Aanbiedingsformulier. 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsformulier. 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg"

Transcriptie

1 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 VGN KK GZ patientenversie elke dag beter_omslag VGN KK GZ patienteninfo elke dag beter 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg 3. Gepland moment van revisie van de kwaliteitsstandaard: Naam: VGN Organisatie: VGN VGN Telefoonnummer: Overige algemene informatie over de kwaliteitsstandaard: Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bestaat uit 3 pijlers: - Pijler 1: kwaliteitsgegevens op organisatieniveau (gereed) - Pijler 2a: kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (gereed) - Pijler 2b: genereert cliëntervaringen op individueel niveau (gereed) - Pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt en professional. Deze pijler is nog in ontwikkeling en is naar verwachting in 2016 gereed. Deze pijler wordt in 2015 gepilot. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, Visiedocument 2.0, is hét instrument en werkwijze voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit in de gehandicaptensector. Het is de ambitie van de sector door het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt. Ten behoeve van de toetsing aan het Toetsingskader is het nodig om de kwaliteit van het Kwaliteitskader te beoordelen in het licht van de diversiteit en de eigenheid van de sector. Kenmerkend hiervoor zijn: Het gaat om kwaliteit van bestaan in plaats van kwaliteit van zorg, waarbij de eigen regie van de cliënt het uitgangspunt vormt. Cliënten zijn meestal levenslang en levensbreed op de gehandicaptenzorg aangewezen. Kwaliteit van bestaan gaat over de hele mens; het betreft alle levensdomeinen. De praktijk van de sector is zeer divers: cliënten ontvangen al dan niet ondersteuning op meerdere domeinen, lang- of kortdurend en de aard en intensiteit verschillen sterk. Wat is kwaliteit van bestaan voor deze persoon? De directe ondersteuning in zijn leven staat centraal. Kwaliteit komt in het primaire proces tot stand in de dialoog tussen de professional en de cliënt (met zijn familie/netwerk of mantelzorger). Kwaliteit wordt altijd op het niveau van de cliënt benoemd, beschreven en ingevuld. Het gaat daarbij altijd om de cliënt in relatie tot zijn of haar sociale omgeving. Het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt, over alle domeinen, is een krachtig instrument voor het samen bepalen, formuleren en helpen realiseren van kwaliteit in de care Wilt u gebruik maken van het overgangscriterium?

2 1. Is de kwaliteitsstandaard voor 1 januari 2014 ontwikkeld? 2. Was de kwaliteitsstandaard voor 1 januari 2014 in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling? (Vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders: (Vertegenwoordigende organisaties van) cliënten: (Vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars: Anders nl: 4. Zijn er relevante partijen die niet mee voordragen? Toelichting Overige toelichting bij Overgangscriterium (ruimte voor vrije toelichting): (Vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN),Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO),Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG),Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (Vertegenwoordigende organisaties van) cliënten: Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR),Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG- Raad),Platform VG (Vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Anders nl.: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2. Zijn dit de relevante partijen? Licht uw antwoord toe.

3 alle partijen die betrokken zijn bij gehandicaptenzorg hebben baat bij verbetering en verantwoording van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en werken daarom ook samen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben zitting in de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 3. Motiveer hoe is besloten welke partijen wel/niet relevant zijn. Als er meerdere organisaties waren die in aanmerking konden komen, is er dan sprake geweest van overleg om een goede vertegenwoordiging te realiseren: Alle partijen die betrokken zijn bij gehandicaptenzorg hebben zitting in de Stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg en waren/zijn dus betrokken bij de ontwikkeling van het kader. 4. Welke relevante partijen waren uitgenodigd en hebben gemotiveerd afgezien van betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard? Niet van toepassing aangezien alle genodigde partijen hebben deelgenomen. 5. Waren de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk? Licht uw antwoord toe., de samenwerkingsafspraken tussen partijen van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn beschreven in het visiedocument 2.0 (bijlage 1). 6. Hebben alle betrokken partijen naar hun mening voldoende gelegenheid gekregen om naar behoren bij te dragen en is hun bijdrage naar behoren verwerkt? Licht uw antwoord toe. Alle betrokken partijen participeren actief in de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Deze stuurgroep kent een onafhankelijk voorzitter die ervoor moet zorgen dat alle partijen de mogelijkheid hebben om naar behoren bij te dragen en dat hun bijdrage naar behoren wordt verwerkt. 7. Is de invloed van belangenverstrengeling naar de mening van betrokken partijen zoveel mogelijk beperkt? Zijn de verschillende belangen onderkend, zichtbaar en controleerbaar gemaakt? Bijvoorbeeld conform de Code Belangenverstrengeling van de KNAW et al (2012)? Licht uw antwoord toe. Zie: samenwerkingsafspraken 8. Is de externe commentaarronde naar de mening van alle betrokken partijen zorgvuldig doorlopen? Licht uw antwoord toe. De (door)ontwikkeling van het Kwaliteitskader wordt omschreven als een continu proces. De Stuurgroep stelt de kaders vast waarbinnen het Kwaliteitskader wordt ontwikkeld en

4 geïmplementeerd, adviseert de VGN bij de ontwikkeling en implementatie van het Kwaliteitskader en stelt wat ontwikkeld is binnen het Kwaliteitskader vast. 9. Komt het cliëntenperspectief naar de mening van de cliënten voldoende uit de verf? Licht uw antwoord toe. Het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is door het veld gezamenlijk geformuleerd en gepubliceerd. De basis van de visie wordt gevormd door de begrippen eigen regie en kwaliteit van bestaan van cliënten. Dit is uitgewerkt in acht domeinen die volgens Schalock en Verdugo (bijlage 3 visiedocument) relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en belangen. Daarnaast zijn vier randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg en ondersteuning benoemd: zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid, kwaliteit van medewerkers en organisatie en samenhang in zorg en ondersteuning. De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarbij wordt gekeken naar de acht domeinen van Schalock en Verdugo, en naar de randvoorwaarden voor de zorg en ondersteuning (zie bijlage 3 visiedocument). De individuele situatie van de cliënt en de bestaande randvoorwaarden bepalen welke domeinen en/of randvoorwaarden bij hem of haar specifiek van belang zijn. Dit wordt in het ondersteuningsplan van de cliënt vastgelegd. De mate waarin de gemaakte zorgafspraken gehaald worden, bepaalt de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Kortom, het zorg- en ondersteuningsplan van iedere individuele cliënt vormt het vertrekpunt voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Op deze manier wordt het werken met het Kwaliteitskader een natuurlijk onderdeel van de verbetercyclus. Daarnaast hebben de cliëntenorganisaties zitting in de Stuurgroep zodat ze de belangen vanuit cliëntperspectief kunnen borgen. De reactie van Ieder(in) over opname van het Kwaliteitskader in register: Vanuit Ieder(in) dragen we graag de instrumenten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg voor ten behoeve van opname in het register van het kwaliteitsinstituut. Dit is een mooie stap verder! (zie bijlage) De reactie van het LSR: Wat LSR betreft akkoord! (zie bijlage) 10. Zijn de cliëntenvertegenwoordigers materieel en immaterieel in staat gesteld om hun rol bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard te vervullen en hun taken te realiseren? Licht uw antwoord toe. Niet van toepassing omdat er koepels van cliëntenvertegenwoordigers betrokken waren en geen individuele vertegenwoordigers. 11. Beschrijft de kwaliteitsstandaard de grens tussen verantwoorde en onverantwoorde zorg? Zijn er naar de mening van IGZ voldoende handvatten om de kwaliteitsstandaard te kunnen handhaven? Licht uw antwoord toe. De IGZ was zowel betrokken bij het opstellen van het visiedocument 2.0 als de eerste versie. Daarnaast heeft de IGZ zitting in de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Veiligheid (in de breedste zin van het woord) is een belangrijk uitgangspunt voor de IGZ. Dit onderwerp

5 komt uitgebreid aan de orde bij de ontwikkeling van de pijlers binnen het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In het dataprotocol is geregeld dat de IGZ voor de uitoefening van haar taken onbeperkt toegang heeft tot informatie waarmee ze de kwaliteit en veiligheid van de zorg kan vaststellen. Overige toelichting bij Criterium 1: De kracht van het Kwaliteitskader zit in de samenwerking tussen alle partijen waardoor zowel een gedeelde visie op kwaliteit van zorg en ondersteuning binnen de gehandicaptenzorg is ontstaan als de wijze waarop deze kwaliteit wordt gemeten. Het Kwaliteitskader is verplicht gesteld voor de hele sector dus ook voor niet-leden van de VGN. 1. Is de procedure voor het gezamenlijk voordragen helder vastgesteld bij de aanvang van de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard? Licht uw antwoord toe. het document was ontwikkeld voordat het Kwaliteitsinstituut en het Toetsingskader er waren. Wel is in het document in het hoofdstuk ontwikkelingen een paragraaf opgenomen over het (toen nog op te richten) Kwaliteitsinstituut, hetgeen laat zien dat de aanbieder rekening houdt met de mogelijkheden die het Kwaliteitsinstituut biedt. 2. Dragen alle betrokken partijen (partijen die betrokken zijn bij het opstellen van de kwaliteitsstandaard de kwaliteitsstandaard gezamenlijk voor? Licht uw antwoord toe., dit is in de Stuurgroep op 29 september 2014 besproken. Aangezien niet alle partijen bij de vergadering aanwezig waren, is besloten tot een schriftelijke ronde. In de bijlage vindt u de afzonderlijke reacties van de partijen om het visiedocument en de pijlers aan te bieden voor toetsing ten behoeve van opname in het Register. 3. Onderschrijven alle betrokken partijen de kwaliteitsstandaard? Indien dat niet het geval is, wat zijn hiervoor de gronden? Licht toe onderverdeeld in de volgende categorieën van partijen (Vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders: (Vertegenwoordigende organisaties van) cliënten: (Vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars:

6 Anders nl.: 4. Zijn alle onderwerpen die aan het begin van het traject zijn afgesproken naar de mening van alle betrokken partijen voldoende aan bod gekomen in de kwaliteitsstandaard? Licht uw antwoord toe., bij de start van het nieuwe Kwaliteitskader (aug. 2011) hebben de partijen verantwoordelijkheden vastgelegd en samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in het visiedocument opgenomen in bijlage 1 en worden jaarlijks geëvalueerd. Overige toelichting bij Criterium 2: 1. Bevat de kwaliteitsstandaard een beschrijving van het gehele zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, waarbij er voldoende uitspraken worden gedaan over het stellen van indicaties voor diagnostiek en behandeling? Licht uw antwoord toe. Deels. De kwaliteitsstandaard geeft een visie op kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de cliënt (hoofdstuk 4) in de gehandicaptenzorg. De begrippen eigen regie en kwaliteit van bestaan van cliënten vormen de basis van de kwaliteitsstandaard. Dit is uitgewerkt in acht domeinen volgens Schalock en Verdugo (Bijlage 3) die relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling, en belangen. Daarnaast worden er vier randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg en ondersteuning onderscheiden: zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel), kwaliteit van medewerkers en organisatie, en samenhang in zorg en ondersteuning. Het stellen van indicaties voor diagnostiek en behandeling is hier niet van toepassing. De langdurige zorg wijkt hierin af van de cure. 2. Bevat de kwaliteitsstandaard een beschrijving van het gebruik van gepaste zorg (doelmatigheid)? Licht uw antwoord toe. Wel wordt een model voor ondersteuningsbronnen gepresenteerd, waarbij zoveel als mogelijk ondersteuning plaatsvindt binnen het natuurlijke systeem in de eigen omgeving van de persoon en dat het gespecialiseerde systeem in de eerste plaats het natuurlijke ondersteunt en daar niet onnodig voor in de plaats komt. Met andere woorden: de gehandicaptenzorg wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt, aanvullend op de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten van betrokkenen. Consistent met:

7 Inconsistent met: Er zijn geen andere kwaliteitsstandaarden opgenomen in het register over hetzelfde of een vergelijkbaar onderwerp. 4. Zijn er de gebruikte kernbegrippen gedefinieerd en is aangegeven wat zorgverleners documenteren en als informatie aan elkaar overdragen. Licht uw antwoord toe. Deels. In bijlage 1 (art. 1) van het visiedocument 2.0 zijn begripsbepalingen en definities opgenomen. In hoofdstuk 4 worden resp. de visie op cliënten, op ondersteuning en op kwaliteit verder uitgewerkt. Ook vinden in de bijlagen 2 en 3 de uitwerking van de uitgangspunten en de uitwerking van de kwaliteitsdomeinen en kwaliteitsthema s plaats. In wat zorgverleners documenteren en als informatie aan elkaar overdragen neemt het zorg- en ondersteuningsplan van de individuele cliënt een centrale plaats in zowel met betrekking tot de kwaliteit van zorg en ondersteuning als bij het daaruit distilleren van gegevens. Hoe het zorg- en ondersteuningsplan tot stand komt en wat daarin moet staan wordt beschreven (blz. 30, kopje 9). In samenhang en ondersteuning (blz. 31 kopje 12) wordt het belang van goede overdracht intern en extern genoemd, maar niet expliciet uitgewerkt. In de Handreiking Ondersteuningsplannen van VGN wordt dit nader uitgewerkt. 5. Bevat de kwaliteitsstandaard een beschrijving van controlemomenten, evaluatiemomenten en overlegmomenten? Licht uw antwoord toe. Deels. Evaluatie en bijstelling van het zorg- en ondersteuningsplan worden genoemd (blz. 30 kopje 9). Er is een paragraaf over samenhang in zorg en ondersteuning (blz. 31). In de Handreiking Ondersteuningsplannen van VGN wordt dit nader uitgewerkt. Daarnaast hebben alle partijen er bewust voor gekozen om te spreken van een kwaliteitskader omdat het de stellige overtuiging van partijen is dat er sprake moet zijn van een continu verbetertraject. arlijks evalueren partijen de uitvoering en uitwerking van de samenwerkingsafspraken. Tot slot verzamelen zorgaanbieders de gegevens voor pijler 1 elk jaar van 1 januari tot 15 februari. Ten aanzien van pijler 2a worden gedurende het hele jaar gegevens verzameld. De gegevens worden vervolgens door een TTP verzameld, bewerkt en aangeleverd aan het Zorginstituut. Na 1 juni publiceert het Zorginstituut de informatie op hun website. 6. Bevat de kwaliteitsstandaard een beschrijving van zelfmanagement? Licht uw antwoord toe.. het begrip zelfmanagement is in de gehandicaptenzorg minder van toepassing. Het begrip eigen regie wordt genoemd en vormt één van de uitgangspunten van het visiedocument. Dit is uitgewerkt in de domeinen volgens Schalock en Verdugo (Bijlage 3) waarvan interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling vooral gaan over het voeren van eigen regie. Daarnaast wordt eigen regie uitgewerkt in bijlage 2 in een aantal onderwerpen: eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in de zorg- en ondersteuning, eigen regie van de cliënt in relatie tot de professional, eigen regie van de cliënt in relatie tot de zorgorganisatie en eigen regie in relatie

8 tot grenzen aan zeggenschap. 7. Bevat de kwaliteitsstandaard een toelichting op bewijsvoering? Beschrijf de methoden waarop de aanbevelingen in de kwaliteitsstandaard tot stand zijn gekomen. Licht uw antwoord toe.. De kwaliteitsstandaard is een visiedocument, gebaseerd op expert-opinion. Voor het uitwerken van deze visie wordt gebruik gemaakt van een theoretisch kader (Schalock en Verdugo). Het gepresenteerde model voor ondersteuningsbronnen is gebaseerd op een theoretisch kader (Buntinx, NTZ 2002). Daarnaast analyseert de VGN de uitkomsten van pijler 1 en 2a. Deze analyse moet een beeld geven van de ontwikkeling van de kwaliteit in de afgelopen jaren. Vervolgens onderzoekt de VGN of sectorbrede verbeteracties moeten worden ondernomen. Van 2011 tot 2013 liep een verbeterprogramma voor de gehandicaptenzorg (Zorg voor Beter). Doel was het breed verspreiden en implementeren van bestaande kennis om concrete verbeteringen in de zorg en ondersteuning aan cliënten te realiseren. Hiertoe waren tien thema s gekozen, waaronder ondersteuningsplannen, zeggenschap en inclusie, gezondheid en ontwikkelingsgericht ondersteunen. De thema s hebben allen een relatie met kwaliteit van bestaan en eigen regie en vormen een uitwerking van het visiedocument. De inhoud en positie van een behandel- of zorgplan, een behandel- of zorgdoel. Licht uw antwoord toe. de positie en inhoud van het zorg- en ondersteuningsplan wordt beschreven (bijlage 2, bijlage 3 paragraaf 9 en 12). De benodigde informatie- en communicatiesystemen. Licht uw antwoord toe. Er is een programma van eisen aan het ECD (elektronisch cliënten dossier) gekoppeld aan de Handreiking Ondersteuningsplannen van VGN en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De benodigde middelen. Licht uw antwoord toe. er worden vier randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg en ondersteuning onderscheiden: zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel), kwaliteit van medewerkers en organisatie, en samenhang in zorg en ondersteuning (bijlage 3). De regiefunctie. Licht uw antwoord toe. Deels. voor de hierboven genoemde aspecten geldt dat beschreven wordt dat dit in het individuele zorg- en ondersteuningsplan moet wordt vastgelegd. Een concrete uitwerking wordt gegeven in de verschillende handreikingen van VGN, bijvoorbeeld

9 Handreiking Integrale Zorg en de de in ontwikkeling zijnde handreiking verantwoordelijkheidsverdeling (algemene handreiking; deze wordt beoordeeld op de vraag of de handreiking moet worden aangevuld met specifieke aspecten voor de gehandicaptenzorg) en de Handreiking medicatieveiligheid met taken, bevoegdheden, etc. Zie verder de overige toelichting. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen professionals onderling en tussen professionals en informele zorgverleners. Licht uw antwoord toe. De noodzakelijke coördinatiefunctie. Licht uw antwoord toe. Een toelichting over de van toepassing zijnde andere kwaliteitsstandaarden. Licht uw antwoord toe. NVT: De toelichting is er niet, maar andere van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden ook niet. De monitoring van het individuele behandelplan. Licht uw antwoord toe. 10. Is voldoende beschreven op welke wijze de implementatie van de kwaliteitsstandaard zal plaatsvinden en aan welke voorwaarden daarvoor moet zijn voldaan? Licht uw antwoord toe.. Aan de implementatie van het visiedocument is op verschillende manieren vorm gegeven: De uitwerking van de visie heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. De uitgangspunten hierbij zijn: 1) zorg- en ondersteuningsplan als vertrekpunt, 2) eenvoud en 3) verantwoorden in het verlengde van verbeteren. Bij de nieuwe uitgangspunten past ook een nieuwe manier van meten : pas toe of leg uit. Deze manier past beter bij het verbeteren van de gehandicaptenzorg dan alleen de resultaten in cijfers. De drie pijlers vormen het fundament van het op deze wijze vaststellen van de kwaliteit. Tijdens kwaliteitsdagen in onder meer 2012 en 2013 zijn bestuurders, directeuren en kwaliteitsfunctionarissen meegenomen in de laatste ontwikkelingen, ze konden kennismaken met de instrumenten en konden onderling ervaringen uitwisselen. Tot slot vormt de visie de basis bij het opstellen van handreikingen, bijvoorbeeld de handreiking zorg- en ondersteuningsplan ( Diverse projecten zoals Zorg voor beter het Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Overige toelichting bij Criterium 3: Met dit visiedocument beschrijven we de visie van de sector op kwaliteit van zorg en

10 ondersteuning. Uitgaande van het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hanteren we het zorg- en ondersteuningsplan als vertrekpunt, genereren we informatie op het niveau van de individuele cliënt, meten we zowel kwantitatief als kwalitatief, gebruiken we de kwaliteitsinformatie voor de (korte) leer- en verbetercyclus en plaatsen we verantwoorden in het verlengde van verbeteren. Hiermee komen ook de verschillen tussen de doelgroepen en functies in de sector beter tot hun recht. Immers, de praktijk van de sector is zeer divers: cliënten ontvangen al dan niet ondersteuning op meerdere domeinen, lang- of kortdurend en de aard en intensiteit verschillen sterk. De publicatie van het visiedocument was een eerste fase. Daarna zijn indicatoren ontwikkeld en meetmethoden en instrumenten. Bovendien is de visie verder vorm gegeven in de ontwikkeling van handreikingen (bijvoorbeeld ondersteuningsplannen, medicatieveiligheid en verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg) en geconcretiseerd in de Zorg voor Beter trajecten. 1. Bevat de kwaliteitsstandaard een cliëntenversie of is er voldoende aandacht besteed aan correcte cliënteninformatie? 2. Bevat de kwaliteitsstandaard een samenvatting? 3. Bevat de kwaliteitsstandaard meetinstrumenten? 4. Bevat de kwaliteitsstandaard een onderhoudsplan of wordt er verwezen naar een algemeen onderhoudsplan? Cliëntversie: Datum: Samenvatting: Datum: Set met bijbehorende meetinstrumenten: Datum:

11 Onderhoudsplan? Datum: Overige toelichting bij Criterium 4: Met uitzondering van pijler 3 zijn alle onderdelen gereed. Pijler 3 is volop in ontwikkeling en zal naar verwachting in 2015 gepilot worden en in 2016 gereed zijn.

Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van deze kwaliteitsstandaard zijn: NVK, NVvP, VKGN, NIP, NPCF, ZN

Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van deze kwaliteitsstandaard zijn: NVK, NVvP, VKGN, NIP, NPCF, ZN Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft:

Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 31-05-2015

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 31-05-2015 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Pijler 2: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) Naam: Mevrouw R. (Rita) HutModderkolk

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard informatiestandaarden Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via Zorginzicht.nl. De organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bieden de informatiestandaard aan. Door vermelding

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier ZINL

Aanbiedingsformulier ZINL Aanbiedingsformulier ZINL 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: KNMG_MR-PMO_A4-Digi 28 juni 2013 Kernaanbevelingen 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Preventief medisch

Nadere informatie

Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk

Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk Focus op kennis en onderzoek, aftrap NPG 22 juni 2015 Angelie van der Aalst Inhoud presentatie Zorginstituut Nederland Inventariserend onderzoek: doel Vaststellen

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Zorgmodule Voeding Stroomschema Zorgprofielen en Competenties Zorgmodule Voeding

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Zorgmodule Voeding Stroomschema Zorgprofielen en Competenties Zorgmodule Voeding 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Zorgmodule Voeding Stroomschema Zorgprofielen en Competenties Zorgmodule Voeding 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Voedingszorg

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0 Lijst met afkortingen AKo adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek van de VGN AWBz algemene Wet Bijzondere Ziektekosten CG-Raad chronisch zieken en Gehandicapten

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Wat

Nadere informatie

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Visiedocument

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument Inhoud 1 blz. 3 blz. 5 1. Inleiding 2. Fasen in de ontwikkeling en implementatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave blz. 8 3. Reikwijdte

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Kwaliteitsstandaarden in de Gehandicaptenzorg

Kwaliteitsstandaarden in de Gehandicaptenzorg Kwaliteitsstandaarden in de Gehandicaptenzorg Focus op kennis en onderzoek, aftrap NPG 22 juni 2015 Ineke Roede Overzicht Ontstaan van kwaliteitsstandaarden wat is het positieve punten beperkingen Onderzoek

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor zorgverzekeraars. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor zorgverzekeraars. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor zorgverzekeraars Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor zorgverzekeraars Het Toetsingskader voor zorgverzekeraars 3 Wat is het Toetsingskader? Het toetsingskader is één

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Dit document is opgesteld als eindrapportage van een experiment binnen het Land van Heusden en Altena in het kader van het experimentenprogramma regelarme

Nadere informatie

Blik op de Toekomst Marjolein Herps (M.Herps@vilans.nl) Wil Buntinx (Wil@buntinx.org) 10 april 2014

Blik op de Toekomst Marjolein Herps (M.Herps@vilans.nl) Wil Buntinx (Wil@buntinx.org) 10 april 2014 Blik op de Toekomst Marjolein Herps Wil Buntinx (M.Herps@vilans.nl) (Wil@buntinx.org) 10 april 2014 Ondersteuningsplannen Verleden Heden Toekomst Ondersteuningsplannen Verleden Education for All Handicapped

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015

Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015 Van goede zorg verzekerd 3 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Convenant Governance ehealth 2014-2019

Convenant Governance ehealth 2014-2019 Convenant Governance ehealth 2014-2019 Datum: 15 November 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belemmeringen... 3 Voorgestelde oplossingen... 4 De zes partijen:... 6 Overwegende dat:... 6 Gaan samenwerken

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Format met toelichting

Format met toelichting Format met toelichting Volledige naam (en afkorting) Eigenaar Effectory In gebruik sinds 2010 Referenties/documentatie VGN (2007) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, Visiedocument VGN (2013) Kwaliteitskader

Nadere informatie

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten 3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan - Maak afspraken over hoe de cliënt aangesproken wil worden. In het kader van bejegening is het klantvriendelijk om te bespreken of iemand met

Nadere informatie

NieuwsBRIEF. Special Kwaliteitskader Nr. 4 / Juni 2012. Waarom een Nieuwsbrief Special? Inhoud

NieuwsBRIEF. Special Kwaliteitskader Nr. 4 / Juni 2012. Waarom een Nieuwsbrief Special? Inhoud NieuwsBRIEF Special Kwaliteitskader Nr. 4 / Juni 2012 Inhoud Waarom een Nieuwsbrief Special? 1 Het totaalbeeld: drie pijlers 2 Pijler 1 4 Pijler 2A 5 Pijler 2B 6 Pijler 3 7 Mijlpalen 8 Werk in uitvoering

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Hieronder treft u een rectificatie van het document inkoopsystematiek. De wijzigingen hebben betrekking op bijlage 2 landelijke

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? Het eendje kwam boven al wat onder water was stond in zijn ogen (Jösö) EMB ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT JJ 2015 * Organisatie vg zorg, historie

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat ijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat Het kwaliteitsformat combineert een aantal aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg: cliënttevredenheid, inhoudelijke zorgindicatoren,

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Individueel Ondersteuningsplan

Individueel Ondersteuningsplan Individueel Ondersteuningsplan of: IOP Deze presentatie is speciaal voor cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van Zideris. Het gaat over de nieuwe individuele ondersteuningsplannen van

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg?

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorginstituut Nederland Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorgverbeteraars in de langdurige zorg 13 november 2014 Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Overzicht

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep

Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep Advies Commissie HBS GGZ 18 mei 2015 De opdracht Formuleer toetsbare norm voor inhoud en invulling hoofdbehandelaarschap (HBS) in de gggz en sggz; Inclusief verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201401793 Lbr. 14/067

ons kenmerk ECSD/U201401793 Lbr. 14/067 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Campagne Verstandig Kiezen

Campagne Verstandig Kiezen Campagne Verstandig Kiezen 2 3 Campagne Verstandig Kiezen Wat is het doel van de campagne Verstandig Kiezen? De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Niet meer Insurance Based werken? Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Manager Zorg Hoofddocent management KP-opleiding blog.walraven@gmail.com NVGzP 25 juni 2015

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Agenda 1. Waarom transitie? 2. Wat gaan we vandaag doen? 3. Waar staat HLZ? 4. Transitie-proces: een aftrap 5. Stappen na vandaag 2 Waarom transitie? 3

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie. 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Zorgmodule Bewegen. Naam: KNGF - Helmie Mulder-Mertens

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie. 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Zorgmodule Bewegen. Naam: KNGF - Helmie Mulder-Mertens Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin januari 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Deel I... 5 Inleiding...

Nadere informatie