Corporate Governance Charter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate Governance Charter"

Transcriptie

1 Corporate Governance Charter Raad van Bestuur en Comités Hoofdstuk 1 Euronav Corporate Governance Charter december

2 Euronav Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische Corporate Governance Commissie bekend gemaakt. Tijdens de vergadering van 5 december 2005 heeft de Raad van Bestuur van Euronav het Corporate Governance Charter goedgekeurd, waar dit eerste Hoofdstuk deel van uitmaakt. Dit Hoofdstuk zal, wanneer nodig, geactualiseerd worden. Bij de uitoefening van haar activiteiten verbindt de Raad van Bestuur zich tot naleving van de wetten en te handelen in het belang van de Vennootschap. 2. Definities 2.1 Verbonden Onderneming : een verbonden onderneming in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. 2.2 Auditcomité : het auditcomité van de Vennootschap. 2.3 W.Venn : het Wetboek van Vennootschappen. 2.4 CEO : de Chief Executive Officer (gedelegeerd bestuurder) van Euronav. 2.5 Euronav : Euronav nv met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai Directiecomité of Exco : het Directiecomité van de Vennootschap. 2.7 Groep : Euronav en elke Verbonden Onderneming. 2.8 Bestuurders : leden van de Raad van Bestuur van Euronav. 2.9 Werknemer(s) : werknemer(s) van de Vennootschap en van de Verbonden Ondernemingen. 3. Raad van Bestuur en Comités De Raad van Bestuur van Euronav is het beslissingsorgaan van de Vennootschap en bestaat uit minstens vijf leden. Ten minste drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn overeenkomstig de wet. Euronav Corporate Governance Charter december

3 De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door twee Comités, met name het Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité. Hun bestaan vermindert echter geenszins de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De taak van de Comités bestaat erin voorbereidend werk te verrichten voor de Raad van Bestuur. Algemeen genomen hebben de Comités een adviserende functie ten aanzien van de Raad van Bestuur. Zij staan de Raad van Bestuur bij in welbepaalde gebieden en formuleren aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De besluitvorming blijft echter voorbehouden aan de Raad van Bestuur, met uitzondering van ad-hoc delegaties waarbij de Raad van Bestuur de Comités expliciet heeft gemachtigd een welbepaalde beslissing te nemen. De taken en verantwoordelijkheden van de Comités worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden jaarlijks herzien door de Comités zelf of op verzoek van de Raad van Bestuur. 4. Raad van Bestuur 4.1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de gecoördineerde statuten voorbehouden zijn aan de Aandeelhoudersvergadering. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur omvatten ondermeer: de strategie, het beleid en de structuur van de Groep en haar activa; met betrekking tot financiële zaken, de rekeningen en balansen van de Groep, met inbegrip van de jaarlijkse, halfjaarlijkse en andere verslagen van de Groep, budgetten en forecasts, operationele en andere financiële resultaten, vaste en andere activa en deelnemingen, thesaurie, de waarderingsregels van de Groep, inclusief de toepassing van de geldende wetgeving en regels, overeenkomstig de aanbevelingen van het Auditcomité en de goedkeuring van alle persberichten en bekendmakingen hieromtrent; risk management beleid; de aan- en verkoop van eigen aandelen, overeenkomstig de machtiging van de Algemene Vergadering of de Gecoördineerde Statuten; de benoeming en prestaties van de commissaris; de prestaties van de CEO en het Directiecomité; de samenstelling, structuur en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Directiecomité; de samenstelling van het Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité en hun respectievelijke verantwoordelijkheden zoals hierna uiteengezet; het Corporate Governance Charter; oprichten van bijkomende Comités en de geldende regels. De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap zulks vergt. Verantwoordelijkheden van een Bestuurder Elke bestuurder zal erop toezien dat (i) hij zijn bestuurstaken naar behoren vervult en (ii) dat hij voldoende tijd ter beschikking heeft om zijn taken te Euronav Corporate Governance Charter december

4 Euronav Corporate Governance Charter vervullen, rekening houdend met de omvang en het belang van zijn andere verplichtingen. Beoordeling van de Raad van Bestuur en de leden Minstens om de drie jaar zullen de Bestuurders de omvang, samenstelling en werking van de Raad van Bestuur evalueren, evenals de interactie met het directiecomité. De Raad dient erop toe te zien dat het zijn taken en bevoegdheden goed en efficiënt uitvoert. Op basis van deze evaluatie kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gepaste maatregelen voorstellen aan de Raad van Bestuur. Deze zouden kunnen bestaan uit een voorstel van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhoudersvergadering om bepaalde Bestuurders te vervangen en/of nieuwe Bestuurders te benoemen. 4.2 Huidige samenstelling De Raad van Bestuur telt tien (10) Bestuurders waaronder vier uitvoerende Bestuurders en drie onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders. De Raad van Bestuur is de mening toegedaan dat de huidige omvang optimaal is voor een efficiënte besluitvorming en daadwerkelijke interactie met het Directiecomité. 4.3 (Her)benoeming Voorstellen tot benoeming of herbenoeming van Bestuurders, vergezeld van een aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, zullen door de Raad van Bestuur voorgelegd worden aan de Aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur behoudt het recht eigen aanbevelingen te formuleren aan de Aandeelhoudersvergadering. 4.4 Duur Bestuurders worden benoemd voor een maximumtermijn van drie jaar. De Bestuurders zijn herkiesbaar op het moment dat zijn/haar mandaat vervalt. 4.5 Functionele belangenconflicten Behoudens andere bepalingen in de wet, dient een Bestuurder die Bestuurder is of een managementfunctie uitoefent bij een concurrent, klant of leverancier, of tewerkgesteld wordt door een concurrent, klant of leverancier, dit te melden aan de Raad van Bestuur voorafgaandelijk aan de beraadslaging over agendapunten die (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrekking hebben op deze concurrent, klant of leverancier. Deze verplichting geldt eveneens indien een naast familielid van de Bestuurders zich in vermelde positie bevindt. In dit geval zal de betrokken Bestuurder: - de vergadering verlaten tijdens de behandeling van dit agendapunt; - niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming omtrent het betreffende agendapunt. Euronav Corporate Governance Charter december

5 5. Onafhankelijkheidscriteria Elke onafhankelijke Bestuurder moet voldoen aan de criteria vermeld in artikel tweede lid W.Venn. Een Bestuurder kan beschouwd worden als onafhankelijk indien hij voldoet aan de hierna vermelde criteria, met name indien hij: - geen managementfunctie uitoefent of werknemer is van Euronav of een Verbonden Onderneming en dit de voorbije twee jaar niet is geweest; - geen vertegenwoordiger is van een meerderheidsaandeelhouder of van een aandeelhouder die een deelneming van meer dan 10% aanhoudt, of van een Bestuurder of Hoger Kaderlid van dergelijk aandeelhouder; - geen belangrijke bijkomende vergoeding ontvangen heeft van Euronav of van een Verbonden Onderneming, behoudens de vergoeding ontvangen als niet-uitvoerend Bestuurder; - geen belangrijke commerciële banden heeft of gedurende het laatste jaar heeft gehad met Euronav of een Verbonden Onderneming, hetzij rechtstreeks of als vennoot, aandeelhouder, Bestuurder of Hoger Kaderlid van een vennootschap die dergelijke relatie heeft; - geen vennoot of werknemer is van de commissaris van Euronav of van een Verbonden Onderneming of dit gedurende de voorbije drie jaar niet is geweest; - geen Hoger Kaderlid of gedelegeerd bestuurder is van een andere vennootschap waarin een Hoger Kaderlid of gedelegeerd bestuurder van Euronav een niet-uitvoerend of gedelegeerd bestuurder is, en geen andere belangrijke banden heeft met uitvoerende bestuurders van Euronav op grond van zijn betrokkenheid in andere vennootschappen of entiteiten; - geen echtgenoot/echtgenote, samenwonend partner of andere levenspartner, adoptiekind of bloed- of aangetrouwde aanverwante is tot de tweede graad van een Bestuurder, een Hoger Kaderlid, een gedelegeerd bestuurder of van personen die zich in één van de hierboven beschreven omstandigheden bevinden. Wanneer een onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder drie termijnen heeft gezeteld, dient de Raad van Bestuur in het voorstel om het mandaat als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen, omstandig toe te lichten waarom het de mening is toegedaan dat zijn onafhankelijkheid als Bestuurder behouden blijft. De Raad van Bestuur is van mening dat een langlopend mandaat als lid van de Raad van Bestuur op zich niet noodzakelijkerwijs de onafhankelijkheid in gevaar brengt. Indien de Raad van Bestuur bepaalt dat een Bestuurder onafhankelijk is, niettegenstaande het bestaan van hoger vermelde relaties of omstandigheden vermeld in artikel tweede lid. W.Venn., dan zal het hiervoor een passende toelichting geven in het hoofdstuk Corporate Governance van het Jaarverslag. 6. Vergoeding van Bestuurders Het Benoemings- en Remuneratiecomité formuleert aanbevelingen met betrekking tot de remuneratie van niet-uitvoerende Bestuurders, met inbegrip van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze dienen echter goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur, en vervolgens door de Aandeelhoudersvergadering bij goedkeuring van de jaarrekeningen. Euronav Corporate Governance Charter december

6 Euronav Corporate Governance Charter Het competitieve karakter van de vergoeding van de Bestuurders wordt door het Benoemings- en Remuneratiecomité getoetst aan dat van vergelijkbare vennootschappen De omvang van de vergoeding houdt rekening met de tijd die besteed wordt aan de Raad van Bestuur en aan de verschillende comités. Het mandaat van Uitvoerend Bestuurder wordt niet vergoed. De vergoeding van de Uitvoerende Bestuurders is afhankelijk van de functies de zij binnen de Euronav Groep uitoefenen en wordt bepaald in overeenstemming met het verloningsbeleid binnen de Euronav Groep. Het Benoemings- en Remuneratiecomité bepaalt jaarlijks de vergoeding van de leden van het Directiecomité. De vergoeding bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte, dat afhankelijk is van het netto geconsolideerd resultaat van de Vennootschap, en kan bepaalde voordelen in natura omvatten. Aan een Bestuurder worden geen kredieten of voorschotten toegekend. Een aandelenoptieplan kan eventueel in de toekomst geïmplementeerd worden. 7. Voorzitter van de Raad van Bestuur 7.1 Benoeming De Raad van Bestuur kiest de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur mag niet waargenomen worden door de CEO. 7.2 Machten en verantwoordelijkheden De Voorzitter van de Raad van Bestuur ziet erop toe dat de Raad van Bestuur op een efficiënte en doeltreffende manier werkt. Hij bepaalt de kalender en de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur in samenspraak met de CEO en de Secretaris-generaal. Hij zit alle vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. De Voorzitter zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur voldoende informatie ontvangt over de activiteiten van Euronav zodat deze te allen tijde zijn taak kan uitoefenen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een kopie van de notulen van het Directiecomité. De Voorzitter zorgt ervoor dat, voorafgaand aan elke vergadering, de Raad van Bestuur alle noodzakelijke informatie ontvangt. Hij ziet er ook op toe dat er voldoende tijd is om alle agendapunten te behandelen. De Voorzitter zit eveneens de Aandeelhoudersvergaderingen voor. 8. Auditcomité 8.1 Oprichting De Raad van Bestuur van Euronav heeft een Auditcomité opgericht. Het Auditcomité bestaat uit minstens drie Bestuurders van Euronav, allen nietuitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. Het quorum voor de vergaderingen van het Auditcomité bedraagt twee leden. Euronav Corporate Governance Charter december

7 De Interne Auditor wordt aangesteld door de Raad van Bestuur, op voorstel van het Auditcomité. Op advies van het Auditcomité kan de Raad van Bestuur beslissen om de interne auditfunctie uit te besteden. Het Auditcomité zal richtlijnen formuleren aan de Interne Auditor en zal diens bevoegdheden en werkwijze bepalen. Het Hoofd van de Interne Auditafdeling zal rapporteren aan het Directiecomité en het Auditcomité. 8.2 Auditcomité Taken van het Auditcomité De taken van het Auditcomité zijn: controleren van de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen van Euronav, vóór de desbetreffende vergadering van de Raad van Bestuur; formuleren van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de Commissaris en bepalen van de auditfee; beoordeling van de Commissaris; nakijken van de aanpak van de auditopdracht; beoordelen van de conclusies voortvloeiend uit de interim- en eindejaarsaudits; toezien op de aard en omvang van niet-auditdiensten van de Commissaris. Het Auditcomité zal een formeel beleid opstellen en toepassen, overeenkomstig artikel 133 par. 6 van het Wetboek van Vennootschappen waarin het de nietauditdiensten onderscheidt in (i) dewelke zonder meer uitgesloten zijn, (ii) dewelke slechts toelaatbaar zijn na onderzoek door het Auditcomité en (iii) dewelke zonder goedkeuring van het Auditcomité toelaatbaar zijn. onderzoeken van alle geïdentificeerde risicogebieden; beoordelen van de Interne Auditor; nazicht en goedkeuring van het Interne Auditplan, de activiteiten van de Interne Auditor en de samenwerking tussen Externe en Interne Audit. beoordelen van de belangrijkste bevindingen uit elk intern onderzoek met inbegrip van de antwoorden van het betrokken management hierop; de afdoendheid van het Interne Controlesysteem te beoordelen; evalueren van eender welke andere materies in opdracht van de Raad van Bestuur; verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur over de activiteiten van het Comité Bevoegdheid van het Auditcomité Het Auditcomité krijgt van de Raad van Bestuur binnen zijn domein de ruimste onderzoeksbevoegdheden en zal, naast interne capaciteiten, ook beroep kunnen doen op expertise van buitenaf. Euronav Corporate Governance Charter december

8 Euronav Corporate Governance Charter Vergaderingen van het Auditcomité Het Auditcomité zal minstens driemaal per jaar vergaderen, op uitnodiging van de Voorzitter van het Comité. Verder kunnen zowel de Commissaris als de Interne Auditor, telkens wanneer zij het nodig achten, op eender welk moment een vergadering bijeenroepen. 9. Interne Audit 9.1 Doelstelling Interne Audit is een onafhankelijke beoordelingsfunctie binnen de organisatie, gericht op het bijstaan van alle werknemers in het doeltreffend uitvoeren van hun activiteiten, door onderzoek en evaluatie van de goede werking, efficiëntie en doeltreffendheid van het Interne Controlesysteem. Hiervoor zal de Interne Audit de Vennootschap voorzien van analyses, waarderingen, aanbevelingen, advies en informatie over de onderzochte onderwerpen en de Vennootschap aansporen doeltreffende controles in te bouwen die economisch verantwoord zijn. Door de evaluatie van het Interne Controlesysteem staat de Interne Audit de Raad van Bestuur bij in het uitoefenen van haar taken. 9.2 Taken van de Interne Audit Het actieterrein van de Interne Auditor omvat het onderzoek en de evaluatie van de geschiktheid en de doeltreffendheid van het Interne Controlesysteem, alsook de kwaliteit of efficiëntie waarmee de controles worden uitgevoerd. Binnen de reikwijdte vallen: het grondig onderzoek van de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële en operationele informatie, en de methodes die hiervoor gebruikt worden; het onderzoek van de systemen die het navolgen en de rapporteringen van richtlijnen, plannen, procedures, wetten en reglementen moeten bewerkstelligen en de controle op de juiste uitvoering van de operationele controles; het onderzoek van de maatregelen die getroffen werden om de vermogenscomponenten te beveiligen en, zo nodig, het bestaan van deze activa nagaan. Als integraal onderdeel van het Intern Controlesysteem zal de Interne Auditor ook adviezen kunnen formuleren op het vlak van: belangrijke wijzigingen in de werkorganisatie; belangrijke projecten; due diligence werkzaamheden bij het aangaan van fusies en acquisities; de inhoud van belangrijke contracten. Waar nodig, zal de Interne Auditor zijn inspanningen coördineren met bestaande Interne Auditafdelingen in filialen van Euronav. 9.3 Bevoegdheid van de Interne Auditor De Interne Auditor krijgt de bevoegdheid om zonder enige uitzondering, inzage te nemen in alle (zowel in elektronische als hard copy vorm) documenten en Euronav Corporate Governance Charter december

9 gegevens, toegang te nemen tot gebouwen, lokalen en de medewerking te vragen van werknemers. 9.4 Planning en rapportering De Interne Audit legt een jaarplan ter goedkeuring voor aan het Auditcomité. Dit plan, dat in samenspraak met het Directiecomité wordt opgesteld, kadert in een langetermijnvisie van de Interne Auditactiviteiten. De Interne Auditor zal, bij het beëindigen van een opdracht, de bevindingen bespreken met het management van de geauditeerde eenheid en zal een schriftelijk rapport opstellen. Dit verslag omvat de belangrijkste bevindingen van het auditonderzoek, met een inschatting van de mogelijke risico s en de aanbevolen acties. De reacties van het management van de geauditeerde eenheid op de auditbevindingen, de mogelijke risico s, de te nemen acties, en/of tijdsschema zullen in het rapport vermeld worden. Het rapport wordt gericht aan het diensthoofd van de geauditeerde eenheid, met kopies aan het Directiecomité en het Auditcomité. 9.5 Verantwoordelijkheden De Interne Auditor heeft geen rechtstreekse verantwoordelijkheden of bevoegdheid over de activiteiten die gecontroleerd worden. Hij kan geen procedures opleggen, gegevens voorbereiden of zich inmengen in activiteiten die gecontroleerd worden. In het geschreven eindrapport mogen wel controlenormen aanbevolen worden. Het management van eender welke geauditeerde eenheid blijft verantwoordelijk voor het realiseren van haar doelstellingen en het beheersen van risico s door middel van een doeltreffend Intern Controlesysteem. Voor zover het management autoriteit delegeert, dient het eveneens toezicht waar te nemen op de uitgeoefende activiteiten, met inbegrip of de interne controles effectief worden uitgevoerd. De Interne Auditor zal een onafhankelijke evaluatie geven van de doeltreffendheid van de interne controles. De kwaliteit van de Interne Auditwerkzaamheden beperkt geenszins de verantwoordelijkheid van het management. De Interne Auditor zal het Auditcomité op regelmatige tijdstippen inlichten over de vorderingen en de planning van de al dan niet geïmplementeerde maatregelen Het Directiecomité is de eindverantwoordelijke van de Interne Controle. Het adviseert het Auditcomité en de Interne Auditor met betrekking tot de prioriteitstelling van de interne auditwerkzaamheden. Naast eventuele andere analyses (vb zogenaamde Self-Assessments) worden ook aanbevelingen van de Interne Auditor gebruikt om de kwaliteit van het intern controlesysteem te verbeteren, waar mogelijk. 10. Intern Controle Systeem Het Intern Controle Systeem omvat het organisatorisch plan en alle maatregelen die door Euronav worden genomen om: de activa te beschermen; de integriteit en betrouwbaarheid van het boekhoudsysteem te garanderen; de efficiëntie van de activiteiten veilig te stellen; Euronav Corporate Governance Charter december

10 Euronav Corporate Governance Charter de naleving van het beleid van de Vennootschap te garanderen; de betrouwbaarheid en volledigheid van het informatiesysteem te garanderen; de wet na te leven; de financiële covenants na te leven. De belangrijkste maatregelen die deel uitmaken van het Interne Controlesysteem zijn: rechtstreekse supervisie door hiërarchische meerderen; de administratieve organisatie; budgettering en financiële rapportering; Het Interne Audit departement en het Auditcomité. 11. Benoemings- en Remuneratiecomité 11.1 Inleiding De Raad van Bestuur heeft op 30 november 2004 een Benoemings- en Remuneratiecomité opgericht Samenstelling Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit minstens drie Bestuurders, uitsluitend niet-uitvoerende Bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk is Machten en verantwoordelijkheden (A) Met betrekking tot benoemingen zal het Benoemings- en Remuneratiecomité aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming of herbenoeming van Bestuurders, welke ter goedkeuring aan de Aandeelhoudersvergadering dienen te worden voorgelegd; evalueren van de onafhankelijkheid van de niet-uitvoerende Bestuurders; aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming van de leden van de comités; aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming van de CEO en de leden van het Directiecomité; overwegen van opvolgingsscenario s; herzien en evalueren van criteria voor lidmaatschap van de Raad van Bestuur; voorzien van een introductieprogramma voor Bestuurders. (B) Met betrekking tot vergoeding zal het Benoemings- en Remuneratiecomité, Euronav Corporate Governance Charter december

11 aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de vergoeding (met inbegrip van alle voordelen) van uitvoerende en niet-uitvoerende Bestuurders, leden van het Directiecomité en Hogere Kaderleden. De omvang en de aard van de vergoeding dienen in overeenstemming te zijn met de functie en het belang voor de Groep; de vergoeding van de leden van het Directiecomité en de Hogere Kaderleden herzien op jaarlijkse of andere basis; aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het jaarlijkse bonusplan voor de leden van het Directiecomité en de Hogere Kaderleden. (C) Met betrekking tot evaluatie van prestaties zal het Benoemings- en Remuneratiecomité, de doelstellingen voor de CEO en de leden van het Directiecomité bespreken die vervolgens (inter alia) aangewend zullen worden als maatstaf voor de evaluatie van hun prestaties. (D) Verder zal het Benoemings- en Remuneratiecomité, erop toezien dat de richtlijnen van de Corporate Governance worden nageleefd; nazien van de vermeldingen in het Jaarverslag met betrekking tot de vergoeding van de Raad van Bestuur en de CEO en de activiteiten van het Benoemings- en Remuneratiecomité Vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal minstens driemaal per jaar vergaderen op uitnodiging van de Voorzitter van het Comité. 12. Directie Directiecomité 12.1 CEO gedelegeerd bestuurder Benoeming De Raad van Bestuur benoemt de CEO uit de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beëindigt eveneens de benoeming van de CEO Machten en verantwoordelijkheden van de CEO De CEO rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De CEO ziet toe op de organisatie en het efficiënt dagdagelijks beleid van de filialen en joint venture-vennootschappen. De CEO formuleert voorstellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische opportuniteiten. De CEO is verantwoordelijk voor de implementatie van alle beslissingen van de Raad van Bestuur. Euronav Corporate Governance Charter december

12 Euronav Corporate Governance Charter De CEO zit de vergaderingen van het Directiecomité voor. De CEO is de belangrijkste woordvoerder van de Groep. De CEO zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur en de Voorzitter hun verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren door een continue interactie, dialoog en klimaat van respect, vertrouwen en openheid te onderhouden met de Raad van Bestuur. Hij heeft de verantwoordelijkheid om voorstellen te formuleren aan de Raad van Bestuur of de Comités over onderwerpen waarvoor de beslissingsbevoegdheid voorbehouden is aan de Raad van Bestuur. Met uitzondering van diegenen wiens aanwerving wordt verwezen naar de Raad van Bestuur zoals voorzien in , zullen alle aanwervingen, ontslagen en andere tewerkstellingskwesties van de werknemers van de Groep gecoördineerd worden via de CEO Directiecomité Samenstelling Op 30 november 2004 heeft de Raad van Bestuur een Directiecomité opgericht, in overeenstemming met artikel 524bis W.Venn. De Raad van Bestuur bepaalt het aantal leden, met echter een minimum van twee leden. Indien een rechtspersoon wordt benoemd als lid van het Directiecomité, stelt deze één natuurlijk persoon aan als zijn permanent vertegenwoordiger, en dit in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, onder voorbehoud van aanvaarding van deze persoon door de andere leden van de Raad van Bestuur Benoeming De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité. Hun benoeming is onbeperkt in de tijd maar kan op eender welk moment herroepen worden door de Raad van Bestuur. De functie van Voorzitter van het Directiecomité en Voorzitter van de Raad van Bestuur kan niet uitgeoefend worden door één en dezelfde persoon. De machten, voorwaarden voor benoeming van de leden van het Directiecomité, hun ontslag, vergoeding, duur van hun benoeming, het ontslag en de werking van het Directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur Machten en verantwoordelijkheden De Raad van Bestuur heeft het Directiecomité belast met de dagelijkse activiteiten van de Groep. De dagelijkse activiteiten omvatten zonder beperking investeringen in om het even welke activa, aan- en verkoopcontracten, tijdsbevrachtingscontracten, contracts of affreightment, aanwerving en ontslag van personeel, met dien verstande dat de hierna vermelde beslissingen van het management eerst dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur: 1. het aangaan van om het even welke lening, krediet of andere kredietovereenkomst ten belope van 2 miljoen USD of meer; 2. elke aan- of verkoop ten belope van meer dan 2 miljoen USD; Euronav Corporate Governance Charter december Deleted: the acceptance of loans or credit facilities [exceeding ]; Formatted: Bullets and Numbering Deleted:

13 3. het toekennen van om het even welke garantie of borgstelling ten belope van meer dan 2 miljoen USD of waarvoor het bedrag niet precies bepaald is; 4. overeenkomsten, zoals tijd- of reisbevrachtingsovereenkomsten, leasings of naaktrompbevrachtingsovereenkomsten of contracts of affreightment met een looptijd van 13 maanden of meer; 5. aanwerving of ontslag van de CEO, CFO, COO of een andere lid van het Directiecomité; Deleted: ; 6. indekkingen en transacties in afgeleide financiële producten die buiten de toepassing van de geldende richtlijnen zoals opgesteld door de Raad van Bestuur - vallen. Het Directiecomité beslist omtrent de frequentie van de vergaderingen en zal via de CEO aan de Raad van Bestuur rapporteren. Deze mondelinge of schriftelijke verslaggeving dient de Raad van Bestuur in de mogelijkheid te stellen om toezicht te houden op de activiteiten van het Directiecomité. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur dewelke de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering voorbereidt, zal de Raad van Bestuur beraadslagen omtrent de kwijting van de leden van het Directiecomité. Euronav Corporate Governance Charter december

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2016 (15:00 uur CET) Ondertekende stemmen per brief moeten Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) bereiken per post, voor of

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA (Laatste aanpassing: 17 september 2010) Artikel 1 - Samenstelling De Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER OORSPRONKELIJK CHARTER WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26 JANUARI 2006 UPDATE WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE CORPORATE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015

Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015 Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015 Ondergetekende: (Naam en voornaam van de aandeelhouder) Volledige adres van de aandeelhouder: Houder van gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19 april 2012, gericht aan: Telenet Group Holding NV t.a.v.

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV (Laatste aanpassing:13 november 2014 1 ) Artikel 1 Samenstelling De Raad van Bestuur (hierna de «Raad») bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april om 10u30

STEMMING PER BRIEF Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Ten laatste op 22 april 2011 neer te leggen op de zetel van de vennootschap: Telenet Group Holding NV t.a.v. Dieter Nieuwdorp, VP Corporate Counsel Liersesteenweg

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april 2014. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie