Rapport naar aanleiding van het thematisch toezichtbezoek aan VU medisch centrum, 21 april 2010 te Amsterdam. Zwolle, juni, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport naar aanleiding van het thematisch toezichtbezoek aan VU medisch centrum, 21 april 2010 te Amsterdam. Zwolle, juni, 2010"

Transcriptie

1 Rapport naar aanleiding van het thematisch toezichtbezoek aan VU medisch centrum, Zwolle, juni, 2010

2 Inhoud 1 Inleiding Resultaten inspectiebezoek Inleiding Resultaten Conclusie...19 Bijlage Speerpunten...20 Pagina 2 van 25

3 1 Inleiding In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 21 april 2010 een bezoek gebracht aan VU medisch centrum te Amsterdam. Doel van dit bezoek was te inventariseren in welke mate een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is geïmplementeerd en functioneert in het VU medisch centrum. Zowel nationaal als internationaal is er een aanzienlijke toename in aandacht voor patiëntveiligheid na de, in de Verenigde Staten, verschenen publicatie To err is human, building a safer health care system in Patiëntveiligheid wordt gedefinieerd als Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk/psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van de hulpverleners en/of door tekortkoming van het zorg systeem 1. In Nederland is medio 2004 aan de heer Rein Willems, destijds president-directeur van Shell Nederland, als gezant van de minister van VWS verzocht zijn visie omtrent de veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen in kaart te brengen. Het rapport met zijn visie heeft geresulteerd in de conclusie dat een viertal acties noodzakelijk zijn om tot reductie te komen van incidenten die te voorkomen zijn. Daarbij komt hij tot vier adviezen 2. Eén van deze adviezen en al door het veld opgepakt en uitgewerkt is om in alle ziekenhuizen in 2008 met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te werken. Echter januari 2008 is te ambitieus gebleken. Op 12 juni 2007 is op initiatief van de NVZ vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS), het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig gepresenteerd en van start gegaan. In het veiligheidsprogramma is de gestelde doelstelling om in vijf jaar tijd in de ziekenhuizen een reductie van vermijdbare onbedoelde schade met 50% te behalen. Enerzijds door het reduceren van vermijdbare onbedoelde schade op 10 inhoudelijke thema s en anderzijds door het implementeren van het VMS 3. Een VMS is te beschouwen als systeem om risico s te beheersen. Het voorziet in een strategie en beleid om risico s te inventariseren, te analyseren, het nemen van verbetermaatregelen en het monitoren of het leidt tot veiliger zorg. Naast risicoinventarisatie (prospectieve risico-inventarisatie) worden door middel van incidentenanalyses (retrospectieve risico-inventarisatie) deze risico s geïnventariseerd en geïdentificeerd. De kern van het VMS is het vaststellen en monitoren van maatregelen om zo risico s te beheersen en te minimaliseren (verbetercyclus plan-docheck-act). Het VMS is beschreven in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009: De basiselementen van een VMS zijn: Het formuleren van veiligheidsbeleid/strategie Het creëren van veilige cultuur Veilig incident melden Geven van inzicht in risicovolle processen 1 Wagner C., & van der Wal, G. (2005). Patiëntveiligheid in Nederland. Van Gorcum B.V.: Assen. 2 Willems, R. (2004). Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg. Eindrapportage Shell Nederland. Den Haag: Shell Nederland. 3 Veiligheidsprogramma: Voorkom schade, werk veilig. Den Haag enz.: VWS, IGZ, NVS, NFU, Orde, LEVV, V&VN, Nederlands Technische Afspraak. NTA 8009 (nl). Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Beleidscommissie Koepel VMS Zorg. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, Pagina 3 van 25

4 Het blijvend verbeteren van (patiënt) veiligheid. Bij de start in juni 2007 van het veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig is aangegeven dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal toezien op de uitvoering van het programma. Naast het VMS zal het veiligheidsprogramma eveneens aandacht besteden aan de implementatie van verbetermaatregelen op de tien thema s. Dit betreft thema s waarvan bekend is dat ze veel patiëntschade kennen en waar juist met een aantal verbetermaatregelen veel winst is te behalen. De tien thema s zal de IGZ met behulp van indicatoren monitoren. Met de brancheorganisaties is afgesproken dat de inspectie tot 2012 jaarlijks bij 20 ziekenhuizen de voortgang van de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) zal vaststellen. Zij doet dit door middel van bezoeken. Tijdens de bezoeken beoordeelt de inspectie de voortgang en implementatie van het VMS in het ziekenhuis op basis van de door het veiligheidsprogramma gedefinieerde zogenaamde speerpunten (ijkpunten voor de implementatie van het Veiligheidsprogramma tot december 2012) 5. Deze speerpunten refereren aan de NTA 8009:2007, de vigerende norm voor een VMS. In 2009 zijn de eerste 20 ziekenhuizen bezocht, aangevuld met de vier niet aan het veiligheidsprogramma deelnemende ziekenhuizen. Met het formuleren van de speerpunten in het najaar van 2009 en met het oog op efficiëntie en lastenreductie heeft de inspectie de opzet van haar VMS bezoeken dit jaar gewijzigd ten opzichte van de bezoeken in De inspectie heeft ten behoeve van het VMS onderzoek in 2010 vragenlijsten ontwikkeld toegespitst op de realisatie van de speerpunten. Voorafgaand aan het bezoek is allereerst verzocht een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heeft betrekking op alle (voor de jaren 2008 tot en met 2012) speerpunten zoals gedefinieerd door het veiligheidsprogramma. Vervolgens heeft de inspectie het ziekenhuis op 21 april 2010 bezocht. Dit bezoek bestond uit documentenonderzoek, ter verificatie van de digitale vragenlijst, een bespreking van de speerpunten met de raad van bestuur en vragen aan acht medewerkers (medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen) van de afdelingen interne, IC, OK, klinisch cbemisch laboratorium en radiologie over de werking van het VMS in de dagelijkse praktijk. De ambitie van het veiligheidprogramma is dat het VMS in ieder ziekenhuis in 2012 op een certificeerbaar/accrediteerbaar niveau is. De eerder genoemde door het veiligheidsprogramma gedefinieerde speerpunten zijn een leidraad om tot die certificering te komen. In dit rapport leest u de resultaten van zowel de digitale vragenlijst als het inspectiebezoek aan het VU medisch centrum in Amsterdam. De inspectie laat de beoordeling zien aan de hand van de speerpunten. Er is gekeken of uw ziekenhuis aan de speerpunten voldoet die voor het jaar 2009 zijn afgesproken en voor zover mogelijk naar de mate waarin uw ziekenhuis al voldoet aan de speerpunten voor de jaren daarna. Aan de hand van de totale score zal de inspectie vaststellen of er vertrouwen is dat er in 2012 een VMS op certificeerbaar/accrediteerbaar niveau zal zijn (hoofdstuk 3). 5 Pagina 4 van 25

5 2 Resultaten inspectiebezoek 2.1 Inleiding De speerpunten van het veiligheidsprogramma refereren, zoals eerder genoemd, aan de NTA 8009:2007 en zijn verdeeld over negen essentiële thema s voor een goed functionerend VMS: leiderschap, patiëntenparticipatie, retrospectieve risico-inventarisatie, prospectieve risicoinventarisatie, cultuur, medewerkers, operationele beheersmaatregelen, monitoren en verbeteren van veiligheid van de zorg/10 thema s. Aan de hand van deze thema s geeft dit hoofdstuk de bevindingen van de inspectie weer bij de beoordeling van de implementatie van het VMS in het VU medisch centrum in Amsterdam. Het hoofdstuk beschrijft naast de resultaten voor de verplichte speerpunten van 2009 (en 2008) eveneens of de resultaten al voldoen aan de speerpunten voor het jaar 2010 of verder. Met betrekking tot de 10 thema s is alleen gekeken in hoeverre deze zijn belegd. Deze thema s worden gemonitord via de toezichtindicatoren patiëntveiligheid. In een geaggregeerd rapport worden de resultaten van alle 20 beoordeelde ziekenhuizen beschreven. Dit rapport vormt daardoor een landelijke benchmark waarmee ziekenhuizen zich kunnen vergelijken en zelf kunnen beoordelen of ze een voorbeeld functie vervullen of dat ze extra aandacht aan het VMS moeten besteden om tot certificatie/accreditatie in 2012 te komen. Pagina 5 van 25

6 2.2 Resultaten In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de digitale vragenlijst, het documentenonderzoek, het gesprek met de raad van bestuur en de gesprekken met medewerkers per speerpunt weergegeven. Grijs gearceerde speerpunten geven de verplichte aspecten voor het jaar 2009 (en 2008) weer. De niet-gearceerde speerpunten betreffen speerpunten voor het jaar 2010 en daarna. De kleur van het antwoord reflecteert de status van het VMS op dit specifieke aspect in het ziekenhuis (rood=onvoldoende; oranje=matig; groen=goed; geel=uitstekend, waarbij geel alleen geldt voor de speerpunten van 2010 en verder). Thema Speerpunt Bevindingen inspectie Specificatie/toelichting 1. Leiderschap 1.1a 1.1b Per 1 januari 2009 heeft elk ziekenhuis een beleidsplan opgesteld waar patiëntveiligheid is beschreven en waarin door de raad van bestuur vastgestelde doelstellingen voor de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem zijn vastgesteld (dit is inclusief een vastgestelde planning voor 2009). In het beleidsplan is patiëntveiligheid gedelegeerd naar het lijnmanagement. Het ziekenhuis heeft voor alle hoofditems van het VMS (NTA) SMART doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan, gebaseerd op een evaluatie van het beleidsplan 2008 en een scan die het ziekenhuis uitgevoerd heeft op basis van het evaluatie-instrument (is conform eisen van NTA). Zie bovenstaande aangevuld met de bevindingen van de cliëntenraad (zie 2. patiëntenparticipatie). Uit documentenonderzoek (i.e. Jaarplan patiëntveiligheid VUmc 2010, d.d. 01/04/2010) op 21 april 2010 bleek wel dat patiëntveiligheid beschreven is in het beleidsplan. Uit documentenonderzoek (i.e. Jaarplan patiëntveiligheid VUmc 2010, d.d. 01/04/2010) op 21 april 2010 bleek wel dat patiëntveiligheid is gedelegeerd naar het lijnmanagement. Uit het beleidsplan bleek dat alle VMS doelstellingen SMART zijn geformuleerd. De bevindingen van de cliëntenraad zijn niet opgenomen in het beleidsplan. Patiëntenparticipatie is beschreven (blz.7). Een beleidsvoorstel Pagina 6 van 25

7 1.4a 1.4b 1.4c Het ziekenhuis heeft voor: vier van de tien thema s verantwoordelijken en betrokkenen benoemd en SMART doelstellingen bepaald, afgestemd op de doelstellingen van het VMS Veiligheidsprogramma. acht van de tien thema s verantwoordelijken en betrokkenen benoemd en SMART doelstellingen bepaald, afgestemd op de doelstellingen van het VMS Veiligheidsprogramma. tien thema s verantwoordelijken en betrokkenen benoemd en SMART doelstellingen bepaald, afgestemd op de doelstellingen uit het VMS Veiligheidsprogramma. Tevens is in het beleidsplan opgenomen wat de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en het management op het gebied van de thema's en bijbehorende doelstellingen is. De raad van bestuur start de voorbereidingen voor het accrediteren/certificeren van het VMS conform de NTA. Het beleidsplan is gericht op accreditatie/certificatie van het VMS voor december 2012 en het gerealiseerd hebben van alle doelstellingen die zijn gesteld voor de tien thema s. Het ziekenhuis heeft voor 4 van de 4 verplichte thema's verantwoordelijken benoemd. In z'n totaliteit zijn voor 9 van 10 Veiligheidsthema's betrokkenen benoemd. Zie speerpunt 1.4a. Zie speerpunt 1.4a. In het beleidsplan is in algemene termen wel opgenomen wat de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en het management op het gebied van de thema s en bijbehorende doelstellingen is. Het ziekenhuis bereidt zich wel voor op certificering/accreditering van het VMS conform de NTA. In het Jaarplan patiëntveiligheid VUmc 2010, d.d. 01/04/2010 bleek op 21 april 2010 wel dat het beleidsplan gericht is op accreditatie/certificering van het VMS in Het ziekenhuis streeft ernaar per 31/12/2010 aantoonbaar te voldoen aan de eisen van het VMS zoals die zijn patiëntenparticipatie is geaccordeerd door de RvB (niet gezien). De raad van bestuur is goed op de hoogte van het hele VMS-traject en heeft accreditatie/certificering van het VMS conform de NTA aangevraagd. Het NIAZ accreditatiebezoek is gepland in november De VMS doelstellingen zijn SMART geformuleerd en randvoorwaarden zijn voldoende gerealiseerd. Pagina 7 van 25

8 geformuleerd in de NTA 8009: Patiënten participatie Retrospectieve risicoanalyse Het ziekenhuis gebruikt 2012 om SMART doelstellingen te bepalen voor de implementatie van de nieuwe NTA 8009:2011 en het identificeren van de ziekenhuisspecifieke tien thema s op basis van de informatie uit het functionerend veiligheidsmanagementsysteem. Het beleidsplan VMS en de evaluatie zijn besproken met de cliëntenraad. Ziekenhuizen hebben de eisen met betrekking tot patiëntenparticipatie uit de NTA geïmplementeerd in de organisatie. De bevindingen uit de risico-inventarisaties zijn met de cliëntenraad besproken. De visie van de cliëntenraad wordt meegenomen in de evaluatie. Nog niet van toepassing. In de plenaire Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) d.d. 29/03/2010 is het VMS niet besproken zoals gebleken is op 21 april 2010 uit het verslag van de cliëntenraad. Er is een op schrift gestelde visie van de cliëntenraad op patiëntveiligheid. Het beleidsplan VMS wordt nog voorgelegd aan de CRAZ. Daarnaast worden er vragen over de ervaren veiligheid toegevoegd in patiëntervaring.nl. Een patiënt neemt deel aan de Coördinatiegroep patiëntveiligheid en heeft hierin kunnen meedenken over het tot stand komen van het veiligheidsbeleid. Dit is verwoord in Jezelf toevertrouwen aan veilige handen d.d Pagina 8 van 25

9 3.1 Op tenminste 3 afdelingen is veilig incident melden geïmplementeerd. Het ziekenhuis heeft in kader van de retrospectieve risicoinventarisatie: 3.2 een geschikte analysemethode(n) geselecteerd personen opgeleid en deskundigheid beschikbaar om retrospectieve risico-inventarisaties uit te voeren. een ziekenhuisbreed meldsysteem beschikbaar waarmee incidenten gemeld kunnen worden in de directe werkomgeving van de melder. bijgehouden in welke mate het beschikbare meldsysteem wordt toegepast in de praktijk. op aantoonbaar meer afdelingen dan in 2008 het veilig incident melden geïmplementeerd. Op 50 van de in totaal 50 patiëntgebonden afdelingen was in 2008 VIM geïntroduceerd. In 2009 was dit op 50 van de 50 patiëntgebonden afdelingen. Op de niet patiëntgebonden afdelingen was in 2008 op 3 van de in totaal 15 afdelingen VIM geïntroduceerd. In 2009 was dit op 3 van de 15 nietpatiëntgebonden afdelingen. Voor het op een systematische wijze, op basis van incidenten, identificeren van risico's (retrospectieve risicoanalyses), heeft het ziekenhuis wel een methode geselecteerd, namelijk PRISMA. Er zijn 105 medewerkers in het ziekenhuis geschoold voor de uitvoer van retrospectieve risicoanalyses. Er is een ziekenhuisbreed meldsysteem beschikbaar voor incidenten, namelijk momenteel nog een zelf ontwikkelde database en meldingsformulier. Binnenkort wordt overgegaan op I-task van Infoland. Er is wel document aanwezig waaruit het gebruik/functioneren van het meldsysteem blijkt. Het ziekenhuis heeft in 2008 op alle patiëntgebonden afdelingen VIM De raad van bestuur is goed geïnformeerd over het meldsysteem; bespreekt dit periodiek en het is een vast agendapunt bij overleggen. Pagina 9 van 25

10 geïntroduceerd a In het kader van de retrospectieve risico-inventarisatie heeft het ziekenhuis zorg gedragen dat: alle personen die werken op een patiëntgebonden afdeling incidenten melden. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de retrospectieve risico-inventarisatie en het nemen van benodigde vervolgmaatregelen zijn vastgelegd. In totaal 6 van de 8 geïnterviewde medewerkers melden incidenten. In het reglement voor de veiligheidscommissies van het VU medisch centrum (nog niet vastgesteld) en in het reglement voor de meldingscommissie incidenten patiëntenzorg van het VU medisch centrum, vastgesteld d.d. 18/12/2009 zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van retrospectieve risico-inventarisaties wel vastgelegd. De andere medewerkers geven aan via verpleegkundigen te melden. 3.8b 3.9 er is vastgelegd hoe het management omgaat met de resultaten en is bepaald hoe de naleving wordt geverifieerd. incidenten worden geanalyseerd om de basisoorzaken te achterhalen. In het reglement voor de veiligheidscommissies van het VU medisch centrum (nog niet vastgesteld) en in het reglement voor de meldingscommissie incidenten patiëntenzorg van het VU medisch centrum, vastgesteld d.d. 18/12/2009 is niet vastgelegd hoe het management omgaat met de resultaten van retrospectieve risicoanalyses. Incidenten worden wel geanalyseerd om de basisoorzaken te achterhalen. Pagina 10 van 25

11 Prospectieve risicoinventarisatie 4.1 incidenten worden gerapporteerd conform de rapportagematrix zoals opgenomen in de NTA (bijlage A). ziekenhuizen identificeren op basis van de analyses van de incidenten de structurele oorzaken en dragen zorg voor verbetermaatregelen om incidenten in de toekomst te reduceren. Op 1 afdeling is een prospectieve risico-inventarisatie uitgevoerd Het ziekenhuis heeft in het kader van de prospectieve risico-inventarisatie: 4.2 een geschikte analysemethode(n) geselecteerd personen opgeleid en deskundigheid beschikbaar om prospectieve risico-inventarisaties uit te voeren. vier prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd op processen. Deze processen zijn geïdentificeerd op basis van de bevindingen van de retrospectieve risicoinventarisatie of op basis van geïdentificeerde risicovolle processen. Incidenten worden niet gerapporteerd conform de rapportagematrix zoals opgenomen in de NTA. zie 3.8a en b Zie speerpunt 4.4. Het ziekenhuis heeft wel een methode geselecteerd voor de uitvoer van prospectieve risicoanalyses, namelijk HFMEA. Er zijn 3 medewerkers (een adviseur divisiebureau in 2007 en een stafadviseur zorgpadontwikkeling en een stafadviseur divisiebureau in 2009) in het ziekenhuis geschoold voor de uitvoer van prospectieve risicoanalyses. Het ziekenhuis heeft op 4 processen een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. De raad van bestuur kan de risicoanalyses benoemen en kan de keuzes beargumenteren. Processen: - zorgpad dermaoncologie - zorgpad insuline allergie - zorgpad retinoblastoom Pagina 11 van 25

12 a In het ziekenhuis zijn vier nieuwe prospectieve risicoinventarisaties uitgevoerd (t.o.v. het voorgaande jaar) op processen die zijn geïdentificeerd op basis van de retrospectieve risico-inventarisatie of op basis van geïdentificeerde risicovolle processen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de prospectieve risico-inventarisatie en het nemen van benodigde vervolgmaatregelen zijn vastgelegd. Het ziekenhuis heeft op 2 nieuwe processen een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. In het Jaarplan patiëntveiligheid VUmc 2010, d.d. 01/04/2010 zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van prospectieve risicoinventarisaties niet vastgelegd. - zorgpad diabetes - zorgpad oesofagus en maag en pancreas - zorgpad obstetische plexus brachailis Deze processen zijn niet direct uit de retrospectieve risicoanalyse gekomen maar naar aanleiding van de zorgpaden die zijn en worden ontwikkeld. 4.6b Er is vastgelegd hoe het management omgaat met de resultaten en is bepaald hoe de naleving wordt geverifieerd. In het Jaarplan patiëntveiligheid VUmc 2010, d.d. 01/04/2010 is niet vastgelegd hoe het management omgaat met de resultaten van prospectieve risicoanalyses. 5. Cultuur 5.1 Het ziekenhuis heeft de veiligheidscultuur in zijn ziekenhuis onderzocht en de resultaten verwerkt in het beleidsplan. Het ziekenhuis heeft cultuuronderzoek d.m.v. COMPaZ en IZEP verricht op 1 of enkele afdelingen. Het ziekenhuis heeft enkele cultuurenquêtes uitgezet op afdelingsniveau. Pagina 12 van 25

13 COMPaZ wordt nu opnieuw ziekenhuisbreed uitgezet. Per divisie worden op basis van de resultaten drie afdelingen gekozen waar ook IZEP uitgezet zal worden. Samen met de NPCF is een film in voorbereiding over hoe vertel ik het de patiënt, als er iets niet goed is gegaan. VUmc heeft bewust gekozen voor het inzetten van een pilot cultuuronderzoek. VUmc is momenteel bezig met een onderzoek naar het eventueel inpassen van de cultuurladder van IZEP in het COMPaZ-instrument in samenwerking met het EMGO Medewerkers Het ziekenhuis heeft zichtbaar geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheidscultuur. De cultuurinterventies uit 2011 hebben geleid tot een zichtbaar resultaat dat wordt vastgesteld op basis van een cultuuronderzoek. Er zijn wel verbeteractiviteiten ingezet naar aanleiding van het cultuuronderzoek Nog niet van toepassing. Er is een beschreven en geïmplementeerd systeem waarbij verbeteringen gemonitord worden. Pagina 13 van 25

14 Het ziekenhuis heeft in het opleidingsplan deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntveiligheid en de NTA opgenomen. Het ziekenhuis heeft in het opleidingsplan rekening gehouden met deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntveiligheid in het algemeen en de NTA in het bijzonder. Het ziekenhuis heeft geen opleidingsplan. Zie speerpunt 6.1. Verspreiding van kennis op het gebied van VMS / patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis vindt plaats en via meerdere methoden. Het is de MIP die trainingen heeft aangeboden aan afdelingen. Deze worden verzorgd door de Amstelacademie. Verder zijn in samenwerking met andere ziekenhuizen nu drie e- learning modules met trainingen van start gegaan. In 2010 wordt aan instituten, afdelingen en zorgeenheden gevraagd een opleidingsplan te schrijven. Ook moeten alle AIOS in VUmc een module over patiëntveiligheid volgen en is er een training patiëntveiligheid ontwikkeld voor senior verpleegkundigen. Pagina 14 van 25

15 6.3 Management en medici met managementtaken hebben deelgenomen aan een cursus gericht op patiëntveiligheid en de toepassing van de NTA. Het ziekenhuis heeft met 5 personen deelgenomen aan de VMS masterclass Nieuw aangestelde managers en medici met managementtaken nemen deel aan een cursus gericht op patiëntveiligheid en de toepassing van de NTA. Patiëntveiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het inwerk-/introductieprogramma van medewerkers. Het ziekenhuis heeft een procedure beschikbaar voor nazorg voor medewerkers die betrokken zijn geweest bij een calamiteit. Patiëntveiligheidsbeleid is expliciet benoemd als verantwoordelijkheid van het management in het ziekenhuis en is opgenomen in het functionering- en beoordelingsysteem van het management. Patiëntveiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het functioneringssysteem van alle medewerkers waarvan de functie essentieel is voor het VMS. Op basis van de accreditatie/certificatie komt naar voren dat medewerkers zich bewust zijn van het risicovolle karakter van het eigen handelen en het belang van het leveren van een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. Deelname aan een cursus gericht op patiëntveiligheid en de NTA is niet verplicht. Patiëntveiligheid is wel onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Dit geldt met name voor de verpleegkundigen en arts-assistenten. Er is wel nazorgprogramma beschikbaar voor medewerkers die betrokken zijn bij een calamiteit. Patiëntveiligheid maakt niet onderdeel uit van de functiebeschrijving (o.b.v. functiebeschrijving d.d ). Patiëntveiligheid is niet opgenomen in/maakt geen onderdeel uit van het format F-gesprekken. Aan dit speerpunt hoeft pas in 2012 te worden voldaan. Het ziekenhuis heeft dit onderwerp meegenomen in het verbeterplan naar aanleiding van de proefaudit NTA en ter voorbereiding van de NIAZ accreditatie in november Het ziekenhuis heeft ook dit onderwerp meegenomen in het verbeterplan naar aanleiding van de proefaudit NTA en ter voorbereiding van de NIAZ accreditatie in november Pagina 15 van 25

16 7. Monitoren Het ziekenhuis heeft een evaluatie uitgevoerd aangaande implementatie van het VMS en neemt bevindingen mee in het beleidsplan voor De rapportages van risico-inventarisaties en indicatoren uit het veiligheidsprogramma worden periodiek (=minimaal jaarlijks) door hoger management besproken, op basis waarvan prioriteiten gesteld worden m.b.t. verbeteracties. 7.3 Het veiligheidsbeleid wordt periodiek geëvalueerd Het ziekenhuis heeft een evaluatie uitgevoerd aangaande implementatie van het VMS en neemt de bevindingen mee in het beleidsplan Het management heeft een tool voor monitoren beschikbaar waarmee kan worden geïdentificeerd of verbeteringen hebben geleid tot een zichtbaar resultaat en of de doelstellingen op de thema s zijn behaald. Uit de evaluatie blijkt dat het ziekenhuis het VMS (NTA 8009:2007) volledig heeft geïmplementeerd. Accreditatie is gerealiseerd. Het ziekenhuis registreert voor alle thema s de beschikbare indicatoren van het veiligheidsprogramma. In de documenten is wel evaluatie (d.d. september 2009) terug te vinden aangaande implementatie van het VMS. Het veiligheidsbeleid wordt wel periodiek besproken door de raad van bestuur. Het veiligheidsbeleid wordt wel periodiek geëvalueerd. Uit gesprek met de raad van bestuur op 21 april 2010 bleek deze evaluatie het volgende in te houden: tweewekelijks overleg met divisievoorzitters en jaargesprekken op verschillende niveaus. Zie speerpunt 7.1. De raad van bestuur monitort verbeteringen binnen het ziekenhuis op het gebied van (patiënt) veiligheid middels audit en veiligheidsrondes. Nog niet van toepassing. Maandelijks wordt het veiligheidsbeleid besproken in de coördinatiegroep patiëntveiligheid in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de raad van bestuur. Pagina 16 van 25

17 8. Verbeteren veiligheid van zorg / 10 thema s 8.1a 8.1b 8.1c Het ziekenhuis heeft voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar om op basis van een geselecteerde verbetermethodiek verbeterinitiatieven uit te voeren. Het ziekenhuis is gestart met de implementatie van de 4 geselecteerde thema's (beleidsplan) bestaande uit het invoeren van interventies en het meten van resultaten op basis van indicatoren. Het ziekenhuis werkt naast de thema's ook zichtbaar aan de implementatie van verbeteringen die voortkomen uit risico-inventarisaties. Het ziekenhuis is gestart met de implementatie van 8 van de thema's bestaande uit het invoeren van interventies en het meten van de resultaten op basis van de indicatoren. Het ziekenhuis is gestart met de implementatie van alle thema's, zie verder voorgaande jaren. Verbeterpunten voortkomend uit analyse van de informatie uit VMS worden op basis van prioriteit geïmplementeerd in de organisatie. De gerealiseerde verbeteringen op 10 thema's zijn ziekenhuisbreed verankerd in de dagelijkse zorgverlening. Het ziekenhuis heeft wel voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar om op basis van een geselecteerde verbetermethodiek verbeterinitiatieven uit te voeren. Zie ook de speerpunten 3.3 en 4.3. De geïnterviewde medewerkers zijn op de hoogte van 50% van de thema s. Meerdere geïnterviewde medewerkers kunnen verbeteringen noemen die voortkomen uit risico-inventarisaties. Voorbeelden zijn het opstellen van een rooster waarin staat welke arts verantwoordelijk is voor een leenbed en het verbeteren van de afspraken over de overdracht van en naar de afdeling radiologie. Zie speerpunt 8.1b. Zie speerpunt 8.1b Zie speerpunt 8.1c. Nog niet van toepassing voor de 10 thema s. Pagina 17 van 25

18 Enkele verdere bevindingen: -Pilot in ROAZ verband: MIPcie samen met de ambulancedienst, meldkamer en SEH -Patiënt in de Coördinatiegroep patiëntveiligheid -PASSPORTdeel om patiëntverwisselingen te voorkomen, is ziekenhuisbreed uitgerold -E-learning modules samen met drie andere ziekenhuizen -Ontwikkeling van de film: hoe vertel ik het de patiënt -Jaarverslag DIM 2008, naar een Veiliger UMC van oktober 2009 Pagina 18 van 25

19 3 Conclusie In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen wat de bevindingen van de inspectie zijn op diverse aspecten van het VMS bij de bestudering van een aantal documenten, het gesprek met de raad van bestuur en de gesprekken met een aantal medewerkers. Dit hoofdstuk heeft een meer beschouwend karakter en zal handvatten bieden ter verbetering van de patiëntveiligheid en het VMS. Zoals eerder beschreven wil de inspectie het vertrouwen hebben dat het ziekenhuis in 2012 het VMS op certificeerbaar/accrediteerbaar niveau heeft. Wanneer de speerpunten gevolgd worden is te verwachten dat certificatie/accreditatie haalbaar is. VUmc voldoet aan de speerpunten die voor 2008 en 2009 zijn benoemd behoudens onderdelen van de speerpunten: - Patiëntenparticipatie, het beleidsplan VMS en de evaluatie zijn (nog) niet besproken met de cliëntenraad. Dat wil niet zeggen dat de patiënt niet betrokken zou zijn, dit is wel het geval. Er is een patiënt die zitting heeft in de Coördinatiegroep patiëntveiligheid. UMC/CRAZ breed is in 2007 een visie opgesteld Jezelf toevertrouwen aan veilige handen en verder zijn er concrete plannen voor participatie van VUmc CRAZ / patiënt bij het VMS. - De veiligheidscultuur in VUmc is onderzocht echter niet ziekenhuisbreed. De plannen hiervoor worden momenteel uitgevoerd. - Een opleidingsplan als benoemd in de NTA is er niet. In 2010 worden decentraal opleidingsplannen ontwikkeld. Scholing gericht op patiëntveiligheid is wel onderdeel van bijvoorbeeld inwerkprogramma s en er zijn trainingen op het gebied van VMS die verzorgd worden door de Amstelacademie. Verder heeft VUmc in samenwerking met andere ziekenhuizen e-learning trainingen ontwikkeld. De raad van bestuur is nauw betrokken bij de implementatie van het VMS in VUmc. Middels veiligheidsrondes (gestructureerd en met concrete voor de medewerkers zichtbare uitkomsten) houdt zij zich op de hoogte, neemt zij deel aan en stuurt zij de/op patiëntveiligheid. De inspectie heeft er vertrouwen in dat VUmc in 2012 het VMS op certificeerbaar/accrediteerbaar niveau heeft. Pagina 19 van 25

20 Bijlage Speerpunten SPEERPUNTEN IMPLEMENTATIE VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 1. Leiderschap * Het ziekenhuis heeft voor alle * Het ziekenhuis heeft voor alle hoofditems van het VMS (NTA) hoofditems van het VMS (NTA) SMART doelstellingen SMART doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan, geformuleerd in het beleidsplan, gebaseerd op een evaluatie van gebaseerd op een evaluatie van het beleidsplan 2009, een scan het beleidsplan 2010, een scan die het ziekenhuis heeft die het ziekenhuis heeft uitgevoerd op basis van het uitgevoerd op basis van het evaluatie-instrument (is evaluatie-instrument (is conform de eisen van de NTA) conform de eisen van de NTA) en de bevindingen van de en de bevindingen van de cliëntenraad (zie 2. cliëntenraad (zie 2. patiëntenparticipatie). patiëntenparticipatie). * Daarnaast heeft het * Daarnaast heeft het ziekenhuis voor acht van de tien ziekenhuis voor tien thema s thema s verantwoordelijken en verantwoordelijken en betrokkenen benoemd en betrokkenen benoemd en SMART doelstellingen bepaald, SMART doelstellingen bepaald, afgestemd op de doelstellingen afgestemd op de doelstellingen van het VMS uit het VMS Veiligheidsprogramma. Veiligheidsprogramma. * Tevens is opgenomen wat de * Tevens is opgenomen wat de verantwoordelijkheid van raad verantwoordelijkheid van raad van bestuur en management op van bestuur en management op * Het ziekenhuis heeft voor alle hoofditems van het VMS (NTA) SMART doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan, gebaseerd op een evaluatie van het beleidsplan 2008 en een scan die het ziekenhuis uitgevoerd heeft op basis van het evaluatie-instrument (is conform de eisen van de NTA). * Daarnaast heeft het ziekenhuis voor vier van de tien thema s verantwoordelijken en betrokkenen benoemd en SMART doelstellingen bepaald, afgestemd op de doelstellingen van het VMS Veiligheidsprogramma. * Tevens is in het beleidsplan opgenomen wat de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en het management op dit gebied is. * Het ziekenhuis heeft voor alle hoofditems van het VMS (NTA) SMART doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan, gebaseerd op een evaluatie van het beleidsplan 2011, een scan die het ziekenhuis heeft uitgevoerd op basis van het evaluatie-instrument (conform de eisen van de NTA) en de bevindingen van de cliëntenraad (zie 2. patiëntenparticipatie). * Het beleidsplan is gericht op accreditatie/certificatie van het VMS voor december 2012 en het gerealiseerd hebben van alle doelstellingen die zijn gesteld voor de tien thema s. * Daarnaast gebruikt het ziekenhuis 2012 om SMART doelstellingen te bepalen voor de implementatie van de nieuwe NTA 8009:2011 en het identificeren van de Pagina 20 van 25

21 dit gebied is. dit gebied is. * De raad van bestuur start de voorbereidingen voor het accrediteren/certificeren 6 van het VMS conform de NTA. ziekenhuisspecifieke tien thema s op basis van de informatie uit het functionerend veiligheidsmanagementsysteem. Deze doelstellingen worden uiteindelijk in het beleidsplan 2013 vastgelegd. 2. Patiëntenparticipatie Het beleidsplan VMS en de evaluatie zijn besproken met de cliëntenraad. Ziekenhuizen hebben de eisen met betrekking tot patiëntenparticipatie uit de NTA geïmplementeerd in de organisatie. De bevindingen uit de risico-inventarisaties zijn met de cliëntenraad besproken. De visie van de cliëntenraad wordt meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan. Zie speerpunten voorgaande jaren. Zie voorgaande jaren. 3. Retrospectieve risicoinventarisatie Het ziekenhuis heeft in kader van de retrospectieve risicoinventarisatie: * een geschikte analysemethode(n) geselecteerd. * personen opgeleid en deskundigheid beschikbaar om retrospectieve risicoinventarisaties uit te voeren. * een ziekenhuisbreed meldsysteem beschikbaar In het kader van de retrospectieve risicoinventarisatie heeft het ziekenhuis zorg gedragen dat: * alle personen die werken op een patiëntgebonden afdeling incidenten melden. * de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de retrospectieve risico-inventarisatie en het nemen van benodigde Ziekenhuizen identificeren op basis van de analyses van de incidenten de structurele oorzaken en dragen zorg voor verbetermaatregelen om incidenten in de toekomst te reduceren. Zie voorgaande jaren. Pagina 21 van 25

22 waarmee incidenten gemeld kunnen worden in de directe werkomgeving van de melder. * bijgehouden in welke mate het beschikbare meldsysteem wordt toegepast in de praktijk. * op aantoonbaar meer afdelingen dan in 2008 het veilig incident melden geïmplementeerd. vervolgmaatregelen zijn vastgelegd. Tevens is vastgelegd hoe het management om gaat met de resultaten en is bepaald hoe de naleving wordt geverifieerd. * incidenten worden geanalyseerd om de basisoorzaken te achterhalen. * incidenten worden gerapporteerd conform de rapportagematrix zoals opgenomen in de NTA (bijlage A). 4. Prospectieve risicoinventarisatie Het ziekenhuis heeft in het kader van de prospectieve risico-inventarisatie: * een geschikte analysemethode(n) geselecteerd. * personen opgeleid en deskundigheid beschikbaar om prospectieve risicoinventarisaties uit te voeren. * vier prospectieve risicoinventarisaties uitgevoerd op processen. Deze processen zijn geïdentificeerd op basis van de bevindingen van de retrospectieve risicoinventarisatie of op basis van * In het ziekenhuis zijn vier nieuwe prospectieve risicoinventarisaties uitgevoerd op processen die zijn geïdentificeerd op basis van de retrospectieve risicoinventarisatie of op basis van geïdentificeerde risicovolle processen. * De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de prospectieve risico-inventarisatie en het nemen van benodigde vervolgmaatregelen zijn vastgelegd. Tevens is vastgelegd hoe het In het ziekenhuis zijn vier nieuwe prospectieve risicoinventarisaties uitgevoerd op processen die zijn geïdentificeerd op de basis van de retrospectieve risicoinventarisatie of op basis van geïdentificeerde risicovolle processen. In het ziekenhuis zijn vier nieuwe prospectieve risicoinventarisaties uitgevoerd op processen die zijn geïdentificeerd op de basis van de retrospectieve risicoinventarisatie. Pagina 22 van 25

23 geïdentificeerde risicovolle processen. management om gaat met de resultaten en is bepaald hoe de nalevering wordt geverifieerd. 5. Cultuur Het ziekenhuis heeft de veiligheidscultuur in zijn ziekenhuis onderzocht en de resultaten verwerkt in het beleidsplan. Het ziekenhuis heeft zichtbaar geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheidscultuur. Het ziekenhuis heeft zichtbaar geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheidscultuur. De cultuurinterventies uit 2011 hebben geleid tot een zichtbaar resultaat dat wordt vastgesteld op basis van een cultuuronderzoek. 6. Medewerkers * Het ziekenhuis heeft in het opleidingsplan deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntveiligheid en de NTA opgenomen. * Management en medici met managementtaken hebben deelgenomen aan een cursus gericht op patiëntveiligheid en de toepassing van de NTA. * Het ziekenhuis heeft in het opleidingsplan rekening gehouden met deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntveiligheid in het algemeen en de NTA in het bijzonder. * Nieuw aangestelde managers en medici met managementtaken nemen deel aan een cursus gericht op patiëntveiligheid en de toepassing van de NTA. * Patiëntveiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het inwerk- /introductieprogramma van medewerkers. * Het ziekenhuis heeft een procedure beschikbaar voor nazorg voor medewerkers die betrokken zijn geweest bij een Patiëntveiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het functioneringssysteem van alle medewerkers waarvan de functie essentieel is voor het VMS. Op basis van de accreditatie/certificatie komt naar voren dat medewerkers zich bewust zijn van het risicovolle karakter van het eigen handelen en het belang van het leveren van een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. Pagina 23 van 25

24 calamiteit. * Patiëntveiligheidsbeleid is expliciet benoemd als verantwoordelijkheid van het management in het ziekenhuis en is opgenomen in het functionerings- en beoordelingsysteem van het management. 7. Monitoren De rapportages van risico inventarisaties en indicatoren uit het veiligheidsprogramma worden periodiek (=minimaal jaarlijks) door hoger management besproken, op basis waarvan prioriteiten gesteld worden m.b.t. verbeteracties. Het ziekenhuis heeft een ziekenhuisbreed cultuuronderzoek uitgevoerd met bijvoorbeeld de COMPaZ cultuurenquête. * Het veiligheidsbeleid wordt periodiek geëvalueerd. * Het ziekenhuis heeft een evaluatie uitgevoerd aangaande implementatie van het VMS en neemt de bevindingen mee in het beleidsplan 2010 Het management heeft een tool voor monitoren beschikbaar waarmee kan worden geïdentificeerd of verbeteringen hebben geleid tot een zichtbaar resultaat en of de doelstellingen op de thema s zijn behaald. Uit de evaluatie blijkt dat het ziekenhuis het VMS (NTA 8009:2007) volledig heeft geïmplementeerd. Accreditatie is gerealiseerd. Het ziekenhuis registreert voor alle thema s de beschikbare indicatoren van het veiligheidsprogramma. Pagina 24 van 25

25 8. Verbeteren veiligheid van zorg / 10 thema s Het ziekenhuis heeft voldoende gekwalificeerd personeel en deskundigheid beschikbaar om op basis van een geselecteerde verbetermethodiek verbeterinitiatieven uit te voeren. Daarnaast is het ziekenhuis gestart met de implementatie van de vier geselecteerd thema s (beleidsplan) bestaande uit het invoeren van interventies (zie praktijkgidsen thema s en het meten van de resultaten op basis van de indicatoren (zoals beschreven in de Gids Monitoren). Het ziekenhuis werkt naast de thema s ook zichtbaar aan de implementatie van verbeteringen die voortkomen uit de risico-inventarisaties (zie 7. Monitoren). Het ziekenhuis is gestart met de implementatie van acht van de thema s (die in het beleidsplan staan beschreven) bestaande uit het invoeren van interventies en het meten van de resultaten op basis van de indicatoren (zie praktijkgidsen thema s Het ziekenhuis werkt naast de thema s ook zichtbaar aan de implementatie van verbeteringen die voortkomen uit de risico-inventarisaties. Het ziekenhuis is gestart met de implementatie van alle thema s (die in het beleidsplan van het ziekenhuis zijn vastgesteld), bestaande uit implementatie van interventies en het meten van de resultaten op basis van de indicatoren (zie praktijkgidsen thema s Het ziekenhuis werkt naast de thema s ook zichtbaar aan de implementatie van verbeteringen die voortkomen uit de risico-inventarisaties. Verbeterpunten voortkomend uit analyse van de informatie uit VMS worden op basis van prioriteit geïmplementeerd in de organisatie. De gerealiseerde verbeteringen op de tien thema s zijn ziekenhuisbreed verankerd in de dagelijkse zorgverlening. 9. Operationele beheersmaatregelen Bij vernieuwingen of organisatorische veranderingen die van invloed zijn op patiëntveiligheid wordt een prospectieve risicoinventarisatie uitgevoerd. Pagina 25 van 25

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek VMS-toetsing aan Amphia Ziekenhuis op 4 mei 2016 te Breda. Utrecht, 23 mei 2016

Rapportage van het inspectiebezoek VMS-toetsing aan Amphia Ziekenhuis op 4 mei 2016 te Breda. Utrecht, 23 mei 2016 Rapportage van het inspectiebezoek VMS-toetsing aan Amphia Ziekenhuis op 4 mei 2016 te Breda Utrecht, 23 mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...6 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Ziekenhuizen boeken voortgang met implementatie veiligheidsmanagementsysteem

Ziekenhuizen boeken voortgang met implementatie veiligheidsmanagementsysteem Ziekenhuizen boeken voortgang met implementatie veiligheidsmanagementsysteem Risicobeheersing en toepassing veiligheid op de werkvloer moeten beter Den Haag, juli 2010 Ziekenhuizen boeken voortgang met

Nadere informatie

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Inhoud Nederlands Technische Afspraak 8009 NTA: basiseisen gesteld aan VMS

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Handleiding veiligheidsplan

Handleiding veiligheidsplan Handleiding veiligheidsplan Utrecht, maart 2009 Handleiding Veiligheidsplan Veiligheidsprogramma Inleiding Het Veiligheidplan is één van de middelen waarmee een ziekenhuis beleid en strategie op gebied

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies B.V. ir. Martijn

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis leert van incidenten in de zorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis leert van incidenten in de zorg Het Jeroen Bosch Ziekenhuis leert van incidenten in de zorg Samenvatting: In dit document geeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) inzicht in analyses die zijn gedaan naar aanleiding van 24 zogenaamde calamiteiten

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

TRAININGEN VEILIGHEIDS- EN RISICOMANAGEMENT. Veilige zorg begint bij Q-Academy!

TRAININGEN VEILIGHEIDS- EN RISICOMANAGEMENT. Veilige zorg begint bij Q-Academy! TRAININGEN VEILIGHEIDS- EN RISICOMANAGEMENT Veilige zorg begint bij Q-Academy! Veilige zorg met de trainingen van Q-Academy Veilige zorg voor cliënten en patiënten wordt steeds belangrijker. Bewustwording

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg 1a. Niveau De basis versterken. 1b. Kwaliteitsthema De basis versterken. Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VEILIG MELDEN

BELEIDSDOCUMENT VEILIG MELDEN 1 februari 2007 BELEIDSDOCUMENT VEILIG MELDEN 1. Inleiding Om de patiëntveiligheid te verbeteren is het onder meer van belang incidenten te melden en te analyseren, en zo nodig naar aanleiding daarvan

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg

Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg Toelichting op het inrichten van regionale pilots en expertgroepen September 2010 1. Inleiding Ambulancezorg heeft zich in een relatief korte tijd ontwikkeld van

Nadere informatie

NFU-kenmerk: 13.184 Registratiedatum: 10-1-2013 Projectplan

NFU-kenmerk: 13.184 Registratiedatum: 10-1-2013 Projectplan NFU-kenmerk: 13.184 Registratiedatum: 10-1-2013 Projectplan Dossiernaam: Veiligheidsagenda 2013-2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Probleemstelling 5 3. Doelstelling en gewenste effecten 5 4. Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Kennismaking met Risico-analyses. HKZ 18 juni 2015

Kennismaking met Risico-analyses. HKZ 18 juni 2015 Kennismaking met Risico-analyses HKZ 18 juni 2015 kwaliteit en veiligheid zorg-en welzijnssector HKZ, ISO, ZKN 18 jaar ervaring Willy Limpens, adviseur en gekwalificeerd Lead Auditor, o.a. HKZ VMS Agenda

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement

VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement Veilige zorg Met de trainingen van Q-Academy Veilige zorg voor cliënten en patiënten wordt steeds belangrijker. Bewustwording

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF

Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF ë Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF Programma 11.00 uur Voorstelrondje Wat is patiëntveiligheid voor jullie? Wat willen jullie leren? 11.15 uur Theorie

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2009 2012. Patiëntveiligheid. Wij nemen verantwoording voor ons eigen werk

Veiligheidsplan 2009 2012. Patiëntveiligheid. Wij nemen verantwoording voor ons eigen werk Veiligheidsplan 2009 2012 Patiëntveiligheid Wij nemen verantwoording voor ons eigen werk 1/23- Inhoudsopgave 1. Inleiding en context...3 1.1. Aanleiding...3 1.2 Het landelijke programma Voorkom schade

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk

Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk Delft, Octobre 5. 2011 Maurice Janssen Klinisch fysicus @ Orbis MC Verleden: Opleiding tot KF in azm Consultant Máxima MC (Veldhoven)

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Den Haag, juni 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nadat de koepelorganisaties in de ziekenhuiszorg (NVZ, NFU,

Nadere informatie

Een meld- en leersysteem: stand van zaken

Een meld- en leersysteem: stand van zaken 1 Een meld- en leersysteem: stand van zaken M. Haelterman DG1 FOD VVVL margareta.haelterman@health.fgov.be 2 overzicht kort overzicht strategische beleidsnota participatie contract coördinatie kwaliteit

Nadere informatie

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport vervolgonderzoek leefstijlbegeleiding binnen het hartrevalidatieprogramma Orbis Medisch Centrum te Sittard Amsterdam,

Nadere informatie

Praktijkgids Veiligheidsrondes

Praktijkgids Veiligheidsrondes Praktijkgids Veiligheidsrondes Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 90% van de ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014 strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad mei 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden wordt steeds complexer. De ligduur wordt in zijn

Nadere informatie

Risicomanagementsysteem in een notendop

Risicomanagementsysteem in een notendop Risicomanagementsysteem in een notendop Inge Herfs Atrium Medisch Centrum Parkstad Rosalien Hoedemaker Atrium Medisch Centrum Parkstad Bastiën van der Hoeff academisch ziekenhuis Maastricht Patiëntveiligheidssysteem:

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HFMEA / SAFER. Een predictieve risicoanalyse bij MAASTRO Clinic en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Spreker: Jeroen Rutteman

HFMEA / SAFER. Een predictieve risicoanalyse bij MAASTRO Clinic en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Spreker: Jeroen Rutteman HFMEA / SAFER Een predictieve risicoanalyse bij MAASTRO Clinic en het Academisch Ziekenhuis Maastricht Spreker: Jeroen Rutteman Datum: 26 11 2007 Inhoud Patiëntveiligheid De SAFER methode Bevindingen en

Nadere informatie

Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur. Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen

Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur. Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen Doel en opzet workshop Doel: bewustwording problematiek,beroepsverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veiligheidscultuur ziekenhuizen

Veiligheidscultuur ziekenhuizen Veiligheidscultuur ziekenhuizen Nathalie van Vemde Ruben van Zelm Q-Consult Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement www.weka-kwaliteit.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager

Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager De Kwaliteitsbarometer: één softwareprogramma voor zowel kwaliteits- als risicomanagement Compusense BV werkt al zo n 10 jaar in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012 Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis Beleidsplan 2007-2012 augustus 2007 Verantwoordelijken: ziekenhuisdirectie voorzitter Medische Staf directeur Facilities directeur Human Resources Auteurs: Benno

Nadere informatie

Prospectieve risicoinventarisatie

Prospectieve risicoinventarisatie Jeannette Knol, Eric Masseus adviseurs kwaliteit Prospectieve risicoinventarisatie SAFER, (H)FMEA Definitie Voorspellende analysemethode om onveilige situaties (risico s) te inventariseren en preventief

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NIAZ in de praktijk. Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject. Wendy Ellenbroek. Nathalie van Vemde. Q-Consult

NIAZ in de praktijk. Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject. Wendy Ellenbroek. Nathalie van Vemde. Q-Consult NIAZ in de praktijk Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject Wendy Ellenbroek Nathalie van Vemde Q-Consult Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement (Module Certificering)

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe?

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe? RISICOMANAGEMENT Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico s expliciet te maken, beheersmaatregelen

Nadere informatie

Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid

Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid Methodiek voor RAV-en Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Prospectieve risico-inventarisatie 5 Methodiek PRI 5 SAFER 5 BOW-tie 5 Werkwijze 6 Uitwerking prospectieve

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270

Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Inspectierapport KDV Kolkkidz Klaas Bootpad 2 1827 CX ALKMAAR Registratienummer 819006270 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 28 september 2015 Type

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek

Vragenlijst onderzoek Vragenlijst onderzoek Compliance in de zorg KPMG, VCZ en Erasmus Februari 06. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) TELT HET ZIEKENHUIS?. IN WAT VOOR TYPE ZIEKENHUIS BENT U WERKZAAM? Algemeen 9 Topklinisch 50-000

Nadere informatie

Verbeteren patiëntveiligheid

Verbeteren patiëntveiligheid Verbeteren patiëntveiligheid Welke rol kan een adviseur zorgcommunicatie vervullen? Breda, juli 2009 Miron van Soest Elly Fontein Astrid van Roijen Karin van der Haar 1 Verbeteren patiëntveiligheid Welke

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6 3.B.2 Energie Management plan Pagina van 6 1 Documentversie: 1.0 Datum: April 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 G Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energie management

Nadere informatie

INHOUD. Reeds bestaande acties om veiligheid te verbeteren 4

INHOUD. Reeds bestaande acties om veiligheid te verbeteren 4 12 juni 2007 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Aanleiding 2 Mede door Sneller Beter op agenda Resultaten patiëntveiligheidsonderzoek Aandachtspunten en aandachtsgroepen Overige conclusies

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

HKZ Kwaliteitsdag. Werken aan patiëntveiligheid in relatie tot kwaliteit. Richard Raaphorst - Principal Lead Auditor DNV

HKZ Kwaliteitsdag. Werken aan patiëntveiligheid in relatie tot kwaliteit. Richard Raaphorst - Principal Lead Auditor DNV HKZ Kwaliteitsdag Werken aan patiëntveiligheid in relatie tot kwaliteit Richard Raaphorst - Principal Lead Auditor DNV HKZ Kwaliteitsdag 21 maart 2013 Even voorstellen.. Richard Raaphorst Functie: Principal

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie