Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 Rapport

2 Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2

3 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking vindt dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de samenleving en denkt dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op het verminderen van eenzaamheid. Bij de eenzame vrijwilligers zien we een grote groep die aangeeft dat het doen van vrijwilligerswerk helpt de eenzaamheidsgevoelens te verminderen bij henzelf. Vrijwilligers en niet-vrijwilligers verschillen echter niet van elkaar in de mate van eenzaamheid. Mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn dus niet minder eenzaam dan zij die dat wel doen. We zien wel dat mensen die vroeger vrijwilligerswerk hebben gedaan vaker (sterk) eenzaam zijn. Een deel van hen is gestopt in verband met gezondheidsklachten. Mogelijk zorgt hun persoonlijke gezondheidssituatie ervoor dat zij minder goed in de maatschappij kunnen meedraaien dan ze zelf zouden willen en zich hierdoor vaker eenzaam voelen. Binnen de groep vrijwilligers verschillen eenzamen wel op een aantal punten van niet-eenzamen. Eenzame vrijwilligers geven beduidend vaker dan niet-eenzame vrijwilligers aan dat het doen van vrijwilligerswerk wel degelijk van invloed is (geweest) op het verminderen van het gevoel van eenzaamheid. Deze vrijwilligers zijn nog wel (in enige mate) eenzaam, maar zonder hun vrijwilligerswerk waren deze gevoelens van eenzaamheid waarschijnlijk veel sterker geweest. Vrijwilligerswerk is daarmee niet de oplossing voor alle eenzaamheidsgevoelens, maar levert wel een belangrijke bijdrage. Eenzame vrijwilligers doen vaker vrijwilligerswerk bij een welzijnsorganisatie of gezondheidsorganisatie dan nieteenzame vrijwilligers. Niet-eenzame vrijwilligers zijn vaker bij een sportvereniging te vinden. Wat soort werkzaamheden betreft, zien we dat de meeste vrijwilligers (zowel eenzame als niet-eenzame) uitvoerende werkzaamheden verrichten. Niet-eenzame vrijwilligers zijn vaker in bestuurlijke functies te vinden en geven vaker informatie/training/advies dan eenzame vrijwilligers. Bij het vrijwilligerswerk dat ze doen, zijn eenzame mensen iets minder vaak in contact met andere vrijwilligers of met de gasten/leden waar de organisatie zich voor inzet. 3

4 Samenvatting en conclusies Motieven vrijwilligerswerk De voornaamste redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn voor eenzame en niet-eenzame vrijwilligers hetzelfde: ze willen zich nuttig maken, het lijkt ze leuk werk, ze willen graag iets voor anderen betekenen en het geeft ze een goed gevoel. Als we inzoomen op de meer sociale motieven om vrijwilligerswerk te doen (contacten opdoen, ergens bijhoren), zien we dat deze redenen voor eenzame vrijwilligers veel vaker een rol spelen dan voor de niet-eenzame vrijwilligers. Zo zijn het leggen van contacten met andere mensen, afleiding zoeken van het dagelijks leven en het uitbreiden van het sociale netwerk voor eenzame vrijwilligers belangrijkere motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen dan voor nieteenzame vrijwilligers. Verwachtingen ten aanzien van vrijwilligerswerk worden waargemaakt. Wat men zocht in vrijwilligerswerk, vindt men over het algemeen ook terug. Wat betreft motieven gerelateerd aan sociale aspecten, worden verwachtingen zelfs overtroffen. Het aantal eenzame mensen dat aangeeft door vrijwilligerswerk meer mensen om zich heen te hebben is bijvoorbeeld bijna twee keer zo groot als het aantal dat om deze reden vrijwilligerswerk is gaan doen. Voor de nieteenzame vrijwilligers wellicht een leuke bijkomstigheid, maar voor eenzame vrijwilligers levert het doen van vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage aan het verminderen van hun gevoelens van eenzaamheid. Meer zelfs dan zij van tevoren zouden verwachten. Het doen van vrijwilligerswerk draagt bij aan het opdoen van contacten en het uitbreiden van een sociaal netwerk. Bijna alle vrijwilligers geven aan dat zij leuke contacten hebben opgedaan tijdens het doen van vrijwilligerswerk en ruim de helft heeft hierdoor zijn of haar kennissenkring uitgebreid. Een kwart heeft ook een echt goede vriend of vriendin leren kennen via het vrijwilligerswerk. Het lijkt er wel op dat een deel van deze contacten weer verloren gaat als men stopt met vrijwilligerswerk: onder de ex-vrijwilligers liggen deze percentages lager. Maar juist onder deze groep is te zien dat ook een aanzienlijk deel van de ex-vrijwilligers langdurige contacten via het vrijwilligerswerk heeft opgebouwd en behouden. 4

5 Samenvatting en conclusies Welke handreikingen hebben eenzame mensen nodig om vrijwilligerswerk te gaan doen? De meest genoemde redenen om geen vrijwilligerswerk te doen, of om hiermee te stoppen zijn geen tijd en gezondheidsklachten. Dit zijn aspecten die natuurlijk een belangrijke rol kunnen spelen, maar zijn voor een deel ook argumenten ( smoesjes ) die snel genoemd worden als men er eigenlijk geen zin in heeft. Opvallend is wel dat veel exvrijwilligers die zich eenzaam voelen, gestopt zijn in verband met gezondheidsklachten. Ook zijn zij relatief vaker op een bepaalde manier teleurgesteld in het vrijwilligerswerk dat ze deden, ze haalden er geen voldoening meer uit of de werksfeer beviel hen niet meer. Doordat eerder vrijwilligerswerk ze teleurgesteld heeft, ervaren ze dit mogelijk ook als drempel om het weer te gaan doen. Ze willen er wel zeker van zijn dat ze een plekje vinden dat echt bij ze past. Eenzame mensen die nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan, geven naast geen tijd en gezondheids- en/of persoonlijke problemen aan, dat niemand hen ooit gevraagd heeft en ze ook niet zouden weten wat ze zouden moeten doen en of ze dat wel zouden kunnen. Onder deze groep leeft dus ook onzekerheid over hun eigen vermogen om vrijwilligerswerk te doen. Voor deze mensen is het belangrijk om te laten zien dat vrijwilligerswerk laagdrempelig is, werkzaamheden duidelijk omschreven zijn en dat ze de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen om ze op weg te helpen. Zij moeten het zelfvertrouwen krijgen dat zij het prima kunnen. Geen tijd en gezondheidsklachten worden dus als belangrijkste redenen genoemd voor het niet (meer) doen van vrijwilligerswerk, deze aspecten zijn lastig om je als organisatie op te richten. Mogelijk kan benadrukt worden dat vrijwilligerswerk niet direct hoeft te betekenen dat je er wekelijks een dag mee kwijt bent en dat er ook andere taken zijn die je met een bepaalde beperking wel kunt uitvoeren. Belangrijker is het om je als organisatie te richten op het werven en behouden van vrijwilligers door aan te kaarten wat het met je kan doen. Wat het je oplevert zonder dat je dat zelf had kunnen bedenken. Een actieve benadering werkt hierbij heel goed. Mensen die door anderen gevraagd worden om vrijwilligerswerk te doen, zullen veel sneller ja zeggen. 5

6 Samenvatting en conclusies We zien dat tweederde van de vrijwilligers vrijwilligerswerk doet, omdat ze gevraagd zijn. Eenzame mensen hebben echter minder mensen om zich heen die vrijwilligerswerk doen, zijn vaker arbeidsongeschikt en alleenstaand. Huidige vrijwilligers moeten daarom aangemoedigd worden om mensen uit te nodigen ook vrijwilligerswerk te gaan doen, zij kunnen hierin een ambassadeursrol vervullen. Het doen van vrijwilligerswerk is er vaak op gericht om iets te kunnen betekenen voor een ander, dit is ook de sterkste motivator om vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar vrijwilligerswerk levert de vrijwilliger zelf ook veel op: waardevolle contacten met anderen, prettige afleiding van het dagelijks leven, meer zelfvertrouwen en mensen en gezelligheid om je heen. Dit zijn aspecten die mensen vooraf niet zo snel verwachten maar wel vinden in hun vrijwilligerswerk. Een belangrijk aspect om te communiceren naar potentiële vrijwilligers. 6

7 1 Achtergrond

8 Achtergrond! Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Coalitie Erbij organiseert jaarlijks de Week tegen Eenzaamheid.! Coalitie Erbij wil de samenleving bewust maken van het probleem van eenzaamheid en mensen aanzetten tot actie. Het thema van dit jaar is Kom Erbij. Dit thema richt zich enerzijds op eenzame mensen om hen te motiveren zich ergens bij aan te sluiten. Anderzijds is deze boodschap bedoeld voor mensen zonder eenzaamheidsklachten, om een motivator te zijn voor mensen die eenzaam zijn en hen te betrekken bij activiteiten.! In de afgelopen jaren voerde TNS NIPO rondom de Week tegen Eenzaamheid onderzoek uit. Dit werd onder andere gebruikt voor publiciteit voorafgaand en tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Ook in 2013 is onderzoek uitgevoerd. TNS NIPO heeft in opdracht van Coalitie Erbij en communicatieadvies- en mediabureau BBK/Door Vriendschap Sterker een onderzoek ingericht.! Dit jaar is gekozen voor vrijwilligerswerk en eenzaamheid. Leden en kernleden van Coalitie Erbij zijn organisaties die veel te maken hebben met (en zelfs niet kunnen bestaan zonder) vrijwilligers en zij hopen dat het doen van vrijwilligerswerk iets kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. 8

9 De hoofdvraag van dit onderzoek Is er verschil in mate van eenzaamheid tussen diegenen die vrijwilligerswerk doen en zij die dat niet doen en is er verschil in het soort vrijwilligerswerk dat wordt gedaan? En welke handreikingen hebben eenzame mensen nodig om vrijwilligerswerk te gaan doen? Huidig gedrag Motieven Barrières! Zijn vrijwilligers minder vaak of vaker eenzaam dan nietvrijwilligers?! Wat voor soort vrijwilligerswerk doet men?! Is er verschil tussen eenzamen en nieteenzamen in het doen van (het soort) vrijwilligerswerk?! Wat zijn redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen?! In hoeverre past het bij eenzame mensen?! In hoeverre speelt (het bestrijden van) eenzaamheid een rol bij het doen van vrijwilligerswerk?! Wat levert het doen van vrijwilligerswerk (eenzame) mensen op?! Wat houdt (eenzame) mensen tegen om vrijwilligerswerk te gaan doen?! Wat zijn redenen waardoor (eenzame) mensen gestopt zijn met vrijwilligerswerk?! Is eenzaamheid een barrière voor het doen van vrijwilligerswerk?! Hoe kunnen barrières voor het doen van vrijwilligerswerk bij eenzamen opgeheven worden? 9

10 Leeswijzer! In de volgende hoofdstukken worden de antwoorden op de vragen gepresenteerd door middel van tekst, grafieken en tabellen.! In de rapportage staat zoveel mogelijk het verschil tussen eenzamen en niet eenzamen centraal.! Waar gesproken wordt over verschillen tussen deze groepen, betreft het significante verschillen.! Daar waar het verschil met meer voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, staat het specifiek aangegeven.! Significante verschillen worden in de tabellen en grafieken dikgedrukt weergegeven. 10

11 2 Huidig gedrag

12 Vrijwilligers en niet-vrijwilligers zijn even vaak eenzaam. Opvallend: de ex-vrijwilliger is vaker sterk eenzaam Vrijwilligers en niet-vrijwilligers verschillen niet van elkaar in de mate van eenzaamheid. Deze twee groepen laten een bijna identiek beeld zien als het gaat om het percentage eenzame en niet eenzame mensen. Ook zijn zij het even vaak eens met de stellingen dat vrijwilligerswerk bij ze past (vier op de tien) en dat het doen van vrijwilligerswerk vanzelfsprekend is (ruim drie op de tien) vrijwilliger (n=687) niet-vrijwilliger (n=470) ex-vrijwilliger (n=396) niet eenzaam matig eenzaam sterk eenzaam Mensen die in het verleden vrijwilligerswerk hebben gedaan maar hiermee zijn gestopt, zijn opvallend vaak sterk eenzaam. Waar we onder vrijwilligers en niet-vrijwilligers 1% sterk eenzamen vinden, is dat onder exvrijwilligers 5%. Ook het percentage nieteenzamen onder de groep ex-vrijwilligers verschilt significant: 68% versus 76%. Ongeveer de helft van deze mensen is een tot 5 jaar geleden gestopt met het doen van vrijwilligerswerk, de andere helft heeft langer geleden vrijwilligerswerk gedaan. Vraag: Als we mensen zouden indelen in niet eenzaam, matig eenzaam en sterk eenzaam, waar zou u zich dan nu toe rekenen? Basis: alle ondervraagden, n=

13 Soort organisatie en aard van de werkzaamheden verschillen licht tussen eenzame en niet-eenzame vrijwilligers Vrijwilligers met meer of mindere mate van eenzaamheid verschillen licht van elkaar in het soort organisatie waar zij vrijwilligerswerk voor doen. Ook zijn er kleine verschillen in de aard van de werkzaamheden. Vrijwilligers die eenzaam zijn, werken vaker als vrijwilliger in een gezondheidsinstelling of bij een welzijnsorganisatie. Vrijwilligers die niet eenzaam zijn, zijn vaker te vinden in sportverenigingen. Vrijwilligers die niet eenzaam zijn, zijn vaker bij sportverenigingen te vinden. Niet-eenzamen voeren vaker bestuurlijke taken uit en geven vaker informatie, training of advies uitvoerend/klussen bezoek/gezelschap bestuurlijk coördinerend administratief informatie/training/advies colleceteren niet-eenzame vrijwilligers (n=790) eenzame vrijwilligers (n=293) Vraag: Voor wat voor organisaties/verenigingen doet/deed u vrijwilligerswerk? Meer antwoorden mogelijk. Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=1083 In de grafiek zijn de organisaties getoond die door meer dan 10% zijn genoemd. niet-eenzame vrijwilligers (n=790) eenzame vrijwilligers (n=293) Vraag: Wat voor soort vrijwilligerswerk deed/doet u? Meer antwoorden mogelijk. Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

14 Eenzamen zijn in hun vrijwilligerswerk minder in contact met andere vrijwilligers of met klanten/gasten Contact met andere vrijwilligers Contact met mensen waarvoor de organisatie zich inzet niet-eenzame vrijwilligers (n=790) eenzame vrijwilligers (n=293) niet-eenzame vrijwilligers (n=790) eenzame vrijwilligers (n=293) zeer veel contact redelijk veel contact niet zoveel contact helemaal geen contact Vraag: Bent/was u bij het doen van uw vrijwilligerswerk in contact met andere vrijwilligers? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=1083 Vraag: Bent/was u bij het doen van uw vrijwilligerswerk direct in contact met de mensen waarvoor de organisatie/vereniging zich inzet (de klanten/gasten)? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

15 3 Motieven voor vrijwilligerswerk

16 Jezelf nuttig maken en het leuke werk spreken mensen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen. En: gevraagd worden! Redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers (n=1083) niet-eenzame vrijwilligers (n=790) % eenzame vrijwilligers (n=293) % Ik wilde mezelf nuttig maken Het leek me leuk werk Ik wilde graag iets voor anderen kunnen betekenen Omdat het me een goed gevoel geeft Ik vond dat je je voor je medemens hoort in te zetten Ik voelde me verbonden met de organisatie/ vereniging Ik wilde graag iets voor de maatschappij doen Ik wilde contacten leggen met andere mensen Hiernaast is de top tien opgenomen van meest gekozen redenen om vrijwilligerswerk te zijn gaan doen. Mensen willen zich vooral nuttig maken, iets voor anderen kunnen betekenen. Het lijkt ze leuk werk en vrijwilligerswerk doen geeft ze een goed gevoel. De belangrijkste motieven zijn redelijk gelijk tussen eenzamen en niet-eenzamen. Eenzamen kiezen wel vaker dan niet-eenzamen voor vrijwilligerswerk omdat ze zich nuttig willen maken en contact willen leggen. Wat minder vaak komt de keuze voor vrijwilligerswerk bij eenzamen voort uit de verbondenheid met een organisatie, in vergelijking met niet-eenzamen. Wat opvalt is dat (ruim) twee derde van de vrijwilligers aangeeft vrijwilligerswerk te zijn gaan doen omdat zij gevraagd zijn. Omdat iemand me gevraagd heeft of ik het wilde doen Ik wilde mijn kennis en ervaring kunnen inzetten Op de volgende pagina vergelijken we deze twee groepen nogmaals en focussen we op de sociale redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. 16

17 Eenzamen hebben veel vaker sociale motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen Hiernaast zijn de redenen geselecteerd die gerelateerd zijn aan het tegengaan van eenzaamheid bij de vrijwilliger. Redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Selectie van sociale redenen. Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers (n=1083) niet-eenzame vrijwilligers (n=790) % eenzame vrijwilligers (n=293) % Eenzamen hebben veel vaker dan nieteenzamen voor vrijwilligerswerk gekozen vanwege deze redenen. De verschillen tussen deze twee groepen zijn significant op alle motieven die gerelateerd zijn aan eenzaamheid. Eenzamen hopen vaker dan niet-eenzamen contacten te leggen, afleiding te vinden, ergens bij te horen, zelfvertrouwen te krijgen en gezelligheid te vinden. De vraag is of deze verwachtingen uitkomen. De volgende slides gaan hier op in. Ik wilde contacten leggen met andere mensen Ik zocht afleiding van mijn dagelijkse leven Ik wilde mijn sociale netwerk uitbreiden Ik wilde graag ergens bij horen Ik zocht een stimulans om vaker de deur uit te komen Ik miste mensen om me heen Om wat meer zelfvertrouwen te krijgen Ik miste gezelligheid om me heen

18 Verwachtingen t.a.v. vrijwilligerswerk komen uit voor nieteenzame vrijwilligers Niet-eenzame vrijwilligers Reden voor vrijwilligerswerk (% ja, was een reden) Wat vrijwilligerswerk oplevert (top2 van 5puntschaal) Leuk werk doen Goed gevoel krijgen Iets voor anderen betekenen Jezelf nuttig maken Verbondenheid met de organisatie/ vereniging Je voor je medemens inzetten Iets voor de maatschappij doen Kennis en ervaring inzetten Iets nieuws leren In de top 5 van redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen, komen meer algemene redenen voor zoals leuk werk doen en iets voor anderen betekenen. Hiernaast zijn alle algemene redenen opgenomen, sociale motieven laten lagere percentages zien en staan op de volgende slide. Redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen komen in sterke mate overeen met datgene wat het oplevert volgens de niet-eenzame vrijwilliger. Vier van de vijf niet-eenzame vrijwilligers ging vrijwilligerswerk doen om een goed gevoel te krijgen en eenzelfde aandeel is het eens met de stelling dat vrijwilligerswerk me een goed gevoel geeft. Een dergelijk beeld geven alle algemene motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen. Men vindt wat men zoekt. Werkervaring opdoen Vraag: In hoeverre waren onderstaande aspecten voor u een reden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=1.083 Als u nu denkt aan uw vrijwilligerswerk, in hoeverre draagt dit voor u bij aan onderstaande aspecten? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

19 Sociale aspect vrijwilligerswerk lang niet altijd een motief voor niet-eenzame vrijwilligers maar relatief vaak wel gevonden Niet-eenzame vrijwilligers Reden voor vrijwilligerswerk (% ja, was een reden) Wat vrijwilligerswerk oplevert (top2 van 5puntschaal) Contact leggen met andere mensen Sociale netwerk uitbreiden Afleiding van dagelijkse leven Ergens bijhoren Zelfvertrouwen krijgen Stimulans om vaker de deur uit te komen Gezelligheid om me heen 6 56 De helft van de niet-eenzame vrijwilligers ging vrijwilligerswerk doen om contacten te leggen met andere mensen. Veel meer nieteenzame vrijwilligers geven aan dat vrijwilligerswerk ervoor zorgt dat je contact legt met andere mensen. De sociale redenen zijn voor nieteenzame vrijwilligers niet de belangrijkste redenen, maar we zien dat zij er wel in slagen contact te leggen, gezelligheid om zich heen te hebben en hun sociale netwerk uit te breiden. Voor deze groep vrijwilligers zijn dit leuke bijkomstigheden van vrijwilligerswerk: ze zochten het niet, maar kregen het wel. Mensen om me heen Vraag: In hoeverre waren onderstaande aspecten voor u een reden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=1.083 Als u nu denkt aan uw vrijwilligerswerk, in hoeverre draagt dit voor u bij aan onderstaande aspecten? Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

20 Ook eenzame vrijwilligers vinden terug wat zij als motivatie hadden om vrijwilligerswerk te gaan doen Ook vrijwilligers die eenzaam zijn, hebben als grootste motieven voor vrijwilligerswerk de meer algemene redenen. Hiernaast zijn de algemene redenen opgenomen, die ook nagenoeg allemaal vaker genoemd zijn dan de redenen die gerelateerd zijn aan eenzaamheid (zie volgende pagina). In het werk vinden zij terug waarom ze het zijn gaan doen. 85% wilde bijvoorbeeld iets voor anderen betekenen en is daarom vrijwilligerswerk gaan doen, waar 84% aangeeft ook echt iets voor anderen te betekenen tijdens het vrijwilligerswerk. De percentages liggen dicht bij elkaar. Het aantal mensen dat zegt dat iets een reden is geweest, en dit vervolgens niet terugvindt in het vrijwilligerswerk, is zeer klein. Eenzame vrijwilligers Reden voor vrijwilligerswerk (% ja, was een reden) Wat vrijwilligerswerk oplevert (top2 van 5puntschaal) Jezelf nuttig maken Leuk werk doen Iets voor anderen betekenen Goed gevoel krijgen Je voor je medemens inzetten Verbondenheid met de organisatie/ vereniging Iets voor de maatschappij doen Kennis en ervaring inzetten Iets nieuws leren Werkervaring opdoen Vraag: In hoeverre waren onderstaande aspecten voor u een reden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: vrijwilligers, n=1.083 Als u nu denkt aan uw vrijwilligerswerk, in hoeverre draagt dit voor u bij aan onderstaande aspecten? Basis: vrijwilligers, n=

21 Verwachtingen van eenzamen ten aanzien van sociale aspect van vrijwilligerswerk worden zelfs overtroffen Wat voor een niet-eenzame vrijwilliger mogelijk een leuke bijkomstigheid is, kan voor een eenzame vrijwilliger een belangrijk positief effect zijn van vrijwilligerswerk en een bijdrage leveren aan het verminderen van het gevoel van eenzaamheid bij deze groep. Het aantal eenzame vrijwilligers dat aangeeft door het vrijwilligerswerk meer mensen om zich heen te hebben, is bijna twee keer zo groot als het aantal mensen dat om deze reden vrijwilligerswerk is gaan doen. Verwachtingen worden dus op het gebied van het sociale aspect van vrijwilligerswerk meer dan eens overtroffen. Eenzame vrijwilligers Reden voor vrijwilligerswerk Wat vrijwilligerswerk oplevert (top2 van 5puntschaal) (% ja, was een reden) Contact leggen met andere mensen Afleiding van dagelijkse leven Sociale netwerk uitbreiden Ergens bijhoren Stimulans om vaker de deur uit te komen Mensen om me heen Zelfvertrouwen krijgen Gezelligheid om me heen Vraag: In hoeverre waren onderstaande aspecten voor u een reden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: vrijwilligers, n=1.083 Als u nu denkt aan uw vrijwilligerswerk, in hoeverre draagt dit voor u bij aan onderstaande aspecten? Basis: vrijwilligers, n=

22 Eenzaam of niet eenzaam: bijna iedereen doet leuke contacten op tijdens vrijwilligerswerk, bijna kwart leert echt goede vriend of vriendin kennen Hoe duurzamer het contact, hoe kleiner het deel dat aangeeft dit contact te hebben gevonden. Bijna negen op de tien vrijwilligers geven aan leuke contacten te hebben tijdens het vrijwilligerswerk en ruim de helft heeft zijn of haar kennissenkring uitgebreid. Vrijwilligers die eenzaam zijn verschillen hierin niet opvallend van vrijwilligers die niet eenzaam zijn. leuke contacten tijdens vrijwilligerswerk kennissenkring uitgebreid echt goede vriend(in) leren kennen partner leren kennen 3 5 niet-eenzame vrijwilligers (n=790) eenzame vrijwilligers (n=293) Vraag: Door mijn vrijwilligerswerk heb ik Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

23 Waar contacten deels lijken te verwateren als men stopt met vrijwilligerswerk vindt toch bijna een vijfde van de ex-vrijwilligers een echt goede vriend Hier zien we dat de groep ex-vrijwilligers afwijkt van de huidige vrijwilliger. Minder vaak geven zij aan leuke contacten te hebben gehad, hun kennissenkring te hebben uitgebreid of een echt goede vriend, vriendin of partner te hebben leren kennen. Evengoed geven nog vier op de tien ex-vrijwilligers aan dat ze hun kennissenkring hebben uitgebreid en heeft bijna een vijfde een echt goede vriend of vriendin leren kennen. leuke contacten tijdens vrijwilligerswerk kennissenkring uitgebreid echt goede vriend(in) leren kennen partner leren kennen 5 2 vrijwilligers (n=687) ex-vrijwilligers (n=396) Vraag: Door mij vrijwilligerswerk heb ik Basis: vrijwilligers en ex-vrijwilligers, n=

24 Merendeel Nederlandse bevolking denkt dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op verminderen van eenzaamheid Bijna acht op de tien Nederlanders vinden dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de samenleving (niet in grafiek). Het merendeel is er bovendien van overtuigd dat vrijwilligerswerk van invloed is op het verminderen van eenzaamheid bij vrijwilligers zelf. Vrijwilligers en ex-vrijwilligers zijn hiervan nog sterker overtuigd. Dit zien we terug in de linker grafiek hieronder. Als we naar de persoonlijke situatie vragen (rechter grafiek), zien we vooral bij de eenzame vrijwilligers een relatief grote groep (31%) die aangeeft dat het doen van vrijwilligerswerk een positieve uitwerking heeft op het verminderen van eenzaamheid, tegen 13% bij wie dat niet het geval was. Deze mensen geven echter wel aan nog steeds (matig) eenzaam te zijn, maar blijkbaar helpt het doen van vrijwilligerswerk hen wel dit gevoel te verminderen. niet-eenzame vrijwilligers eenzame vrijwilligers niet-vrijwilligers niet-eenzame vrijwilligers eenzame vrijwilligers ja, van invloed niet van invloed n.v.t./weet niet ja, van invloed niet van invloed n.v.t./weet niet Vraag: In hoeverre denkt u dat het doen van vrijwilligerswerk van invloed is op het verminderen van het gevoel van eenzaamheid bij vrijwilligers zelf? Basis: alle ondervraagden, n=1553 Vraag: In hoeverre denkt u dat het doen van vrijwilligerswerk van invloed is (geweest) op het verminderen van het gevoel van eenzaamheid bij u zelf? Basis: vrijwilligers en exvrijwilligers, n=

25 4 Barrières en handreikingen

26 Eenzamen stoppen vaker dan niet-eenzamen met vrijwilligerswerk vanwege gezondheidsklachten en teleurstelling in het werk Redenen waarom men gestopt is met vrijwilligerswerk (Basis: ex-vrijwilligers n=396, door minimaal 5% genoemd) niet eenzame ex-vrijwilligers (n=270) % eenzame exvrijwilligers (n=126) % Niet genoeg tijd meer Privé situatie Lichamelijke/gezondheidsklachten Functie/organisatie opgeheven Geen zin meer in Kon (meer) betaald werken Geen voldoening (meer) 6 14 Werksfeer beviel niet (meer) 5 16 Te weinig ondersteuning organisatie 7 10 Minder/geen tijd werkgeven vrijwilligerswerk 8 6 (Meer) tijd aan mantelzorg 7 2 Ging weg bij de club/vereniging 6 3 Kreeg niet voldoende waardering 2 7 Werk lag me inhoudelijk niet 1 8 Niet de gezelligheid waar ik op hoopte 1 5 Niet het contact met anderen waar ik op hoopte 0 7 De drie voornaamste redenen om te stoppen met vrijwilligerswerk zijn dat men niet voldoende tijd meer heeft, de privé situatie en lichamelijke en/of gezondheidsklachten. We zien hierbij een aantal opvallende verschillen tussen eenzame en niet eenzame mensen. Eenzame mensen stoppen vaker vanwege lichamelijke en/of gezondheidsklachten. Onder deze groep is dit de meest genoemde stopreden. De niet eenzamen geven het vaakst aan dat zij geen tijd meer hadden voor het vrijwilligerswerk. Daarnaast zien we dat eenzame mensen vaker dan niet-eenzamen stoppen omdat ze op een bepaalde manier teleurgesteld zijn geraakt in het vrijwilligerswerk. Zij geven vaker aan dat ze geen voldoening (meer) haalden uit hun vrijwilligerswerk, de werksfeer hen niet beviel, ze niet voldoende waardering kregen, het werk ze inhoudelijk niet lag en dat het hen niet het contact met anderen bracht waarop ze hoopten. 26

27 Redenen voor eenzamen om geen vrijwilligerswerk te doen, vaker dan bij niet-eenzamen gerelateerd aan gezondheidsklachten en onzekerheid Redenen om geen vrijwilligerswerk te doen Basis: nog nooit vrijwilligerswerk gedaan n=470, door minimaal 5% genoemd) niet eenzame niet-vrijwilligers (n=356) % eenzame nietvrijwilligers (n=114) % Geen tijd voor Geen zin in/geenbehoefte aan Lichamelijke/gezondheidsklachten Bang dat ik er dan aan vastzit Sociale netwerk is groot genoeg 16 7 Zelf genoeg problemen 9 25 Eigenlijk nooit over nagedacht Niemand heeft me ooit gevraagd Zou niet weten wat ik moet doen Veel tijd aan mantelzorg 11 7 Weet niet of ik dat wel kan 5 14 Durf dat niet zo goed 2 13 Weet niet hoe ik aan vrijwilligersbaan kom 3 6 Als we mensen die geen vrijwilligerswerk doen spontaan vragen (in een open vraag) naar de belangrijkste redenen dat zij geen vrijwilligerswerk doen, is veruit de meest genoemde reden geen tijd (62%). Geen zin (9%) en lichamelijk niet in staat (8%) worden daarna het meest genoemd. Overige redenen worden door minder dan 5% genoemd. Deze vraag hebben we ook met een aantal antwoordcategorieën voorgelegd (zie de tabel hiernaast). Ook hier zien we dat geen tijd de grootste rol speelt, maar daarnaast zien we een aantal interessante verschillen tussen eenzame en niet eenzame mensen. Lichamelijke/gezondheidsklachten zijn voor ruim een kwart van de eenzamen een reden om geen vrijwilligerswerk te doen, tevens een kwart geeft aan zelf voldoende problemen te hebben. Eenzamen zijn vaker dan niet-eenzamen onzeker over het doen van vrijwilligerswerk: ze weten niet wat ze zouden moeten doen (17% versus 10%), weten niet of ze het wel kunnen (14% versus 5%) en durven het niet zo goed (13% versus 2%). Tevens komt het vaker voor dat eenzamen nooit gevraagd worden voor vrijwilligerswerk (23% versus 10%). 27

28 Bijna helft ex-vrijwilligers denkt er wel eens aan om weer vrijwilligerswerk te doen; drukte en gezondheid houden hen tegen Bijna de helft van de ex-vrijwilligers denkt er wel eens aan om weer vrijwilligerswerk te gaan doen (42%). We zien hierin geen verschil tussen eenzame en niet eenzame ex-vrijwilligers. Tijd en gezondheid worden als voornaamste redenen genoemd om toch (nog) niet opnieuw vrijwilligerswerk te doen. Ex-vrijwilligers die er wel eens aan denken weer vrijwilligerswerk te doen. Redenen waarom ze het toch nog niet doen. (5 meest genoemde redenen) niet eenzame ex-vrijwilligers (n=108) % eenzame exvrijwilligers (n=57) % Te druk (betaald werk, gezin) Gezondheidsredenen 7 24 Geen geschikte/interessante plek 9 16 Privé situatie 2 5 Drempelvrees Ex-vrijwilligers die er nu niet aan denken weer vrijwilligerswerk te gaan doen. Redenen om ze mogelijk opnieuw hiervoor te interesseren. (5 meest genoemde redenen) niet eenzame ex-vrijwilligers (n=162) % eenzame exvrijwilligers (n=69) % Meer tijd Gezondheid verbeteren Minder/niet zou werken 17 9 Leeftijd 11 5 ja nee Iets vinden dat bij me past 8 8 Vraag: Denkt u er wel eens aan om weer vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: ex-vrijwilligers, n=396 28

29 Een derde van de eenzame niet-vrijwilligers denkt wel eens aan vrijwilligerswerk; tijd, gezondheid en drempelvrees houden tegen Een kwart van de mensen die nog nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan, geeft aan er wel eens over te denken vrijwilligerswerk te gaan doen. Significant meer eenzamen (33%) denken hier wel eens aan dan niet-eenzamen (22%). Zowel voor eenzame als niet-eenzame mensen is drukte door werk of gezin de belangrijkste reden om het (nog) niet te doen. Drempelvrees speelt voor eenzame mensen ook een rol om geen vrijwilligerswerk te doen. Mensen die er wel eens aan denken om vrijwilligerswerk te doen. Redenen waarom ze het toch nog niet doen (5 meest genoemde redenen) niet eenzaam (n=78) % eenzaam (n=38) % Te druk (betaald werk, gezin) Drempelvrees 4* 19* Gezondheidsredenen, vermoeidheid 7 18 Geen geschikte/ interessante plek 12 8 Vaste verplichten/ eisen Mensen die er nu niet aan denken om vrijwilligerswerk te gaan doen. Redenen om hen mogelijk toch hiervoor te interesseren (5 meest genoemde redenen) niet eenzaam (n=278) % eenzaam (n=76) % Meer tijd Minder/niet zou werken 7 8 ja nee Gezondheid verbeteren 5 9 Geld 3 9 Leeftijd 1 6 Vraag: Denkt u er wel eens aan om wel vrijwilligerswerk te gaan doen? Basis: mensen die nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan, n=470 * Let op: kleine basis 29

30 5 Achtergrond

31 Eenzamen zijn vaker alleenstaand en arbeidsongeschikt Als we de achtergrondvariabelen van de groep eenzamen bekijken, zien we dat ze een redelijke afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. Dat wil zeggen dat eenzaamheid in alle lagen van de bevolking voorkomt, zowel onder hoger als lager opgeleiden en zowel onder jongeren als ouderen. Wel is een aantal verschillen te zien. Wat opvalt is dat eenzamen vaker arbeidsongeschikt zijn dan nieteenzamen. In lijn daarmee hebben niet-eenzamen vaker een baan van uur of meer per week. Eenzamen zijn vaker alleenstaand dan niet-eenzamen. Respondenten met partner zijn dus minder vaak eenzaam. Hoewel eenzaamheid zowel in de hogere als lagere sociale klasse voorkomt, zien we meer eenzame mensen in de lagere sociale klasse. Op de volgende slide meer percentages en gegevens over socio-demografische kenmerken van eenzamen en nieteenzamen. 31

32 Achtergrondkenmerken van de eenzamen versus de nieteenzamen Vrijwilligerswerk Evenveel eenzamen als niet-eenzamen hebben de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Meer eenzamen hebben vroeger vrijwilligerswerk gedaan (31% versus 23%). Betaald werk Eenzamen zijn vaker arbeidsongeschikt in vergelijking met nieteenzamen (resp. 22% versus 6%) en hebben minder vaak een baan van uur of meer (23% versus 35%) Leefsituatie Ruim vier op de tien eenzamen (42%) zijn alleenstaand, tegenover 14% van de nieteenzamen. Geslacht Vrouwen (57%) geven vaker aan eenzaam te zijn dan mannen (43%). Leeftijd Niet-eenzamen zijn iets vaker jonger dan 30 jaar (10% versus 15%). Verder zijn er geen verschillen te zien in leeftijdscategorie. Opleiding Weinig verschil te zien in hoogst gevolgde opleiding tussen eenzamen en nieteenzamen. Eenzamen (5%) zijn iets minder vaak HBO/WO opgeleid dan niet-eenzamen (10%). Sociale klasse Eenzamen bevinden zich minder vaak in de hoogste sociale klasse (A) (13%) dan niet-eenzamen (20%) en juist wat vaker in de laagste sociale klasse (C/ D) (43% versus 32%). Omgeving Eenzamen hebben minder vaak dan niet-eenzamen mensen veel familie en/of vrienden die vrijwilligerswerk doen (21% versus 29%). 32

33 Onderzoeksverantwoording Onderzoeksverantwoording (TNS NIPO, G6795) Methode Online Doelgroep Steekproefgrootte Steekproefbron Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder Netto n=1.012 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Representatief op de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse, gezinsgrootte en regio (bruto n=1.432) Netto n=541 eenzamen geselecteerd uit de eerdere onderzoeken uitgevoerd voor Coalitie Erbij (bruto n=761) TNS NIPObase Veldwerkperiode 28 augustus t/m 3 september 2013 Vragenlijstlengte Weging Gemiddeld 12 minuten De groep Nederlanders van 18 jaar en ouder is gewogen op: geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse, gezinsgrootte en regio 33

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Maatschappelijke positie van onderwijzers in Nederland

Maatschappelijke positie van onderwijzers in Nederland Maatschappelijke positie van onderwijzers in Nederland Maarten Tol E5635 4 december 006 Bestemd voor: Onderwijsraad s Gravenhage Rapport Onderwijsraad TNS NIPO 30 november 006 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 5-9-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies

Nadere informatie