Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen (product 3.1.5). In het programma is een aantal projecten opgenomen die betrekking hebben op het verstevigen van de wegberm. Daarbij wordt primair gedacht aan een aanpassing van het dwarsprofiel van de weg waardoor een grotere verhardingsbreedte ontstaat naast de kantstreep en deze wordt verruwd. Bij relatief smalle wegen en in bochten wordt rekening gehouden met een verbetering van de wegberm over b.v. de eerste meter door deze steviger te maken. Dit kan door de toepassing van een bijzondere grondsoort, wapening in de berm, grasbetonstenen, toevoeging van puin, etc. Deze maatregelen zijn bedoeld om (de ernst van) enkelvoudige ongevallen te verminderen. De uitvoering van deze maatregel wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het niet-jaarlijks onderhoud aan de verharding. Op een aantal wegen is reeds een proef gedaan met de wijze waarop een bermversteviging het beste kan worden gerealiseerd. De projecten bermversteviging worden in deze bijlage niet afzonderlijk toegelicht. De kosten van de engineering van een aantal projecten zijn in de tabel van hoofdstuk 7 apart opgenomen. Noordoostpolder Afstandbediening Tollebekerbrug (2004) De Tollebekerbrug wordt lokaal door derden bediend (uitbesteed werk). Het realiseren van een afstandbediening is een financieel aantrekkelijke optie. Nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar de wijze van afstandbediening en naar de lokactie van bediening op afstand. Reconstructie brug Schokkerringweg-Palentocht (2004) De bestaande brug in de Schokkerringweg over de Palentocht is in een slechte onderhoudstoestand en is te smal. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties. De vervanging van deze brug kan het beste plaatsvinden gelijktijdig met het uitvoeren van niet-jaarlijks onderhoud aan de Schokkerringweg en de uitvoering van de bermversteviging. Deze staan geprogrammeerd voor In het programma wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van ,- en 5.000,- engineering. Reconstructie Schokkerringweg (2004) Aan de Schokkerringweg zal in 2004 niet-jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd. De gehele route tussen Nagele en Ens zal van een nieuwe verharding worden voorzien. Gelijktijdig met deze overlaging wordt een reconstructie van de weg uitgevoerd. De weg wordt verbreed van ca. 5,90 naar 6,40m en de wegberm wordt plaatselijk verstevigd. Op Schokland wordt de vormgeving van de weg meer afgestemd op de ligging op het voormalige eiland Schokland. Vanuit het SGB wordt daaraan een bijdrage van ,- beschikbaar gesteld. De resterende investeringsbijdrage aan dit project wordt geraamd op ,- en ,- engineering. Fietsvoorziening Friesesluis (2004) Het fietsverkeer tussen Rutten / Bant en Lemmer wordt afgewikkeld via de Gemaalweg. De gehele route is voorzien van een vrijliggend fietspad, behoudens het laatste gedeelte nabij Lemmer. Op de Friese sluis, het nabij gelegen gemaal Buma en op het aansluitende deel van de fietsroute in Lemmer ontbreekt een fietsvoorziening. Het fietsverkeer moet hier gebruik maken van de hoofdrijbaan. Dit wordt ervaren als een ongewenste en onveilige verkeerssituatie. Uit een overleg met de gemeente Lemsterland is gebleken dat de gemeente voornemens is in 2004 de aansluitende deel van de Gemaalweg in Lemmer te reconstrueren. Het gedeelte binnen de bebouwde kom van Lemmer zal 30 km/uur-gebied worden en voor het fietsverkeer wordt gedacht aan de aanleg van rode fietssuggestiestroken. Het aansluitende gedeelte in Flevoland zal worden teruggebracht tot een 60 km/uur-weg met fietsstroken op de rijbaan. De kosten worden geraamd op ,-.

2 Reconstructie kruispunten Domineesweg-A6(2005) In 2005 wordt de Domineesweg ter hoogte van de aansluiting op de A6 overlaagd. Gezien het ongevallenbeeld op dit weggedeelte is een gelijktijdige reconstructie gewenst. Daarbij zullen de aansluitingen van de Abtsweg en Monnikenweg worden betrokken en de mogelijkheid van de aanleg van een halte voor de interliner zal worden onderzocht. De reconstructie van de aansluitingen op de A6 wordt in samenspraak met het Rijk uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van ,- en engineering. Staartweg herinrichting (2005) De gemeente Urk heeft per 1 januari 2003 het gedeelte van de Staartweg binnen de bebouwde kom van de provincie overgenomen. Bij de overdracht is met de gemeente afgesproken dat in 2005 een bijdrage van ,- (prijspeil jan. 2003) beschikbaar wordt gesteld in verband met de gewenste aanpassing van de vormgeving van de weg. In het programma wordt hier rekening mee gehouden. Rotonde kruispunt Hannie Schaftweg-Urkerweg (2005) Gezien het ongevallenbeeld is de aanleg van een rotonde op dit kruispunt gewenst. De aanleg kan het beste gelijktijdig met het geplande niet-jaarlijks onderhoud plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van ,- en ,- engineering. Maatregelen fietspad langs de Marknesserweg (2006) Op het fietspad vinden relatief veel ongevallen met fietsverkeer plaats. Het fietspad wordt inensief gebruikt door woon-werk en woon-schoolverkeer tussen Marknesse en Emmeloord. Op basis van een nader onderzoek zullen voorstellen voor maatregelen worden gedaan. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van ,-. Reconstructie kruispunten Muntweg-A6 (2006) Op de beide kruispunten in de Muntweg bij de op- en afritten van de A6 vinden regelmatig ongevallen plaats. Samen met Rijkswaterstaat zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de gewenste aanpassingen in de vormgeving. De aanpassingen kunnen het beste gelijktijdig met het geplande niet-jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van ,- en aan engineering ,-.. Oostelijk Flevoland Reconstructie (baanverdubbeling) N302, Ganzenweg (2004/2005) In 2003 is een start gemaakt met dit project door te beginnen met de uitvoering het grondwerk. In aansluiting daarop zal in 2004 en 2005 de rest van de werkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten voor 2004 en 2005 worden geraamd op 5,10 miljoen en ,- engineering. Een onderdeel van het project is de aanleg van een ecologische verbinding, waarvan de kosten ca. 1 miljoen bedragen. Hiervoor worden bijdrage ontvangen van Natuurmonumenten, SGB, en het Waterschap van in totaal ,-. Daarnaast wordt voor deze voorziening rekening gehouden met een bedrag van ,- vanuit het budget kleine investeringen vaarwegen. Rotonde kruispunt Houtribweg-Markerwaarddijk (2004) De verkeersafwikkeling en onveiligheid laat veel te wensen over. Het kruispunt behoort tot de relatief gevaarlijkste kruispunten in provinciale wegen in Flevoland. Bij de voorbereiding van dit project is in samenspraak met de gemeente Lelystad een plan ontwikkeld voor de verbetering van het omliggende gebied, zoals Golfpark, Bataviastad en Houtribhoogte. Er wordt in de programmering rekening gehouden met een start van de uitvoering in De totale kosten worden geraamd op 1,2 miljoen, waarvan de gemeente Lelystad de helft voor haar rekening neemt. Kosten engineering ,-.

3 Aanpassing Houtribweg, ged. NS-Noordertocht (2004) In 2004 zal niet-jaarlijks onderhoud plaatsvinden aan de verharding op dit weggedeelte. Het is gewenst om gelijktijdig met dit onderhoud de vormgeving van dit dubbelbaans gedeelte aan te passen. Ter plaatse van de kruispunten dient het aantalrijstroken te worden teruggebracht en de vluchtstrook kan komen te vervallen. Rekening wordt gehouden met een investeringsbijdrage van ,-. Rotonde kruispunt Dronterringweg/Hanzeweg-Biddingringweg (2004) In 2004 moet niet-jaarlijks onderhoud aan dit kruispunt te worden uitgevoerd. De aanleg van parallelwegen langs de Hanzeweg en de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling maken het gewenst hier een rotonde aan te leggen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de aanleg van een dubbelstrooks rotonde in 2004 uit te voeren. Er wordt rekening gehouden met de toekomstige aanleg van de N23 en de parallelvoorzieningen langs de Hanzeweg. Naast de kosten voor niet-jaarlijks onderhoud wordt rekening gehouden met een investeringsbijdrage van ,- en voor engineering ,-. Rotonde kruispunt Swifterweg-Rietweg (2005) De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid op dit 4- taks kruispunt te verbeteren. Ondanks deze maatregelen behoort het kruispunt tot de gevaarlijkste kruispunten in provinciale wegen in Flevoland. Een adequate oplossing is de aanleg vaan rotonde. In het voorgaande PMIT was rekening gehouden met een uitvoering in 2004, maar de in de begroting 2004 opgenomen eenmalige verlaging van het investeringsvolume met een bedrag van ,- ( ,- structurele kapitaalslasten) leidt tot een uitvoering in De engineeringskosten bedragen ,-. Parallelweg Hanzeweg, gedeelte Biddingingweg-Hoge Vaart ( 2005/2006) De Hanzeweg vormt een belangrijke schakel in de wegverbindingen tussen Lelystad-Dronten- Kampen. De verkeersintensiteit op de Hanzeweg zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. De komende jaren zullen forse investeringen noodzakelijk zijn om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te waarborgen c.q. te verbeteren. Op de Hanzeweg is sprake van een onveilige situatie op met name het gedeelte tussen de Biddingringweg en de Hoge Vaart in verband met de aanwezigheid van uitritten en de vormgeving van de weg. In de plannen voor dit gedeelte wordt thans rekening gehouden met de aanleg van een ventweg aan de noordzijde en met de aanleg van een parallelweg aan de zuidzijde van de weg. De bestaande fietspaden blijven gehandhaafd. In samenhang hiermee dient het kruispunt van de Dronterringweg-Biddingringweg te worden gereconstrueerd tot een (ruime) rotonde. In het voorliggende programma wordt rekening gehouden met een bedrag van 1,4 miljoen voor de aanleg van de parallelwegen/ventwegen en ,- engineering. Rotonde kruispunt Biddingringweg-De Wissel (2006) Het kruispunt komt voor op de lijst met gevaarlijkste kruispunten in provinciale wegen. In het programma wordt rekening gehouden met een reconstructie van dit kruispunt tot een ruime rotonde. De uitvoering staat geprogrammeerd voor 2006 en er wordt rekening gehouden met het normbedrag van ,- en ,- voor engineering. Parallelweg Hanzeweg, gedeelte Hoge Vaart-Roggebotsluis (2007/2008) In aansluiting op de aanleg van de parallelweg langs de Hanzeweg tussen de Biddingringweg en de Hoge Vaart dient het aansluitende gedeelte van de Hanzeweg van een parallelweg te worden voorzien. De kosten van dit project worden globaal geraamd op 3,5 miljoen en ,- engineeringskosten. In het programma wordt rekening gehouden met een start van dit project in Aanleg N23 (vanaf 2006) In het programma wordt rekening gehouden met de aanleg van de N23 in plaats van het opwaarderen van het bestaande wegennet. De aanleg van de N23 dient gelijktijdig met de Hanzelijn plaats te vinden. Naar verwachting zal dit in de jaren zijn.

4 In 2003 is een begin gemaakt met het opstellen van de projectnota/mer. Naar verwachting zal deze begin 2005 worden vastgesteld. Met de gemeente Dronten en Lelystad en het rijk zullen binnenkort afspraken worden gemaakt over de financiering van kosten van het opstellen van de projectnota/mer. Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel voor financiering worden gedaan. Op basis van de projectnota/mer onstaat een beter inzicht in de kosten en kan besluitvorming over de aanleg plaatsvinden. Hierbij kunnen de afspraken met derden over mede-financiering worden betrokken. In het programma wordt rekening gehouden met de inzet van de financiële middelen die vrijvallen bij de aanleg van de N23 door het achterwege kunnen laten van investeringen op het onderliggende provinciale wegennet. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een aandeel in de kosten vanuit overige provinciale middelen. Dit zal in 2005 worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de aanleg van de N23. Zuidelijk Flevoland Aanpassing Gooimeerdijk, gedeelte Eemmeerdijk-Gooiseweg (2004) In 2004 dient niet-jaarlijks onderhoud aan de verharding van dit weggedeelte te worden uitgevoerd. Het is gewenst gelijktijdig hiermee de vormgeving van de kruispunten in dit weggedeelte aan te passen. Naast de niet-jaarlijks onderhoudskosten wordt rekening gehouden een bedrag van ,-. Reconstructie kruispunt Gooiseweg-Nijkerkerweg (2006) Reconstructie kruispunt Nijkerkerweg-Flediteweg (2006) De verkeersintensiteiten op de provinciale Gooiseweg en Nijkerkerweg blijven de komende jaren aanzienlijk toenemen. Op de kruispunten Gooiseweg-Nijkerkerweg en Nijkerweg- Flediteweg vinden thans reeds regelmatig ernstige ongevallen plaats. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de wijze waarop de beide kruispunten kunnen worden gereconstrueerd. In de programmering is rekening gehouden met een investeringsbedrag voor beide kruispunten van in totaal ,- en ,- engineering. Nader in te vullen reconstructie kruispunt SAW Almere (2007) De verkeersintensiteiten op de stadsautowegen in Almere neemt aanzienlijk toe. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de kruispunten komt daardoor onder druk te staan. In het programma wordt voor 2007 rekening gehouden met een reconstructie van één of meerdere kruispunten in de stadsautowegen voor een bedrag van ,-. Verlichting SAW Almere (2007/2008) De stadsautowegen in Almere vervullen een steeds belangrijkere functie voor de ontsluiting van Almere. Vanuit verkeersveiligheid en afwikkeling is het gewenst naast de kruispunten ook een aantal drukke wegvakken van een verlichting te voorzien. Vanaf 2007 wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van ,-. Algemeen Vastgelegde verplichting rotonde Swifterweg-De Baan (vanaf 2004) In 1999 is besloten tot een versnelde uitvoering van de reconstructie van het kruispunt Swifterweg-De Baan. De uitvoering van dit project is eind 2000 afgerond. De uitvoering van dit project stond in het voorgaande PMIT geprogrammeerd voor 2004 maar met een bijdrage vanuit het EPD en van de gemeente Dronten heeft een snellere uitvoering van het project plaatsgevonden. De gemeente Dronten neemt de kapitaalslasten van het provinciale deel over de jaren voor haar rekening. In het voorliggende programma wordt rekening gehouden met het beslag dat dit project vanaf 2004 legt op de financiële ruimte ( ,- ). Verbetering haltevoorzieningen OV (2004) Het programma haltevoorzieningen wordt in 2004 afgerond. Voor 2004 worden op diverse lokaties haltevoorzieningen aangebracht. Het betreft veelal de plaatsing van abri s en verbetering van de perrons en voetpaden. Tevens wordt aandacht besteed aan de verdere

5 aankleding van de haltevoorzieningen door middel van het haltebord, prullenbak, fietsenstalling, etc.

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een

Nadere informatie

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING 1. Inleidende samenvatting In zijn vergadering van 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie