Beleidslijnen van Mobistar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidslijnen van Mobistar"

Transcriptie

1 Beleidslijnen van Mobistar 1. Btw-stelsels De consultant stelt zich te allen tijde in regel met de geldende btw-wetgeving. 1.1 Btw-vrijstellingsregeling (art. 56, par. 2, Wetboek, KB 19) Er geldt een btw-vrijstelling voor alle Vergoedingen die een jaarlijkse omzet van 5.580,- niet overschrijden. Btw-aftrek is onder deze regeling onmogelijk. De consultant hoeft geen maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen maar wel een jaarlijkse listing aan de btw-administratie te bezorgen. 1.2 Normaal btw-stelsel Het normaal btw-stelsel is van toepassing indien de jaarlijkse omzet van de consultant meer bedraagt dan 5.580,- of indien de consultant uitdrukkelijk voor dit stelsel kiest. Btw-aftrek is mogelijk onder deze regeling. De consultant dient een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen en een jaarlijkse listing aan de btw-administratie te bezorgen. 2. Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen De consultant dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn/haar keuze. 3. Huwelijk en samenwoning 3.1 Samenwerken onder 1 BC-ID Mobistar raadt gehuwde of samenwonende koppels aan om onder één gezamenlijk BC-ID te werken. Indien gehuwde of samenwonende koppels ieder onder een apart BC-ID willen functioneren, dienen zij ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn, ofwel dient één partner zich in te schrijven bij de andere partner en diens BC-ID te gebruiken. Indien Mobistar vaststelt dat een partner een andere Mobistar-business heeft ingenomen dan de twee die hierboven beschreven worden, zal Mobistar de tweede Mobistar-business onmiddellijk bij dezelfde sponsor plaatsen als de eerste. Daarnaast geldt ook de regel indien één van de twee partners start als consultant en hierna stopt of waarvan de Overeenkomst wordt beëindigd, de partner van deze ex-consultant die op zijn/haar beurt met Mobistar-activiteiten wenst te starten, onder dezelfde structuur dient te werken als degene waaronder zijn/haar partner heeft gewerkt.

2 Mobistar begrijpt onder samenwoning: twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en een gezamenlijke fiscale aangifte doen. Meerderjarige kinderen of andere inwonende verwanten horen hier niet bij. De consultant zal op eenvoudig verzoek officiële documenten die de samenwoning vastleggen aan Mobistar tonen of een kopie ervan overhandigen. Indien twee bestaande consultants huwen of gaan samenwonen na het ondertekenen van een Overeenkomst, kunnen zij beiden hun BC-ID behouden (al dan niet in dezelfde structuur). Indien partners uit de echt scheiden of hun samenwoning stopzetten, verbinden zij zich ertoe Mobistar binnen een termijn van 14 dagen volgend op datum van scheiding of beëindiging van de samenwoning in te lichten over de manier waarop hun gezamenlijke Mobistar-activiteit verdeeld en beheerd zal worden na de scheiding. Indien Mobistar hierover geen bericht ontvangt, zal men de persoon die als eerste op de Overeenkomst vermeld staat, beschouwen als de persoon die de activiteiten voortzet. Als de partners onder één BC-ID werkten, kan de partner die de oorspronkelijke, gezamenlijke Mobistar-business niet voortzet een nieuwe BC-overeenkomst ondertekenen zodra de scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voltooid is. Deze partner kan zich registreren via een sponsor van zijn keuze. Mobistar vraagt in dit geval een bewijs van scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voor te leggen. Notariële akten of uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand gelden als bewijs. 3.2 Consultant vs zaakvoerder Bovenvermeld principe wordt eveneens toegepast op personen die aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functie uitoefent die rechtsgeldig werd opgenomen in de statuten van een onderneming, die reeds een actieve consultant uitmaakt. De aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functionaris dient met andere woorden ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn dan de BCrechtspersoon waarvan hij deel uitmaakt, ofwel dient hij/zij zich in te schrijven bij deze andere consultant (zodat hij/zij in de downline van de eerste consultant terechtkomt). 4. Eén BC-ID = één Mobistar-business De consultant zal op geen enkel ogenblik een financieel belang hebben in meer dan één Mobistar-business. Indien Mobistar vaststelt dat een consultants meerdere BC-ID s of belangen in meerdere BC-ID s heeft, zal de consultant enkel zijn eerste BC-ID of zijn belangen daarin kunnen behouden en zal Mobistar de andere Mobistar-businesses met onmiddellijke ingang beëindigen. De consultant zal alle Vergoedingen die hij/zij heeft ontvangen in het kader van deze andere BC-ID s terugbetalen aan Mobistar.

3 5 Rechten en plichten van de consultants 5.1 Gedrag De consultant zal de Prestaties uitvoeren op legale en ethisch verantwoorde wijze, zonder daarbij misleidende, oneerlijke of bedrieglijke praktijken aan te wenden, ten aanzien van (potentiële) klanten, andere consultants of Mobistar en haar medewerkers. De consultant zal niets ondernemen dat de naam en/of de reputatie van Mobistar, haar medewerkers, haar Services en/of haar partners kan schaden. 5.2 Geheimhoudingsplicht De consultant stemt ermee in vertrouwelijke informatie geheim te houden en enkel aan te wenden in het belang van Mobistar en in kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer begrepen : prestatierapporten, klantgegevens, consultantgegevens, leveranciersgegevens, voorwaarden en modaliteiten van Services, het bestaan en de inhoud van promotieacties en elke andere informatie waarvan de consultant redelijkerwijze hoort te vermoeden dat deze een vertrouwelijk karakter kan genieten. De consultant verplicht zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om vertrouwelijke informatie van (potentiële) klanten goed te beschermen tegen inzage door onbevoegden. De consultant dient zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van de systemen die hem zijn aangereikt door Mobistar. (Hieronder wordt onder meer verstaan: het regelmatig wijzigen van het wachtwoord, het niet delen of bekendmaken aan derden van het wachtwoord, enz.) 5.3 Ongeoorloofd contact De consultant verbindt zich ertoe om in het kader van de uitvoering van de Services enkel contact op te nemen met Mobistar. In geval nieuwe leveranciers van Services worden toegevoegd gedurende de duur van de Overeenkomst, zal Mobistar de Beleidslijnen aanpassen en deze zo spoedig mogelijk overmaken aan de BC. 5.4 Territoriale rechten De consultant mag de Prestaties enkel uitvoeren binnen de Belgische landsgrenzen. 5.5 Overdracht van een BC-ID Mobistar staat geen overdracht toe van BC-ID s. 5.6 Faillissement Indien de consultant failliet zou worden verklaard, brengt dit automatisch de beëindiging van het consultantstatuut met zich mee. De consultant is verplicht de faillissementsuitspraak binnen de 24 uur schriftelijk aan Mobistar mee te delen.

4 6. Klanten De consultant verbindt zich ertoe : de klanten steeds correct te adviseren geen misleidende informatie aan de klanten te verschaffen, onder meer met betrekking tot de Services, Mobistar en/of de verhouding tussen Mobistar en andere dienstenleveranciers De omschakeling van een klant, van zijn/haar huidige dienstenleveranciers naar Mobistar, zonder dat deze klant daarvoor zijn schriftelijke toestemming heeft verleend, brengt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Mobistar in het gedrang en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, verbeurdverklaring en boetes. Mobistar behoudt zich het recht voor alle boetes die het in dergelijk geval dient te betalen terug te vorderen van de consultant. De participatie aan dergelijke praktijken vormt tevens een ernstige tekortkoming op grond waarvan Mobistar de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen. De consultant zal geen door een klant ondertekende bestelformulieren kopen van of verkopen aan andere consultants. Een inbreuk op deze bepaling vormt een ernstige tekortkoming die Mobistar het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 7. Publiciteit, marketing en huisstijl Mobistar moedigt haar consultants aan om de Services en de mogelijkheden die Mobistar te bieden heeft actief te promoten. De volgende regels vormen bindende richtlijnen voor het toepassen van ethische marketingpraktijken, om te vermijden dat de integriteit en reputatie van Mobistar en haar consultants bij het voeren van promotie in gevaar worden gebracht. In elk geval zal Mobistar hiervoor een voorafgaande en schriftelijke toestemming dienen af te leveren. Een inbreuk op de hierna volgende bepalingen vormt een ernstige tekortkoming die Mobistar het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De inbreuk plegende consultant zal Mobistar vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze inbreuk. 7.1 Gebruik van de namen, logo s en handelsmerken van Mobistar en/of haar leveranciers De consultant zal de handelsnaam, het merk, het logo of enig ander beschermd intellectueel eigendomsrecht van Mobistar of dat van haar leverancier(s) en/of contractspartners niet aanwenden, dan met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. Een uitzondering

5 geldt voor de aanwending van materialen die hiertoe ter beschikking werd gesteld en goedgekeurd door Mobistar. Elke vorm van publicitair materiaal met betrekking tot Mobistar en/of de door haar aangeboden Services, ongeacht of Mobistar erin vermeld wordt, zal voorafgaand aan het gebruik ervan worden voorgelegd aan en schriftelijk goedgekeurd door Mobistar. 7.2 Verzoeken van de media en persoonlijke optredens door consultants De BC zal Mobistar niet vertegenwoordigen in om het even welk medium en enig mediaforum gebruiken (waaronder persberichten, artikels en optredens in talkshows op televisie, radio of internet) om Mobistar of haar Services te promoten of te adverteren. Dergelijk beleid is voor Mobistar noodzakelijk om een correct en consequent publiek imago te verzekeren. De consultant zal zich dan ook onthouden van het ontwikkelen en promoten van of deelnemen aan elke geschreven, auditieve of visuele mediavoorstelling die betrekking heeft op of verwijst naar Mobistar. 7.3 Telefoonprocedures De consultant zal geen telefoongesprekken voeren op een wijze die de gesprekspartners zou kunnen doen geloven dat zij met het hoofdkantoor van Mobistar verbonden zijn. Het is de consultant met name verboden de telefoon te beantwoorden met de naam Mobistar in welke vorm of binnen welke context dan ook. De consultant zal ook de naam Mobistar niet gebruiken in telefoonlijsten (zoals bv de Gouden Gids ) tenzij in combinatie met de term zelfstandig consultant. Bijvoorbeeld: Jan Janssen, Zelfstandig Mobistar consultant, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan wel. Mobistar NV, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan niet. De consultant verbindt zich ertoe met het oog op het aanbrengen van een dienst louter telefonisch contact op te nemen met potentiële en bestaande klanten, die hiervoor voorafgaandelijk hun schriftelijke toestemming hebben gegeven. 7.4 Conferenties en handelsbeurzen De consultant mag zijn Mobistar-activiteiten promoten op conferenties en handelsbeurzen, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. Een aanvraag dient vergezeld te worden van een kopie van de leurkaart van al diegenen die Mobistar zullen vertegenwoordigen op de betreffende conferentie/beurs/evenement. 7.5 Ronselen De consultant mag geen Services of consultants ronselen via onpersoonlijke kanalen. Dit verbod omhelst onder meer het ronselen via telemarketing, mailinglijsten, faxcampagnes, het verspreiden van folders, advertenties in publicaties, chat- of forumdiscussies en e- mailcampagnes.

6 Mobistar wijst erop dat het versturen van ongewenste ( spam ) bij wet verboden is en streng gereguleerd wordt door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van elektronische post voor reclamedoeleinden is bij wet verboden zonder de voorafgaande, vrijwillige, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde(n) (zie artikel 14, 1 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van dienstverlening binnen de informatiemaatschappij). 7.6 Internet De consultant zal geen webpagina of andere particuliere onlinediensten gebruiken om Mobistar en de Services bij het brede publiek te promoten, dan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. De naam Mobistar, de naam Rewarding People, de naam Euphony, andere door Mobistar gevoerde handelsnamen, alle namen en logos waarvan Mobistar eigenaar is, de namen van door Mobistar aangeboden Services, evenals de namen van partners en leveranciers van Mobistar mogen niet worden gebruikt in domeinnamen die niet door Mobistar worden geregistreerd. Het internetadres (URL) en de volledige inhoud van iedere website die een consultant wenst te publiceren ter promotie van Mobistar dienen voorafgaand voor controle en toestemming te worden voorgelegd aan de marketingafdeling van Mobistar. Daarnaast is het aan de BC verboden om op Sociale Media (met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook) een bepaalde groep op te richten onder een door Mobistar gedeponeerde naam. Dit kan enkel gebeuren door Mobistar zelf waarbij Mobistar optreedt als de administrator. 7.7 Bedrijfscommunicatie en huisstijl Zonder afbreuk te doen aan de voorafgaande bepalingen, somt Mobistar hierna enkele concrete richtlijnen op waaraan een promotie zal moeten voldoen om een voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege Mobistar te kunnen bekomen : Gebruik enkel de officiële logo s en kleuren van Mobistar die kunnen worden aangevraagd bij de marketingafdeling. De advertentie moet steeds de nadruk leggen op het aanbieden van Services en niet op het aantrekken van nieuwe consultants. De advertentie mag geen tarieven vermelden, met uitzondering van diegene die vermeld worden in actuele en officiële publicaties die rechtstreeks uitgaan van Mobistar. De consultant zal in Mobistar-gerelateerde informatie steeds zo veel mogelijk letterlijk overnemen uit actuele, officiële Mobistar-publicaties, met name productbrochures en de webpagina s op De consultant vermeldt steeds duidelijk zijn BC-ID-nummer en zijn hoedanigheid van zelfstandig consultant die samenwerkt met Mobistar.

7 7.8 Deur-aan-deur verkoop De consultant zal zich onthouden van deur-aan-deur verkoop, meer bepaald het aanbellen bij potentiële klanten thuis, zonder hiervoor van deze potentiële klanten een uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen. 7.9 Algemene gedragscode De consultant verplicht zich om de volgende gedragscode te respecteren: Algemene bepalingen 1) De consultant respecteert de wens van consumenten die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen. Bestaande en nieuwe potentiële klanten van Mobistar worden via relatiemarketingtechnieken benaderd: er gaat steeds een (telefonische) afspraak vooraf aan het uiteindelijke, door de klant aanvaarde bezoek. 2) De consultant knoopt enkel verkoopgesprekken, zowel telefonisch als in persoon, aan met de consument op redelijke tijdstippen, waarbij erkend wordt dat het begrip redelijk kan variëren afhankelijk van de locaties en de verschillende types gezinnen. De consultant benadert de consument enkel binnen de uren in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en in geen geval voor 9 u. en na 20 u. 3) De consultant maakt geen misbruik van de zwakheid van de consument. Zo worden er bijvoorbeeld geen overeenkomsten aangeboden aan of afgesloten met consumenten die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van de voorgestelde overeenkomst te beoordelen. De consultant treedt eveneens bijzonder gereserveerd op ten aanzien van ouderen, mindervaliden en kansarmen. 4) De consultant is zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven van de voor de consultant geldende wetgeving. Mobistar wijst de consultant bijvoorbeeld op de Belme-niet lijst. De consultant is aansprakelijk voor schade die Mobistar lijdt door het in strijd handelen met zulke wetgeving. De consultant : a. maakt geen misbruik van de onervarenheid, kwetsbaarheid en/of goedgelovigheid van de consument; b. zal zich te allen tijde hoffelijk en professioneel gedragen; c. zal rekening houden met de specifieke noden en verlangens van de consument en respecteren steeds diens culturele en religieuze gewoonten en gebruiken; d. vermijdt misverstanden en foutieve veronderstellingen omtrent prijsvoordelen of kenmerken van de vrijgemaakte markt;

8 e. vermijdt het aanwenden van ongepaste pressiemethodes; f. respecteert de wens van personen die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen. 5) De consultant moet, zodra de consultant contact heeft gelegd met de consument, de intenties en de identiteit kenbaar maken aan de hand van een identificatiebewijs waarop duidelijk de naam Mobistar, de naam en foto van de consultant en de vervaldatum van het bewijs aanwezig zijn. Dit identificatiebewijs krijgt men na het afleggen van de toelatingstest na het volgen van de Go BC-training. Het bewijs dient voor de vervaldatum hernieuwd te worden. 6) De consultant beëindigt het gesprek en/of verlaat het pand onmiddellijk op eenvoudige vraag van de consument. De consultant verbreekt direct ieder contact met de consument als deze duidelijk laat blijken dat hij dit contact als storend, ongewenst of ongepast ervaart. 7) De consultant informeert altijd naar het bestaan van de huidige overeenkomst van de consument, de duur van deze eventuele overeenkomst en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen. De consultant informeert de consument over de mogelijke gevolgen indien er nog een lopende overeenkomst met een andere leverancier geldt en over hoe de overgang van leverancier verloopt. 8) De consultant moet op elk moment vermijden dat de consument enige doorgegeven informatie verkeerd begrijpt of valse veronderstellingen maakt, vooral in verband met mogelijke besparingen. 9) De consultant verzekert dat de consument heeft begrepen: dat hij een contract heeft getekend en heeft ingestemd om van leverancier te veranderen; met welke leverancier hij een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten; welke de toegepaste totaalprijs is van de nieuwe overeenkomst; wanneer de nieuw afgesloten overeenkomst ingaat; dat hij over een recht op annulering beschikt gedurende ten minste 14 werkdagen ingeval van een verkoop op afstand en de consument weet welke stappen hij moet ondernemen om zijn contract te annuleren; dat de consument heeft ingestemd met een vroegtijdige beëindiging of opzegging van zijn lopende overeenkomst;

9 Klachten welke de gevolgen zijn van een vroegtijdige beëindiging of opzegging van de overeenkomst. 10) De consultant zet de consument er op geen enkele manier toe aan zijn lopende contract voortijdig te beëindigen of misbruik te maken van het aan de consument toegekende verzakingsrecht. De consultant stelt Mobistar direct telefonisch, schriftelijk of per op de hoogte indien hij een klacht ontvangt. Mobistar zal klachten binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst ervan behandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de klacht worden geïnformeerd over de datum waarop zijn probleem waarschijnlijk zal worden verholpen. 8. Training De consultant zal op periodieke wijze alle noodzakelijke en nuttige opleidingen volgen, die gratis ter beschikking worden gesteld door Mobistar. Mobistar heeft het recht om de toewijzing van klanten aan de consultant met betrekking tot bepaalde Services stop te zetten totdat de consultant een daartoe door Mobistar georganiseerde bijzondere opleiding heeft gevolgd en/of geslaagd is in het bijbehorende examen (Cercom certificaat). 9. Geschillen tussen consultants Mobistar zal niet bemiddelen in geschillen met betrekking tot de aanduiding van een sponsor. Mobistar erkent als sponsor steeds de persoon wiens naam voorkomt op de BC-overeenkomst met de vroegste ondertekeningdatum. 10. Geschillen De consultant is steeds gehouden ten aanzien van Mobistar om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit een Klacht. Dit geldt zowel voor schade die rechtstreeks door Mobistar wordt geleden, als voor schade van klanten die Mobistar dient te dragen.

10 Verplichtingen van de Business -Consultant 1. Minimum voorwaarden om de Member-status te verwerven De kandidaat consultant zal een Member-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende minimum voorwaarden. 1.1 Natuurlijk persoon minstens 18 jaar oud zijn. gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in het land waar de activiteit als consultant zal worden ontplooid. een kopie van de identiteitskaart aan Mobistar overmaken een Mobistar opleidingscertificaat van Cercom te behalen ondertekenen van de Overeenkomst Een consultant natuurlijke persoon kan alleen zijn eigen activiteit overdragen aan een door de consultant opgerichte vennootschapsvorm. De consultant dient desgevallend te voldoen aan de minimumvoorwaarden om als vennootschap consultant te kunnen worden en Mobistar dient de overdracht voorafgaand en schriftelijk te aanvaarden. 1.2 Vennootschap geldig opgericht zijn volgens het Belgisch recht de volgende documenten aan Mobistar overmaken : een kopie van de statuten van de vennootschap én van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden een kopie van het aandelenregister van de vennootschap een kopie van alle statutenwijzigingen en van alle wijzigingen in het aandelenregister binnen 14 dagen volgend op de wijziging indien in een vennootschap die consultant wordt meerdere vennoten, aandeelhouders, gemandateerden of werknemers (in dienst of als zelfstandige

11 medewerkers) actief zijn, een kopie van de identiteitskaart van alle voornoemde actieve betrokkenen bij de vennootschap aan Mobistar te bezorgen. een Mobistar opleidingscertificaat van Cercom te behalen ondertekening van de Overeenkomst 2. Minimum voorwaarden om de BC-status te verwerven Een kandidaat-bc, die de Member-status heeft verworven, zal de BC-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden : (1) Er moeten een minimum aantal actieve services aan deze kandidaat-bc kunnen worden toegewezen. De exacte specificaties kunnen worden geraadpleegd in het officiële Vergoedingsschema. (2) De kandidaat-bc dient een inschrijving te hebben genomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer te hebben ontvangen (3) De kandidaat-bc dient in het bezit te zijn van een BTW-nummer Mobistar maakt de consultant attent op de mogelijkheid om het statuut van thuisverkoper aan te meten op grond van het Koninklijk Besluit (KB) van 12 juli 2006 betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen uit de normale regeling voor zelfstandig ondernemerschap. Dit statuut houdt in dat u niet dient te beschikken over een attest van basiskennis bedrijfsbeheer. Bovenvermelde minimum voorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt. 3. Voorschriften van Mobistar 3.1 Kosten en lasten De consultant draagt alle kosten en lasten verbonden aan de uitvoering van zijn opdracht, zoals de kosten voor een auto, voor correspondentie, telefoon, fax, verzekeringskosten zonder dat deze lijst uitputtend is. Alle sociale verplichtingen, taksen en belastingen waaraan de consultant wegens zijn activiteiten onderworpen is, zijn uitsluitend te zijnen laste. 3.2 Verplichting tot geheimhouding De consultant dient alle vertrouwelijke informatie die hij m.b.t. Mobistar of één van haar partners heeft ontvangen in uitvoering van deze Overeenkomst geheim te houden. De consultant mag dergelijke informatie niet meedelen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van

12 Mobistar. Vertrouwelijke informatie is alle informatie met betrekking tot Mobistar, haar producten en/of diensten, haar leveranciers, haar klanten, haar werknemers, en dit in eender welke vorm (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch...), alsook de bepalingen van de consultantovereenkomst. De consultant verbindt zich ertoe dat alle personen waarmee hij in een professionele context mee in contact komt die rechtstreeks kennis hebben van de vertrouwelijke informatie, deze verplichting tot geheimhouding zullen nakomen. Deze bepalingen blijven gedurende 3 jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst geldig, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. De consultant zal bovendien gehouden zijn alle vertrouwelijke informatie aan Mobistar terug te geven binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst. Een schending van dit beding door de consultant zal bovendien aanleiding geven tot een schadevergoeding. 3.3 Demonstratiemateriaal Als Mobistar demonstratiemateriaal ter beschikking stelt van de consultant, verbindt deze laatste zich ertoe dit niet voor andere doeleinden, in het bijzonder privédoeleinden, te gebruiken. Het voornoemde materiaal blijft eigendom van Mobistar, die mag eisen dat het wordt teruggegeven op eerste verzoek. 3.4 Opleidingen De consultant verbindt zich ertoe de door Mobistar en/of haar partners georganiseerde opleidingen te volgen. 3.5 Persoonsgegevens In het kader van deze Overeenkomst kan het zijn dat de consultant in naam en voor rekening van Mobistar persoonsgegevens moet verzamelen. Het is ook mogelijk dat hij toegang krijgt tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van Mobistar. De consultant verbindt zich ertoe deze gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en enkel in naam en voor rekening van Mobistar. De gegevens zijn namelijk eigendom van Mobistar. De consultant verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De mededeling van deze gegevens aan derden, op welke wijze dan ook, is verboden, tenzij deze verplicht wordt bij of krachtens wet of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobistar. De consultant mag de gegevens niet kopiëren, tenzij deze reproductie nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13 De consultant mag de gegevens slechts bewaren voor de duur die nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, geeft de consultant ze aan Mobistar terug. De consultant neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen. Hij beschermt de gegevens in het bijzonder tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of niet toegelaten toegang en tegen iedere vorm van onwettige verwerking. De consultant beperkt de toegang tot de gegevens tot de personen die ze nodig hebben in de uitoefening van de taak die hun door de consultant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, in het bijzonder uitsluitend tot de backoffice van de consultant. De consultant verbindt zich ertoe zijn personeelsleden of de personen die voor zijn rekening werken uitdrukkelijk te wijzen op de bepalingen van de wet van 8 december Mobistar heeft het recht te allen tijde na te gaan of dit artikel wordt nageleefd. Hiertoe is het gemachtigd ter plaatse te gaan, in de lokalen of op de plaatsen waar de consultant de gegevens verwerkt. Op eenvoudig verzoek van Mobistar deelt de consultant deze laatste alle belangrijke inlichtingen mee in het kader van de uitvoering van dit artikel. De consultant erkent dat de verplichtingen gestipuleerd in dit artikel essentieel zijn en dat de niet naleving van deze verplichtingen Mobistar onherstelbaar nadeel zou berokkenen. Mobistar behoudt zich dus ook het recht voor schadevergoeding te eisen in geval van niet naleving van deze verplichtingen. De consultant kan als enige volledig aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de niet naleving van de verplichtingen opgenomen in dit artikel. Ingeval Mobistar het voorwerp uitmaakt van een eis tot schadevergoeding vanwege een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, komt de consultant op eenvoudig verzoek van Mobistar tussen in de procedure om deze laatste te vrijwaren.

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK II - VERPLICHTINGEN VAN DE NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk II Verplichtingen van de Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Gedragscode directe verkoop face to face

Gedragscode directe verkoop face to face Gedragscode directe verkoop face to face 1. Inleiding De vzw Belgian Direct Sales Organisation (BDSO) heeft in overleg met de minister bevoegd voor Consumentenzaken deze gedragscode opgesteld met als doel

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL H A N D M A D E IN B E LG I U M Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

(bewerkersovereenkomst) 1

(bewerkersovereenkomst) 1 Bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens van de gemeente Gennep met de Westerbeek Consultancy Opleidingen Detacheringen B.V. Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN FUNCTIONERINGSREGELS

VOORWAARDEN EN FUNCTIONERINGSREGELS VOORWAARDEN EN FUNCTIONERINGSREGELS Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst 1. De relatie tussen Mobistar ( Mobistar ) en haar consultants (de BC ) wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014 Wedstrijdreglement Brei mee met Radio 2 Versie: 7/3/2014 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling) de regels van het

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Wederverkoop software-as-a-service xsoft

Wederverkoop software-as-a-service xsoft Wederverkoop software-as-a-service xsoft xleverancier heeft het softwarepakket xsoft ontwikkeld dat als een software-as-a-service (SaaS) dienst inzetbaar is. xsoft kan door derden ("Wederverkoper") worden

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RSH ICT Managment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59206543,

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie