doelgericht investeren in onderwijs advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "doelgericht investeren in onderwijs advies"

Transcriptie

1 doelgericht investeren in onderwijs advies

2 Doelgericht investeren in onderwijs

3 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen de raad ook om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid een beroep doen op de Onderwijsraad. De raad gebruikt in zijn advisering verschillende (bijvoorbeeld onderwijskundige, economische en juridische) disciplinaire aspecten en verbindt deze met ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs. Ook de internationale dimensie van educatie in Nederland heeft steeds de aandacht. De raad adviseert over een breed terrein van het onderwijs, dat wil zeggen van voorschoolse educatie tot aan postuniversitair onderwijs en bedrijfsopleidingen. De producten van de raad worden gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen. Daarnaast initieert de raad seminars en websitediscussies over onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijsbeleid. De raad bestaat uit veertien leden die op persoonlijke titel zijn benoemd. Advies Doelgericht investeren in onderwijs, uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nr /846, juni Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, ISBN-10: X ISBN-13: Bestellingen van publicaties: Onderwijsraad Nassaulaan JS Den Haag (070) of via de website: Ontwerp en opmaak: Maarten Balyon grafische vormgeving Drukwerk: Drukkerij Artoos Onderwijsraad, Den Haag Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

4 Doelgericht investeren in onderwijs Wat brengt Nederland als kennisnatie dichterbij?

5

6

7

8 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding: waarom dit advies over investeren in onderwijsambities? 1.1 Aanleiding: ambitie om tot de Europese top te behoren 1.2 Adviesvraag: welke instrumenten brengen Nederland als kennisnatie dichterbij? 1.3 Over dit advies 2 Ambities voor Nederland als kennisnatie: waar moet OCW op inzetten? 2.1 Nederlandse onderwijsambities afgeleid van Europees streven 2.2 Kennisinvesteringsquote is geen doel op zich 2.3 Acht ambities volgens de Onderwijsraad 3 Ambities bereiken met effectieve interventies: welke investeringen werken? 3.1 Productiviteit in het onderwijs 3.2 Het verhogen van de productiviteit 3.3 Studies naar onderwijseffecten 4 Publieke en private financiering van onderwijs: wie betaalt nu wat en waarom? 4.1 Verdeling publieke en private bronnen en combinaties van beide 4.2 Redenen voor publieke financiering: doelmatigheid en rechtvaardigheid 4.3 Meer private bijdragen mogelijk in het niet-leerplichtige onderwijs 4.4 Waarin willen particulieren investeren? 5 Financiering van onderwijsambities: mogelijke instrumenten 5.1 Gezins- en kindvriendelijke voorzieningen stimuleren 5.2 Achterstanden voorkomen 5.3 De functie van de leraar versterken 5.4 Alle talenten benutten door maatwerk en differentiatie 5.5 Internationalisering integreren in het onderwijs 5.6 Een leven lang leren bevorderen 5.7 Opwaarderen onderwijsinfrastructuur 6 Aanbevelingen: investeringsagenda voor Nederland als kennisnatie in Meer publieke en private bijdragen in het onderwijs nodig 6.2 Programma s om ambities te bereiken: gewenste investeringen en innovaties en gewenst effectiviteitsonderzoek Doelgericht investeren in onderwijs 7

9 Afkortingen Figurenlijst Literatuur Bijlagen Bijlage 1 Adviesvragen B.1-81 Bijlagen 2 tot en met 5 staan alleen op de versie van het rapport zoals die op cd staat. Het gedrukte rapport heeft slechts één bijlage. Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Lissabon-doelstellingen Ambities in internationaal perspectief Kosteneffectiviteit van onderwijsinterventies Bekostiging Nederlandse onderwijs B.2-87 B.3-93 B B Onderwijsraad, juni 2006

10 Samenvatting Het waarmaken van de Nederlandse ambitie om een kennisnatie in Europa te zijn vraagt om extra publieke én private investeringen in het onderwijs, maar ook om een betere benutting en evaluatie van de bestaande investeringen. Aan toponderwijs hangt een prijskaartje, of het nu gaat om voor- en vroegschoolse educatie of om maatwerk in het hoger onderwijs. De vraag die de Onderwijsraad op verzoek van de minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in dit advies beantwoordt, luidt dan ook: welke instrumenten brengen Nederland als kennisnatie dichterbij? Hierbij legt de raad de nadruk op financiële instrumenten, maar ook komen niet-financiële instrumenten aan bod. De ambitie om tot de Europese top te behoren vraagt niet alleen om extra investeringen, maar ook om innovatieve maatregelen die een effectievere inzet van bestaande middelen mogelijk maken. Meer investeringen nodig, maar ook meer aandacht voor kosteneffectiviteit Extra publieke investeringen zijn vooral wenselijk in het leerplichtige onderwijs. Daarbij moet met name geïnvesteerd worden in gezins- en kindvriendelijke voorzieningen, het voorkomen van achterstanden bij leerlingen en het versterken van de functie van de leraar. De leraar is immers als beste in staat om talent te benutten en uitval te voorkomen. In het niet-leerplichtige onderwijs zullen vooral meer private investeringen moeten worden gedaan. De bestaande publieke investeringen blijven echter nodig om onderwijs van hoge kwaliteit toegankelijk te houden voor getalenteerden uit alle lagen van de bevolking. De overheid moet daarom niet alleen een breed onderwijsaanbod garanderen, maar ook een sociaal beurzenstelsel bieden, waarbij talentbeurzen beschikbaar worden gesteld voor specifieke achterstandsgroepen. Daarnaast betekent een doelmatige inzet van publieke en private middelen dat moet worden geïnvesteerd in de onderwijsinterventies die het hoogste rendement opleveren. Verhoging van de onderwijskwaliteit bij gelijkblijvende middelen kan alleen door een verhoging van de productiviteit, oftewel een verschuiving naar onderwijsinvesteringen met een hoger rendement. Publieke middelen moeten daarom gericht worden op activiteiten met de grootste maatschappelijke externe effecten. Vooral van interventies in het initiële onderwijs zijn grote besparingen te verwachten op de maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld sociale zekerheid, criminaliteit en gezondheid. Daarbij is het van belang dat maatregelen om te investeren en innoveren zo worden ingezet dat de (kosten)effectiviteit ervan uiteindelijk ook kan worden nagegaan. In een aantal gevallen kan dit door een experiment op te zetten met een controlegroep; in andere gevallen is een quasi-experimentele benadering mogelijk door bijvoorbeeld groepen te vergelijken die toevallig net wel en net niet in aanmerking komen voor een regeling. Dit neemt natuurlijk niet weg dat bepaalde effecten soms moeilijk (of pas op lange termijn) meetbaar zullen zijn, maar ook dan is het van belang dat een maatregel zo is opgezet dat de (administratieve) kosten relatief beperkt zijn. Anders dan bijvoorbeeld in Doelgericht investeren in onderwijs 9

11 de gezondheidszorg wordt in het onderwijs nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van interventies. Op welke onderwijsterreinen moet Nederland investeren en innoveren? De Onderwijsraad heeft acht ambities geformuleerd die vragen om extra investeringen en innovaties. Deze ambities komen voort uit de Lissabon-doelstellingen, eerdere ambities van de raad en recente maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ambities staan in acht programma s van maatregelen uitgewerkt: (1) gezins- en kindvriendelijke voorzieningen stimuleren; (2) achterstanden voorkomen; (3) de functie van de leraar versterken; (4) alle talenten benutten door maatwerk en differentiatie; (5) internationalisering integreren in het onderwijs; (6) de cultureel-pedagogische taak van het onderwijs verstevigen; (7) een leven lang leren bevorderen; en (8) de onderwijsinfrastructuur opwaarderen. Deze ambities vragen om extra investeringen en om innovaties in het onderwijs. Een aantal van deze voorgestelde aanbevelingen komt ook in andere adviezen aan de orde. De volgende maatregelen springen het meest in het oog. (1) Extra onderwijstijd om achterstanden te voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van groot belang dat de overheid investeert in de preventie van achterstanden. Dit kan door extra onderwijstijd in de vorm van voor- en vroegschoolse educatie, maar ook door in het primair en voortgezet onderwijs innovatieve programma s aan te bieden na schooltijd en in weekends en vakanties. De effectiviteit van dergelijke programma s is zeer hoog, terwijl de kosten relatief beperkt kunnen zijn door een betere benutting van bestaande voorzieningen. Ook naschoolse opvang kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bovendien maakt die opvang het aantrekkelijker om zorg en werk te combineren. (2) Meer ruimte voor maatwerk en differentiatie, ook in bekostiging Vooral in het niet-leerplichtig onderwijs is meer ruimte voor innovatie, differentiatie en een grotere private bijdrage. Het vergt bijvoorbeeld 600 miljoen euro extra per jaar om 20% van de studenten in het hoger onderwijs een opleiding aan te kunnen bieden zoals die op Europese topinstituten. De overheid kan een deel hiervan voor haar rekening nemen door intensieve vormen van toponderwijs extra te bekostigen. Tegelijkertijd is een grotere private bijdrage gewenst. Dit kunnen giften en beurzen van bedrijven zijn. Maar ook is het mogelijk om, zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid, hogere eigen bijdragen van studenten te vragen. (3) Verruiming fiscale aftrek studiekosten Leren houdt niet op bij het verlaten van het initiële onderwijs. De snelle toevoeging van kennis vraagt om een continue bijscholing. Daarnaast moeten groepen die in het initiële onderwijs kansen hebben laten liggen, de mogelijkheid hebben om op latere leeftijd hun talenten alsnog te ontplooien. Daarbij mag van individuele werknemers een eigen bijdrage worden verwacht, maar de overheid moet dit fiscaal ruimhartig ondersteunen. Dit geldt ook voor het gebruik van de levensloopregeling voor scholingsdoeleinden. 10 Onderwijsraad, juni 2006

12 1 Inleiding: waarom dit advies over investeren in onderwijsambities? Volgens een themanummer van The Economist is het niet erg waarschijnlijk dat Europa in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld zal zijn. Europese universiteiten moeten daartoe bijvoorbeeld steeds meer studenten afleveren, maar krijgen geen extra publieke middelen en ook niet de ruimte om extra private middelen binnen te halen. Bezuinigingen op de kwaliteit lijken daarmee onvermijdelijk. Tegelijkertijd groeit de achterstand op bijvoorbeeld Amerikaanse topuniversiteiten die wel kunnen putten uit een grote verscheidenheid aan financieringsbronnen. Mede dankzij private investeringen zijn de uitgaven aan hoger onderwijs in de Verenigde Staten twee keer zo hoog als in Europa, wat mogelijk verklaart dat zeventien van de twintig topuniversiteiten ter wereld in de Verenigde Staten staan en 70% van de Nobelprijswinnaars er werken. Landen als China en India volgen het Amerikaanse voorbeeld en dreigen Europa in rap tempo in te halen. 1 Dit advies gaat in op de mogelijkheden om de ambitie van Nederland te bereiken om in ieder geval in Europa een voorhoederol te vervullen op het gebied van onderwijs en met name op de financieringsinstrumenten die hiervoor geschikt zijn. Maar eerst beschrijft dit hoofdstuk de aanleiding voor dit advies, de adviesvraag en de afbakening en opbouw van het advies. 1.1 Aanleiding: ambitie om tot de Europese top te behoren Onderwijsinvesteringen zo doelmatig en productief mogelijk inzetten Aanleiding voor het advies is de Nederlandse ambitie om tot de Europese top te behoren. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen en hun docenten slagen er tot dusver in om met beperkte middelen internationaal redelijk goede resultaten te behalen. Nederland heeft echter de ambitie om permanent de onderwijsprestaties te verbeteren. Dit kan op de volgende manieren: Een doelmatiger inzet van de bestaande onderwijsmiddelen. Bijvoorbeeld door binnen of tussen onderwijssectoren gelden te verschuiven van investeringen met een laag rendement naar investeringen met een hoog rendement. Of door verhoging van het rendement van bestaande investeringen (productiviteitsverbetering); of door de inzet van kostenbesparende technologieën en een efficiëntere organisatie, zodat geld overblijft voor verbetering van het onderwijs. Extra publieke én private investeringen om ambities waar te kunnen maken. 1 How Europe fails its young (2005). Doelgericht investeren in onderwijs 11

13 Naar een investeringsagenda voor onderwijs De publieke en private investeringen in kennis in het algemeen (inclusief onderwijs) zijn in Nederland lager dan het gemiddelde van andere OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dit blijkt onder meer uit een recente verkenning van het kabinet naar de kennisinvesteringsquote (KIQ). 2 Bij nadere beschouwing blijkt Nederland met name minder private middelen te besteden aan r&d (research en development) en hoger onderwijs, en minder publieke middelen uit te geven aan het funderend onderwijs. 3 Het kabinet pleit in de KIQ-verkenning voor onderzoek naar de mogelijkheden om in de toekomst een groter deel van het FES (Fonds Economische Structuurversterking) te benutten voor kennisinvesteringen. In een reactie hierop heeft de AWT (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid) gepleit voor extra publieke investeringen in onderwijs en onderzoek, die ook extra private investeringen moeten uitlokken. 4 Het Innovatieplatform heeft onlangs een discussienotitie uitgebracht met voorstellen voor een kennisinvesteringsagenda. Daarbij ligt de nadruk op publieke investeringen in het funderend onderwijs en een combinatie van publieke en private investeringen in het hoger onderwijs en een leven lang leren. 5 Na de zomer van 2006 komt het Innovatieplatform met een definitieve investeringsagenda voor het onderwijs. In vervolg op deze investeringsagenda en dit advies van de Onderwijsraad werkt het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een meerjarige investeringsagenda uit ten behoeve van de kabinetsformatie in Uit de discussies die daar op dit moment al over worden gevoerd, komt naar voren dat naast de aandacht voor knelpunten (bijvoorbeeld in het kader van de Lissabon-doelstellingen) er ook aandacht zou moeten zijn voor kansen, zoals de creatieve industrie. Ook de publieke en private investeringen in het hoger onderwijs vormen een belangrijk thema. Ontwikkelingen die vragen om nieuwe financieringsarrangementen De toekomstige welvaart staat onder druk door toenemende concurrentie en de globalisering van de economie en de vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking. 6 Dit vraagt om verhoging van de productiviteit door innovatie en een betere benutting van het beschikbare talent. Het bijbehorende beleid moet daarom gericht zijn op investeringen in de kenniseconomie om het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie te verhogen. Tegelijkertijd gaan door de vergrijzing de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid in de komende decennia naar verwachting sterk omhoog, met als risico dat er weinig ruimte is voor extra publieke investeringen in onderwijs. Voldoende publieke investeringen in onderwijs zijn echter hard nodig. De schaarste aan publieke middelen benadrukt de noodzaak van een kritische beoordeling van de kosteneffectiviteit van publieke uitgaven: ze moeten alleen worden aangewend voor maatschappelijk pro- 2 De KIQ is een indicator van de publieke en private investeringen in onderwijs, scholing en r&d als percentage van het bbp (Ministerie van EZ & Ministerie van OCW, 2005). 3 Overigens zijn de private investeringen in hoger onderwijs wel redelijk hoog ten opzichte van de meeste landen in continentaal Europa, maar relatief laag in vergelijking met de Angelsaksische landen. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Innovatieplatform, Zie bijvoorbeeld Raad van Economische Adviseurs, Onderwijsraad, juni 2006

14 ductieve investeringen. Tegelijkertijd rechtvaardigt een hoog privaat rendement van onderwijs ook meer private investeringen dan nu het geval is. Als gevolg van de groeiende internationalisering in het (hoger) onderwijs verbreden steeds meer studenten hun horizon door (een deel van) hun opleiding in het buitenland te volgen. Het betekent ook dat Nederlandse onderwijsinstellingen op kwaliteit moeten concurreren met het buitenland en een zesjescultuur moeten vermijden. Anders dreigt het gevaar dat steeds meer goede studenten Nederland verlaten voor buitenlandse topuniversiteiten, zonder dat daar goede buitenlandse studenten voor in de plaats komen. Andere landen hebben hier al ervaring mee, zoals blijkt uit bijlage 3. Dit versterkt de roep om een betere inzet van de bestaande middelen en extra investeringen in het onderwijs. Tot slot is er in Nederland een groeiende groep ouders en deelnemers die bereid is om zelf meer te investeren in het onderwijs. Hoewel de omvang van het particuliere onderwijs nog relatief klein is, is de laatste jaren wel sprake van een sterke groei. Draagkrachtige ouders, leerlingen en studenten kiezen in een aantal gevallen voor een (dure) particuliere school boven een (betaalbare) publiek bekostigde school. Blijkbaar hebben sommige ouders veel geld over voor een privéschool, met kleine selecte klassen, andere methoden, andere leraren en betere materiële voorzieningen en leermiddelen. 7 Ook huiswerkinstituten lijken een grote groei door te maken. Deze ontwikkelingen laten zien dat er groepen bestaan die bereid en in staat zijn om meer te investeren in het onderwijs dan ze nu doen. Zij zijn bijvoorbeeld bereid om onder bepaalde voorwaarden te betalen voor een hogere kwaliteit of snelheid. 1.2 Adviesvraag: welke instrumenten brengen Nederland als kennisnatie dichterbij? Het advies neemt de Nederlandse onderwijsambities onder de loep en kijkt naar de implicaties van deze ambities. Welke instrumenten brengen Nederland als kennisnatie dichterbij? Nederland als kennisnatie betekent dat studenten uit de hele wereld hier graag naar toe willen komen om te studeren en te werken. Een grote concentratie aan hoogwaardige kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijvigheid is daarbij een voorwaarde. Daarbij ligt de nadruk op financiële instrumenten, maar komen ook niet-financiële instrumenten aan bod. De ambitie om tot de Europese top te behoren vraagt niet alleen om extra investeringen, maar ook om innovatieve maatregelen die een effectievere inzet van bestaande middelen mogelijk maken. Daarnaast vraagt de minister om te reflecteren op de verkenning van de kiq en ook de reactie daarop van de AWT mee te nemen. De volledige adviesvragen over investeren en innoveren staan in bijlage 1. Het percentage deelnemers aan particulier onderwijs bedraagt naar schatting minder dan 2% van het totaal in het funderend onderwijs (Waslander & Hopstaken, 2005). In het hoger onderwijs ligt dit percentage met 12% een stuk hoger. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om korte en/of deeltijdopleidingen (Onderwijsraad, 2004b). De laatste jaren zijn veel niet-bekostigde scholen gestart (zie bijvoorbeeld Het particulier onderwijs in de lift, 2004). Met name de opkomst van scholen volgens het Iederwijs-concept heeft tot veel kamervragen geleid. In reactie hierop heeft de Inspectie deze scholen beoordeeld. Ook laat de Minister onderzoek doen naar de motieven van ouders die kiezen voor particulier onderwijs (Brief over particulier onderwijs aan de Tweede Kamer, 25 augustus 2005, kenmerk PO/KO/2005/37233). Doelgericht investeren in onderwijs 13

15 1.3 Over dit advies Afbakening Het advies is niet opgebouwd per onderwijssector, maar bestrijkt het hele spectrum van de voor- en vroegschoolse educatie tot en met een leven lang leren. Hoe kunnen de onderwijsambities het beste verwezenlijkt worden en op welke manier zouden daarvoor middelen kunnen worden gemobiliseerd? Bij de aanbevelingen gaan we vervolgens na op welke specifieke sector(en) en activiteiten een bepaalde financieringsvorm zou kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt ook beschreven wat de opgave voor innovatie is bij de betreffende ambities. Bij financieringsaspecten kijken we naar de totale geldstromen ongeacht de herkomst. We nemen dus zowel publieke als private geldstromen mee. Het advies kijkt met name naar mogelijke interacties en combinaties van publieke en private geldstromen. Welke interacties en combinaties zijn potentieel interessant voor het bereiken van welke specifieke ambities? Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een nieuw bekostigingssysteem te ontwerpen. Ook is het niet de bedoeling om een uitputtende beschrijving te geven van bekostigingssystemen in verschillende landen. Het advies zoekt wel naar manieren waarop bestaande publieke en private middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Hoe kunnen (extra) publieke en private middelen verdeeld worden in het onderwijs? En: op welke terreinen ligt een nieuwe verdeling het meest voor de hand? Relatie met eerdere adviezen van de raad De raad is in eerdere adviezen al ingegaan op het belang van een doelmatige inzet van middelen in het onderwijs en de mogelijkheden en grenzen van private bijdragen aan de bekostiging van het onderwijs. In de verkenning Bureaucratisering in het onderwijs (2004f) is gewezen op het risico van een ondoelmatige inzet van middelen door voortgaande (bestuurlijke) schaalvergroting. In het advies Publiek en privaat (2001a) geeft de raad aan dat private financiering een mogelijkheid kan zijn, maar dat de overheid garant moet staan voor de basisfinanciering. Zo mogen de verplichte kernactiviteiten in het leerplichtige onderwijs niet afhankelijk gemaakt worden van private inzet. De overheid dient deze basiskwaliteit in elke onderwijssector te garanderen, onder andere via bekostiging en kwaliteitscontrole. Scholen kunnen wel gebruikmaken van private middelen voor incidentele projecten en speciale extra activiteiten, mits zij de inzet van deze middelen kunnen verantwoorden. Uit de verkenning De markt meester? (2001b) blijkt dat positieve effecten van marktwerking niet zonder overheidsbemoeienis (het stellen van randvoorwaarden) tot stand zullen komen. De verkenning reikt thema s aan die nader onderzocht moeten worden om duidelijk te maken om welke randvoorwaarden het gaat. De overheid zou bijvoorbeeld kunnen overwegen een basispakket af te bakenen waarvoor overheidsbemoeienis noodzaak is; voor alles wat daarboven ligt, is deze overheidsbemoeienis niet noodzakelijk. In de adviezen Bekostiging hoger onderwijs (2003a) en Hoger onderwijs: meer kenniswerkers en betere kennisbenutting (2004a) geeft de raad aan ruimte te zien voor een grotere private bijdrage in het hoger onderwijs, met name bij de 14 Onderwijsraad, juni 2006

16 masteropleidingen. Hierbij spreekt de raad ook van de mogelijkheden van collegegelddifferentiatie. In het advies De stand van educatief Nederland (2005a) heeft de raad zich uitgesproken voor meer publieke en private investeringen in het onderwijs. De raad geeft daarbij prioriteit aan investeringen in de leraar en, wat betreft leerlingen en studenten, aan investeringen in zowel de onderkant als de bovenkant van de verschillende onderwijstypes. Bovenstaande aanbevelingen zullen in dit advies meegenomen worden bij de opstelling van een investeringsagenda voor het onderwijs. Aanpak Het advies maakt gebruik van bevindingen uit de internationale economische en onderwijskundige literatuur over de financiering en effecten van onderwijs. Ook zijn enkele deskundigen op het gebied van de financiering van onderwijs geraadpleegd. Helaas ontbreekt het aan systematisch onderzoek naar de effecten van onderwijsinterventies, zodat de bevindingen onvolledig zijn. Dit betekent dat we over sommige onderdelen wel wat kunnen zeggen maar dat op andere terreinen kennis ontbreekt. Dit wijst op de noodzaak van systematisch onderzoek naar de kosteneffectiviteit van onderwijsinterventies en de opbouw van evidence-based education. Daarnaast is er een casusstudie uitgezet bij het IOO (Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven). Het doel van deze studie was het identificeren van verschillende mogelijke financieringsinstrumenten die in het buitenland worden toegepast, en het doordenken van de eventuele toepasbaarheid op de Nederlandse situatie. Dit heeft geresulteerd in het rapport Financieringsmogelijkheden in het onderwijs. 8 Deze studie beschrijft veertien instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs in het buitenland, die een relatief hoog aandeel private financiering kennen. Elke instelling is vergeleken met een Nederlandse instelling van een vergelijkbare omvang en met een vergelijkbaar onderwijsaanbod. Opbouw Hoofdstuk 2 stelt de ambities centraal vanuit de doelen die het kabinet zich in het kader van de Lissabon-doelstellingen heeft gesteld. De raad adviseert hierin prioriteit te geven aan acht onderwijsambities. In hoofdstuk 3 bekijken we welke onderwijsinterventies ingezet kunnen worden om deze ambities te bereiken en wat bekend is over de effectiviteit van deze interventies. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige inzet van publieke en private middelen in het onderwijs om vervolgens te bekijken welke verschuivingen daarbij denkbaar zijn. Hoofdstuk 5 beschrijft welke instrumenten kansrijk zijn om de acht onderwijsambities mee te financieren. Hoofdstuk 6, ten slotte, bekijkt de mogelijkheden voor publiek-private financieringscombinaties voor het bereiken van de gestelde ambities. Hier vloeit een investeringsagen- Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, Doelgericht investeren in onderwijs 15

17 da voor het onderwijs uit voort, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de gewenste innovaties op de gestelde ambities. Dit advies verschijnt zowel in boekvorm als in de vorm van een cd. De bijlagen 2 tot en met 5 zijn niet opgenomen in het boek, maar staan wel in de versie die op cd verschijnt. 16 Onderwijsraad, juni 2006

18 2 Ambities voor Nederland als kennisnatie: waar moet OCW op inzetten? Acht ambities vormen volgens de raad de basis voor toekomstig onderwijsbeleid: gezins- en kindvriendelijke voorzieningen stimuleren, achterstanden voorkomen, de functie van de leraar versterken, alle talenten benutten, internationalisering integreren in het onderwijs, het verstevigen van de culturele taak van het onderwijs, een leven lang leren bevorderen en de onderwijsinfrastructuur opwaarderen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de raad tot deze keuze gekomen is. 2.1 Nederlandse onderwijsambities afgeleid van Europees streven In de discussie over de toekomst van het Nederlands onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit worden vele ranglijsten genoemd waarop wij nummer één willen zijn. De Onderwijsraad vindt het belangrijk om prioriteiten aan te brengen in deze stapel ranglijsten en aan te geven waarop onderwijsbeleid en onderwijsinstellingen daadwerkelijk moeten inzetten. Lissabon-doelstellingen De EU (Europese Unie) heeft in 2000 in Lissabon een ambitieuze agenda vastgesteld (zie ook bijlage 2). Europa moet de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld worden. Het uitgangspunt is dat de kenniseconomie bijdraagt aan duurzame groei, meer werkgelegenheid en een hechtere sociale cohesie. Onderwijs draagt bij aan deze sterke nationale en internationale kenniseconomie. De Europese Raad nodigde de onderwijsministers uit in te stemmen met concrete doelstellingen voor onderwijsen opleidingsstelsels. De Raad stelde vervolgens drie strategische doelstellingen voor onderwijs vast: het bereiken van hogere kwaliteit en grotere effectiviteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU; het bereiken van grotere toegankelijkheid van de onderwijs- en opleidingsstelsels; en het binnenhalen van de wereld in de onderwijs- en opleidingsstelsels. Tijdens een volgende ronde in Barcelona in 2002 zijn deze drie doelstellingen nader uitgewerkt in een gedetailleerd werkplan met dertien subdoelstellingen. Per doelstelling is een werkgroep opgezet die indicatoren ontwikkelt om de vooruitgang te kunnen meten. Deze kwaliteitsindicatoren vormen de bouwstenen voor de jaarlijkse vergelijkende rapporten. In 2004 heeft een High Level Group onder leiding van Wim Kok aangegeven dat forse extra inspanningen nodig zijn om van de Lissabon-strategie een succes te maken. 9 High Level Group, Doelgericht investeren in onderwijs 17

19 Vijf richtpunten De Europese Commissie stelde vijf richtpunten voor onderwijs voor om de voortgang van de afzonderlijke lidstaten te meten. Deze richtpunten zijn gerelateerd aan de best presterende EU-landen op een bepaalde indicator. De Europese Raad stelde de richtpunten in 2003 als volgt vast: in 2010 is in de EU het gemiddelde percentage van vroegtijdige schoolverlaters niet meer dan 10%; het aantal afgestudeerden in wiskunde, exacte vakken en technologie is in de EU in 2010 met ten minste 15% gestegen. Ook is er meer evenwicht tussen mannen en vrouwen; in 2010 heeft ten minste 85% van de 22-jarigen in de EU het hoger secundair onderwijs afgerond; in 2010 is in de EU het percentage 15-jarigen die slecht lezen met ten minste 20% gedaald ten opzichte van 2000; en in 2010 bedraagt de gemiddelde deelname aan levenslang leren in de EU ten minste 12,5% van de volwassen beroepsbevolking (25- tot 64-jarigen). De toenmalige Nederlandse minister van Onderwijs heeft deze richtlijnen in 2003 toegespitst op de Nederlandse situatie in het Actieplan EU-benchmarks Onderwijs. Wat daarin opvalt is dat de minister inhoudelijk nauw aansluit bij de vijf richtpunten en soms zelfs de lat een stukje hoger legt. Reactie Onderwijsraad op Europese richtpunten In het advies Europese richtpunten voor het Nederlandse onderwijs (2003c) heeft de raad voor elk Europees richtpunt aangegeven op welke terreinen nadere aandacht of intensivering van nationaal beleid gewenst is. Ten eerste zijn verbeteringen nodig als het gaat om het realiseren van een sluitende aanpak van melding, registratie en doorverwijzing van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn. Ook kan het risico van voortijdig schoolverlaten preventief aangepakt worden met meer voor- en vroegschoolse educatie. Ten tweede zouden, om het aantal afgestudeerden in bèta en techniek te verhogen, het beleid en de praktijk in belangrijke mate verbeterd moeten worden. Dit kan volgens de raad onder andere door het verstevigen van de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven, het vergroten van de aantrekkelijkheid van bèta-studies en het verbeteren van het imago van exacte vakken, onder andere door leerlingen attent te maken op de maatschappelijke relevantie van deze vakken. Ten derde zijn verbeteringen mogelijk als het gaat om het omhoog brengen van het percentage leerlingen met ten minste hoger secundair onderwijs. Met name de doorstroom binnen het mbo van niveau 1 en 2 naar niveau 3 en 4 verdient de aandacht. Ten vierde: Nederland heeft een relatief goede positie binnen Europa als het gaat om de taal- en leesprestaties van vijftienjarigen, gelet op de scores binnen het PISA (Programme for International Student Assessment). Echter, deze positie wordt bedreigd door de geringe animo voor het lerarenberoep en de daardoor verwachte tekorten. Beleid gericht op bestrijding van deze tekorten is daarom nodig. Binnenkort zal de Onderwijsraad in een ander advies ingaan op mogelijkheden om meer docenten te werven en te behouden. 18 Onderwijsraad, juni 2006

20 Ten vijfde doet Nederland het twee keer zo goed als het Europese gemiddelde op het terrein van een leven lang leren. Echter, het motiveren van kwetsbare groepen die ook gebaat zijn bij een leven lang leren is moeilijk. Het is van belang dat werkenden en werkgevers geprikkeld worden te investeren in scholing en personeelsbeleid. Tot slot heeft de raad voorgesteld om als zesde richtpunt te kijken naar het niveau van de basisvaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking. In dit advies bouwt de raad hierop voort door het formuleren van acht ambities voor het onderwijsbeleid in het komende decennium: gezins- en kindvriendelijke voorzieningen stimuleren, achterstanden voorkomen, de functie van de leraar versterken, alle talenten benutten, internationalisering integreren in het onderwijs, het verstevigen van de cultureel-pedagogische taak van het onderwijs, een leven lang leren bevorderen en de onderwijsinfrastructuur opwaarderen. 2.2 Kennisinvesteringsquote is geen doel op zich In het kader van het Lissabon-akkoord is ook afgesproken dat lidstaten streven naar een forse jaarlijkse groei van de investeringen in menselijk kapitaal. Voor de nagestreefde verhoging van de onderwijsuitgaven als percentage van het bbp (bruto binnenlands product) is echter geen concrete doelstelling vastgelegd. 10 In dit verband is het relevant dat het kabinet onlangs een verkenning heeft uitgevoerd naar de kennisinvesteringsquote (KIQ) en de prestaties van de kenniseconomie op hoofdlijnen. 11 Doel van deze verkenning is om te bezien hoe het staat met de Nederlandse investeringen in kennis en de effecten daarvan op de kenniseconomie, en in hoeverre de KIQ daarbij kan dienen als een nuttige indicator voor het beleid. Hoewel de KIQ een beeld geeft van de kennisinvesteringen ten opzichte van andere landen, gaat het volgens het kabinet uiteindelijk om het rendement en de resultaten van deze investeringen. In dat licht zijn de prestaties van het Nederlandse onderwijssysteem goed te noemen. Wel bestaan er zorgen over het relatief hoge aantal voortijdige schoolverlaters, de duur van de onderwijsdeelname, het gemiddelde opleidingsniveau en het geringe aantal bèta s. Conclusie van het kabinet is dat de KIQ onderdeel kan zijn van een bredere analyse van investeringen in onderwijs en onderzoek. Aanvullende instrumenten zijn echter noodzakelijk om zicht te krijgen op het rendement en de effecten van deze investeringen. Om de kennis over de resultaten van het onderwijs- en onderzoeksbeleid te vergroten, stelt het kabinet met het oog op de volgende kabinetsperiode een onderzoeksagenda Kennis en Innovatie voor. Deze agenda moet in overleg met onderzoeksinstellingen, het Innovatieplatform en andere belanghebbenden worden opgesteld. Mogelijke onderwerpen daarbij zijn nader onderzoek naar de maatschappelijke effecten van onderwijs en naar de mogelijkheden om in de toekomst een groter deel van het FES (Fonds Economische Structuurversterking) te benutten voor kennisinvesteringen. De AWT (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid) heeft in een 10 Voor O&O en innovatie is wel een streefcijfer van 3% van het bbp afgesproken. 11 Ministerie van EZ & Ministerie van OCW, Doelgericht investeren in onderwijs 19

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

Advies. Vroeg of laat

Advies. Vroeg of laat Advies Vroeg of laat Vroeg of laat Advies over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Onderwijs in de markt

Onderwijs in de markt Onderwijs in de markt Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied

Nadere informatie

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Colofon De VO-Investeringsagenda, Ruimte voor ieders talent is tot stand gekomen door

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit De stand van educatief Nederland 2013 Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Stand van educatief Nederland 2013 Eén keer in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie