Beleidslijnen van Mobistar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidslijnen van Mobistar"

Transcriptie

1 Beleidslijnen van Mobistar 1. Btw-stelsels De consultant stelt zich te allen tijde in regel met de geldende btw-wetgeving. 1.1 Btw-vrijstellingsregeling (art. 56, par. 2, Wetboek, KB 19) Er geldt een btw-vrijstelling voor alle Vergoedingen die een jaarlijkse omzet van 5.580,- niet overschrijden. Btw-aftrek is onder deze regeling onmogelijk. De consultant hoeft geen maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen maar wel een jaarlijkse listing aan de btw-administratie te bezorgen. 1.2 Normaal btw-stelsel Het normaal btw-stelsel is van toepassing indien de jaarlijkse omzet van de consultant meer bedraagt dan 5.580,- of indien de consultant uitdrukkelijk voor dit stelsel kiest. Btw-aftrek is mogelijk onder deze regeling. De consultant dient een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte te doen en een jaarlijkse listing aan de btw-administratie te bezorgen. 2. Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen De consultant dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn/haar keuze. 3. Huwelijk en samenwoning 3.1 Samenwerken onder 1 BC-ID Mobistar raadt gehuwde of samenwonende koppels aan om onder één gezamenlijk BC-ID te werken. Indien gehuwde of samenwonende koppels ieder onder een apart BC-ID willen functioneren, dienen zij ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn, ofwel dient één partner zich in te schrijven bij de andere partner en diens BC-ID te gebruiken. Indien Mobistar vaststelt dat een partner een andere Mobistar-business heeft ingenomen dan de twee die hierboven beschreven worden, zal Mobistar de tweede Mobistar-business onmiddellijk bij dezelfde sponsor plaatsen als de eerste. Daarnaast geldt ook de regel indien één van de twee partners start als consultant en hierna stopt of waarvan de Overeenkomst wordt beëindigd, de partner van deze ex-consultant die op zijn/haar beurt met Mobistar-activiteiten wenst te starten, onder dezelfde structuur dient te werken als degene waaronder zijn/haar partner heeft gewerkt.

2 Mobistar begrijpt onder samenwoning: twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en een gezamenlijke fiscale aangifte doen. Meerderjarige kinderen of andere inwonende verwanten horen hier niet bij. De consultant zal op eenvoudig verzoek officiële documenten die de samenwoning vastleggen aan Mobistar tonen of een kopie ervan overhandigen. Indien twee bestaande consultants huwen of gaan samenwonen na het ondertekenen van een Overeenkomst, kunnen zij beiden hun BC-ID behouden (al dan niet in dezelfde structuur). Indien partners uit de echt scheiden of hun samenwoning stopzetten, verbinden zij zich ertoe Mobistar binnen een termijn van 14 dagen volgend op datum van scheiding of beëindiging van de samenwoning in te lichten over de manier waarop hun gezamenlijke Mobistar-activiteit verdeeld en beheerd zal worden na de scheiding. Indien Mobistar hierover geen bericht ontvangt, zal men de persoon die als eerste op de Overeenkomst vermeld staat, beschouwen als de persoon die de activiteiten voortzet. Als de partners onder één BC-ID werkten, kan de partner die de oorspronkelijke, gezamenlijke Mobistar-business niet voortzet een nieuwe BC-overeenkomst ondertekenen zodra de scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voltooid is. Deze partner kan zich registreren via een sponsor van zijn keuze. Mobistar vraagt in dit geval een bewijs van scheiding, feitelijke scheiding of stopzetting van samenwoning voor te leggen. Notariële akten of uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand gelden als bewijs. 3.2 Consultant vs zaakvoerder Bovenvermeld principe wordt eveneens toegepast op personen die aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functie uitoefent die rechtsgeldig werd opgenomen in de statuten van een onderneming, die reeds een actieve consultant uitmaakt. De aandeelhouder, (mede)zaakvoerder, (mede)bestuurder, of enige andere functionaris dient met andere woorden ofwel onder dezelfde sponsor geregistreerd te zijn dan de BCrechtspersoon waarvan hij deel uitmaakt, ofwel dient hij/zij zich in te schrijven bij deze andere consultant (zodat hij/zij in de downline van de eerste consultant terechtkomt). 4. Eén BC-ID = één Mobistar-business De consultant zal op geen enkel ogenblik een financieel belang hebben in meer dan één Mobistar-business. Indien Mobistar vaststelt dat een consultants meerdere BC-ID s of belangen in meerdere BC-ID s heeft, zal de consultant enkel zijn eerste BC-ID of zijn belangen daarin kunnen behouden en zal Mobistar de andere Mobistar-businesses met onmiddellijke ingang beëindigen. De consultant zal alle Vergoedingen die hij/zij heeft ontvangen in het kader van deze andere BC-ID s terugbetalen aan Mobistar.

3 5 Rechten en plichten van de consultants 5.1 Gedrag De consultant zal de Prestaties uitvoeren op legale en ethisch verantwoorde wijze, zonder daarbij misleidende, oneerlijke of bedrieglijke praktijken aan te wenden, ten aanzien van (potentiële) klanten, andere consultants of Mobistar en haar medewerkers. De consultant zal niets ondernemen dat de naam en/of de reputatie van Mobistar, haar medewerkers, haar Services en/of haar partners kan schaden. 5.2 Geheimhoudingsplicht De consultant stemt ermee in vertrouwelijke informatie geheim te houden en enkel aan te wenden in het belang van Mobistar en in kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer begrepen : prestatierapporten, klantgegevens, consultantgegevens, leveranciersgegevens, voorwaarden en modaliteiten van Services, het bestaan en de inhoud van promotieacties en elke andere informatie waarvan de consultant redelijkerwijze hoort te vermoeden dat deze een vertrouwelijk karakter kan genieten. De consultant verplicht zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om vertrouwelijke informatie van (potentiële) klanten goed te beschermen tegen inzage door onbevoegden. De consultant dient zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van de systemen die hem zijn aangereikt door Mobistar. (Hieronder wordt onder meer verstaan: het regelmatig wijzigen van het wachtwoord, het niet delen of bekendmaken aan derden van het wachtwoord, enz.) 5.3 Ongeoorloofd contact De consultant verbindt zich ertoe om in het kader van de uitvoering van de Services enkel contact op te nemen met Mobistar. In geval nieuwe leveranciers van Services worden toegevoegd gedurende de duur van de Overeenkomst, zal Mobistar de Beleidslijnen aanpassen en deze zo spoedig mogelijk overmaken aan de BC. 5.4 Territoriale rechten De consultant mag de Prestaties enkel uitvoeren binnen de Belgische landsgrenzen. 5.5 Overdracht van een BC-ID Mobistar staat geen overdracht toe van BC-ID s. 5.6 Faillissement Indien de consultant failliet zou worden verklaard, brengt dit automatisch de beëindiging van het consultantstatuut met zich mee. De consultant is verplicht de faillissementsuitspraak binnen de 24 uur schriftelijk aan Mobistar mee te delen.

4 6. Klanten De consultant verbindt zich ertoe : de klanten steeds correct te adviseren geen misleidende informatie aan de klanten te verschaffen, onder meer met betrekking tot de Services, Mobistar en/of de verhouding tussen Mobistar en andere dienstenleveranciers De omschakeling van een klant, van zijn/haar huidige dienstenleveranciers naar Mobistar, zonder dat deze klant daarvoor zijn schriftelijke toestemming heeft verleend, brengt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Mobistar in het gedrang en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, verbeurdverklaring en boetes. Mobistar behoudt zich het recht voor alle boetes die het in dergelijk geval dient te betalen terug te vorderen van de consultant. De participatie aan dergelijke praktijken vormt tevens een ernstige tekortkoming op grond waarvan Mobistar de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen. De consultant zal geen door een klant ondertekende bestelformulieren kopen van of verkopen aan andere consultants. Een inbreuk op deze bepaling vormt een ernstige tekortkoming die Mobistar het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 7. Publiciteit, marketing en huisstijl Mobistar moedigt haar consultants aan om de Services en de mogelijkheden die Mobistar te bieden heeft actief te promoten. De volgende regels vormen bindende richtlijnen voor het toepassen van ethische marketingpraktijken, om te vermijden dat de integriteit en reputatie van Mobistar en haar consultants bij het voeren van promotie in gevaar worden gebracht. In elk geval zal Mobistar hiervoor een voorafgaande en schriftelijke toestemming dienen af te leveren. Een inbreuk op de hierna volgende bepalingen vormt een ernstige tekortkoming die Mobistar het recht verleent om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De inbreuk plegende consultant zal Mobistar vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze inbreuk. 7.1 Gebruik van de namen, logo s en handelsmerken van Mobistar en/of haar leveranciers De consultant zal de handelsnaam, het merk, het logo of enig ander beschermd intellectueel eigendomsrecht van Mobistar of dat van haar leverancier(s) en/of contractspartners niet aanwenden, dan met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. Een uitzondering

5 geldt voor de aanwending van materialen die hiertoe ter beschikking werd gesteld en goedgekeurd door Mobistar. Elke vorm van publicitair materiaal met betrekking tot Mobistar en/of de door haar aangeboden Services, ongeacht of Mobistar erin vermeld wordt, zal voorafgaand aan het gebruik ervan worden voorgelegd aan en schriftelijk goedgekeurd door Mobistar. 7.2 Verzoeken van de media en persoonlijke optredens door consultants De BC zal Mobistar niet vertegenwoordigen in om het even welk medium en enig mediaforum gebruiken (waaronder persberichten, artikels en optredens in talkshows op televisie, radio of internet) om Mobistar of haar Services te promoten of te adverteren. Dergelijk beleid is voor Mobistar noodzakelijk om een correct en consequent publiek imago te verzekeren. De consultant zal zich dan ook onthouden van het ontwikkelen en promoten van of deelnemen aan elke geschreven, auditieve of visuele mediavoorstelling die betrekking heeft op of verwijst naar Mobistar. 7.3 Telefoonprocedures De consultant zal geen telefoongesprekken voeren op een wijze die de gesprekspartners zou kunnen doen geloven dat zij met het hoofdkantoor van Mobistar verbonden zijn. Het is de consultant met name verboden de telefoon te beantwoorden met de naam Mobistar in welke vorm of binnen welke context dan ook. De consultant zal ook de naam Mobistar niet gebruiken in telefoonlijsten (zoals bv de Gouden Gids ) tenzij in combinatie met de term zelfstandig consultant. Bijvoorbeeld: Jan Janssen, Zelfstandig Mobistar consultant, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan wel. Mobistar NV, Kansstraat 3, 2000 Antwerpen kan niet. De consultant verbindt zich ertoe met het oog op het aanbrengen van een dienst louter telefonisch contact op te nemen met potentiële en bestaande klanten, die hiervoor voorafgaandelijk hun schriftelijke toestemming hebben gegeven. 7.4 Conferenties en handelsbeurzen De consultant mag zijn Mobistar-activiteiten promoten op conferenties en handelsbeurzen, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. Een aanvraag dient vergezeld te worden van een kopie van de leurkaart van al diegenen die Mobistar zullen vertegenwoordigen op de betreffende conferentie/beurs/evenement. 7.5 Ronselen De consultant mag geen Services of consultants ronselen via onpersoonlijke kanalen. Dit verbod omhelst onder meer het ronselen via telemarketing, mailinglijsten, faxcampagnes, het verspreiden van folders, advertenties in publicaties, chat- of forumdiscussies en e- mailcampagnes.

6 Mobistar wijst erop dat het versturen van ongewenste ( spam ) bij wet verboden is en streng gereguleerd wordt door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van elektronische post voor reclamedoeleinden is bij wet verboden zonder de voorafgaande, vrijwillige, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde(n) (zie artikel 14, 1 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van dienstverlening binnen de informatiemaatschappij). 7.6 Internet De consultant zal geen webpagina of andere particuliere onlinediensten gebruiken om Mobistar en de Services bij het brede publiek te promoten, dan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mobistar. De naam Mobistar, de naam Rewarding People, de naam Euphony, andere door Mobistar gevoerde handelsnamen, alle namen en logos waarvan Mobistar eigenaar is, de namen van door Mobistar aangeboden Services, evenals de namen van partners en leveranciers van Mobistar mogen niet worden gebruikt in domeinnamen die niet door Mobistar worden geregistreerd. Het internetadres (URL) en de volledige inhoud van iedere website die een consultant wenst te publiceren ter promotie van Mobistar dienen voorafgaand voor controle en toestemming te worden voorgelegd aan de marketingafdeling van Mobistar. Daarnaast is het aan de BC verboden om op Sociale Media (met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook) een bepaalde groep op te richten onder een door Mobistar gedeponeerde naam. Dit kan enkel gebeuren door Mobistar zelf waarbij Mobistar optreedt als de administrator. 7.7 Bedrijfscommunicatie en huisstijl Zonder afbreuk te doen aan de voorafgaande bepalingen, somt Mobistar hierna enkele concrete richtlijnen op waaraan een promotie zal moeten voldoen om een voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege Mobistar te kunnen bekomen : Gebruik enkel de officiële logo s en kleuren van Mobistar die kunnen worden aangevraagd bij de marketingafdeling. De advertentie moet steeds de nadruk leggen op het aanbieden van Services en niet op het aantrekken van nieuwe consultants. De advertentie mag geen tarieven vermelden, met uitzondering van diegene die vermeld worden in actuele en officiële publicaties die rechtstreeks uitgaan van Mobistar. De consultant zal in Mobistar-gerelateerde informatie steeds zo veel mogelijk letterlijk overnemen uit actuele, officiële Mobistar-publicaties, met name productbrochures en de webpagina s op De consultant vermeldt steeds duidelijk zijn BC-ID-nummer en zijn hoedanigheid van zelfstandig consultant die samenwerkt met Mobistar.

7 7.8 Deur-aan-deur verkoop De consultant zal zich onthouden van deur-aan-deur verkoop, meer bepaald het aanbellen bij potentiële klanten thuis, zonder hiervoor van deze potentiële klanten een uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen. 7.9 Algemene gedragscode De consultant verplicht zich om de volgende gedragscode te respecteren: Algemene bepalingen 1) De consultant respecteert de wens van consumenten die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen. Bestaande en nieuwe potentiële klanten van Mobistar worden via relatiemarketingtechnieken benaderd: er gaat steeds een (telefonische) afspraak vooraf aan het uiteindelijke, door de klant aanvaarde bezoek. 2) De consultant knoopt enkel verkoopgesprekken, zowel telefonisch als in persoon, aan met de consument op redelijke tijdstippen, waarbij erkend wordt dat het begrip redelijk kan variëren afhankelijk van de locaties en de verschillende types gezinnen. De consultant benadert de consument enkel binnen de uren in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en in geen geval voor 9 u. en na 20 u. 3) De consultant maakt geen misbruik van de zwakheid van de consument. Zo worden er bijvoorbeeld geen overeenkomsten aangeboden aan of afgesloten met consumenten die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van de voorgestelde overeenkomst te beoordelen. De consultant treedt eveneens bijzonder gereserveerd op ten aanzien van ouderen, mindervaliden en kansarmen. 4) De consultant is zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven van de voor de consultant geldende wetgeving. Mobistar wijst de consultant bijvoorbeeld op de Belme-niet lijst. De consultant is aansprakelijk voor schade die Mobistar lijdt door het in strijd handelen met zulke wetgeving. De consultant : a. maakt geen misbruik van de onervarenheid, kwetsbaarheid en/of goedgelovigheid van de consument; b. zal zich te allen tijde hoffelijk en professioneel gedragen; c. zal rekening houden met de specifieke noden en verlangens van de consument en respecteren steeds diens culturele en religieuze gewoonten en gebruiken; d. vermijdt misverstanden en foutieve veronderstellingen omtrent prijsvoordelen of kenmerken van de vrijgemaakte markt;

8 e. vermijdt het aanwenden van ongepaste pressiemethodes; f. respecteert de wens van personen die te kennen geven geen publiciteit te willen ontvangen. 5) De consultant moet, zodra de consultant contact heeft gelegd met de consument, de intenties en de identiteit kenbaar maken aan de hand van een identificatiebewijs waarop duidelijk de naam Mobistar, de naam en foto van de consultant en de vervaldatum van het bewijs aanwezig zijn. Dit identificatiebewijs krijgt men na het afleggen van de toelatingstest na het volgen van de Go BC-training. Het bewijs dient voor de vervaldatum hernieuwd te worden. 6) De consultant beëindigt het gesprek en/of verlaat het pand onmiddellijk op eenvoudige vraag van de consument. De consultant verbreekt direct ieder contact met de consument als deze duidelijk laat blijken dat hij dit contact als storend, ongewenst of ongepast ervaart. 7) De consultant informeert altijd naar het bestaan van de huidige overeenkomst van de consument, de duur van deze eventuele overeenkomst en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen. De consultant informeert de consument over de mogelijke gevolgen indien er nog een lopende overeenkomst met een andere leverancier geldt en over hoe de overgang van leverancier verloopt. 8) De consultant moet op elk moment vermijden dat de consument enige doorgegeven informatie verkeerd begrijpt of valse veronderstellingen maakt, vooral in verband met mogelijke besparingen. 9) De consultant verzekert dat de consument heeft begrepen: dat hij een contract heeft getekend en heeft ingestemd om van leverancier te veranderen; met welke leverancier hij een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten; welke de toegepaste totaalprijs is van de nieuwe overeenkomst; wanneer de nieuw afgesloten overeenkomst ingaat; dat hij over een recht op annulering beschikt gedurende ten minste 14 werkdagen ingeval van een verkoop op afstand en de consument weet welke stappen hij moet ondernemen om zijn contract te annuleren; dat de consument heeft ingestemd met een vroegtijdige beëindiging of opzegging van zijn lopende overeenkomst;

9 Klachten welke de gevolgen zijn van een vroegtijdige beëindiging of opzegging van de overeenkomst. 10) De consultant zet de consument er op geen enkele manier toe aan zijn lopende contract voortijdig te beëindigen of misbruik te maken van het aan de consument toegekende verzakingsrecht. De consultant stelt Mobistar direct telefonisch, schriftelijk of per op de hoogte indien hij een klacht ontvangt. Mobistar zal klachten binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst ervan behandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de klacht worden geïnformeerd over de datum waarop zijn probleem waarschijnlijk zal worden verholpen. 8. Training De consultant zal op periodieke wijze alle noodzakelijke en nuttige opleidingen volgen, die gratis ter beschikking worden gesteld door Mobistar. Mobistar heeft het recht om de toewijzing van klanten aan de consultant met betrekking tot bepaalde Services stop te zetten totdat de consultant een daartoe door Mobistar georganiseerde bijzondere opleiding heeft gevolgd en/of geslaagd is in het bijbehorende examen (Cercom certificaat). 9. Geschillen tussen consultants Mobistar zal niet bemiddelen in geschillen met betrekking tot de aanduiding van een sponsor. Mobistar erkent als sponsor steeds de persoon wiens naam voorkomt op de BC-overeenkomst met de vroegste ondertekeningdatum. 10. Geschillen De consultant is steeds gehouden ten aanzien van Mobistar om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit een Klacht. Dit geldt zowel voor schade die rechtstreeks door Mobistar wordt geleden, als voor schade van klanten die Mobistar dient te dragen.

10 Verplichtingen van de Business -Consultant 1. Minimum voorwaarden om de Member-status te verwerven De kandidaat consultant zal een Member-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende minimum voorwaarden. 1.1 Natuurlijk persoon minstens 18 jaar oud zijn. gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in het land waar de activiteit als consultant zal worden ontplooid. een kopie van de identiteitskaart aan Mobistar overmaken een Mobistar opleidingscertificaat van Cercom te behalen ondertekenen van de Overeenkomst Een consultant natuurlijke persoon kan alleen zijn eigen activiteit overdragen aan een door de consultant opgerichte vennootschapsvorm. De consultant dient desgevallend te voldoen aan de minimumvoorwaarden om als vennootschap consultant te kunnen worden en Mobistar dient de overdracht voorafgaand en schriftelijk te aanvaarden. 1.2 Vennootschap geldig opgericht zijn volgens het Belgisch recht de volgende documenten aan Mobistar overmaken : een kopie van de statuten van de vennootschap én van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden een kopie van het aandelenregister van de vennootschap een kopie van alle statutenwijzigingen en van alle wijzigingen in het aandelenregister binnen 14 dagen volgend op de wijziging indien in een vennootschap die consultant wordt meerdere vennoten, aandeelhouders, gemandateerden of werknemers (in dienst of als zelfstandige

11 medewerkers) actief zijn, een kopie van de identiteitskaart van alle voornoemde actieve betrokkenen bij de vennootschap aan Mobistar te bezorgen. een Mobistar opleidingscertificaat van Cercom te behalen ondertekening van de Overeenkomst 2. Minimum voorwaarden om de BC-status te verwerven Een kandidaat-bc, die de Member-status heeft verworven, zal de BC-status verwerven op het ogenblik dat hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden : (1) Er moeten een minimum aantal actieve services aan deze kandidaat-bc kunnen worden toegewezen. De exacte specificaties kunnen worden geraadpleegd in het officiële Vergoedingsschema. (2) De kandidaat-bc dient een inschrijving te hebben genomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer te hebben ontvangen (3) De kandidaat-bc dient in het bezit te zijn van een BTW-nummer Mobistar maakt de consultant attent op de mogelijkheid om het statuut van thuisverkoper aan te meten op grond van het Koninklijk Besluit (KB) van 12 juli 2006 betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen uit de normale regeling voor zelfstandig ondernemerschap. Dit statuut houdt in dat u niet dient te beschikken over een attest van basiskennis bedrijfsbeheer. Bovenvermelde minimum voorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt. 3. Voorschriften van Mobistar 3.1 Kosten en lasten De consultant draagt alle kosten en lasten verbonden aan de uitvoering van zijn opdracht, zoals de kosten voor een auto, voor correspondentie, telefoon, fax, verzekeringskosten zonder dat deze lijst uitputtend is. Alle sociale verplichtingen, taksen en belastingen waaraan de consultant wegens zijn activiteiten onderworpen is, zijn uitsluitend te zijnen laste. 3.2 Verplichting tot geheimhouding De consultant dient alle vertrouwelijke informatie die hij m.b.t. Mobistar of één van haar partners heeft ontvangen in uitvoering van deze Overeenkomst geheim te houden. De consultant mag dergelijke informatie niet meedelen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van

12 Mobistar. Vertrouwelijke informatie is alle informatie met betrekking tot Mobistar, haar producten en/of diensten, haar leveranciers, haar klanten, haar werknemers, en dit in eender welke vorm (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch...), alsook de bepalingen van de consultantovereenkomst. De consultant verbindt zich ertoe dat alle personen waarmee hij in een professionele context mee in contact komt die rechtstreeks kennis hebben van de vertrouwelijke informatie, deze verplichting tot geheimhouding zullen nakomen. Deze bepalingen blijven gedurende 3 jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst geldig, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. De consultant zal bovendien gehouden zijn alle vertrouwelijke informatie aan Mobistar terug te geven binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst. Een schending van dit beding door de consultant zal bovendien aanleiding geven tot een schadevergoeding. 3.3 Demonstratiemateriaal Als Mobistar demonstratiemateriaal ter beschikking stelt van de consultant, verbindt deze laatste zich ertoe dit niet voor andere doeleinden, in het bijzonder privédoeleinden, te gebruiken. Het voornoemde materiaal blijft eigendom van Mobistar, die mag eisen dat het wordt teruggegeven op eerste verzoek. 3.4 Opleidingen De consultant verbindt zich ertoe de door Mobistar en/of haar partners georganiseerde opleidingen te volgen. 3.5 Persoonsgegevens In het kader van deze Overeenkomst kan het zijn dat de consultant in naam en voor rekening van Mobistar persoonsgegevens moet verzamelen. Het is ook mogelijk dat hij toegang krijgt tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van Mobistar. De consultant verbindt zich ertoe deze gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en enkel in naam en voor rekening van Mobistar. De gegevens zijn namelijk eigendom van Mobistar. De consultant verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De mededeling van deze gegevens aan derden, op welke wijze dan ook, is verboden, tenzij deze verplicht wordt bij of krachtens wet of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobistar. De consultant mag de gegevens niet kopiëren, tenzij deze reproductie nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13 De consultant mag de gegevens slechts bewaren voor de duur die nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, geeft de consultant ze aan Mobistar terug. De consultant neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen. Hij beschermt de gegevens in het bijzonder tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of niet toegelaten toegang en tegen iedere vorm van onwettige verwerking. De consultant beperkt de toegang tot de gegevens tot de personen die ze nodig hebben in de uitoefening van de taak die hun door de consultant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, in het bijzonder uitsluitend tot de backoffice van de consultant. De consultant verbindt zich ertoe zijn personeelsleden of de personen die voor zijn rekening werken uitdrukkelijk te wijzen op de bepalingen van de wet van 8 december Mobistar heeft het recht te allen tijde na te gaan of dit artikel wordt nageleefd. Hiertoe is het gemachtigd ter plaatse te gaan, in de lokalen of op de plaatsen waar de consultant de gegevens verwerkt. Op eenvoudig verzoek van Mobistar deelt de consultant deze laatste alle belangrijke inlichtingen mee in het kader van de uitvoering van dit artikel. De consultant erkent dat de verplichtingen gestipuleerd in dit artikel essentieel zijn en dat de niet naleving van deze verplichtingen Mobistar onherstelbaar nadeel zou berokkenen. Mobistar behoudt zich dus ook het recht voor schadevergoeding te eisen in geval van niet naleving van deze verplichtingen. De consultant kan als enige volledig aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de niet naleving van de verplichtingen opgenomen in dit artikel. Ingeval Mobistar het voorwerp uitmaakt van een eis tot schadevergoeding vanwege een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, komt de consultant op eenvoudig verzoek van Mobistar tussen in de procedure om deze laatste te vrijwaren.

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie