Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Barte (BSO) Dominee Veenweg 10a 8456 HR DE KNIPE Registratienummer

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Barte (BSO) Dominee Veenweg 10a 8456 HR DE KNIPE Registratienummer 148505120"

Transcriptie

1 Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Barte (BSO) Dominee Veenweg 10a 8456 HR DE KNIPE Registratienummer Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

2 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 4 Pedagogisch klimaat... 4 Personeel en groepen... 5 Inspectie-items... 7 Gegevens voorziening... 9 Gegevens toezicht... 9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 10

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit: Een bureauonderzoek van verkregen documenten; Een locatiebezoek. Daarnaast heeft de toezichthouder mail contact gehad met de houder. Beschouwing Op verzoek van de Gemeente Heerenveen heeft er op 10 augustus 2015 een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden door GGD Fryslân, op basis van risico gestuurd toezicht bij Buitenschoolse opvang De Barte te De Knipe. Bij een inspectie op basis van risico gestuurd toezicht worden niet alle onderdelen beoordeeld, het gaat met name om de uitvoering van de praktijk. Buitenschoolse opvang De Barte is onderdeel van Kinderwoud B.V. Naast buitenschoolse opvang biedt Kinderwoud ook dagopvang, peuteropvang en gastouderopvang aan. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw dat bestaat uit een dorpshuis, basisscholen, gymzaal, buitenschoolse opvang, dagopvang voor ouderen en een ruimte voor de dorpskrant. De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over twee ruimtes in het multifunctionele gebouw; een groepsruimte die ook door de peuterspeelzaal wordt gebruikt en een speellokaal. Als buitenspeelterrein wordt het schoolplein gebruikt en het speelveld "stoer", waar kinderen onder andere kunnen voetballen. Inspectiegeschiedenis De afgelopen jaren hebben de volgende inspectie plaatsgevonden: 25 oktober 2012; risico gestuurd toezicht. Geen tekortkomingen geconstateerd. 9 april 2013; risico gestuurd toezicht. Geen tekortkomingen geconstateerd. 25 oktober 2012; risico gestuurd toezicht. Geen tekortkomingen geconstateerd. Inspectiebevindingen Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Advies aan College van B&W Geen handhaving. 3 van 10

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid wordt aan de pedagogische praktijk getoetst. Kinderwoud werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan, een algemeen werkplan per opvangsoort en ter aanvulling hierop het document "Locatie specifieke bijlage", welke van BSO De Barte digitaal is ontvangen en ingezien. Pedagogische praktijk Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen ( Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: Het waarborgen van emotionele veiligheid; Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op locatie beoordeeld. Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden op 10 augustus en 20 augustus Tijdens het inspectiebezoek van 10 augustus waren er 5 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht werkzaam. Tijdens het inspectiebezoek van 20 augustus waren er 22 kinderen aanwezig en 3 beroepskrachten en een vrijwilligster werkzaam. De observatie heeft plaats gevonden tijdens een tafelmoment en buitenspelen. Conclusie: De beroepskrachten handelen volgens de vier competenties uit de Wet kinderopvang zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan, het werkplan en de locatie specifieke bijlage. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw H. de Wal, clustermanager) Interview anderen (beroepskrachten) Observaties (Tijdens vrij spel en buitenspelen) Pedagogisch werkplan (Locatie specifieke bijlage ontvangen op 18 augustus 2015). 4 van 10

5 Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Op 1 maart 2013 is er gestart met continue screening in de kinderopvang. Medewerkers in de kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen. Vrijwilligers en stagiaires kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het systeem van continue screening. Door een wetswijziging die op 1 juli 2013 inwerking is getreden, is daarom geregeld dat deze medewerkers iedere twee jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen. De Verklaringen omtrent gedrag (VOG's) van de 3 vaste beroepskrachten, 3 vaste invalkrachten, 2 stagiaires en de vrijwilligster zijn ingezien. Conclusie: De toezichthouder constateert dat de verklaringen omtrent gedrag voldoen aan de gestelde wettelijke criteria. Passende beroepskwalificatie Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties. De diploma's van de 3 vaste beroepskrachten en de 3 vaste invalkrachten zijn ingezien. Conclusie: Uit de toetsing is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO Kinderopvang. Opvang in groepen Een basisgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste groepsruimte. Er wordt gewerkt met twee groepen. Voor de kinderen tot 8 jaar vindt het eet- en drink moment plaats in de groepsruimte die gedeeld wordt met de peuterspeelzaal. De kinderen van 8 jaar en ouder hebben een eet- en drinkmoment aan een uitklapbare tafel in de speelhal. De indeling van de twee groepen wordt, aan de hand van kleuren, inzichtelijk gemaakt in de agenda. Wanneer er niet meer dan 20 kinderen aanwezig zijn worden de twee groepen samengevoegd en is het eet- en drink moment voor alle kinderen in de groepsruimte. Dit was gedurende de vakantieperiode ook het geval. Conclusie: De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de getoetste criteria in en op het gebied van de opvang in groepen. 5 van 10

6 Beroepskracht-kindratio Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om maximaal 3 uur af te wijken betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag. Ten tijde van de observaties werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan; er waren op 10 augustus 5 kinderen aanwezig die begeleid werden door 1 beroepskracht en op 20 augustus waren er 22 kinderen aanwezig die begeleid werden door 3 beroepskrachten en een vrijwilligster. De toezichthouder heeft de presentielijsten en roosters ingezien op de locatie (week 28 t/m 34). Uit een steekproef van de presentielijsten en de roosters en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang. Uit het rooster, de presentielijsten en het interview met de beroepskrachten blijkt dat er geen sprake is van afwijken van de beroepskracht-kindratio. Conclusie: De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de beroepskracht-kindratio. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw H. de Wal, clustermanager) Interview anderen (beroepskrachten) Verklaringen omtrent het gedrag ( VOG s beroepskrachten ontvangen op 18 augustus 2015, VOG vrijwilligster ontvangen op 24 augustus 2015) Diploma's beroepskrachten (ontvangen op 18 augustus 2015) Presentielijsten (agenda week 28 t/m 34 ingezien op de locatie) Personeelsrooster (week 28 t/m 34 ingezien op de locatie en ontvangen op 10 augustus 2015). 6 van 10

7 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en Opvang in groepen Ieder kind behoort bij een basisgroep. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 7 van 10

8 De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en OF De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en OF De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 8 van 10

9 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : De Barte Website : Aantal kindplaatsen : 40 Gegevens houder Naam houder : Kinderwoud Kinderopvang Adres houder : Trambaan 1e Postcode en plaats : 8441 BH HEERENVEEN Website : KvK nummer : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Fryslân Adres : Postbus 612 Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw K. Wilpshaar Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Heerenveen Adres : Postbus Postcode en plaats : 8440 GA HEERENVEEN Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 10

10 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 10 van 10

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg 33 8453 XC ORANJEWOUD Registratienummer 224507229 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Brederostraat (BSO) Brederostraat 20 8913 HG LEEUWARDEN Registratienummer 110539205 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Mearkelan (BSO) Van Haersmasingel GB OENTSJERK Registratienummer

Inspectierapport BSO Mearkelan (BSO) Van Haersmasingel GB OENTSJERK Registratienummer Inspectierapport BSO Mearkelan (BSO) Van Haersmasingel 6 9062 GB OENTSJERK Registratienummer 228552928 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 02-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer

Inspectierapport Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer Inspectierapport Albertine Agnesschool (BSO) Prins Bernhardweg 33 8453 XC ORANJEWOUD Registratienummer 224507229 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 08-12-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte EB DRONRYP Registratienummer

Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte EB DRONRYP Registratienummer Inspectierapport BSO It Anker (BSO) Quaestiusstrjitte 15 9035 EB DRONRYP Registratienummer 153163732 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Menameradiel Datum inspectie: 24-10-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Vredeman de Vriesstraat (BSO) Vredeman de Vriesstraat BP LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Vredeman de Vriesstraat (BSO) Vredeman de Vriesstraat BP LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Vredeman de Vriesstraat (BSO) Vredeman de Vriesstraat 21 8921 BP LEEUWARDEN Registratienummer 150206999 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Idzerdastins (BSO) Idzerdastins AG LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Idzerdastins (BSO) Idzerdastins AG LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Idzerdastins (BSO) Idzerdastins 57 8925 AG LEEUWARDEN Registratienummer 230369595 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 12-10-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol 38 8446 EZ HEERENVEEN Registratienummer 888804751 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 03-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Bosplaats (BSO) Schoterplein RP HEERENVEEN Registratienummer

Inspectierapport De Bosplaats (BSO) Schoterplein RP HEERENVEEN Registratienummer Inspectierapport De Bosplaats (BSO) Schoterplein 23 8448 RP HEERENVEEN Registratienummer 429808112 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 18-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne De Kei (BSO) De Kei 2A 8918 AZ LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne De Kei (BSO) De Kei 2A 8918 AZ LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne De Kei (BSO) De Kei 2A 8918 AZ LEEUWARDEN Registratienummer 205073918 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 23-06-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Swetten (BSO) Brouwerssingel 3 9201 VB DRACHTEN Registratienummer 205448926

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Swetten (BSO) Brouwerssingel 3 9201 VB DRACHTEN Registratienummer 205448926 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Swetten (BSO) Brouwerssingel 3 9201 VB DRACHTEN Registratienummer 205448926 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Wester (BSO) Telemannstraat CC Leeuwarden Registratienummer

Inspectierapport BSO De Wester (BSO) Telemannstraat CC Leeuwarden Registratienummer Inspectierapport BSO De Wester (BSO) Telemannstraat 13 8915 CC Leeuwarden Registratienummer 143891285 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-12-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Akkrum (KDV) De Stringen HA AKKRUM Registratienummer

Inspectierapport KDV Akkrum (KDV) De Stringen HA AKKRUM Registratienummer Inspectierapport KDV Akkrum (KDV) De Stringen 5 8491 HA AKKRUM Registratienummer 352790738 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 20-10-2016 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Cornelis Trooststraat (BSO) Cornelis Trooststraat BR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Cornelis Trooststraat (BSO) Cornelis Trooststraat BR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Cornelis Trooststraat (BSO) Cornelis Trooststraat 31 8932 BR LEEUWARDEN Registratienummer 589731221 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Kalverdijkje (BSO) Kalverdijkje 76C 8924 JJ LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Kalverdijkje (BSO) Kalverdijkje 76C 8924 JJ LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Kalverdijkje (BSO) Kalverdijkje 76C 8924 JJ LEEUWARDEN Registratienummer 466880601 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 17-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 196335085 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 16-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Goutum (IKC) (BSO) Buorren BB Goutum Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Goutum (IKC) (BSO) Buorren BB Goutum Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Goutum (IKC) (BSO) Buorren 13 9084 BB Goutum Registratienummer 165400869 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 22-12-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Mildam (BSO) Schoterlandseweg KD MILDAM Registratienummer

Inspectierapport Mildam (BSO) Schoterlandseweg KD MILDAM Registratienummer Inspectierapport Mildam (BSO) Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM Registratienummer 109732789 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 13-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Johan de Walestraat (BSO) Johan de Walestraat XB LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Johan de Walestraat (BSO) Johan de Walestraat XB LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Johan de Walestraat (BSO) Johan de Walestraat 1 8921 XB LEEUWARDEN Registratienummer 125918173 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Bachstraat (BSO) Bachstraat ES LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Bachstraat (BSO) Bachstraat ES LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Bachstraat (BSO) Bachstraat 61 8916 ES LEEUWARDEN Registratienummer 168476940 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 26-10-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Glinswei (BSO) Glinswei CB LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Glinswei (BSO) Glinswei CB LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Glinswei (BSO) Glinswei 4 8939 CB LEEUWARDEN Registratienummer 224312662 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 26-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker AC Ureterp Registratienummer

Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker AC Ureterp Registratienummer Inspectierapport Leaf (BSO) Foareker 54 9247 AC Ureterp Registratienummer 258398553 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 03-08-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Speeldoos (BSO) Jancko Douwamastraat BK Sneek Registratienummer

Inspectierapport BSO De Speeldoos (BSO) Jancko Douwamastraat BK Sneek Registratienummer Inspectierapport BSO De Speeldoos (BSO) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK Sneek Registratienummer 186512259 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie: 15-12-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilânsgrien TB Earnewâld Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilânsgrien TB Earnewâld Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilânsgrien 41 9264 TB Earnewâld Registratienummer 575381723 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 10-07-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer

Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer Inspectierapport Eb en Vloed (BSO) Oranjeweg 30 9161 CC HOLLUM Registratienummer 554591856 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 29-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Fonteinstraat (BSO) Fonteinstraat CX LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Fonteinstraat (BSO) Fonteinstraat CX LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sinne Fonteinstraat (BSO) Fonteinstraat 16 8913 CX LEEUWARDEN Registratienummer 346821150 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Lytse Pykjes (BSO) Woudweg RN NOARDBURGUM Registratienummer

Inspectierapport De Lytse Pykjes (BSO) Woudweg RN NOARDBURGUM Registratienummer Inspectierapport De Lytse Pykjes (BSO) Woudweg 18 9257 RN NOARDBURGUM Registratienummer 180446290 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 15-12-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag Buitenschoolse opvang Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN DRACHTEN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag Buitenschoolse opvang Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN DRACHTEN Registratienummer Inspectierapport Vandaag Buitenschoolse opvang Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer 3 9205 BN DRACHTEN Registratienummer 189828912 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Vandaag, locatie Naturij (BSO) Oude Slingeweg WS Drachten Registratienummer

Inspectierapport BSO Vandaag, locatie Naturij (BSO) Oude Slingeweg WS Drachten Registratienummer Inspectierapport BSO Vandaag, locatie Naturij (BSO) Oude Slingeweg 4 9204 WS Drachten Registratienummer 215638773 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 19-09-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Achlum (BSO) Dorpsstraat 4a b 8806 KT ACHLUM Registratienummer

Inspectierapport BSO Achlum (BSO) Dorpsstraat 4a b 8806 KT ACHLUM Registratienummer Inspectierapport BSO Achlum (BSO) Dorpsstraat 4a b 8806 KT ACHLUM Registratienummer 189929613 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Franekeradeel Datum inspectie: 21-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK DRACHTEN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK DRACHTEN Registratienummer Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard 19 9204 CK DRACHTEN Registratienummer 448159880 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 29-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn PSZ Nieuwstraat (PSZ) Nieuwstraat GC DE BLESSE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn PSZ Nieuwstraat (PSZ) Nieuwstraat GC DE BLESSE Registratienummer Inspectierapport Doomijn PSZ Nieuwstraat (PSZ) Nieuwstraat 2 8397 GC DE BLESSE Registratienummer 191897735 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 19-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Prins Johan Frisoschool (BSO) Grettingalaan ZA Harlingen Registratienummer

Inspectierapport Prins Johan Frisoschool (BSO) Grettingalaan ZA Harlingen Registratienummer Inspectierapport Prins Johan Frisoschool (BSO) Grettingalaan 43 8862 ZA Harlingen Registratienummer 117015799 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 11-07-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur Rottevalle (BSO) Nije Buorren TJ ROTTEVALLE Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur Rottevalle (BSO) Nije Buorren TJ ROTTEVALLE Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur Rottevalle (BSO) Nije Buorren 3 9221 TJ ROTTEVALLE Registratienummer 426564959 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras GH LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras GH LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport KDV Speelweide (KDV) Raaigras 26 8935 GH LEEUWARDEN Registratienummer 236394228 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 07-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH OPEINDE Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH OPEINDE Registratienummer Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH OPEINDE Registratienummer 776840745 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 20-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting 5 9202 LC Drachten Registratienummer 606859810 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 16-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilansgrien TB EARNEWALD Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilansgrien TB EARNEWALD Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Earnewâld (BSO) Eilansgrien 41 9264 TB EARNEWALD Registratienummer 575381723 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 11-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport De Arebaar (BSO) Hartman Sannesstraat 7a 9076 EB ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer

Inspectierapport De Arebaar (BSO) Hartman Sannesstraat 7a 9076 EB ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer Inspectierapport De Arebaar (BSO) Hartman Sannesstraat 7a 9076 EB ST.-ANNAPAROCHIE Registratienummer 209792073 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: het Bildt Datum inspectie: 10-10-2016

Nadere informatie

Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Franekeradeel Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Franekeradeel Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Inspectierapport Kinderopvang "De Poartepleats" (KDV en BSO) Deersum 2 8806 KS ACHLUM Registratienummer 970845704 (KDV) Registratienummer 227031180 (BSO) Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH Opeinde Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH Opeinde Registratienummer Inspectierapport Vandaag - locatie ONT Opeinde (BSO) Healwei 2a 9218 RH Opeinde Registratienummer 776840745 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 05-09-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg VW NOARDBURGUM Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg VW NOARDBURGUM Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard CK Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag - locatie Montessori (BSO) Dollard 19 9204 CK Drachten Registratienummer 448159880 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 26-06-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Eb en Vloed (KDV) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer

Inspectierapport Eb en Vloed (KDV) Oranjeweg CC HOLLUM Registratienummer Inspectierapport Eb en Vloed (KDV) Oranjeweg 30 9161 CC HOLLUM Registratienummer 169741011 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 28-06-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate GX OENTSJERK Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate GX OENTSJERK Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate 23 9062 GX OENTSJERK Registratienummer 166849728 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Mandehof (BSO) Mandehof BG Noordwolde Registratienummer

Inspectierapport Doomijn BSO Mandehof (BSO) Mandehof BG Noordwolde Registratienummer Inspectierapport Doomijn BSO Mandehof (BSO) Mandehof 17 8391 BG Noordwolde Registratienummer 125104121 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 14-09-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat AC IJLST Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat AC IJLST Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat 3 8651 AC IJLST Registratienummer 184357007 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Langelaan 4a 9231 EN SURHUISTERVEEN Registratienummer

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Langelaan 4a 9231 EN SURHUISTERVEEN Registratienummer Inspectierapport De Boomhut (BSO) Langelaan 4a 9231 EN SURHUISTERVEEN Registratienummer 230302245 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen Datum inspectie: 25-11-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat RK Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat RK Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag - Locatie VV Drachten Peppel (BSO) Gauke Boelensstraat 101 9203 RK Drachten Registratienummer 713894775 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kideo Drachten (KDV) Splitting 5 9202 LC DRACHTEN Registratienummer 606859810 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 25-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn PSZ Kerkeweg (PSZ) Kerkeweg 10b 8485 JJ MUNNEKEBUREN

Inspectierapport Doomijn PSZ Kerkeweg (PSZ) Kerkeweg 10b 8485 JJ MUNNEKEBUREN Inspectierapport Doomijn PSZ Kerkeweg (PSZ) Kerkeweg 10b 8485 JJ MUNNEKEBUREN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 11-12-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer BN Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport & Cultuur locatie De Trisken (BSO) Dorsvloer 3 9205 BN Drachten Registratienummer 189828912 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Grote Vuurvlinder (KDV) Grote vuurvlinder 2b 8472 CH Wolvega Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Grote Vuurvlinder (KDV) Grote vuurvlinder 2b 8472 CH Wolvega Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Grote Vuurvlinder (KDV) Grote vuurvlinder 2b 8472 CH Wolvega Registratienummer 178645783 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Sport & Cultuur De Waring (BSO) De Excelsior DD DRACHTEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Sport & Cultuur De Waring (BSO) De Excelsior DD DRACHTEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Sport & Cultuur De Waring (BSO) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN Registratienummer 829252836 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland

Nadere informatie

Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg CC HOLLUM

Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg CC HOLLUM Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg 30 9161 CC HOLLUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 28-06-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 03-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Slagharen (BSO) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 208315329

Inspectierapport Kindcentrum Slagharen (BSO) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 208315329 Inspectierapport Kindcentrum Slagharen (BSO) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 208315329 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 03-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Albertina Agnes (KDV) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer

Inspectierapport Peuteropvang Albertina Agnes (KDV) Prins Bernhardweg XC ORANJEWOUD Registratienummer Inspectierapport Peuteropvang Albertina Agnes (KDV) Prins Bernhardweg 33 8453 XC ORANJEWOUD Registratienummer 171169001 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg JA BUREN FR

Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg JA BUREN FR Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 30-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief.

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 24-06-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn PSZ Grote Vuurvlinder (PSZ) Grote Vuurvlinder 2b 8472 CH WOLVEGA

Inspectierapport Doomijn PSZ Grote Vuurvlinder (PSZ) Grote Vuurvlinder 2b 8472 CH WOLVEGA Inspectierapport Doomijn PSZ Grote Vuurvlinder (PSZ) Grote Vuurvlinder 2b 8472 CH WOLVEGA Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 10-12-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer

Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr BB Harlingen Registratienummer Inspectierapport Het Baken (KDV) J v Oldenbarneveltstr 4 8862 BB Harlingen Registratienummer 203193258 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 22-03-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Poortje (BSO) Berglaan 10 4634VH WOENSDRECHT Registratienummer 103151734

Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Poortje (BSO) Berglaan 10 4634VH WOENSDRECHT Registratienummer 103151734 Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Poortje (BSO) Berglaan 10 4634VH WOENSDRECHT Registratienummer 103151734 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum "Dikkertje Dap" (BSO) Langewijk 184 7701AK DEDEMSVAART Registratienummer 137532982

Inspectierapport Kindercentrum Dikkertje Dap (BSO) Langewijk 184 7701AK DEDEMSVAART Registratienummer 137532982 Inspectierapport Kindercentrum "Dikkertje Dap" (BSO) Langewijk 184 7701AK DEDEMSVAART Registratienummer 137532982 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Bijenkorf (BSO) Cyclamenstraat DR HEERENVEEN Registratienummer

Inspectierapport De Bijenkorf (BSO) Cyclamenstraat DR HEERENVEEN Registratienummer Inspectierapport De Bijenkorf (BSO) Cyclamenstraat 1 8441 DR HEERENVEEN Registratienummer 990697496 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 10-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Giraffe Hûske (KDV en BSO) Dringelstrjitte CR AKKRUM Registratienummer KDV Registratienummer BSO

Inspectierapport 't Giraffe Hûske (KDV en BSO) Dringelstrjitte CR AKKRUM Registratienummer KDV Registratienummer BSO Inspectierapport 't Giraffe Hûske (KDV en BSO) Dringelstrjitte 9 8491 CR AKKRUM Registratienummer KDV 780269925 Registratienummer BSO 529768483 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Villa Emilia (BSO) Ieborchpaed AR LEKKUM Registratienummer

Inspectierapport BSO Villa Emilia (BSO) Ieborchpaed AR LEKKUM Registratienummer Inspectierapport BSO Villa Emilia (BSO) Ieborchpaed 6 9081 AR LEKKUM Registratienummer 203675174 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 11-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Friese Meren Datum inspectie: 23-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: HEERENVEEN Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport O&Ki kindercentrum (BSO) Asserstraat 33b 9461GB GIETEN Registratienummer 230238567

Inspectierapport O&Ki kindercentrum (BSO) Asserstraat 33b 9461GB GIETEN Registratienummer 230238567 Inspectierapport O&Ki kindercentrum (BSO) Asserstraat 33b 9461GB GIETEN Registratienummer 230238567 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 31-03-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN

Inspectierapport De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Inspectierapport De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 06-10-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Wildenhorst (BSO) Sloterweg VB BADHOEVEDORP Registratienummer

Inspectierapport BSO De Wildenhorst (BSO) Sloterweg VB BADHOEVEDORP Registratienummer Inspectierapport BSO De Wildenhorst (BSO) Sloterweg 301 1171VB BADHOEVEDORP Registratienummer 569673896 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 10-09-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat AX RAAMSDONKSVEER Registratienummer

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat AX RAAMSDONKSVEER Registratienummer Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 4 4941AX RAAMSDONKSVEER Registratienummer 628194675 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Geertruidenberg Datum inspectie: 11-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Zwaluwnest (BSO) Darthuizerberg 133 3825BN AMERSFOORT Registratienummer 139110082

Inspectierapport Het Zwaluwnest (BSO) Darthuizerberg 133 3825BN AMERSFOORT Registratienummer 139110082 Inspectierapport Het Zwaluwnest (BSO) Darthuizerberg 133 3825BN AMERSFOORT Registratienummer 139110082 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectie: 30-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Klokhuis Oost 1 (BSO) Top Naeffstraat 28 4207MT GORINCHEM Registratienummer 170142978

Inspectierapport Klokhuis Oost 1 (BSO) Top Naeffstraat 28 4207MT GORINCHEM Registratienummer 170142978 Inspectierapport Klokhuis Oost 1 (BSO) Top Naeffstraat 28 4207MT GORINCHEM Registratienummer 170142978 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: GORINCHEM Datum inspectie: 13-01-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang de Bistebus (BSO) Lauermanstraat 21b 9251 AX BURGUM Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang de Bistebus (BSO) Lauermanstraat 21b 9251 AX BURGUM Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang de Bistebus (BSO) Lauermanstraat 21b 9251 AX BURGUM Registratienummer 227442088 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate GX OENTSJERK Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate GX OENTSJERK Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Mearkelân (KDV) Frisiastate 23 9062 GX OENTSJERK Registratienummer 166849728 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Regenboog (BSO) Reinaartpad 1 3813KM AMERSFOORT Registratienummer 123696070

Inspectierapport De Regenboog (BSO) Reinaartpad 1 3813KM AMERSFOORT Registratienummer 123696070 Inspectierapport De Regenboog (BSO) Reinaartpad 1 3813KM AMERSFOORT Registratienummer 123696070 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 22-06-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Harkelein (KDV) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 804140194

Inspectierapport Kindercentrum Harkelein (KDV) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 804140194 Inspectierapport Kindercentrum Harkelein (KDV) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 804140194 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen Datum inspectie: 25-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Hooiberg (BSO) Vinckenweg 91 7671PN VRIEZENVEEN Registratienummer 206783127

Inspectierapport BSO De Hooiberg (BSO) Vinckenweg 91 7671PN VRIEZENVEEN Registratienummer 206783127 Inspectierapport BSO De Hooiberg (BSO) Vinckenweg 91 7671PN VRIEZENVEEN Registratienummer 206783127 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Twenterand Datum inspectie: 07-09-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199

Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199 Inspectierapport Buitenschoolse opvang It Fûgelnêst (BSO) Binnendijk 13 8723 CV KOUDUM Registratienummer 769165199 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat BR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Speelleergroep Sinne Pieter Feddesstraat (KDV) Pieter Feddesstraat 2 8921 BR LEEUWARDEN Registratienummer 532524652 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Het Baken (BSO) Johan van Oldenbarneveltstraat 4 8862 BB HARLINGEN Registratienummer 145209532

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Het Baken (BSO) Johan van Oldenbarneveltstraat 4 8862 BB HARLINGEN Registratienummer 145209532 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Het Baken (BSO) Johan van Oldenbarneveltstraat 4 8862 BB HARLINGEN Registratienummer 145209532 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt CG ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Belle Fleur (BSO) Markt 98 4875CG ETTEN-LEUR Registratienummer 175056225 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 20-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Casca BSO Mambo 8+ (BSO) Van der Waalslaan 33A 2105TC HEEMSTEDE Registratienummer

Inspectierapport Casca BSO Mambo 8+ (BSO) Van der Waalslaan 33A 2105TC HEEMSTEDE Registratienummer Inspectierapport Casca BSO Mambo 8+ (BSO) Van der Waalslaan 33A 2105TC HEEMSTEDE Registratienummer 220746941 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemstede Datum inspectie: 04-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Noorderlicht (BSO) F Domela Nieuwenhuisstr WC Harlingen Registratienummer

Inspectierapport Noorderlicht (BSO) F Domela Nieuwenhuisstr WC Harlingen Registratienummer Inspectierapport Noorderlicht (BSO) F Domela Nieuwenhuisstr 81 8862 WC Harlingen Registratienummer 513178612 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Harlingen Datum inspectie: 23-05-2017

Nadere informatie

Inspectierapport 't Eerste Stapje (BSO) Hooghoutseweg 3 5074NA BIEZENMORTEL Registratienummer 223421455

Inspectierapport 't Eerste Stapje (BSO) Hooghoutseweg 3 5074NA BIEZENMORTEL Registratienummer 223421455 Inspectierapport 't Eerste Stapje (BSO) Hooghoutseweg 3 5074NA BIEZENMORTEL Registratienummer 223421455 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Haaren Datum inspectie: 09-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag KDV Suderhiem (KDV) 't Suderhiem HS Drachten Registratienummer

Inspectierapport Vandaag KDV Suderhiem (KDV) 't Suderhiem HS Drachten Registratienummer Inspectierapport Vandaag KDV Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS Drachten Registratienummer 398215923 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-07-2017

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg BK ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg BK ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport BSO de Klokbeker (BSO) IJsselcentraleweg 65 8014BK ZWOLLE Registratienummer 572862738 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 26-09-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Switchkids (BSO) Beneluxlaan 4 5283HD BOXTEL Registratienummer 588092137

Inspectierapport Switchkids (BSO) Beneluxlaan 4 5283HD BOXTEL Registratienummer 588092137 Inspectierapport Switchkids (BSO) Beneluxlaan 4 5283HD BOXTEL Registratienummer 588092137 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Boxtel Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Bernewrâld (KDV) Haedstrjitte SN REDUZUM Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Bernewrâld (KDV) Haedstrjitte SN REDUZUM Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Bernewrâld (KDV) Haedstrjitte 29 9008 SN REDUZUM Registratienummer 158093471 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 13-01-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer 260761357 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 08-05-2017

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat AC IJlst Registratienummer

Inspectierapport BSO De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat AC IJlst Registratienummer Inspectierapport BSO De Speelboom (BSO) Wilhelminastraat 3 8651 AC IJlst Registratienummer 184357007 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie: 30-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Theresiaschool (BSO) Gregoriuslaan 4 3723KR BILTHOVEN Registratienummer 149232603

Inspectierapport De Theresiaschool (BSO) Gregoriuslaan 4 3723KR BILTHOVEN Registratienummer 149232603 Inspectierapport De Theresiaschool (BSO) Gregoriuslaan 4 3723KR BILTHOVEN Registratienummer 149232603 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: De Bilt Datum inspectie: 08-12-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Jagershof (BSO) Diamantstoep SP ASSEN Registratienummer

Inspectierapport De Jagershof (BSO) Diamantstoep SP ASSEN Registratienummer Inspectierapport De Jagershof (BSO) Diamantstoep 4 9403SP ASSEN Registratienummer 559689913 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 23-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie