BEDRIJVENDYNAMIEK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVENDYNAMIEK 2004"

Transcriptie

1 BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2005 Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de VVK. De VVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere onvolkomenheden in deze publicatie.

2 BLAD 2 Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Startende ondernemingen 5 4. Bedrijvendynamiek in Nederland 7 5. Bedrijvendynamiek naar sector 8 6. Bedrijvendynamiek naar provincie 9 Branche-indeling kamers van koophandel 10 Indeling COROP-gebieden CBS 11 Tabellen Mutaties 2004 Tabel 1: Mutaties naar 9 SBI-secties 12 Tabel 2: Mutaties naar 56 SBI-afdelingen 13 Tabel 3: Mutaties naar 14 KVK-sectoren 14 Tabel 4: Mutaties naar 55 KVK-branches 15 Tabel 5: Mutaties naar provincie 16 Tabel 6: Mutaties naar COROP-district 17 Aantal vestigingen per Tabel 7: Aantal vestigingen naar 9 SBI-secties 18 Tabel 8: Aantal vestigingen naar 56 SBI-afdelingen 19 Tabel 9: Aantal vestigingen naar14 KVK-sectoren 20 Tabel 10: Aantal vestigingen naar 55 KVK-branches 21 Tabel 11: Aantal vestigingen naar provincie 22 Tabel 12: Aantal vestigingen naar COROP-district 23 Redactie: drs. J.L.J. Sloof, Vereniging van Kamers van Koophandel Bestelling: VVK Woerden, tel.: (fax: ), prijs: 16,--. (incl. BTW)

3 BLAD 3 1. Inleiding De kamers van koophandel registreren het bedrijfsleven in het handelsregister. In dit register vindt jaarlijks een groot aantal mutaties plaats die verband houden met wijzigingen in het bedrijfsleven. In dit rapport zal aandacht worden besteed aan de wijzigingen in het handelsregister die van regionaal economisch belang zijn. Daartoe wordt een overzicht gegeven van de bedrijvendynamiek. Dit begrip kan worden omschreven als het verschijnen en verdwijnen van bedrijven. Wanneer we spreken van bedrijven worden in dit rapport vestigingen bedoeld, dat wil zeggen alle ruimtelijk onderscheiden eenheden van ondernemingen. Mutatiebalans De bedrijvendynamiek kunnen we weergeven in de vorm van een Mutatiebalans. Dit is een regionale balans van toeneming en afneming van het aantal vestigingen door verschijning in de regio en verdwijning uit de regio. We onderscheiden daarbij de componenten oprichting en inkomende verplaatsing aan de verschijningskant en opheffing en uitgaande verplaatsing aan de verdwijningskant. Deze rapportage is gewijd aan de bedrijvendynamiek-componenten oprichting en opheffing. De verplaatsing van bedrijven zal derhalve buiten beschouwing blijven. Ook andere verschijnselen als voortzetting, overneming, fusie en dergelijke blijven buiten beschouwing, omdat het voor een deel juridisch/organisatorische verschijnselen zijn, die de regionale economie niet direct beïnvloeden. Ook de inschrijvingen en uitschrijvingen die eigenlijk in eerdere jaren hadden moeten plaatsvinden worden niet meegeteld. Deze administratieve mutaties blijven buiten de mutatiebalans, maar komen wel tot uiting in het verschil tussen het aantal vestigingen in een jaar en het aantal vestigingen in het volgend jaar (verschil in de stand per 1 januari). De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op het handelsregister, dit betekent dat de landbouw en visserij slechts voor een deel zijn opgenomen en de vrije beroepen in het geheel niet. In de analyse is voorts de groep zakelijk beheer (holdings en dergelijke) buiten beschouwing gelaten. De tabellen in dit rapport zijn weergegeven volgens twee branche-indelingen. Enerzijds de SBIindeling van het CBS in 56 afdelingen en 9 secties en anderzijds de KVK-indeling in 55 groepen en 14 sectoren, zoals deze is opgenomen achterin dit rapport. Gebruikswaarde Wanneer we de cijfers van nieuwe bedrijven in dit rapport vergelijken met die in CBS-publicaties, blijken de CBS-aantallen kleiner te zijn. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal definitieverschillen. Zo geeft het CBS cijfers over ondernemingen en dit rapport over vestigingen (startende ondernemingen plus nevenvestigingen). Het CBS neemt een aantal branches, waaronder landbouw en financiële instellingen niet op, en evenmin de bedrijven die nog slechts parttime actief zijn. Beide cijfers hebben hun eigen doel en gebruikswaarde. Dit rapport is beschikbaar vanaf Veel kamers van koophandel verzorgen een publicatie bedrijvendynamiek over de eigen regio. Meer gedetailleerde gegevens zijn verkrijgbaar bij de kamers van koophandel (gemeentelijke en regionale gegevens) en de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK) (gegevens betreffende geheel Nederland of grote delen van Nederland). Meer informatie over de economische ontwikkeling van het bedrijfsleven is te vinden in het (ERBO-)rapport Het bedrijfsleven in Nederland 2004, (VVK, Woerden). Veel kamers publiceren over de economische ontwikkeling in de regio op basis van de Enquête regionale bedrijfsontwikkeling (ERBO).

4 BLAD 4 2. Begrippen Op basis van oprichting en opheffing van bedrijven kan men een analyse maken van de ontwikkeling van het bedrijfsleven, zoals dit in de demografie gebeurt voor de statistische beschrijving van de bevolking. We spreken daarom ook wel over economische demografie. De daarin gehanteerde begrippen zijn aan de demografie ontleend (zie schema). Wanneer in dit rapport gesproken wordt van starter, wordt de startende onderneming bedoeld. Verklaring van begrippen economische demografie Term Omschrijving Definitie Stand: aantal vestigingen aan het begin van het jaar a Startende onderneming: het beginnen van een nieuwe economische b1 activiteit door een man/vrouw die nog niet een onderneming heeft Overige oprichting: het beginnen van een nieuwe economische b2 activiteit door een bestaande onderneming (voornamelijk nevenvestigingen en dochterondernemingen) Oprichting: de in een jaar nieuw gestichte bedrijven b = b1 + b2 of (neven-)vestigingen Opheffing: de in een jaar opgeheven bedrijven of c (neven-)vestigingen Groeisaldo: verschil tussen oprichting en opheffing d = b-c Geboortecijfer: oprichting als percentage van het aantal e = b/a*100 vestigingen aan het begin van het jaar Sterftecijfer: opheffing als percentage van het aantal f = c/a*100 vestigingen aan het begin van het jaar Aanwascijfer: verschil tussen geboortecijfer en sterftecijfer g = e-f Geboorteoverschot: groeisaldo als percentage van het aantal h = d/b*100 oprichtingen Vervangingsfactor: oprichting gedeeld door opheffing i = b/c

5 BLAD 5 3. Startende ondernemingen Aantal startende ondernemingen stijgt fors Het aantal startende ondernemingen in 2004 bedraagt Dit is een stuk hoger dan in 2003, toen het aantal starters bedroeg. Het aantal startende ondernemingen is de laatste jaren gestegen. De grootste stijgers in 2004 (ten opzichte van 2003) zijn de zakelijke diensten (2.700), de detailhandel (1.990) en de persoonlijke diensten (1.730). Ook is er na jaren van daling weer voor het eerst sprake van een toename in de bouwsector (1.680). Afname van het aantal starters doet zich in geen enkele sector voor. Klussenbedrijven grootste groeier Het aantal starters is het hoogst in de organisatieadviesbureaus. De grootste groei doet zich echter voor bij de klussenbedrijven (toename van 910 vergeleken met 2003). Ook in andere branches binnen de bouwsector doet zich een (lichte) stijging voor. Zo neemt het aantal starters in timmeren (80) en schilderen/ glaszetten (90) toe. Een sterke stijging is er ook in de postorderbedrijven (550). Als één van de weinige uitzonderingen daalt het aantal starters (licht) in de reclame/ ontwerpbureaus. Veel nieuwe werkgelegenheid Startende ondernemingen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. In 2004 zorgen de startende ondernemingen voor nieuwe banen. Door nieuwe dochterondernemingen en nieuwe nevenvestigingen van bestaande ondernemingen worden nog eens banen geschapen. Randstad belangrijke startersregio De provincies Zuid-Holland (13.800) en Noord-Holland (12.100) kennen veel starters. Ook Noord-Brabant (9.700) en Gelderland (7.200) kennen veel starters. Aantal opheffingen stabiel Gemiddeld is na 2 jaar 20% van de gestarte bedrijven weer beëindigd, na 5 jaar 40%. Het aantal startende ondernemingen neemt toe, terwijl het aantal opheffingen in 2004 ongeveer stabiel is op ca Van de opheffingen gaat 10% gepaard met faillissement, in 2003 was dit nog 8%. Aantal startende ondernemingen sector toename Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Zakelijke diensten Persoonlijke diensten Overig Totaal Belangrijkste groei-activiteiten aantal startende ondernemingen branche toename Organisatie-adviesbureaus Klussenbedrijven Schoonheidsverzorging Dames-/herenkappers Reklame/ontwerp/adv.bur Bouwen van websites )* Postorderbedrijven Timmeren Bedrijfsopl. en -training Boekhoudbureaus Dienst/org. cultuur Schilderen/glaszetten Schoonmaak gebouwen Koeriersdiensten Pedicures Bem. handel/(ver)huur o.g Diensten akker-/tuinbouw Cafes e.d )* werd in 2003 niet apart onderscheiden

6 BLAD 6 Record aantal starters 1 e kwartaal 2005 Het aantal startende ondernemingen per kwartaal is sinds 1998 sterk gestegen. Wel deed zich tussen 2001 en 2003 een daling voor. Met ingang van het 3 e kwartaal van 2003 vertoont het aantal startende ondernemingen weer een stijgende lijn. Deze stijging zet door tot in het 1 e kwartaal van 2005, wanneer een recordniveau van ruim startende bedrijven wordt gemeten Aantal startende ondernemingen (4 kwartaals voortschrijdend gemiddelde) In de relatieve cijfers is de beschreven ontwikkeling terug te zien. De relatief grootste groeipiek is van recente datum: het 4 e kwartaal van 2004 (aantal starters is eenderde hoger dan in het 4 e kwartaal van 2003). In het 1 e kwartaal van 2005 neemt de relatieve groei alweer af. Deze bedraagt echter nog altijd 20%: het aantal starters is een vijfde hoger dan in het 1 e kwartaal van Mutatie startende ondernemingen (% mutatie t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar)

7 BLAD 7 4. Bedrijvendynamiek in Nederland Aantal bedrijven in Nederland neemt aanzienlijk toe Het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland stijgt in 2004 van naar ruim , een netto toename met vestigingen, exclusief het zakelijk beheer. De toename van het aantal bedrijven is in 2004 twee keer zo groot als in 2003, toen er een toename was met bedrijven. Ook vergeleken met 2002 (groei van bedrijven) is de toename aanzienlijk. Het groeisaldo van oprichting en opheffing bedraagt Ruim vestigingen komen te vervallen als gevolg van administratieve mutaties (onder meer wijziging van activiteit in zakelijk beheer en mutaties uit eerdere jaren). Het totaal aantal oprichtingen stijgt in ruime mate van tot Het aantal opheffingen is met nagenoeg stabiel. Forse stijging aantal startende ondernemingen Oprichting bestaat enerzijds uit startende ondernemingen en anderzijds uit overige oprichtingen (dochterbedrijven en nevenvestigingen). Het aantal startende ondernemingen stijgt fors van (2003) naar (2004). Het aantal overige oprichtingen bedraagt en is daarmee ook enigszins toegenomen ten opzichte van 2003 (33.000). In 2004 een record aantal nieuwe bedrijven Sinds 1989 is het aantal nieuwe bedrijven (zowel startende bedrijven als nieuwe nevenvestigingen) dat per jaar in Nederland ontstaat aanzienlijk toegenomen. In 1989 bedroeg het aantal nieuwe bedrijven ongeveer In de jaren daarna is dit aantal snel gestegen naar circa in Vervolgens stabiliseerde het aantal nieuwe bedrijven zich enige jaren. In de periode steeg het aantal nieuwe bedrijven weer snel naar het niveau van nieuwe bedrijven (2000). Hierna trad van 2001 tot 2003 een lichte daling in. In 2004 werd deze daling omgebogen in een toename naar een absoluut record van nieuwe bedrijven Bedrijvendynamiek Nederland aantal vestigingen (x 1.000) Bedrijvendynamiek Starters Overige oprichting Totaal oprichting Opheffing Groeisaldo Admin. wijziging Netto toename Aantal vestigingen starters opheffing ov. oprichting groeisaldo

8 BLAD 8 5. Bedrijvendynamiek naar sector Zakelijke dienstverlening grootste stijger aantal oprichtingen Van alle sectoren kent de detailhandel de meeste oprichtingen in Een goede tweede zijn de zakelijke diensten (adviesdiensten en facilitaire diensten). In alle sectoren zijn de aantallen verder toegenomen ten opzichte van De sterkste toename doet zich voor in de zakelijke dienstverlening (3.500). Ook in de bouw is, na een aantal jaren van daling, sprake van een stijging van het aantal nieuwe vestigingen. Aantal opheffingen stabiel Het aantal opheffingen is in 2004 stabiel ten opzichte van Een (lichte) stijging doet zich voor in de groothandel en detailhandel. In de bouw en de facilitaire diensten daarentegen is sprake van een daling van het aantal opheffingen. Positief groeisaldo in alle sectoren De effecten van oprichting en opheffing resulteren in een groeisaldo. In 2003 neemt in alle sectoren het groeisaldo toe. De adviesdiensten, de facilitaire diensten, de persoonlijke diensten en ook de bouw vertonen een substantiële toename van het groeisaldo. Ook de groothandel en de detailhandel laten in geringere mate een groei in het aantal vestigingen zien. Bedrijvendynamiek naar sector oprichting opheffing groeisaldo 14 KVK-sectoren Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten Subtotaal Zakelijk beheer Overig Totaal

9 BLAD 9 6. Bedrijvendynamiek naar provincie Meeste oprichtingen in Randstad In alle provincies neemt het aantal oprichtingen in 2004 toe, ten opzichte van Veruit de meeste oprichtingen zijn te vinden in Zuid-Holland (21.800) en Noord-Holland (19.900). Aantal opheffingen stabiel Het aantal opheffingen is in veel provincies nagenoeg stabiel. In Noord-Brabant, Limburg en Gelderland stijgt het aantal opheffingen (licht), terwijl dit aantal (licht) daalt in Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Groeisaldo ruim in de plus In alle provincies is sprake van een positief groeisaldo. Bovendien noteren alle provincies een hoger saldo dan in De grootste toename van het aantal vestigingen is te vinden in Noord- en Zuid- Holland. De provincies Groningen, Friesland en Zeeland noteren een ver(drie)dubbeling van het groeisaldo ten opzichte van Bedrijvendynamiek naar provincie oprichting opheffing groeisaldo Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal

10 BLAD 10 Branche-indeling kamers van koophandel SBI'93 KvK-indeling SBI'93 KvK-indeling 01,02,05 1 LANDBOUW VERVOER EN VISSERIJ wegtransport 60,61,62 31 overig vervoer INDUSTRIE post en communicatie 10,11,14 2 delfstoffenwinning diensten t.b.v. vervoer 15,16 3 voedingsmiddelen 17,18,19 4 textiel, lederwaren FINANCIËN 20 5 houtindustrie $ 34 banken,verzekeringen 26 6 bouwmaterialen en glas 21 7 ADVIESDIENSTEN 22 8 uitgeverij, drukkerij 7411, rechtsk.-/adm. diensten 23,24,25 9 chemie en kunststof 7413, economische diensten basismetaal ingenieursbureaus metaalproducten reclamebureaus machines 30 t/m electr.- en opt. app. FACILITAIRE DIENSTEN 34,35 14 transportmiddelen automatiseringsdiensten 36,37 15 overige industrie onderzoek/ontwikkeling verhuurbedrijven 45 BOUWNIJVERHEID milieubedrijven burg. -/utiliteitsbouw schoonmaakbedrijven 45212, 4523, 17 infrastructuur 745, uitzendb./beveiliging 45213, , fotografie,beurzen,ov bouw-installatie 4522, 4525, 19 bouwspecialismen PERSOONLIJKE 451, 454, DIENSTEN 70 & 46 onroerend goed 51* 20 GROOTHANDEL cultuur,recreatie wasserij,stomerij DETAILHANDEL kappers,schoonh.v.,ov. 5211, detailhandel food 5212, detailhandel non-food ALGEMENE DIENSTEN 527, reparatie, postorders 40,41 50 nutsbedrijven 50 ** 24 detailhandel auto 75,80 51 overheid en onderwijs 5262, markt- en straathandel gezondheid en welzijn maatschappelijke org. HORECA hotels,pensions # 54 ZAKELIJK BEHEER kampeer-/vak.verblijven 553, restaurants, cafetaria 55 NIET GECODEERD café's * incl. groothandel auto (50101, 50102, , , 50105, 50301, 50302, 50401) ** excl. groothandel auto $ excl. financieel beheer (6523, excl. zakelijk beheer/holdings (7415) & excl. beheer van onroerend goed (7012, , 7032) # 6523, 67131, 7012, , 7032, 7415

11 BLAD 11

12 BLAD 12 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR 9 SBI-SECTIES AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 9 SBI-SECTIES 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo 1 Landbouw/visserij (A) ,9 3,6 3,4 2 Industrie (C-E) ,0 4,9 2,1 3 Bouwnijverheid (F) ,8 5,9 4,9 4 Handel/reparatie (G) ,1 6,7 3,4 5 Horeca (H) ,8 6,8 1,9 6 Vervoer/communicatie (I) ,4 6,8 2,7 7 Financiele instellingen (J) ,4 3,1 3,3 8 Zakelijke diensten (K) ,1 5,7 5,4 9 Overig (L-Q) ,4 6,3 7,1 -- geen codering ,1 0,0 4,1 TOTALE BEDRIJFSLEVEN ,6 5,4 4,2

13 BLAD 13 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR 56 SBI-AFDELINGEN AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 59 SBI-AFDELINGEN 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo 01 Landbouw en jacht ,1 3,6 3,5 02 Bosbouw ,8 3,6 1,2 05 Visserij incl. kweken ,6 1,5 1,1 10 Turfwinning ,0 3,8-3,8 11 Aardolie-/aardgaswinning ,0 15,8-1,8 14 Zand-/grind-/klei-/zoutw ,6 5,0-1,4 15 Voedingsmiddelen/dranken ,3 4,7 0,7 16 Verwerking van tabak ,0 2,4-2,4 17 Vervaardiging van textiel ,1 5,3 1,8 18 Prod. kleding/bontverven ,1 7,9 1,2 19 Prod. leer en lederwaren ,6 6,0-1,4 20 Houtindustrie ,0 4,4 0,6 21 Papierindustrie ,0 3,2 1,8 22 Uitgeverijen/drukkerijen ,6 5,4 1,2 23 Aardolie-/steenkoolind ,9 3,9 0,0 24 Prod. chemische produkten ,1 4,2 0,9 25 Prod. rubber/kunststof ,5 3,9 1,6 26 Bouwmateriaal/glas ,1 5,0 2,1 27 Basismetaalindustrie ,7 4,8 2,9 28 Metaalproduktenindustrie ,1 4,4 1,8 29 Prod. machines/apparatuur ,4 3,7 2,6 30 Kantoormach./computers ,7 6,1 0,7 31 Ov. elektr. mach./benodh ,1 5,1 3,1 32 Telecommunicatie-app ,1 6,2 2,0 33 Med.app./optische instr ,4 2,6 3,8 34 Auto's/aanhangwagens e.d ,9 4,7-0,8 35 Prod. transportmiddelen ,7 5,0 2,6 36 Prod. meubels/ov. goed ,2 5,9 4,3 37 Voorbereiding recycling ,7 5,1 3,6 40 Elektriciteits-/gasbedr ,9 4,1 10,8 41 Winning/distributie water ,1 1,1 0,0 45 Bouwnijverheid ,8 5,9 4,9 50 Auto's/motoren/benz.stat ,0 5,0 3,0 51 Groot- en tussenhandel ,1 6,7 3,5 52 DH/rep. v. particulieren ,6 7,1 3,5 55 Logies/maaltijden ,8 6,8 1,9 60 Vervoer over land ,7 6,5 1,2 61 Vervoer over water ,9 3,8 2,1 62 Vervoer door de lucht ,5 4,0 2,5 63 Diensten voor het vervoer ,4 6,0 3,4 64 Post en telecommunicatie ,3 11,7 5,6 65 Financiële instellingen ,0 2,8 3,2 66 Verzekeringsw./pens.fonds ,9 2,9 0,0 67 Act. v. financiële inst ,2 5,7 4,6 70 Makelaardij ,3 3,7 3,6 71 Verhuurbedrijven ,4 5,0 3,4 72 Automatiseringsdiensten ,2 7,0 8,2 73 Speur-/ontwikkelingswerk ,4 6,1 6,3 74 Ov. zakelijke diensten ,4 6,0 5,4 75 Overheid/soc. verzekering ,8 2,7 4,1 80 Onderwijs ,0 6,5 6,5 85 Gezondheid en welzijn ,7 5,4 12,4 90 Milieudienstverlening ,3 5,9 1,4 91 Maatschappelijke org ,7 7,0-0,3 92 Cultuur/sport/recreatie ,2 6,3 5,9 93 Overige dienstverlening ,6 6,6 7,0 -- geen codering ,1 0,0 4,1 TOTALE BEDRIJFSLEVEN ,6 5,4 4,2

14 BLAD 14 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR 14 KVK-SECTOREN AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 14 KVK-SECTOREN 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo 01 Landbouw en visserij ,9 3,6 3,4 02 Industrie ,9 4,9 2,0 03 Bouw ,8 5,9 4,9 04 Groothandel ,0 6,6 3,4 05 Detailhandel ,2 6,7 3,5 06 Horeca ,8 6,8 1,9 07 Vervoer ,4 6,8 2,7 08 Financiën ,3 5,3 3,0 09 Adviesdiensten ,6 5,7 5,9 10 Facilitaire diensten ,8 7,7 6,0 11 Persoonlijke diensten ,4 6,0 6,4 12 Algemene diensten ,7 5,9 8,7 SUBTOTAAL ,7 6,2 4,5 13 Zakelijk beheer ,0 2,7 3,2 14 Overig ,4 0,2 4,2 TOTALE BEDRIJFSLEVEN ,6 5,4 4,2

15 BLAD 15 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR 55 KVK-BRANCHEGROEPEN AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 55 KVK-GROEPEN 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo 01 Landbouw en visserij ,9 3,6 3,4 02 Delfstoffenwinning ,0 10,7-1,7 03 Voedingsmiddelen ,3 4,6 0,6 04 Textiel,lederwaren ,8 6,6 1,2 05 Houtindustrie ,0 4,4 0,6 06 Bouwmaterialen en glas ,1 5,0 2,1 07 Papierindustrie ,0 3,2 1,8 08 Uitgeverij,drukkerij ,6 5,4 1,2 09 Chemie en kunststof ,3 4,0 1,2 10 Basismetaal ,7 4,8 2,9 11 Metaalproducten ,1 4,4 1,8 12 Machines ,4 3,7 2,6 13 Elektr.- en opt. app ,0 3,9 3,1 14 Transportmiddelen ,7 5,0 1,7 15 Overige industrie ,2 5,9 4,3 16 Burg.-/utiliteitsbouw ,6 6,6 7,1 17 Infrastructuur ,9 7,0 3,9 18 Bouw-installatie ,3 3,8 2,5 19 Bouwspecialismen ,1 5,9 4,2 20 Groothandel ,0 6,6 3,4 21 Detailhandel food ,6 6,0 0,6 22 Detailhandel non-food ,4 6,4 3,0 23 Reparatie,postorders ,4 8,8 17,5 24 Detailhandel auto ,0 4,6 3,4 25 Markt- en straathandel ,2 10,5 3,8 26 Hotels,pensions ,7 4,6 2,1 27 Kampeer-/vak.verblijven ,0 2,5 2,5 28 Restaurants,cafetaria ,6 6,8 2,8 29 Cafe's ,4 8,2 0,2 30 Wegtransport ,7 5,0 1,7 31 Overig vervoer ,7 6,5 1,2 32 Post en communicatie ,3 11,7 5,6 33 Diensten tbv vervoer ,4 6,0 3,4 34 Banken,verzekeringen ,3 5,3 3,0 35 Rechtsk-/adm.diensten ,7 3,9 4,7 36 Economische diensten ,9 6,1 7,8 37 Ingenieursbureaus ,2 5,5 4,7 38 Reclamebureaus ,0 7,5 3,5 39 Automatiseringsdiensten ,2 7,0 8,2 40 Onderzoek/ontwikkeling ,4 6,1 6,3 41 Verhuurbedrijven ,4 5,0 3,4 42 Milieubedrijven ,3 5,9 1,4 43 Schoonmaakbedrijven ,1 9,4 4,7 44 Uitzendb./beveiliging ,8 11,7 4,1 45 Fotografie,beurzen,ov ,8 6,9 6,0 46 Onroerend goed ,5 4,2 6,3 47 Cultuur,recreatie ,2 6,3 5,9 48 Wasserij,stomerij ,9 6,2-1,3 49 Kapper,schoonh.verz.,ov ,9 6,6 7,3 50 Nutsbedrijven ,2 3,5 8,7 51 Overheid en onderwijs ,0 6,4 6,5 52 Gezondheid en welzijn ,7 5,4 12,4 53 Maatschappelijke org ,7 7,0-0,3 54 Zakelijk beheer ,0 2,7 3,2 55 Niet gecodeerd ,4 0,2 4,2 TOTALE BEDRIJFSLEVEN ,6 5,4 4,2

16 BLAD 16 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR PROVINCIE AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 12 PROVINCIES 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo GR GRONINGEN ,9 6,7 4,1 FR FRIESLAND ,0 4,9 5,1 DR DRENTHE ,5 6,2 5,3 OV OVERIJSSEL ,8 6,0 4,8 FL FLEVOLAND ,5 8,7 6,8 GL GELDERLAND ,1 5,7 4,4 UT UTRECHT ,0 5,8 5,2 NH NOORD-HOLLAND ,8 6,5 4,3 ZH ZUID-HOLLAND ,9 6,6 4,3 ZL ZEELAND ,2 5,5 4,8 NB NOORD-BRABANT ,2 6,1 4,1 LB LIMBURG ,9 6,1 3,8 TOTAAL ,7 6,2 4,5 Zakelijk beheer ,0 2,7 3,2 Geen gegeven ,0 0,0 0,0 TOTAAL NEDERLAND ,6 5,4 4,2

17 BLAD 17 BEDRIJVENDYNAMIEK IN NEDERLAND - MUTATIES NAAR COROPDISTRICT AANTALLEN PERCENTAGES stand overige per oprich- ophef- groei ophef- groei 40 COROPDISTRICTEN 1 jan. starters tingen nieuw fingen saldo nieuw fingen saldo 01 OOST GRONINGEN ,0 7,6 3,4 02 DELFZIJL E.O ,4 6,5 2,8 03 OVERIG GRONINGEN ,0 6,4 4,6 04 NOORD FRIESLAND ,3 5,3 5,0 05 ZUIDWEST FRIESLAND ,2 4,4 4,9 06 ZUIDOOST FRIESLAND ,9 4,5 5,4 07 NOORD DRENTHE ,6 6,1 5,5 08 ZUIDOOST DRENTHE ,8 6,6 5,2 09 ZUIDWEST DRENTHE ,9 5,9 5,0 10 NOORD OVERIJSSEL ,8 5,6 4,3 11 ZUIDWEST OVERIJSSEL ,7 6,4 5,3 12 TWENTE ,1 6,2 4,9 13 VELUWE ,1 5,3 4,8 14 ACHTERHOEK ,4 5,4 4,0 15 ARNHEM/NIJMEGEN ,8 6,8 4,1 16 ZUIDWEST GELDERLAND ,5 4,9 4,6 17 UTRECHT ,0 5,8 5,2 18 KOP NOORD-HOLLAND ,1 5,2 3,9 19 ALKMAAR E.O ,0 6,3 4,7 20 IJMOND ,0 6,3 4,6 21 AGGL. HAARLEM ,6 6,1 4,4 22 ZAANSTREEK ,3 6,8 3,5 23 GROOT-AMSTERDAM ,4 6,9 4,5 24 GOOI EN VECHTSTREEK ,9 6,2 3,7 25 LEIDEN/BOLLENSTREEK ,6 5,5 4,0 26 AGGL. DEN HAAG ,0 7,4 4,7 27 DELFT EN WESTLAND ,3 5,3 4,0 28 OOST ZUID-HOLLAND ,0 5,3 3,8 29 GROOT RIJNMOND ,5 7,2 4,4 30 Z.O. ZUID-HOLLAND ,7 6,3 4,4 31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN ,5 5,7 3,8 32 OVERIG ZEELAND ,5 5,4 5,1 33 WEST NOORD-BRABANT ,2 6,4 3,8 34 MIDDEN NOORD-BRABAN ,3 6,0 4,3 35 N.O. NOORD-BRABANT ,9 5,8 4,1 36 Z.O. NOORD-BRABANT ,4 6,0 4,4 37 NOORD LIMBURG ,5 6,5 4,0 38 MIDDEN LIMBURG ,1 5,6 3,5 39 ZUID LIMBURG ,0 6,1 3,8 40 FLEVOLAND ,5 8,7 6,8 TOTAAL ,7 6,2 4,5 Zakelijk beheer ,0 2,7 3,2 Geen gegeven ,0 0,0 0,0 TOTAAL NEDERLAND ,6 5,4 4,2

18 BLAD 18 AANTAL VESTIGINGEN NAAR 9 SBI-SECTIES PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 9 SBI-SECTIES bekend géén één meer TOTAAL - 1 Landbouw/visserij (A-B) Industrie (C-E) Bouwnijverheid (F) Handel/reparatie (G) Horeca (H) Vervoer/communicatie (I) Financiele instellingen (J) Zakelijke diensten (K) Overig (L-Q) geen codering TT TOTALE BEDRIJFSLEVEN

19 BLAD 19 AANTAL VESTIGINGEN NAAR 56 SBI-AFDELINGEN PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 56 SBI-AFDELINGEN bekend géén één meer TOTAAL 01 Landbouw en jacht Bosbouw Visserij incl. kweken Turfwinning Aardolie-/aardgaswinning Zand-/grind-/klei-/zoutw Voedingsmiddelen/dranken Verwerking van tabak Vervaardiging van textiel Prod. kleding/bontverven Prod. leer en lederwaren Houtindustrie Papierindustrie Uitgeverijen/drukkerijen Aardolie-/steenkoolind Prod. chemische produkten Prod. rubber/kunststof Bouwmateriaal/glas Basismetaalindustrie Metaalproduktenindustrie Prod. machines/apparatuur Kantoormach./computers Ov. elektr. mach./benodh Telecommunicatie-app Med.app./optische instr Auto's/aanhangwagens e.d Prod. transportmiddelen Prod. meubels/ov. goed Voorbereiding recycling Elektriciteits-/gasbedr Winning/distributie water Bouwnijverheid Auto's/motoren/benz.stat Groot- en tussenhandel DH/rep. v. particulieren Logies/maaltijden Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Diensten voor het vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen Verzekeringsw./pens.fonds Act. v. financiële inst Makelaardij Verhuurbedrijven Automatiseringsdiensten Speur-/ontwikkelingswerk Ov. zakelijke diensten Overheid/soc. verzekering Onderwijs Gezondheid en welzijn Milieudienstverlening Maatschappelijke org Cultuur/sport/recreatie Overige dienstverlening geen codering TT TOTALE BEDRIJFSLEVEN

20 BLAD 20 AANTAL VESTIGINGEN NAAR 14 KVK-SECTOREN PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 14 KVK-SECTOREN bekend géén één meer TOTAAL 01 Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten XX SUBTOTAAL Zakelijk beheer Overig TT TOTALE BEDRIJFSLEVEN

21 BLAD 21 AANTAL VESTIGINGEN NAAR 55 KVK-BRANCHEGROEPEN PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 55 KVK-GROEPEN bekend géén één meer TOTAAL 01 Landbouw en visserij Delfstoffenwinning Voedingsmiddelen Textiel,lederwaren Houtindustrie Bouwmaterialen en glas Papierindustrie Uitgeverij,drukkerij Chemie en kunststof Basismetaal Metaalproducten Machines Elektr.- en opt. app Transportmiddelen Overige industrie Burg.-/utiliteitsbouw Infrastructuur Bouw-installatie Bouwspecialismen Groothandel Detailhandel food Detailhandel non-food Reparatie,postorders Detailhandel auto Markt- en straathandel Hotels,pensions Kampeer-/vak.verblijven Restaurants,cafetaria Cafe's Wegtransport Overig vervoer Post en communicatie Diensten tbv vervoer Banken,verzekeringen Rechtsk-/adm.diensten Economische diensten Ingenieursbureaus Reclamebureaus Automatiseringsdiensten Onderzoek/ontwikkeling Verhuurbedrijven Milieubedrijven Schoonmaakbedrijven Uitzendb./beveiliging Fotografie,beurzen,ov Onroerend goed Cultuur,recreatie Wasserij,stomerij Kapper,schoonh.verz.,ov Nutsbedrijven Overheid en onderwijs Gezondheid en welzijn Maatschappelijke org Zakelijk beheer Niet gecodeerd TT TOTALE BEDRIJFSLEVEN

22 BLAD 22 AANTAL VESTIGINGEN NAAR PROVINCIE PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 12 PROVINCIES bekend géén één meer TOTAAL GR GRONINGEN FR FRIESLAND DR DRENTHE OV OVERIJSSEL FL FLEVOLAND GL GELDERLAND UT UTRECHT NH NOORD-HOLLAND ZH ZUID-HOLLAND ZL ZEELAND NB NOORD-BRABANT LB LIMBURG XX TOTAAL YY Zakelijk beheer ZZ Geen gegeven NL TOTAAL NEDERLAND

23 BLAD 23 AANTAL VESTIGINGEN NAAR COROPDISTRICT PER 1 JANUARI GROOTTEKLASSE WERKZAME PERSONEN niet 100 en 40 COROPDISTRICTEN bekend géén één meer TOTAAL 01 OOST GRONINGEN DELFZIJL E.O OVERIG GRONINGEN NOORD FRIESLAND ZUIDWEST FRIESLAND ZUIDOOST FRIESLAND NOORD DRENTHE ZUIDOOST DRENTHE ZUIDWEST DRENTHE NOORD OVERIJSSEL ZUIDWEST OVERIJSSEL TWENTE VELUWE ACHTERHOEK ARNHEM/NIJMEGEN ZUIDWEST GELDERLAND UTRECHT KOP NOORD-HOLLAND ALKMAAR E.O IJMOND AGGL. HAARLEM ZAANSTREEK GROOT-AMSTERDAM GOOI EN VECHTSTREEK LEIDEN/BOLLENSTREEK AGGL. DEN HAAG DELFT EN WESTLAND OOST ZUID-HOLLAND GROOT RIJNMOND Z.O. ZUID-HOLLAND ZEEUWSCH-VLAANDEREN OVERIG ZEELAND WEST NOORD-BRABANT MIDDEN NOORD-BRABAN N.O. NOORD-BRABANT Z.O. NOORD-BRABANT NOORD LIMBURG MIDDEN LIMBURG ZUID LIMBURG FLEVOLAND XX TOTAAL YY Zakelijk beheer ZZ Geen gegeven NL TOTAAL NEDERLAND

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard M200718 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten Er lijkt veel te winnen met een betere match tussen potentiële kopers en

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Pagina 1 van 21 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker regiostimulering

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1777 Datum Augustus 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht?

Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? M200509 Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? Wim Verhoeven Petra Gibcus Pauline de Jong - 't Hart Zoetermeer, 8 december 2005 Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? Bedrijvendynamiek

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel M200515 Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel Exportthermometer drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, januari 2006 Exportprestaties en exportpotentieel van de industrie, de

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Studie naar alternatieven voor. Handelsregister data. Sjaak Vollebregt

Studie naar alternatieven voor. Handelsregister data. Sjaak Vollebregt Studie naar alternatieven voor Handelsregister data Sjaak Vollebregt Zoetermeer, november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Programma MKB en Ondernemerschap. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Het midden- en kleinbedrijf naar regio

Het midden- en kleinbedrijf naar regio Het midden- en kleinbedrijf naar regio 11 0 Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 30 juni Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Samenvatting. Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland

Samenvatting. Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland 1 Samenvatting Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind uit op 1.777.183. Dat is 385.212 ondernemingen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief 2006

MKB in regionaal perspectief 2006 MKB in regionaal perspectief 2006 Zoetermeer, juli 2006 ISBN: 90-371-0971-3 Bestelnummer: A200606 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Thema: (Duurzame) Arbeidsmarkt Regio Amersfoort De Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,

Nadere informatie

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang Otto Raspe en Martijn van den Berge Samenvatting Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de herijking van zijn economische stimuleringsprogramma

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 2007

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 2007 FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 27 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 27 Inhoud Inleiding 4 Gebruik van de WBSO 6 Evaluatie

Nadere informatie