STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13"

Transcriptie

1 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

2 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:... Klas:... Leerlingnuer: Instructies voor et invullen van et antwoordblad.. Dit tentaen bestaat uit 8 opgaven.. De antwoorden scrijft u op de door de scool te verstrekken antwoordforulieren. 3. Noteer op alle antwoordforulieren uw Naa, de Klas, et Vak, de Periode en de Set. 4. Beantwoord de vragen zo volledig ogelijk. Vereld bij rekenopgaven de berekening op de antwoordforulieren. 5. U ag tijdens et tentaen gebruik aken van: Een tabellenboek, zonder aantekeningen; Foruleblad Rekenacine Stootabel s diagra (Mollier diagra) 6. Direct na afloop van et tentaen levert u alle forulieren (vragenforulier, antwoordbladen en kladpapier) in bij de docent(e). 7. Puntenverdeling SOM Cijfer Aantal punten 9 Vastgesteld dd. Veel succes! STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

3 VAK: Stooturbines A. Set AT 0 (Les 0.0) De rotor van een Zoelly turbine draait et een toerental van 50 Hz. De geiddelde diaeter over de loopscoepen bedraagt 0,5 eter. De absolute intredeoek van de stoo,, bedraagt 8. De absolute uittredeoek van de stoo uit et loopwiel bedraagt 90. Wrijvingsverscijnselen blijven buiten bescouwing. De totale warteval welke voor deze turbine bescikbaar is, bedraagt 7,8 kj/kg. Bereken et aantal trappen waaruit deze turbine bestaat Allereerst berekenen we de geiddelde otreksneleid U D n 0, ,5 / s Bekend is voor de Zoelly turbine, dat bij et gunstigste toerental, geldt: U 0,5 C cos zodat U 78,5 C 65, / s 0 cos cos8 Er geldt voor de absolute uitrede sneleid uit de straalbuizen, stellend dat C C0 : C 000 zoelly zodat * 7,8 zoelly 0 trappen C 65,. (Les 04.0) Aan een turbine is een tweetraps Curtis turbine voorgescakeld. Van deze acine is bekend dat de geiddelde diaeter van et loopwiel van de Curtis twee aal de geiddelde diaeter van de daarna volgende trappen eet. Bescouw iertoe ook onderstaande afbeelding waarop een dergelijke turbine is weergegeven. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 3/3

4 Sceatisce weergave van een voorgescakelde tweetraps Curtis turbine aan een turbine. Bereken et aantal reguliere trappen wat door deze voorgescakelde Curtis turbine vervangen wordt. Ga daarbij uit van ideale ostandigeden. Er wordt uitgegaan van ideale ostandigeden. Van een tweetraps Curtis turbine is bekend U 4 ge. Curtis C, Curtis cos Zo ook voor de weten we U C ge., cos Uit et gegeven volgt D D ge. Curtis ge. U U ge. Curtis ge. 4 C C, Curtis, cos cos Hieruit volgt STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 4/3

5 C 0000, Curtis 0, Curtis 8 C, 0, 0000 Hieruit volgt 8 waarna 64 en tenslotte dus 3 De voorgescakelde Curtis turbine vervangt aldus 3 reguliere trappen. 3. (Les 09.0) Aan een engvoorwarer als weergegeven op onderstaande afbeelding voert en 3 kg condensaat per seconde toe en ook 4 kg ake up water. Het condensaat bezit de verzadigingsteperatuur welke beoort bij de gegeven condensordruk. De teperatuur van et ake up water bedraagt slects 0. Het ontgaste condensaat verlaat nu, tans overigens dienend als voedingwater voor de ketel, deze ontgasser, et een teperatuur welke gelijk is aan de verzadigingsteperatuur welke beoort bij de druk welke eerst in deze ontgasser. Deze druk bedraagt 3 bar. O deze druk te andaven is een drukregelaar geïnstalleerd. Zie ook STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 5/3

6 bovenstaande afbeelding. Naast stoo voor de turbine, levert de ketel ook 4 kg per seconde stoo aan een externe verbruiker. Hiertoe dient de oeveeleid ake up water. De verwaringstoo voor de ontgasser wordt onttrokken aan de stooturbine welke werkt et verse stoocondities: 80 bar 440 C De condensordruk bedraagt 0, bar Het inwendig rendeent van de acine ag worden gesteld op 93 %. De acine is slects uitgevoerd et één enkele aftap. Deze bevindt zic op de gunstigste plaats en dient ter voorwaring van et voedingwater. Zoals bekend ag worden verondersteld bevindt zic et gunstigste aftappunt (ongeveer) alverwege de warteval. Bijlagen: Stootabel verzadiging en Mollier diagra) Bereken et verogen van de turbine indien gegeven is dat et ecanisc rendeent 98% bedraagt. (Door afrondingen kunnen kleine verscillen ontstaan) De ontgasser is opgenoen in et stooloopscea als is weergegeven op onderstaande afbeelding. Allereerst dienen een aantal belangrijke entalpiewaarden worden vastgesteld. We aken ierbij gebruik van et Mollier diagra. Voor de werijze in dat diagra wordt verwezen naar onderstaande afbeelding waarop de werijze duidelijk wordt geaakt. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 6/3

7 De resultaten zijn voor zover ogelijk verwerkt in et bovenstaande stooloopscea. De entalpie van de verse stoo bedraagt 347 kj/kg en de entalpie van de afgewerkte stoo, indien isentrope warteval zou worden verondersteld, bedraagt 065 kj/kg. Hieruit kan de teoretisce warteval worden berekend. teoretisc OS, teoretisc kj / kg Vervolgens kan nu de praktisce warteval worden berekend. praktisc inwendig teoretisc 0, kj / kg De werkelijke entalpiewaarde na expansie bedraagt daaree, werkelijk OS werkelijk kj / kg De entalpie van de aftapstoo, ten beoeve van de ontgassing van et condensaat, bedraagt nu werkelijk aftapstoo OS 00 aftapstoo kj / kg STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 7/3

8 In et Mollierdiagra kan nu gevonden worden dat de aftapdruk (ongeveer) 5,65 bar bedraagt bij en teperatuur van (ongeveer) 56 C. Nadat bovenstaande gegevens verzaeld zijn, kunnen de feitelijke berekeningen een aanvang neen. Het verogen van de turbine kan worden berekend et de volgende forule P stoo OS aftap Hierin is de fractie aftapstoo. aftap Deze waarde kan worden berekend uit de wartebalans over de ontgasser. Bedenk dat ierbij rekening oet worden geouden et de oeveeleid ake up water, welke de stookringloop binnen wordt gebract et een lagere entalpiewaarde dan die van et condensaat afkostig uit de condensor! Dit gebeurt in en engpunt, juist voor de ontgasser. Zie iertoe ook onderstaande afbeelding waarop en detail zictbaar is van dit engpunt. De voedingwateroeveeleid naar de ketel bedraagt 36 kilogra per seconde en dit wordt in de ketel ogevord tot stoo, waarvan 4 kilogra per seconde naar een externe verbruiker gaat en 3 kilogra per seconde naar de turbine wordt gevoerd. Ten beoeve van et ontgassen van et condensaat (voedingwater) wordt een fractie,, aan et expansieproces onttrokken. De onttrokken oeveeleid bedraagt daaree 3 kg/s. De volgende wartebalans kan nu worden opgesteld: condensaat condensaat ake up akeup aftap stoo aftap stoo voedingwater voedingwater , , 5 Uitwerken geeft STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 8/3

9 , ,748 Het verogen van de turbine kan nu worden berekend et de volgende forule P stoo OS aftap aftap , kw 3, MW P 3 4. (Les 03.0) Gegeven is een turbine welke bestaat uit 35 dubbele trappen. Aan deze turbine wordt verzadigde stoo toegevoerd et een druk van 5 bar. De warteval vindt plaats tot op een condensordruk van 0,035 bar. Het voctgealte in de stoo bedraagt daarbij 0 %. De diaeter van de loopwielen bedraagt 0,75 eter. De absolute intredeoek. Er wordt verondersteld dat de uittredesneleid de kleinste waarde bezit, etgeen betekent dat 90. Bereken et toerental van de turbine. Allereerst bepalen we de benodigde entalpiewaarden. We aken ierbij gebruik van de stootabel en vinden voor de entalpie van verzadigde stoo, bij een druk van 5 bar, 790 kj/kg. Voor de entalpie van de afgewerkte stoo wordt gebruik geaakt van de zogeeten efbooregel. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 9/3

10 x VS ( 0,05) ( x) Water(0,05) 0,8 56 ( 0,8) Afgewerkte stoo uit de turbine bedraagt daaree dus 076 kj/kg Praktisce warteval kj / kg Het toerental van de turbine kan dan gevonden worden uit n 000 p D ge ,75 60,6 Hz 5. (Les 05.0) Bereken de optredende centripetale kract bij een rotor waarvan de afwijking van et zwaartepunt van de rotorassa ten opzicte van de artlijn van de as van draaiing 0,003 bedraagt. Deze rotor eeft een gewict van 0 ton en draait et een toerental van 50 Hz. Welke invloed zal deze centripetale kract op et draaigedrag van de turbine ebben?. Voor de forule van de centripetale kract geldt F c F c F c R 0 0 n R ,030 F c N 355 kn 35 ton Deze kract oet uiteindelijk worden opgevangen door de lagers van de turbine. Daar kan een dergelijke kract onbalans en trillingen veroorzaken wat een afnae van et ecanisc rendeent et zic eebrengt. 6 (Les 06.0) Van een regeneratieve condensor, als weergegeven op bijgaande afbeelding, zijn de volgende gegevens bekend: - condensordruk = 0,05 bar STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 0/3

11 - dapgealte van de in de condensor stroende stoo = 90% - koelwater inlaatteperatuur = 7 C - koelwater uitlaatteperatuur = C - condensaatstroo = 00 kg/s - et condensaat is op verzadigingsteperatuur (regeneratieve condensor) - soortelijke warte koelwater = 4, kj/(kg K) Bereken et koelwaterveelvoud van deze condensor. Wat valt op bij deze berekende waarde? Voor de entalpie van de afgewerkte stoo wordt gebruik geaakt van de zogeeten efbooregel. x VS ( 0,05) ( x) Water(0,05) 0,9 56 ( 0,9) kj / kg Afgewerkte stoo uit de turbine bedraagt daaree dus 39 kj/kg Voor de condensor geldt de volgende wartebalans: c T stoo condensaat Na enige algebraïsce erscikking volgt stoo c T condensaat Er wordt gevraagd et K.V.V uit te rekenen. Deze waarde is de verouding tussen de assa koelwater welke door de condensor stroot per kilogra gecondenseerde stoo. Er geldt dus K. V. V stoo c condensaat T K. V. V stoo c condensaat T K. V. V 04 kilogra koelwater per kilogra te condenseren stoo. 4, 5 In de eeste gevallen bedraagt et K.V.V. ongeveer 60 tot 70. De gevonden waarde is dus aan de oge kant! STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

12 7. (Les 09.0) Geef een verklaring voor et feit dat bij toepassing van aftapvoorwaring et specifiek stooverbruik toeneet, aar et warteverbruik afneet. Laat nu ook zien wat et verband is tussen warteverbruik en rendeent van en stookringloop. Wanneer et rendeent van een stookringloop 36 % bedraagt, oe groot is dan et warteverbruik van die installatie? Laat duidelijk naar voren koen welke de eeneid is waarin et warteverbruik van een installatie wordt uitgedrukt. Het specifiek stooverbruik neet toe, odat een gedeelte van de stoo aan et expansieproces in de turbine wordt onttrokken; deze stoo draagt dus niet bij aan et opwekken van ecanisce arbeid in de acine. Wanneer dus de acine toc etzelfde verogen oet leveren, zal eer stoo aan de turbine oeten worden toegevoerd. De ketel dient dus een grotere oeveeleid stoo te produceren. Dit gaat ecter wel gepaard et een verinderd brandstofverbruik. Het rendeent van de installatie is iers toegenoen. Door et toepassen van aftapstoo voor et voorwaren van voedingwater zal in de ketel voor de productie van één kilogra stoo inder warte nodig zijn. Met inder brandstof kunnen nu eer kilograen stoo worden geproduceerd. Het warteverbruik neet dus af odat de afgetapte stoo, welke weliswaar voor een deel niet langer deelneet aan et expansieproces, evenin gecondenseerd beoeft te worden in de condensor. De afnae van de bescikbare warteval is ierdoor kleiner dan de afnae van de noodzakelijk toe te voeren voringswarte van de stoo in de ketel, waardoor deze verouding, et terisc rendeent, toeneet. De verbetering van et terisc rendeent eeft een verindering van et warteverbruik tot gevolg. Er geldt kw WVB terisc 3600 kws terisc , kj kw 8. (Les 0.0) Leg uit waaro bij turbine installaties et erveritting ook een snelsluit afsluiter zal zijn aangebract juist voor de iddendruk turbine. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

13 Bij et trippen van de oge druk acine, zal dit turbine gedeelte geen stoo eer toegevoerd krijgen. De stoo die zic ecter in de leidingen naar en van de eroververitter bevindt, alsede de stoo in de eroververitter zelf, zal nog gewoon door de idden druk en lage druk turbine in de ricting van de condensor stroen. Wanneer ecter de generator van et net is gescakeld, zal deze stoo geakkelijk in staat zijn et turbinetoerental zo oog op te voeren dat de constructie enore scade oploopt. Daaro oet deze stoo verinderd worden deze weg naar de condensor te volgen. Hiertoe dient de lage druk oloop. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 3/3

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Thermodynamica A Set Proeftoets AT01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2.

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2. Formule van Zeuner: 0 0 a c = 000 Δh +c Hierin is: c 0 = de theoretische uitstroomsnelheid van de in m/s. h 0 = de theoretische of isentropische warmteval in kj/kg. c a = de aanstroomsnelheid van de van

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1)

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1) elheden 3 Olie, alleen oor het seren (deel ) door: Titus M Bartholoeus, Senior Deelopent Engineer, Grasso Products b Inleiding Koelcopressoren worden alleaal, op een enkele speciale t toepassing na, e

Nadere informatie

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1:

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1: de graad de jaar (uur) - - Opgave : Bereken de potentiële energie van een peroon van 60 die een toren van 0 beklit. (Oploing:,9 x 0 ) Oploing : 60 6,0 0 h 0,0 0 Gevr: pot? Forule: pot g h 6,0 0 9,8,0 0

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is:

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Bijlage 1: Veranderingen in de bedrijfsactiviteiten In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Het plaatsen van een tweede turbine met

Nadere informatie

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Trekstaven. 4 2.1. Berekeningen trekstaven. 4 2.2. Meetresultaten trekstaven. 7 3. Buigbalken. 8 3.1. Berekeningen buigbalken. 8 3.2. Meetresultaten buigbalken. 10 4. Coposiet

Nadere informatie

Analyse: vraagstuk van Kepler

Analyse: vraagstuk van Kepler Analyse: vraagstuk van Kepler Deel : Afleiden tweede wet (wet der perken) Redelijk simpel. Uit de bewegingsvergelijking volgt dat =. Dit impliceert dat = =. Als je weet dat de tangentiële component van

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

Speciale functies. 2.1 Exponentiële functie en natuurlijke logaritme

Speciale functies. 2.1 Exponentiële functie en natuurlijke logaritme Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 006 Les Speciale functies We ebben in de vorige les een aantal elementaire functies bekeken en iervoor gezien oe we deze functies kunnen afleiden. In wezen waren

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

Formuleblad - Stoomturbines A

Formuleblad - Stoomturbines A Intrede Straabuis ( s v Foruebad - Stooturbes Oervakte trede straabuis ( s, v Soorteijk voue ediu ( /kg Intredesneeid (/s 588 Kee straabuis ( Ide as boven: s, v wordt eveneens uit Moierdiagra of tabeen

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 2 februari 2006 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is

Nadere informatie

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent Novubandproef 4-M01 ersie 0.1 Len 2010 Meetonzekerheid bij de bepalin van de dichtheid van een cent (bij Systeatische natuurkunde wo4 1.6) Benodid ateriaal: Hollandse cent, of eventueel een ander untstuk

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK SUDIEHANDLEIDING HERMODYNAMICA REWIC HWK Aan de hand van het werk van A.J.M. van Kimmenaede 2 Studiehandleiding hermodynamica REWIC HWK Introductie In de industrie speelt de kennis van de (toegepaste)

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden Bataviahaven 2001 Wetstechnische inforatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie geeente Lelystad Officiële naa regeling VERORDENING op de

Nadere informatie

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost

Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost geeente Tiel Opdrachtgever : Geeente Tiel Project : Onderzoek externe veiligheid, A15 en Betuweroute, Tiel-Oost Nuer : 74300136

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

Wetterfretter DSP18-5-175

Wetterfretter DSP18-5-175 DSP-5-75.DWG Wetterfretter DSP-5-75 P ISO 99 klasse Diaeter persopening 5 ( ) type: diaeter 75 l/s (3.5 ) kg 3 5Hz 3 fasen As verogen (P). Noinaal toerental 9 op rendeent % Verogensfactor (cos phi). Bescherklasse

Nadere informatie

Kromlijnige bewegingen. Verticale valbeweging. m s. Herhaling Vallen. Vrije val. Oefenopgave 1

Kromlijnige bewegingen. Verticale valbeweging. m s. Herhaling Vallen. Vrije val. Oefenopgave 1 Krolijnige bewegingen Herhaling Vallen Onder vallen verta ik iedere beweging door de lucht zonder aandrijving (door pierkracht of otorkracht). Bijvoorbeeld de beweging van een voorwerp dat i weggegooid.

Nadere informatie

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS Reeds eer dan jaar heeft REZNOR ervaring et het ontwerpen en verfijnen van Hoog Rendeent gasgestookte luchtverwarers. De EURO-H is een condenserende gasgestookte

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil AIRCONDITIONERS cofortverhogend, energiezuinig en fluisterstil PLAFONDONDERBOUWMODEL MET EENZIJDIGE LUCHTUITBLAAS www.daikin.nl FHQ-B DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. DAIKIN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN

Nadere informatie

Spelregels Drietal hockey

Spelregels Drietal hockey Spelregels Drietal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? speelr ichtin g speel richti ng. Veldarkeringen in de vor van pylonnen Doelarkeringen in de vor van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad

Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad 1 Inleiding Dit document geeft bijkomende toelichting over een aantal specifieke thema s die aan bod kunnen

Nadere informatie

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD  oio-24680oo Parallelweg 1 ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843 Eoeweg16 3IOOAV schieda 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo ilieudienst Rijnond F 010-246 82 83 W www-dcr.nl E coen.boogerd@dcr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Aardgaslekkage in transportleidingen

Aardgaslekkage in transportleidingen Gevaar Aardgaslekkage in transportleidingen Inhoud Explosiegevaar, let op voor gasophoping in besloten ruiten. Aardgas is lichter dan lucht (0,6). In geval het gas niet brandt: niet sproeien In geval het

Nadere informatie

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK Robert E. Jonckheere INLEIDING Het i genoegzaa bekend dat Galilei proeven deed et ballen rollend op een hellend vlak en daarbij aantoonde dat onder invloed

Nadere informatie

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117 Geeente Vlaardingen tav het college van Burgeeester en Wethouders Postbus 1002 3130 EB VLAARDINGEN CMR Parallelweg 1 ilieudienst Postbus 843 Rijnond 3100 AV Schieda T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcr.nl

Nadere informatie

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem Geeente Haarleerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Forulier E Lozingenbesluit bodebeschering Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige

Nadere informatie

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3 18-4-2013 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan

Nadere informatie

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag CAOP ROP advies inzake klokkenluiderl*^ A. Aan: De inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag C.C. De inister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Hoeveel kost 1 ton stoom?

Hoeveel kost 1 ton stoom? Hoeveel kost 1 ton stoom? ENERGIK 23 november 2011 Valérie de Groote, INDEA Voorstelling INDEA Bruikbaar energieadvies voor industriële bedrijven Audits / Haalbaarheidsstudies Wetgeving Begeleiding bij

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

Motorkarakteristieken

Motorkarakteristieken Motorkarakteristieken Aan de orde komen: Vermogen Draaimoment of motorkoppel Elasticiteit Vermogensmeting Motorkarakteristieken pag 95 Vermogen Men onderscheidt: het inwendig of geïndiceerd vermogen P

Nadere informatie

betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone

betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone Notitie betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone projectnr. 180220 080482 - DB22 aan H. Heinen Geeente Apeldoorn van Jelte Janzen Oranjewoud/Save kopie Gert Hoftijzer Oranjewoud/Save

Nadere informatie

Wetenschappelijke verantwoording Mediërend Leren heeft een wetenschappelijke basis. Het concept behoort tot de positieve ontwikkelingspsychologie,

Wetenschappelijke verantwoording Mediërend Leren heeft een wetenschappelijke basis. Het concept behoort tot de positieve ontwikkelingspsychologie, ... mediërend leren... passend onderwijs team Dit artikel bestaat uit twee delen. In dit eerste deel wordt ingegaan op de inoud en actergronden van Mediërend Leren. In et tweede deel, dat verscijnt in

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMGENERATOREN Technisch Instituut Sint-Jozef, Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Cursus : I. Claesen / R.

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMGENERATOREN Technisch Instituut Sint-Jozef, Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Cursus : I. Claesen / R. ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMGENERATOREN Technisch Instituut Sint-Jozef, Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Cursus : I. Claesen / R. Slechten, Versie:13/12/2004 1 Gelijkstroogeneratoren...2 1.1 Bepaling...2 1.2

Nadere informatie

[Samenvatting Energie]

[Samenvatting Energie] [2014] [Samenvatting Energie] [NATUURKUNDE 3 VWO HOOFDSTUK 4 WESLEY VOS 0 Paragraaf 1 Energie omzetten Energiesoorten Elektrisch energie --> stroom Warmte --> vb. de centrale verwarming Bewegingsenergie

Nadere informatie

Verticale bewegingen ABC ABC

Verticale bewegingen ABC ABC Verticale bewegingen Bepaling divergentie J.C. Bellamy eeft een objectieve metode ontwikkeld om de divergentie te berekenen uit drie windwaarnemingen. Hebben we windwaarnemingen op meerdere niveau s (uit

Nadere informatie

Algemene Aansluitvoorwaarden Zakelijk

Algemene Aansluitvoorwaarden Zakelijk Algeene Aansluitvoorwaarden Zakelijk warte, koude, war tapwater Ennatuurlijk B.V. 2014-03-V1 Inhoudsopgave Artikel 1 Algeene Bepalingen Pag. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid Pag. 4 Artikel 3 Aanvraag voor

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

De hoogte tijd grafiek is ook gegeven. d. Bepaal met deze grafiek de grootste snelheid van de vuurpijl.

De hoogte tijd grafiek is ook gegeven. d. Bepaal met deze grafiek de grootste snelheid van de vuurpijl. et1-stof Havo4: havo4 A: hoofdstuk 1 t/m 4 Deze opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Bij het et krijg je in 1 minuten ongeveer deelvragen. Oefen-examentoets et-1 havo 4 1/11 1. Een lancering.

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 3 november 2011, 9.00 12.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven, die alle even zwaar worden beoordeeld. Advies: besteed daarom tenminste een half

Nadere informatie

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt TNNER MD De eest veelzijdige warwater luchtverwarer in de arkt De TNNER MD is een watergevoede hangende luchtverwarer en kan horizontaal- verticaal uitblazend worden ingezet. Het toestel beschikt over

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

COLUMN: JOHAN VREUGDENHIL VBWTN: VEEL BEREIKT IN KORTE TIJD TOETSPROTOCOL CKB-ONLINE IS OPERATIONEEL GEVELONTWERP EN BRANDOVERSLAG (I)

COLUMN: JOHAN VREUGDENHIL VBWTN: VEEL BEREIKT IN KORTE TIJD TOETSPROTOCOL CKB-ONLINE IS OPERATIONEEL GEVELONTWERP EN BRANDOVERSLAG (I) Hoofdredactie ng. Frank de Groot Redactie Drs. G.J. (Harry) Boschloo (inisterie VROM) ng. Gert Jan Majoor (NEN Bouw) Mr. Pieter de Vries (Bieran Advocaten) Dr. ir. Rien van Overveld (Overveld Bouwbesluit

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Festoen systemen voor kabels en slangen

Festoen systemen voor kabels en slangen Darwinstraat 10 N 6718 XR Ede Nederland Flexiel in energie! Tel.nr. +31 (0)342 403900 Faxnr. +31 (0)342 403912 email info@akapp.com UR www.akapp.com Festoen systemen voor kaels en slangen AKAPP Festoen-installatie

Nadere informatie

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek Regeltechniek in verwaringen war waterinstallaties: Heeft u wel eens eegeaakt dat luchtgordijnen in winkels een veel te ware lucht uitblazen, douches in hotels of op capings koud water of juist veel te

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Gasbehandelingsinstallatie Grijpskerk

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Gasbehandelingsinstallatie Grijpskerk Tebodin Netherlands B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.co www.tebodin.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. en energieomzetting

Hoofdstuk 3. en energieomzetting Hoofdstuk 3 Energie en energieomzetting branders luchttoevoer brandstoftoevoer koelwater condensator stoomturbine generator transformator regelkamer stoom water ketel branders 1 Energiesoort Omschrijving

Nadere informatie

A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA ... -1 AMMONIAK FABRIEK. September 1953 I:.. '

A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA ... -1 AMMONIAK FABRIEK. September 1953 I:.. ' A.Kessler Ooendersuaat. 14 Delft. FABRIEKSSOB..EJlA... -1 AMMONIAK FABRIEK September 1953 I:.. ' 3 Door afkoelen tot -200~C worden CO en CH 4 vloeibaar, zodat we tenslotte na een wassing met vloeibare

Nadere informatie

2. Een transformator van 6,6 kva heeft een primaire spanning van 230 V en een secundaire spanning van 115 V. De kortsluitspanning is 4 %

2. Een transformator van 6,6 kva heeft een primaire spanning van 230 V en een secundaire spanning van 115 V. De kortsluitspanning is 4 % Proefexamen Elektrotechniek Afvalverbranding CE nr. 54 1. Van een enkelfasige transformator is gegeven: nominaal vermogen 20 kva primaire spanning 400 V, 50 Hz secundaire spanning 230 V Gevraagd; a) de

Nadere informatie

2010/2011. www.masterheaters.eu. 1/5b mm. 1/5b mm. 1/3b mm. z1/b mm. x10ah mm

2010/2011. www.masterheaters.eu. 1/5b mm. 1/5b mm. 1/3b mm. z1/b mm. x10ah mm 010/011 1/5b 1/b 1/5b z1/b x10ah www.asterheaters.eu DESA is een op wereldvlak leidinggevende fabrikant van toestellen voor luchtbehandeling. Onze achines zijn ontworpen voor bedrijven en ons doel is deze

Nadere informatie

Nuth - Vaesrade. Bouwkavels (met vrijstaande woning) Uw droomhuis op deze prachtige plek

Nuth - Vaesrade. Bouwkavels (met vrijstaande woning) Uw droomhuis op deze prachtige plek Nuth - Vaesrade Bouwkavels (et vrijstaande woning) Uw droohuis op deze prachtige plek Ervaar de vrijheid. U koopt niet alleen een kavel, u koopt de ruite o uw droo te verwezenlijken. Alle vrijheid en axiale

Nadere informatie

Aansluiting van fotovoltaïsche installaties (1)

Aansluiting van fotovoltaïsche installaties (1) Katern voor scholing, her- en bijscholing 33 inhoud 1 Het laagspanningsnet als TN- of TTstelsel 5 Fotowedstrijd Zo oet het niet Een uitgave van Intech Elektro & ICT en OTIB oktober 2009 Aansluiting van

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Relatienuer tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering

Nadere informatie

Over informatie in het algemeen en de getijden in het bijzonder (door Gerard Hoogeland)

Over informatie in het algemeen en de getijden in het bijzonder (door Gerard Hoogeland) Over inforatie in het algeeen en de getijden in het bijzonder (door Gerard Hoogeland) Wie kritisch op internet inforatie zoekt over een willekeurig onderwerp, zal spoedig tot de conclusie koen dat het

Nadere informatie

weergegeven met het symbool hfg.

weergegeven met het symbool hfg. TECHNISCHE INFORMATIE Magneetafsluiters en pneumatisch bediende afsluiters voor heet en stoomtoepassingen 9/05 TECHNISCHE INFORMATIE OVER HEET WATER EN STOOM ASCO/JOUCOMATIC biedt een breed programma magneetafsluiters

Nadere informatie

Noodverlichting. Atlantic IP65

Noodverlichting. Atlantic IP65 Noodverlicting Atlantic IP65 Atlantic IP65 1 Atlantic is een robuust noodverlictingsarmatuur dat u zowel in kunt zetten voor vluctwegverlicting als voor vluctwegsignalering. De armatuur is waterdict (IP65)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Kracht en versnelling. 59. Opwaartse kracht. 61. Beweging met wrijvingskracht. 62

Kracht en versnelling. 59. Opwaartse kracht. 61. Beweging met wrijvingskracht. 62 Info Techniche natuurkunde Inhoudopgave Hoofdtuk 1 Grootheden en eenheden. Blz 1. Bai- en afgeleide grootheden. 6 1.3 Machten van 10 en voorvoegel. 7 1.4 Eenheden al controle op juitheid forule. 9 1.5

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Relatienuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering

Nadere informatie

Wat doen we (niet) met breuken?

Wat doen we (niet) met breuken? Een aanzienlijk deel van de probleen die leerlingen in HAVO en VWO hebben bij het werken et algebraïsche expressies wordt veroorzaakt door te geringe aandacht voor de breuken, betogen Truus Dekker en Martin

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

Samenvatting. r! n r! Het aantal permutaties van r uit n is gelijk aan. n r! Hoofdstuk 5

Samenvatting. r! n r! Het aantal permutaties van r uit n is gelijk aan. n r! Hoofdstuk 5 Hoofdstu Saenvatting Machten en faculteiten Machten en je al: 3 4 3 3 3 3 81 Je ent nu oo faculteiten:! 4 3 2 1 12 Machtsboen en faculteitsboen Een achtsboo is een boodiagra waarbij het aantal taen gelij

Nadere informatie

ABS dompel recirculatiepomp RCP

ABS dompel recirculatiepomp RCP 1024-00 15975086NL (07/2013) NL Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.co 2 Installatie- en bedieningsinstructies (Vertaling van originele instructies) 2533 2534 2535 Inhoud 1 Algeeen... 3 1.1

Nadere informatie

De maan en de regenboog

De maan en de regenboog Minnaert revisited. Ofwel: ook in een standaardwerk als De natuurkunde van et vrije veld kunnen foutjes voorkomen. Of worden verklaringen acterwege gelaten die best te volgen zouden zijn. Jan van de Craats

Nadere informatie

Lucht ventilatoren. 1. Tekening Radiaal ventilator

Lucht ventilatoren. 1. Tekening Radiaal ventilator F01 VENTILATOR - (Q) Debiet 600 m 3 /h - Frame incl. trillingsdempers Op aanvraag - (p) Totale druk 1.600 Pa - In- en uitlaatflexibels Op aanvraag MOTOR - (P) Vermogen 0,75 kw - Huisisolatie Op aanvraag

Nadere informatie

VOORLOPIGE INFO INBOUWSATELLIETMODEL. w w w. d a i k i n e u r o p e. c o m FDQ-B

VOORLOPIGE INFO INBOUWSATELLIETMODEL. w w w. d a i k i n e u r o p e. c o m FDQ-B VOORLOPIGE INFO Airconditioning van Daikin voor grote ruites INBOUWSATELLIETMODEL w w w. d a i k i n e u r o p e. c o FDQ-B Inbouwsatellietunits worden in de ruite tussen het plafond en het verlaagde plafond

Nadere informatie

Analyse voor de 3 de graad TSO (leerplan 4u) met de TI83 Plus

Analyse voor de 3 de graad TSO (leerplan 4u) met de TI83 Plus Analyse voor de de graad TSO (leerplan 4u) met de TI-8 Plus Woord vooraf Ik ben leraar wiskunde in de derde graad Boekouden-Informatica en Informaticabeeer aan et Tecnisc Instituut Heilige Familie te Ieper

Nadere informatie

Stuknummer: AM3.04634

Stuknummer: AM3.04634 Gaih- Uitgeprinte ail voor de Geeenteraad als Ingekoen Stuk... https://ail.google.co/ail/u/0/?ui=2&ik= 1 add 1 a09c3&view=pt. I (/

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil AIrCOnDITIOnErS cofortverhogend, energiezuinig en fluisterstil SATELLIETMODEL www.daikin.nl FBQ-C SATELLIETMODEL FBQ Het uitgebreide productgaa van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner.

Nadere informatie

WISSELSTROOMTHEORIE 1. EENFASIGE WISSELSTROOMTHEORIE 1

WISSELSTROOMTHEORIE 1. EENFASIGE WISSELSTROOMTHEORIE 1 WSSESTOOMTHEOE. EENFASGE WSSESTOOMTHEOE. nleiding tot de wisselstrootheorie.. Periode (T).. Frequentie (f)..3 Moentele waarde (u, i)..4 Maxiale en top-top waarde..5 Geiddelde waarde ( ge, ge )..6 Effectieve

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport van BSO Kids-Topia te Heemstede naar aanleiding van het inspectiebezoek d.d. 24.05.2011.

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport van BSO Kids-Topia te Heemstede naar aanleiding van het inspectiebezoek d.d. 24.05.2011. n GG Kenneerland Afdeling Algeene Gezondheidszorg Retouradres: Postbus 5514, 2000 G Haarle Geeente Heestede».. t.a.v. evr.. Hopan ' L j \ 2dll Postbus 352 2100 AJ Heestede atu : 21 juni 2011 Ons kenerk:

Nadere informatie

circulaire o <a co O O 00 KJ O h» Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Ministers

circulaire o <a co O O 00 KJ O h» Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Ministers De Ministers circulaire Onderwerp Doelstelling Jurld^he grondslag Relaties et andere circulaires Ingangsdatu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Buitengewoon verlof in verband et het

Nadere informatie

De PACi R410A DC Inverter systemen All round air conditioning by

De PACi R410A DC Inverter systemen All round air conditioning by Maak kennis et SNYO s zeer geavanceerde, stijlvolle en energie-efficiënte serie coerciële split-airconditioners De PCi R410 DC Inverter systeen ll round air conditioning by 2362.3_SPW - Inv Sys Flyer_v3.in1

Nadere informatie

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming H01N2a: Energieconversiemachines- en systemen Academiejaar 2010-2011 Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming Professor: Martine Baelmans Assistent: Clara

Nadere informatie

Lden geluidsberekeningen luchthavens provincie Overijssel

Lden geluidsberekeningen luchthavens provincie Overijssel Lden geluidsberekeningen luctavens provincie Overijssel 2 Uitgave provincie Overijssel kenmerk 2011/ 0094232 Datum 12 mei 2011 Auteur W. Currie-Kaminska Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat

Nadere informatie

Optimale st(r)oomproductie met de uitlaatgassen van een motor.

Optimale st(r)oomproductie met de uitlaatgassen van een motor. Lezing 17 oktober 07, Energik-Agfa Paul Lamberts Clayton. Optimale st(r)oomproductie met de uitlaatgassen van een motor. Hogedruk recuperatieketel + oververhitter + stoomturbine Optie Via de uitlaatgassen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : Adres : geboortedatum : postcode : polisnummer : (ziektekostenverzekering)

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : Adres : geboortedatum : postcode : polisnummer : (ziektekostenverzekering) VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE OPTIEK DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencoissie ingevuld) Wij verzoeken u dit forulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

2dejaar 2degraad (1uur) Hoofdstuk 2 : De eenparige beweging

2dejaar 2degraad (1uur) Hoofdstuk 2 : De eenparige beweging - 11 - Bewegingleer 1. Rut en beweging Van twee peronen die ergen rutig zitten te praten i men geneigd om te zeggen dat deze peronen in rut zijn. Maar al un zetel zic in een rijdende trein bevinden dan

Nadere informatie

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive Hoe werkt een windturbine? Het basisprincipe is eenvoudig. De rotorbladen (wieken) zitten gemonteerd op een as. Als het waait draaien de rotorbladen en gaat de as draaien. De as laat vervolgens een generator

Nadere informatie