Notitie Investeren in Sociale firma`s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Investeren in Sociale firma`s"

Transcriptie

1 Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project is onderdeel van het programma Amsterdamse Zorg: Noodzaak voorop, het programma waarmee Amsterdam uitvoering geeft aan de hervorming van het zorgdomein. Eén van de doelen van de herijking is om de begeleidingskosten voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werk omlaag te brengen. Zowel in de Participatiewet als de hernieuwde WMO is de gedachte om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt veel meer op plekken te laten participeren midden in de samenleving. Sociale Firma s leveren op dit moment een belangrijke bijdrage aan werk en dagbesteding voor kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking. We verwachten dat dat aandeel in de toekomst zal groeien en meer Amsterdammers bij deze ontwikkeling baat zullen hebben. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling, en wil ondersteunen waar dat op dit moment mogelijk en haalbaar is. Daar waar mogelijk wordt gestuurd op de doorstroming van zorg naar arbeidsmatige dagbesteding, werk met begeleiding en zo mogelijk naar werk. Aangenomen wordt dat sociale firma`s door inkomsten uit de markt te genereren kunnen bijdragen aan de verlaging van de kosten die de gemeente moet maken voor begeleiding van burgers die deelnemen aan arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werk. Directe aanleiding voor het opstellen van deze notitie is de motie Hoek aangenomen bij de vaststelling van de kadernota 2014 met de opdracht om in samenwerking met betrokken maatschappelijke instellingen sociale firma`s te ondersteunen door: - een investeringsfonds op te zetten voor sociale firma`s; - het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente zodanig aan te passen dat sociale firma`s meer kansen krijgen op de gemeentelijke markt; En daarbij ook te onderzoeken of op termijn ook buurt- of wijkondernemingen baat zouden kunnen hebben bij een dergelijk investeringsfonds dan wel maatregelen. Deze notitie dient ter onderbouwing van de besluitvorming in het college over de acties die door de gemeente de komende tijd worden ondernomen om sociale firma`s binnen Amsterdam beter op de kaart te zetten. De notitie is tot stand gekomen in overleg met externe partijen. Gesproken is met een aantal sociale firma`s, het Kennisplatform Sociale Firma`s. MKB-Amsterdam, particuliere investeringsfondsen (de Startfoundation, het VSB-fonds en het Anton Jurgensfonds) en andere deskundige organisaties op het gebied van sociaal ondernemen (Socialenterprise.nl) en op het gebied van fondsvorming (Het Amsterdams Investeringsfonds, AIF) 2. Definitie, doelstelling en uitgangspunten Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en werk onder begeleiding 1. Bij sociale firma`s vindt dit plaats in een werksetting.sociale firma s in Amsterdam zijnin beeld gebracht: het betreft een beperkte groep van 40 ondernemingenactief in de sectoren horeca/catering, bouw, zakelijke dienstverlening en de modebranche 2. Belangrijker dan de definitie is de bijdrage die sociale firma`s leveren aan de doelstellingen van de gemeente Amsterdam op het vlak van het bevorderen van arbeidsmatige dagbesteding en begeleid 1 Zie Rapport Sociaal Ondernemen: passie en poen, labyrinth, in opdracht van Startfoundation/VSB-fonds. In dit rapport wordt aanbevolen om niet te star om te gaan met definities maar vooral te kijken naar doelstellingen en naar hoe een organisatie zich gedraagt en ontwikkelt. 2 Bron: Sociale firma s in beeld, het huidige werkveld van en het toekomstbeeld voor Sociale firma s in Amsterdam, KPMG, 29 januari

2 werk: sociale firma`s kunnen bijdragen aan een besparing van de publieke kosten voor begeleiding bij dagbestedingstrajecten door een deel van de kosten te dekken uit marktopbrengsten van het uitgevoerde werk van de deelnemers. Om die doelstelling te kunnen realiseren steunt Amsterdam alleen sociale firma`s die aannemelijk maken binnen drie jaar bij een zeker aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een voldoende commercieel resultaat te behalen. Omdat het met een groter aandeel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lastiger is een hogere commerciële doelstelling te behalen wordt een bepaalde bandbreedte gehanteerd. Deze bandbreedte houdt in dat bij 50% aan commerciële inkomstenbronnen,niet zijnde subsidies of inkoop van dagbestedingsactiviteiten, het personeelsbestand van de onderneming minimaal 40% uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt moet bestaan. Bij een hoger percentage aan inkomsten uit commerciële activiteiten mag het percentage medewerkers met een met een afstand tot de arbeidsmarkt lager liggen: bij 100% commerciële inkomstenbronnen moet minimaal 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Verder wordt verwacht dat de onderneming eventuele winsten investeert in de verdere ontwikkeling van de sociale firma. Op basis van de ervaringen met de genoemde percentages wordt bekeken of ze nader moeten worden gepreciseerd, bv per branche/sector. In principe komt ieder bedrijf die aan deze eis voldoet in aanmerking voor ondersteuning door Amsterdam. Om sociale firma`s te ondersteunen worden door de gemeente de komende tijd op vier onderdelen actiesondernomen: a) het financieel ondersteunen van het Kennisplatform Sociale Firma`s ter versterking van het ondernemerschap bij sociale firma`s;. b) een praktische invulling om de inkoop van producten en diensten door de gemeente Sociale firma proof te maken; c) mogelijkheden van invulling Social Return tbv sociale firma`s d) de invulling van een investeringsfonds voor sociale firma`s Daarnaast is het nodig dat we inzichtelijk maken welke bijdrage de acties leveren aan de bovengenoemde doelstelling. Bekeken wordt nog of bestaande monitoren voor de ontwikkeling van sociale firma`s daarvoor geschikt zijn of dat er een apart monitoring- en evaluatiesysteem moet worden ontwikkeld.de ervaring die we opdoen, kan uiteindelijk leiden tot het verruimen van de doelstelling en uitgangspunten. Hieronder worden de verschillende onderdelen apart besproken 3. Ondersteunen Kennisplatform sociale firma`s Het Kennisplatform Sociale Firma`s is een eigen initiatief en verantwoordelijkheid van (aspirant) sociale firma`s. Doel van het Kennisplatform is dat sociale firma`s zich in de regio Amsterdam als sector organiseren en profileren. Het platform biedt sociale firma s de gelegenheid ervaringen uit te wisselen over marketing van producten, regelgeving, samenwerking MKB-partners, bedrijven, en particuliere fondsen. Verder is het platform voor de gemeente een aanspreekpunt bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van sociale firma`s. Het platform is één van de maatschappelijke gesprekspartners van de gemeente om het beleid en de acties gericht op het ondersteunen van sociale firma`s af te stemmen. 4. Sociale firma proof maken van inkoop en aanbesteding: een praktische invulling Om de toegankelijkheid van de gemeentelijke markt van producten en diensten te vergroten voor sociale firma s is een verkenning uitgevoerd. Bij die verkenning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 2

3 de algemene uitgangspunten van inkoopbeleid (objectief, transparant, non-discriminatoir, en proportioneel) gelden onverkort; mogelijk is om via een praktische invulling inkoop bij sociale firma`s te bevorderen; voorkomen moet worden dat sociale firma`s afhankelijk worden van de inkoop van producten of diensten door alleen de gemeente Amsterdam; toegankelijk maken van gemeentelijke markt betreft hier producten en diensten van sociale firma`s anders dan dagbestedingsactiviteiten. Bij de verkenning is een tweesporen aanpak gevolgd gericht op de inkoop door de gemeente van producten en diensten bij sociale firma`s en de invulling van Social Return (SR) door overige leveranciers van de gemeente Inkoop van producten en diensten bij sociale firma`s. Wat koopt de gemeente in bij sociale firma`s? Om een beeld te krijgen hoeveel de gemeente op dit moment inkoopt bij sociale firma s wordt vooralsnog uitgegaan van de lijst uit het KPMG rapport 3. Hierin is een lijst van initiatieven gepubliceerd die (in de toekomst) als sociale firma aangemerkt kunnen worden. Op de KPMG-lijst staan zo n 40 bedrijven. Bij de inkoop bij sociale firma`s moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen inkoop van producten en diensten en inkoop van dagbestedingsactiviteiten. Na een eerste globale verkenning bevinden zich op deze lijst slechts enkele bedrijven die producten en diensten (niet-zijnde dagbestedingsactiviteiten) verkopen aan de gemeente Amsterdam. Deze bedrijven bevinden zich in de categorie horeca/catering/vergaderlocaties. Hun gezamenlijk omzet van aan de gemeente verstrekte producten is heel beperkt. Duidelijk is dat de cijfers over inkoop van producten en diensten bij sociale ondernemingen hoger kunnen en moeten. Het College zet daar op in. Op basis van deze notitie en een opgave van het Platform Sociale Firma`s wordt aan het einde van eerste kwartaal 2014 ook een dynamische lijst van sociale firma`s opgesteld. Op basis van deze lijst kan in de toekomst nauwkeuriger worden gerapporteerd over de inkoop bij sociale ondernemingen. Wat zijn de mogelijkheden? Binnen de gemeente Amsterdam wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat opdrachten met optimale marktwerking worden aanbesteed/ingekocht. De keuze voor het type procedure en de uiteindelijke opdrachtverstrekking wordt gemotiveerd op basis van de beginselen van transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. De inkopende organisatie is verantwoordelijk voor deze motivatie en al deze afwegingen worden in het aanbesteding-/inkoopdossier gedocumenteerd. De mogelijkheden voor een voorkeursbeleid bij de aankoop van producten en diensten bij sociale firma s zijn derhalve beperkt. Desondanks zijn binnen de kaders van de aanbestedingswet verschillende verkenningen te maken ten gunste van voorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving.hieronder wordt uiteengezet wat, vanuit inkoop- en juridisch perspectief, de haalbaarheid is van de verschillende opties die oaingesprekken met het Kennis Platform Sociale firma`s naar voren zijn gebracht: Inbesteding De aanbestedingswet biedt de gemeente de mogelijkheid om de gunning van een overheidsopdracht in plaats van aan te besteden in de markt binnen het concern van de gemeente in te besteden. In dat kader kan Pantar, als uitvoerder van de werkvoorziening van de gemeente Amsterdam, tot het concern van de gemeente worden gerekend. Het is niet mogelijk sociale firma`s een vergelijkbare positie toe te kennen. 3 Bron: Sociale firma s in beeld, het huidige werkveld van en het toekomstbeeld voor Sociale firma s in Amsterdam, KPMG, 29 januari

4 Toepassen van creatief instrumentarium: het selectiecriterium Voor een overheidsopdracht komen alleen organisaties in aanmerking die voldoen aan de eisen die de aanbestedende dienst vooraf heeft geformuleerd(selectiecriteria). Een organisatie die aan één of meer van deze criteria niet voldoet kan de opdracht niet verwerven. In de nieuwe aanbestedingswet die 1 april jl. in werking is getreden is gesteld dat die eisen proportioneel moeten zijn: zijn er voldoende leveranciers die aan de eis kunnen voldoen en is de eis in verhouding tot de opdracht. Op dit moment is het aantal en productaanbod van sociale firma s beperkt. Een selectiecriterium toepassen voor bijvoorbeeld de inkoop van horeca/catering diensten beperkt de keuzemogelijkheden aanzienlijk en zou daarmee de markt kunnen verstoren. Daarnaast is op dit moment de vraag of het huidige beperkte aantal sociale firma s een substantiële toename van de vraag aankunnen. Deze optie moet daarom op dit moment ook als niet haalbaar worden aangemerkt. Het gunningscriterium Om uit de aanbiedingen van de partijen degene te kiezen met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden in een aanbesteding gunningcriteria gehanteerd. Offertes worden daarop beoordeeld (ze krijgen per criterium een score). Aanbiedingen kunnen zich op die manier dus van elkaar onderscheiden. Het inschakelen van een sociale firma zou bijvoorbeeld een criterium kunnen zijn: hoe groter het percentage van de voor deze opdracht te verrichten werkzaamheden in onderaannemerschap wordt uitbesteed aan sociale firma s hoe hoger de aanbieding op dit criterium scoort. Niet iedere overheidsopdracht die in de markt wordt gezet zal zich hier echt voor lenen. Gezien het (thans nog) beperkte aantal sociale firma s en het beperkte aanbod van producten en diensten dat zij kunnen leveren, verdient het nu geen aanbeveling aanbestedende diensten te stimuleren een dergelijk criterium te gebruiken. Dit scenario wordt daarom nu nog niet opportuun geacht. Op langere termijn, wanneer het aanbod en de marktomvang van sociale firma`s is toegenomen, zullen er voor de gemeente meer mogelijkheden ontstaan om via de toepassing van gunningcriteria de inschakeling van sociale firma s bij de uitvoering van opdrachten te bevorderen. Percelenregeling Bij projecten en opdrachten boven de Europese aanbestedingsgrens is het juridisch mogelijk een gedeelte van een grotere opdracht af te scheiden. Dit heet de zgn., percelenregeling. Ook hier is zorgvuldigheid en een goede afweging van belang. Juridisch mogelijk houdt immers niet in dat het ook inkoop technisch de beste keuze is voor een opdracht. Wanneer wordt gekozen voor de percelenregeling is, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse procedure mogelijk. Sociale firma s in Amsterdam betreffen vooral de sector horeca/catering en de inkoop betreft voornamelijk relatief kleine bedragen. Gelet op de omvang en aard van het aanbod van sociale firma`s is het op dit moment toepassen van de percelen regeling niet opportuun. Als de sociale firma s in aantal en in type sectoren gaan toenemen, wordt dit, als een groeimodel, nader uitgewerkt. Opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempels In de Nota Inkoop en Aanbesteden van de gemeente Amsterdam staan de interne drempelbedragen opgenomen voor een enkelvoudig of meervoudig onderhandse procedure. Met het actief stimuleren opdrachten te verstrekken aan sociale firma s onder de drempelbedragen moet echter voorzichtig worden omgesprongen. Dat geldt zowel voor een enkelvoudig als een meervoudig onderhandse procedure. Ook met de komst van de nieuwe aanbestedingswet is het niet meer mogelijk even een paar partijen uit te nodigen. In hoeverre sociale firma s binnen (en ook buiten) de gemeente voor marktverkenning gesprekken en/of het indienen van offertes uitgenodigd kunnen worden is mede afhankelijk van het product of dienst dat zij aanbieden. Zoals we hebben gezien is het aanbod van Amsterdamse sociale firma s om als gemeente Amsterdam zaken mee te kunnen doen zeer 4

5 beperkt.omdat het gemiddeld factuurbedrag ook laag is zullen inkopers in veel gevallen niet eens betrokken zijn bij het inkooptraject. Een budgethouder zaldat vaak zelf regelen. Om de Amsterdamse sociale firma`s binnen de gemeente meer op de kaart te zetten wordt een lijst opgesteld met het concrete aanbod van producten en diensten van Amsterdamse sociale firma`s die voldoen aan de doelstelling, definitie en uitgangspunten van de gemeente. Dit is een dynamische lijst die weliswaar op dit moment nog heel beperkt is maar die naar verwachting zal groeien. Hier zit ook een belangrijke opgave voor het Platform Sociale Firma`s die als één van haar taken ziet het in de etalage zetten van producten en diensten van sociale firma`s. Opdracht is dan nadrukkelijk ook om sociale firma`s die zich positioneren als buurt of wijkonderneming op deze lijst te plaatsen. Op de korte termijn wordt deze lijst onder de aandacht gebracht bij inkopers en budgethouders van de gemeente waarop wordt vermeld dat het wenselijk en mogelijk is aankopen van producten en diensten onder de Europese aanbestedingsgrens uit te zetten bij sociale firma`s. Als de sociale firma s in aantal, aanbod en in type sectoren gaan toenemen, zullen andere instrumenten worden uitgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan een handreiking met tips en aanbevelingen voor zowel budgethouders als inkopers. Samenvattend: De huidige inkoop van producten en diensten, anders dan dag-bestedingsactiviteiten, door de gemeente Amsterdam bij sociale firma`s is heel beperkt. De ambitie van Investeren in sociale firma`s is evenwel de mogelijkheden hiervan te verruimen. Beperking van concurrentie, en toepassing van het selectiecriterium zijn geen haalbare opties voor de gemeente om de positie van sociale firma`s op de markt te versterken. Wel mogelijk is het aanleggen van een lijst met sociale firma`s die voldoen aan definitie, doelstelling en uitgangspunten van de gemeente. Deze lijst wordt dan onder de aandacht gebracht van inkopers en budgethouders van de gemeente om aan te geven dat het wenselijk en mogelijk is aankopen van producten en diensten onder de Europese aanbestedingsgrens uit te zetten bij die sociale firma`s. Dezelijst is dynamische wat betekent dat hij in overleg met het Platform Sociale Firma`s periodiek zal worden aangepast. Als de sociale firma s in aantal, aanbod en in type sectoren gaan toenemen kan ander instrumentarium worden toegepast zoals het gunningscriterium en de percelenregeling. Ook kan dan een handreiking met tips en aanbevelingen voor zowel budgethouders als inkopers worden opgesteld. 4.2 MogelijkhedenSocial Return (SR) Bij aanbestedingen boven de wordt een SR-bepaling opgenomen in bestekken. De gemeente wil daarmee dat de investeringen die zij doet naast het gewone rendement ook een concrete opbrengst opleveren voor de maatschappij. Social Return is een logische aanvulling op het Amsterdamse beleid van duurzaam inkopen, waarbij de balans tussen people, planet en profit centraal staat.door een aanbieding te doen verplicht de opdrachtnemer/leverancier zich om een gestelde percentage van de aanneemsom van een opdracht in te zetten ten behoeve van de doelgroep Social Return. Over de concrete en best passende invulling worden na gunning afspraken gemaakt tussen leverancier en het stedelijk Bureau Social Return, binnen de kaders van de aanbesteding. Deze prestatieafspraken maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.social Return heeft in Amsterdam als primair doel arbeidstoeleiding. Doelgroep zijn werkzoekenden (minimaal drie maanden) WWB, WW, NUG, voortijdig schoolverlaters en arbeidsbeperkten WSW, WGA/WIA/WAO, Wajong. Daar waar directe arbeidstoeleiding van doelgroepen (nog) niet aan de orde is, kan gekozen worden voor een alternatieve invulling die andere vormen van sociaal rendement opleveren die aansluiten bij de sociale doelstellingen die de gemeente Amsterdam nastreeft door middel van haar inkoopbeleid. Het ondersteunen van sociale firma s kan één van deze doelstellingen zijn.op korte termijn zijn de meest kansrijk geachte opties: 5

6 Uitbesteden van werkzaamhedenin onderaannemerschap aan sociale firma s Onderdeel van de arrangementen, die met opdrachtnemers/leveranciers in het kader van SR worden afgesproken, kan zijn dat voor een bepaalde waarde werkzaamheden in onderaannemerschap worden uitbesteed aan sociale firma s. Beeld is dat sociale firma`s die zich profileren als buurt of wijkondernemingen hier veel baat bij kunnen hebben. De adviseurs van het Bureau Social Return zullen door middel van de in paragraaf 4.1 genoemde lijst van sociale firma`s, deze optie actief onder de aandacht van opdrachtnemers/leveranciers brengen. Professionele ondersteuning door een opdrachtnemer/leverancier Als met opdrachtnemers/leveranciers afspraken worden gemaakt over de invulling van hun SRverplichtingen, kan ook worden gekeken of zo n (doorgaans) grote leverancier een (doorgaans) kleine sociale firma kan coachen/ondersteunen om tot een verdere professionalisering van het ondernemerschap bij die sociale firma te komen. Een opdrachtnemer/leverancier kan hiertoe nooit worden verplicht. Hij kiest zelf welke invulling het beste bij hem past. Maar hij kan uiteraard wel op deze mogelijkheid worden geattendeerd (of voor worden geënthousiasmeerd). De adviseurs van het Bureau Social Return zullen ook deze optie actief onder de aandacht van opdrachtnemers/ leveranciers brengen. Begeleiden door sociale firma s van specifieke doelgroepen Een opdrachtnemer/leverancier met een social returnverplichting kan ook zelf mensen uit de doelgroep bij hem in de organisatie mee laten doen in de vorm van dagbesteding of als tijdelijke werknemer mits de opdrachtnemer/leverancier daarbij voldoende ontzorgd wordt. Een sociale firma kan hierbij een rol vervullen omdat binnen die organisaties daar veel ervaring mee is. De adviseurs van het Bureau Social Return zullen deze optie actief onder de aandacht van opdrachtnemers/leveranciers brengen. Samenvattend het Stedelijke Bureau Social Return attendeert opdrachtnemers/leveranciers actief op de mogelijkheid van invulling van hun SR-verplichting door: - het inschakelen van een sociale firma van de gemeentelijke lijst als onderaannemer bij een opdracht; - sociale firma`s van de gemeentelijke lijst te begeleiden en adviseren bij het versterken van hun ondernemers- en verkoopvaardigheden - sociale firma`s in te schakelen bij de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt; Verder zal het Bureau Social Return van de gemeente onderzoek laten doen naar verdere ontwikkeling van genoemde opties door een onafhankelijke adviesorganisatie met kennis van leveranciersmarkten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 5. Invulling van een investeringsfonds: een programma Investerenin Sociale Firma`s Een investeringsfonds biedt de mogelijkheid om sociale firma`s te ondersteunen bij het rond krijgen van hun financiering. Behoefte aan financiering bij sociale firma`s Sociale firma`s hebben behoefte aan financiering van voor investeringen waarvan naast een commercieel ook een maatschappelijk rendement wordt verwacht. In gesprekken met sociale firma`s geven zij aan dat er bij de start (of doorstart) van een onderneming vooral behoefte is aan financiering van investeringen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van machines, gebouwen, en voertuigen.als belangrijkste belemmering wordt gemeld dat financiers vaak terughoudend zijn bij het verstrekken van 6

7 kapitaal omdat zij het gebrek aan expertise van ondernemerschap van veel sociale firma`s als een te groot risico zien. Ook particuliere fondsen die al jaren sociale firma`s ondersteunen melden dat sociale firma`s vaak onvoldoende zijn uitgerust om zelf geld uit de markt te halen 4. Op dit punt kan de gemeente een rol vervullen zonder te discrimineren of de markt te veel te beïnvloeden. Naast geduldig groeikapitaal zijn investeringen nodig in opleidingen, coaching en advisering om het commercieel ondernemerschap van de sociale firma`s te versterken. Drie scenario`s voor een investeringsfonds Om de keuze te maken voor de juiste opzet van een investeringsfonds zijn er drie verschillende scenario`s verkend: a) een apart gemeentelijk fonds, In dit scenario wordt, naast de bestaande fondsen, een gemeentefonds voor sociale firma`s opgezet. De gemeente zet zelf de inrichting en organisatie van het fonds op: besturing, formulering van de voorwaarden, beoordeling voor en achteraf, beheer en prestatiemeting worden in overleg met de belangrijkste maatschappelijke partners ingericht.een apart gemeentelijk fonds heeft als belangrijkste nadeel dat de beheerskosten van het fonds in relatie tot de totale omvang van het fondsbudget veel te hoog zullen uitvallen. Tevens is vanuit de praktijk van de sociale firma`s naar voren gebracht dat het instellen van weer een apart fonds, met eigen criteria en voorwaarden, de organisatie van de financiering complexer zal maken. b) een scenario van samenwerking met één of meerdere bestaande particuliere fondsen De idee van dit scenario is dat de gemeente aansluit bij één of meerdere van de bestaande fondsen die financiering verschaffen aan Amsterdamse sociale firma`s.voordeel van samenwerking met particuliere fondsen is dat er geen nieuwe (dure) organisatie hoeft te worden opgezet voor de uitvoering van het fonds. Ook kan direct worden geprofiteerd van de langjarige ervaring die reeds is opgedaan bij particuliere fondsen met het financieren van sociale firma`s. Nadeel van deze samenwerking kan zijn dat over de te ontwikkelen nadere voorwaarden en criteria voor financiering afgestemd moet worden met meerdere partijen. c) een scenario met activiteiten ter versterking van ondernemers expertise In dit scenario worden activiteiten opgenomen ter versterking van de ondernemers expertise bij sociale firma`s. Sociale firma`s worden vanuit het programma ondersteund bij het opstellen van een businesscase en begeleid bij de uitvoering. Sterke kant van dit scenario is dat in samenwerking met de sector heel gericht gewerkt kan worden aan competenties als ondernemers- en verkoopvaardigheden. Resultaat van de verkenning is dat de beste besteding van een investeringsbudget voor sociale firma`s een combinatie is van de twee laatst genoemde scenario`s: een investeringsprogramma sociale firma`s waarbij enerzijds voor financiering wordt aangesloten bij één of meerdere particuliere fondsen en daarnaast activiteiten worden uitgevoerd ter versterking van ondernemersexpertise. Voor deelname aan beide worden nadere criteria en voorwaarden ontwikkeld. Daarbij zal het accent worden gelegd op nieuwe initiatieven om te komen tot sociale firma`s. Van belang is dat er niet alleen plannen worden gemaakt en business cases ontwikkeld maar ook dat sociale firma`s worden bijgestaan door deskundigen op het gebied van financiën of de desbetreffende branches (nonfinancial support). 4 Zie Rapport Passie en Poen van Startfoundation/VSBonds, oktober

8 Voorstel is het beschikbare budget deels te bestemmen voor financiering en deels voor activiteiten ter versterking van de ondernemersexpertise te bestemmen. Omdat het aantal sociale firma`s vooralsnog beperkt is stellen wij voor het budget te verdelen over 2014 en Samenvattend Sociale firma`s hebben behoefte aan financiering van investeringen zoals de aanschaf van machines, gebouwen en voertuigen.als belangrijkste belemmering wordt gemeld dat financiers vaak terughoudend zijn bij het verstrekken van kapitaal van wege het gebrek van veel sociale firma`s aan ondernemersexpertise. Naast geduldig groeikapitaal zijn investeringen nodig in het versterken van de ondernemersexpertise. Een Investeringsprogramma Sociale Firma`s met financiering in samenwerking met één of meerdere particuliere fondsen en activiteiten ter versterking van het ondernemerschap van sociale firma`s is daarvoor de meest geëigende oplossingsrichting. 6. Conclusie en voorstel Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werk. Arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werk bij sociale firma`s kan een besparing opleveren op publieke kosten. Sociale firma s leveren op dit moment een belangrijke bijdrage aan werk en dagbesteding voor kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking. We verwachten dat dat aandeel in de toekomst zal groeien en meer Amsterdammers bij deze ontwikkeling baat zullen hebben. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling en wil ondersteunen waar dat op dit moment mogelijk en haalbaar is. Om de doelstelling te kunnen realiseren steunt Amsterdam alleen sociale firma`s die aannemelijk maken binnen drie jaar bij een zeker aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een voldoende commercieel resultaat behalen. Omdat het met een groter aandeel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lastiger is een hogere commerciële doelstelling te behalen wordt daarbij een bepaalde bandbreedte gehanteerd. Deze bandbreedte houdt in dat bij 50% aan commerciële inkomstenbronnen, niet zijnde subsidies of inkoop van dagbestedingsactiviteiten, het personeelsbestand van de onderneming minimaal 40% uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt moet bestaan. Bij een hoger percentage aan inkomsten uit commerciële activiteiten mag het percentage medewerkers met een met een afstand tot de arbeidsmarkt lager liggen: bij 100% commerciële inkomstenbronnen moet minimaal 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Verder wordt verwacht dat een onderneming eventuele winsten investeert in de verdere ontwikkeling van de sociale firma. In principe komt ieder bedrijf die aan deze eis voldoet in aanmerking voor ondersteuning door Amsterdam. De ervaring die we opdoen kan uiteindelijk leiden tot het verruimen van de doelstelling en uitgangspunten. Voorstel is een praktische invulling te geven aan het inkopen van producten en dienstendoor de gemeente Amsterdam bij sociale firma`s, niet zijnde dagbestedingstrajecten, door: op korte termijn onder de aandacht te brengen bij inkopers en budgethouders van de gemeente van een lijst van sociale firma`s die voldoen aan de definitie, doelstelling en uitgangspunten van de gemeente en aan te geven dat het wenselijk en mogelijk is aankopen van producten en diensten onder de Europese aanbestedingsgrens uit te zetten bij die sociale firma`s; op langere termijn andere instrumenten uit te werken. Hierbij wordt gedacht aan: - het bevorderen dat sociale firma`s bij aankopen van producten en diensten boven de Europese aanbestedingsgrens via een percelenregeling kunnen meedingen; - de inzet van creatief instrumentarium zoals het toepassen van het gunningscriteria; - een handreiking met tips en aanbevelingen voor zowel budgethouders als inkopers; Verder zullen flankerend, via het Stedelijke Bureau Social Return, leveranciers van de gemeente actief worden geattendeerd op de mogelijkheid van invulling van hun SR-verplichting door: 8

9 het inschakelen van een sociale firma van de gemeentelijke lijst als onderaannemer bij een opdracht; sociale firma`s van de gemeentelijke lijst te begeleiden en adviseren bij het versterken van hun ondernemers- en verkoopvaardigheden sociale firma`s in te schakelen bij de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt; Het Bureau Social Return zal onderzoek laten doen naar verdere ontwikkeling van genoemde opties door een onafhankelijke adviesorganisatie met kennis van leveranciersmarkten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wordt er een Investeringsprogramma Sociale Firma`s ontwikkeld waarin: in samenwerking met één of meerdere particuliere investeringsfondsen financiering van investeringen in sociale firma`s in Amsterdam wordt mogelijk gemaakt; in samenwerking met maatschappelijke partners activiteiten worden georganiseerd om de ondernemers expertise van sociale firma`s te versterken; de nadere invulling voor het te besteden bedrag wordt geleverd en nadere criteria en voorwaarden worden ontwikkeld, mede om de rechtmatigheid van de besteding van het budget te borgen; Sociale firma`s, wijkondernemingen en trusts zijn initiatieven, al dan niet voor de buurt die elkaar soms (deels) overlappen en soms aanvullen. Een investeringsprogramma Investeren in Sociale Firma`s sluit naadloos aan bij het programma Vertrouwen in de stad en de bouwstenen zoals beschreven is in de notitie Werken aan Wijken vanaf Het investeringsprogramma kan zo een goede impuls geven aan sociale firma`s die zich positioneren als wijkonderneming. Het programma zal in de eerste vergadering van de Commissie KSZ na de verkiezingen aan de raad worden voorgelegd. 9

B&W. Voordracht voor de collegevergadering van. 27 januari 2015. Werkplan Sociale Firma's

B&W. Voordracht voor de collegevergadering van. 27 januari 2015. Werkplan Sociale Firma's Nummer Directie Dienst BD2014-013524 directie sb dienst werk en inkomen Voordracht voor de collegevergadering van 27 januari 2015 Portefeuille 43/28 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 28 april 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 400);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 28 april 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 400); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 59556 2 juli 2015 Kennisnemen van het Werkplan sociale firma s, vaststellen van de Verordening investeringsfonds sociale firma s Amsterdam en

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging Memo Datum: 15-5-2015 Onderwerp: Ter attentie van: Betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen al dan niet in combinatie met alternatieve aanbestedingsmethoden (afdoening

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

12raad februari 2013

12raad februari 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Geert van Uythoven 040 2083 429 guy@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Principebesluit onderhandse aanbestedingen aan

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg.

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg. Achtergrond informatie bij de Social Return Type producten/diensten waarbij social return wordt toegepast Wmo en zorg Groenvoorziening Schoonmaak Bouw Infrastructurele werken en onderhoud Reintegratiediensten

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Algemeen Hoofdstuk 3 van de Biedingleidraad bevat algemene informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanbestedende Dienst heeft Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD VERGADERING VAN DE REGIORAAD Vergaderdatum: 9 december 2014 Agendapunt : 12 Voorstelnummer: 2014/036-2 Onderwerp: Aanpassing Notitie Inkoop en Aanbesteden Stadsregio Amsterdam 2014 en vaststelling maximumtarief

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein 2014 1 Agenda Voorstellen Samenwerken Verschil publieke en private klant Inkoop en aanbestedingen in vogelvlucht Het inkoop

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

SROI in Veenendaal. - Het Kader

SROI in Veenendaal. - Het Kader SROI in Veenendaal - Het Kader Juni 2013 2 Samenvatting In de visie van het gemeentebestuur van Veenendaal staat participatie centraal. Een manier om hier aan bij te dragen is de invoering van Social Return

Nadere informatie

Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân. Donderdag 26 september 2013

Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân. Donderdag 26 september 2013 Zaken doen met uw gemeente in Noord-Oost Fryslân Donderdag 26 september 2013 Programma 19.30 uur: Opening door Henri Geursen, voorzitter ONOF 19.45 uur: Presentatie Zaken doen met de overheid door Marc

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL De Europese regelgeving Voor de overheid gelden Europese richtlijnen inzake aanbestedingen: de zogenaamde richtlijnen voor overheidsopdrachten. Doel

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Presentatie Social Return en de Aanbestedingswet Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

CERTIFICATEN EN KEURMERKEN. PIANOo 1 december 2014

CERTIFICATEN EN KEURMERKEN. PIANOo 1 december 2014 CERTIFICATEN EN KEURMERKEN PIANOo 1 december 2014 MKB- vriendelijk 2 HET PROGRAMMA 12:00 12:30 Inloop 12:30 13:15 Welkom Certificaten en keurmerken: de juridische aspecten (Jacobien Muntz-Beekhuis, PIANOo)

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren 2013 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Inkoophandboek 1.3 Tenderned 1.4 Nastreven van regionale inkoopsamenwerking 1.5

Nadere informatie

Presentatie Inkoop en aanbestedingen. Evert Visser Inkoopadviseur

Presentatie Inkoop en aanbestedingen. Evert Visser Inkoopadviseur Presentatie Inkoop en aanbestedingen Evert Visser Inkoopadviseur Aanleiding 1. Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet 2012 in werking getreden. 2. Het inkoopbeleid is aangepast en goedgekeurd

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid 28 juni 2012 Inleiding 1. Praktijkgericht onderzoek 2. Sociaal in het

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Stappenplan inkoop gemeente Heusden

Stappenplan inkoop gemeente Heusden Stappenplan inkoop 2017-2018 gemeente Heusden Inleiding De doelstellingen uit het huidige inkoopbeleid zijn nog steeds actueel. De gemeente Heusden wil het inkoopbeleid verder doorontwikkelen naar een

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Per 1 januari 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014 What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen 2014 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitganspunten SROI gemeente Vianen... 3

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Nota Inkoopbeleid 2013

Nota Inkoopbeleid 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Gemeentelijke Doelstellingen... 3 3 Juridische uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen juridisch kader... 5 3.2 Uniforme documenten... 5 3.3 Algemene beginselen bij inkoop... 6 3.4 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp Inleiding Er zijn zeven onderdelen van het Sociaal Domein waarop in 2016 een aanbesteding/inkoop gedaan moet worden. Een van deze onderdelen is de hulp bij het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven Financiën, Dienstverlening & Organisatie Raadsnummer 11R4205 Inboeknummer 11bst00169 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 11.05.651 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

gemeente BUPIISSIim 11

gemeente BUPIISSIim 11 gemeente BUPIISSIim 11 Oplegnotitie Inkoopbeleid Brunssum 2014 Registratiekenmerk 444478 Gemeenteblad nr. 2013/69 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd in het kader van de uitvoering

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Drimmelen Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 6 oktober 2011 1/8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor inkopen & aanbesteden 1.1 Aanleiding 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Sociaal Impact Dashboard

Sociaal Impact Dashboard Sociaal Impact Dashboard Routekaart naar een inzichtelijke maatschappelijke impact Expert Sessie ROZ 22 mei 2017 Patrick de Lange Tel: 06 5198 7577 Wat gaan we doen? 1. Plaatsbepaling sociale firma s in

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK PIANOo, 27 september 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Amsterdam Agenda Beleidsintroductie Social return in het inkoopproces Social return

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie