Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht"

Transcriptie

1 Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten benoemd. Op hoofdlijnen bestaat het collegeprogramma uit: - inhoudelijke beleidsdoelstellingen - aandacht voor heroverwegingen en van daaruit werken vanuit een beperkt financieel perspectief - ruimte voor toekomstige beleidsontwikkeling om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief. De ruimte om te komen tot een breder maatschappelijk perspectief is inhoudelijk en financieel voor het eerst aangekondigd bij de Voorjaarsnota 2011 en bij de Perspectiefnota 2012 bevestigd door op drie specifieke speerpunten te zoeken naar samenhang in beleid. Het gaat daarbij om: - economie - onderwijs en arbeidsmarkt - duurzaamheid. Essentieel is dat de onderwerpen apart benoemd zijn, maar zoveel raakvlakken hebben dat sprake is van een grote verwevenheid. Dat zien we ook later in de behandeling van de onderwerpen terug, waarbij sommige uitwerkingen bij verschillende onderwerpen terugkomen. De start van de collegeperiode is vooral gebruikt om binnen het beschikbare financieel perspectief orde op zaken te stellen. Daarbij zijn mogelijkheden onderzocht om te vernieuwen. Vandaar dat we spreken over heroverwegingen, die in het teken staan van de algemene doelstelling te streven naar gezonde overheidsfinanciën en aanpassing van de rol van de overheid in de samenleving. De rol is gericht op het ondersteunen van initiatieven en het stimuleren van ondernemen in plaats van overnemen. De verantwoordelijkheid en zeggenschap over de samenleving wordt daar waar dat kan teruggegeven aan die samenleving. Van belang is dat daarbij bewust en gepland voortgang wordt geboekt. Wij vinden een beleidsmatige en verbindende kadering van de onderwerpen van belang, maar nog meer van belang is voor ons een strategisch actieprogramma waarin duidelijk wordt welke acties zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden. Dit is exact hoe wij de drie beleidsthema s per onderwerp benaderen. Beginnen met een beleidsmatig kader, aangeven wat reeds is uitgevoerd en besluiten met de actielijst van uit te voeren zaken. 2. Handelingskader toekomstig beleid Het voorgaande is ook het perspectief voor toekomstig beleid. Binnen het perspectief is ruimte voor verbindingen met de samenleving (verbondenheid), ook al is dat lastig in tijden van bezuinigingen en heroverwegingen. Tegen die achtergrond hebben wij ons ingespannen om financiële mogelijkheden te onderzoeken om eerder vormgeving en ontwikkeling van toekomstig beleid mogelijk te maken. In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij laten zien hoe wij toekomstig beleid willen uitwerken binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Die combinatie kent zijn eigen dynamiek. Tegelijkertijd met het zichtbaar maken van de besteding van eenmalig geld voor toekomstig beleid in deze collegeperiode is gekozen voor een inhoudelijk initiatief op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Terecht heeft de raad gevraagd om dat initiatief in een breder perspectief te plaatsen. Met de raad is afgesproken dat andere initiatieven naast onderwijs en arbeidsmarkt en de besteding van de gereserveerde middelen daarvoor eerst na het aan de raad aanbieden van beleidslijnen en concrete initiatieven kan plaatsvinden. Met deze notitie voldoen wij aan deze toezegging. 1

2 3. Verwevenheid van de speerpunten van toekomstig beleid Het college vindt dat economie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Via onderwijs en duurzame oplossingen versterken we de economie en versterken we de arbeidsmarkt. Een kwalitatief hoogstaand onderwijs op diverse niveaus, mits het aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven, heeft een krachtige uitwerking op de economie. Wat is een duurzaam Papendrecht? Een duurzaam Papendrecht is een gemeenschap, waarin op ieder moment de kansen en mogelijkheden om verbindingen te maken actief worden benut. Er gebeurt veel in Papendrecht. Er zijn heel veel goede initiatieven die leiden tot gewenste maatschappelijke resultaten. Het verbinden en verduurzamen van die initiatieven is het kenmerk van een duurzaam Papendrecht. Het gaat om verbinding tussen mensen, bedrijven en organisaties in een inspirerende, uitdagende omgeving, zowel fysiek, als maatschappelijk (people, planet en profit). Het realiseren en in stand houden van een duurzaam Papendrecht vraagt een open blik van iedereen. Buiten de gebaande paden treden, denken vanuit verschillende perspectieven en kort gezegd verder kijken dan je neus lang is. Zonder veel theoretische bespiegelen te gebruiken geeft het model dat hierna wordt weergegeven kernachtig weer welke thema s van belang zijn bij de uitwerking en dat deze op elkaar inwerken bij het streven naar een economisch gezond en duurzaam Papendrecht. Hierna gaan we in op de afzonderlijke thema s. Woonomgeving Veiligheid Cultuurgoed Gezondheid Burgerschap Identiteit/diversiteit Ondernemersklimaat Solidariteit PEOPLE Onderwijs Energie Ruimte voor bedrijvigheid Innovatiekracht Kennis PROFIT Milieukwaliteit Natuurlijke grond- en hulpstoffen Biodiversiteit PLANET Variatie in landschap Woningvoorraad Verkeer en vervoer Arbeidsmarkt Natuur en groen Broeikasgassen Waterkwaliteit 2

3 4. Economie Het college is van mening dat lokale economie en arbeidsmarkt permanente aandacht behoeven. Ten opzichte van andere gemeenten doen wij het relatief goed. We kennen relatief een gering percentage werkloosheid en ook de economische bedrijvigheid is groot. Stilstaan is echter achteruit gaan. We moeten vernieuwend, slim en innovatief werken aan en investeren in een blijvend gezonde en duurzame economie en arbeidsmarkt. De vraag is hoe we dat kunnen aanpakken? De eerste vraag daarbij is wie de actoren zijn waarmee we economie en arbeidsmarkt versterken. Als gemeente investeren we mee in denkkracht, bindingsinitiatieven en soms met budgetten voor initiatieven. Maar vooral zetten we in op de eigen kracht van inwoners, bedrijven en instellingen. Daarbij zoeken we naar commitment van ondernemers, overheid en onderwijs. Binnen onze lokale economie kunnen we versterken, maar kansen voor verbetering van de economie liggen vooral ook op het vlak van bovengemeentelijke actie. De intensivering van de contacten via accountmanagement wordt benut om de dialoog te versterken, waarbij met name ook de meningen van het MKB worden gehoord. De dialoog gaat over de volgende onderwerpen: - versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden - versterking van de economische structuur - versterking verbinding onderwijs en arbeidsmarkt - versterking contacten met en dienstverlening aan ondernemers. Ook in onze regio streven de samenwerkende gemeenten met onderwijs en bedrijfsleven naar een vitale economie, waarin participatie op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid essentieel zijn. Daarbij wordt een aantal concrete initiatieven en producten ontwikkeld om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. De gemeente moet taken en verantwoordelijkheden samenbrengen, anders laten we kansen liggen. Die kansen zijn te vinden in de combinaties tussen de verschillende beleidsterreinen. Wij spelen in op de belangen van de verschillende partijen rond de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een 'deal' te maken met ondernemers. Voor wat hoort wat. Investeringen in bedrijventerreinen of vergroting veiligheid van het winkelcentrum in ruil voor arbeidsmarkteffecten bij bedrijven. Wat doen we al? Onze bedrijventerreinen zijn van goede kwaliteit, maar we behoren niet tot de top. Blijvend investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen is noodzakelijk om te verbeteren. De bestemmingsplannen worden in hoog tempo geactualiseerd, zodat eventuele belemmeringen zo mogelijk worden weggenomen. De infrastructuur van de bedrijventerreinen is adequaat. Onze economische structuur is divers met een sterk aanbod van internationaal toonaangevende bedrijven en een sterke detailhandel en versterkende horeca. De verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden steeds sterker, mede door onze initiatieven om te verbinden. De bedrijfsschool van Fokker in een aantal lokalen van het Willem de Zwijgercollege is een recent succes. Het accountmanagement wordt verder geprofessionaliseerd, waarbij ook urenuitbreiding plaatsvindt en via een jaarplan accountmanagement planmatig contact wordt gelegd met diverse bedrijven. Wat kan beter en waar is actie nodig? Op het vlak van behoud en versterking van concurrerende vestigingsvoorwaarden is de volgende actie nodig: - verdere versteviging van het accountmanagement met een onderscheid tussen grote bedrijven en MKB (vooral ook inzetten op het behouden van bestaande ondernemingen) - inzetten op maximale bezetting van de bedrijventerreinen, mede door deze op niveau te houden (versterken vestigingsklimaat en onderwijsklimaat) - verbetering van dienstverlening aan ondernemers, we moeten geen blokkades opwerken, maar juist wegnemen - stimuleren startersbeleid door fysieke mogelijkheden uit te breiden en starters te ondersteunen door hen met ervaren ondernemers te begeleiden en te faciliteren (denk hierbij ook aan het eventueel te vormen ondernemersbudget, al of niet met cofinanciering vanuit de gemeente). Een andere mogelijkheid is om starters op de één of andere wijze financieel tegemoet te komen (bijv. 3

4 door kwijtschelding van OZB in het eerste jaar of het betalen van een deel van de huur als men een ruimte in het bedrijvencentrum huurt). Op het vlak van versterking van de economische structuur is de volgende actie nodig: - alles is belangrijk, maar een zekere focus op waar we sterk in zijn is essentieel. Focus op een sterke profilering van het maritieme met verbreding naar luchtvaart biedt kansen en vooral duidelijkheid - versterking van de bereikbaarheid en fysieke infrastructuur, aandacht voor goede logistieke voorzieningen en mogelijkheden voor vervoer over de weg en het water zijn essentieel voor veel bedrijven (denk hierbij aan de A15 en de aansluiting op de N3 en het benutten van onze ligging aan het water) - blijvende beschikbaarheid en versterking van bedrijventerreinen op niveau. Daartoe wordt conform het collegeprogramma het industrieterrein Oosteind gerevitaliseerd - versterking van innovatiekracht, inventiviteit en creativiteit (innovatie is een belangrijke motor voor economische groei) door subsidies te benutten en ruimte te faciliteren - zoeken naar niches in het aanbod van bedrijven dat we hebben (versterking van de economische structuur door verbreding en groei) - op basis van visievorming versterking promotionele aandacht voor Papendrecht (focus geven). Op het vlak van versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is de volgende actie nodig: - verdere uitbouw van de dialoog tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente om oplossingen te bieden voor de toenemende discrepantie tussen aanbod van en vraag naar arbeid. De Fokker bedrijfsschool is een mooie start, maar verdere uitbouw daarvan naar andere ondernemingen is noodzakelijk. De verdere ontwikkeling van het LOC is daarbij mede essentieel. Het binden van de hogere opgeleide medewerkers aan onze gemeente is essentieel voor het blijvend kunnen aanbieden van het hoge voorzieningenniveau dat we kennen. Nu investeren in onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij een belangrijke factor. - een discussie over de kerntaak van de lokale overheid is in moeilijke tijden essentieel, maar desondanks kunnen wij soms bruggen bouwen door te helpen met investeringen (zeker waar deze renderen) - actiever investeren in open dagen en met ondernemers afspraken maken over stageplaatsen en leerarbeidsplaatsen. Op het vlak van versterking van contacten met en dienstverlening aan ondernemers is de volgende actie nodig: - verstevigen van de overlegstructuren - vergroten van het aantal bestuurlijke bedrijfsbezoeken met ambtelijke ondersteuning - versoepeling van toegankelijker maken van de gemeentelijke dienstverlening (meer werken volgens een éénloket functie of werken met een casemanager bedrijven) - wegnemen van ondernemersirritaties (b.v. doorverwijzingen, wijziging regels, afhandelingtermijnen correspondentie, communicatie over fysieke werkzaamheden, veiligheid, e.d.) - reductie van administratieve lasten - versnelling van procedures (binnen de mogelijkheden die de wet daarbij biedt, maar de grenzen zoveel mogelijk opzoekend) - veel minder ambtelijk denken in termen van beperkingen en onmogelijkheden, maar veel meer focussen op dialoog en mogelijkheden (de ondernemende overheid) - ondersteunen van de aansluiting van de detailhandel met nieuwe media (internetontwikkelingen) - inzetten op verdere samenwerking met partners (waaronder KvK). Verder is van groot belang voor het imago van onze gemeente met het centrum dat het bruisender wordt. Evenementen zijn van belang voor de levendigheid en trekken bezoekers van omliggende gemeenten die wellicht daarna terugkeren naar Papendrecht. Daarnaast betekent dit een directe impuls voor de lokale economie (bezoekers besteden ook). Nadat bij de bidbookprocedure van Fokker de gemeente Papendrecht tot de nummer 1 is gekozen, is een nieuwe uitdaging voor het imago van onze gemeente relevant. Daartoe is het streven om bedrijventerrein Oosteind tussen nu en 1,5 jaar in de top tien te krijgen van beste bedrijventerreinen van Nederland. 4

5 Ook organisatorisch zijn maatregelen in voorbereiding in de vorm van bundeling van de formatie die met economie en accountmanagement actief is. Desondanks denken wij dat een structurele formatieve impuls op het vlak van economie essentieel is. Tot het einde van de collegeperiode is deze impuls nodig om de hiervoor benoemde strategische actieagenda om te zetten in een concrete actieagenda en prioritaire acties uit te voeren. Daarna wordt gewerkt aan de permanente verbinding tussen economie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor krijgt naast economie het onderdeel duurzaamheid een plek in de organisatie en kan de actieagenda voor duurzaamheid verder worden uitgebouwd (in het verlengde van de lokale agenda voor duurzaamheid). De kern van het voorgaande is dat wij op het onderdeel economie onderscheidend willen worden ten opzichte van de rest van Nederland. Voorbeelden van deze ambitie zijn bijvoorbeeld het streven naar een tevredenheidscore van 7,0 bij ondernemers. Maar ook het geven van een impuls aan het vestigingsklimaat door binnen twee jaren tot de top 20 in Nederland te behoren is een mogelijkheid. 5. Onderwijs en arbeidsmarkt Papendrecht werkt vooral pragmatisch aan onderwijs en arbeidsmarkt. Wij zien voor onszelf een rol weggelegd om maatschappelijke kaders te herdefiniëren. Papendrecht doet dit door samenwerking te bevorderen. Samenwerking met stakeholders door hen te betrekken bij de probleemdefiniëring, visievorming en bij het verder oppakken en uitwerken van actiepunten. Hierbij vervullen we als lokale overheid de initiërende en stimulerende functie en bouwen we eigentijds aan de verdere uitwerking van de belangrijke thema s. Op het vlak van onderwijs en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hebben we als lokale overheid partijen bij elkaar gebracht (zelfs over de grenzen van onze gemeente heen). Daarbij zijn we vanuit een niet traditioneel handelingskader op een bindende, betrokken en initiatiefrijke wijze met partners in dialoog gegaan. Wij vervullen de katalysator- of aanjaagfunctie, daarna ligt de bal vooral bij de maatschappelijke partners. Wij hebben de verwachting dat initiatieven tot mooie eindresultaten kunnen leiden, zeker vanuit het lange termijn perspectief. We moeten daarbij zo (samen)bindend zijn dat onze stakeholders belangen bundelen. Wat doen we al? Het voorgaande bedden we in een groot aantal activiteiten in. Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt is sprake van een succesvol initiatief waarover wij u separaat via een voortgangsrapportage hebben geïnformeerd, inclusief de uitgangspunten van het LOC. Onderdeel hiervan is de inzet van een projectleider die specifieke werkzaamheden verricht op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Onder meer gaat het daarbij om de vestiging van bedrijfsscholen in Papendrecht. Een nieuw Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) is in voorbereiding en wordt dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. Onze middelbare scholen zijn landelijk gezien van een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau. Dat willen we zo houden. Wat kan beter en waar is actie nodig? Ondanks dat we denken dat de specifieke projectleiderinzet op het thema onderwijs en arbeidsmarkt zijn vruchten verder zal afwerpen, is verdere concrete actie nodig. Op het vlak van onderwijs streven wij naar: - verhogen van de instroom in het techniekonderwijs (wij zijn immers een gemeente waar techniek belangrijk is) en andere belangrijke sectoren - verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (blijvende dialoog en gezamenlijke initiatieven bevorderen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven) - onderwijs dichtbij het bedrijfsleven vorm geven - ontwikkelen leerlijnen/ permanente stageplaatsen voor jongeren om hen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het bedrijfsleven - initiëren van themadagen gericht op loopbaan en beroepsoriëntatie - stimuleren ondernemerschap via onderwijs - helpen van jongeren bij een goede loopbaanstart - uitwerken van de kadernota onderwijs. 5

6 Veel acties op het vlak van onderwijs hangen samen met de acties op het vlak van economie en zijn daar ook benoemd. 6. Duurzaamheid Door de in het collegeprogramma opgenomen integrale benadering van beleid wordt gewerkt aan een duurzame samenleving. Niet alleen maar nieuw, omdat in het verleden ook al werd gewerkt aan duurzaamheid in de brede zin van het woord zoals hiervoor geschetst. Maar wel voor de eerste keer integraal benaderd en verbonden met andere toekomstige beleidslijnen die voor de gemeente Papendrecht van groot belang zijn. Al langer werken wij aan een duurzame samenleving. De structuurvisie zorgt voor een meerjaren perspectief ten aanzien van de ruimtelijk fysieke structuur. De visie op intergemeentelijke samenwerking schetst het meerjarig perspectief van Papendrecht in de regio. In het collegeprogramma is de toekomstige omslag van groeigemeente naar een dynamische beheergemeente aangegeven. Papendrecht heeft de grenzen van de groei bereikt. Er is sprake van een stabiliserende bevolkingsomvang met een lichte teruggang op termijn. In het ouderensegment zien wij een geleidelijke procentuele toename, met in het segment van de jongeren, jong volwassenen en jonge gezinnen een daling. Ook zien wij dat sommige delen van Papendrecht nadere aandacht nodig hebben. Niet op de traditionele wijze, maar langs de lijnen van een duurzame, eigentijdse binnenstedelijke herontwikkeling. Ten aanzien van een deel van de wijken, zoals ook in de structuurvisie vastgesteld, is de noodzaak voor aparte aandacht aanwezig. Dat doen wij niet alleen, maar met stakeholders die ook een belang hebben bij het werken aan verbeteringen en vernieuwingen. In het collegeprogramma is gesteld dat we een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat nastreven. Dit is de schets van de opdracht voor de toekomst. Deze opdracht ligt ook ten grondslag aan de visie op intergemeentelijke samenwerking, waarin samenwerking met gemeenten, instellingen en bedrijfsleven in partnerships van belang is. Kortom, werken aan een duurzame samenleving is niet nieuw. Wat doen we al? In het collegeprogramma is bij veel kernbegrippen direct of indirect sprake van een verbondenheid met de thema s van toekomstig beleid en vaak specifiek met duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn: - aandacht voor duurzaamheid, milieu en luchtkwaliteit - centrumontwikkeling met aandacht voor het woon-, leef- en werkklimaat - bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen behouden - revitaliseren en herstructureren van bedrijventerreinen (in het bijzonder Oosteind) - kwalitatief goed onderwijs binnen de gemeente behouden - blijvend ontwikkelen als een aantrekkelijke woongemeente - uitwerken van de lokale woonvisie - realiseren ruimtelijke bufferzone tussen het bedrijvenpark Polder Nieuwland en de wijk Westpolder, een groen-blauwe inrichting - recreatieve functie verder versterken - aandacht voor een gezond leefmilieu, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid - multifunctioneel gebruik van accommodaties en ruimtes - onderzoek doen naar realisatie van een multifunctionele (jeugd)accommodatie - centrum van Papendrecht verder ontwikkelen - toepassen van duurzame, klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen bij openbare gebouwen - regionaal klimaatbeleid met lokale accenten - energiebesparing bij gemeentelijke voorzieningen, energiezuinige openbare verlichting en duurzaam bouwen (denk hierbij ook aan het pilotproject zonnecollectoren en de led-verlichting) - behoud van het groene karakter van de gemeente. Aan al deze in het collegeprogramma genoemde zaken is en wordt gewerkt. Wat kan beter en waar is actie nodig? 6

7 - groen blauw netwerk (ecologische zone) - vernieuwing industrieterrein Oosteind (met aandacht voor duurzaamheid) - verdere ontwikkeling centrum (met aandacht voor duurzaamheid) - binden van ondernemingen (o.a. Fokker, IV-groep) - aandacht voor duurzaamheid bij ontwikkeling IOP Slobbengors en bouw kantoor Fokker - bouw nieuwe sportcentrum (met extra investeringen ten aanzien van duurzaamheid) - uitvoering energieprogramma Drechtsteden (lokale agenda) - uitvoering motie ten aanzien van gemeentelijke gebouwen (gebruik zonnepanelen) - initiatieven voor verduurzaming energiegebruik (bij openbare gebouwen) - herzien van IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) - versterking recreatieve functies - versterking groenstructuur met EFRO-gelden - herziening geluidsbelastingkaarten - energievisie - binnenstedelijke herontwikkeling (met aandacht voor duurzaamheid). 7. Tot slot Hiervoor is op de drie thema s van nieuw en toekomstig beleid een eerste strategische actieagenda opgenomen. Deze agenda raakt de richting van denken en handelen op deze thema s. Wij verwachten dat dit aansluit bij de gedachten zoals die breed in de gemeenteraad leven op deze thema s. Als dat het geval is kunnen de strategische agenda s omgezet worden in verder geconcretiseerde actieplannen. Bij die actieplannen kan dan rekening worden gehouden met de volgtijdelijkheid en het aangeven van quick wins. Bij deze actieplannen wordt een verbinding geborgd tussen de drie onderwerpen, waarbij ook voor de langere termijn structurele inzet gewenst is. Op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt hebben wij de indruk dat de huidige formatie en voorzieningen toereikend zijn om deze agenda s te bouwen en acties uit te voeren. Op het gebied van economie voelt de organisatie de noodzaak om zowel organisatorisch als op het vlak van formatieve inzet maatregelen te nemen. Zonder deze maatregelen wordt de mogelijkheid van het omzetten van de strategische agenda in concrete acties twijfelachtig. Naar aanleiding van de hoofdlijnen van de strategische agenda bieden wij volgend jaar rond de zomer een voortgangsrapportage ten aanzien van de thema s aan, zodat de voortgang gevolgd en beoordeeld kan worden. Op deze wijze worden in een tijd van bezuinigen en heroverwegen op meerdere terreinen nieuwe impulsen gegeven die noodzakelijk zijn voor onze gemeente Papendrecht en om de in het collegeprogramma geformuleerde ambitie in te vullen. 7

AANBIEDINGSBRIEF (079/2012)

AANBIEDINGSBRIEF (079/2012) AANBIEDINGSBRIEF (079/2012) Aan de gemeenteraad, Hierbij treft u de Programmabegroting aan. De crisis is ook in nog niet voorbij. We kunnen de tijd van financiële terughoudendheid nog niet achter ons laten.

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing. Focus en investerend vermogen

Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing. Focus en investerend vermogen Strategie Binnenstedelijke Vernieuwing Focus en investerend vermogen Versie 2, 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Onze inzet...3 2 Inhoudelijke focus...4 2.1 Doelstellingen...4 2.2 Speerpunten...4 2.3 Kansenkaart...6

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

De kracht van het Westland

De kracht van het Westland De kracht van het Westland De kracht van het Westland Burgemeester J. van der Tak De economie (profit): onze economische kracht De mensen (people): onze sociale verbondenheid De ligging (planet): prettige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Jij leert van de stad de stad leert van jou

Jij leert van de stad de stad leert van jou Leerstad Tiel Jij leert van de stad de stad leert van jou LA SOURCE EUROPÉENNE DE L HABITAT ( SEDHA) De Stichting Raad van Toezicht Strategisch platform SEDHA Gedeelde visie Glocal e visie Ethisch/Kwaliteits

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Versie 21 augustus 2013 blz 1 van 9 Inleiding Voor u ligt de Toekomstvisie Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend 2020',

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit!

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit! Raadsprogramma 2014-2018 Sliedrecht vooruit! 1 Raadsprogramma Gemeente Sliedrecht 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het raadsprogramma 2014-2018. Het is een programma op hoofdlijnen. Er is daarmee ruimte

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

1. Bedrijfsvestiging en vestigingsklimaat.

1. Bedrijfsvestiging en vestigingsklimaat. &RPPHQWDDUQRWDEHKRUHQGHELMKHWRQWZHUSHFRQRPLVFKEHOHLGVSODQ ³'HWRHNRPVWKHHIW YHOHJH]LFKWHQ. Vooraf Na vaststelling van het ontwerp is het beleidsplan voorgelegd aan een groot aantal gemeenten, kennisinstellingen

Nadere informatie

Platform Ondernemend Utrecht

Platform Ondernemend Utrecht Platform Ondernemend Utrecht Hoofdaandachtspunten POU-deelnemers voor het jaar 2014 (en verder) 15 januari 2014 Platform Ondernemend Utrecht p/a Lindelaan 17 3828 CD Hoogland email: contact@ondernemend-utrecht.nl

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Profiel Hoofd Beleid en Advies 2 juni 2016 Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën!

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C - Programmasturing - Digitalisatie P&C P&C documenten -> nieuwe benamingen

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De verbindende kracht van Coevorden

De verbindende kracht van Coevorden De verbindende kracht van Coevorden Voorwoord Zelden is een uitslag van gemeenteraadsverkiezingen zo duidelijk geweest als die van 19 maart 2014: met 6 zetels is Belangen Buitengebied Coevorden 2014 (BBC

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie