c) Langue de rédaction : français. 11. a) Adjudication publique. b) Date, heure et lieu d ouverture des offres : 28 mars 2002, à 11 heures, S.N.C.B., district sud-ouest, CA Maintenance Infrastructure, 1 e étage, local 370, quai de la Gare du Sud 1, 6000 Charleroi. 12. Cautionnement et garanties : voir arrêté royal du 26 septembre 1996, article 5 de l annexe. 13. Modalités de financement et de paiement : voir arrêté royal du 26 septembre 1996, article 15 de l annexe. 14. Néant. 15. Conditions de caractères économique et technique : Agréation exigée : catégorie E, classe Délai de validité des offres : cent cinquante jours de calendrier. 17. Critère d attribution du marché : néant Avis périodique indicatif auquel se rapporte le marché : références dans le Journal officiel des Communautés européennes du 30 novembre 2001, 2001/S Date de l envoi de l avis : 18 février Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : Algemene Diensten Aankopen Services généraux Achats N Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking bij de aanvang van de procedure. 1. Naam, adres, telefoon- en faxnummer van de aanbestedende overheid : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, SE AK 207, sectie 72, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel. 02/ , fax 02/ Aard van de opdracht : de opdracht wordt afgesloten onder de vorm van een raamovereenkomst geldend voor de duur van vier jaar vanaf de datum van de notificatie van goedkeuring van de offerte, behoudens vooropzeg van acht maanden betekend per aangetekende brief door één van de contracterende partijen. Ref. dossier Plaats van levering, van uitvoering of van dienstverlening : het volledige net. 4. Voor de leveringen en werken : a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : levering van kantoorbenodigdheden, de levering en de opslag van drukwerken. De hoeveelheden zijn geraamd. b) De raamovereenkomst wordt aan één enkele leverancier toegekend. 5. Nihil. 6. Nihil. 7. Nihil. N Procédure négociée avec publicité préalable lors du lancement de la procédure. 1. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : Société nationale des Chemins de fer belges, AC 207, section 72, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax Nature du marché : l accord-cadre sera conclu d une durée de quatre ans à partir de la date de la notification d approbation de l offre, sauf résiliation signifiée par lettre recommandée, avec préavis de huit mois, par une des parties contractantes. Réf. dossier Lieu de livraison, d exécution ou de prestation : le réseau belge. 4. Pour les fournitures et les travaux : a) Nature et quantité des produits à fournir : la livraison de fourniture de bureau et la livraison et le stockage d imprimés. Les quantités sont estimées. b) L accord-cadre sera attribué à un seul adjudicateur. 5. Néant. 6. Néant. 7. Néant.

20 1068 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 8. Leverings- of uitvoeringstermijn, of duur van de overheidsopdracht voor aanneming van diensten, en zo mogelijk de aanvangsdatum : de leveringen zullen beginnen uiterlijk vier maanden na ontvangst van de notificatie. Leveringstermijn : maximum vijf werkdagen. 9. Nihil. 10. a) Uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming : 29 maart b) Adres waar ze moeten ingediend worden : N.M.B.S., SE AK 207, sectie 72, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. c) Talen waarin zij moeten opgesteld worden : Nederlands of Frans. 11. Gevraagde borgtocht en waarborgen : een borgtocht van 5 % wordt geëist. 12. Nihil. 13. Inlichtingen betreffende de eigen toestand van de leverancier, aannemer of dienstverlener en de door deze te vervullen minimumvoorwaarden van economische en technische aard waaraan deze moet voldoen : referenties van dergelijke opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste drie jaren; algemene beschrijving van de uitrusting en infrastructuur van het bedrijf en mogelijkheden tot gedecentraliseerde leveringen in België met beschrijving van de distributiemogelijkheden en organisatie, die een levering binnen de vijf werkdagen mogelijk maakt; winst en verlies van de laatste drie jaren + omzet van de laatste drie jaren; gebruik van een informaticapakket voor de opvolging van de leveringen; gamma van de producten dat kan aangeboden worden; een recent attest (3 e trimester of recenter) met een droogstempel afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver is aangesloten en waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, moet bij de kandidatuurstelling gevoegd worden; de selectie van de kandidaten zal geschieden op basis van de ontvangen inlichtingen. 14. Nihil. 15. Nihil. 16. Nihil. 17. Nihil. 18. Nihil. 19. Verzendingsdatum van de aankondiging door de aanbestedende overheid : 8 februari Nihil. 8. Délai de livraison ou d exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du début : les livraisons commenceront, au plus tard quatre mois après réception de la notification. Délai de livraison : maximum cinq jours ouvrables. 9. Néant. 10. a) Date limite de réception des demandes de participation : 29 mars b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises : S.N.C.B., CS AC 207, section 72, rue de France 85, 1060 Bruxelles. c) Langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : néerlandais ou français. 11. Cautionnement et les garanties demandés : un cautionnement de 5 % sera exigé. 12. Néant. 13. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l entrepreneur ou du prestataire de services et les conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci : références de fournitures similaires réalisées durant les trois dernières années; description générale de l equipement et de l infrastructure de l entreprise et sa capacité de distribution décentralisée en Belgique avec description des possibilités de distribution et d organisation qui prévoit une livraison endéans les cinq jours ouvrables; pertes, profits et chiffres d affaires des trois dernières années; utilisation d un informatique pour le suivi des fournitures; gamme des produits qui peuvent être proposés; une attestation récente (3 e trimestre de 2001 ou plus récente) du pays où le souissionnaire est établi, estampillée avec un timbre sec et délivrée par l organisme de la sécurité sociale où le soumissionnaire est inscrit et où il est certifié qu il est en ordre avec les dispositions légales concernant le versement de ses montants. La sélection des candidats sera effectuée sur base des données reçues. 14. Néant. 15. Néant. 16. Néant. 17. Néant. 18. Néant. 19. Date d envoi de l avis par le pouvoir adjudicateur : 8 février Néant. N Periodieke enuntiatieve aankondiging 1. Naam, adres, telefoon- en faxnummer van de aanbestedende overheid : N.M.B.S. Service Eenheid Aankopen AK012, sectie 71, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, tel , fax a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : Raamovereenkomst voor de levering van : elektrische energie voor S voor twee jaar (C.P.C ). Raamovereenkomst voor de levering van : brandstoffen aan de pomp met magnetische kaarten voor S voor vier jaar (C.P.C ). Levering van : oliën en vetten voor S (C.P.C ). Levering van : houten dwarsliggers, houtstukken en wagenvloeren voor S (C.P.C ). Levering van : betonnen dwarsliggers voor S (C.P.C ). Raamovereenkomst voor de levering van : ballast en granulaten voor S voor één jaar (C.P.C ). N Avis périodique indicatif 1. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre de Service Achats AC012, section 71, rue de France 85, 1060 Bruxelles, tél , fax a) Nature et quantité des produits à fournir : Accord-cadre pour la fourniture d énergie électrique pour S pour deux ans (C.P.C ). Accord-cadre pour la fourniture de : carburants à la pompe par cartes magnétiques pour S pour quatre ans (C.P.C ). Fourniture de : huiles et graisses pour S (C.P.C ). Fourniture de : traverses en bois, pièces de bois et fonds de wagons pour S (C.P.C ). Fourniture de : traverses en béton pour S (C.P.C ). Accord-cadre pour la fourniture de : ballast et granulats pour S pour un an (C.P.C ).

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9569 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16354 Avis pour information

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8245 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9113 VLAAMS PARLEMENT N. 15591 Gegunde opdracht Betreft : aanduiding van managers voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3597 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6369 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2147 Verbeteringsbericht In de uitgave van 29 maart 2002, van blz. 1955 tot blz. 2028, gelieve de datum te lezen als volgt : 29.03.2002,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD 14163 Toelaten van de kandidaten V Een beschrijving van de eventuele toelatingscriteria voor de cursisten. V Een verklaring die aangeeft of het organisme al dan niet de bedoeling heeft een vrijstelling

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 55065 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2769 [C 2004/14142] 1 JULI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D Convention entre la Suisse et les Pays-Bas (double imposition) du 12 novembre 1951/22 juin 1966 Zwitsers-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966 DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie