VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 22 MEI 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 22 MEI 2014."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 22 MEI Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter; Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Ann Tambour, Erik Crombé, Goedele Heyvaert, Lieven Stassijns, Jean De Block, Joke De Backer, Raadsleden; Petra Wynants, Secretaris De raad vergadert te 20 uur. OPENBARE VERGADERING Goedkeuring verslag 1 Verslag van de vergadering van 24 april 2014: goedkeuring. Het verslag van de vergadering van 24 april 2014 wordt goedgekeurd. Algemeen 2 Statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale, 19 juni 2014: goedkeuring agenda + aanduiding afgevaardigde van de raad. Overwegende dat het OCMW Merchtem aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226; Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereninging is, die valt onder het decreet van 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 44 van het decreet van 06 juli 2001; Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op 10 november 2001 en eindigend op 10 november 2019; Gelet op de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 19 juni 2014 om 11u00 in de Salons Waerboom te 1702 Groot-Bijgaarden; Beslist: met algemene stemmen. Artikel 1: De agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 19 juni 2014 om 11u00 in de Salons Waerboom te 1702 Groot-Bijgaarden, wordt goedgekeurd. Artikel 2: Mevr. Julie Asselman, OCMW-voorzitter, wonende te 1785 Merchtem, Stoofstraat 11/B002, wordt volmacht verleend om het OCMW-Merchtem te vertegenwoordigen op de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 19 juni Artikel 3: Mevrouw Jeannine Van de Vreken, OCMW-raadslid, wonende te 1785 Merchtem, Terlinden 26 wordt als plaatsvervangende vertegenwoordiger en gemandateerde aangeduid. 3 Aanduiding 1 vertegenwoordiger met volmacht van het OCMW Merchtem op de gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht nv van 23 juni 2014 te Gent. Zitting van 22 mei 2014 Pag. 1

2 Met algemene instemming worden volgende raadsleden aangeduid om het OCMW Merchtem te vertegenwoordigen op de gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht op 23 juni 2014 in het International Convention Center te 9000 Gent: - als volmachtdrager, Anne Del Piero. Tevens worden de volgende twee personen aangesteld als vertegenwoordigers van het OCMW om deel te nemen aan de zesde Dag van de Collectiviteiten van Ethias die doorgaat op maandag 23 juni 2014 in het International Convention Center te 9000 Gent: Jeannine Van de Vreken Jos Cools. 4 Jobpunt Vlaanderen: aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering. Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 12 maart 2014 houdende de toetreding tot Jobpunt Vlaanderen cvba voor ondersteuning inzake het HR-beleid; Overwegende dat het OCMW van Merchtem recht heeft op één vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) in de Algemene Vergadering van Jobpunt Vlaanderen cvba; Overwegende dat Jeannine Van de Vreken, door de meerderheid wordt voorgedragen als vertegenwoordiger voor het OCMW van Merchtem en Anne Del Piero als plaatsvervangend vertegenwoordiger; Besluit: met algemene stemmen. Artikel1: Jeannine Van de Vreken, Terlinden 26 te 1785 Merchtem, wordt aangeduid om het OCMW van Merchtem te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van Jobpunt Vlaanderen cvba, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee. Artikel 2: Anne Del Piero, OCMW-raadslid, wonende te 1785 Merchtem, Dries 84, wordt als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid. Sociale dienstverlening 5 Samenwerkingsovereenkomst met Landelijke Thuiszorg in het kader van dagopvang. Gelet op artikel 51 van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de OCMW s; Gelet op artikel 61 van de Organieke Wet van 8 juli 1976; Gelet op de beslissing tot goedkeuring van 21 oktober 2011 door minister Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, van het technisch-financieel plan voor de uitbreiding van het WZC Ter Stelten met 14 woongelegenheden en 3 woongelegenheden voor kortverblijf en de bouw van een dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden en zijn principieel akkoord in het kader van de alternatieve investeringssubsidies; Gelet op het advies van het managementteam van 5 september 2013, het advies van het vast bureau van 19 september 2013 en het advies van de gemeente Merchtem van 11 oktober 2013 betreffende de niet-uitbating van het nieuwe dagverzorgingscentrum en het voorstel om samen te werken met Landelijke Thuiszorg; Overwegende de precaire gemeentefinanciën waardoor het niet aangewezen is om een DVC in eigen beheer uit te baten en samenwerking met een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg de snelste manier is om een DVC in de gemeente te realiseren; Overwegende dat OCMW Merchtem uitvoerige marktverkenning heeft gedaan en met diverse partners gesprekken heeft gevoerd inzake de uitbating van het gebouw; Overwegende dat enkel vzw Landelijke Thuiszorg geïnteresseerd is om de dagopvang uit te baten in samenwerking met het OCMW; Zitting van 22 mei 2014 Pag. 2

3 Gelet op de raadsbeslissing van 24 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de huurovereenkomst met Landelijke Thuiszorg vzw voor het Dagverzorgingscentrum, Gasthuisstraat 19a te 1785 Merchtem; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Merchtem en Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem en Landelijke Thuiszorg vzw betreffende de collectieve autonome dagopvang dat werd besproken op 6 december 2013 en 10 maart 2014; Gelet op de adviezen van het Vast Bureau van 19 september 2013, het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst en beheer Woonzorgcentrum van 19 november 2013; de adviezen van het managementteam van 5 en 27 september 2013 en 28 februari 2014 en van de Raad van 24 april 2014; Beslist: met algemene stemmen. Artikel 1: De onderhavige samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Merchtem en Collectieve Autonome Dagopvang Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem en Landelijke Thuiszorg vzw, betreffende de collectieve autonome dagopvang, wordt goedgekeurd. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Merchtem en Collectieve Autonome Dagopvang Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem en Landelijke Thuiszorg vzw. Het OCMW Merchtem Gasthuisstraat Merchtem vertegenwoordigd door Petra Wynants, secretaris en Julie Asselman, voorzitter, Enerzijds, en Landelijke Thuiszorg vzw, Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal Collectieve Autonome Dagopvang Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem Rectorijstraat 12A te 3470 Kortenaken vertegenwoordigd door Marleen Vanhees, directeur zorg, en Gaby Trompet, directeur personeel en organisatie komen het volgende overeen Opdracht van het OCMW: Het OCMW Merchtem treedt op als motor in de optimalisatie van het bredere lokale en regionale welzijnsbeleid via coördinatie, overleg en samenwerking met andere bestuursorganen en diverse initiatiefnemers uit de welzijnssector. Het OCMW stelt zich actief, vernieuwend, preventief en constructief op en tracht zijn opdrachten te vervullen met de meest aangepaste methoden van maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. Landelijke Thuiszorg: Landelijke Thuiszorg is een dienst voor gezinszorg en heeft als opdracht thuiszorg aan te bieden aan mensen die dat vragen. Er is bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevende, de minderbegoede en kansarme cliënten. Zitting van 22 mei 2014 Pag. 3

4 De verscheidenheid aan zorgvragen rond personen en huishouden wordt opgenomen in een gedifferentieerd aanbod: gezins- en bejaardenzorg, comfortzorg voor zwaar zorgbehoevenden, kraamzorg, logistieke hulp, dagopvang in een gastgezin, op een zorgboerderij of in CADO, oppas, persoonlijke assistentie, klusjesdienst en woningaanpassing. De mantelzorg en de woonomgeving worden betrokken in het zorgaanbod. Landelijke Thuiszorg bouwt via het eigen opleidingscentrum voor polyvalent verzorgenden mee aan de competentieontwikkeling in de personenzorg. Collectieve Autonome Dagopvang Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem Collectieve Autonome Dagopvang Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem is een voorziening die zorgbehoevende personen overdag opvangt die nood hebben aan sociaal contact, ondersteuning en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. CADO is ondersteunend voor de mantelzorg. Wordt het volgende overeengekomen: 1. De partners engageren zich tot een samenwerking met als doel cliënten en bewoners een maximaal adequaat antwoord te bieden op hun zorgvragen en zorgnoden. Indien nodig zal op vraag van één van de partners een overleg tussen de betrokken partijen worden georganiseerd. 2. Landelijke thuiszorg vzw en CADO Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem engageren zich om cliënten correct te informeren over de dienstverlening aangeboden door het (WZC) woonzorgcentrum Ter Stelten van het OCMW Merchtem, in het bijzonder wanneer tijdelijke of blijvende opname in een residentiële voorziening aangewezen is. 3. Landelijke thuiszorg vzw en CADO Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem engageren zich om cliënten correct te informeren over de dienstverlening aangeboden door het OCMW van Merchtem. 4. Het WZC Ter Stelten van het OCMW Merchtem engageert zich om de gebruikers, in het bijzonder de personen die voor of na hun verblijf in het kortverblijf, en de personen die op de wachtlijst staan voor opname in het woonzorgcentrum correct te informeren over het zorgaanbod van Landelijke Thuiszorg vzw en CADO Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem. 5. Landelijke thuiszorg vzw en CADO Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem engageren zich om voorrang te verlenen aan bewoners van Merchtem en gebruikers die werden doorverwezen door de diensten van het OCMW Merchtem. 6. Landelijke thuiszorg vzw en CADO Dagopvang Landelijke thuiszorg Merchtem zullen in voorkomend geval met instemming van de cliënt actief toeleiden naar de diensten van het WZC Ter Stelten van het OCMW Merchtem. 7. De diensten van het WZC Ter Stelten van het OCMW Merchtem zullen in voorkomend geval met instemming van de cliënt actief toeleiden naar de diensten van Landelijke thuiszorg vzw. 8. Wat betreft vervoer van en naar de CADO zal er beroep gedaan worden op de bestaande organisaties als MMC van het OCMW, DAV Grimbergen, MAV, Zitting van 22 mei 2014 Pag. 4

5 6 Aanvraag subsidie kinderarmoedebestrijding. Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op het goedgekeurde Meerjarenplan van het OCMW van Merchtem waarin onder meer de volgende actie is opgenomen onder de prioritaire beleidsdoelstelling: Het OCMW van Merchtem zal de integratie van kwetsbare groepen faciliteren en inzetten op het proactief bestrijden van armoede Prioritair beleid: AP: 3.1 Kinderarmoede (en kansarmoede) bestrijden; Overwegende dat op de Vlaamse Regering de regelgeving inzake subsidiering lokale kinderarmoedebestrijding heeft goedgekeurd en dat er van de 4,5 miljoen euro die door de Vlaamse Regering voorzien werd, ,33 euro per jaar voorzien is voor Merchtem voor de volgende legislatuur; Dit omdat Merchtem 4/7 scoort op de kinderarmoedebarometer (gemeten aan de hand van 7 indicatoren). Hieronder enkele risicofactoren in Merchtem: 1. Voorkeursregeling in de ziekteuitkering (79 %) 1. Eénoudergezinnen met kinderen van nul tot en met drie jaar (91 %) 2. Aantal begunstigden van het (equivalent) leefloon categorie gezinslast (93 %) 3. Aantal huishoudens met kinderen tussen 0 en 3 jaar waarbij één of beide ouders niet over de EU nationaliteit beschikken (79 %). Overwegende dat het OCMW van Merchtem een aanvraag wenst in te dienen voor bovenvermelde subsidie; Overwegende dat de subsidieaanvraag moet ingediend worden voor 31 mei 2014; De raad neemt kennis van het document Kinderarmoedebestrijdingsbeleid Merchtem opgemaakt door het OCMW in samenwerking met de gemeente; Astrid van Nierop, Stafmedewerker Sociaal Beleid, geeft meer uitleg bij dit document; Beslist: met algemene stemmen. Enig artikel: De raad beslist de subsidie inzake de bestrijding van de lokale kinderarmoede aan te vragen bij de Vlaamse Regering. 7 Beslissing tot erkenning van de lokale entiteit met betrekking tot het FRGE en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Opbouwwerk Energie Pajottenland. Gelet op art. 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op art. 61 van de OCMW-wet van 8 juli 1976; Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 juli 2006 tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); Overwegende dat het FRGE financiële middelen zal inzetten om goedkope energieleningen te verstrekken voor het financieren van structurele energiebesparende ingrepen met bijzondere aandacht voor een doelgroep van sociaal zwakkeren; Gelet op de statuten van de vzw 3Wplus Energie; Zitting van 22 mei 2014 Pag. 5

6 Overwegende dat vzw 3Wplus Energie zich kandidaat stelt als lokale entiteit bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); Overwegende dat de lokale entiteit zal instaan voor het kredietbeheer en de optimalisatie van de premies, de renovatiebegeleiding en sociale begeleiding van de doelgroepdossiers en hiervoor zal samenwerken met de gemeente en het OCMW als betrokken lokale besturen en eventuele derde patijen; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw 3Wplus Energie en de gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014; Na beraadslaging, Besluit: met algemene stemmen Artikel 1: De vereniging zonder winstoogmerk 3Wplus Energie met maatschappelijke zetel te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 617 voor te dragen als lokale entiteit van het FRGE op het werkingsgebied van de gemeente Merchtem. Artikel 2: De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Opbouwwerk Energie Pajottenland enerzijds en de gemeente en het OCMW van Merchtem anderzijds, goed te keuren. Deze samenwerkingsovereenkomst zal uitwerking krijgen zodra vzw 3Wplus Energie de erkenning heeft gekregen als lokale entiteit door het FRGE. 8 Preventieproject kleuterparticipatie: kennisneming. Gelet op het goedgekeurde Meerjarenplan van het OCMW van Merchtem waarin onder meer de volgende actie is opgenomen onder de prioritaire beleidsdoelstelling: Het OCMW van Merchtem zal de integratie van kwetsbare groepen faciliteren en inzetten op het proactief bestrijden van armoede Prioritair beleid: AP: 3.1 Kinderarmoede (en kansarmoede) bestrijden. Actie: Samenwerking met scholen en kinderarmoede opsporen, voorbereiden nieuw preventieproject. De raad neemt kennis van het preventieproject Kleuterparticipatie uitgewerkt in het kader van bovenvermelde doelstelling; Astrid van Nierop, stafmedewerker Sociaal Beleid, geeft uitleg bij het nieuwe project: Kleuterparticipatie. In samenwerking met Kind en Gezin, Landelijke kinderopvang, CLB Stedelijk en gemeentelijk Onderwijs VGC, Gemeente Merchtem en de Merchtemse kleuterscholen wil OCMW Merchtem inzetten op de bestrijding van kinderarmoede binnen onze gemeente. Via vijf infosessies voor (groot)ouders wordt het nut van het kleuteronderwijs aangetoond. De eerste reeks van deze infosessies start op Er is gekozen voor een woensdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur in de lokalen van OCMW Merchtem. De peuters die twee worden tussen april en juli 2014 en mogen starten met kleuteronderwijs na de kerstvakantie worden persoonlijk uitgenodigd. Ze krijgen een rugzakje en een voorleesboekje van Super Sim. Patrimonium 9 Vernieuwing erfpachtovereenkomst tussen OCMW Merchtem en IVERLEK inzake elektriciteitscabine gelegen te Gasthuisstraat 19 te 1785 Merchtem (Sectie H, nr 411/N/3). Zitting van 22 mei 2014 Pag. 6

7 Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisaties van de OCMW s; Gelet op de bestaande negenennegentigjarig durende erfpachtovereenkomst van 15 december 1998 tussen OCMW Merchtem en IVERLEK betreffende een lokaal met elektriciteitscabine gelegen te Gasthuisstraat 19, 1785 Merchtem; Overwegende dat de gebouwen van het woonzorgcentrum intussen volledig veranderd zijn en het lokaal dat per erfpacht werd ter beschikking gesteld, thans niet meer bestaat zonder de akte op te nemen in de nieuwe situatie; Gelet op het ontwerp van de akte van de vernieuwing van de erfpachtovereenkomst tussen het OCMW van Merchtem en de opdrachthoudende vereniging IVERLEK, opgesteld door notaris Steven Podevyn uit Merchtem; Overwegende dat deze materie tot de bevoegdheid van de raad behoort; Beslist: Enig artikel: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Merchtem verleent aan IVERLEK, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven-Wilsele het erfpachtrecht over de elektriciteitscabine gelegen te Gasthuisstraat 19, 1785 Merchtem (Sectie H, nr 411/N/3, aangeduid als Lot 1: 11 m² op het opmetingplan van 18 mei 2013 opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer) en een erfdienstbaarheid van overgang voor Lot 2: 6 m² op het voormelde opmetingsplan, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in bijgevoegde akte, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing. Toegevoegde punten 10 VVSG: Algemene Vergadering OCMW s op 12 juni 2014 te Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt. De Raad neemt kennis van de uitnodiging van VVSG afdeling OCMW s van 8 mei 2014 op haar Algemene Vergadering op donderdag 12 juni 2014 in het Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt; De Raad beslist volmacht te verlenen aan Jeannine Van de Vreken, raadslid om op de bovenvermelde vergadering het stemrecht voor het OCMW Merchtem uit te oefenen. De raadsleden die eveneens willen deelnemen aan deze vergadering kunnen dit meedelen aan de secretaris uiterlijk tegen 4 juni Aldus beslist in bovenvermelde vergadering. Petra Wynants Secretaris Julie Asselman Voorzitter Zitting van 22 mei 2014 Pag. 7

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter; Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Ann Tambour, Erik Crombé,

Nadere informatie

Zitting van 18 mei 2010.

Zitting van 18 mei 2010. Zitting van 18 mei 2010. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Huys, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Lesage, Laureys en Maes, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Vanderperren is verontschuldigd. De voorzitter

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015. OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015. OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van 20 mei 2014.

Zitting van 20 mei 2014. Zitting van 20 mei 2014. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Marchand, Croon, Laureys, Verstappen, Peeters, Van Win, en Wittebrood leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/12/ / 30 SEPTEMBER alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/12/ / 30 SEPTEMBER alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/12/ / 30 SEPTEMBER 2013 Inzake, wonende te, vertegenwoordigd door, loco, advocaat te,, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, Verzoekende

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 30 maart 2017 Gelet op het voorliggende verslag; Gelet

Nadere informatie

Beslissingen OCMW-raad van woensdag 27 januari 2016

Beslissingen OCMW-raad van woensdag 27 januari 2016 Beslissingen OCMW-raad van woensdag 27 januari 2016 Aanwezig Verontschuldigd ocmw-voorzitter Clyde Tai-Apin, ocmw-raadsleden Pascal Kwanten, Harry Plettinx, Harri Verbraecken, Louis Caers, Dora Weckhuysen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Leon Brasseur,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/ Opnamereglement Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2-1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Lien Van Riet November 2011 Dagverzorgingscentrum t Gastenhuis Openbaar

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014 27 augustus 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn Geacht raadslid Wij nodigen u uit voor een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 3 september 2014 om 20.30 uur

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 MEI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie