Ja, het ontwikkelingsstadium van een markt is van invloed op de beslissing direct dan wel indirect te exporteren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ja, het ontwikkelingsstadium van een markt is van invloed op de beslissing direct dan wel indirect te exporteren."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 14 Vragen 1. Het is belangrijk dat de studenten met deze vraag gaan stoeien. Er is namelijk geen duidelijke line in the sand te trekken tussen producten die zich beter lenen voor directe export en producten die zich beter lenen voor indirecte export. Via de antwoorden kan achterhaald worden of de studenten het essentiële verschil tussen directe en indirecte export goed begrijpen. Dit onderscheid is namelijk van wezenlijk belang. 2. Kleine, internationaal onervaren ondernemingen doen er goed aan van de indirecte exportstrategie gebruik te maken; grotere, internationaal ervaren ondernemingen kunnen van de directe exportstrategie gebruikmaken. Het belangrijkste discriminerende criterium is derhalve internationale ervaring. De indirecte exportstrategie heeft een groot voordeel: er wordt gebruik gemaakt van niet-ondernemingseigen ervaring. Kleine ondernemingen ontberen vaak productieve exportervaring, terwijl grotere ondernemingen niet zelden enige ervaring met export hebben opgebouwd. De beslissing van directe dan wel indirecte export gebruik te maken is overigens eveneens afhankelijk van vele andere factoren. De keuze voor (in)directe export zal altijd per geval en per onderneming bekeken moeten worden. Verder is het belangrijk te beseffen dat de behoefte aan (in)directe export in de loop der tijd kan veranderen. Ondernemingen zullen dan ook bij tijd en wijle na moeten gaan of de gevoerde exportstrategie nog wel de juiste exportstrategie is. Veel ondernemingen maken niet van dergelijke structurele analyses gebruik. Het is dan ook zaak blijvend een vinger aan pols te houden. 3. Het is van belang lang bij de keuze van een exportagent stil te blijven staan, omdat die agent doorgaans het verschil bepaalt tussen succesvol en niet-succesvol exporteren. Het grote risico van een exportagent is dat hij/zij eveneens directe concurrenten van diensten voorziet waardoor het risico van lekkage van belangrijke gegevens wordt gelopen. Via een exportagent kan in theorie de gehele internationalisatiestrategie bij een concurrent belanden, hetgeen vanzelfsprekend niet de intentie is. Informatie is en blijft het goud van de toekomst. Een groot voordeel van een exportagent is zijn/haar ervaring met niet alleen export, maar ook de omgeving waarnaar geëxporteerd dient te worden. Daarmee worden de faalkosten significant gereduceerd.

2 4. Een internationaliserende onderneming wil in sommige gevallen gewoonweg niet afhankelijk zijn van een intermediair. Een internationaliserende onderneming wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk grip houden op de formulering, uitvoering en evaluatie van zijn internationalisatiestrategie, bijvoorbeeld zijn exportstrategie. 5. Het antwoord ligt al in de vraag besloten. Internet is een relatief goedkoop informatiemedium voor met name die ondernemingen die beschikken over een smalle beurs dikwijls kleine en middelgrote ondernemingen. Bovendien kan relatief eenvoudig en snel de informatie worden verworven. 6. Ja, het ontwikkelingsstadium van een markt is van invloed op de beslissing direct dan wel indirect te exporteren. Als de onzekerheid en de invloed van niet-beheersbare factoren toeneemt, is het verstandiger van de indirecte exportstrategie gebruik te maken. De opdracht tot onzekerheidsreductie wordt in dat geval neergelegd bij bijvoorbeeld een lokale agent die goed is ingevoerd in de lokale, onzekere marktomstandigheden. De lokale agent neemt tegen een bepaalde fee de risico s van export over. Hoewel we moeten oppassen met generaliseren, kan gesteld worden dat het doorgaans verstandiger is indirect te exporteren naar een markt als Soedan. Een directe exportstrategie ligt meer voor de hand voor een land als de Verenigde Staten of landen die behoren tot de Europese Unie. Dergelijke markten zijn stabieler, minder onvoorspelbaar en daardoor minder risicovol. Het exportrisico hoeft in dat geval niet louter bij andere partijen dan de exporterende onderneming te worden neergelegd. 7. In beide gevallen bij een gebrek aan financiële middelen, internationale ervaring en managers die de export/internationaliseringskar kunnen trekken. Ondernemingen die met dergelijke omstandigheden worden geconfronteerd kunnen veel baat hebben bij EMC s of piggy-back export. 8. Nee, er bestaat geen één beste manier van exporteren direct dan wel indirect. De keuze voor de beste manier van exporteren is situationeel bepaald. Ondernemingen zullen met name veel tijd en energie moeten steken in de analyse van de omgeving waarin en van waaruit wordt geëxporteerd. Wat is mogelijk, noodzakelijk en haalbaar?

3 Deze analyse zal gevolgd moeten worden door een nauwkeurige beschouwing van de eigen ondernemingssterktes en -zwaktes en de managementvoorkeuren voor een gegeven vorm van export (direct dan wel indirect). Vanzelfsprekend zal een en ander zoveel mogelijk geobjectiveerd moeten worden met feiten, niet met feelings (hetgeen in de praktijk van alledag nog steeds te vaak gebeurt). 9. Kleinere exporteurs kennen één in het oog springende megavalkuil: een gebrekkige voorbereiding. Keer op keer blijken kleine exporteurs teveel te vertrouwen op hun neus en de daarbij horende intuïtie. Internationalisering is een uiterst serieuze aangelegenheid met significante risico s die het voortbestaan van een onderneming in gevaar kunnen brengen. Een goede voorbereiding is een belangrijke eerste stap: een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor een succesvolle internationalisatie. 10. Voordelen van internationaal venture management zijn: - het is een flexibele groeistrategie; - er wordt middels internationaal venture management op een offensieve manier vormgegeven aan de eisen van goed ondernemerschap de basis van succesvol internationaliseren; - internationaal venture management komt ten goede aan zowel de efficiëntie als de effectiviteit in opereren. Nadelen van internationaal venture management zijn: - er is dikwijls sprake van langdurige aanloopverliezen; - het is een risicovolle expansie- en daarmee internationalisatiestrategie; - de interne homogeniteit komt door de bijzondere positie/status van internationale ventures (vaak zogenaamde bijzondere projecten ) niet zelden onder druk te staan. 11. De leiding kan wel langs de weg van internationaal venture management willen internationaliseren, maar als men niet aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor succesvol internationaal venture management heeft voldaan zal men er nooit een succes van kunnen maken. Zie het antwoord op vraag 12 voor de belangrijkste randvoorwaarden van succesvol internationaal venture management. 12. De belangrijkste randvoorwaarden annex succesingrediënten van internationaal venture management zijn: - een corporate bewustwording van de gevolgen van het werken met internationaal venture management (internationaal venture management heeft ingrijpende gevolgen voor de strategie, structuur en cultuur van een internationaal actieve onderneming);

4 - sterk leiderschap (de leiding van een internationaal actieve onderneming en dan met name de leiding in het moederland zal zich niet met de inhoud van de beleidsvorming van de internationale venture dienen te bemoeien in de praktijk blijkt dit een opgave van jewelste te zijn); - het nauwkeurig selecteren van de bemensing van de internationale venture (lang niet alle medewerkers kunnen goed overweg met de specifieke kenmerken van internationaal venture management); - het voorkomen van het rechttoe, rechtaan toepassen van de in de internationaal actieve onderneming operationele managementcontrolmechanismen (dit werkt verstikkend voor het in de internationale venture geëtaleerde ondernemerschap). 13. Naar dit verschijnsel is de afgelopen jaren steeds meer onderzoek verricht. De generieke conclusie is dat de groeistrategieën van internationaal actieve ondernemingen twee richtingen uitgaan: - een deel van de ondernemingen concentreert zich op specifieke marktnissen en blijft daardoor relatief klein het accent van deze ondernemingen ligt op het nauwkeurig tegemoet komen aan de wensen van een afzetmarkt. Deze ondernemingen proberen vooral te profiteren van hun unieke vaardigheden/ervaring versus de lokale afzetmarkt. Het gaat bij deze ondernemingen vooraleerst om het optimaliseren van economies of skills ; - een deel van de ondernemingen ontwikkelt zich tot brede multinationals die uiteenlopende marktnissen bewerken en vooral streven naar optimalisatie van economies of scale en economies of scope (zogenaamde breedtevoordelen, denk bijvoorbeeld aan het kruislings subsidiëren van activiteiten, het optimaliseren van inkoopvoordelen en cross-selling). Interessant is dat een bepaalde categorie ondernemingen beide filosofieën probeert te combineren. Dergelijke internationaal actieve ondernemingen zijn kwetsbaar: men is onvoldoende geëquipeerd om van economies of skills te profiteren en te klein voor het realiseren van de met economies of scale en economies of scope gepaard gaande voordelen. Dergelijke ondernemingen opereren in de economische zone des doods. Michael Porter spreekt in dit verband over ondernemingen die bivakkeren in een stuck in the middle -positie. 14. Enkele richtlijnen zijn: - beperk je als internationaliserende onderneming tot één potentiële partner; - maak steeds van dezelfde alliantiestrategie gebruik (probeer niet voortdurend van aanpak te switchen de switchingkosten zijn in dat geval namelijk groot) ; - betrek dezelfde mensen bij het formeren van een grensoverschrijdende alliantie (optimaliseer leer- en ervaringseffecten en minimaliseer faal- en overige onderhandelingskosten); - probeer zo veel mogelijk in dezelfde regio s te alliëren (zodat wederom geprofiteerd kan worden van leer- en ervaringseffecten). 15.

5 De performance van een internationaal samenwerkingsverband kan op uiteenlopende manieren worden gekwalificeerd/gekwantificeerd: - wat is de bijdrage van het internationale samenwerkingsverband aan de doelstellingen van de respectievelijke partnerorganisaties; - wat is de gedurende een gegeven periode behaalde omzet, winstgevendheid, ROI en/of ROS van het samenwerkingsverband?; - hoe staat het met de managementstabiliteit van een internationaal samenwerkingsverband (hoe groter de stabiliteit, des te beter vaak de prestaties van het internationale samenwerkingsverband); - hoe staat het met de kwaliteit van het door het internationale samenwerkingsverband gevoerde operationele en strategische beleid?; - is de afzetmarkt (zeer) tevreden over de door het internationale samenwerkingsverband geproduceerde en/of verkochte producten (dit kan bijvoorbeeld via marktonderzoek worden achterhaald)? 16. Allianties in de luchtvaart maken het mogelijk een mondiaal dekkend routenetwerk ten behoeve van de klant te ontwikkelen en zijn om die reden aan de orde van de dag. Allianties tussen luchtvaartmaatschappijen sorteren alleen maar positieve effecten als het gaat om (a) winstgevende en (b) gelijkwaardige luchtvaartmaatschappijen. In de praktijk wordt de eerste randvoorwaarde vaak met voeten getreden. Het merendeel van de internationaal alliërende luchtvaartmaatschappijen is verliesgevend. In case 3 wordt uitvoerig op dit onderwerp ingegaan. 17. Dit antwoord wordt beïnvloed door de specifieke variabelen waar de student zijn/haar oog op heeft laten vallen. Het is belangrijk dat de student een goede balans aanbrengt tussen de meer harde aangelegenheden (onder meer economische en financiële randvoorwaarden) en zachtere issues (als culturele en politieke variabelen). Zoals zo vaak geldt: de meer ongrijpbare variabelen (dikwijls de zachtere factoren) zijn het belangrijkst. Dergelijke randvoorwaarden zijn namelijk lastiger in een gewenste richting te beïnvloeden. Hoe objectiever de randvoorwaarden, des te eenvoudiger dergelijke voorwaarden zijn te beïnvloeden en dus te dirigeren of managen. 18. Ja, het stadium van ontwikkeling van een buitenlandse afzetmarkt is van invloed op de aard en felheid van de internationale concurrentiestrijd en de gehanteerde internationale toetredings- en groeistrategie. In een jonge bedrijfstak is de concurrentiestrijd doorgaans minder fel dan in een volwassen bedrijfstak, omdat de spelregels van het spel van zet en tegenzet (concurrentie) nog niet zijn uitgekristalliseerd. Er is nog voor elck wat wils. In een jonge bedrijfstak wordt dan ook hoofdzakelijk via de (creatievere)

6 opbrengstendimensie van de marge met elkaar geconcurreerd in plaats van via de (eendimensionale) kostendimensie. Er is dus in jonge bedrijfstakken ruimte voor autonome groei ( greenfield investeringen), terwijl in volwassen bedrijfstakken de noodzaak van schaal c.q. omvang in verband met het belang van lage kostenstructuren een belangrijke zoniet de belangrijkste stuwende kracht is. Dat verklaart eveneens waarom in volwassen bedrijfstakken veel vaker van het anorganische acquisitie-instrument gebruik wordt gemaakt. Ook wordt vaker van allianties gebruik gemaakt. De aard van de toetredingsstrategie wordt dus vergaand beïnvloed door de ontwikkeling van en stand van zaken in de buitenlandse afzetmarkt. 19. Als de onzekerheid op een lokale markt (zeer) groot is, is een alliantie met een lokale onderneming de aangewezen aanpak. In dat geval kan een onderneming de risico s van het ondernemen met een andere partij delen. Omdat veel ondernemingen geen/weinig ervaring hebben met de turbulente Chinese markt, is het aanbevelenswaardig van samenwerkingsverbanden gebruik te maken. Naarmate de ervaring met de Chinese markt toeneemt, kan vaker gebruik worden gemaakt van andere, meer risicovolle expansiestrategieën zoals greenfield investeringen of acquisities. 20. Er moet van internationale acquisities gebruik worden gemaakt ingeval: - het vanwege specifieke bedrijfstakomstandigheden noodzakelijk is sprongsgewijs te groeien in het bijzonder omwille van kostenvoordelen (via grensoverschrijdende schaalvoordelen kunnen immers kostenvoordelen worden gerealiseerd. In sommige bedrijfstakken is het een absolute noodzakelijkheid zo laag mogelijke kostenstructuren te adopteren. Acquisities kunnen hierbij behulpzaam zijn). - de internationaal actieve onderneming unieke ervaring/vaardigheden heeft op dit voor veel ondernemingen moeilijke strategische beleidsterrein. Door het uitoefenen van dergelijke vaardigheden kan een betere positie in de bedrijfstak worden ingenomen; - een gegeven nationale overheid middels dit instrument een lokale bedrijfstak wenst te herstructureren. Overheden van met name in ontwikkeling zijnde landen maken regelmatig van deze aanpak gebruik. In dergelijke omstandigheden is het belangrijk dat ondernemingen met specifieke (groei) ambities op die specifieke nationale markt in staat zijn acquisities te effectueren. 21. De belangrijkste voetangels en klemmen zijn: - een slechte voorbereiding; - (het onderschatten van) cultuurverschillen (op het niveau van het land, de onderneming en de direct betrokken persoonlijkheden); - een onjuiste waardering (financieel) van de overnamekandidaat (wat is de juiste waarde van de over te nemen onderneming?);

7 - onvoldoende feeling met de politieke dimensie van de grensoverschrijdende acquisitie (de factor politiek kan op de meest verrassende momenten om de hoek komen kijken ). Missers voorkom je zo veel mogelijk door: - een zeer gedegen voorbereiding (je huiswerk uiterst zorgvuldig maken); - veel aandacht te schenken aan het grensoverschrijdende acquisitieproces: het préacquisitieproces, de deal en het post-acquisitieproces. In de praktijk ligt de nadruk te zeer op stap twee (het effectueren van de deal ). Voorts is het in een internationale omgeving verstandiger vaker kleinere acquisities te effectueren in plaats van één of enkele grote. Door regelmatig kleinere acquisities te effectueren wordt belangrijke ervaring opgedaan hoe internationaal te acquireren. 22. Ondernemingen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst in toenemende mate van internationale acquisities gebruik gaan maken. Dat heeft alles te maken met het toenemende belang van een aantal zaken (in willekeurige volgorde): - snelheid (groeidoelstellingen van internationaal actieve ondernemingen moeten om uiteenlopende redenen veelal steeds sneller worden gerealiseerd); - er is steeds meer ervaring voorhanden hoe op een succesvolle manier internationale acquisities vorm te geven; - lokale, nationale en transnationale overheden zullen minder krampachtig met internationale acquisities omgaan omdat het verschijnsel an sich steeds meer raakt ingeburgerd, ook onder overheidsorganisaties. Werden internationale acquisities nog niet zo lang geleden als vijandig, onvriendelijk en agressief gezien, tegenwoordig is dit niet langer per definitie het geval. De beeldvorming rondom internationale acquisities is fundamenteel veranderd. 23. Er zijn bedrijfstakken te onderkennen waarin het snel vergroten van de schaal/omvang van groot belang is. Schaalvergroting is in sommige bedrijfstakken (als de chemische industrie en de metaalindustrie) steeds belangrijker aan het worden. De factor snelheid speelt in dit verband niet zelden een doorslaggevende rol. Snel de schaal vergroten kan in het bijzonder langs anorganische weg handen en voeten worden gegeven. Grensoverschrijdende acquisities zijn in dit kader een mogelijkheid. Om diezelfde reden worden grensoverschrijdende acquisities in bepaalde bedrijfstakken als noodzakelijk (in plaats van louter mogelijk ) gezien. 24. Internationale mislukkingen zijn bijna altijd te voorkomen. Te veel internationaliserende ondernemingen willen onvoorbereid en te snel in het buitenland groeien. Voorbereiding en timing zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle internationalisatie.

8 25. Bij tijd en wijle desinvesteren is een gezonde revitaliseringsstrategie. De portfolio aan ondernemingsonderdelen moet altijd zijn gericht op het realiseren van de ondernemingsvisie en de in het verlengde daarvan liggende ondernemingsdoelstellingen. Door ontwikkelingen in de externe omgeving dan wel de onderneming kan het raadzaam zijn de portfolio te herstructureren. In de praktijk betekent dit dat het afstoten van onderdelen vaak hand in hand gaat met het acquireren van nieuwe onderdelen. Dit wordt wel portfolio management genoemd. Als de ondernemingsvisie van de internationaliserende onderneming ingrijpend verandert zal het desinvesteren van bepaalde organisatieonderdelen vrijwel zonder uitzondering noodzakelijk (in plaats van mogelijk ) zijn.

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

internationalisatie: groeien over grenzen

internationalisatie: groeien over grenzen internationalisatie: groeien over grenzen Foodsector internationalisatie: groeien over grenzen Go east old man, and grow with the country Vrij naar Horace Greeley (1865) I inhoud Inhoud Het belang van

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Samen sterk of verdeel en heers?

Samen sterk of verdeel en heers? Samen sterk of verdeel en heers? Een verkennend onderzoek naar strategieën van brancheorganisaties Samenvatting Tim van der Rijken Inleiding Zo n duizend brancheorganisaties spelen een belangrijke zij

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Entrepreneurship Update

Entrepreneurship Update Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier stappen Tom Elfring Sponsored by Amsterdam Center for Entrepreneurship Entrepreneurship Update Slim netwerken in vier

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie