T G Halfjaarbericht juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T G Halfjaarbericht juni 2007"

Transcriptie

1 T G Halfjaarbericht juni 2007

2 Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die de ontwikkeling en het behoud van natuur, milieu en bos bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur en landschapsontwikkeling, duurzaam bouwen en milieutechnologie. Het fonds heeft de officiële status van groene instelling, waardoor beleggers een fiscaal voordeel hebben van maximaal 2,5%. Triodos Groenfonds is in 1990 door Triodos Bank opgericht als Biogrond Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfonds. Het fonds is een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij met een open end structuur. Triodos Fonds Management bv heeft op 14 juli 2006 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (afm) verkregen. Triodos Groenfonds nv is aangemeld bij de afm. Op 7 juli 2007 is Triodos Groenfonds begonnen aan de allergrootste marketingcampagne in de historie van het fonds. Met televisiespotjes rondom de uitzendingen ten behoeve van Live Earth Day, met posters in abri s door heel Nederland en de gebruikelijke radioreclames en gedrukte advertenties is aandacht gevraagd voor de grote behoefte aan nieuw vermogen van het fonds. Dat is belangrijk, omdat het aantal uitstaande aandelen van Triodos Groenfonds in het eerste halfjaar van 2007 daalde met 4,8%. Nieuwe instroom is meestal lager in de eerste maanden van het kalenderjaar door seizoenseffecten in verband met de peildatum voor de inkomstenbelasting van 31 december. Op deze datum wordt gekeken hoeveel vermogen een belastingplichtige groen heeft belegd, wat voor beleggers reden is om kort voor die datum te beleggen in het fonds en niet direct erna. Bovendien is in de eerste helft van 2007 geen marketingcampagne gevoerd. De netto daling van het aantal uitstaande aandelen is echter ook veroorzaakt door het negatieve rendement van het fonds. Het rendement van het fonds stond in de verslagperiode onder druk door de stijging van de kapitaalmarktrente. Deze stijging bedroeg ongeveer 0,6% (eerste halfjaar ,8%) over de verslagperiode. Het fondsvermogen bedraagt op 30 juni 2007 eur 455,4 miljoen, een daling van eur 37,4 miljoen of 7,6% ten opzichte van 31 december Het resultaat over de eerste zes maanden van 2007 bedraagt eur 4,9 miljoen negatief. Dat is eur 6,7 miljoen hoger dan het resultaat over het eerste halfjaar van De stijging van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006 is vooral het gevolg van de niet-gerealiseerde waardeverandering van de leningen. Deze hangt direct samen met de geringere stijging van de kapitaalmarktrente in het eerste halfjaar van 2007 ten opzichte van de stijging van de kapitaalmarktrente in het eerste halfjaar van De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt per 30 juni 2007 eur 55,00. Dit is een daling van 1,5% ten opzichte van 30 juni Het resultaat per aandeel bedraagt over de eerste zes maanden van 2007 eur 0,58 negatief. Rendement Triodos Groenfonds Ultimo juni 2007 (inclusief herbelegging dividenden en exclusief 2,5% belastingvoordeel) 6 maanden 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. Intrinsieke waarde* -2,5% 0,3% 1,2% 2,3% Referentie index -1,1% 0,8% 2,8% 4,5% Bron: Tijd Beursmedia * Groene beleggers zijn vrijgesteld van 1,2% vermogensrendementsheffing tot een maximum bedrag van eur per belastingplichtige (bedrag over 2007). Bovendien ontvangen groene beleggers een extra belastingkorting van 1,3%. Dit betekent een fiscaal voordeel van maximaal 2,5%. Waardeontwikkeling Ultimo juni Triodos Groenfonds op basis van intrinsieke waarde incl. 1,3% heffingskorting (Box 1) Triodos Groenfonds op basis van beurskoers incl. 1,3% heffingskorting (Box 1) Referentie index exclusief vermogensrendementsheffing van 1,2% (Box 3) 95 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 1 Grafiek: Tijd Beursmedia

3 Samenstelling raad van commissarissen Op 27 april 2007 is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als commissaris mevrouw A. Rijckenberg. Tevens is mevrouw M. Elings-van Hooidonk herbenoemd. Hiermee is de samenstelling van de raad per heden als volgt: P. Blom Mw M.M. Elings-van Hooidonk, voorzitter P.W.J.G. Kok Mw A. Rijckenberg J.P. Van Soest J.F. Vergunst Directie De directie van Triodos Groenfonds wordt gevoerd door Triodos Fonds Management bv, vertegenwoordigd door J.S. Rüter en A.P. van Zadelhoff. Beleggingsbeleid Tenminste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die tevens voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. De overige middelen worden gedeeltelijk belegd in groene projecten die niet de officiële groene status hebben maar wel passen bij de doelstelling van het fonds. Wettelijk moet minimaal 10% van het fondsvermogen liquide gehouden worden. Triodos Groenfonds vertrouwt deze liquide middelen gedeeltelijk toe aan Triodos MeesPierson die deze belegt in duurzame obligaties met een goede liquiditeit die passen bij de criteria van het fonds. Op basis van intrinsieke waarde bedroeg het rendement van Triodos Groenfonds over het afgelopen 12 maanden 0,3% (ultimo juni 2006: -2,6%). (berekeningen door Tijd Beursmedia). Hierbij wordt uitgegaan van het totale beleggingsresultaat inclusief niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden (bruto is netto) in het fonds worden herbelegd. Op 24 februari 2007 is een nieuwe handelssystematiek in gebruik genomen door Euronext Amsterdam. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe handelssystematiek zijn dat er nog maar één handelsmoment per dag is en dat er wordt gehandeld tegen intrinsieke waarde, eventueel plus of min een op- of afslag die bepaald wordt door de reële kosten die het fonds moet maken om nieuw kapitaal te beleggen of om beleggingen te verkopen ten behoeve van de uitbetaling aan beleggers. Aangezien de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de financieringen waarin Triodos Groenfonds belegt nihil zijn (de kosten die verband houden met het uizetten van financieringen worden gedekt uit de beheervergoeding), wordt er geen op- of afslag in rekening gebracht bij de aan- of verkoop van aandelen Triodos Groenfonds. De transactieprijs is derhalve gelijk aan de intrinsieke waarde. Per 30 juni 2007 is 84,5% van het fondsvermogen belegd in door de overheid erkende groene projecten. Het groen belegd vermogen is daarmee toegenomen (81,1% ultimo 2006). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het vereiste van de fiscale groenregeling van minimaal 70% groen belegd vermogen en aan de wens van het fonds om tussen de 75 en 85% van het vermogen in groene projecten belegd te hebben. In totaal bedroeg de bruto groei van de financieringen portefeuille (exclusief obligaties) van Triodos Groenfonds in het eerste halfjaar van 2007 eur 30,3 miljoen. De netto groei voor herwaardering bedroeg eur 1 miljoen zijnde de uitzettingen minus de aflossingen. De meeste nieuwe beleggingen (eur 18 miljoen) vonden plaats in de sector duurzame energie. Het betrof eur 17 miljoen windenergie en eur 1 miljoen biomassa energie. De sector duurzame energie maakt nu 52,1% van de portefeuille uit (52,0% ultimo 2006). De sector natuur en landschap liet dit halfjaar een bruto groei zien van eur 0,6 miljoen en maakt daarmee 17,6% uit van de portefeuille (18,2% ultimo 2006). De sector biologische landbouw had een groei van eur 1,5 miljoen, waarmee deze sector nu 22,8% van het belegd vermogen uitmaakt (22,1% ultimo 2006). Het afgelopen half jaar heeft de nadruk vooral gelegen op donker groene projecten en omschakelaars (gangbare boeren die omschakelen naar biologische landbouw). Bovendien is een deel van de landbouwgrond in eigendom conform planning verkocht aan de pachters. Op deze wijze is binnen de mogelijkheden optimaal invulling gegeven aan de doelstellingen van het fonds. Het fonds is tevreden over het percentage groen gefinancierde projecten. Het percentage is op dit moment in lijn met de ambitie voor het lange termijn gemiddelde. Echter, als gevolg van het uitblijven van groei van het aantal uitstaande aandelen is het fonds niet bij machte om op dit moment nieuwe offertes voor financieringen uit te brengen. Deze ontwikkeling is ongewenst. Het fonds heeft daarom in juli een grootschalige marketingcampagne gevoerd opdat het evenwicht tussen vraag en aanbod zoveel mogelijk hersteld wordt. Het fonds streeft naar een iets kleiner aandeel windenergie in de portefeuille, zodat de risico s optimaal gespreid zijn. Bovendien worden nieuwe sectoren onderzocht om groene financieringsmogelijkheden in te ontwikkelen. De ondersteuning en ontwikkeling van de biologische landbouwsector blijft één van de kernactiviteiten van Triodos Bank als geheel en van Triodos Groenfonds in het bijzonder. 2

4 Halfjaarbericht De cijfers opgenomen in het halfjaarbericht worden niet gecontroleerd door een externe accountant. Het prospectus en de financiële bijsluiter van Triodos Groenfonds nv zijn gratis verkrijgbaar bij Triodos Bank, telefoon of kijk op Debiteurenverdeling Ultimo 30 juni 2007 Sectorverdeling Ultimo 30 juni 2007 Leningen 88,7% Landbouwgronden 1,1% Overige financiële beleggingen 0,2% Obligaties 5,0% Liquide middelen 3,8% Overig 1,2% Duurzame energie 52,1% Biologische landbouw 22,8% Duurzaam bouwen 7,5% Natuur en landschap 17,6% Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos, Amstelveen Bovendien zal het fonds de komende jaren een goed evenwicht blijven nastreven in het financieren van relatief kleine projecten, zoals in de biologische landbouw enerzijds en grote projecten, bijvoorbeeld windparken, anderzijds. VOORUITBLIK Voor het tweede halfjaar van 2007 verwacht het fonds een groei van het fondsvolume van eur 10 tot 30 miljoen. Tevens verwachten wij dat de kapitaalmarktrente zich zal stabiliseren tussen de 4,5% en 5%. In dat geval zal het beleggingsresultaat zich in de tweede helft van 2007 herstellen ten opzichte van het resultaat van de verslagperiode. Zeist, 30 augustus 2007 Triodos Fonds Management bv Directie 3

5 Balans per 30 juni 2007 Voor winstverdeling (in duizenden eur) Beleggingen Landbouwgrond Overige financiële beleggingen Obligaties Leningen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus kortlopende schulden Langlopende schulden Uitkomst van activa minus kort- en langlopende schulden Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserve -/ Onverdeeld resultaat -/ / / De cijfers opgenomen in het halfjaarbericht worden niet gecontroleerd door de externe accountant. 4

6 Winst- en verliesrekening (In duizenden eur) 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar Opbrengsten uit beleggingen - in landbouwgrond in overige financiële beleggingen - in obligaties in leningen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen - in landbouwgronden in overige financiële beleggingen in obligaties -/ / in leningen -/- 2 -/ / /- 869 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen - in landbouwgrond 10 -/ in terreinen en gebouwen - in overige financiële beleggingen 13 -/ in obligaties -/ / in leningen -/ / / / Overige bedrijfsopbrengsten Op- en afslag in rekening gebracht bij uitgifte en inkoop van aandelen Interest liquide middelen Overige Som der bedrijfsopbrengsten -/ / Lasten in verband met het beheer van beleggingen 2 11 Beheerkosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat lopend boekjaar -/ / De cijfers opgenomen in het halfjaarbericht worden niet gecontroleerd door de externe accountant. 5

7 Kasstroomoverzicht (In duizenden eur) 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen opbrengsten uit beleggingen Beleggingen in terreinen en gebouwen Beleggingen in overige financiële beleggingen Beleggingen in obligaties -/ Beleggingen in leningen -/ / / Lasten in verband met het beheer van beleggingen -/- 2 -/- 11 Beheerkosten en bedrijfskosten -/ / / Overige ontvangsten / / / Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte van aandelen -/ Betaald dividend -/ /- 3 -/ Ontvangsten uit opgenomen lening / / Mutatie liquide middelen -/ / De cijfers opgenomen in het halfjaarbericht worden niet gecontroleerd door de externe accountant. 6

8 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden eur) ALGEMEEN Aan Triodos Fonds Management is op 14 juli 2006 een vergunning verleend ingevolge artikel 5 Wet toezicht beleggingsinstellingen om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen. Een vergunning die is verleend op grond van artikel 5 van laatstgenoemde wet berust vanaf 1 januari 2007 op artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht. In het belang van de beleggers dienen beleggingsinstellingen te voldoen aan eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en de informatieverschaffing aan de deelnemer, publiek en toezichthouder. De Autoriteit Financiële Markten treedt op als toezichthouder. WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAAT- BEPALING De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. FISCALE STATUS Triodos Groenfonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet Vennootschapsbelasting Dit impliceert dat, indien onder meer de fiscale winst nagenoeg volledig wordt uitgekeerd in de vorm van dividend, geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Met ingang van 1 januari 1997 is (de rechtsvoorganger van) Triodos Groenfonds fiscaal erkend als groene instelling in de zin van artikel 5.14 van de Wet op de Inkomstenbelasting INKOOP VAN AANDELEN Triodos Groenfonds is als open-end beleggingsinstelling onder normale omstandigheden bereid tot inkoop van aandelen tegen de terugkoopprijs. Triodos Groenfonds mag ingevolge artikel 98 lid 8 bw 2 slechts aandelen inkopen zolang de totale nominale waarde van het geplaatste kapitaal van Triodos Groenfonds verminderd met de totale nominale waarde van de door Triodos Groenfonds gehouden aandelen tenminste 10% bedraagt van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Groenfonds. Gezien het illiquide karakter van de beleggingen van Triodos Groenfonds zal naar verwachting slechts in beperkte mate gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om aandelen in te kopen. Het door artikel 98 lid 8 bw 2 toegestane maximum moet daarom uitsluitend als een theoretisch maximum worden gezien. Om tot op zekere hoogte te kunnen voldoen aan verzoeken tot inkoop van aandelen, zal Triodos Groenfonds minimaal 10% van haar vermogen hiertoe beleggen in rentedragende tegoeden of zorgdragen voor voldoende andere waarborgen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de directie besluit dat Triodos Groenfonds in het geheel geen aandelen zal inkopen. Voorzover nu kan worden overzien zal dat het geval zijn indien de liquide middelen van Triodos Groenfonds hiertoe ontbreken of dat door aangegane verplichtingen reeds beslag op deze middelen van Triodos Groenfonds is gelegd. Tot de aangegane verplichtingen dienen ook gerekend te worden de liquiditeiten die nodig zijn om het resultaat uit te keren, zodat de fiscale status van beleggingsinstelling niet wordt aangetast. Ook in andere gevallen waarbij naar de mening van de directie de belangen van Triodos Groenfonds of de aandeelhouders door inkoop zouden worden aangetast, kan worden besloten geen aandelen in te kopen. 7

9 ONTWIKKELING BELEGGINGEN Landbouw- Overige Obligaties Leningen Totaal gronden financiële beleggingen Stand Aankopen/verstrekkingen Verkopen/aflossingen -/ / / / Disagio 2 2 Herwaardering / / / Gerealiseerde waardeveranderingen / Stand LENINGEN Vorderingen uit hypothecaire leningen Vorderingen uit onderhandse leningen ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN Geplaatst Agio Herwaar- Overige Onver- Totaal en gestort derings- reserves deeld kapitaal reserve resultaat Stand / Uitgifte aandelen -/ / / Resultaatverdeling -/ / / Resultaat 1e halfjaar -/ / Overige mutaties -/ /- 707 Stand / /

10 BEHEERKOSTEN 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar Beheervergoeding Advies- en controlekosten Kosten toezichthouder Publiciteitskosten Kosten hoofdbetaalkantoor/beursnotering Kosten bankgaranties Bestandsprovisie Kosten kredietfaciliteiten Commissarissenbeloning Provisiekosten obligaties Rentelasten Overige lasten Totaal OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar Kosten van uitgifte en terugkoop van aandelen Emissiekosten Totaal KOSTENSTRUCTUUR Kosten toe- en uittreden Triodos Groenfonds onderhoudt een markt voor haar aandelen op Euronext Amsterdam. Daarnaast biedt Triodos Groenfonds de gelegenheid aandelen op naam aan te houden via een register bij Triodos Bank waarbij het fonds zich beperkt tot uitgifte en inkoop van aandelen op naam en geen markt wordt onderhouden.de basis voor de transactieprijs van de Aandelen is de Intrinsieke Waarde van Triodos Groenfonds. De Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt iedere handelsdag vastgesteld en uitgedrukt in euro s door de Intrinsieke Waarde te delen door het aantal uitstaande aandelen. Aangezien de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de financieringen die Triodos Groenfonds verstrekt nihil zijn, heeft de Beheerder de hoogte van de op- en afslag vastgesteld op 0%. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien dit lange termijn gemiddelde als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. De uitgifteprijs en de inkoopprijs van aandelen Triodos Groenfonds zijn momenteel gelijk aan de Intrinsieke Waarde. Totale kosten De totale kosten van het fonds bedragen over het eerste halfjaar 2007 eur (eerste halfjaar 2006: eur 2.661). De totale kosten exclusief de kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers bedragen eur (eerste halfjaar 2006: eur 2.650). Expense ratio De expense ratio bedraagt over het eerste halfjaar ,63% (eerste halfjaar 2006: 0,57%). De expense ratio betreft de totale kosten exclusief de kosten van beleggings-transacties, interestkosten en de kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers die gedekt worden uit ontvangen op- en afslagen gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde. 9

11 GELIEERDE PARTIJEN Triodos Groenfonds heeft banden met de volgende rechtspersonen: 1 Stichting Triodos Holding is de houder van vijf prioriteitsaandelen. 2 Triodos Bank Triodos Bank is enig aandeelhouder van Triodos Fonds Management. Triodos Groenfonds houdt een groot deel van haar liquide middelen aan bij Triodos Bank tegen marktconforme tarieven. Triodos Bank beheert het aandeelhoudersregister en ontvangt hiervoor geen vergoeding. Triodos Bank verstrekt bankgaranties aan Triodos Groenfonds tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. Triodos Bank kan een stand by faciliteit verstrekken aan Triodos Groenfonds tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. Triodos Bank heeft een distributie-overeenkomst met Triodos Groenfonds op basis waarvan een jaarlijkse bestandsprovisie van 0,40% van het via Triodos Bank geplaatste aandelenkapitaal wordt uitgekeerd. Triodos Mees Pierson beheert de financieringen en de portefeuille duurzame obligaties en ontvangt hiervoor een marktconforme vergoeding van Triodos Fonds Management. 6 Triodos Groenfonds heeft een lening verstrekt van eur aan Triodos Vastgoedfonds. UITBESTEDING VAN KERNTAKEN De onderstaande kerntaken zijn door Triodos Groenfonds uitbesteed: Het beheren van het aandeelhoudersregister is uitbesteed aan Triodos Bank. Het beheren van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan Triodos Bank. Het onderhouden van de markt via Euronext Amsterdam is uitbesteed aan ing Bank. Het uitoefenen van de functie van hoofdbetaalkantoor is uitbesteed aan ing Bank. PERSOONLIJKE BELANGEN De leden van de raad van commissarissen van Triodos Groenfonds, alsmede de leden van de directie van Triodos Fonds Management hebben of hadden op enig moment gedurende de verslagperiode geen persoonlijk belang bij een belegging van Triodos Groenfonds. 3 Triodos Fonds Management voert de directie en het beheer over Triodos Groenfonds waarvoor zij een jaarlijkse vergoeding van 0,8% van het fondsvermogen exclusief het resultaat over het lopende boekjaar, met uitzondering van de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen, ontvangt. 4 Triodos Ventures heeft een belang van 40% in Windpark Roggeplaat bv. Triodos Groenfonds heeft in hetzelfde windpark een belang van 37,5%. Triodos Ventures heeft een 50% belang in Windpark Kornwerderzand bv waaraan Triodos Groenfonds een lening heeft verstrekt. 5 Triodos Groenfonds heeft een participatie in en een toezegging tot uitbreiding van deze participatie in Triodos Venture Capital Fund tegen dezelfde voorwaarden als welke voor de andere participanten in Triodos Venture Capital Fund van toepassing zijn. 10

12 Sectorverdeling FINANCIERINGEN PER 30 JUNI 2007* Bedragen in duizenden eur Aantal Historische kostprijs/ Reële projecten nominale waarde waarde Duurzame energie 52% - Windenergie Bio-energie Overig Totaal duurzame energie Biologische landbouw 23% Biologische landbouwbedrijven - Melkveebedrijven Akkerbouw Tuinbouw Veeteelt Gemengd bedrijf Zorgboerderijen Fruitboomteelt Bosbouwbedrijven Overig Totaal biologische landbouwbedrijven Handel biologische producten - Slagerijen/slachterijen Groothandel Overige Totaal handel biologische producten Biologische voedingverwerkende bedrijven Totaal biologische landbouw Duurzaam bouwen 7% - Duurzame kantoren Duurzame woningen Totaal duurzaam bouwen Natuur en landschap 18% Projecten gericht op de instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden *) Het totaal van de financieringen plus de portefeuille duurzame obligaties is gelijk aan het totaal van de beleggingen volgens de balans. 11

13 Kerncijfers Bedragen in duizenden eur 1e halfjaar Intrinsieke waarde ultimo Aantal uitstaande aandelen (in duizenden) Inkomsten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 511 -/ / /- 481 Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -/ / Kosten -/ / / / Resultaat -/ / Expense ratio in % 0,63 1,30 1,18 1,15 PER AANDEEL (in eur) - Intrinsieke waarde ultimo 55,00 56,66 58,42 58,13 - Resultaat * -/- 0,58 -/- 0,61 1,40 2,50 Rendement Triodos Groenfonds (inclusief herbelegging en exclusief fiscaal voordeel)** 1 jaar 3 jaar 5 jaar Beurskoers -/- 0,4% 0,7% 1,8% Intrinsieke waarde 0,3% 1,2% 2,3% Referentie index 0,8% 2,8% 4,5% * Het resultaat per aandeel wordt bepaald op basis van het gedurende de periode gemiddeld geplaatste aantal aandelen. ** Bron: Tijd Beursmedia Triodos Groenfonds nv Utrechtseweg 60 Postbus ab Zeist Telefoon (Informatie & Advies) Telefoon (Algemeen) Fax

14

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam HALFJAARBERICHT 2008 B.V. NBZ- Aandelen B1 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008. B.V. NBZ- Aandelen B3. Rotterdam

HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008. B.V. NBZ- Aandelen B3. Rotterdam HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2008 B.V. NBZ- Aandelen B3 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2009. B.V. NBZ- Aandelen B2. Rotterdam

HALFJAARBERICHT 2009. B.V. NBZ- Aandelen B2. Rotterdam HALFJAARBERICHT 2009 B.V. NBZ- Aandelen B2 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2009 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2009 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2015 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUD Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 Balans 6 Fondsvermogen 6 Winst- en verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans 8 Vorderingen

Nadere informatie