: Klachtenregeling Cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Klachtenregeling Cliënten"

Transcriptie

1 Titel Proceseigenaar Referentie kwaliteitshandboek : Klachtenregeling Cliënten : Raad van Bestuur : d / a Verantwoording Dit reglement geeft uitvoering aan de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet-bopz) van 1992 en het daarop gebaseerde Besluit klachtenbehandeling BOPZ van 9 november 1993 en aan de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (wet-kcz) van 29 mei Dit reglement betreft een tweetal soorten klachten: algemene klachten: dit zijn klachten die ingediend kunnen worden door of namens vrijwillig of onvrijwillig opgenomen cliënten. De klachten hebben betrekking op gedragingen in het algemeen van de stichting Sprank en haar medewerkers; specifieke klachten: dit zijn klachten uitsluitend ingediend door of namens onvrijwillig opgenomen cliënten. De klachten hebben betrekking op besluiten die genomen zijn in het kader van artikel 41 van de wet-bopz. Deze twee soorten klachten zijn in één reglement opgenomen, zodat er ook slechts één commissie hoeft te zijn. Dit bevordert de helderheid van het reglement en de bereikbaarheid van de klachtencommissie. De klachtenregeling is primair gericht op genoegdoening van de klager. Zij dient te worden beschouwd als een vorm van serviceverlening. Secundair is de klachtenregeling gericht op het bewaken respectievelijk verbeteren van de kwaliteit van de verleende zorg. Dit vindt mede plaats door evaluatie, registratie en rapportage omtrent klachten en klachtenbehandeling. Het bestuur heeft dit reglement vastgesteld op 25 september 2007 met inachtneming van het instemmingsrecht van de centrale cliëntenraad. Sprank Pagina 1 van 11

2 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: a. de stichting: stichting Sprank; b. het bestuur: het krachtens artikel 7 van de statuten van stichting Sprank met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting belaste orgaan; c. de directie: het krachtens artikel 9 van de statuten van stichting Sprank met het bestuur van de instellingen belaste orgaan; d. de commissie: de klachtencommissie zoals bedoeld in de wet-kcz en de wet-bopz; e. de cliënt: een natuurlijk persoon aan wie de stichting zorg verleent of heeft verleend; f. de klacht: - algemeen: elk naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen van medewerkers of van de instelling zelf; - specifiek: een klacht die zich richt tegen een beslissing als omschreven in artikel 41 van de wet-bopz. g. de klager: degene die een klacht indient. Dit kan zijn de cliënt of - indien hij daartoe zelf niet in staat is - zijn wettelijke vertegenwoordiger, een schriftelijk gemachtigde, een ouder, kind, broer of zus. Wanneer de cliënt is overleden, kunnen nabestaanden - in de ruimste zin van het woord - een klacht indienen. Degenen die een specifieke klacht kunnen indienen, zijn: de cliënt op wie de beslissing(en) waarover wordt geklaagd, is (zijn) gericht; iedere andere in de instelling verblijvende cliënt, de echtgenoot, de ouder(s) met ouderlijk gezag, elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad, de voogd, de curator of mentor van de cliënt op wie de beslissing(en) waarover wordt geklaagd is/zijn gericht; h. de aangeklaagde: de instelling zelf of de medewerker, werkzaam in de instelling, tegen wie de klacht zich richt; i. de instelling/voorziening: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet c.q. de Wet Algemene Bijzondere Ziektekosten; Artikel 2 Samenstelling, benoeming, ontslag en aftreden van de leden van de klachtencommissie Sprank Pagina 2 van 11

3 2.1 Ten behoeve van de stichting is een commissie belast met de regeling van klachten overeenkomstig het bepaalde in dit reglement. 2.2 De commissie bestaat uit vijf leden. Van de commissie maken in ieder geval een jurist en een orthopedagoog/psycholoog deel uit. Alle leden van de commissie zijn niet werkzaam voor of bij de stichting. 2.3 De commissieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. 2.4 Ten minste twee leden worden benoemd op voordracht van de cliëntenraad. De overige leden worden benoemd op voordracht van de directie. De cliënten raad wordt tijdig om advies gevraagd inzake deze benoeming. 2.5 De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen hoogste tweemaal herbenoemd worden. De commissie stelt in onderling overleg het rooster van aftreden op. 2.6 Het bestuur bepaalt welk lid van de commissie fungeert als voorzitter. 2.7 De commissie kiest uit haar midden een secretaris. De secretaris kan zich in de uitvoering laten bijstaan door daartoe door de directie aan te wijzen medewerkers. De secretaris is bevoegd voorbereidend werk te doen, zoals een feitenonderzoek. 2.8 De leden kunnen slechts geschorst en ontslagen worden door het bestuur wegens ernstige verwaarlozing van hun taak op grond van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoorlijke uitoefening van de opgedragen taken redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Artikel 3 Indiening en behandeling van klacht 3.1 Een klacht wordt schriftelijk aan de commissie voorgelegd. De klager kan bij de formulering van zijn klacht zo nodig een beroep doen op de secretaris van de commissie. Het adres van de commissie is: Klachtencommissie Stichting Sprank, Postbus 1222, 8001 BE, ZWOLLE. 3.2 De ontvangst van een klacht wordt aan de klager binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd door de secretaris. Voorts wordt de klager door de secretaris geïnformeerd over de verdere procedure. 3.3 Van de indiening van een klacht en de inhoud daarvan doet de commissie schriftelijk binnen vijf werkdagen mededeling aan de aangeklaagde en aan de directie. Voorts wordt informatie gegeven over de verdere procedure. 3.4 Aan de behandeling van een klacht nemen tenminste drie leden van de commissie deel, onder wie de voorzitter. Bij de behandeling van een specifieke klacht zijn in ieder geval een jurist en een orthopedagoog/psycholoog betrokken. Sprank Pagina 3 van 11

4 3.5 Aan de behandeling van een klacht wordt niet deelgenomen door een persoon tegen wiens gedraging de klacht is gericht of door een persoon die op een andere manier bij de klacht betrokken is. 3.6 Klager en aangeklaagde worden binnen twee weken geïnformeerd over de samenstelling van de klachtencommissie. Hierbij worden de namen en de functies binnen de commissie genoemd. Klager en aangeklaagde kunnen gemotiveerd bezwaar maken tegen deelname van bepaalde personen aan de behandeling van de klacht. 3.7 Een klacht wordt zodanig behandeld dat een zorgvuldige beslissing op de klacht gewaarborgd is. Daarbij draagt de commissie er zorg voor dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt beschermd. 3.8 In de vakantieperiodes in de zomer en rond de jaarwisseling kan het voorkomen dat de in dit artikel genoemde termijnen overschreden worden. Artikel 4 Het niet ontvankelijk verklaren of het niet verder behandelen van een klacht 4.1 Een algemene klacht wordt niet ontvankelijk verklaard of niet verder behandeld indien blijkt dat: a. dezelfde klacht al is ingediend bij een college dat is belast met (tucht)rechtspraak; b. bij een rechterlijk college een vordering tot schadevergoeding is ingesteld dan wel elders een schadevergoedingsprocedure loopt. 4.2 Een specifieke klacht wordt niet ontvankelijk verklaard of niet verder behandeld indien: a. dezelfde klacht nog in behandeling is; b. de commissie van oordeel is dat de klager bij het indienen van de klacht geen enkel in redelijkheid te respecteren belang heeft. 4.3 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij door de klager wordt ingetrokken. 4.4 Een klacht kan niet-ontvankelijk verklaard worden indien blijkt dat de klacht geen betrekking heeft op een bezwaar als bedoeld in artikel 1 sub f. Artikel 5 Bevoegdheden van de commissie 5.1 De commissie heeft vrije toegang tot de instelling met inachtneming van de elementaire beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De leden van de commissie ontvangen van de instelling een vergoeding voor de door hen in verband met het commissiewerk in redelijkheid te maken kosten. De commissieleden ontvangen vacatiegelden. 5.2 De commissie kan informatie inwinnen door inzage in alle voor de behandeling van de klacht relevante bescheiden. De commissie stelt betrokkene(n) of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hiervan expliciet op de hoogte of vraagt hiervoor om een gerichte machtiging. Sprank Pagina 4 van 11

5 5.3 De commissie kan een ieder binnen de instelling werkzaam, verzoeken inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de klacht. Een ieder tot wie een dergelijk verzoek is gericht, verstrekt de gevraagde gegevens voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke plicht tot geheimhouding. 5.4 De commissie kan zich laten adviseren door deskundigen. 5.5 De commissie kan, alle omstandigheden in aanmerking nemend, gedurende de beslistermijn de uitvoering van de beslissing waartegen de specifieke klacht is gericht, opschorten. 5.6 De commissie heeft aangaande een algemene klacht de bevoegdheid een klager te verwijzen naar een andere instantie die naar het oordeel van de commissie een meer geëigende klachtbehandeling of rechtsgang kan bieden. Artikel 6 De werkwijze van de commissie 6.1 Voorbereidende handelingen Voorzitter en secretaris nemen tezamen die maatregelen, die dienstig zijn voor een vlotte behandeling, zoals het doen toelichten van de klacht door de klager, het opvragen van stukken en van commentaar aan de instelling. 6.2 Het inzien van stukken De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld de op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien met inachtneming van de wettelijke regelingen terzake en de vereiste vertrouwelijkheid. Sprank Pagina 5 van 11

6 6.2.2 Als vertrouwelijk worden aangemerkt die stukken waarvan de opsteller met argumenten aangeeft dat ze beter niet rechtstreeks ter kennis van de cliënt kunnen worden gebracht (de zogenaamde medische exceptie). Stukken die in deze zin als vertrouwelijk worden aangemerkt, kunnen worden ingezien door een gemachtigde van de cliënt. 6.3 Het horen van klager en aangeklaagde De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk, ter bepaling van klager en aangeklaagde, een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd De van beide partijen ontvangen informatie, voor zover niet aangemerkt als vertrouwelijk, wordt op basis van het beginsel van hoor en wederhoor onderling uitgewisseld De klager en aangeklaagde kunnen zich ieder tijdens behandeling van de klacht laten bijstaan door een door hen aan te wijzen persoon. 6.4 Beslissing en berichtgeving aan klager De commissie beslist onafhankelijk, zonder last of ruggespraak In geval van een algemene klacht stelt de commissie binnen zes weken na de ontvangst van de klacht de klager, de aangeklaagde en, indien de instelling niet de aangeklaagde is, de directie in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht of het niet in behandeling nemen daarvan op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 1. De commissie kan hierbij aanbevelingen doen. Indien de commissie afwijkt van deze termijn, doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen In geval van een specifieke klacht geeft de commissie binnen twee weken na de ontvangst van de klacht schriftelijk kennis van haar met redenen omklede beslissing daarop of van het niet in behandeling nemen daarvan op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 2 aan de klager, de betrokken cliënt, indien deze niet de klager was, de aangeklaagde, de directie, indien de aangeklaagde niet de instelling is, en de regionale inspecteur voor de gezondheidszorg. De commissie kan hierbij aanbevelingen doen. Indien de commissie afwijkt van deze termijn, doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen. 6.5 Beslissing van de directie In geval van een algemene klacht deelt de directie aan klager en commissie binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de commissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Bij afwijking van deze termijn deelt de directie dit met redenen omkleed mee aan de klager en de commissie onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar standpunt aan hen kenbaar zal maken In geval van een specifieke klacht deelt de directie aan klager en commissie zo spoedig mogelijk na ontvangst van het oordeel van de commissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Sprank Pagina 6 van 11

7 Artikel 7 Slotbepalingen 7.1 Ten behoeve van haar functioneren en de wijze waarop zij haar werkzaamheden zal verrichten, kan de commissie nadere regels stellen. Bij strijdigheid tussen deze nadere regels en dit reglement betreffende de behandeling van klachten binnen de stichting prevaleert dit reglement. 7.2 Elk lid van de commissie en voorts ieder ander die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken, is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hem/haar bij de behandeling van een klacht ter kennis zijn gekomen. De commissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen voorafgaande aan elke behandeling van de klacht de hier omschreven plicht mee. 7.3 De commissie brengt jaarlijks aan de directie een jaarverslag uit, waarin in ieder geval het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten wordt aangegeven. 7.4 De commissie kan de directie voorstellen doen met betrekking tot wijziging van dit reglement. Voorstellen tot wijziging, niet afkomstig van de commissie, worden voor advies voorgelegd aan de commissie. TOELICHTING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE Toelichting artikel 1 sub e: De wet-bopz hanteert de term patiënt, de wet-kcz spreekt van cliënt. In deze regeling wordt de term cliënt aangehouden, hiermee wordt dus ook de patiënt bedoeld in de zin van de wet-bopz. Met het introduceren van een brede kring van klachtgerechtigden wordt geen enkele cliënt het klachtrecht ontnomen, mocht hij/zij daar zelf niet (meer) toe in staat zijn. De kring van klachtgerechtigden kan uitgebreid worden met andere personen die in het kader van hun relatie met een cliënt contacten met de instelling onderhouden. Deze procedure is niet toegankelijk voor klachten van medewerkers. Toelichting artikel 1 sub f: 1. Wat een algemene klacht betreft: een gedraging kan zijn een handelen, maar ook een nalaten daarvan en het nemen van besluiten met gevolg voor de cliënt. 2. Wat een specifieke klacht betreft: een artikel 41 BOPZ-klacht kan betreffen: 2.1. de beslissing dat de cliënt op grond van de stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is zijn wil met betrekking tot de voorgestelde behandeling te bepalen; 2.2. de beslissing dat, niettegenstaande verzet van de cliënt, het voorgestelde dan wel het overeengekomen behandelingsplan wordt toegepast voor dit volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de cliënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden (dwangbehandeling); 2.3. de beslissing dat middelen en maatregelen worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties welke door de cliënt in de instelling als gevolg van de stoornis van de geestvermogens worden veroorzaakt; 2.4. de beslissing dat beperkingen in de fundamentele vrijheden moeten worden aangebracht; 2.5. het niet toepassen van het overeengekomen behandelingsplan. Toelichting artikel 3 lid 4: Deelname van het minimum aantal leden van de commissie en - in geval van een specifieke klacht - de deelname van specifieke deskundigen is voorgeschreven in artikel 2 lid 2 sub a van de Wet-KCZ en artikel 4 lid 2 van het Besluit Klachtenbehandeling BOPZ. Sprank Pagina 7 van 11

8 Toelichting artikel 3 lid 5: Dit is een normaal juridisch uitgangspunt, dat ten overvloede is vastgelegd in artikel 2 lid 2 sub b van de Wet-KCZ en artikel 2 lid 2 sub b van het Besluit klachtenbehandeling BOPZ. Toelichting artikel 4: Ook in dit artikel is sprake van normale juridische uitgangspunten. Niemand hoort voor hetzelfde feit tweemaal te worden gestraft. Bovendien ontstaat het risico dat procedures door elkaar gaan lopen en elkaar beïnvloeden. Lid 2 sub a is neergelegd in artikel 41 lid 5 van de wet-bopz. Toelichting artikel 5 lid 5: Dit artikellid is een uitwerking van artikel 41 lid 2 jo. lid 4 van de wet-bopz en heeft slechts betrekking op de in dat artikel genoemde beslissingen (zie de toelichting op artikel 1 sub d van deze regeling). Toelichting artikel 6.4: In deze regeling wordt ervan uitgegaan dat voor alle algemene klachten de procedure uit de wet-kcz kan worden gevolgd. M.a.w. dat artikel 76 van de wet-bopz hiervoor vervalt, zoals is bepaald in de overgangs- en slotbepalingen in hoofdstuk IV van de wet-kcz. De commissie kan in haar oordeel of beslissing de klacht gegrond, ongegrond of gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond bevinden. Toelichting artikel 6.4 lid 2: De wet-kcz stelt dat de klachtencommissie binnen een redelijke termijn een uitspraak moet doen over de ingediende klacht. Op grond van ervaringen met klachtenprocedures wordt in deze regeling een termijn van zes weken aangehouden. Toelichting artikel 6.4 lid 3: De wet-bopz spreekt over een termijn van twee weken voor een beslissing door de commissie inzake klachten (zie artikel 41 lid 6). De praktijk leert dat veelal deze termijn niet wordt gehaald en dat derhalve een langere termijn wordt gehanteerd. Indien de commissie niet tijdig een beslissing neemt op een specifieke klacht of indien de beslissing van de commissie inhoudt dat de klacht niet gegrond is, kan de klager evenwel de inspecteur schriftelijk vragen een verzoekschrift in te dienen ter verkrijging van een beslissing van de rechter over de klacht (zie artikel 41 lid 7 en volgende van de wet-bopz). Toelichting artikel 6.5 lid 1: Dit lid is een weergave van artikel 2 lid 5 van de wet-kcz. Toelichting artikel 6.5 lid 2: Gelet op het feit dat het doorgaans niet mogelijk is om binnen de gestelde wettelijke termijn van twee dagen aan te geven welke maatregelen getroffen zullen worden, zal ook bij specifieke klachten in de praktijk veelal een langere termijn gehanteerd worden. Vandaar de formulering 'zo spoedig mogelijk'. Toelichting artikel 7 lid 3: Hier is slechts de verplichting van de commissie opgenomen over haar activiteiten een jaarverslag op te stellen. Dit verslag kan als basis dienen voor de in artikel 2 lid 7 van de wet-kcz aan de instelling respectievelijk de directie opgelegde verplichting om op ditzelfde punt een jaarverslag uit te brengen en dit vóór 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar toe te sturen aan de bevoegde regionale inspecteur voor de gezondheidszorg. Toelichting algemeen: De wet-klachtrecht stelt enerzijds dat de zorgaanbieder een regeling dient te treffen voor de behandeling van klachten (artikel 2 wet-kcz) en anderzijds dat de commissie Sprank Pagina 8 van 11

9 haar werkzaamheden verricht volgens een door de commissie op te stellen reglement (artikel 2 lid 3 wet-kcz). Volgens uitspraken van het Kantongerecht Enschede 17 juni 1987 en van de President Rechtbank Almelo 20 april 1988 behoeft een klachtenregeling voor cliënten instemming van de ondernemingsraad. Het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kent de cliëntenraad instemmingsrecht toe ten aanzien van vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten. Sprank Pagina 9 van 11

10 Sprank Pagina 10 van 11

11 Sprank Pagina 11 van 11

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Klachtenreglement Externe Klachtencommissie

Klachtenreglement Externe Klachtencommissie Klachtenreglement Externe Klachtencommissie T.b.v. cliënten en hun vertegenwoordigers Vastgesteld door directie & MT Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 artikel 1: Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent KLACHTENREGLEMENT Prezzent Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: 1. Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN VAN CLIËNTEN

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN VAN CLIËNTEN Vastgesteld door: Bestuur Versiedatum; februari 2009 Evaluatiedatum: februari 2011 HKZ-NR: 4.12.4 Proceseigenaar: Lid Raad van Bestuur, Pim Blomaard Raphaëlstichting De Noorderhoeve Het Maartenhuis REGLEMENT

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Dit reglement geldt ook voor klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen (BOPZ)

Dit reglement geldt ook voor klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen (BOPZ) KLACHTENREGLEMENT CLIENTEN Dit reglement geldt ook voor klachten over vrijheidsbeperkende maatregelen (BOPZ) Vastgesteld door: Bestuur, april 2012, aanvulling 27-03-14 Versiedatum; 27-03-2014 Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido Handleiding Familiebeleid 2.4.2 Voorbeelden van Klachtenregelingen voor familie van GGZ-cliënten Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido GGZ ingeest,

Nadere informatie

Klachtencommissie. ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT

Klachtencommissie. ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT Klachtencommissie ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT Gelet op artikel 41 van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Klachtenreglement Patiëntenzorg Noord-Nederland

Klachtenreglement Patiëntenzorg Noord-Nederland Noord-Nederland op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de Wet BOPZ Eigenaar Functie : A.A. Rietveld : Voorzitter Raad van Bestuur Auteur : A. Broersma Functie : Stafmedewerker juridisch

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugd Utrecht 1 juli 2005, herzien januari 2015 Aangesloten rechtspersonen: Samen Veilig Midden-Nederland Stichting Youké Stichting Timon Leger des Heils Midden Nederland

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal 1 april 2016 KLACHTENREGLEMENT patiënten/cliënten GGz Centraal DEFINITIEBEPALING Artikel 1. Definities 1.1 GGz Centraal: de Stichting GGz Centraal, zijnde

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal 1 juli 2014 KLACHTENREGLEMENT patiënten/cliënten GGz Centraal DEFINITIEBEPALING Artikel 1 1.1. GGz Centraal: de Stichting GGz Centraal, zijnde zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK Inzage-exemplaar voor cliënten REGLEMENT KLACHTRECHT Deelnemende organisaties: De leden van de Drentse federatie voor Maatschappelijk Werk, te weten: - Stichting

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Reglement klachten cliënten

Reglement klachten cliënten Reglement klachten cliënten Artikeldatum: 3 juli 2006 Bijgesteld: 2 december 2014 Vooraf Het klachtrecht van cliënten in de zorgsector is per wet geregeld. Het onderhavige klachtreglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Begripsomschrijving... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2

Begripsomschrijving... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 Klachtenreglement Inhoudsopgave Begripsomschrijving... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Indiening van de klacht... 3 Artikel 3. Uitsluitingen... 3 Artikel 4. Het

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie