STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13"

Transcriptie

1 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

2 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:... Klas:... Leerlingnuer: Instructies voor et invullen van et antwoordblad.. Dit tentaen bestaat uit 8 opgaven.. De antwoorden scrijft u op de door de scool te verstrekken antwoordforulieren. 3. Noteer op alle antwoordforulieren uw Naa, de Klas, et Vak, de Periode en de Set. 4. Beantwoord de vragen zo volledig ogelijk. Vereld bij rekenopgaven de berekening op de antwoordforulieren. 5. U ag tijdens et tentaen gebruik aken van: Een tabellenboek, zonder aantekeningen; Foruleblad Rekenacine Stootabel s diagra (Mollier diagra) 6. Direct na afloop van et tentaen levert u alle forulieren (vragenforulier, antwoordbladen en kladpapier) in bij de docent(e). 7. Puntenverdeling SOM Cijfer Aantal punten 9 Vastgesteld dd. Veel succes! STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

3 VAK: Stooturbines A. Set AT 0 (Les 0.0) De rotor van een Zoelly turbine draait et een toerental van 50 Hz. De geiddelde diaeter over de loopscoepen bedraagt 0,5 eter. De absolute intredeoek van de stoo,, bedraagt 8. De absolute uittredeoek van de stoo uit et loopwiel bedraagt 90. Wrijvingsverscijnselen blijven buiten bescouwing. De totale warteval welke voor deze turbine bescikbaar is, bedraagt 7,8 kj/kg. Bereken et aantal trappen waaruit deze turbine bestaat Allereerst berekenen we de geiddelde otreksneleid U D n 0, ,5 / s Bekend is voor de Zoelly turbine, dat bij et gunstigste toerental, geldt: U 0,5 C cos zodat U 78,5 C 65, / s 0 cos cos8 Er geldt voor de absolute uitrede sneleid uit de straalbuizen, stellend dat C C0 : C 000 zoelly zodat * 7,8 zoelly 0 trappen C 65,. (Les 04.0) Aan een turbine is een tweetraps Curtis turbine voorgescakeld. Van deze acine is bekend dat de geiddelde diaeter van et loopwiel van de Curtis twee aal de geiddelde diaeter van de daarna volgende trappen eet. Bescouw iertoe ook onderstaande afbeelding waarop een dergelijke turbine is weergegeven. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 3/3

4 Sceatisce weergave van een voorgescakelde tweetraps Curtis turbine aan een turbine. Bereken et aantal reguliere trappen wat door deze voorgescakelde Curtis turbine vervangen wordt. Ga daarbij uit van ideale ostandigeden. Er wordt uitgegaan van ideale ostandigeden. Van een tweetraps Curtis turbine is bekend U 4 ge. Curtis C, Curtis cos Zo ook voor de weten we U C ge., cos Uit et gegeven volgt D D ge. Curtis ge. U U ge. Curtis ge. 4 C C, Curtis, cos cos Hieruit volgt STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 4/3

5 C 0000, Curtis 0, Curtis 8 C, 0, 0000 Hieruit volgt 8 waarna 64 en tenslotte dus 3 De voorgescakelde Curtis turbine vervangt aldus 3 reguliere trappen. 3. (Les 09.0) Aan een engvoorwarer als weergegeven op onderstaande afbeelding voert en 3 kg condensaat per seconde toe en ook 4 kg ake up water. Het condensaat bezit de verzadigingsteperatuur welke beoort bij de gegeven condensordruk. De teperatuur van et ake up water bedraagt slects 0. Het ontgaste condensaat verlaat nu, tans overigens dienend als voedingwater voor de ketel, deze ontgasser, et een teperatuur welke gelijk is aan de verzadigingsteperatuur welke beoort bij de druk welke eerst in deze ontgasser. Deze druk bedraagt 3 bar. O deze druk te andaven is een drukregelaar geïnstalleerd. Zie ook STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 5/3

6 bovenstaande afbeelding. Naast stoo voor de turbine, levert de ketel ook 4 kg per seconde stoo aan een externe verbruiker. Hiertoe dient de oeveeleid ake up water. De verwaringstoo voor de ontgasser wordt onttrokken aan de stooturbine welke werkt et verse stoocondities: 80 bar 440 C De condensordruk bedraagt 0, bar Het inwendig rendeent van de acine ag worden gesteld op 93 %. De acine is slects uitgevoerd et één enkele aftap. Deze bevindt zic op de gunstigste plaats en dient ter voorwaring van et voedingwater. Zoals bekend ag worden verondersteld bevindt zic et gunstigste aftappunt (ongeveer) alverwege de warteval. Bijlagen: Stootabel verzadiging en Mollier diagra) Bereken et verogen van de turbine indien gegeven is dat et ecanisc rendeent 98% bedraagt. (Door afrondingen kunnen kleine verscillen ontstaan) De ontgasser is opgenoen in et stooloopscea als is weergegeven op onderstaande afbeelding. Allereerst dienen een aantal belangrijke entalpiewaarden worden vastgesteld. We aken ierbij gebruik van et Mollier diagra. Voor de werijze in dat diagra wordt verwezen naar onderstaande afbeelding waarop de werijze duidelijk wordt geaakt. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 6/3

7 De resultaten zijn voor zover ogelijk verwerkt in et bovenstaande stooloopscea. De entalpie van de verse stoo bedraagt 347 kj/kg en de entalpie van de afgewerkte stoo, indien isentrope warteval zou worden verondersteld, bedraagt 065 kj/kg. Hieruit kan de teoretisce warteval worden berekend. teoretisc OS, teoretisc kj / kg Vervolgens kan nu de praktisce warteval worden berekend. praktisc inwendig teoretisc 0, kj / kg De werkelijke entalpiewaarde na expansie bedraagt daaree, werkelijk OS werkelijk kj / kg De entalpie van de aftapstoo, ten beoeve van de ontgassing van et condensaat, bedraagt nu werkelijk aftapstoo OS 00 aftapstoo kj / kg STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 7/3

8 In et Mollierdiagra kan nu gevonden worden dat de aftapdruk (ongeveer) 5,65 bar bedraagt bij en teperatuur van (ongeveer) 56 C. Nadat bovenstaande gegevens verzaeld zijn, kunnen de feitelijke berekeningen een aanvang neen. Het verogen van de turbine kan worden berekend et de volgende forule P stoo OS aftap Hierin is de fractie aftapstoo. aftap Deze waarde kan worden berekend uit de wartebalans over de ontgasser. Bedenk dat ierbij rekening oet worden geouden et de oeveeleid ake up water, welke de stookringloop binnen wordt gebract et een lagere entalpiewaarde dan die van et condensaat afkostig uit de condensor! Dit gebeurt in en engpunt, juist voor de ontgasser. Zie iertoe ook onderstaande afbeelding waarop en detail zictbaar is van dit engpunt. De voedingwateroeveeleid naar de ketel bedraagt 36 kilogra per seconde en dit wordt in de ketel ogevord tot stoo, waarvan 4 kilogra per seconde naar een externe verbruiker gaat en 3 kilogra per seconde naar de turbine wordt gevoerd. Ten beoeve van et ontgassen van et condensaat (voedingwater) wordt een fractie,, aan et expansieproces onttrokken. De onttrokken oeveeleid bedraagt daaree 3 kg/s. De volgende wartebalans kan nu worden opgesteld: condensaat condensaat ake up akeup aftap stoo aftap stoo voedingwater voedingwater , , 5 Uitwerken geeft STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 8/3

9 , ,748 Het verogen van de turbine kan nu worden berekend et de volgende forule P stoo OS aftap aftap , kw 3, MW P 3 4. (Les 03.0) Gegeven is een turbine welke bestaat uit 35 dubbele trappen. Aan deze turbine wordt verzadigde stoo toegevoerd et een druk van 5 bar. De warteval vindt plaats tot op een condensordruk van 0,035 bar. Het voctgealte in de stoo bedraagt daarbij 0 %. De diaeter van de loopwielen bedraagt 0,75 eter. De absolute intredeoek. Er wordt verondersteld dat de uittredesneleid de kleinste waarde bezit, etgeen betekent dat 90. Bereken et toerental van de turbine. Allereerst bepalen we de benodigde entalpiewaarden. We aken ierbij gebruik van de stootabel en vinden voor de entalpie van verzadigde stoo, bij een druk van 5 bar, 790 kj/kg. Voor de entalpie van de afgewerkte stoo wordt gebruik geaakt van de zogeeten efbooregel. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 9/3

10 x VS ( 0,05) ( x) Water(0,05) 0,8 56 ( 0,8) Afgewerkte stoo uit de turbine bedraagt daaree dus 076 kj/kg Praktisce warteval kj / kg Het toerental van de turbine kan dan gevonden worden uit n 000 p D ge ,75 60,6 Hz 5. (Les 05.0) Bereken de optredende centripetale kract bij een rotor waarvan de afwijking van et zwaartepunt van de rotorassa ten opzicte van de artlijn van de as van draaiing 0,003 bedraagt. Deze rotor eeft een gewict van 0 ton en draait et een toerental van 50 Hz. Welke invloed zal deze centripetale kract op et draaigedrag van de turbine ebben?. Voor de forule van de centripetale kract geldt F c F c F c R 0 0 n R ,030 F c N 355 kn 35 ton Deze kract oet uiteindelijk worden opgevangen door de lagers van de turbine. Daar kan een dergelijke kract onbalans en trillingen veroorzaken wat een afnae van et ecanisc rendeent et zic eebrengt. 6 (Les 06.0) Van een regeneratieve condensor, als weergegeven op bijgaande afbeelding, zijn de volgende gegevens bekend: - condensordruk = 0,05 bar STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 0/3

11 - dapgealte van de in de condensor stroende stoo = 90% - koelwater inlaatteperatuur = 7 C - koelwater uitlaatteperatuur = C - condensaatstroo = 00 kg/s - et condensaat is op verzadigingsteperatuur (regeneratieve condensor) - soortelijke warte koelwater = 4, kj/(kg K) Bereken et koelwaterveelvoud van deze condensor. Wat valt op bij deze berekende waarde? Voor de entalpie van de afgewerkte stoo wordt gebruik geaakt van de zogeeten efbooregel. x VS ( 0,05) ( x) Water(0,05) 0,9 56 ( 0,9) kj / kg Afgewerkte stoo uit de turbine bedraagt daaree dus 39 kj/kg Voor de condensor geldt de volgende wartebalans: c T stoo condensaat Na enige algebraïsce erscikking volgt stoo c T condensaat Er wordt gevraagd et K.V.V uit te rekenen. Deze waarde is de verouding tussen de assa koelwater welke door de condensor stroot per kilogra gecondenseerde stoo. Er geldt dus K. V. V stoo c condensaat T K. V. V stoo c condensaat T K. V. V 04 kilogra koelwater per kilogra te condenseren stoo. 4, 5 In de eeste gevallen bedraagt et K.V.V. ongeveer 60 tot 70. De gevonden waarde is dus aan de oge kant! STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

12 7. (Les 09.0) Geef een verklaring voor et feit dat bij toepassing van aftapvoorwaring et specifiek stooverbruik toeneet, aar et warteverbruik afneet. Laat nu ook zien wat et verband is tussen warteverbruik en rendeent van en stookringloop. Wanneer et rendeent van een stookringloop 36 % bedraagt, oe groot is dan et warteverbruik van die installatie? Laat duidelijk naar voren koen welke de eeneid is waarin et warteverbruik van een installatie wordt uitgedrukt. Het specifiek stooverbruik neet toe, odat een gedeelte van de stoo aan et expansieproces in de turbine wordt onttrokken; deze stoo draagt dus niet bij aan et opwekken van ecanisce arbeid in de acine. Wanneer dus de acine toc etzelfde verogen oet leveren, zal eer stoo aan de turbine oeten worden toegevoerd. De ketel dient dus een grotere oeveeleid stoo te produceren. Dit gaat ecter wel gepaard et een verinderd brandstofverbruik. Het rendeent van de installatie is iers toegenoen. Door et toepassen van aftapstoo voor et voorwaren van voedingwater zal in de ketel voor de productie van één kilogra stoo inder warte nodig zijn. Met inder brandstof kunnen nu eer kilograen stoo worden geproduceerd. Het warteverbruik neet dus af odat de afgetapte stoo, welke weliswaar voor een deel niet langer deelneet aan et expansieproces, evenin gecondenseerd beoeft te worden in de condensor. De afnae van de bescikbare warteval is ierdoor kleiner dan de afnae van de noodzakelijk toe te voeren voringswarte van de stoo in de ketel, waardoor deze verouding, et terisc rendeent, toeneet. De verbetering van et terisc rendeent eeft een verindering van et warteverbruik tot gevolg. Er geldt kw WVB terisc 3600 kws terisc , kj kw 8. (Les 0.0) Leg uit waaro bij turbine installaties et erveritting ook een snelsluit afsluiter zal zijn aangebract juist voor de iddendruk turbine. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3

13 Bij et trippen van de oge druk acine, zal dit turbine gedeelte geen stoo eer toegevoerd krijgen. De stoo die zic ecter in de leidingen naar en van de eroververitter bevindt, alsede de stoo in de eroververitter zelf, zal nog gewoon door de idden druk en lage druk turbine in de ricting van de condensor stroen. Wanneer ecter de generator van et net is gescakeld, zal deze stoo geakkelijk in staat zijn et turbinetoerental zo oog op te voeren dat de constructie enore scade oploopt. Daaro oet deze stoo verinderd worden deze weg naar de condensor te volgen. Hiertoe dient de lage druk oloop. STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 3/3

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5 VAK: Stoomturbines A Set Proeftoets AT01 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc / IT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Thermodynamica A Set Proeftoets AT01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10 VAK: echanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT echanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAA EN LEERLINGNUER! Beschikbare tijd: inuten

Nadere informatie

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- set 01 - E_2016 1/8 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

VAK: Stoomturbines - A Proefexamen Set 01

VAK: Stoomturbines - A Proefexamen Set 01 VAK: Stoomturbines - A Proefexamen Set 01 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- 01 - E+A_2016 1/9 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:... Leerlingnummer:

Nadere informatie

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2.

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2. Formule van Zeuner: 0 0 a c = 000 Δh +c Hierin is: c 0 = de theoretische uitstroomsnelheid van de in m/s. h 0 = de theoretische of isentropische warmteval in kj/kg. c a = de aanstroomsnelheid van de van

Nadere informatie

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120)

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120) EXMEN STOOMTURINES EPT (nr 120) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : 13.30 15.30 uur antal vragen

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT1 Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen TIJD 2 UUR:TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN h-s en T-s DIAGRAM. Wat wordt verstaan onder het triple punt? 2. Bereken de entropie van natte stoom

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :...

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :... Opleiding Module Examenset : : : REWIC-A Thermodynamica A 03 Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :... Lees onderstaande instructies zorgvuldig door: 1. Beschikbare tijd : 100 minuten 2. Aantal vragen

Nadere informatie

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( )

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( ) Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen (201300156) Werktuigbouwkunde, B1 Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Datum: Oefentoets (TTD

Nadere informatie

oefenopgaven wb oktober 2003

oefenopgaven wb oktober 2003 oefenopgaven wb1224 2 oktober 2003 Opgave 1 Stoom met een druk van 38 bar en een temperatuur van 470 C wordt geëxpandeerd in een stoom-turbine tot een druk van 0,05 bar. De warmteuitwisseling van de turbine

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1)

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1) elheden 3 Olie, alleen oor het seren (deel ) door: Titus M Bartholoeus, Senior Deelopent Engineer, Grasso Products b Inleiding Koelcopressoren worden alleaal, op een enkele speciale t toepassing na, e

Nadere informatie

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van

Nadere informatie

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden PVB3Si Pagina 1 Inleidende les dinsdag 6 september 2016 13:47 herhaling: stoomtheorie Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden Energie in de

Nadere informatie

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1:

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1: de graad de jaar (uur) - - Opgave : Bereken de potentiële energie van een peroon van 60 die een toren van 0 beklit. (Oploing:,9 x 0 ) Oploing : 60 6,0 0 h 0,0 0 Gevr: pot? Forule: pot g h 6,0 0 9,8,0 0

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE

NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE TIJD 2 UUR TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN H-S DIAGRAM 1. Noem de drie fasen waarin water kan verkeren. 2. Wat wordt verstaan onder verzadigde

Nadere informatie

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11 VAK: WISKUNDE - HWTK Set Proeftoets AT WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 0.oc / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tij: 00 minuten Uw naam:...

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur Exaen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C0, april 0, 400 700 uur Dit tentaen bestaat uit 4 opgaven Indien u een opgave niet kunt aken, geef dan aan hoe u de opgave zou aken; dat kan een deel van de

Nadere informatie

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Trekstaven. 4 2.1. Berekeningen trekstaven. 4 2.2. Meetresultaten trekstaven. 7 3. Buigbalken. 8 3.1. Berekeningen buigbalken. 8 3.2. Meetresultaten buigbalken. 10 4. Coposiet

Nadere informatie

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is:

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Bijlage 1: Veranderingen in de bedrijfsactiviteiten In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Het plaatsen van een tweede turbine met

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 24 juni 2011 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 15 januari 2004 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is een formulier

Nadere informatie

Analyse: vraagstuk van Kepler

Analyse: vraagstuk van Kepler Analyse: vraagstuk van Kepler Deel : Afleiden tweede wet (wet der perken) Redelijk simpel. Uit de bewegingsvergelijking volgt dat =. Dit impliceert dat = =. Als je weet dat de tangentiële component van

Nadere informatie

Formuleblad - Stoomturbines A

Formuleblad - Stoomturbines A Intrede Straabuis ( s v Foruebad - Stooturbes Oervakte trede straabuis ( s, v Soorteijk voue ediu ( /kg Intredesneeid (/s 588 Kee straabuis ( Ide as boven: s, v wordt eveneens uit Moierdiagra of tabeen

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 2 februari 2006 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is

Nadere informatie

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent Novubandproef 4-M01 ersie 0.1 Len 2010 Meetonzekerheid bij de bepalin van de dichtheid van een cent (bij Systeatische natuurkunde wo4 1.6) Benodid ateriaal: Hollandse cent, of eventueel een ander untstuk

Nadere informatie

Speciale functies. 2.1 Exponentiële functie en natuurlijke logaritme

Speciale functies. 2.1 Exponentiële functie en natuurlijke logaritme Wiskunde voor kunstmatige intelligentie, 006 Les Speciale functies We ebben in de vorige les een aantal elementaire functies bekeken en iervoor gezien oe we deze functies kunnen afleiden. In wezen waren

Nadere informatie

programma woensdag 8 oktober :59

programma woensdag 8 oktober :59 Si 2A en 2B Pagina 1 programma woensdag 8 oktober 2014 10:59 De eerste helft van dit semester worden de verschillende stoomketels en hun onderdelen behandeld. Hierbij ook aandacht voor materialen en warmteberekeningen,

Nadere informatie

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden 5 Trillingen en tonen 5.1 Inleiding A 1 a Hartslag (polsslag), enstruatiecyclus, adehaling b De snaren van een gitaar en de lucht in blaasinstruenten trillen. De toeschouwers aken heen en weer gaande bewegingen

Nadere informatie

5. De ontwerpparameters van een stoomturbine kennen

5. De ontwerpparameters van een stoomturbine kennen Hoofdstuk 6 Turbines Doelstellingen 1. De werking van een stoomturbine begrijpen. De Brayton cyclus begrijpen 3. Weten welke types stoomturbines er bestaan 4. Weten wat reactiegraad is 5. De ontwerpparameters

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

kringloop TS diagram berekeningen. omgevingsdruk / aanzuigdruk na compressor na de verbrandingskamers na de turbine berekend:

kringloop TS diagram berekeningen. omgevingsdruk / aanzuigdruk na compressor na de verbrandingskamers na de turbine berekend: kringloop vrijdag 12 september 2014 10:33 TS diagram berekeningen. p1 p2 p3 p4 omgevingsdruk / aanzuigdruk na compressor na de verbrandingskamers na de turbine berekend: q toe. q af, w en rendement theoretisch

Nadere informatie

programma woensdag 8 oktober :59

programma woensdag 8 oktober :59 Si 2A en 2B Pagina 1 programma woensdag 8 oktober 2014 10:59 De eerste helft van dit semester worden de verschillende stoomketels en hun onderdelen behandeld. Hierbij ook aandacht voor materialen en warmteberekeningen,

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden Bataviahaven 2001 Wetstechnische inforatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie geeente Lelystad Officiële naa regeling VERORDENING op de

Nadere informatie

Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur

Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur Hoofdstuk 1: OPDRACHTEN blz 32/33 OPDRACHT 1 En Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur OPDRACHT 2 1,867 m 3 CO 3,512 m 3 N 2 28 kg/kmol 28

Nadere informatie

Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. 1 miljard = miljard is hetzelfde als

Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. 1 miljard = miljard is hetzelfde als Getallen 9 0 2 / Tel steeds verder met 0 000 tot aan 2 00 000. 0 2 00 000 7 2 Wat zijn de onderstreepte cijfers in de getallen waard? Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. miljard = 000 000 000.

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK SUDIEHANDLEIDING HERMODYNAMICA REWIC HWK Aan de hand van het werk van A.J.M. van Kimmenaede 2 Studiehandleiding hermodynamica REWIC HWK Introductie In de industrie speelt de kennis van de (toegepaste)

Nadere informatie

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem Geeente Haarleerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Forulier E Lozingenbesluit bodebeschering Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS Reeds eer dan jaar heeft REZNOR ervaring et het ontwerpen en verfijnen van Hoog Rendeent gasgestookte luchtverwarers. De EURO-H is een condenserende gasgestookte

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015 VAK : NATUURKUNDE DATUM : DINSDAG 23 JUNI 2015 TIJD : 07.45 10.45 Aantal opgaven: 5 Aantal pagina s: 6 Controleer zorgvuldig of

Nadere informatie

Kromlijnige bewegingen. Verticale valbeweging. m s. Herhaling Vallen. Vrije val. Oefenopgave 1

Kromlijnige bewegingen. Verticale valbeweging. m s. Herhaling Vallen. Vrije val. Oefenopgave 1 Krolijnige bewegingen Herhaling Vallen Onder vallen verta ik iedere beweging door de lucht zonder aandrijving (door pierkracht of otorkracht). Bijvoorbeeld de beweging van een voorwerp dat i weggegooid.

Nadere informatie

Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad

Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad 1 Inleiding Dit document geeft bijkomende toelichting over een aantal specifieke thema s die aan bod kunnen

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere vraag over de theorie (a) Magnetisch dipooloent Zoals het elektrisch dipooloent is het agnetisch dipooloent een vectoriële grootheid. Het agnetisch dipooloent wordt gedefinieerd voor een gesloten

Nadere informatie

Spelregels Drietal hockey

Spelregels Drietal hockey Spelregels Drietal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? speelr ichtin g speel richti ng. Veldarkeringen in de vor van pylonnen Doelarkeringen in de vor van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1 LeeR & leef uit je VAN: 1 CATECHESE onderbouw bijbel boekje Bijlagen bij les 14 - Niet stelen aar delen Introductie 2: Iedereen doet het... Introductie 3: Het geld-telt-spel De eerste pagina kan als achterkant

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

PT Mechatronica. Ontwerpopdracht Constructie Principes

PT Mechatronica. Ontwerpopdracht Constructie Principes PT Mechatronica Ontwerpopdracht Constructie Principes Project PT Mechatronica (-) Auteur(s) P.C.Horsan Datu Titel Ontwerpopdracht Constructie Principes ID CP- Status Filenaa cp final.doc Versie 0. Afgedrukt

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil AIRCONDITIONERS cofortverhogend, energiezuinig en fluisterstil PLAFONDONDERBOUWMODEL MET EENZIJDIGE LUCHTUITBLAAS www.daikin.nl FHQ-B DAIKIN MAAKT HET U STEEDS COMFORTABELER. DAIKIN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN

Nadere informatie

Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE

Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE vwo OPGAVE 1 Bij de productie van ethanol wordt eerst synthesegas geaakt in een reforer: [1] CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + 3 H 2 (g) E( ) > 0 01 Bereken de energieverandering

Nadere informatie

DCMR. Rijnmond 1 3 MEI t Geachte directie. AANTEKENEN SITA Recycling Services West B.V. T,a.v. de directie Waalhavenweg JJ ROTTERDAM

DCMR. Rijnmond 1 3 MEI t Geachte directie. AANTEKENEN SITA Recycling Services West B.V. T,a.v. de directie Waalhavenweg JJ ROTTERDAM AANTEKENEN SITA Recycling Services West B.V. T,a.v. de directie Waalhavenweg 50 3089 JJ ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schieda T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcr-nl W wwwdcr.nl Ons

Nadere informatie

Het Ts diagram van water en stoom

Het Ts diagram van water en stoom PvB-7 Si Pagina 1 Het Ts diagram van water en stoom woensdag 1 februari 2017 12:51 Rendement uit verhouding van oppervlakten Het oppervlak binnen de kringloop (1-2-3-4)= nuttig gebruikte warmte Oppervlak

Nadere informatie

Aardgaslekkage in transportleidingen

Aardgaslekkage in transportleidingen Gevaar Aardgaslekkage in transportleidingen Inhoud Explosiegevaar, let op voor gasophoping in besloten ruiten. Aardgas is lichter dan lucht (0,6). In geval het gas niet brandt: niet sproeien In geval het

Nadere informatie

Deformatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no. 1, inhoud4000m 3, van het pompstation ir. A. Polstra te Sellingen

Deformatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no. 1, inhoud4000m 3, van het pompstation ir. A. Polstra te Sellingen Deforatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no., inhoud4000 3, van het popstation ir. A. Polstra te Sellingen Inleiding In verband et buitenschilderwerk aan dak en wanden van het sinds 969

Nadere informatie

Tentamen weerstand en voortstuwing

Tentamen weerstand en voortstuwing entaen weerstand en voortstuwing Vakcode: M57 Datu: 4 Jan. 008 ijd: Plaats: Operkingen 1. Noteer uw studienuer en naa op elk blaadje dat u inlevert.. Dit tentaen is gesloten boek! Geen aantekeningen of

Nadere informatie

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD  oio-24680oo Parallelweg 1 ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843 Eoeweg16 3IOOAV schieda 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo ilieudienst Rijnond F 010-246 82 83 W www-dcr.nl E coen.boogerd@dcr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost

Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost Onderzoek externe veiligheid A15 en Betuweroute Ontwikkelingen Tiel-Oost geeente Tiel Opdrachtgever : Geeente Tiel Project : Onderzoek externe veiligheid, A15 en Betuweroute, Tiel-Oost Nuer : 74300136

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Vakgroep Productietechniek ateriaalkundig Laboratoriu Agricola Tentaen ATRIAALKUND I, code 11505 1 augustus 007, 13.30-17.00 uur

Nadere informatie

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting 3 C=meng, E, en B=maint Pagina 1 programma 3e jaar woensdag 27 januari 2016 12:31 Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming

Nadere informatie

Hoeveel kost 1 ton stoom?

Hoeveel kost 1 ton stoom? Hoeveel kost 1 ton stoom? ENERGIK 23 november 2011 Valérie de Groote, INDEA Voorstelling INDEA Bruikbaar energieadvies voor industriële bedrijven Audits / Haalbaarheidsstudies Wetgeving Begeleiding bij

Nadere informatie

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK Robert E. Jonckheere INLEIDING Het i genoegzaa bekend dat Galilei proeven deed et ballen rollend op een hellend vlak en daarbij aantoonde dat onder invloed

Nadere informatie

2 de graad 2 de jaar (2uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden

2 de graad 2 de jaar (2uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden - 1 - Inleiding Doel van de fysica: Waarneen Begrijpen Toepassen We neen een verschijnsel waar We zijn door dit verschijnsel geboeid We vragen ons af hoe het in elkaar steekt We zoeken een verklaring,

Nadere informatie

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117 Geeente Vlaardingen tav het college van Burgeeester en Wethouders Postbus 1002 3130 EB VLAARDINGEN CMR Parallelweg 1 ilieudienst Postbus 843 Rijnond 3100 AV Schieda T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcr.nl

Nadere informatie

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag CAOP ROP advies inzake klokkenluiderl*^ A. Aan: De inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag C.C. De inister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 25 juni 2010 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

De hoogte tijd grafiek is ook gegeven. d. Bepaal met deze grafiek de grootste snelheid van de vuurpijl.

De hoogte tijd grafiek is ook gegeven. d. Bepaal met deze grafiek de grootste snelheid van de vuurpijl. et1-stof Havo4: havo4 A: hoofdstuk 1 t/m 4 Deze opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Bij het et krijg je in 1 minuten ongeveer deelvragen. Oefen-examentoets et-1 havo 4 1/11 1. Een lancering.

Nadere informatie

Wetterfretter DSP18-5-175

Wetterfretter DSP18-5-175 DSP-5-75.DWG Wetterfretter DSP-5-75 P ISO 99 klasse Diaeter persopening 5 ( ) type: diaeter 75 l/s (3.5 ) kg 3 5Hz 3 fasen As verogen (P). Noinaal toerental 9 op rendeent % Verogensfactor (cos phi). Bescherklasse

Nadere informatie

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3 18-4-2013 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan

Nadere informatie

Oefententamen Technische Thermodynamica (vakcode ) Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente

Oefententamen Technische Thermodynamica (vakcode ) Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente Oefententamen Technische Thermodynamica (vakcode 114101) Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente Datum: 28 mei 2009 Tijd: 3de en 4de of 5de en 6de uur Plaats: Projectkamers

Nadere informatie

PT-1 tentamen, , 9:00-12:00. Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn

PT-1 tentamen, , 9:00-12:00. Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn PT-1 tentamen, 26-06-2013, 9:00-12:00 Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn Lees elke vraag goed door voordat je begint Schrijf op elk blad in ieder geval je naam

Nadere informatie

GESLOTEN-BOEK EXAMEN

GESLOTEN-BOEK EXAMEN 2004/TNW70/LvdH 30 januari 2004 UNIVERSITEIT TWENTE CT-ST GESLOTEN-BOEK EXMEN VK: PROCESTECHNOLOGIE (3754) DTUM: vrijdag 30 januari 2004 TIJD: 3:30-7:00 uur, sportcentru zaal 0 UITSLG: De tentaenbriefjes

Nadere informatie

Motor- en voertuigprestatie (3)

Motor- en voertuigprestatie (3) Motor- en voertuigprestatie (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-79302-01-7 1 Brandstofverbruik 1.1 Specifiek brandstofverbruik Meestal wordt het brandstofverbruik uitgedrukt in het aantal gereden kilometers per

Nadere informatie

Figuur 8.50: Toestandsdiagram van propaan naar ASHRAE Hoofdstuk 8: Kringprocessen 46

Figuur 8.50: Toestandsdiagram van propaan naar ASHRAE Hoofdstuk 8: Kringprocessen 46 Onderstaande figuur toont het ph-diagram van propaan, naar ASHRAE (boeken). Hierop moeten we aflezen, geen gemakkelijke karwei, tenzij men de zaken uitvergroot, of computerprogramma s zoals COOLPACK gebruikt.

Nadere informatie

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt TNNER MD De eest veelzijdige warwater luchtverwarer in de arkt De TNNER MD is een watergevoede hangende luchtverwarer en kan horizontaal- verticaal uitblazend worden ingezet. Het toestel beschikt over

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

Motorkarakteristieken

Motorkarakteristieken Motorkarakteristieken Aan de orde komen: Vermogen Draaimoment of motorkoppel Elasticiteit Vermogensmeting Motorkarakteristieken pag 95 Vermogen Men onderscheidt: het inwendig of geïndiceerd vermogen P

Nadere informatie

Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen met DERIVE of de TI-89/92

Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen met DERIVE of de TI-89/92 Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen et DERIVE of de TI-89/9 Leon Lenders, Bree Gewoonlijk begint het hoofdstuk "Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen" et het opstellen van enkele stelsels, uitgaande

Nadere informatie

WRINGING VOORBEELDEN VAN OP WRINGING BELASTE CONSTRUCTIES: op wringing belaste kokerligger 100. wringend moment

WRINGING VOORBEELDEN VAN OP WRINGING BELASTE CONSTRUCTIES: op wringing belaste kokerligger 100. wringend moment WRINGING VOORBEELDEN VAN OP WRINGING BELASE CONSRUCIES: a op wringing elaste kokerligger 00 wringen moment 00 EVENWICHSWRINGING: Het wringraagvermogen van et constructieeel is noozakelijk voor et evenwict

Nadere informatie