Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF"

Transcriptie

1 Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF

2 Inhoud Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Aanleiding van de evaluatie Onderzoeksvragen Aanpak Uitvoering Opbouw van het rapport 3 2 De gemeentelijke crisis- en rampenorganisatie De organisatie van de crisis- en rampenbestrijding Procedure bij een crisis of ramp Het Incident op 4 april Chronologische beschouwing van het optreden Het incident Melding, alarmering, opschaling en afschaling Waarschuwen, informeren en voorlichten van de bevolking 7 4 Conclusies en Aanbevelingen Beeldvorming Voorlichting Samenwerking 10 Bijlagen Bijlage 1 Lijst met afkortingen 11 Bijlage 2 GRIP-procedure op hoofdlijnen 12 Bijlage 3 Verantwoordelijkheden voor het deelproces Informeren en 13 Voorlichten in de verschillende GRIP-fases Bijlage 4 Verzendlijst 14 2

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding van de evaluatie In de nacht van 3 op 4 april 2007 is bij het opstarten van een zogenaamde catcracker door Shell witte stof 1 vrijgekomen dat op een deel van Spijkenisse terechtkwam (met name Hoogwerf en Schiekamp). Dit incident is reden om de alarmeringsfase GRIP-2 in te stellen, omdat het mogelijk ging om een kankerverwekkende stof. Om uur s avonds heeft de burgemeester van Spijkenisse een persconferentie gehouden. Om uur is de alarmeringsfase GRIP-2 afgeschaald. Op 5 april zijn er bewonersbrieven verspreid in het getroffen gebied en is het gebied op aanwijzingen van het RegOT schoongemaakt. Er is besloten om het incident te evalueren om te kunnen vaststellen wat er tijdens het incident is gebeurd en hoe er door alle actoren is gehandeld. De aandachtspunten zorgen ervoor dat alle actoren lessen kunnen trekken uit de aandachtspunten die voortvloeien uit de evaluatie. 1.2 Onderzoeksvragen De centrale vraagstelling van deze evaluatie is: Hoe is de communicatie over het incident richting burgers van Spijkenisse verlopen? 1.3 Aanpak van het onderzoek Voor de evaluatie zijn de volgende bronnen gebruikt: - aantekeningen van de leden van de gemeentelijke veiligheidsstaf; - situatierapporten van het Commando Plaats Incident (CoPI); - situatierapporten van het Regionale Operationele Team (RegOT); - evaluatie van het CoPI; - evaluatie van het RegOT; - interview met de leider CoPI; - interview met de leider RegOT; - verslag van de commissie Algemene Zaken van de gemeente Spijkenisse; - de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP). 1.4 Uitvoering van de evaluatie De evaluatie is uitgevoerd door de gemeente Spijkenisse. 1.5 Opbouw van het rapport Dit rapport bestaat uit 4 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe de gemeentelijke crisisen rampenbestrijding is georganiseerd. In hoofdstuk 3 wordt in de tijd uiteengezet wat er is gebeurd. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 1 Dit bleek Catalyst Equilibrium te zijn. Deze stof wordt gebruikt om bepaalde raffinageprocessen te vergemakkelijken. De stof is kan in een hoge concentratie kankerverwekkend zijn. De concentratie, verspreiding en termijn van blootstelling in Spijkenisse is zodanig geweest, dat er geen risico s aan zijn verbonden. 3

4 2. De gemeentelijke crisis- en rampenorganisatie 2.1 De organisatie van de crises- en rampenbestrijding Tijdens een ramp of crisis acteren een groot aantal partijen mee bij het bestrijden van de bron en de effecten van een ramp. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn dit naast de gemeenten de volgende zgn. operationele diensten: de regionale brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsdienst bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de ambulancediensten. Deze diensten zijn samengebundeld in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR heeft wat betreft de crises- en rampenbestrijding een convenant gesloten met de politie Rotterdam-Rijnmond. Ook met andere partijen die van belang kunnen zijn voor de bestrijding van de gevolgen van crises of rampen zijn afspraken gemaakt. In dit verband is van belang dat dit ook met de DCMR milieudienst Rijnmond is gebeurd. Het wettelijke kader waarbinnen dit plaatsvindt is beschreven in de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO). Hierin is onder meer bepaald dat de gemeenteraad voor het gehele gebied van de gemeente een Crisisbeheersingsplan moet vaststellen als richtinggevend organisatorisch kader voor de voorbereiding op en de voorkoming, beheersing en bestrijding van crises en rampen. Het crisisbeheersingsplan is derhalve een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven op welke wijze crises en rampen zoveel mogelijk voorkomen en/of beperkt kunnen worden, en ook hoe gehandeld moet worden in geval van een (dreigende) crisis of ramp om te komen tot een doelmatige bestrijding en/of beheersing van de gevolgen daarvan voor de samenleving. Hiermee is er een zekere eenheid van opvatting tussen de betrokken partijen. De verantwoordelijkheden, rollen en taken van de verschillende betrokken organisaties worden op elkaar afgestemd. Onderdeel van het crisisbeheersingsplan zijn plannen voor de verschillende processen die tijdens een ramp of crisis kunnen optreden. Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond is afgesproken welke processen worden meegenomen in het crisisbeheersingsplan. Men kan hierbij denken aan de processen voor informeren en voorlichten van de bevolking, waarschuwen van de bevolking, opvang en verzorging, voorzien in primaire levensbehoeften en nazorg. Ook is afgesproken dat de meest betrokken partij regisseur is van een bepaald proces en derhalve verantwoordelijk voor het maken van een deelplan voor het proces. In dit deelplan liggen de specifieke afspraken vast voor het uitvoeren van het deelproces. 2.2 Procedure bij een crisis of ramp Opstarten Bij een crisis of ramp komen de operationele diensten het eerst in actie. De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Rotterdam wordt door de brandweer over de aard van het incident ingelicht. Afhankelijk van de ernst van het incident wordt de ARB van de betreffende gemeente(n) gealarmeerd die op zijn/haar beurt in eerste instantie de burgemeester en de gemeentevoorlichter op de hoogte stelt. Vaak wordt de burgemeester mede door brandweer en/of politie over het incident gealarmeerd. Indien nodig zorgt de ARB dat gemeentelijke deelprocessen als Opvang en Verzorging, Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB) etc. worden gestart. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) Een ramp of crisis kan heel verschillend van omvang of aard zijn. Deze kan zo klein zijn dat alleen de operationele diensten samen de gevolgen van een ramp of crisis tot een minimum kunnen beperken. De ramp of crisis kan ook van dien aard zijn dat er regionale sturing nodig is en samenwerking tussen gemeenten. Vandaar dat er een GRIP-regeling is vastgesteld, waarin afhankelijk van de aard van het incident er vier fasen worden onderscheiden. Bij GRIP-1 wordt er op de plaats van het incident een commandocentrale door de brandweer ingericht, het zogenaamde Commando Plaats Incident (CoPI). Hierin overleggen de operationele diensten regelmatig over de bestrijding van het incident. Het is bovendien een communicatiecentrum. De brandweer heeft de leiding over de operationele diensten. 4

5 Bij GRIP-2, wanneer er sprake is van een effectgebied, wordt er naast het CoPI een Regionaal Operationeel Team (RegOT) ingericht in het World Port Center, waar de organisatie van de VRR is gevestigd. Vanuit het RegOT wordt de effectbestrijding gecoördineerd geleid. Bij GRIP-3 wordt Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS) bijeen geroepen. In de GVS zitten de burgemeester, de gemeentesecretaris, de gemeentevoorlichter, de ambtenaar rampenbestrijding, sectordirecteuren en vertegenwoordigers van brandweer, politie, GHOR en DCMR. In deze fase is de burgemeester opperbevelhebber van de crises- en rampenbestrijding. De Gemeentelijke Veiligheidsstaf adviseert de burgemeester die beslissingen neemt wat betreft het gemeentelijke aandeel in de crises- en rampenbestrijding. Bij GRIP-4 is er sprake van een gemeentegrensoverschrijdend incident en dienen de burgemeesters van de getroffen gebieden nauw samen te werken. In de bijlage is meer informatie over de GRIP-procedure opgenomen. Bij het opstellen van de deelplannen is rekening gehouden met de GRIP-procedure. Het in een deelplan beschreven proces kan van aard en omvang veranderen door het ingaan van een andere GRIP-fase. De afspraken die vastliggen in een deelplan zijn daarop aangepast. 2.3 Het incident op 4 april 2007 Bij het incident van 4 april 2007 is er sprake geweest van GRIP-2 en van het opstarten van de volgende deelprocessen: - GRIP-regeling; - Informeren en Voorlichten. De deelplannen voor deze processen zijn door het college vastgesteld en maken onderdeel uit van het crisisbeheersingsplan. 5

6 3. Chronologische beschouwing van het optreden 3.1 Het incident In de nacht van 3 op 4 april 2007 is bij het opstarten van een zgn. catcracker een witte stof vrijgekomen, die voor het grootste deel op de wijken Hoogwerf en Schiekamp in Spijkenisse terecht is gekomen, alsmede in de gemeente Bernisse. Shell heeft niets gemerkt van het vrijkomen van het witte stof. Die nacht heeft de conform de hiervoor geldende procedure de verschillende fases van het opstarten van de catcracker gemeld bij de DCMR. Shell acht keer bij de DCMR gemeld dat er een fabriek werd opgestart. Volgens de DCMR is dit relatief veel. De DCMR heeft daarom besloten om bij een eerste melding van een burger over stof (gedaan om 8.30 uur) meteen uit te rukken. Om uur zijn er in totaal 3 meldingen bij de DCMR ingekomen. De actie van de DCMR om meteen na de eerste melding uit te rukken past niet binnen de normale handelwijze van de DCMR. Gewoonlijk wordt er gewacht tot er meerdere meldingen binnen zijn. Uit de directe actie van de DCMR valt af te leiden dat ze al een vermoeden had van de bron van het witte stof. Na constatering van neerslag van het stof in Spijkenisse is het verspreidingsgebied zo goed als mogelijk geïnventariseerd om een goed beeld te verkrijgen van het effectgebied. Tevens is contact opgenomen met Shell, die op dat moment nog niet bekend waren met een verhoogde stofemissie uit de catcracker. Echter pas nadat men de stof onderzocht en geanalyseerd had, is er contact gezocht met de Shell. Om uur heeft de DCMR contact gezocht met de Shell, die de analyse van de stof meteen heeft bevestigd en een factsheet (technische beschrijving) heeft gegeven van de stof. 3.2 Melding, alarmering, opschaling en afschaling Na de eerste melding om 8.30 is de DCMR uitgerukt. Om uur is deze dienst begonnen met het verzamelen van monsters. Om uur komen de monsters aan bij de DCMR in Schiedam en begint men met het analyseren van de monsters. Om uur stond vast om wat voor stof het gaat en heeft men contact gezocht met de Shell. Shell bevestigt de analyse en stelt een factsheet beschikbaar. Om uur heeft de DCMR de brandweer op de hoogte gesteld en een CoPI laten uitrukken. Dit is gebeurd via de Communicator, een digitaal systeem waarmee de hulpverleningsdiensten ten tijde van een ramp of crisis worden gealarmeerd. In het bericht is gemeld: GRIP 1 incident met witte stof in Spijkenisse. mogelijk kankerverwekkend 2. Spijkenisse-Noord. Inmiddels is vast komen te staan dat (geselecteerde) pers toegang heeft tot de Communicator, iets wat men zich op dat moment niet had gerealiseerd. De landelijke pers heeft het bericht direct opgepakt en vooral ingespeeld op het woord kankerverwekkend. Om uur heeft de brandweercommandant de gemeentesecretaris gebeld en medegedeeld dat er mogelijk een kankerverwerkende stof is neergedaald op Spijkenisse. Om uur is door de brandweer GRIP-1 ingesteld. Om is de ARB gewaarschuwd via de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK). De plaatsvervangend ARB is direct vertrokken naar het CoPI (Rivièrabad). Om uur heeft de ARB contact gezocht met de GMK. Deze kreeg van de medewerker van de GMK te horen dat de stof geen risico s voor de volksgezondheid met zich meebracht, maar dat er wel schoongemaakt moest worden. Dit was echter op dat moment nog niet bevestigd door het RegOT. Vandaar dat om uur GRIP-2 werd ingesteld. Om uur licht de ARB de burgemeester in. Hij gaat hierbij uit van de feiten zoals hij die van het GMK heeft gehoord. 2 De stof is kankerverwekkend in hoge concentraties en bij blootstelling gedurende lange termijn. Hiervan is op 4 april 2007 geen sprake geweest. 3 De stof is kankerverwekkend in hoge concentraties en bij blootstelling gedurende lange termijn. Hiervan is op 4 april 2007 geen sprake geweest. 6

7 Om uur informeert de DCMR de burgemeester. Het RegOT heeft de gemeentesecretaris geadviseerd om een GVS bij elkaar te roepen om een bewonersbrief en een persconferentie voor te bereiden. Dit advies is in de 3e plenaire vergadering (van tot uur) van het RegOT besproken. Formeel betekent dit dat GRIP-3 zou moeten worden afgekondigd. Het RegOT heeft de gemeentesecretaris echter geadviseerd om dit niet te doen. Het incident zou hiervoor niet zwaar genoeg zijn en bovendien is aangevoerd dat de nieuwe burgemeester op dat moment werd geïnstalleerd. Het RegOT heeft de term pseudo-grip-3 fase gebruikt om de nieuwe fase te beschrijven. Hierover is niets vastgelegd in de GRIP-regeling en ook in de deelplannen en andere afspraken is er met dergelijke fase geen rekening gehouden. Om uur komt de GVS bijeen. Op deze dag is ook de installatie van de nieuwe burgemeester. Inmiddels is bekend geworden dat de stof ook is neergedaald in een gedeelte van Bernisse. De burgemeester van Bernisse is vanwege de installatie aanwezig. De beide burgemeesters hebben informeel contact over de situatie. De burgemeester geeft om uur een persconferentie. Hierbij is degene aanwezig die tot op dat moment het RegOT heeft geleid. De voorlichter van het CoPI, die tot dan toe de pers te woord heeft gestaan, is niet aanwezig. Om uur wordt GRIP-2 afgeschaald en worden het RegOT en het CoPI opgeheven. Op verzoek van de gemeente is hiermee gewacht tot na afloop van de gemeentelijke persconferentie. 3.3 Waarschuwen, informeren en voorlichten van de bevolking Zoals in paragraaf 3.2 is uitgelegd wordt de voorlichting gedaan door de sectie Voorlichting van het RegOT, waarbij volgens de GRIP-regeling de voorlichter van de Politie Rotterdam-Rijnmond de leiding heeft. Het te woord staan van de pers is door hem gemandateerd aan de politievoorlichter van het CoPI, zoals gebruikelijk is in deze situatie. Deze functionaris heeft gesproken met de pers. Er is geen volledig overzicht van de mensen met wie hij heeft gesproken, van de inhoud van de gesprekken of van de persberichten die zijn uitgegaan. Ondanks verschillende pogingen tijdens het incident is het de afdeling Voorlichting van de gemeente niet gelukt in contact deze functionaris te spreken. De burgers worden voor het eerst geïnformeerd door een bericht op internet kort na uur. In dit bericht wordt melding gemaakt van een kankerverwekkende stof. Dit leidt tot zeer veel onrust onder de bewoners. Omstreeks uur raakt de gemeentelijke website overbelast. De site kan niet meer bewerkt worden en ook het opvragen van de site is moeilijk. De eerste telefoontjes worden opgevangen door de afdeling Communicatie. Om uur is er een callcenter ingericht dat de overige telefoontjes heeft afgehandeld 4. In de 1 e plenaire vergadering van het RegOT (start uur) had vooral de concentratie van de stof de nodige aandacht. Hiervoor is de Geneeskundige Advies Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ingeschakeld. Overeenkomstig de daarvoor geldende procedures dient deze functionaris hierover definitief uitsluitsel te geven. Er is geoordeeld dat alleen als dit bekend was, men verder kon gaan met het adviseren van de gemeente over het opruimen en het adviseren van het publiek over hoe te handelen. Om uur is het gemeentelijke callcenter ingericht. In de 2 e plenaire vergadering van het RegOT (start uur) wordt het verspreidingsgebied besproken en een werkgroep opgericht om de tekst voor de berichtgeving aan de bevolking op te stellen. Daarnaast wordt het eerste advies vanuit het RegOT opgesteld om bij aanraking van de stof de normale sanitaire voorzieningen te treffen zoals handen wassen. 4 Overzicht van telefoontjes van verontruste burgers: wo 4 april uur tot uur: tussen 400 en 500 telefoontjes: wo 4 april uur tot do 5 april uur: 63 telefoontjes do 5 april uur en di 10 april uur: 55 telefoontjes. Daarnaast zijn er 30 s en brieven met klachten ingekomen. 7

8 In de 3 e plenaire vergadering van het RegOT (start uur) wordt besproken dat met de gemeentesecretaris van Spijkenisse is besproken om een pseudo-grip-3 in te stellen. Ook wordt de eerste persboodschap vanuit het RegOT naar betrokkenen verzonden. In de 4 e plenaire vergadering van het RegOT (start uur) wordt gemeld dat de stof die al eerder is aangetroffen in Simonshaven, dezelfde stof is als in Spijkenisse. Ook wordt de tekst voor de gemeente nader aangescherpt. In de 5 e plenaire vergadering van het RegOT (start uur) wordt gesproken over het advies aan de gemeente om het RegOT op te heffen. Besloten wordt de uitkomsten van de persconferentie af te wachten. Ook wordt het advies aan de gemeente Spijkenisse geformuleerd om de bewonersbrief pas de volgende dag te verspreiden. Op 5 april heeft de gemeente daar waar het nodig, het straatmeubilair en kinderspeelplaatsen schoon gespoeld met water en is het zand van de zandbakken verschoond en zijn de wegen schoongespoten. Op 5 april is ook de bewonersbrief verspreid. Het is niet mogelijk gebleken om de bewonersbrieven eerder te verspreiden. Het formuleren van de adviezen en het organiseren van de verspreiding vroeg de nodige tijd. In het RegOT is een discussie geweest over het inzetten van geluidswagens. Er werd geoordeeld dat dit niet nodig is geweest, omdat er geen sprake zou zijn van een rampsituatie. Ook werd geoordeeld dat dit de onveiligheidsgevoelens van de burgers zou hebben bevorderd. Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken op 17 april 2007, heeft de directeur van de VRR toegelicht dat het inzetten van Radio en TV Rijnmond veel effectiever is geweest. Geluidswagens hadden heel wat kilometers moeten afleggen om de bevolking te bereiken, wat veel te veel tijd in beslag had genomen. Ook de lengte van de berichtgeving en het feit dat veel woningen (geluids-)geïsoleerd zijn, hadden niet bijgedragen aan een goede voorlichting. 8

9 4. Conclusies en aanbevelingen 4.1 Beeldvorming In de nacht van 3 op 4 april is er een stofwolk ontsnapt bij de Shell. Er is om uur één melding bij de DCMR binnen ingekomen over de stof. In totaal zijn er drie meldingen ingekomen voor uur. Er zijn geen slachtoffers gemeld door de ziekenhuizen of huisartsen. Deze wolk is in Spijkenisse terechtgekomen. De DCMR heeft de stof achtereenvolgens verzameld, vervoerd, geanalyseerd en contact opgenomen met degenedie verantwoordelijk is geweest voor het verspreiden van de stof (Shell). Gebleken is dat de stof onder bepaalde omstandigheden kankerverwekkend zou kunnen zijn. Vandaar dat is besloten een CoPI in te stellen, een GRIP-1 in te stellen en even later een GRIP-2. Aan de gemeentesecretaris is door het RegOT geadviseerd geen GRIP-3 in te stellen. Het RegOT heeft eerst de concentratie van het stof vastgesteld en heeft daarna een handelwijze voor het publiek vastgesteld en verspreid. De voorlichting is verzorgd door de sectie Voorlichting van het RegOT, onder leiding van de voorlichting van de Politie Rotterdam-Rijnmond. Conclusie: Het incident van 4 april 2007 is door de hulpverleningsdiensten en de gemeente volgens bestaande protocollen afgewikkeld. 4.2 Voorlichting Voor het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten en de gemeente is gebruik gemaakt van de Communicator. Tot dit systeem heeft ook de pers toegang. Deze heeft vooral het woord kankerverwekkend in het bericht opgepikt. In de landelijke media is direct het bericht verschenen dat er kankerverwekkende stof is neergedaald in een gedeelte van Spijkenisse. Hierdoor is er grote onrust ontstaan in de getroffen wijken van Spijkenisse. Aanbeveling: De Communicator is geen voorlichtingsinstrument. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de berichten op de Communicator door veel mensen worden gehoord, waaronder (geselecteerde) pers. Bekeken moet worden hoe hiermee wordt omgegaan. De gemeente kon niet voldoende op de onrust inspelen. De verantwoordelijkheid voor de voorlichting in GRIP-2 ligt niet bij de gemeente, maar bij de sectie voorlichting van het RegOT/voorlichter CoPI. De afstemming tussen degene die de pers in Spijkenisse te woord stond namens het RegOT (voorlichter CoPI) en de sectie Voorlichting van de gemeente ontbrak. Deze functionaris ontbrak bij de persconferentie van de burgemeester. Ook dit werd als een gemis ervaren. Regie over de voorlichting ligt in GRIP-2 bij het RegOT, niet bij de gemeente. Een en ander is dus gebeurd volgens de afspraken die vastliggen in de GRIP-regeling en binnen bestaande afspraken. Aanbeveling: De gemeente dient de regie te houden over de voorlichting als er een onbepaalde groep mensen bij het incident is betrokken. Hierop zou de GRIP-regeling en het deelplan Informeren en Voorlichten op moeten worden aangepast. Er dient in ieder geval meer aandacht te worden besteed aan de afstemming van de voorlichting CoPI en voorlichting RegOT met de voorlichting van de gemeente. De GRIP-regeling zou ook zo kunnen worden ingericht dat de sectie Voorlichting van het RegOT alleen een adviserende functie heeft of dat er in ieder geval altijd afstemming is tussen de gemeente en het RegOT over de voorlichting. Er ging relatief veel tijd heen tussen de eerste melding (8.30 uur) en het bekendmaken van een richtlijn voor het publiek en de gemeente (16.25 uur) en uiteindelijk het verspreiden van de bewonersbrief. Eerst heeft de DCMR achtereenvolgens monsters verzameld, geanalyseerd, een factsheet opgevraagd bij Shell en de brandweer gewaarschuwd. Daarna heeft de functionaris GAGS van de GHOR monsters verzameld, geanalyseerd op de mate van giftigheid en het verspreidingsgebied bepaald. Pas daarna konden de goede handelwijze worden vastgesteld. Deze moest door de gemeente in een brief worden verwoord en er moest bekeken worden hoe de verspreiding van brieven moest worden geregeld. Al met al is de bewonersbrief pas 5 april verzonden. 9

10 Aanbeveling: De formele procedures voor het bepalen van de risico s van stoffen die in bewoonde gebieden neerkomen en de handelwijze voor gemeente en publiek zouden moeten worden verkort. De gemeentebesturen, het bestuur van de DCMR en het bestuur van de Veiligheidsregio dienen samen te werken om dit te bereiken. De onrust onder de burgers liet zien dat deze direct geïnformeerd willen worden. Ze willen weten of er iets gebeurt en wat er gebeurt. Het RegOT heeft op het standpunt gestaan dat foutieve berichtgeving juist tot meer onrustgevoelens zou leiden. Aanbeveling: houdt de inwoners zo snel en zo volledig mogelijk op de hoogte, ook over de stand van zaken. Dit kan met korte tussenberichten over wat er op dat moment gebeurt en wat al bekend is. Het opstellen van een bewonersbrief heeft veel tijd gevraagd. Het advies van het RegOT moest worden afgewacht, dit moest verwoord worden in een brief en de brief moest onder huishoudens worden verspreid. De website kon de toegenomen belangstelling niet verwerken, werd onbereikbaar en kon niet meer bewerkt worden. Aanbeveling: Het AB van de VRR heeft inmiddels besloten om de regionale call centertaak (de organisatie van een call center en de bemensing ervan tijdens een incident) over te hevelen naar het landelijke publieksinformatienummer van het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC). Het regionale call center wordt pas actief bij GRIP-3. Bekeken moet worden of en hoe hiermee wordt omgegaan tijdens GRIP-2. Daarnaast moet onderzocht worden wat de mogelijkheden en de financiële consequenties zijn van het gebruik maken van moderne communicatiemiddelen, zoals: het toerusten van de website om een tijdelijke grote toestroom van bezoekers te verwerken, SMS en cellbroadcasting. 4.3 Samenwerking Er is aan de gemeente (gemeentesecretaris) geadviseerd om een pseudo-grip-3 in te stellen: de GVS bij elkaar te roepen, zonder het bijbehorende GRIP-3 af te kondigen. Dit advies is gegeven om een snelle afstemming over de voorlichting aan inwoners en pers tussen gemeente en RegOT mogelijk te maken. Aanbeveling: De VRR zou de pseudo-grip tegen het licht moeten houden en bekijken of dit het geëigende instrument is in situaties waarin afstemming tussen burgemeester en RegOT nodig is in het deelproces Informeren en Voorlichten. 10

11 Bijlagen 1. Lijst met afkortingen ARB CoPI DCMR ERC GHOR GRIP GVS IOOV RegOT VRR Wrzo Ambtenaar Rampenbestrijding Commando Plaats Incident Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Expertisecentrum risico- en crisiscommunicatie van het Ministerie van BZK Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Gemeentelijke Veiligheidsstaf Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Regionaal Operationeel Team Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Wet rampen en zware ongevallen 11

12 2. GRIP-procedure in hoofdlijnen GRIP-1 Het incident is lokaal van aard, maar de aanpak vergt multidisciplinaire afstemming tussen de diensten om tot een goede inzet te komen. Effecten naar de omgeving zijn beperkt van aard en kunnen vanaf de plaats incident worden beheerst. De nadruk ligt op het sturen van operationele processen ter plaatse. GRIP-2 Als blijkt dat een incident een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, dus ook duidelijke effecten buiten de plaats incident heeft, wordt naast een CoPI ook een Regionaal Operationeel Team (RegOT) ingesteld. GRIP-3 In een GRIP-3 situatie is het incident van een dermate grote omvang, of bestaat ernstige vrees voor het ontstaan ervan, dat de gevolgen voor de samenleving ingrijpend zijn. Bij de besluitvorming moeten complexe bestuurlijke afwegingen worden gemaakt waarvoor de Gemeentelijke Veiligheidsstaf bijeen moet worden geroepen. GRIP-4 Indien de effecten van een incident de gemeentegrens overschrijden, kunnen meerdere gemeentelijke veiligheidsstaven betrokken zijn en kan worden opgeschaald naar een GRIP-4 situatie. Het incident vraagt om afstemming tussen de betrokken gemeenten. 12

13 3. Verantwoordelijkheden voor het deelproces Informeren en Voorlichten in de verschillende GRIP-fases In de GRIP-procedure staat wat betreft de voorlichting: Bij GRIP-1: Ten tijde van GRIP-1 is er een CoPI-voorlichter aanwezig in het CoPI. Deze functie wordt ingevuld door een politievoorlichter afkomstig van de Politie Rotterdam-Rijnmond. De voorlichter verzorgt de woordvoering over het incident. De voorlichter staat de pers ter plaatse te woord, maar ook telefonisch. Tevens zorgt de voorlichter ervoor dat eventuele adviezen aan de bevolking via de pers en de hulpverleningsdiensten wordt gecommuniceerd. Bij GRIP-2: Het voorlichten en informeren van de bevolking en de pers wordt verzorgd door de sectie voorlichting van het RegOT. De functie van RegOT-voorlichter wordt ingevuld door een politievoorlichter afkomstig van de Politie Rotterdam-Rijnmond. Het RegOT-voorlichter geeft leiding aan de sectie voorlichting, waaraan voorlichters van de GHOR, Brandweer, DCMR en Havenbedrijf deelnemen. Bij GRIP-3 GRIP-3 wordt in werking gesteld door de burgemeester, of diens plaatsvervanger, eventueel na advies door de dienstdoende functionarissen op officiersniveau van het RegOT of na advies van de vaste leden van de Gemeentelijke Veiligheidsstaf. Bij GRIP-3 komt de leiding over de voorlichting bij de gemeente te liggen. Formeel lag de voorlichting (namens de samenwerkende operationele diensten) zowel bij GRIP-1 als bij GRIP-2 in handen van de politie (eerst vanuit het CoPI, daarna vanuit het RegOT). 13

14 4. Verzendlijst De leden van de gemeenteraad van Spijkenisse De sectordirecteuren van de gemeente Spijkenisse De Brandweercommandant van de gemeente Spijkenisse De burgemeesters van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond De ARB van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De Regionaal Commandant Brandweer De Korpschef van de Politie De Regionaal Geneeskundig Functionaris De Directeur van de DCMR milieudienst Rijnmond De Dijkgraaf van het Waterschap de Hollandse Delta 14

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres INGEKOMEN lohmi im/icg Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Datum Behandeld

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen.

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen. Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA Betreft:

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Protocol asbestbrand. Westvoorne

Protocol asbestbrand. Westvoorne Protocol asbestbrand Westvoorne Inhoud Inleiding protocol asbestbrand 3 Bepaal catagorie 3 Stappenplan categorie 1 4 Stappenplan categorie 2 5 Stappenplan categorie 3 6 Schema stappenplan asbestbrand 7

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008

HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008 HANDBOEK COMMANDO PLAATS INCIDENT 2008/2009 14 mei 2008 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Westerhaar (gemeentetwenterand)

Westerhaar (gemeentetwenterand) Westerhaar (gemeentetwenterand) De casus: 04.00 uur In de nacht van dinsdag 31 juli op woensdag 1 augustus 2012 vloog een schuurtje in brand van een leegstaande huurwoning aan de Oranjestraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013

HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 HANDBOEK REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM 2011-2013 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Stafdirectie

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant / Zeeland Henk Jans Arts/chemicus MMK/GAGS Grote bedrijfsbrand te Best op 6 mei 2005

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten.

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten. Goedemorgen. Deze ochtend heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack Moerdijk aangeboden. Ik

Nadere informatie

Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011

Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011 Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011 Deze modelevaluatie crisiscommunicatie helpt communicatiecollega s die met een crisis of een crisisoefening

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen

Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Wat kan ik zelf doen? De rol van communicatie voor, tijdens en na inzet van de protocollen Kenniscongressen protocol leren 6 maart 2007 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) Maike Delfgaauw

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Museumbrand Amersfoort

Museumbrand Amersfoort Museumbrand Amersfoort Evaluatie (deel 2) van het optreden van de crisisbeheersingsorganisatie tijdens de brand in de Amersfoortse Elleboogkerk op 22 oktober en de dagen daaropvolgend. Evaluatie (deel

Nadere informatie

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Gasstoring Velsen-Noord Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Inhoudsopgave Introductie 3 Het incident en het onderzoek in een oogopslag 4 Wat ging goed? 6 Wat kon beter? 8 Aanbevelingen 10

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

De brand op het vissersschip De Friesland Een evaluatie van de gebeurtenissen op 6 maart 2002

De brand op het vissersschip De Friesland Een evaluatie van de gebeurtenissen op 6 maart 2002 COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Dr. M.J. van Duin Drs. H. Heerschap 22 januari 2003 Inhoud 1 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 2 Een korte beschrijving van de organisatie van de rampenbestrijding

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door Brand Shell Moerdijk 5 Sectie Bevolkingszorg 088-6365240

Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door Brand Shell Moerdijk 5 Sectie Bevolkingszorg 088-6365240 Aan de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Uw kenmerk Ons kenmerk Datum - 2014/2136 6 juni 2014 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door Brand Shell Moerdijk 5 Sectie Bevolkingszorg 088-6365240

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock.

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede. Evaluatierapport

Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede. Evaluatierapport Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede Evaluatierapport Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede Evaluatierapport Maart 2014 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

1 Organisatiestructuur opschaling

1 Organisatiestructuur opschaling Deel B Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur opschaling 1 Organisatiestructuur opschaling 1.1 Inleiding Bij een ongeval met mogelijk verstrekkende gevolgen zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie