Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013"

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Verzonden aan de raad d.d

2 - 2 -

3 Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e kwartaalrapportage In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt u geïnformeerd over financiële knelpunten, tussentijdse besluiten en onvermijdelijke zaken. Dit betreft zaken waar u als raad geen keuzemogelijkheid heeft. Conform de opstelling van de kwartaalrapportages in 2012 presenteren wij de onderwerpen met een rapportagegrens van per kostenplaats of per product voor afzonderlijk de baten en lasten. Per programma presenteren wij de mutaties, incl. het meerjarig financieel eff ect. In de toelichting van de financiële mutatie is indien van toepassing de reserve aangegeven waarvan u eerder heeft besloten om de kosten van het onderwerp te dekken. In de financiële positie is een nieuw (meerjarig) Saldo begroting na mutaties be paald, bestaande uit het saldo van de Kadernota en de mutaties van deze kwartaalrapportage. In de toelichting op de financiële positie beschrijven wij het (meerjarig) financieel effect van de mutaties van de 2 e Kwartaalrapportage De mutaties voor het begrotingsjaar 2013 nemen wij op in de begrotingswijziging van de Eindejaarsrapportage 2013 en de meerjarige mutaties in de Programmabegroting In de toelichting op de financiële positie hebben wij verder de mutatie van de Algemene uitkering 2013 uitgebreid toegelicht. Onder de titel Themablad bijstand beschrijven wij de ontwikkeling van de tekorten op de uitvoering van de Wet werk en bijstand(wwb) dat geresulteerd heeft in een aantal mutaties op het Programma Sociale voorzieningen. Daar naast melden wij een aantal nieuwe ontwikkelingen van de bouwgrondexploitatie. Voor de aansluiting met de saldi van de programma s hebben wij de budgettair neutrale mutaties en de kapitaallasten per programma in één regel onder de mutaties aangegeven. In de toelichting op de financiële positie hebben wij beide gespecificeerd

4 Financiële positie Financiële positie Saldo Kadernota Mutaties 2 e kwartaal Saldo begroting na mutaties Algemeen Het positieve beeld in de Kadernota gaat teniet door een aantal flinke financiële tegenvallers in deze 2 e Kwartaalrapportage In 2013 wordt hierdoor het saldo begroting na mutaties met 1,1 miljoen euro negatief beïnvloed. Als gevolg hiervan ontstaat een tekort van ruim een miljoen euro. Om dit tekort in 2013 te dekken wordt voor dit bedrag een beroep gedaan op de Algemene reserve. Rekening houdend met deze verlaging van de Algemene rese rve betekent dit uitgaande van de cijfers voor de berekening van het weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2013 een verlaging van de ratio van ruim voldoende (1,47) naar voldoende (1,33). Een neergaande ontwikkeling die wij in de Programmabegroting 2014 weer zullen actualiseren en meenemen in de bepaling van het toekomstige financiële beleid. De nadelige effecten van de voortdurende financiële en economische crisis in Nederland hebben nog steeds een grote invloed op de financiële positie van onze gemeente. Wij ontvangen minder inkomsten van het Rijk door kortingen op de Algemene uitkering. In het sociale domein doen de burgers van Langedijk een groter beroep op bijstandsuitkeringen en de problemen op de woning(bouw)markt leiden tot minder inkomsten van bouwleges. In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste mutaties per programma voor het begrotingsjaar 2013 opgesomd die deze nadelig effecten in deze kwartaalrapportage. veroorzaken. Programma Mutatie Bedrag x miljoen Ruimtelijke ordening Minder inkomsten bouwleges 0,4 Maatschappelijke ondersteuning Afname uren Hulp bij Huishouden -0,3 Verlaging ontvangsten eigen bijdrage WMO 0,1 Kapitaallasten 0,1 Sociale voorzieningen Inhuur consulenten WWB 0,1 Toename lasten bijzondere bijstand 0,1 Toename WWB bestand ,4 Verhoging budget BUIG ,3 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering ,4 Overige wijzigingen 0,1 Totaal 1,1-4 -

5 Met uitzondering van 2017 ontstaan door deze kwartaalrapportage vanaf 2014 nadelige saldi van 0,1 tot 0,2 miljoen euro per begrotingsjaar. Door een stijging van de werkgeverslasten niet zijnde hogere salarissen nemen de nadelige saldi met ongeveer 0,1 miljoen euro nog toe. Voor de opvang van deze tekorten zullen wij in de Programmabegroting 2014 nieuwe voorstellen doen. Voorstellen die ofwel een verhoging van de lokale lasten betekenen, dan wel moeten leiden to t extra bezuinigingen. Het kabinet Rutte II stelt in de lopende maand augustus de nieuwe Rijksbegroting op en heeft hierop vooruitlopend al nieuwe bezuinigingen van 6 miljard aangekondigd. De definitieve omvang en welke beleidsvelden hierdoor worden getroffen zijn nog niet bekend. Hierover komt naar verwachting meer duidelijkheid in de septembercirculaire 2013 en de meicirculaire In hoeverre de financiële positie van Langedijk hierdoor nog meer nadelig wordt geraakt zal dan blijken. De harde noodzaak tot invulling van de voorgestelde maatregelen van de Takendiscussie in de Kadernota blijft in ieder geval bestaan en is met deze kwartaalrapportage zelfs nog versterkt

6 Algemene uitkering Op 31 mei jongstleden is de meicirculaire 2013 verschenen. Met deze circulaire wordt vooral nader invulling gegeven aan voornemens die eerder al in december 2012 waren aangekondigd. Zo worden nu de aangekondigde kortingen wegens BTW compensatiefonds, onderwijshuisvesting en lagere apparaatskosten in verband met de opschaling van gemeenten daadwerkelijk verminderd op het Gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het regeerakkoord Rutte II verwerkt via de normeringsmethodiek ofwel samen de trap op en samen de trap af alsmede de in de decembercirculaire afgegeven winstwaarschuwing voor het accres Deze effecten hebben wij in eerdere rapportages moeten schatten. Veiligheidshalve hadden wij daarbij de nominale compensatie nog niet opgenomen. Hierdoor valt het resultaat ten opzichte van de KR -1, met uitzondering van het jaar 2013, mee. Aangezien het er steeds meer naar uit ziet dat het Rijk in augustus extra bezuinigingen gaat aankondigen, adviseren wij de meevallers toe te voegen aan de stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei. In onderstaand overzicht treft u de effecten aan van de meicirculaire 2013 ten opzichte van de decembercirculaire 2012 fictief, waarbij een positief bedrag een voordeel betreft en een negatief bedrag een nadelig effect. Bedragen x Decembercirculaire 2012 fictief Meicirculaire Verschil Bij JR 2012 opgenomen ivm onderuitputting 122 Mutatie algemene uitkering Taakmutaties (reserveren voor betreffende taak) Saldo Toevoeging stelpost bezuiniging/ voorzichtigheidsmarge economische groei Effect algemene uitkering KR De stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei laat dan het volgende verloop zien: Bedragen x Stand KR Toevoeging nav meicirculaire Stand KR Zoals gezegd lijkt een nieuwe bezuinigingsronde door het Rijk onontkoombaar. Er doen verschillende bedragen de ronde variërend van 4 miljard tot 8 miljard om het begrotingstekort terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Deze bezuinigingen zullen opnieuw hun effect hebben op de hoogte van het Gemeentefonds. Hoe groot dit effect wordt, is afhankelijk van in welke mate de bezuinigingen binnen de Netto Gecorrigeerde Rijks uitgaven zullen vallen. Dat is koffiedik kijken. Het effect van het eerder aangekondigde en afgeblaze n Oranje-akkoord van 4 miljard was al grofweg doorgerekend. Voor twee andere scenario s met ombuigingen van respectievelijk 6 miljard en 8 miljard hebben we ook een grove berekening gemaakt. Dit geeft het volgende beeld aan extra kortingen op de algemene uitkering voor de gemeente Langedijk: - 6 -

7 Bedragen x Scenario 1: bezuinigingen 4 miljard Scenario 2: bezuinigingen 6 miljard Scenario 3: bezuinigingen 8 miljard Het kabinet gaat op dit moment uit van bezuinigingen van 6 miljard. Scenario 2 is dus het meest waarschijnlijk. Om dit scenario op te kunnen vangen, adviseren wij de positieve saldi vanuit de meicirculaire aan de stelpost voorzichtigheidsmarge economische groei toe te voegen. Het verschil tussen de decembercirculaire 2012 fictief en de nu uitgekomen meicirculaire is als volgt opgebouwd: Bedragen x Accresontwikkeling Onderuitputting Structurele korting in stand blijven BCF Nominale compensatie Lagere apparaatskosten Ontwikkeling uitkeringsbasis Korting onderwijshuisvesting Taakmutaties Overige kleine mutaties Geschatte effecten regeerakkoord Rutte II KR Accresontwikkeling Bij de accresontwikkeling gaan we samen met de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven samen de trap op en af. Naarmate de NGRU toenemen, stijgt het accres en naarmate de NGRU afnemen, daalt het accres. In de stand van de accressen in de meicirculaire zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. Wat opvalt, is het hoge accres in Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal pie ken in infrastructurele projecten. Onderuitputting 2012 In december was een winstwaarschuwing gegeven voor het uitkeringsjaar 2012 omdat sprake was van onderuitputting van budgetten bij het Rijk. Een bedrag werd niet genoemd, maar op basis van cijfers van het ministerie van Financiën werd rekening gehouden met een verlaging van het Gemeentefonds van 106 miljoen. Wij hebben daarom bij de Jaarstukken 2012 een extra last van opgenomen. In deze circulaire wordt nu de definitieve afrekening 2012 op gemaakt van de normeringsmethodiek. Deze blijkt nu 192 miljoen lager te zijn dan volgens de septembercirculaire, fors lager dan de 106 miljoen uit eerdere berichtgeving. In voorgaande jaren werd onderuitputting via de maartcirculaire nog in het betreff ende boekjaar verwerkt. Nu de maartcirculaire afgeschaft is, vindt de melding pas bij de meicirculaire plaats, na sluiting van de - 7 -

8 overheidsboeken. Hierdoor vindt verwerking in boekjaar 2013 plaats. Het jaar 2013 wordt nu dubbel belast voor zowel het incidentele effect over 2012 als het structurele effect over Structurele korting in stand blijven BCF In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is afgesproken dat het BTW compensatiefonds niet wordt afgeschaft, zoals dat was opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Echter, de bij het afschaffen van het BCF opgenomen bezuinigingen, blijven wel in stand. Om de ontwikkeling van het BCF voor het Rijk beheersbaar te maken, komt er een plafond op het BCF dat gekoppeld wordt aan de normeringssystematiek voor het gemeente- en provinciefonds. Het plafond is op basis van de raming van het BCF voor 2014 vastgesteld op 3,1 miljard. Vanaf 2015 groeit het plafond van het BCF met het accres. Als het plafond overschreden wordt, dan wordt er uitgenomen uit het gemeente- en provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeente- en provinciefonds. Nominale compensatie In de meicirculaire 2013 verspringt het basisjaar en wordt in 2014 de nominale ontwikkeling, oftewel inflatie, meegenomen. Niet alleen de factor van 2014 wordt verhoogd, maar als gevolg van de structurele doorwerking alle jaren daarna ook. Lagere apparaatskosten In het regeerakkoord is opgenomen dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald. De verwachting van het kabinet is dat de gemeenten dan in staat zijn de nieuwe taken in het sociale domein in zelfstandigheid uit te voeren. Bij grotere gemeenten passen lagere apparaatskosten. De korting op het Gemeentefonds is jaarlijks 60 miljoen oplopend vanaf Ontwikkeling uitkeringsbasis Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Doordat de omvang van het Gemeentefonds niet wijzigt door een stijging van de landelijke aantallen, laat men de uitkeringsfactor dalen. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door de maatstaven evenredig te laten stijgen met deze aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, voor plattelandsgemeenten is dit moeilijker. Bij de gemeente Langedijk valt dit onderdeel negatief uit, voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal inwoners onder de 20 jaar en daaruit volgend een afname van het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs. Daarnaast dalen de WOZ -waarden in Langedijk minder dan het landelijk gemiddelde. Geplande nieuwbouw laat de WOZ -waarden zelfs toenemen. Wellicht ten overvloede: de totale gemeentelijke WOZ-waarde verlaagt de hoogte van de algemene uitkering. Korting onderwijshuisvesting Deze korting is al in de vierde kwartaalrapportage 2012 toegelicht. Gezien de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2015 zijn de exacte gevolgen voor het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. De verwachting is dat uiterlijk in de meicirculaire 2014 hierover duidelijkheid kan worden geboden. Het gaat hier dus om voorlopige bedragen

9 Taakmutaties Impuls brede scholen combinatiefuncties De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties inclusief buurtsportcoaches. Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches. Hiervoor ontvangen wij met ingang van 2013 structureel Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Hiervoor is ons in en in beschikbaar gesteld. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de W MO De Gemeente Langedijk ontvangt in 2014 een bedrag van bijna via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om de gemeente te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per Overige kleine mutaties Het betreft hier meerdere kleine mutaties en afrondingsverschillen. Geschatte effecten regeerakkoord Rutte II KR-1 Wij corrigeren hier voor de eerder geschatte effecten van het regeerakkoord Rutte II die in deze meicirculaire financieel vertaald zijn

10 Themablad bijstand Tekorten op de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Zij krijgen voor het verstrekken van uitkeringen een budget van het Rijk: het inkomensdeel. Op dat budget lopen ze een financieel risico. Eventuele tekorten op het budget zijn, behoudens bijzondere omstandigheden, voor rekening van de gemeenten. Om re-integratie te realiseren en daarmee tevens de hoogte van de uitgaven ten laste van het inkomensdeel te beïnvloeden ontvangen de gemeenten een apart budget van het Rijk, het participatiebudget. Gemeenten hebben een primaire verplichting om alles te doen wat nodig is om met de beschikbare budgetten voor Inkomen en Werk toe te kunnen. Sinds 2010 is in gemeente Langedijk sprake van oplopende tekorten op het inkomensdeel. In 2011 bedroeg het tekort ruim 35%. Om dit terug te dringen zijn in 2012 extra maatregelen getroffen gericht op instroombeperking en uitstroombevordering. De uitgaven voor re -integratie bedroegen dat jaar 285% van het door het rijk vastgestelde jaarbudget. Ondanks deze inspanningen is het tekort op het inkomensdeel WWB in 2012 uitgekomen op ; een overschrijding van ruim 16%. De komende jaren bieden vooralsnog geen ander perspectief. We hebben goede verwachtingen van het ingezette traject re-integratie door Agros. Maar de grote stroom aanvragen WWB en de aanvraag van de incidentele aanvullende uitkering vragen een planmatige aanpak. Tegelijkertijd wordt de omvang van het participatiebudget door het Rijk teruggebracht van in 2011 naar in 2012 en totaal aantal klanten totaal klanten SZ jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 Aanvullende uitkeringen Wanneer het tekort op het inkomensdeel meer dan 10% van het budget bedraagt en incidenteel is, kan de gemeente een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) aanvragen. De gemeente kan op basis van de IAU een aanvullende uitkering krijgen over één jaar (achteraf). Na jaren van overschotten hadden we in 2010 voor het eerst een tekort op het inkomensdeel. In 2011 was dat tekort verder opgelopen en is hiervoor in 2012 een IAU aanvraag ingediend. Eind 2012 is een bedrag van toegekend

11 In 2013 is het tekort teruggedrongen, maar toch boven de 10% uit gekomen. Voor het tekort is in 2013 een aanvraag IAU ad ingediend. Budget inkomensdeel 2013 Op 28 juni zijn de nadere voorlopige budgetten inkomensdee l 2013 bekend gemaakt. Voor de gemeente Langedijk is het voorlopige budget vastgesteld op , een verhoging van ruim t.o.v. de eerste budgetbrief De verhoging is het gevolg van de stijgende lasten van de gemiddelde uitkering. Voor de prognose van de uitkeringslasten en het beroep op de IAU is gebruik gemaakt van een aantal scenario s waarbij de stijging van het aantal klanten en gemiddeld e uitkering het uitgangspunt is: Scenario 1 geen groei in 2013 stijging gemiddelde uitkering 0,0% Scenario 2 groei WWB 10% januari-december stijging gemiddelde uitkering 5,0% Scenario 3 groei WWB 13% januari-december stijging gemiddelde uitkering 2,5% Scenario 4 groei WWB 13% januari-december stijging gemiddelde uitkering 5,0% scenario Bedragen x Prognose gemiddeld aantal klanten Prognose uitkeringslasten Budget Rijk Eigen risico 10% rijksbudget Aanvraag IAU Uitgangspunt bij de eerste kwartaalrapportage was geen groei van het klantenbestand vanaf het 2 e kwartaal e kwartaalrapportage 2013 Prognose gemiddeld aantal klanten 231 Prognose uitkeringslasten Budget Rijk Eigen risico 10% rijksbudget 256 Aanvraag IAU 163 De re-integratie-inspanningen zouden er dan voor moeten zorgen dat de uitstroom gelijk is aan de instroom. In de loop van het 2 e kwartaal is duidelijk geworden, dat de economische crisis aanhoudt en het klantenbestand ondanks de ingezette re-integratie inspanningen oploopt. Bij het opstellen van de 2 e kwartaalrapportage gaan we uit van scenario 3. We verwachten dat het gemiddeld aantal klanten zal toenemen met 13% (252 klanten gemiddeld in 2013) en door de Wet Uniformering loonbegrip zullen de uitkeringslasten toenemen met 2,5%. Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage betekent dit per saldo een verslechtering van het exploita tieresultaat van

12 Ondanks de verhoging van het toegekende voorlopige budget kan de gemeente voor 2013 in aanmerking komen voor een aanvraag IAU van Voor gemeenten met meer dan inwoners die een IAU-verzoek over 2013 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Wanneer een gemeente met meer dan inwoners aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU - verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Om het risico op het niet toekennen van de aanvraag IAU zo klein mogelijk te houden is het noodzakelijk dat de gemeente kan aantonen dat ze snel en adequaat heeft gehandeld ten aanzien van de toename van het aantal klanten. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de rechtmatigheid op orde is. Het handhaven van de rechtmatigheid is in Langedijk niet beschreven in een plan waardoor de wettelijke termijnen gelden. Dit houdt in dat 1 maal per 18 maanden een rechtmatigheidsonderzoek moet worden gedaan. We zijn nu op het punt beland dat sommige rechtmatigheidsonderzoeken geen uitstel meer dulden. Als wij dit langer uitstellen lopen wij het risico de uitkering niet te ontvangen. De caseload van de casemanagers is door de stijgende omvang van de WWB dusdanig hoog, dat het onvermijdelijk is om tijdelijk extra personeel in te zetten om te voldoen aan alle in de IAU opgenomen rechtmatigheidseisen. Het budget inhuur tijdelijk personeel zal daarmee voor 2013 met worden overschreden. Gedurende 2013 zal worden onderzocht in hoeverre deze extra capaciteit in de toekomst vanuit de eigen organisatie kan worden ingevuld

13 Ontwikkelingen bouwgrondexploitatie In de afgelopen 2 kwartalen is gezocht naar mogelijke optimalisaties met betrekking tot de bij de Jaarstukken 2012 vastgestelde grondexploitaties per 1 januari Een aantal van deze optimalisaties is reeds gemeld in de Kadernota Dit betreft onder andere de verlaging van de aan de grondexploitaties toe te rekenen rente. Vanaf 2014 wordt 2 % rente toegerekend in plaats van 3,7%. In het derde kwartaal van 2013 worden alle grondexploitaties derhalve tussentijds geactualiseerd en worden de effecten van deze optimalisaties, evenals eventuele overige wijzigingen, verwerkt. In het onderstaande wordt, voor zover aan de orde, kort ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende grondexploitaties. Westerdel Ten opzichte van het huidige grondexploitatieresultaat is een aantal voordelen te melden. Dit betreft onder andere een toegekende subsidie, optimalisatie van het inrichtingsplan en aanbestedingsvoordelen. De exacte voordelen worden verwerkt bij de tussentijdse actualisatie van de grondexploitatie. In Westerdel hebben inmiddels de eerste grondverkopen in fase 1 plaatsgevonden. Daarmee is in 2013 tot nu toe een grondopbrengst gerealiseerd van circa 4,5 miljoen. Tevens is gestart met de bouw. De resterende koopwoningen in fase 1 staan nog in verkoop. De voorbereiding van de verkoop van de vrije kavels in fase 1 is in volle gang. Voor de vrije kavels wordt tevens gekeken in hoeverre het bieden van de mogelijkheid tot erfpacht kan resulteren in snellere afname. Breekland Voor de bedrijfskavels op Breekland wordt de mogelijkheid geboden deze in erfpacht af te nemen. Met één partij is momenteel overeenstemming over het in erfpacht afnemen van een kavel van circa m², met de intentie tot aankoop van de kavel eind De definitieve overeenkomst dient nog te worden getekend. Verder vinden met enkele partijen nog gesprekken plaats. Oxhoofdpad De kavels aan het Oxhoofdpad zijn begin 2013 opnieuw in verkoop gegaan voor marktconform aangepaste prijzen. Inmiddels zijn 6 van de 9 kavels verkocht, waarvan 3 definitief en 3 onder voorbehoud. Voorburggracht Voor de locatie aan de Voorburggracht is onderhandeld over de grondverkoop ten behoeve van de ontwikkeling van een supermarkt met woningen. Inmiddels is hierover mondeling overeenstemming bereikt, onder andere over de grondprijs. Indien de overeenkomst wordt getekend, is zekerheid over de grondafname. De overeengekomen grondprijs is lager dan in de vastgestelde grondexploitatie is opgenomen. Daar staat tegenover dat de gemeente de grond niet bouw- en woonrijp hoeft te maken. Het resultaat op de grondexploitatie blijft ruimschoots positief. Een en ander wordt verwerkt bij de tussentijdse actualisatie van de grondexploitatie

14 Actualisatie kapitaallasten Met de vaststelling van de Jaarstukken 2012 is de waardering van de gebouwen voor Onderwijshuisvesting en het gemeentehuis bijgesteld naar 40 ja ar. In overeenstemming hiermee worden ook de looptijden van de overige gemeentelijke gebouwen (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, De Binding) bijgesteld naar deze termijn. De bijstelling van de afschrijvingstermijnen van de gebouwen voor Onderwijshuisves ting (schoolgebouwen en gymnastieklokalen) en het gemeentehuis leidt tot aanpassing van de kapitaallasten voor de jaarschijven vanaf De kapitaallasten van schoolgebouwen worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De voordelige resultaten onts taan door een langere looptijd van het gemeentehuis (van 30 naar 40 jaar). De nadelen van het onderwijs (behalve de gymnastieklokalen) en de voordelen van het gemeentehuis worden verrekend met de reserves. Voor de overige gemeentelijke gebouwen (bijv. peuterspeelzalen) is er geen verrekening via reserves en leidt d e verkorting van de afschrijvingsduur tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2013 en deze komen ten laste van de algemene middelen. De mutaties per programma zijn: Onderwijshuisvesting Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Overige gemeentelijke gebouwen Cultuur Maatschappelijke ondersteuning Openbare ruimte Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Totaal Overige budgettair neutrale mutaties De effecten van de nieuwe kostenverdeelstaat en overige, programma overschrijdende, budgettair neutrale mutaties zijn in onderstaande tabel opgenomen: Apparaatskosten Besturen en burgers Cultuur 104 Maatschappelijke ondersteuning

15 Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves -144 Totaal

16 - 16 -

17 Programma Besturen en burgers Mutaties Afname aantal rijbewijzen Al in 2012 was een daling van het aantal rijbewijzen merkbaar. Volgens de gegevens van het RDW zal pas in 2016 weer een stijging in het aantal vervangingen zichtbaar zijn. (10 jaar na de invoering van het creditcardformaat) Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Onderwijs Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Cultuur Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Ruimtelijke ordening Mutaties Minder inkomsten bouwleges Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen bestaat vooral uit kleine aanvragen en projecten. Als gevolg van het huidige economische tij blijven grote bouwprojecten uit, daarom dienen de inkomsten op de bouwleges afgeraamd te worden. In de begroting 2014 zullen de meerjareneffecten van deze ontwikkelingen meegenomen worden. Er loopt een onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges waar we in 2014 over zullen rapporteren. Mutaties budgettair neutraal

18 Mutaties Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Milieu en volksgezondheid Mutaties Aanpassing budget gezondheidszorg Het AB van de GGD heeft in haar vergadering van 3 juli een besluit genomen over de jaarrekening 2012, de herziene begroting en de begroting De raad van Langedijk heeft over deze stukken op 25 juni jl. een besluit genomen. De financiële consequenties hiervan zijn nu opgenomen in beide begrotingsjaren. Voor 2013 betekent dit voor Gezondheidszorg extra benodigd budget van , structureel vanaf Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Maatschappelijke ondersteuning Mutaties Afname uren Hulp bij Huishouden Het omzetten van de indicaties in klassen naar uren en de gekantelde werkwijze leveren een besparing op van Verlaging ontvangsten eigen bijdrage WMO Door de afname van de kosten hulp bij het huishouden neemt de post eigen bijdrage af. Deze twee posten hebben een directe relatie. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal

19 Programma Sociale voorzieningen Mutaties Inhuur consulenten WWB De caseload van de casemanagers is door de stijgende omvang van de WWB dusdanig hoog, dat het onvermijdelijk is om tijdelijk extra personeel in te zetten om te voldoen aan alle in de IAU (incidentele aanvullende aanvraag) opgenomen rechtmatigheidseisen. Het budget inhuur tijdelijk personeel zal daarmee voor 2013 met worden overschreden. Gedurende 2013 zal worden onderzocht in hoeverre deze extra capaciteit in de toekomst vanuit de eigen organisatie kan worden ingevuld. Toename lasten bijzondere bijstand Het budget Bijzonder Bijstand laat voor 2013 een tekort zien van Aan dit tekort liggen een aantal oorzaken ten grondslag. Deze hebben te maken met de economische recessie, maar zijn deels ook financieel technisch van aard. De invoering van de Langedijkerpas, levert een voordeel op van De groei van het aantal bijstandsuitkering staat in direct verband met het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Dit levert een nadeel op van De economisch crisis zorgt voor een oplopend aantal onder bewind stellingen. De kosten daarvan worden door de gemeente betaald en komen ten laste van het budget Bijzondere Bijstand. Een stijging van De langdurigheidstoeslag ad is tot nu toe altijd ten onrechte ten laste gekomen van het budget van het inkomensdeel. Ten slotte is in de meerjarenbegroting voor bijzondere bijstand in 2013 een bezuiniging ingeboekt van Destijds is uitgegaan van een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Toename WWB bestand Uit de regionale monitor BUIG (gebundelde inkomensvoorzieningen) is voor de terugontvangsten uitkeringen een gemiddeld percentage gekomen van 3% van de uitkeringslasten. De verhoging van de lasten

20 Mutaties zorgt voor een mutatie op de terugontvangsten. Toename WWB bestand De stijging van het aantal klanten in de WWB en de verhoging van het gemiddelde uitkeringsbedrag zorgt voor een verhoging van de uitkeringslasten. In het themablad bijstand wordt hier nader op ingegaan. Verhoging budget BUIG Op 28 juni zijn op het gemeenteloket de nadere voorlopige budgetten BUIG 2013 bekend gemaakt Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Programma Openbare ruimte Mutaties Ruiling grond In verband met ruiling van een stuk grond met de Koogerkerk krijgen we extra kosten in rekening voor o.a. belastingen en van het Kadaster. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Aanpassing jaarlijkse kosten i.v.m Investeringsplan De benodigde investeringen voor I&A zijn geactualiseerd en opgenomen in het MIP voor de periode Naast de opname van extra kapitaallasten die dat met zich meebrengt, dient de raming van de jaarlijkse exploitatiekosten die met de overige investeringen samenhangen aangepast te worden. Algemene uitkering Een nadere toelichting vindt u onder de financiële positie Algemene uitkering voorgaande dienstjaren Naar aanleiding van de meicirculaire 2013 verwachten wij over voorgaande dienstjaren

21 Mutaties terug te moeten betalen. Aanpassing van de uitkeringsfactor en de integratie-uitkering WMO zijn de belangrijkste oorzaken. Liquidatie Onderlinge Verzekeringen Overheid In verband met de liquidatie van OVO hebben wij als voormalig lid recht op een uitkering uit het eigen vermogen. Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal Mutaties reserves Mutaties Mutaties budgettair neutraal Mutaties kapitaallasten Totaal

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming MEMORIE VAN TOELICHTING Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 College van B&W van BEEK 10 oktober 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 6, 7 en 8 oktober

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. 1 e kwartaal Verzonden aan de raad d.d

Kwartaalrapportage. 1 e kwartaal Verzonden aan de raad d.d Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2012 Verzonden aan de raad d.d. 20-04-2012 - 2 - Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2012 Gemeente Langedijk Inleiding Hierbij ontvangt u de 1 e Kwartaalrapportage 2012. Met

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

B en W nr d.d

B en W nr d.d B en W nr. 13.0657 d.d. 2-7-2013 Onderwerp Technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1e bestuursrapportage 2013 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaand technisch erratum op raadsvoorstel

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie