Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen"

Transcriptie

1 Inleiding In september en oktober 2006 zijn de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (de voorschoolse voorzieningen) in de gemeente Borne met de jeugdgezondheidszorg en de procesmanager jeugdbeleid een uniforme richtlijn overeengekomen op het gebied van signalering van medische en psychosociale problemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar (Vroegsignalering), die de voorschoolse voorzieningen bezoeken. Een belangrijk onderdeel van de richtlijn is de samenwerking tussen medewerkers (leidsters) van de voorschoolse voorzieningen en de OKZ-verpleegkundigen. Om deze samenwerking zoveel mogelijk af te stemmen op de praktijksituatie is aan de hand van enquêtes en gesprekken met de leidinggevenden van de voorschoolse voorzieningen geïnventariseerd hoe het bespreken en doorverwijzen van kinderen in de praktijk verloopt. Vervolgens is afgesproken om de handelwijze bij vroegsignalering zoveel mogelijk met elkaar te laten corresponderen. De organisaties hebben gezamenlijk en in overleg met oudercommissies een richtlijn voor leidsters vastgesteld, die de te nemen stappen bij vroegsignalering omvat. Bovendien is vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden de OKZverpleegkundige of andere externe deskundigen geraadpleegd of ingeschakeld kunnen worden. Leidsters worden vertrouwd gemaakt met de richtlijn door middel van voorlichting en door deze wegwijzer. Deze wegwijzer en de onderliggende samenwerking zijn een praktische uitwerking van het streven naar een sluitend en samenhangend aanbod van hulpverlening aan jeugdigen en hun opvoeders, zoals dat is vastgelegd in het Jeugdbeleid van de gemeente Borne. Uitgangspunten daarbij zijn: (potentiële) problemen tijdig signaleren en bespreken hulpverlening zo dicht mogelijk bij de leefwereld van kinderen organiseren hulpverlening aanbieden in de lichtst mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, zo snel mogelijk en zo kort mogelijk (zo-zo-zo-zo beleid) Binnen het Gemeentelijke Jeugdbeleid hebben de peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en het consultatiebureau de positie van vindplaats. Bijna 90% van alle kinderen van 0-4 jaar in Borne bezoekt een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De inspanningen die geleverd worden om zo vroeg mogelijk eventuele problemen in de ontwikkeling van het kind te signaleren en adequaat te handelen, dragen daarom in hoge mate bij aan de sluitende en samenhangende aanpak die de gemeente voorstaat. Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 1 van 10

2 Frequente contacten en het uitwisselen van signalen tussen de voorschoolse voorzieningen en het consultatiebureau versterken de aandacht van alle medewerkers voor vroegsignalering. Constructieve samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en jeugdgezondheidszorg en de deskundigheidsbevordering van medewerkers wordt daarom ook gestimuleerd en deels gefaciliteerd door de Gemeente Borne. M. de Roy Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 2 van 10

3 Deze wegwijzer is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de onderstaande partners: Alle kinderopvangorganisaties in Borne: Kinderdagverblijf Woepelie Elfdijk PK Zenderen Informatie: Mevr. P. Kuiphuis Kinderdagverblijf Duimelot Schoolstr PN Zenderen Informatie: Mevr. J. Mulder / Mevr. E. Nollen Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes Wetering LD Hertme Informatie: Mevr. G. Wissink / mevr. M. van Bentem Kinderopvang Borne Postbus AB Borne Informatie: Mevr. G. Martinius / Mevr. C. Leget Alle peuterspeelzalen in Borne: Stichting Kinderspeelzalen Borne Postbus AD Borne Informatie: Mevr. D. Hollak / mevr. T. Huizinga Jeugdgezondheidszorg 0-4: Carint Specifieke Diensten Postbus AM Hengelo Informatie: Mevr. H. Hofland Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente: SCALA Welzijnswerk Schalkburgerstraat GS Hengelo Informatie: Mevr. M. de Roy Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 3 van 10

4 De samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg en de voorschoolse voorzieningen Kenmerkend voor de nieuwe samenwerking is, dat aan elke peuterspeelzaal en kinderdagverblijflocatie een vaste OKZ-verpleegkundige is gekoppeld die op reguliere basis, dat wil zeggen drie keer per jaar, een bezoek brengt en eventueel een kindbespreking met de leidster(s) voert. Bovendien hebben leidsters de optie om op incidentele basis een kindbespreking te beleggen. Gebruikelijke handelwijze Tot op heden waren bij de voorschoolse voorzieningen een aantal handelwijzen gebruikelijk bij vroegsignalering. De onderstaande acties werden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders ondernomen en dit zal ook zo blijven: De PSZ/KDV leidster verwijst ouders door naar medische specialismen, huisarts, logopedie, etc. De leidster verwijst ouders door naar de OKZ-verpleegkundige. De OKZ-verpleegkundige en leidster melden een kind aan bij het Consultatieteam Vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige en leidster vragen een observatie door de JGZorthopedagoge aan. Aan deze opties kan vanaf nu de optie van de kindbespreking worden toegevoegd. De afspraken betreffende de voorbereiding van een kindbespreking, de verslaglegging en de communicatie met ouders maken deel uit van de richtlijn. Een kindbespreking wordt altijd gehouden met de OKZ-verpleegkundige van de wijk waar het kind woont, dus ook in gevallen dat dit niet dezelfde persoon is als de aan de PSZ/KDV gekoppelde verpleegkundige. Communicatie met ouders en waarborgen van de privacy Aan ouders wordt altijd vooraf schriftelijke toestemming gevraagd voor bespreking van hun kind met een externe deskundige d.m.v. een handtekening op het toestemmingsformulier, dat als bijlage 1 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Bovendien wordt vooraf met ouders vastgelegd welk probleem of welke vraag er over hun kind wordt voorgelegd tijdens een kindbespreking. Tijdens de kindbespreking komt uitsluitend die informatie ter tafel, die rechtsreeks betrekking heeft op dit probleem of deze hulpvraag. De leidster gebruikt hiervoor de eigen rapportages van de PSZ/KDV. De OKZ-verpleegkundige noteert de uitslag van een kindbespreking op het rapportageformulier, dat als bijlage 2 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Dit formulier komt in het dossier van het kind dat door het consultatiebureau wordt beheerd een kopie gaat naar de PSZ/KDV. Wanneer een kind zowel een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf bezoekt, wordt aan de ouders toestemming gevraagd om bij beide voorzieningen informatie in te winnen ten behoeve van de kindbespreking en om achteraf aan beide voorzieningen de rapportage uit te reiken. Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 4 van 10

5 De privacyreglementen van de afzonderlijke deelnemende instellingen blijven van kracht. De partners streven ernaar dat de nieuwe werkwijze in de toekomst ook bij zoveel mogelijk ouders als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De samenwerking wordt daarom standaard vermeld in de informatieboekjes en brochures van alle deelnemende organisaties. Verwachte resultaten van de samenwerking De samenwerkingspartners verwachten dat de werkwijze zoals die tussen de vindplaatsen in Borne is afgesproken de volgende voordelen oplevert: Het elkaar kennen draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring; belangrijke voorwaarden voor adequate vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige leert de PSZ/KDV, de leidsters en de sfeer beter kennen en kan ouders zo beter voorlichten over de PSZ of het KDV. De PSZ/KDV krijgen inzicht in wat de OKZ-verpleegkundige en de jeugdgezondheidszorg te bieden hebben. Wederzijds wordt informatie doorgegeven over cursussen en activiteiten. Op deze wijze wordt het bereik van groepsvoorlichting en de werving van ouders vergroot. De reguliere bezoeken van de OKZ-verpleegkundige maken de drempel voor ouders lager om zelf (opvoedings-)vragen over hun kind voor te leggen. PSZ en het KDV kunnen zonder tussenkomst van de JGZ zorgkinderen en hun ouders verwijzen naar andere instanties. Ouders wordt aangeraden melding te maken van de aard van zorg of ondersteuning waar zij voor hun kind gebruik van maken, aangezien de Jeugdgezondheidszorg deze informatie voor elk kind in een dossier bijhoudt tot zijn negentiende jaar. Evaluatie van de samenwerking De samenwerking en de daaruit voortvloeiende acties zullen worden geëvalueerd uiterlijk in juni De evaluatiecriteria worden afgeleid uit onderstaande vragen: In hoeverre draagt de samenwerking bij aan adequaat handelen bij vroegsignalering? Hoe werkbaar is de richtlijn in de praktijk? Bij welke soort problemen of vragen achten leidsters en ouders het nodig een kindbespreking te beleggen? In welke mate wordt gebruik gemaakt van de OKZ-verpleegkundige? Hoe vaak en waarvoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van de OKZverpleegkundige? Aan welke informatie ontbreekt het leidsters om de juiste handelwijze te volgen? Welke aanvullende deskundigheidsbevordering achten leidsters wenselijk op het gebied van vroegsignalering? Wat zijn de bevindingen en de mening van ouders over deze samenwerking? Hoeveel doorverwijzingen, kindbesprekingen en observaties door een orthopedagoog zijn er binnen een gestelde periode geweest? Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 5 van 10

6 De richtlijn Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Deze richtlijn geeft leidsters een handvat waarmee ze kunnen beslissen welke actie het beste kan worden ondernomen als er vragen, zorgen of twijfels zijn rondom ontwikkeling, gedrag en/of opvoeding van een kind. Het woord ouders verwijst tevens naar verzorgers of één der ouders, die ouderlijk gezag hebben over het kind. Deze richtlijn geldt niet bij kinderen die al onder behandeling zijn van een zorginstelling of specialist. In dit geval is het aan te bevelen dat ouders de behandelaar verzoeken contact op te nemen met de PSZ/KDV die door het kind wordt bezocht, voor afstemming betreffende de omgang met het kind en andere specifieke informatie waar een PSZ/KDV rekening mee dient te houden. Fase 1: Signalering Situatie: De leidster van de peuterspeelzaal (PSZ) of Kinderdagverblijf (KDV) signaleert een probleem of heeft twijfels/vragen. Actie: 1. Interne observatie en bespreking, volgorde van a en b kunnen omgedraaid worden: a. Gerichte observatie met behulp van de observatie instrumenten waarmee de leidsters bij de betreffende voorziening bekend zijn. b. De leidster bespreekt het kind met directe collega( s) of in het teamoverleg. 2. De feiten worden aan de ouders voorgelegd met de vraag wat hun eigen visie daarop is. Eventueel adviseren leidsters en ouders elkaar over en weer hoe het best gereageerd kan worden op bepaald gedrag van het kind. 3. Leidster maakt met ouders de afweging welke van de onderstaande opties gevolgd wordt: a. Als bij leidster en ouders onduidelijk is wat precies het probleem is, belegt de leidster met toestemming van ouders een kindbespreking met de OKZverpleegkundige. b. Als bij leidsters en ouders helder is welke hulp of zorg het kind nodig heeft, wordt de ouders geadviseerd het kind (via de huisarts) aan te melden bij de ter zake deskundige instelling of specialist, bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist of Geestelijke Gezondheidszorg. Fase 2: de kindbespreking Situatie: Ouders willen dat de leidster hun kind met de OKZ-verpleegkundige bespreekt. De leidster wacht het reguliere bezoek van de OKZ-verpleegkundige af, of zij maakt een afspraak voor een extra bezoek. Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 6 van 10

7 Actie: 4. Voor optie 3a, het beleggen van een kindbespreking, vraagt de leidster de ouders het toestemmingsformulier te ondertekenen, en stelt de ouders op de hoogte van de precieze vraag die tijdens de kindbespreking zal worden voorgelegd over hun kind. Wanneer de ouders hiermee akkoord gaan, zetten zij een handtekening. 5. Het verzoek tot bespreking van het kind wordt gemotiveerd gemeld aan de OKZverpleegkundige voor het reguliere overleg. Wanneer dit niet op korte termijn gepland staat en de situatie erom vraagt, wordt er een extra afspraak gemaakt. 6. Tijdens de kindbespreking zijn uitsluitend de leidster, eventueel de leidinggevende van KDV/PSZ en de OKZ-verpleegkundige aanwezig. Zij bespreken de signalen en brengen een advies uit, dat kan bestaan uit de volgende mogelijkheden: a. Een observatie door de orthopedagoog, als er kindfactoren aanwezig zijn b. Bespreking in het consultatieteam vroegsignalering, als het probleem door een combinatie van factoren wordt veroorzaakt en advies vanuit meerdere disciplines nodig is. c. Extra onderzoek door de consultatiebureau-arts d. Doorverwijzing naar één of meerdere specialisten / zorginstellingen 7. Afspraken en bevindingen naar aanleiding van het overleg worden door de OKZverpleegkundige op het rapportageformulier verwerkt; een verslag gaat naar de leidster (zie bijlage 2). 8. Ouders worden na de bespreking op de hoogte gesteld van de resultaten van de bespreking. Normaal gesproken is de inbrenger (in dit geval de leidster) degene die de ouder op de hoogte stelt, tenzij tijdens het overleg een andere afspraak over is gemaakt. Fase 3 mogelijkheid a: Observatie door de orthopedagoog Situatie: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: observatie van het kind in de groep. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de orthopedagoog en de leidster wanneer de observatie het beste kan plaatsvinden. Actie: 9. De observatie wordt gedaan door de orthopedagoge en de eigen OKZverpleegkundige van de wijk waar het kind woont (de aan het kind verbonden OKZ-verpleegkundige). 10. De orthopedagoog maakt een verslag van de observatie, dit gaat naar de leidster. 11. De observatie wordt met de ouders besproken door de orthopedagoge en de OKZ-verpleegkundige. Fase 3 mogelijkheid b: Het consultatieteam vroegsignalering Situatie: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: bespreking van het kind in het consultatieteam vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de leden van het consultatieteam. De leidster neemt ook deel aan de bespreking. Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 7 van 10

8 Actie: 12. De uitkomst van de bespreking in het Consultatieteam Vroegsignalering wordt door de OKZ-verpleegkundige met de ouders besproken. Fase 3 mogelijkheid c: Extra onderzoek door de Consultatuebureau-arts Als het uit de kindbespreking of de observatie naar voren komt dat het kind extra onderzocht wordt door de CB-arts, dan wordt dit aan de ouders geadviseerd en maakt de OKZ-verpleegkundige een afspraak voor een extra consult. Actie: 13. Indien er een observatie van het kind is gedaan neemt de OKZ-verpleegkundige deze mee naar de CB-arts zodat deze zich kan voorbereiden. 14. De CB-arts overlegt met de OKZ-verpleegkundige. Overleg en besluiten worden vermeld in het integraal dossier JGZ. 15. De verpleegkundige informeert de PSZ of KDV leidster en bewaart de rapportage in het kinddossier. Fase 4: Vervolg of afronding 16. De rapportage(s) en de stand van zaken rond het kind worden in het volgend regulier overleg besproken. Indien nodig zal dit eerder gebeuren. 17. In het kader van de glijdende overdracht kunnen kinderen langer in zorg blijven bij de JGZ 0-4 of kunnen eerder ondergebracht worden bij de JGZ Anoniem inbrengen: Indien bij ernstige signalen de ouders/verzorgers niet de noodzaak inzien van het inroepen van hulp of deskundig advies en zij niet willen dat hun kind besproken wordt met een OKZ-verpleegkundige, kan de leidster het probleem als anonieme casus inbrengen in het Consultatieteam Vroegsignalering. In dat geval kent alleen de inbrenger (de leidster) de persoonsgegevens van het kind. In de bespreking wordt gekeken hoe er met de situatie rond het kind omgegaan moet worden: bijvoorbeeld verwijzing naar Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De inbrenger maakt melding van de bespreking en de uitkomst ervan bij de ouders. Wanneer zorg of hulp geboden is en ouders geven hier geen gehoor aan, zal er een melding van de situatie bij het AMK neergelegd worden in het belang van het kind. Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 8 van 10

9 Bijlage 1: Toestemmingsformulier Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam ouder : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bezoekt het kind nog een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf? Zo ja, welke : Aanleiding voor bespreking, feiten en concrete vraag: Visie van ouders: Toestemming ouder / verzorger voor bespreking met OKZ-peuterspeelzaal / kinderdagverblijf Ik ben op de hoogte van het bespreekdocument dat zal worden gebruikt. Ik ben geïnformeerd hoe een kindbespreking in zijn werk gaat en wie eraan deelneemt. Datum: handtekening ouder / verzorger: Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 9 van 10

10 Bijlage 2: Rapportageformulier Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bevindingen OKZ-verpleegkundige / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf leidster: Ontwikkeling Spraak/ taal ontwikkeling Gedrag Opvoedingsvragen Overige Afspraken OKZ-verpleegkundige en peuterspeelzaal / kinderdagverblijfleidster Adviezen aan ouders Verwijzing Wegwijzer zorgstructuur 0-4 Borne 1.0 Maart 2007 Chantal Huijbregts 10 van 10

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg Borne, Overijssel Een uniforme richtlijn voor professionele samenwerking bij signalen van medische en psychosociale

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

Protocol signalering 1-11- 2011. M. de Veen

Protocol signalering 1-11- 2011. M. de Veen Protocol signalering 1-11- 2011 M. de Veen Inleiding De pedagogisch medewerker volgt dagelijks de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze dagelijkse observaties kan de pedagogisch medewerker opvallendheden

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

DEEL 1...3. 1. Inleiding...3. 2. De CJG partners & privacy...3. 3. Uitgangspunten CJG Zeewolde...3. 4. Doel van deze handleiding...

DEEL 1...3. 1. Inleiding...3. 2. De CJG partners & privacy...3. 3. Uitgangspunten CJG Zeewolde...3. 4. Doel van deze handleiding... Handleiding privacy Inhoudsopgave DEEL 1...3 1. Inleiding...3 2. De CJG partners & privacy...3 3. Uitgangspunten CJG Zeewolde...3 4. Doel van deze handleiding...3 5. De CJG partners & klachtenregeling...3

Nadere informatie

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1 1. Inleiding In Dordrecht wordt gewerkt aan een doorgaande leer- en zorglijn voor jonge kinderen. Daartoe moeten de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven goed samenwerken met het primair onderwijs.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Heer Bokelweg 143 T (010) 413 22 80 E acrotterdam@auris.nl 3032 AD Rotterdam F (010) 414 94 83 W www.audiologischcentrum.nl

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Schooljaar 2012/2013 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Marslaan 7 T (0164) 26 65 99 E acbergenopzoom@auris.nl 4624 CT Bergen op Zoom F (0164) 23 81 73 W www.audiologischcentrum.nl

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden van een geschikte aanpak of hulp voor uw kind, zodat uw kind

Nadere informatie

Digitaal raadplegen van medische gegevens

Digitaal raadplegen van medische gegevens Digitaal raadplegen van medische gegevens Inleiding De Ommelander Ziekenhuis Groep heeft van elke patiënt een medisch dossier. Hierin houden de medisch specialisten en andere zorgverleners van het ziekenhuis

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars Gebruik dit formulier wanneer naar uw mening (voldoende) overleg tussen uw behandelaars ontbreekt of als

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje Pagina 1 van 5 Aanmeldingsformulier Gegevens leerling Achternaam Roepnaam Voornamen Geboortedatum jongen meisje BSN (sofi nr.) Straat Plaats Vaste telefoon Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Thuistaal

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Het consultatiebureau

Het consultatiebureau Het consultatiebureau 1 2 Het consultatiebureau In deze folder informeren wij u over een aantal praktische zaken rondom het consultatiebureau. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voor Openbaar Onderwijs

Voor Openbaar Onderwijs Voor Openbaar Onderwijs INSCHRIJFFORMULIER LEERLING BASISSCHOOL Dit inschrijfformulier is ontworpen naar de indeling van het administratiepakket Parnassys wat door de school wordt gebruikt. Naam school:

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek

Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek wanneer u een leerling wilt aanmelden voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u bijgevoegde documenten invullen: schoolgegevens groeidocument invoegen basisgegevens

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk Algemene informatie Inleiding Aan de hand van deze folder stellen wij ons aan u voor. Wij willen duidelijkheid verschaffen over de functie van het Ziekenhuis Maatschappelijk

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen? Vlieger 1 Papaverweg 57 8042 ED Zwolle Vlieger 2 Buckhorstlaan 50 8043 RL Zwolle Vlieger 3 Ingelandhof 1 8043 EC Zwolle Vlieger

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Pagina 1 van 5 definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - het kind de leeftijd van 4 jaar

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee Gegevens o.b.s. Ruitenvelder Ruitenweg 39 9617 PL Froombosch Tel.: 0598 397 850 email: mailbox@obsruitenvelder.nl Website: www.obsruitenvelder.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en)

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

CONCEPT. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

CONCEPT. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang CONCEPT Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Colofon Uitgever: JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding

Nadere informatie

PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla

PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla Dit is het protocol voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij 0-12 jarigen. Dit is bestemd voor de medewerksters

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

HANDLEIDING 8-FASENMODEL

HANDLEIDING 8-FASENMODEL HANDLEIDING 8-FASENMODEL Inleiding Het 8-fasenmodel Deze handleiding beschrijft het primaire proces; datgene wat er gebeurt tussen hulpverlener en cliënt. Het primaire proces is gebaseerd op het 8-fasenmodel,

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN 417 Na verwijzing van uw huisarts bent u terecht gekomen op de polikliniek Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Sint Franciscus Gasthuis

Nadere informatie

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling Huiselijk geweld en kindermishandeling KINDERDAGVERBLIJF KIEKEBOE Inhoudsopgave Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling..3 Route bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Heb je de instructies voor het invullen (bijlage 6) gelezen?

Heb je de instructies voor het invullen (bijlage 6) gelezen? Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verpleegkundigen en verzorgenden op afdelingen voor meervoudig verstandelijk gehandicapten Heb je de instructies voor het invullen

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Verzoek tot aanmelding

Verzoek tot aanmelding Verzoek tot aanmelding Gegevens leerling Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats en land Nationaliteit Woont in Nederland sinds Geloofsovertuiging Burgerservicenummer Woonadres leerling

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van. Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot puber.

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Kernen: Ligging: Aantal inwoners: 43.163 Aantal basisscholen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen NW Utrecht,

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE KLACHTEN juli 2014 Inhoud KLACHTENREGELING... 3 INTERNE KLACHTENREGELING... 3 Doel van de klachtenregeling... 3 Procedure...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Achternaam Sofinr./BSN Voornamen (voluit) Roepnaam Adres (waar leerling is ingeschreven) Postcode en woonplaats Godsdienst 1e nationaliteit 2e nationaliteit

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER INLEIDING Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om inzage of een kopie van het patiëntendossier. Het originele dossier is een elektronisch dossier. Hier

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie