Grenzen aan flexwerk. Handreiking voor de OR in het onderwijs. 1 Grenzen aan flexwerk OR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grenzen aan flexwerk. Handreiking voor de OR in het onderwijs. 1 Grenzen aan flexwerk OR"

Transcriptie

1 Grenzen aan flexwerk Handreiking voor de OR in het onderwijs 1 Grenzen aan flexwerk OR

2

3 Inhoud 1 Inleiding 04 2 Positie van de medezeggenschap bij flexwerk 05 3 Flexwerkers en medezeggenschap 09 4 Handvatten OR voor discussie Flex 12 5 Aan de slag met het thema Flexwerk 14 Bijlage 1: relevante artikelen WOR en cao medezeggenschap bij flexwerk 16 3 Grenzen aan flexwerk OR

4 1 Inleiding In het onderwijs zijn steeds meer collega s aan het werk met een flexibel contract. De flexibele formatie groeit de laatste jaren ondermeer vanwege de angst van werkgevers voor overschrijdingen van budgetten of krimp in het leerlingenaantal. Docenten met vaste contracten krijgen door deze ontwikkeling steeds meer te maken met nieuwe collega s die ingewerkt moeten worden. Hierdoor zijn er overdrachtsproblemen en lijkt de school soms net een duiventil. Binnen teams van onderwijsinstellingen ontstaat zo een tweedeling tussen collega s met veel baanzekerheid en een grote verbondenheid met de school en collega s waarvoor die zekerheid en verbondenheid veel minder zijn. Ongeacht de collegiale omgangscultuur heeft dit gevolgen voor de onderlinge samenwerking op langere termijn. En voor de kwaliteit van het onderwijs. De AOb wil de stijging van de flexibele formatie een halt toeroepen en de positie van flexwerkers verbeteren. De AOb is niet per definitie tegen flexwerk. Wel is hiervoor een goede afweging van de voor- en nadelen van (vormen van) flexwerk nodig. De AOb pleit daarom voor open discussies over de zorg voor onderwijskwaliteit, en over goed werkgeverschap. De OR speelt daarbij een belangrijke rol. Om een goede afweging van de omvang en aard van flexwerk en de randvoorwaarden te kunnen maken is het nodig dat de OR met de werkgever het gesprek aangaat over flexwerk. Hierbij is een directe samenhang tussen het personeelsbeleid, financieel beleid, formatiebeleid en de kwaliteit van onderwijs. In deze brochure vindt de OR houvast om informatie op te vragen en om de discussie met de instellingsdirectie aan te gaan. Hiertoe zou de OR eerst zelf intern moeten vaststellen wat ze vindt van flexwerkers in het onderwijs. 4 Grenzen aan flexwerk OR

5 2 Positie van de medezeggenschap bij flexwerk Flexwerk neemt toe in het onderwijs. In het MBO en HBO gaat het inmiddels om tenminste 18% 1 en 28% 2 van de formatie. Deze trend zet ook door in het primair en voortgezet onderwijs waar resp. 12% en 17% 3 van de werknemers deel uitmaakt van de flexibele schil. Terugkijkend zien we een gestage verandering in de manier waarop onderwijspersoneel wordt aangesteld. Het is een beleidsverandering die impact heeft op de rechtspositie van toenemend aantal collega s binnen de instelling. De OR heeft drie aanknopingspunten om met flexwerk aan de slag te gaan. Dit zijn het informatierecht, instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid en het initiatiefrecht. Wat valt onder flexwerk? Simpel gezegd alles wat geen vast contract is of anders gezegd een contract dat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Daarbij zijn verschillende vormen te onderscheiden: Binnen de cao: 1) Tijdelijk contract met uitzicht op vast 2) Tijdelijk contract 3) Oproepkracht (nuluren, min-max) Buiten de cao: 4) Uitzendwerk 5) Payrolling 6) Detachering En verder zijn er ook de ZZP- en freelanceconstructies. 2.1 Informatierecht Als eerste stap om flexwerk aan de orde te stellen kan de OR er voor kiezen om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. Welke vormen van flexwerk kent de instelling? In welke omvang en voor welke functies/werkzaamheden? De OR heeft op grond van artikel 31 WOR recht op het ontvangen van alle redelijkerwijs noodzakelijke- informatie van het instellingsbestuur. Verder geeft de WOR, artikel 31b lid 3, heel specifiek aan de werkgever de verplichting om eens per jaar informatie over de uitzendkrachten te geven die binnen het bedrijf werkzaam zijn [zie kader pagina 6]. 1 Uit onderzoek: Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs SEOR Uit onderzoek: Flexwerk in het HBO Zestor Uit onderzoek: Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs SEOR Grenzen aan flexwerk OR

6 WOR artikel 31b lid 3 De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, tevens ten minste één maal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen en doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen wat betreft het aantal op basis van een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende jaar. Een goed overzicht krijgen is belangrijk als de OR het gesprek met het management aan wil gaan. Inventariseer in ieder geval: het aantal flexwerkers per afdeling, naast de vaste medewerkers. welke vormen van flexwerken worden ingezet de rechtspositie van de flexwerkers: wat zijn hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden de werkzaamheden waarvoor flexwerk ingezet wordt en in welke functies De omvang van de tijdelijke formatie hoort ook opgenomen te zijn in het jaarlijkse formatieplan. De uitgangspunten die de werkgever hierbij hanteert, horen deel uit te maken van het formatiebeleid voor de langere termijn. In het sociaal jaarverslag kan men het beleid rond flexibele arbeidsverbintenissen terug vinden. Indien nodig kan de OR hier gericht naar vragen. Vaak wordt gesteld dat de flexwerkers nodig zijn om als instelling adequaat te kunnen inspelen bij terugloop van het studentenaantal. Bij een reorganisatie kan bijvoorbeeld het aantal gedwongen ontslagen worden verminderd door als eerste de tijdelijke contracten niet te verlengen. Gemakshalve wordt dan voorbij gegaan aan de vraag of het niet verlengen van een (vooralsnog) tijdelijk contract ook niet als gedwongen ontslag kan worden ervaren. Waar het gaat om het kunnen inspelen op krimp, of andere in de toekomst noodzakelijke veranderingen binnen de personeelsformatie, kan de OR de vraag stellen welke omvang aan flexwerk hiervoor nodig is. Heeft de OR bijvoorbeeld inzicht in de studentenprognoses, en zijn deze prognoses voldoende onderbouwd? Deze prognoses, bepalend voor de voorgenomen inzet van personeel en de bekostiging van de school, plus de omvang en voorgenomen besteding van financiële reserveringen, geven een beeld van de veranderingen die binnen de onderwijsorganisatie doorgevoerd moeten worden. De OR kan verder proberen in kaart te brengen welke onderdelen van het personeelsbeleid ook van toepassing zijn op flexwerkers. Bijvoorbeeld waar het gaat om de gesprekkencyclus, nascholing, en het werving- en selectiebeleid. Welk arbeidsperspectief biedt de school voor flexwerkers? Relevant is hierbij de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs waarin, ten 6 Grenzen aan flexwerk OR

7 gevolge van de Uitzendrichtlijn, is opgenomen dat uitzendkrachten bij vacatures dezelfde rechten hebben als vaste werknemers [zie kader]. Wet allocatie arbeidskrachten, artikel 8b. Vacaturemelding Degene aan wie arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld, zorgt er voor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten, opdat zij dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben als de werknemers van die onderneming. 2.2 Aanstellingsbeleid (= instemmingsrecht or) De OR heeft op grond van de WOR (artikel 27) instemmingsrecht bij iedere vaststelling/ wijziging van een regeling met betrekking tot. aanstellings- en ontslagbeleid van personeel. In de praktijk is het voornemen om gebruik te maken van meer flexibele arbeidsconstructies vaak niet ter instemming aan de OR voorgelegd. Meestal gaat het om een geleidelijke beleidswijziging, al dan niet op ad hoc basis. Daarbij zijn over meerdere jaren diverse vacatures, nieuwe functies of specifieke werkzaamheden, in toenemende mate onder een of meer vormen van flexwerk gebracht. Maar ook al is er sprake van een geleidelijke verandering in het aanstellingsbeleid: het instemmingsrecht van de OR blijft overeind! Buiten de instemming rond het aanstellingsbeleid kan de raad ook het instemmingsrecht bij het formatiebeleid aangrijpen om invloed uit te oefenen bij de omvang en aard van flexwerk. Want naast de formatieomvang per functie gaat het bij formatiebeleid ook over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in het formatieplan vastgelegde samenstelling van de formatie. Ofwel, wat is de aard van die formatie? Artikel 3.5 van de cao-mbo onderscheidt de totale formatie als volgt: vaste formatie, tijdelijke formatie (en met welk doel?), en flexibele formatie (uitzendarbeid). De cao-mbo geeft de OR nadrukkelijk een instemmingsrecht bij de verhouding tussen vaste en flexibele formatie. Sommige instellingsbesturen kiezen er voor om flexwerk, bijvoorbeeld voor facilitaire functies, onder te brengen in een nevenstichting of een B.V. Door collega s voortaan op die manier in te huren wordt vaak beoogd om, net zoals bij de payrollconstructie, een deel van de werkgeversrisico s elders onder te brengen. Bij een dergelijke outsourcing heeft de or adviesrecht en hoort er over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties met de bonden te worden overlegd. 7 Grenzen aan flexwerk OR

8 Staand beleid, geen instemmingsrecht? Mogelijk stelt de werkgever zich op het standpunt dat er sprake is van staand beleid, en dat het instemmingsrecht van de OR daarom niet (meer) aan de orde is. Zo n tegenwerping kan alleen standhouden als de or al geruime tijd van de beleidsaanpassing op de hoogte is, en niet heeft geprotesteerd (bijvoorbeeld door het instemmingsrecht te claimen). In zo n situatie zou de werkgever kunnen stellen dat de OR stilzwijgend (impliciet) de instemming aan dit (nieuwe) beleid gegeven. Dit laat echter onverlet dat de werkgever heeft verzuimd dit beleid met de raad te bespreken (bijvoorbeeld bij het formatieplan), en om de OR om voorafgaande instemming te vragen. En dat in die situatie van de werkgever de bereidheid mag worden verwacht om met de or inhoudelijk het gesprek aan te gaan over de wenselijkheid en omvang van flexwerk binnen de instelling, en de voorwaarden waaronder dit beleid al dan niet zal worden voortgezet. In dit verband kan de OR tevens gebruik maken van zijn initiatiefrecht. 2.3 Initiatiefrecht Er zijn een aantal manieren om het initiatiefrecht uit te oefenen om het onderwerp flexbeleid aan te kaarten. Het onderwerp flexwerken agenderen voor de Overlegvergadering. Bijvoorbeeld met een initiatiefvoorstel met een aantal afspraken rond flexibele arbeid in de school Het houden van een enquête onder flexwerkers om knelpunten en wensen inzichtelijk te krijgen. Een manier om het onderwerp van flexbeleid aan te kaarten is het contract dat gesloten is met de uitzendorganisatie te toetsen aan de code verantwoordelijk marktgedrag. Meer info is te vinden via deze link: Gewoon Goed Werk-meter Met de Gewoon Goed Werk-meter kan getest worden of iemand gewoon goed werk heeft: dat is werk met genoeg zekerheid, respect en groei. Na afloop ontvangen deelnemers een persoonlijke rapportage met advies op maat. De meter is in te vullen via de volgende link: resultaten kunnen gebruikt worden om het onderwerp flex aan te kaarten. 8 Grenzen aan flexwerk OR

9 3 Flexwerkers en medezeggenschap Medezeggenschap heeft tot doel bij te dragen aan het goed functioneren van de school, het onderwijsproces, en het hierbij zorgvuldig afwegen van de belangen van alle bij de school betrokken geledingen (leerlingen, personeel, ouders). Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is het daarom belangrijk dat de raad voldoende gevoed wordt en is samengesteld uit alle voor de school relevante groepen binnen de onderwijsorganisatie. De ondernemingsraad bestaat in de praktijk bijna altijd alleen uit personeel dat vast in dienst is van de werkgever. De WOR geeft ook collega s zonder zo n rechtstreeks dienstverband het recht om in de OR gekozen te worden. Hieraan verbindt de standaardregeling in de wet echter wel de voorwaarde dat de betrokken persoon voor een bepaalde duur werkzaam is bij de werkgever (zie kader hieronder). Actief en passief kiesrecht Werknemers met een arbeidsovereenkomst hebben stemrecht bij de verkiezing van de OR als ze 6 maanden in dienst zijn, en kunnen zich bij een diensttijd van 1 jaar ook in de OR gekozen worden (artikel 6 lid 2 en 3 WOR). De OR kan zelfstandig besluiten dit diensttijdvereiste in zijn reglement in te korten (artikel 6 lid 5 WOR). Voor werknemers zonder arbeidsovereenkomst bepaalt de WOR standaard dat het stemrecht en recht om zich kandidaat te stellen pas geldt als men tenminste 24 maanden bij de instelling te werk is gesteld (artikel 1 lid 3 WOR). Werkgever en OR kunnen samen afspreken dit termijn te verkorten door deze werknemers zonder arbeidsovereenkomst aanmerken als in de onderneming werkzaam (artikel 6 lid 4 WOR). Daarmee worden deze collega s voor wat betreft de OR-verkiezing gelijk gesteld aan werknemers met arbeidsovereenkomst. Het criterium dat volgens de WOR hierbij het uitgangspunt moet zijn luidt: indien dit bevorderlijk is voor de goede toepassing van de wet binnen de instelling. 3.1 Aandachtspunt, of niet? De OR doet er goed aan om voor zichzelf de vraag te bespreken of het nodig is om actief (groepen) flexwerkers binnen de school bij het medezeggenschapswerk te betrekken. Voor de beantwoording van die vraag zijn enkele overwegingen relevant: 1. Vertegenwoordigt de OR ook de belangen van de flexwerkers binnen de instelling? Ofwel: wie vormen vanuit het personeel de achterban van de raad? Meestal ziet de OR zich vooral als vertegenwoordiger van de collega s met een vast dienstverband. En van de collega s met een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Maar geldt dit ook voor Payrollers 9 Grenzen aan flexwerk OR

10 en gedetacheerden? En zo ja, beperkt dit zich dan tot diegenen die kiesrecht hebben voor de MR/OR (zie kader hiervoor)? Meestal maakt men dit onderscheid tussen vast en flex niet, en valt dit onderscheid bij veel onderwerpen die in de raad aan de orde komen ook niet goed te maken. In de regel gaat het om gedeelde belangen, ongeacht de wijze waarop collega s juridisch gezien aan de school/instelling zijn verbonden. 2. Afspiegeling van de organisatie Representativiteit van de werknemersvertegenwoordiging is belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de medezeggenschap. De OR moet zoveel als mogelijk een afspiegeling van de organisatie zijn. Niet zozeer in percentages, maar wel om als raad zo optimaal mogelijk te weten wat er speelt binnen alle afdelingen of functiecategorieën. Als er bij sommige onderdelen van de organisatie, of bij de bepaalde werkzaamheden, sprake is van veel flexwerk, dan doet de raad er goed aan te onderzoeken op welke manier dergelijke groepen niet alleen maar door, maar ook in de raad vertegenwoordigd zouden kunnen worden. Het in- of buitensluiten van flexwerkers bij inspraak binnen de instelling hangt nauw samen met de medezeggenschapscultuur binnen de organisatie. Wordt medezeggenschap vooral gezien als een samenstel van formele regels en te volgen procedures, dan wordt het vooral een verplicht nummer met een selecte groep betrokkenen. Zien de raad, directie en bestuur, daarentegen de medezeggenschap als middel om het functioneren van de schoolorganisatie en het draagvlak bij belangrijke beslissingen te versterken, dan leidt dit tot een cultuur van openheid en brede betrokkenheid van mensen. 3.2 Mogelijkheden om flexwerkers bij de medezeggenschap te betrekken Hieronder een aantal mogelijkheden om de inspraak en betrokkenheid voor - en vanuit - flexwerkers te versterken. Welke vorm het meest passend is hangt uiteraard in belangrijke mate af van de aard van de flexformatie en verbintenis met de school/instelling. Kiesgroep De raad kan altijd kiezen voor het werken met geoormerkte zetels (kiesgroep) voor specifieke onderdelen of groepen werknemers. Bij een kiesgroep flexwerkers kan dit betekenen dat er voor deze zetels vaker een (tussentijdse) verkiezing moet plaatsvinden. Maar dat betreft dan alleen de betreffende kiesgroep. Als de raad hiervoor kiest dan wordt dit in het reglement van de OR vastgelegd. In het MBO kan de OR zelf zijn reglement kan vaststellen en wijzigen, maar ook de OR doet er slim aan om een voorgenomen verandering in de samenstelling van de raad vooraf met de overlegpartner, de bestuurder, te bespreken. Kwaliteitszetels In plaats van kiesgroepen kan er ook gedacht worden aan het werken met kwaliteitszetels. Dat zijn zetels die bij voorrang bezet worden door kandidaten vanuit de betreffende groep werknemers, maar die anders dan bij kiesgroepen bij gebrek aan voldoende gegadigden ook ingevuld kunnen worden door kandidaten van buiten deze groep 10 Grenzen aan flexwerk OR

11 Duo-lidmaatschap Experimenteer met duo-lidmaatschap voor de OR (bijvoorbeeld voor parttimers) en plaatsvervangers. Ook dit vereist een aanpassing van het reglement van de raad. Deelname stimuleren Zorg er voor dat flexwerkers die op grond van de wet/reglement in de raad gekozen mogen worden hier ook weet van hebben. Ook moeten zij weten dat het kunnen uitzitten van de zittingstermijn geen voorwaarde is om zich kandidaat te mogen stellen. Kortom, de raad kan de deelname van flexwerkers stimuleren Aanspreekpunt Wijs binnen de raad een of meer leden aan die specifiek aanspreekbaar zijn voor afdelingen met veel flexwerk of groepen flexwerkers. Aparte flexor Een afzonderlijk medezeggenschapsorgaan. Deze optie valt vooral te overwegen wanneer er binnen een of meer af te bakenen thema s sprake is van afzonderlijke belangen van flexwerkers. De WOR biedt in dat geval ook de mogelijkheid van een formele constructie: de vaste commissie [art. 15 lid 2 WOR]. Bijvoorbeeld een commissie flexwerk waar, naast een of meer OR-leden, ook flexwerkers aan deelnemen. De OR kan zelfstandig besluiten om commissies in te stellen. Wil de OR ook flexwerkers laten deelnemen die niet vallen onder de definitie in de onderneming werkzame personen (WOR artikel 1 lid 2 en lid 3 a en b) dan is hiervoor wel de medewerking van het instellingsbestuur bestuur voor nodig. Klankbordgroep Een dergelijke groep kan fungeren als gespreksplatform en gremium voor inspraak, zowel als gesprekspartner van het management als werkgroep voor het geven van advies aan de OR. 11 Grenzen aan flexwerk OR

12 4 Handvatten OR voor discussie Flex Beschrijving van relevante aandachtspunten m.b.t. flex 1. WWZ De Wet Werk en Zekerheid vormt een aanknopingspunt voor de OR. Deze wet heeft namelijk gevolgen voor meest voorkomende vorm van flexwerk, de tijdelijke contracten. Zo wordt de periode waarin met tijdelijke contracten gewerkt mag worden verkort van drie naar twee jaar. Ook is bij een arbeidsovereenkomst met een duur van twee jaar of langer een transitievergoeding verschuldigd. Als gevolg hiervan zal het door de schoolbesturen te voeren aanstellings- en ontslagbeleid moeten worden herzien. En indirect ook het formatiebeleid. De OR kan dus deze komende wetswijziging gebruiken om het beleid rond flexarbeid op de agenda te zetten. 2. Continuïteitsparagraaf Heeft de OR inzicht in de studentenprognoses en zijn voor deze prognoses voldoende onderbouwd? Deze prognoses, tezamen de voor de komende jaren voorgenomen inzet van de bekostiging van de school, plus de omvang en voorgenomen besteding van financiële reserveringen, geven een beeld van de veranderingen die binnen de onderwijsorganisatie doorgevoerd moeten worden. De OR heeft recht op deze financiële informatie (artikel 31a WOR). Bekijk ook de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (brief minister d.d. 20 december 2013, zie tevens Info.mr nr. 2/2014). 3. Mobiliteitsbeleid Mogelijk ziet de directie vaste dienstverbanden in eerste instantie vooral als belemmering voor gewenste flexibiliteit van de organisatie? Een goed personeelsbeleid biedt de werkgever echter op velerlei terreinen kansen om te anticiperen op toekomstige terugloop van het aantal studenten of op veranderingen in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de instelling. Denk bijvoorbeeld aan het nascholingsbeleid, het maken van ontwikkelingsafspraken via persoonlijke ontwikkelingsplannen, en een anticiperend mobiliteitsbeleid. 4. Financiële kosten van flexibele constructies Werkgevers kiezen vaak voor flexibele constructies vanwege het kostenaspect. Maar de werkgevers vergissen zich: een flexibele schil is een dure schil. Een uitzendconstructie is namelijk heel kostbaar. Werkgevers vergeten dat een uitzendbureau/ payrollorganisatie ongeveer een opslagfactor van 1,8 rekent. Dat betekent dat een werkgever bijna twee keer het uurloon voor een uitzendkracht moet betalen. Vaak moet het schoolbestuur ook nog een vergoeding betalen als het de werknemer rechtstreeks in dienst wil nemen. De AOb wil dat de lumpsum aan vast werk wordt besteed aan onderwijs en niet aan uitzendbureaus/ payrollorganisaties. 12 Grenzen aan flexwerk OR

13 5. Kwaliteit van onderwijs Uit de praktijk blijkt dat schoolteams het als belastend kunnen ervaren dat de flexwerkers iedere keer ingewerkt moeten worden. Dit verhoogt de werkdruk. Dit wordt versterkt door het feit dat flexwerkers vaak andere scholing krijgen of hebben dan het schoolteam zelf. Uiteindelijk kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van onderwijs dat de school kan bieden aan de studenten. Vragen die men kan stellen om het gesprek met de school over het flexbeleid en de gevolgen voor de kwaliteit te beginnen, zijn: - Wat voor school willen we zijn? - Wat betekent het vele wisselen van docenten voor de leerlingen en ouders voor de kwaliteit? 6. Deeltijdomvang Beleid m.b.t. deeltijdomvang (onder meer in relatie met wet aanpassing arbeidsduur) geeft de werkgever instrumenten om een deel van de formatie flexibel, minder vast, in te vullen. 7. Gelijke behandeling Op grond van de WOR heeft de OR tot taak discriminatie tegen te gaan en gelijke behandeling te bevorderen. De OR doet er daarom goed aan om - bij de door de werkgever gehanteerde vormen van arbeidsverbintenis - de vraag te stellen in welke gevallen het maken van onderscheid wel of niet gerechtvaardigd zijn? Worden flexwerkers binnen de school gelijk behandeld als het bijvoorbeeld gaat om teamscholing? En bij de beschikbare middelen voor professionalisering, gericht op hun loopbaanperspectief? En hoe zit het met de toedeling van taken? 13 Grenzen aan flexwerk OR

14 5 Aan de slag met het thema Flexwerk Een korte samenvatting wat je kunt doen als OR om het thema Flexwerk aan te kaarten en daarop invloed uit te oefenen Verdiepen in de materie, verzamel informatie over flex. Onderzoek op de eigen school: - hoe groot is de flexibele schil? - welke soorten flexibele contracten komen voor? - waarom worden deze contracten ingezet? - welke voor- en nadelen zijn er? Artikel 31b lid 3 WOR: De OR heeft recht op het ontvangen van alle redelijkerwijs noodzakelijke- informatie van het instellingsbestuur Aanstellingsbeleid = instemmingsrecht OR De OR heeft op grond van de WOR instemmingsrecht bij iedere vaststelling/ wijziging m.b.t. aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Ook bij bestaand beleid blijft het instemmingsrecht van de OR overeind Artikel 27 WOR: instemmingsrecht vaststelling/ wijziging mb.t. aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel Artikel 3.5 cao mbo: onderscheid formatie vaste formatie, tijdelijke formatie en flexibele formatie Artikel 13.4 lid 2 cao mbo: or heeft instemmingsrecht bij formatiebeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de formatie, waarbij onder formatie wordt verstaan het totaal van functies naar aard en niveau binnen de mbo-instelling Mogelijkheden om flex op de agenda te zetten - Flex agenderen op het overleg - Houden van een enquête onder flexwerkers - Code verantwoordelijk marktgedrag: - Gewoon goed werk meter: Betrekken van flexwerkers bij de OR - Kiesgroep - Kwaliteitszegels - Duo-lidmaatschap - Deelname stimuleren - Aanspreekpunt - Aparte flexor - klankbordgroep 14 Grenzen aan flexwerk OR

15 Handvatten voor een discussie over flex met de instellingsdirectie: - WWZ - Continuïteitsparagraaf - Mobiliteitsbeleid - kosten flexibele constructies - Kwaliteit van het onderwijs - Deeltijdomvang - Gelijke behandeling 15 Grenzen aan flexwerk OR

16 Bijlage 1: relevante artikelen WOR en cao 1 Adviesrecht WOR artikel 25 Bij reorganisaties, zeker als flexwerkers in de plaats komen voor vaste mensen Uit/aanbesteding van werk Groepsgewijs inhuren van mensen 2. Instemmingsrecht WOR artikel 27 Anders roosteren Veel overwerken Wijzigingen aannamebeleid of bevorderingsbeleid 3. Tweejaarlijks overleg over gang van zaken WOR artikel 24 De strategie rond flexibiliteit en uitbesteden Gesprek rond belang vaste mensen en innovatie 4 Informatiebeleid WOR artikel 31 Actief vragen (WOR at 31.1) over aantallen flexwerkers Sociaal jaarverslag (WOR artikel 31 b) over aantallen medewerkers ook onder tijdelijk contract of uitzendkracht Informatierecht over beloningsverhoudingen ook over mensen met een tijdelijk contract of met uitzendcontract 5 Artikel 3.5 cao mbo onderscheid formatie vaste formatie, tijdelijke formatie en flexibele formatie 6 Artikel 13.4 lid 2 cao mbo OR heeft instemmingsrecht bij formatiebeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de formatie, waarbij onder formatie wordt verstaan het totaal van functies naar aard en niveau binnen de mbo-instelling 16 Grenzen aan flexwerk OR

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij voortgezet onderwijs Werk en inkomen Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (voor onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij Werk en inkomen primair onderwijs Flexwerken in het primair onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste jaren wordt

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeidscontracten: positie van de OR. Mr. drs. Arthur Hol

Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeidscontracten: positie van de OR. Mr. drs. Arthur Hol Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeidscontracten: positie van de OR Mr. drs. Arthur Hol Hoofdpunten wijzigingen flexibele Wijziging ketenregeling arbeidscontracten Na 1 juli 2015; in plaats van 3 arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Verkiezingen van de ondernemingsraden

Verkiezingen van de ondernemingsraden Verkiezingen van de ondernemingsraden 1. Verkiesbaar/kiesgerechtigd? De ondernemingsraad heeft in zijn reglement bepaald hoe lang medewerkers in de onderneming werkzaam moeten zijn geweest voordat zij

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS Opdrachtgever Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Kees Zandvliet Matthijs de Jong Marion

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Mei 2016 Inleiding en doel De landelijke onderwijs-

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling

Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling Eerder recht op een vast contract? Bereid u voor op de wijziging van de ketenbepaling De ketenbepaling Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. Dit is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Openbaar. Inhuurbeleid

Openbaar. Inhuurbeleid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhuurbeleid Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In november 2014 is de Rapportage Inhuur 2014 in de Directieraad besproken

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Inhoudsopgave Flexibele arbeid in 2015... 3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 3 Algemeen... 3 WWZ: proeftijd... 3 WWZ: concurrentiebeding... 3 WWZ: ketenregeling...

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Contracten. Inleiding. 1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Contracten. Inleiding. 1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Contracten Inleiding Op een aantal gebieden (o.a. onzekerheid over toekomstige bedrijfsvoering en de Wet Werk en Zekerheid) vinden er ontwikkelingen plaats die het nodig maken ook naar de administratieve

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Flexibele arbeidsrelaties en de keten Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Wet Flexibiliteit en Zekerheid Civiel 1999 Ketenregeling in artikel 7:668a BW: 3 x 3 x 3 Opvolgend werkgeverschap Dezelfde

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 1 immix Advocaten (en mediators) Wat wij doen: Ondernemingsrecht Vastgoed Arbeidsrecht Contractenrecht Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving

Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving De nieuwe wetgeving heeft een grote impact hoe U met uw personeel en flexibele schil om gaat. Met name de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht. Martijn Vaessen Sprengers Advocaten

Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht. Martijn Vaessen Sprengers Advocaten Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht Martijn Vaessen Sprengers Advocaten OR en aanstellingsbeleid Artikel 27 lid 1 onder e WOR De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD O.B.S. DE GOUWZEE Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17 Inhoudstafel 1. Flexibele arbeidsrelaties 1.1. Enkele inleidende opmerkingen...1 1.2. Wil ik (wel) iemand in dienst nemen?........................ 1 1.3. Welke arbeidsbehoefte moet ik invullen?...2 1.4.

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie