Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013"

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Verzonden aan de raad d.d

2 - 2 -

3 Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e kwartaalrapportage In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt u geïnformeerd over financiële knelpunten, tussentijdse besluiten en onvermijdelijke zaken. Dit betreft zaken waar u als raad geen keuzemogelijkheid heeft. Conform de opstelling van de kwartaalrapportages in 2012 presenteren wij de onderwerpen met een rapportagegrens van per kostenplaats of per product voor afzonderlijk de baten en lasten. Per programma presenteren wij de mutaties, incl. het meerjarig financieel eff ect. In de toelichting van de financiële mutatie is indien van toepassing de reserve aangegeven waarvan u eerder heeft besloten om de kosten van het onderwerp te dekken. In de financiële positie is een nieuw (meerjarig) Saldo begroting na mutaties be paald, bestaande uit het saldo van de Kadernota en de mutaties van deze kwartaalrapportage. In de toelichting op de financiële positie beschrijven wij het (meerjarig) financieel effect van de mutaties van de 2 e Kwartaalrapportage De mutaties voor het begrotingsjaar 2013 nemen wij op in de begrotingswijziging van de Eindejaarsrapportage 2013 en de meerjarige mutaties in de Programmabegroting In de toelichting op de financiële positie hebben wij verder de mutatie van de Algemene uitkering 2013 uitgebreid toegelicht. Onder de titel Themablad bijstand beschrijven wij de ontwikkeling van de tekorten op de uitvoering van de Wet werk en bijstand(wwb) dat geresulteerd heeft in een aantal mutaties op het Programma Sociale voorzieningen. Daar naast melden wij een aantal nieuwe ontwikkelingen van de bouwgrondexploitatie. Voor de aansluiting met de saldi van de programma s hebben wij de budgettair neutrale mutaties en de kapitaallasten per programma in één regel onder de mutaties aangegeven. In de toelichting op de financiële positie hebben wij beide gespecificeerd

4 Financiële positie Financiële positie Saldo Kadernota Mutaties 2 e kwartaal Saldo begroting na mutaties Algemeen Het positieve beeld in de Kadernota gaat teniet door een aantal flinke financiële tegenvallers in deze 2 e Kwartaalrapportage In 2013 wordt hierdoor het saldo begroting na mutaties met 1,1 miljoen euro negatief beïnvloed. Als gevolg hiervan ontstaat een tekort van ruim een miljoen euro. Om dit tekort in 2013 te dekken wordt voor dit bedrag een beroep gedaan op de Algemene reserve. Rekening houdend met deze verlaging van de Algemene rese rve betekent dit uitgaande van de cijfers voor de berekening van het weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2013 een verlaging van de ratio van ruim voldoende (1,47) naar voldoende (1,33). Een neergaande ontwikkeling die wij in de Programmabegroting 2014 weer zullen actualiseren en meenemen in de bepaling van het toekomstige financiële beleid. De nadelige effecten van de voortdurende financiële en economische crisis in Nederland hebben nog steeds een grote invloed op de financiële positie van onze gemeente. Wij ontvangen minder inkomsten van het Rijk door kortingen op de Algemene uitkering. In het sociale domein doen de burgers van Langedijk een groter beroep op bijstandsuitkeringen en de problemen op de woning(bouw)markt leiden tot minder inkomsten van bouwleges. In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste mutaties per programma voor het begrotingsjaar 2013 opgesomd die deze nadelig effecten in deze kwartaalrapportage. veroorzaken. Programma Mutatie Bedrag x miljoen Ruimtelijke ordening Minder inkomsten bouwleges 0,4 Maatschappelijke ondersteuning Afname uren Hulp bij Huishouden -0,3 Verlaging ontvangsten eigen bijdrage WMO 0,1 Kapitaallasten 0,1 Sociale voorzieningen Inhuur consulenten WWB 0,1 Toename lasten bijzondere bijstand 0,1 Toename WWB bestand ,4 Verhoging budget BUIG ,3 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering ,4 Overige wijzigingen 0,1 Totaal 1,1-4 -

5 Met uitzondering van 2017 ontstaan door deze kwartaalrapportage vanaf 2014 nadelige saldi van 0,1 tot 0,2 miljoen euro per begrotingsjaar. Door een stijging van de werkgeverslasten niet zijnde hogere salarissen nemen de nadelige saldi met ongeveer 0,1 miljoen euro nog toe. Voor de opvang van deze tekorten zullen wij in de Programmabegroting 2014 nieuwe voorstellen doen. Voorstellen die ofwel een verhoging van de lokale lasten betekenen, dan wel moeten leiden to t extra bezuinigingen. Het kabinet Rutte II stelt in de lopende maand augustus de nieuwe Rijksbegroting op en heeft hierop vooruitlopend al nieuwe bezuinigingen van 6 miljard aangekondigd. De definitieve omvang en welke beleidsvelden hierdoor worden getroffen zijn nog niet bekend. Hierover komt naar verwachting meer duidelijkheid in de septembercirculaire 2013 en de meicirculaire In hoeverre de financiële positie van Langedijk hierdoor nog meer nadelig wordt geraakt zal dan blijken. De harde noodzaak tot invulling van de voorgestelde maatregelen van de Takendiscussie in de Kadernota blijft in ieder geval bestaan en is met deze kwartaalrapportage zelfs nog versterkt

6 Algemene uitkering Op 31 mei jongstleden is de meicirculaire 2013 verschenen. Met deze circulaire wordt vooral nader invulling gegeven aan voornemens die eerder al in december 2012 waren aangekondigd. Zo worden nu de aangekondigde kortingen wegens BTW compensatiefonds, onderwijshuisvesting en lagere apparaatskosten in verband met de opschaling van gemeenten daadwerkelijk verminderd op het Gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het regeerakkoord Rutte II verwerkt via de normeringsmethodiek ofwel samen de trap op en samen de trap af alsmede de in de decembercirculaire afgegeven winstwaarschuwing voor het accres Deze effecten hebben wij in eerdere rapportages moeten schatten. Veiligheidshalve hadden wij daarbij de nominale compensatie nog niet opgenomen. Hierdoor valt het resultaat ten opzichte van de KR -1, met uitzondering van het jaar 2013, mee. Aangezien het er steeds meer naar uit ziet dat het Rijk in augustus extra bezuinigingen gaat aankondigen, adviseren wij de meevallers toe te voegen aan de stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei. In onderstaand overzicht treft u de effecten aan van de meicirculaire 2013 ten opzichte van de decembercirculaire 2012 fictief, waarbij een positief bedrag een voordeel betreft en een negatief bedrag een nadelig effect. Bedragen x Decembercirculaire 2012 fictief Meicirculaire Verschil Bij JR 2012 opgenomen ivm onderuitputting 122 Mutatie algemene uitkering Taakmutaties (reserveren voor betreffende taak) Saldo Toevoeging stelpost bezuiniging/ voorzichtigheidsmarge economische groei Effect algemene uitkering KR De stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei laat dan het volgende verloop zien: Bedragen x Stand KR Toevoeging nav meicirculaire Stand KR Zoals gezegd lijkt een nieuwe bezuinigingsronde door het Rijk onontkoombaar. Er doen verschillende bedragen de ronde variërend van 4 miljard tot 8 miljard om het begrotingstekort terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Deze bezuinigingen zullen opnieuw hun effect hebben op de hoogte van het Gemeentefonds. Hoe groot dit effect wordt, is afhankelijk van in welke mate de bezuinigingen binnen de Netto Gecorrigeerde Rijks uitgaven zullen vallen. Dat is koffiedik kijken. Het effect van het eerder aangekondigde en afgeblaze n Oranje-akkoord van 4 miljard was al grofweg doorgerekend. Voor twee andere scenario s met ombuigingen van respectievelijk 6 miljard en 8 miljard hebben we ook een grove berekening gemaakt. Dit geeft het volgende beeld aan extra kortingen op de algemene uitkering voor de gemeente Langedijk: - 6 -

7 Bedragen x Scenario 1: bezuinigingen 4 miljard Scenario 2: bezuinigingen 6 miljard Scenario 3: bezuinigingen 8 miljard Het kabinet gaat op dit moment uit van bezuinigingen van 6 miljard. Scenario 2 is dus het meest waarschijnlijk. Om dit scenario op te kunnen vangen, adviseren wij de positieve saldi vanuit de meicirculaire aan de stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei toe te voegen. Het verschil tussen de decembercirculaire 2012 fictief en de nu uitgekomen meicirculaire is als volgt opgebouwd: Bedragen x Accresontwikkeling Onderuitputting Structurele korting in stand blijven BCF Nominale compensatie Lagere apparaatskosten Ontwikkeling uitkeringsbasis Korting onderwijshuisvesting Taakmutaties Overige kleine mutaties Geschatte effecten regeerakkoord Rutte II KR Accresontwikkeling Bij de accresontwikkeling gaan we samen met de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven samen de trap op en af. Naarmate de NGRU toenemen, stijgt het accres en naarmate de NGRU afnemen, daalt het accres. In de stand van de accressen in de meicirculaire zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. Wat opvalt, is het hoge accres in Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal pie ken in infrastructurele projecten. Onderuitputting 2012 In december was een winstwaarschuwing gegeven voor het uitkeringsjaar 2012 omdat sprake was van onderuitputting van budgetten bij het Rijk. Een bedrag werd niet genoemd, maar op basis van cijfers van het ministerie van Financiën werd rekening gehouden met een verlaging van het Gemeentefonds van 106 miljoen. Wij hebben daarom bij de Jaarstukken 2012 een extra last van opgenomen. In deze circulaire wordt nu de definitieve afrekening 2012 op gemaakt van de normeringsmethodiek. Deze blijkt nu 192 miljoen lager te zijn dan volgens de septembercirculaire, fors lager dan de 106 miljoen uit eerdere berichtgeving. In voorgaande jaren werd onderuitputting via de maartcirculaire nog in het betreff ende boekjaar verwerkt. Nu de maartcirculaire afgeschaft is, vindt de melding pas bij de meicirculaire plaats, na sluiting van de - 7 -

8 overheidsboeken. Hierdoor vindt verwerking in boekjaar 2013 plaats. Het jaar 2013 wordt nu dubbel belast voor zowel het incidentele effect over 2012 als het structurele effect over Structurele korting in stand blijven BCF In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is afgesproken dat het BTW compensatiefonds niet wordt afgeschaft, zoals dat was opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Echter, de bij het afschaffen van het BCF opgenomen bezuinigingen, blijven wel in stand. Om de ontwikkeling van het BCF voor het Rijk beheersbaar te maken, komt er een plafond op het BCF dat gekoppeld wordt aan de normeringssystematiek voor het gemeente- en provinciefonds. Het plafond is op basis van de raming van het BCF voor 2014 vastgesteld op 3,1 miljard. Vanaf 2015 groeit het plafond van het BCF met het accres. Als het plafond overschreden wordt, dan wordt er uitgenomen uit het gemeente- en provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeente- en provinciefonds. Nominale compensatie In de meicirculaire 2013 verspringt het basisjaar en wordt in 2014 de nominale ontwikkeling, oftewel inflatie, meegenomen. Niet alleen de factor van 2014 wordt verhoogd, maar als gevolg van de structurele doorwerking alle jaren daarna ook. Lagere apparaatskosten In het regeerakkoord is opgenomen dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald. De verwachting van het kabinet is dat de gemeenten dan in staat zijn de nieuwe taken in het sociale domein in zelfstandigheid uit te voeren. Bij grotere gemeenten passen lagere apparaatskosten. De korting op het Gemeentefonds is jaarlijks 60 miljoen oplopend vanaf Ontwikkeling uitkeringsbasis Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Doordat de omvang van het Gemeentefonds niet wijzigt door een stijging van de landelijke aantallen, laat men de uitkeringsfactor dalen. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door de maatstaven evenredig te laten stijgen met deze aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, voor plattelandsgemeenten is dit moeilijker. Bij de gemeente Langedijk valt dit onderdeel negatief uit, voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal inwoners onder de 20 jaar en daaruit volgend een afname van het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs. Daarnaast dalen de WOZ -waarden in Langedijk minder dan het landelijk gemiddelde. Geplande nieuwbouw laat de WOZ -waarden zelfs toenemen. Wellicht ten overvloede: de totale gemeentelijke WOZ-waarde verlaagt de hoogte van de algemene uitkering. Korting onderwijshuisvesting Deze korting is al in de vierde kwartaalrapportage 2012 toegelicht. Gezien de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2015 zijn de exacte gevolgen voor het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. De verwachting is dat uiterlijk in de meicirculaire 2014 hierover duidelijkheid kan worden geboden. Het gaat hier dus om voorlopige bedragen

9 Taakmutaties Impuls brede scholen combinatiefuncties De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties inclusief buurtsportcoaches. Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches. Hiervoor ontvangen wij met ingang van 2013 structureel Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Hiervoor is ons in en in beschikbaar gesteld. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de W MO De Gemeente Langedijk ontvangt in 2014 een bedrag van bijna via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om de gemeente te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per Overige kleine mutaties Het betreft hier meerdere kleine mutaties en afrondingsverschillen. Geschatte effecten regeerakkoord Rutte II KR-1 Wij corrigeren hier voor de eerder geschatte effecten van het regeerakkoord Rutte II die in deze meicirculaire financieel vertaald zijn

10 Themablad bijstand Tekorten op de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Zij krijgen voor het verstrekken van uitkeringen een budget van het Rijk: het inkomensdeel. Op dat budget lopen ze een financieel risico. Eventuele tekorten op het budget zijn, behoudens bijzondere omstandigheden, voor rekening van de gemeenten. Om re-integratie te realiseren en daarmee tevens de hoogte van de uitgaven ten laste van het inkomensdeel te beïnvloeden ontvangen de gemeenten een apart budget van het Rijk, het participatiebudget. Gemeenten hebben een primaire verplichting om alles te doen wat nodig is om met de beschikbare budgetten voor Inkomen en Werk toe te kunnen. Sinds 2010 is in gemeente Langedijk sprake van oplopende tekorten op het inkomensdeel. In 2011 bedroeg het tekort ruim 35%. Om dit terug te dringen zijn in 2012 extra maatregelen getroffen gericht op instroombeperking en uitstroombevordering. De uitgaven voor re -integratie bedroegen dat jaar 285% van het door het rijk vastgestelde jaarbudget. Ondanks deze inspanningen is het tekort op het inkomensdeel WWB in 2012 uitgekomen op ; een overschrijding van ruim 16%. De komende jaren bieden vooralsnog geen ander perspectief. We hebben goede verwachtingen van het ingezette traject re-integratie door Agros. Maar de grote stroom aanvragen WWB en de aanvraag van de incidentele aanvullende uitkering vragen een planmatige aanpak. Tegelijkertijd wordt de omvang van het participatiebudget door het Rijk teruggebracht van in 2011 naar in 2012 en totaal aantal klanten totaal klanten SZ jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 Aanvullende uitkeringen Wanneer het tekort op het inkomensdeel meer dan 10% van het budget bedraagt en incidenteel is, kan de gemeente een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) aanvragen. De gemeente kan op basis van de IAU een aanvullende uitkering krijgen over één jaar (achteraf). Na jaren van overschotten hadden we in 2010 voor het eerst een tekort op het inkomensdeel. In 2011 was dat tekort verder opgelopen en is hiervoor in 2012 een IAU aanvraag ingediend. Eind 2012 is een bedrag van toegekend

11 In 2013 is het tekort teruggedrongen, maar toch boven de 10% uit gekomen. Voor het tekort is in 2013 een aanvraag IAU ad ingediend. Budget inkomensdeel 2013 Op 28 juni zijn de nadere voorlopige budgetten inkomensdee l 2013 bekend gemaakt. Voor de gemeente Langedijk is het voorlopige budget vastgesteld op , een verhoging van ruim t.o.v. de eerste budgetbrief De verhoging is het gevolg van de stijgende lasten van de gemiddelde uitkering. Voor de prognose van de uitkeringslasten en het beroep op de IAU is gebruik gemaakt van een aantal scenario s waarbij de stijging van het aantal klanten en gemiddeld e uitkering het uitgangspunt is: Scenario 1 geen groei in 2013 stijging gemiddelde uitkering 0,0% Scenario 2 groei WWB 10% januari-december stijging gemiddelde uitkering 5,0% Scenario 3 groei WWB 13% januari-december stijging gemiddelde uitkering 2,5% Scenario 4 groei WWB 13% januari-december stijging gemiddelde uitkering 5,0% scenario Bedragen x Prognose gemiddeld aantal klanten Prognose uitkeringslasten Budget Rijk Eigen risico 10% rijksbudget Aanvraag IAU Uitgangspunt bij de eerste kwartaalrapportage was geen groei van het klantenbestand vanaf het 2 e kwartaal e kwartaalrapportage 2013 Prognose gemiddeld aantal klanten 231 Prognose uitkeringslasten Budget Rijk Eigen risico 10% rijksbudget 256 Aanvraag IAU 163 De re-integratie-inspanningen zouden er dan voor moeten zorgen dat de uitstroom gelijk is aan de instroom. In de loop van het 2 e kwartaal is duidelijk geworden, dat de economische crisis aanhoudt en het klantenbestand ondanks de ingezette re-integratie inspanningen oploopt. Bij het opstellen van de 2 e kwartaalrapportage gaan we uit van scenario 3. We verwachten dat het gemiddeld aantal klanten zal toenemen met 13% (252 klanten gemiddeld in 2013) en door de Wet Uniformering loonbegrip zullen de uitkeringslasten toenemen met 2,5%. Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage betekent dit per saldo een verslechtering van het exploita tieresultaat van

12 Ondanks de verhoging van het toegekende voorlopige budget kan de gemeente voor 2013 in aanmerking komen voor een aanvraag IAU van Voor gemeenten met meer dan inwoners die een IAU-verzoek over 2013 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Wanneer een gemeente met meer dan inwoners aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU - verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Om het risico op het niet toekennen van de aanvraag IAU zo klein mogelijk te houden is het noodzakelijk dat de gemeente kan aantonen dat ze snel en adequaat heeft gehandeld ten aanzien van de toename van het aantal klanten. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de rechtmatigheid op orde is. Het handhaven van de rechtmatigheid is in Langedijk niet beschreven in een plan waardoor de wettelijke termijnen gelden. Dit houdt in dat 1 maal per 18 maanden een rechtmatigheidsonderzoek moet worden gedaan. We zijn nu op het punt beland dat sommige rechtmatigheidsonderzoeken geen uitstel meer dulden. Als wij dit langer uitstellen lopen wij het risico de uitkering niet te ontvangen. De caseload van de casemanagers is door de stijgende omvang van de WWB dusdanig hoog, dat het onvermijdelijk is om tijdelijk extra personeel in te zetten om te voldoen aan alle in de IAU opgenomen rechtmatigheidseisen. Het budget inhuur tijdelijk personeel zal daarmee voor 2013 met worden overschreden. Gedurende 2013 zal worden onderzocht in hoeverre deze extra capaciteit in de toekomst vanuit de eigen organisatie kan worden ingevuld

13 Ontwikkelingen bouwgrondexploitatie In de afgelopen 2 kwartalen is gezocht naar mogelijke optimalisaties met betrekking tot de bij de Jaarstukken 2012 vastgestelde grondexploitaties per 1 januari Een aantal van deze optimalisaties is reeds gemeld in de Kadernota Dit betreft onder andere de verlaging van de aan de grondexploitaties toe te rekenen rente. Vanaf 2014 wordt 2 % rente toegerekend in plaats van 3,7%. In het derde kwartaal van 2013 worden alle grondexploitaties derhalve tussentijds geactualiseerd en worden de effecten van deze optimalisaties, evenals eventuele overige wijzigingen, verwerkt. In het onderstaande wordt, voor zover aan de orde, kort ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende grondexploitaties. Westerdel Ten opzichte van het huidige grondexploitatieresultaat is een aantal voordelen te melden. Dit betreft onder andere een toegekende subsidie, optimalisatie van het inrichtingsplan en aanbestedingsvoordelen. De exacte voordelen worden verwerkt bij de tussentijdse actualisatie van de grondexploitatie. In Westerdel hebben inmiddels de eerste grondverkopen in fase 1 plaatsgevonden. Daarmee is in 2013 tot nu toe een grondopbrengst gerealiseerd van circa 4,5 miljoen. Tevens is gestart met de bouw. De resterende koopwoningen in fase 1 staan nog in verkoop. De voorbereiding van de verkoop van de vrije kavels in fase 1 is in volle gang. Voor de vrije kavels wordt tevens gekeken in hoeverre het bieden van de mogelijkheid tot erfpacht kan resulteren in snellere afname. Breekland Voor de bedrijfskavels op Breekland wordt de mogelijkheid geboden deze in erfpacht af te nemen. Met één partij is momenteel overeenstemming over het in erfpacht afnemen van een kavel van circa m², met de intentie tot aankoop van de kavel eind De definitieve overeenkomst dient nog te worden getekend. Verder vinden met enkele partijen nog gesprekken plaats. Oxhoofdpad De kavels aan het Oxhoofdpad zijn begin 2013 opnieuw in verkoop gegaan voor marktconform aangepaste prijzen. Inmiddels zijn 6 van de 9 kavels verkocht, waarvan 3 definitief en 3 onder voorbehoud. Voorburggracht Voor de locatie aan de Voorburggracht is onderhandeld over de grondverkoop ten behoeve van de ontwikkeling van een supermarkt met woningen. Inmiddels is hierover mondeling overeenstemming bereikt, onder andere over de grondprijs. Indien de overeenkomst wordt getekend, is zekerheid over de grondafname. De overeengekomen grondprijs is lager dan in de vastgestelde grondexploitatie is opgenomen. Daar staat tegenover dat de gemeente de grond niet bouw- en woonrijp hoeft te maken. Het resultaat op de grondexploitatie blijft ruimschoots positief. Een en ander wordt verwerkt bij de tussentijdse actualisatie van de grondexploitatie

14 Actualisatie kapitaallasten Met de vaststelling van de Jaarstukken 2012 is de waardering van de gebouwen voor Onderwijshuisvesting en het gemeentehuis bijgesteld naar 40 ja ar. In overeenstemming hiermee worden ook de looptijden van de overige gemeentelijke gebouwen (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, De Binding) bijgesteld naar deze termijn. De bijstelling van de afschrijvingstermijnen van de gebouwen voor Onderwijshuisves ting (schoolgebouwen en gymnastieklokalen) en het gemeentehuis leidt tot aanpassing van de kapitaallasten voor de jaarschijven vanaf De kapitaallasten van schoolgebouwen worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De voordelige resultaten onts taan door een langere looptijd van het gemeentehuis (van 30 naar 40 jaar). De nadelen van het onderwijs (behalve de gymnastieklokalen) en de voordelen van het gemeentehuis worden verrekend met de reserves. Voor de overige gemeentelijke gebouwen (bijv. peuterspeelzalen) is er geen verrekening via reserves en leidt d e verkorting van de afschrijvingsduur tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2013 en deze komen ten laste van de algemene middelen. De mutaties per programma zijn: Onderwijshuisvesting Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Overige gemeentelijke gebouwen Cultuur Maatschappelijke ondersteuning Openbare ruimte Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Totaal Overige budgettair neutrale mutaties De effecten van de nieuwe kostenverdeelstaat en overige, programma overschrijdende, budgettair neutrale mutaties zijn in onderstaande tabel opgenomen: Apparaatskosten Besturen en burgers Cultuur 104 Maatschappelijke ondersteuning

15 Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves -144 Totaal

16 - 16 -

17 Programma Besturen en burgers Mutaties Afname aantal rijbewijzen Al in 2012 was een daling van het aantal rijbewijzen merkbaar. Volgens de gegevens van het RDW zal pas in 2016 weer een stijging in het aantal vervangingen zichtbaar zijn. (10 jaar na de invoering van het creditcardformaat) Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Onderwijs Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Cultuur Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Ruimtelijke ordening Mutaties Minder inkomsten bouwleges Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen bestaat vooral uit kleine aanvragen en projecten. Als gevolg van het huidige economische tij blijven grote bouwprojecten uit, daarom dienen de inkomsten op de bouwleges afgeraamd te worden. In de begroting 2014 zullen de meerjareneffecten van deze ontwikkelingen meegenomen worden. Er loopt een onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges waar we in 2014 over zullen rapporteren. Mutaties budgettair neutraal

18 Mutaties Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Milieu en volksgezondheid Mutaties Aanpassing budget gezondheidszorg Het AB van de GGD heeft in haar vergadering van 3 juli een besluit genomen over de jaarrekening 2012, de herziene begroting en de begroting De raad van Langedijk heeft over deze stukken op 25 juni jl. een besluit genomen. De financiële consequenties hiervan zijn nu opgenomen in beide begrotingsjaren. Voor 2013 betekent dit voor Gezondheidszorg extra benodigd budget van , structureel vanaf Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Maatschappelijke ondersteuning Mutaties Afname uren Hulp bij Huishouden Het omzetten van de indicaties in klassen naar uren en de gekantelde werkwijze leveren een besparing op van Verlaging ontvangsten eigen bijdrage WMO Door de afname van de kosten hulp bij het huishouden neemt de post eigen bijdrage af. Deze twee posten hebben een directe relatie. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal

19 Programma Sociale voorzieningen Mutaties Inhuur consulenten WWB De caseload van de casemanagers is door de stijgende omvang van de WWB dusdanig hoog, dat het onvermijdelijk is om tijdelijk extra personeel in te zetten om te voldoen aan alle in de IAU (incidentele aanvullende aanvraag) opgenomen rechtmatigheidseisen. Het budget inhuur tijdelijk personeel zal daarmee voor 2013 met worden overschreden. Gedurende 2013 zal worden onderzocht in hoeverre deze extra capaciteit in de toekomst vanuit de eigen organisatie kan worden ingevuld. Toename lasten bijzondere bijstand Het budget Bijzonder Bijstand laat voor 2013 een tekort zien van Aan dit tekort liggen een aantal oorzaken ten grondslag. Deze hebben te maken met de economische recessie, maar zijn deels ook financieel technisch van aard. De invoering van de Langedijkerpas, levert een voordeel op van De groei van het aantal bijstandsuitkering staat in direct verband met het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Dit levert een nadeel op van De economisch crisis zorgt voor een oplopend aantal onder bewind stellingen. De kosten daarvan worden door de gemeente betaald en komen ten laste van het budget Bijzondere Bijstand. Een stijging van De langdurigheidstoeslag ad is tot nu toe altijd ten onrechte ten laste gekomen van het budget van het inkomensdeel. Ten slotte is in de meerjarenbegroting voor bijzondere bijstand in 2013 een bezuiniging ingeboekt van Destijds is uitgegaan van een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Toename WWB bestand Uit de regionale monitor BUIG (gebundelde inkomensvoorzieningen) is voor de terugontvangsten uitkeringen een gemiddeld percentage gekomen van 3% van de uitkeringslasten. De verhoging van de lasten

20 Mutaties zorgt voor een mutatie op de terugontvangsten. Toename WWB bestand De stijging van het aantal klanten in de WWB en de verhoging van het gemiddelde uitkeringsbedrag zorgt voor een verhoging van de uitkeringslasten. In het themablad bijstand wordt hier nader op ingegaan. Verhoging budget BUIG Op 28 juni zijn op het gemeenteloket de nadere voorlopige budgetten BUIG 2013 bekend gemaakt Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Openbare ruimte Mutaties Ruiling grond In verband met ruiling van een stuk grond met de Koogerkerk krijgen we extra kosten in rekening voor o.a. belastingen en van het Kadaster. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Aanpassing jaarlijkse kosten i.v.m Investeringsplan De benodigde investeringen voor I&A zijn geactualiseerd en opgenomen in het MIP voor de periode Naast de opname van extra kapitaallasten die dat met zich meebrengt, dient de raming van de jaarlijkse exploitatiekosten die met de overige investeringen samenhangen aangepast te worden. Algemene uitkering Een nadere toelichting vindt u onder de financiële positie Algemene uitkering voorgaande dienstjaren Naar aanleiding van de meicirculaire 2013 verwachten wij over voorgaande dienstjaren

21 Mutaties terug te moeten betalen. Aanpassing van de uitkeringsfactor en de integratie-uitkering WMO zijn de belangrijkste oorzaken. Liquidatie Onderlinge Verzekeringen Overheid In verband met de liquidatie van OVO hebben wij als voormalig lid recht op een uitkering uit het eigen vermogen. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Mutaties reserves Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig)

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Raadsvoorstel Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Registratienr. 5780828 Steller/telnr. F.Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Openbaar Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie