Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht"

Transcriptie

1 Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten benoemd. Op hoofdlijnen bestaat het collegeprogramma uit: - inhoudelijke beleidsdoelstellingen - aandacht voor heroverwegingen en van daaruit werken vanuit een beperkt financieel perspectief - ruimte voor toekomstige beleidsontwikkeling om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief. De ruimte om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief is inhoudelijk en financieel voor het eerst aangekondigd bij de Voorjaarsnota 2011 en bij de Perspectiefnota 2012 bevestigd door op drie specifieke speerpunten te zoeken naar samenhang in beleid. Het gaat daarbij om: - economie - onderwijs en arbeidsmarkt - duurzaamheid. Essentieel is dat de onderwerpen apart benoemd zijn, maar zoveel raakvlakken hebben dat sprake is van een grote verwevenheid. Dat zien we ook later in de behandeling van de onderwerpen terug, waarbij sommige uitwerkingen bij verschillende onderwerpen terugkomen. De start van de collegeperiode is vooral gebruikt om binnen het beschikbare financieel perspectief orde op zaken te stellen. Daarbij zijn mogelijkheden onderzocht om te vernieuwen. Vandaar dat we spreken over heroverwegingen, die in het teken staan van de algemene doelstelling te streven naar gezonde overheidsfinanciën en aanpassing van de rol van de overheid in de samenleving. De rol is gericht op het ondersteunen van initiatieven en het stimuleren van ondernemen in plaats van overnemen. De verantwoordelijkheid en zeggenschap over de samenleving wordt daar waar dat kan teruggegeven aan die samenleving. Van belang is dat daarbij bewust en gepland voortgang wordt geboekt. Wij vinden een beleidsmatige en verbindende kadering van de onderwerpen van belang, maar nog meer van belang is voor ons een strategisch actieprogramma waarin duidelijk wordt welke acties zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden. Dit is exact hoe wij de drie beleidsthema s per onderwerp benaderen. Beginnen met een beleidsmatig kader, aangeven wat reeds is uitgevoerd en besluiten met de actielijst van uit te voeren zaken. 2. Handelingskader toekomstig beleid Het voorgaande is ook het perspectief voor toekomstig beleid. Binnen het perspectief is ruimte voor verbindingen met de samenleving (verbondenheid), ook al is dat lastig in tijden van bezuinigingen en heroverwegingen. Tegen die achtergrond hebben wij ons ingespannen om financiële mogelijkheden te onderzoeken om eerder vormgeving en ontwikkeling van toekomstig beleid mogelijk te maken. In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij laten zien hoe wij toekomstig beleid willen uitwerken binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Die combinatie kent zijn eigen dynamiek. Tegelijkertijd met het zichtbaar maken van de besteding van eenmalig geld voor toekomstig beleid in deze collegeperiode is gekozen voor een inhoudelijk initiatief op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Terecht heeft de raad gevraagd om dat initiatief in een breder perspectief te plaatsen. Met de raad is afgesproken dat andere initiatieven naast onderwijs en arbeidsmarkt en de besteding van de gereserveerde middelen daarvoor eerst na het aan de raad aanbieden van beleidslijnen en concrete initiatieven kan plaatsvinden. Met deze notitie voldoen wij aan deze toezegging. 1

2 3. Verwevenheid van de speerpunten van toekomstig beleid Het college vindt dat economie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Via onderwijs en duurzame oplossingen versterken we de economie en versterken we de arbeidsmarkt. Een kwalitatief hoogstaand onderwijs op diverse niveaus, mits het aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven, heeft een krachtige uitwerking op de economie. Wat is een duurzaam Papendrecht? Een duurzaam Papendrecht is een gemeenschap, waarin op ieder moment de kansen en mogelijkheden om verbindingen te maken actief worden benut. Er gebeurt veel in Papendrecht. Er zijn heel veel goede initiatieven die leiden tot gewenste maatschappelijke resultaten. Het verbinden en verduurzamen van die initiatieven is het kenmerk van een duurzaam Papendrecht. Het gaat om verbinding tussen mensen, bedrijven en organisaties in een inspirerende, uitdagende omgeving, zowel fysiek, als maatschappelijk (people, planet en profit). Het realiseren en in stand houden van een duurzaam Papendrecht vraagt een open blik van iedereen. Buiten de gebaande paden treden, denken vanuit verschillende perspectieven en kort gezegd verder kijken dan je neus lang is. Zonder veel theoretische bespiegelen te gebruiken geeft het model dat hierna wordt weergegeven kernachtig weer welke thema s van belang zijn bij de uitwerking en dat deze op elkaar inwerken bij het streven naar een economisch gezond en duurzaam Papendrecht. Hierna gaan we in op de afzonderlijke thema s. Woonomgeving Veiligheid Cultuurgoed Gezondheid Burgerschap Identiteit/diversiteit Ondernemersklimaat Solidariteit PEOPLE Onderwijs Energie Ruimte voor bedrijvigheid Innovatiekracht Kennis PROFIT Milieukwaliteit Natuurlijke grond- en hulpstoffen Biodiversiteit PLANET Variatie in landschap Woningvoorraad Verkeer en vervoer Arbeidsmarkt Natuur en groen Broeikasgassen Waterkwaliteit 2

3 4. Economie Het college is van mening dat lokale economie en arbeidsmarkt permanente aandacht behoeven. Ten opzichte van andere gemeenten doen wij het relatief goed. We kennen relatief een gering percentage werkloosheid en ook de economische bedrijvigheid is groot. Stilstaan is echter achteruit gaan. We moeten vernieuwend, slim en innovatief werken aan en investeren in een blijvend gezonde en duurzame economie en arbeidsmarkt. De vraag is hoe we dat kunnen aanpakken? De eerste vraag daarbij is wie de actoren zijn waarmee we economie en arbeidsmarkt versterken. Als gemeente investeren we mee in denkkracht, bindingsinitiatieven en soms met budgetten voor initiatieven. Maar vooral zetten we in op de eigen kracht van inwoners, bedrijven en instellingen. Daarbij zoeken we naar commitment van ondernemers, overheid en onderwijs. Binnen onze lokale economie kunnen we versterken, maar kansen voor verbetering van de economie liggen vooral ook op het vlak van bovengemeentelijke actie. De intensivering van de contacten via accountmanagement wordt benut om de dialoog te versterken, waarbij met name ook de meningen van het MKB worden gehoord. De dialoog gaat over de volgende onderwerpen: - versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden - versterking van de economische structuur - versterking verbinding onderwijs en arbeidsmarkt - versterking contacten met en dienstverlening aan ondernemers. Ook in onze regio streven de samenwerkende gemeenten met onderwijs en bedrijfsleven naar een vitale economie, waarin participatie op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid essentieel zijn. Daarbij wordt een aantal concrete initiatieven en producten ontwikkeld om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. De gemeente moet taken en verantwoordelijkheden samenbrengen, anders laten we kansen liggen. Die kansen zijn te vinden in de combinaties tussen de verschillende beleidsterreinen. Wij spelen in op de belangen van de verschillende partijen rond de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een 'deal' te maken met ondernemers. Voor wat hoort wat. Investeringen in bedrijventerreinen of vergroting veiligheid van het winkelcentrum in ruil voor arbeidsmarkteffecten bij bedrijven. Wat doen we al? Onze bedrijventerreinen zijn van goede kwaliteit, maar we behoren niet tot de top. Blijvend investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen is noodzakelijk om te verbeteren. De bestemmingsplannen worden in hoog tempo geactualiseerd, zodat eventuele belemmeringen zo mogelijk worden weggenomen. De infrastructuur van de bedrijventerreinen is adequaat. Onze economische structuur is divers met een sterk aanbod van internationaal toonaangevende bedrijven en een sterke detailhandel en versterkende horeca. De verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden steeds sterker, mede door onze initiatieven om te verbinden. De bedrijfsschool van Fokker in een aantal lokalen van het Willem de Zwijgercollege is een recent succes. Het accountmanagement wordt verder geprofessionaliseerd, waarbij ook urenuitbreiding plaatsvindt en via een jaarplan accountmanagement planmatig contact wordt gelegd met diverse bedrijven. Wat kan beter en waar is actie nodig? Op het vlak van behoud en versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden is de volgende actie nodig: - verdere versteviging van het accountmanagement met een onderscheid tussen grote bedrijven en MKB (vooral ook inzetten op het behouden van bestaande ondernemingen) - inzetten op maximale bezetting van de bedrijventerreinen, mede door deze op niveau te houden (versterken vestigingsklimaat en onderwijsklimaat) - verbetering van dienstverlening aan ondernemers, we moeten geen blokkades opwerken, maar juist wegnemen - stimuleren startersbeleid door fysieke mogelijkheden uit te breiden en starters te ondersteunen door hen met ervaren ondernemers te begeleiden en te faciliteren (denk hierbij ook aan het eventueel te vormen ondernemersbudget, al of niet met cofinanciering vanuit de gemeente). Een andere mogelijkheid is om starters op de één of andere wijze financieel tegemoet te komen (bijv. 3

4 door kwijtschelding van OZB in het eerste jaar of het betalen van een deel van de huur als men een ruimte in het bedrijvencentrum huurt). Op het vlak van versterking van de economische structuur is de volgende actie nodig: - alles is belangrijk, maar een zekere focus op waar we sterk in zijn is essentieel. Focus op een sterke profilering van het maritieme met verbreding naar luchtvaart biedt kansen en vooral duidelijkheid - versterking van de bereikbaarheid en fysieke infrastructuur, aandacht voor goede logistieke voorzieningen en mogelijkheden voor vervoer over de weg en het water zijn essentieel voor veel bedrijven (denk hierbij aan de A15 en de aansluiting op de N3 en het benutten van onze ligging aan het water) - blijvende beschikbaarheid en versterking van bedrijventerreinen op niveau. Daartoe wordt conform het collegeprogramma het industrieterrein Oosteind gerevitaliseerd - versterking van innovatiekracht, inventiviteit en creativiteit (innovatie is een belangrijke motor voor economische groei) door subsidies te benutten en ruimte te faciliteren - zoeken naar niches in het aanbod van bedrijven dat we hebben (versterking van de economische structuur door verbreding en groei) - op basis van visievorming versterking promotionele aandacht voor Papendrecht (focus geven). Op het vlak van versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is de volgende actie nodig: - verdere uitbouw van de dialoog tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente om oplossingen te bieden voor de toenemende discrepantie tussen aanbod van en vraag naar arbeid. De Fokker bedrijfsschool is een mooie start, maar verdere uitbouw daarvan naar andere ondernemingen is noodzakelijk. De verdere ontwikkeling van het LOC is daarbij mede essentieel. Het binden van de hogere opgeleide medewerkers aan onze gemeente is essentieel voor het blijvend kunnen aanbieden van het hoge voorzieningenniveau dat we kennen. Nu investeren in onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij een belangrijke factor. - een discussie over de kerntaak van de lokale overheid is in moeilijke tijden essentieel, maar desondanks kunnen wij soms bruggen bouwen door te helpen met investeringen (zeker waar deze renderen) - actiever investeren in open dagen en met ondernemers afspraken maken over stageplaatsen en leerarbeidsplaatsen. Op het vlak van versterking van contacten met en dienstverlening aan ondernemers is de volgende actie nodig: - verstevigen van de overlegstructuren - vergroten van het aantal bestuurlijke bedrijfsbezoeken met ambtelijke ondersteuning - versoepeling van toegankelijker maken van de gemeentelijke dienstverlening (meer werken volgens een éénloket functie of werken met een casemanager bedrijven) - wegnemen van ondernemersirritaties (b.v. doorverwijzingen, wijziging regels, afhandelingtermijnen correspondentie, communicatie over fysieke werkzaamheden, veiligheid, e.d.) - reductie van administratieve lasten - versnelling van procedures (binnen de mogelijkheden die de wet daarbij biedt, maar de grenzen zoveel mogelijk opzoekend) - veel minder ambtelijk denken in termen van beperkingen en onmogelijkheden, maar veel meer focussen op dialoog en mogelijkheden (de ondernemende overheid) - ondersteunen van de aansluiting van de detailhandel met nieuwe media (internetontwikkelingen) - inzetten op verdere samenwerking met partners (waaronder KvK). Verder is van groot belang voor het imago van onze gemeente met het centrum dat het bruisender wordt. Evenementen zijn van belang voor de levendigheid en trekken bezoekers van omliggende gemeenten die wellicht daarna terugkeren naar Papendrecht. Daarnaast betekent dit een directe impuls voor de lokale economie (bezoekers besteden ook). Nadat bij de bidbookprocedure van Fokker de gemeente Papendrecht tot de nummer 1 is gekozen, is een nieuwe uitdaging voor het imago van onze gemeente relevant. Daartoe is het streven om bedrijventerrein Oosteind tussen nu en 1,5 jaar in de top tien te krijgen van beste bedrijventerreinen van Nederland. 4

5 Ook organisatorisch zijn maatregelen in voorbereiding in de vorm van bundeling van de formatie die met economie en accountmanagement actief is. Desondanks denken wij dat een structurele formatieve impuls op het vlak van economie essentieel is. Tot het einde van de collegeperiode is deze impuls nodig om de hiervoor benoemde strategische actieagenda om te zetten in een concrete actieagenda en prioritaire acties uit te voeren. Daarna wordt gewerkt aan de permanente verbinding tussen economie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor krijgt naast economie het onderdeel duurzaamheid een plek in de organisatie en kan de actieagenda voor duurzaamheid verder worden uitgebouwd (in het verlengde van de lokale agenda voor duurzaamheid). De kern van het voorgaande is dat wij op het onderdeel economie onderscheidend willen worden ten opzichte van de rest van Nederland. Voorbeelden van deze ambitie zijn bijvoorbeeld het streven naar een tevredenheidscore van 7,0 bij ondernemers. Maar ook het geven van een impuls aan het vestigingsklimaat door binnen twee jaren tot de top 20 in Nederland te behoren is een mogelijkheid. 5. Onderwijs en arbeidsmarkt Papendrecht werkt vooral pragmatisch aan onderwijs en arbeidsmarkt. Wij zien voor onszelf een rol weggelegd om maatschappelijke kaders te herdefiniëren. Papendrecht doet dit door samenwerking te bevorderen. Samenwerking met stakeholders door hen te betrekken bij de probleemdefiniëring, visievorming en bij het verder oppakken en uitwerken van actiepunten. Hierbij vervullen we als lokale overheid de initiërende en stimulerende functie en bouwen we eigentijds aan de verdere uitwerking van de belangrijke thema s. Op het vlak van onderwijs en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hebben we als lokale overheid partijen bij elkaar gebracht (zelfs over de grenzen van onze gemeente heen). Daarbij zijn we vanuit een niet traditioneel handelingskader op een bindende, betrokken en initiatiefrijke wijze met partners in dialoog gegaan. Wij vervullen de katalysator- of aanjaagfunctie, daarna ligt de bal vooral bij de maatschappelijke partners. Wij hebben de verwachting dat initiatieven tot mooie eindresultaten kunnen leiden, zeker vanuit het lange termijn perspectief. We moeten daarbij zo (samen)bindend zijn dat onze stakeholders belangen bundelen. Wat doen we al? Het voorgaande bedden we in een groot aantal activiteiten in. Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt is sprake van een succesvol initiatief waarover wij u separaat via een voortgangsrapportage hebben geïnformeerd, inclusief de uitgangspunten van het LOC. Onderdeel hiervan is de inzet van een projectleider die specifieke werkzaamheden verricht op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Onder meer gaat het daarbij om de vestiging van bedrijfsscholen in Papendrecht. Een nieuw Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) is in voorbereiding en wordt dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. Onze middelbare scholen zijn landelijk gezien van een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau. Dat willen we zo houden. Wat kan beter en waar is actie nodig? Ondanks dat we denken dat de specifieke projectleiderinzet op het thema onderwijs en arbeidsmarkt zijn vruchten verder zal afwerpen, is verdere concrete actie nodig. Op het vlak van onderwijs streven wij naar: - verhogen van de instroom in het techniekonderwijs (wij zijn immers een gemeente waar techniek belangrijk is) en andere belangrijke sectoren - verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (blijvende dialoog en gezamenlijke initiatieven bevorderen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven) - onderwijs dichtbij het bedrijfsleven vorm geven - ontwikkelen leerlijnen/ permanente stageplaatsen voor jongeren om hen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het bedrijfsleven - initiëren van themadagen gericht op loopbaan en beroepsoriëntatie - stimuleren ondernemerschap via onderwijs - helpen van jongeren bij een goede loopbaanstart - uitwerken van de kadernota onderwijs. 5

6 Veel acties op het vlak van onderwijs hangen samen met de acties op het vlak van economie en zijn daar ook benoemd. 6. Duurzaamheid Door de in het collegeprogramma opgenomen integrale benadering van beleid wordt gewerkt aan een duurzame samenleving. Niet alleen maar nieuw, omdat in het verleden ook al werd gewerkt aan duurzaamheid in de brede zin van het woord zoals hiervoor geschetst. Maar wel voor de eerste keer integraal benaderd en verbonden met andere toekomstige beleidslijnen die voor de gemeente Papendrecht van groot belang zijn. Al langer werken wij aan een duurzame samenleving. De structuurvisie zorgt voor een meerjaren perspectief ten aanzien van de ruimtelijk fysieke structuur. De visie op intergemeentelijke samenwerking schetst het meerjarig perspectief van Papendrecht in de regio. In het collegeprogramma is de toekomstige omslag van groeigemeente naar een dynamische beheergemeente aangegeven. Papendrecht heeft de grenzen van de groei bereikt. Er is sprake van een stabiliserende bevolkingsomvang met een lichte teruggang op termijn. In het ouderensegment zien wij een geleidelijke procentuele toename, met in het segment van de jongeren, jong volwassenen en jonge gezinnen een daling. Ook zien wij dat sommige delen van Papendrecht nadere aandacht nodig hebben. Niet op de traditionele wijze, maar langs de lijnen van een duurzame, eigentijdse binnenstedelijke herontwikkeling. Ten aanzien van een deel van de wijken, zoals ook in de structuurvisie vastgesteld, is de noodzaak voor aparte aandacht aanwezig. Dat doen wij niet alleen, maar met stakeholders die ook een belang hebben bij het werken aan verbeteringen en vernieuwingen. In het collegeprogramma is gesteld dat we een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat nastreven. Dit is de schets van de opdracht voor de toekomst. Deze opdracht ligt ook ten grondslag aan de visie op intergemeentelijke samenwerking, waarin samenwerking met gemeenten, instellingen en bedrijfsleven in partnerships van belang is. Kortom, werken aan een duurzame samenleving is niet nieuw. Wat doen we al? In het collegeprogramma is bij veel kernbegrippen direct of indirect sprake van een verbondenheid met de thema s van toekomstig beleid en vaak specifiek met duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn: - aandacht voor duurzaamheid, milieu en luchtkwaliteit - centrumontwikkeling met aandacht voor het woon-, leef- en werkklimaat - bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen behouden - revitaliseren en herstructureren van bedrijventerreinen (in het bijzonder Oosteind) - kwalitatief goed onderwijs binnen de gemeente behouden - blijvend ontwikkelen als een aantrekkelijke woongemeente - uitwerken van de lokale woonvisie - realiseren ruimtelijke bufferzone tussen het bedrijvenpark Polder Nieuwland en de wijk Westpolder, een groen-blauwe inrichting - recreatieve functie verder versterken - aandacht voor een gezond leefmilieu, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid - multifunctioneel gebruik van accommodaties en ruimtes - onderzoek doen naar realisatie van een multifunctionele (jeugd)accommodatie - centrum van Papendrecht verder ontwikkelen - toepassen van duurzame, klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen bij openbare gebouwen - regionaal klimaatbeleid met lokale accenten - energiebesparing bij gemeentelijke voorzieningen, energiezuinige openbare verlichting en duurzaam bouwen (denk hierbij ook aan het pilotproject zonnecollectoren en de led-verlichting) - behoud van het groene karakter van de gemeente. Aan al deze in het collegeprogramma genoemde zaken is en wordt gewerkt. Wat kan beter en waar is actie nodig? 6

7 - groen blauw netwerk (ecologische zone) - vernieuwing industrieterrein Oosteind (met aandacht voor duurzaamheid) - verdere ontwikkeling centrum (met aandacht voor duurzaamheid) - binden van ondernemingen (o.a. Fokker, IV-groep) - aandacht voor duurzaamheid bij ontwikkeling IOP Slobbengors en bouw kantoor Fokker - bouw nieuwe sportcentrum (met extra investeringen ten aanzien van duurzaamheid) - uitvoering energieprogramma Drechtsteden (lokale agenda) - uitvoering motie ten aanzien van gemeentelijke gebouwen (gebruik zonnepanelen) - initiatieven voor verduurzaming energiegebruik (bij openbare gebouwen) - herzien van IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) - versterking recreatieve functies - versterking groenstructuur met EFRO-gelden - herziening geluidsbelastingkaarten - energievisie - binnenstedelijke herontwikkeling (met aandacht voor duurzaamheid). 7. Tot slot Hiervoor is op de drie thema s van nieuw en toekomstig beleid een eerste strategische actieagenda opgenomen. Deze agenda raakt de richting van denken en handelen op deze thema s. Wij verwachten dat dit aansluit bij de gedachten zoals die breed in de gemeenteraad leven op deze thema s. Als dat het geval is kunnen de strategische agenda s omgezet worden in verder geconcretiseerde actieplannen. Bij die actieplannen kan dan rekening worden gehouden met de volgtijdelijkheid en het aangeven van quick wins. Bij deze actieplannen wordt een verbinding geborgd tussen de drie onderwerpen, waarbij ook voor de langere termijn structurele inzet gewenst is. Op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt hebben wij de indruk dat de huidige formatie en voorzieningen toereikend zijn om deze agenda s te bouwen en acties uit te voeren. Op het gebied van economie voelt de organisatie de noodzaak om zowel organisatorisch als op het vlak van formatieve inzet maatregelen te nemen. Zonder deze maatregelen wordt de mogelijkheid van het omzetten van de strategische agenda in concrete acties twijfelachtig. Naar aanleiding van de hoofdlijnen van de strategische agenda bieden wij volgend jaar rond de zomer een voortgangsrapportage ten aanzien van de thema s aan, zodat de voortgang gevolgd en beoordeeld kan worden. Op deze wijze worden in een tijd van bezuinigen en heroverwegen op meerdere terreinen nieuwe impulsen gegeven die noodzakelijk zijn voor onze gemeente Papendrecht en om de in het collegeprogramma geformuleerde ambitie in te vullen. 7

AANBIEDINGSBRIEF (079/2012)

AANBIEDINGSBRIEF (079/2012) AANBIEDINGSBRIEF (079/2012) Aan de gemeenteraad, Hierbij treft u de Programmabegroting aan. De crisis is ook in nog niet voorbij. We kunnen de tijd van financiële terughoudendheid nog niet achter ons laten.

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit

Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit 12 februari 2013 Economische agenda Leidse regio Ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

De kracht van het Westland

De kracht van het Westland De kracht van het Westland De kracht van het Westland Burgemeester J. van der Tak De economie (profit): onze economische kracht De mensen (people): onze sociale verbondenheid De ligging (planet): prettige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing. Focus en investerend vermogen

Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing. Focus en investerend vermogen Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing Focus en investerend vermogen Versie 2, 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Onze inzet...3 2 Inhoudelijke focus...4 2.1 Doelstellingen...4 2.2 Speerpunten...4 2.3 Kansenkaart...6

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Een duurzame woon- en werkomgeving

Een duurzame woon- en werkomgeving Visie en ambitie: goor in 2025 3.1 AMBITIE Met de vaststelling van deze structuurvisie wordt tegelijkertijd de ambitie van Goor voor 2025 vastgelegd: Goor is een levendige plaats met in de voortuin een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie