Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht"

Transcriptie

1 Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten benoemd. Op hoofdlijnen bestaat het collegeprogramma uit: - inhoudelijke beleidsdoelstellingen - aandacht voor heroverwegingen en van daaruit werken vanuit een beperkt financieel perspectief - ruimte voor toekomstige beleidsontwikkeling om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief. De ruimte om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief is inhoudelijk en financieel voor het eerst aangekondigd bij de Voorjaarsnota 2011 en bij de Perspectiefnota 2012 bevestigd door op drie specifieke speerpunten te zoeken naar samenhang in beleid. Het gaat daarbij om: - economie - onderwijs en arbeidsmarkt - duurzaamheid. Essentieel is dat de onderwerpen apart benoemd zijn, maar zoveel raakvlakken hebben dat sprake is van een grote verwevenheid. Dat zien we ook later in de behandeling van de onderwerpen terug, waarbij sommige uitwerkingen bij verschillende onderwerpen terugkomen. De start van de collegeperiode is vooral gebruikt om binnen het beschikbare financieel perspectief orde op zaken te stellen. Daarbij zijn mogelijkheden onderzocht om te vernieuwen. Vandaar dat we spreken over heroverwegingen, die in het teken staan van de algemene doelstelling te streven naar gezonde overheidsfinanciën en aanpassing van de rol van de overheid in de samenleving. De rol is gericht op het ondersteunen van initiatieven en het stimuleren van ondernemen in plaats van overnemen. De verantwoordelijkheid en zeggenschap over de samenleving wordt daar waar dat kan teruggegeven aan die samenleving. Van belang is dat daarbij bewust en gepland voortgang wordt geboekt. Wij vinden een beleidsmatige en verbindende kadering van de onderwerpen van belang, maar nog meer van belang is voor ons een strategisch actieprogramma waarin duidelijk wordt welke acties zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden. Dit is exact hoe wij de drie beleidsthema s per onderwerp benaderen. Beginnen met een beleidsmatig kader, aangeven wat reeds is uitgevoerd en besluiten met de actielijst van uit te voeren zaken. 2. Handelingskader toekomstig beleid Het voorgaande is ook het perspectief voor toekomstig beleid. Binnen het perspectief is ruimte voor verbindingen met de samenleving (verbondenheid), ook al is dat lastig in tijden van bezuinigingen en heroverwegingen. Tegen die achtergrond hebben wij ons ingespannen om financiële mogelijkheden te onderzoeken om eerder vormgeving en ontwikkeling van toekomstig beleid mogelijk te maken. In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij laten zien hoe wij toekomstig beleid willen uitwerken binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Die combinatie kent zijn eigen dynamiek. Tegelijkertijd met het zichtbaar maken van de besteding van eenmalig geld voor toekomstig beleid in deze collegeperiode is gekozen voor een inhoudelijk initiatief op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Terecht heeft de raad gevraagd om dat initiatief in een breder perspectief te plaatsen. Met de raad is afgesproken dat andere initiatieven naast onderwijs en arbeidsmarkt en de besteding van de gereserveerde middelen daarvoor eerst na het aan de raad aanbieden van beleidslijnen en concrete initiatieven kan plaatsvinden. Met deze notitie voldoen wij aan deze toezegging. 1

2 3. Verwevenheid van de speerpunten van toekomstig beleid Het college vindt dat economie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Via onderwijs en duurzame oplossingen versterken we de economie en versterken we de arbeidsmarkt. Een kwalitatief hoogstaand onderwijs op diverse niveaus, mits het aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven, heeft een krachtige uitwerking op de economie. Wat is een duurzaam Papendrecht? Een duurzaam Papendrecht is een gemeenschap, waarin op ieder moment de kansen en mogelijkheden om verbindingen te maken actief worden benut. Er gebeurt veel in Papendrecht. Er zijn heel veel goede initiatieven die leiden tot gewenste maatschappelijke resultaten. Het verbinden en verduurzamen van die initiatieven is het kenmerk van een duurzaam Papendrecht. Het gaat om verbinding tussen mensen, bedrijven en organisaties in een inspirerende, uitdagende omgeving, zowel fysiek, als maatschappelijk (people, planet en profit). Het realiseren en in stand houden van een duurzaam Papendrecht vraagt een open blik van iedereen. Buiten de gebaande paden treden, denken vanuit verschillende perspectieven en kort gezegd verder kijken dan je neus lang is. Zonder veel theoretische bespiegelen te gebruiken geeft het model dat hierna wordt weergegeven kernachtig weer welke thema s van belang zijn bij de uitwerking en dat deze op elkaar inwerken bij het streven naar een economisch gezond en duurzaam Papendrecht. Hierna gaan we in op de afzonderlijke thema s. Woonomgeving Veiligheid Cultuurgoed Gezondheid Burgerschap Identiteit/diversiteit Ondernemersklimaat Solidariteit PEOPLE Onderwijs Energie Ruimte voor bedrijvigheid Innovatiekracht Kennis PROFIT Milieukwaliteit Natuurlijke grond- en hulpstoffen Biodiversiteit PLANET Variatie in landschap Woningvoorraad Verkeer en vervoer Arbeidsmarkt Natuur en groen Broeikasgassen Waterkwaliteit 2

3 4. Economie Het college is van mening dat lokale economie en arbeidsmarkt permanente aandacht behoeven. Ten opzichte van andere gemeenten doen wij het relatief goed. We kennen relatief een gering percentage werkloosheid en ook de economische bedrijvigheid is groot. Stilstaan is echter achteruit gaan. We moeten vernieuwend, slim en innovatief werken aan en investeren in een blijvend gezonde en duurzame economie en arbeidsmarkt. De vraag is hoe we dat kunnen aanpakken? De eerste vraag daarbij is wie de actoren zijn waarmee we economie en arbeidsmarkt versterken. Als gemeente investeren we mee in denkkracht, bindingsinitiatieven en soms met budgetten voor initiatieven. Maar vooral zetten we in op de eigen kracht van inwoners, bedrijven en instellingen. Daarbij zoeken we naar commitment van ondernemers, overheid en onderwijs. Binnen onze lokale economie kunnen we versterken, maar kansen voor verbetering van de economie liggen vooral ook op het vlak van bovengemeentelijke actie. De intensivering van de contacten via accountmanagement wordt benut om de dialoog te versterken, waarbij met name ook de meningen van het MKB worden gehoord. De dialoog gaat over de volgende onderwerpen: - versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden - versterking van de economische structuur - versterking verbinding onderwijs en arbeidsmarkt - versterking contacten met en dienstverlening aan ondernemers. Ook in onze regio streven de samenwerkende gemeenten met onderwijs en bedrijfsleven naar een vitale economie, waarin participatie op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid essentieel zijn. Daarbij wordt een aantal concrete initiatieven en producten ontwikkeld om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. De gemeente moet taken en verantwoordelijkheden samenbrengen, anders laten we kansen liggen. Die kansen zijn te vinden in de combinaties tussen de verschillende beleidsterreinen. Wij spelen in op de belangen van de verschillende partijen rond de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een 'deal' te maken met ondernemers. Voor wat hoort wat. Investeringen in bedrijventerreinen of vergroting veiligheid van het winkelcentrum in ruil voor arbeidsmarkteffecten bij bedrijven. Wat doen we al? Onze bedrijventerreinen zijn van goede kwaliteit, maar we behoren niet tot de top. Blijvend investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen is noodzakelijk om te verbeteren. De bestemmingsplannen worden in hoog tempo geactualiseerd, zodat eventuele belemmeringen zo mogelijk worden weggenomen. De infrastructuur van de bedrijventerreinen is adequaat. Onze economische structuur is divers met een sterk aanbod van internationaal toonaangevende bedrijven en een sterke detailhandel en versterkende horeca. De verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden steeds sterker, mede door onze initiatieven om te verbinden. De bedrijfsschool van Fokker in een aantal lokalen van het Willem de Zwijgercollege is een recent succes. Het accountmanagement wordt verder geprofessionaliseerd, waarbij ook urenuitbreiding plaatsvindt en via een jaarplan accountmanagement planmatig contact wordt gelegd met diverse bedrijven. Wat kan beter en waar is actie nodig? Op het vlak van behoud en versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden is de volgende actie nodig: - verdere versteviging van het accountmanagement met een onderscheid tussen grote bedrijven en MKB (vooral ook inzetten op het behouden van bestaande ondernemingen) - inzetten op maximale bezetting van de bedrijventerreinen, mede door deze op niveau te houden (versterken vestigingsklimaat en onderwijsklimaat) - verbetering van dienstverlening aan ondernemers, we moeten geen blokkades opwerken, maar juist wegnemen - stimuleren startersbeleid door fysieke mogelijkheden uit te breiden en starters te ondersteunen door hen met ervaren ondernemers te begeleiden en te faciliteren (denk hierbij ook aan het eventueel te vormen ondernemersbudget, al of niet met cofinanciering vanuit de gemeente). Een andere mogelijkheid is om starters op de één of andere wijze financieel tegemoet te komen (bijv. 3

4 door kwijtschelding van OZB in het eerste jaar of het betalen van een deel van de huur als men een ruimte in het bedrijvencentrum huurt). Op het vlak van versterking van de economische structuur is de volgende actie nodig: - alles is belangrijk, maar een zekere focus op waar we sterk in zijn is essentieel. Focus op een sterke profilering van het maritieme met verbreding naar luchtvaart biedt kansen en vooral duidelijkheid - versterking van de bereikbaarheid en fysieke infrastructuur, aandacht voor goede logistieke voorzieningen en mogelijkheden voor vervoer over de weg en het water zijn essentieel voor veel bedrijven (denk hierbij aan de A15 en de aansluiting op de N3 en het benutten van onze ligging aan het water) - blijvende beschikbaarheid en versterking van bedrijventerreinen op niveau. Daartoe wordt conform het collegeprogramma het industrieterrein Oosteind gerevitaliseerd - versterking van innovatiekracht, inventiviteit en creativiteit (innovatie is een belangrijke motor voor economische groei) door subsidies te benutten en ruimte te faciliteren - zoeken naar niches in het aanbod van bedrijven dat we hebben (versterking van de economische structuur door verbreding en groei) - op basis van visievorming versterking promotionele aandacht voor Papendrecht (focus geven). Op het vlak van versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is de volgende actie nodig: - verdere uitbouw van de dialoog tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente om oplossingen te bieden voor de toenemende discrepantie tussen aanbod van en vraag naar arbeid. De Fokker bedrijfsschool is een mooie start, maar verdere uitbouw daarvan naar andere ondernemingen is noodzakelijk. De verdere ontwikkeling van het LOC is daarbij mede essentieel. Het binden van de hogere opgeleide medewerkers aan onze gemeente is essentieel voor het blijvend kunnen aanbieden van het hoge voorzieningenniveau dat we kennen. Nu investeren in onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij een belangrijke factor. - een discussie over de kerntaak van de lokale overheid is in moeilijke tijden essentieel, maar desondanks kunnen wij soms bruggen bouwen door te helpen met investeringen (zeker waar deze renderen) - actiever investeren in open dagen en met ondernemers afspraken maken over stageplaatsen en leerarbeidsplaatsen. Op het vlak van versterking van contacten met en dienstverlening aan ondernemers is de volgende actie nodig: - verstevigen van de overlegstructuren - vergroten van het aantal bestuurlijke bedrijfsbezoeken met ambtelijke ondersteuning - versoepeling van toegankelijker maken van de gemeentelijke dienstverlening (meer werken volgens een éénloket functie of werken met een casemanager bedrijven) - wegnemen van ondernemersirritaties (b.v. doorverwijzingen, wijziging regels, afhandelingtermijnen correspondentie, communicatie over fysieke werkzaamheden, veiligheid, e.d.) - reductie van administratieve lasten - versnelling van procedures (binnen de mogelijkheden die de wet daarbij biedt, maar de grenzen zoveel mogelijk opzoekend) - veel minder ambtelijk denken in termen van beperkingen en onmogelijkheden, maar veel meer focussen op dialoog en mogelijkheden (de ondernemende overheid) - ondersteunen van de aansluiting van de detailhandel met nieuwe media (internetontwikkelingen) - inzetten op verdere samenwerking met partners (waaronder KvK). Verder is van groot belang voor het imago van onze gemeente met het centrum dat het bruisender wordt. Evenementen zijn van belang voor de levendigheid en trekken bezoekers van omliggende gemeenten die wellicht daarna terugkeren naar Papendrecht. Daarnaast betekent dit een directe impuls voor de lokale economie (bezoekers besteden ook). Nadat bij de bidbookprocedure van Fokker de gemeente Papendrecht tot de nummer 1 is gekozen, is een nieuwe uitdaging voor het imago van onze gemeente relevant. Daartoe is het streven om bedrijventerrein Oosteind tussen nu en 1,5 jaar in de top tien te krijgen van beste bedrijventerreinen van Nederland. 4

5 Ook organisatorisch zijn maatregelen in voorbereiding in de vorm van bundeling van de formatie die met economie en accountmanagement actief is. Desondanks denken wij dat een structurele formatieve impuls op het vlak van economie essentieel is. Tot het einde van de collegeperiode is deze impuls nodig om de hiervoor benoemde strategische actieagenda om te zetten in een concrete actieagenda en prioritaire acties uit te voeren. Daarna wordt gewerkt aan de permanente verbinding tussen economie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor krijgt naast economie het onderdeel duurzaamheid een plek in de organisatie en kan de actieagenda voor duurzaamheid verder worden uitgebouwd (in het verlengde van de lokale agenda voor duurzaamheid). De kern van het voorgaande is dat wij op het onderdeel economie onderscheidend willen worden ten opzichte van de rest van Nederland. Voorbeelden van deze ambitie zijn bijvoorbeeld het streven naar een tevredenheidscore van 7,0 bij ondernemers. Maar ook het geven van een impuls aan het vestigingsklimaat door binnen twee jaren tot de top 20 in Nederland te behoren is een mogelijkheid. 5. Onderwijs en arbeidsmarkt Papendrecht werkt vooral pragmatisch aan onderwijs en arbeidsmarkt. Wij zien voor onszelf een rol weggelegd om maatschappelijke kaders te herdefiniëren. Papendrecht doet dit door samenwerking te bevorderen. Samenwerking met stakeholders door hen te betrekken bij de probleemdefiniëring, visievorming en bij het verder oppakken en uitwerken van actiepunten. Hierbij vervullen we als lokale overheid de initiërende en stimulerende functie en bouwen we eigentijds aan de verdere uitwerking van de belangrijke thema s. Op het vlak van onderwijs en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hebben we als lokale overheid partijen bij elkaar gebracht (zelfs over de grenzen van onze gemeente heen). Daarbij zijn we vanuit een niet traditioneel handelingskader op een bindende, betrokken en initiatiefrijke wijze met partners in dialoog gegaan. Wij vervullen de katalysator- of aanjaagfunctie, daarna ligt de bal vooral bij de maatschappelijke partners. Wij hebben de verwachting dat initiatieven tot mooie eindresultaten kunnen leiden, zeker vanuit het lange termijn perspectief. We moeten daarbij zo (samen)bindend zijn dat onze stakeholders belangen bundelen. Wat doen we al? Het voorgaande bedden we in een groot aantal activiteiten in. Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt is sprake van een succesvol initiatief waarover wij u separaat via een voortgangsrapportage hebben geïnformeerd, inclusief de uitgangspunten van het LOC. Onderdeel hiervan is de inzet van een projectleider die specifieke werkzaamheden verricht op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Onder meer gaat het daarbij om de vestiging van bedrijfsscholen in Papendrecht. Een nieuw Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) is in voorbereiding en wordt dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. Onze middelbare scholen zijn landelijk gezien van een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau. Dat willen we zo houden. Wat kan beter en waar is actie nodig? Ondanks dat we denken dat de specifieke projectleiderinzet op het thema onderwijs en arbeidsmarkt zijn vruchten verder zal afwerpen, is verdere concrete actie nodig. Op het vlak van onderwijs streven wij naar: - verhogen van de instroom in het techniekonderwijs (wij zijn immers een gemeente waar techniek belangrijk is) en andere belangrijke sectoren - verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (blijvende dialoog en gezamenlijke initiatieven bevorderen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven) - onderwijs dichtbij het bedrijfsleven vorm geven - ontwikkelen leerlijnen/ permanente stageplaatsen voor jongeren om hen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het bedrijfsleven - initiëren van themadagen gericht op loopbaan en beroepsoriëntatie - stimuleren ondernemerschap via onderwijs - helpen van jongeren bij een goede loopbaanstart - uitwerken van de kadernota onderwijs. 5

6 Veel acties op het vlak van onderwijs hangen samen met de acties op het vlak van economie en zijn daar ook benoemd. 6. Duurzaamheid Door de in het collegeprogramma opgenomen integrale benadering van beleid wordt gewerkt aan een duurzame samenleving. Niet alleen maar nieuw, omdat in het verleden ook al werd gewerkt aan duurzaamheid in de brede zin van het woord zoals hiervoor geschetst. Maar wel voor de eerste keer integraal benaderd en verbonden met andere toekomstige beleidslijnen die voor de gemeente Papendrecht van groot belang zijn. Al langer werken wij aan een duurzame samenleving. De structuurvisie zorgt voor een meerjaren perspectief ten aanzien van de ruimtelijk fysieke structuur. De visie op intergemeentelijke samenwerking schetst het meerjarig perspectief van Papendrecht in de regio. In het collegeprogramma is de toekomstige omslag van groeigemeente naar een dynamische beheergemeente aangegeven. Papendrecht heeft de grenzen van de groei bereikt. Er is sprake van een stabiliserende bevolkingsomvang met een lichte teruggang op termijn. In het ouderensegment zien wij een geleidelijke procentuele toename, met in het segment van de jongeren, jong volwassenen en jonge gezinnen een daling. Ook zien wij dat sommige delen van Papendrecht nadere aandacht nodig hebben. Niet op de traditionele wijze, maar langs de lijnen van een duurzame, eigentijdse binnenstedelijke herontwikkeling. Ten aanzien van een deel van de wijken, zoals ook in de structuurvisie vastgesteld, is de noodzaak voor aparte aandacht aanwezig. Dat doen wij niet alleen, maar met stakeholders die ook een belang hebben bij het werken aan verbeteringen en vernieuwingen. In het collegeprogramma is gesteld dat we een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat nastreven. Dit is de schets van de opdracht voor de toekomst. Deze opdracht ligt ook ten grondslag aan de visie op intergemeentelijke samenwerking, waarin samenwerking met gemeenten, instellingen en bedrijfsleven in partnerships van belang is. Kortom, werken aan een duurzame samenleving is niet nieuw. Wat doen we al? In het collegeprogramma is bij veel kernbegrippen direct of indirect sprake van een verbondenheid met de thema s van toekomstig beleid en vaak specifiek met duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn: - aandacht voor duurzaamheid, milieu en luchtkwaliteit - centrumontwikkeling met aandacht voor het woon-, leef- en werkklimaat - bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen behouden - revitaliseren en herstructureren van bedrijventerreinen (in het bijzonder Oosteind) - kwalitatief goed onderwijs binnen de gemeente behouden - blijvend ontwikkelen als een aantrekkelijke woongemeente - uitwerken van de lokale woonvisie - realiseren ruimtelijke bufferzone tussen het bedrijvenpark Polder Nieuwland en de wijk Westpolder, een groen-blauwe inrichting - recreatieve functie verder versterken - aandacht voor een gezond leefmilieu, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid - multifunctioneel gebruik van accommodaties en ruimtes - onderzoek doen naar realisatie van een multifunctionele (jeugd)accommodatie - centrum van Papendrecht verder ontwikkelen - toepassen van duurzame, klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen bij openbare gebouwen - regionaal klimaatbeleid met lokale accenten - energiebesparing bij gemeentelijke voorzieningen, energiezuinige openbare verlichting en duurzaam bouwen (denk hierbij ook aan het pilotproject zonnecollectoren en de led-verlichting) - behoud van het groene karakter van de gemeente. Aan al deze in het collegeprogramma genoemde zaken is en wordt gewerkt. Wat kan beter en waar is actie nodig? 6

7 - groen blauw netwerk (ecologische zone) - vernieuwing industrieterrein Oosteind (met aandacht voor duurzaamheid) - verdere ontwikkeling centrum (met aandacht voor duurzaamheid) - binden van ondernemingen (o.a. Fokker, IV-groep) - aandacht voor duurzaamheid bij ontwikkeling IOP Slobbengors en bouw kantoor Fokker - bouw nieuwe sportcentrum (met extra investeringen ten aanzien van duurzaamheid) - uitvoering energieprogramma Drechtsteden (lokale agenda) - uitvoering motie ten aanzien van gemeentelijke gebouwen (gebruik zonnepanelen) - initiatieven voor verduurzaming energiegebruik (bij openbare gebouwen) - herzien van IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) - versterking recreatieve functies - versterking groenstructuur met EFRO-gelden - herziening geluidsbelastingkaarten - energievisie - binnenstedelijke herontwikkeling (met aandacht voor duurzaamheid). 7. Tot slot Hiervoor is op de drie thema s van nieuw en toekomstig beleid een eerste strategische actieagenda opgenomen. Deze agenda raakt de richting van denken en handelen op deze thema s. Wij verwachten dat dit aansluit bij de gedachten zoals die breed in de gemeenteraad leven op deze thema s. Als dat het geval is kunnen de strategische agenda s omgezet worden in verder geconcretiseerde actieplannen. Bij die actieplannen kan dan rekening worden gehouden met de volgtijdelijkheid en het aangeven van quick wins. Bij deze actieplannen wordt een verbinding geborgd tussen de drie onderwerpen, waarbij ook voor de langere termijn structurele inzet gewenst is. Op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt hebben wij de indruk dat de huidige formatie en voorzieningen toereikend zijn om deze agenda s te bouwen en acties uit te voeren. Op het gebied van economie voelt de organisatie de noodzaak om zowel organisatorisch als op het vlak van formatieve inzet maatregelen te nemen. Zonder deze maatregelen wordt de mogelijkheid van het omzetten van de strategische agenda in concrete acties twijfelachtig. Naar aanleiding van de hoofdlijnen van de strategische agenda bieden wij volgend jaar rond de zomer een voortgangsrapportage ten aanzien van de thema s aan, zodat de voortgang gevolgd en beoordeeld kan worden. Op deze wijze worden in een tijd van bezuinigen en heroverwegen op meerdere terreinen nieuwe impulsen gegeven die noodzakelijk zijn voor onze gemeente Papendrecht en om de in het collegeprogramma geformuleerde ambitie in te vullen. 7

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie