t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ Anoniem lcí'{ 4d ily surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5[

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ Anoniem lcí'{ 4d ily surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5["

Transcriptie

1 t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ lcí'{ 4d ily Anoniem surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5[

2 windows 8: demooiste tablets. laptops enpc's Een nieuw besturinsssysteem betekent ook nieuwe haídware. Maakkennis mei deze.dt t- uitsebreidedrs-sele.tie! -le* Wintersport 2.o: onmisbare gadgets en apps Winte6port gëboëkt? Met dezeapps ën gadgets woídt uw vakantie nóg leukel Van iri'i.lilïi,"llïílïï;ïr; 1$ ffiejràlitmj. sre 10 lodela-app-iel Apps & gadgets voor een onvergetelijke wintersport 16 Eeuwig leven vooíuw oude pr Virtualiseer'm op uw nieuwel 20 Online & onopgemerl(t Aan de íag mettor 30 Open data De overheid st lt heel wat data graiis beschikbaar: leuk om eens in rond te snuffelenl 34 VooÍondeIdetJoom De leukste hebbed ingen 36 De to komstvan internet Htmls is de nieuwe standaard en dit kan er allemaal meel 42 Webcam als bewakeí Videobewaking voor bijna nop 44 Sociaalfilmen Maak samen met anderen leukefilmpjes metuwiphone Én _\.., Van boven,rtneèveerëen ia.rselèdèn schittëíende seíie: Nedeíand van Boven. ívlet hulpvan helikop' teíbeelden en visualisatiesvai data kreegde (iikereën veíías' sende kijkop ons kleiie kikkeí. land voorgeschoteld. Voorde visualisaties maakten de makeís oílderandeíe gëbíuikvar zoge' heten open Data, overheidsdata die in píincipe openbaar is. Nog maareen paariaaí geleden waren de meeíedatabasesmet dit soort gegeveí1s niet ofampeí toesankelijk, nraar inmiddels is dai flinkveranderd. Met Neder Ànoniem surfen endownloadèn Ookzo'n hekelaan sitës die uw suífgedíagin kaart bíengen? Dan bent u toë aan ToÍ,waaÍmee u moselijk at ;it,,rft AW landvan Boven als Íesultaat, waarvooíir hetrajaarvan rol3 een veívolgstaat gepland. ln de iussentijd leest u alles oveíopen Data en deveríassendevoorde' Lei daarvar oppasina3o.wie binnenkoít de weíeld vai boven wil bekiiken op de lanse latten, masde vier bladzijden mëtwinteisportsadsets ën -apps (vanaf pagina 1o) beslist niet missen. Wat ik hiëí ookgíaag in hetzon netjezetr uw oude pcvirtualise ren.stelu kooptzo n prachtige nieuwe compuier metwindows 8. Dan kuitu uwoudesysteem sewoon blijven gebruiken op die Nieuwepc? Virtualiseer uw oude! Íoe aan een níeuwe pc maaíseen zin om uw oude bestuíingssysteem vaamel rètepsen?íher).ebíuiluwxp., / vistalïrwinaow"s z in een virt,àr",l O nieuwe pc, doorde boelgratis te virtualiseren. Hoe? Dat leest u uitgebreld vanaf pagina 16. Veel leeí ef computerplezierl Dtttt." de 5.htdoÍ, Ad ju n.t h n. t.1 É docte u t d.vtj.st...;hub,nl Windows 8 snel afsliriien Met uw eigen afsluitteg l HaÍdware & Windows 8 De mooiste tablets, laptops en pc'svoor d ni uwewindows 58 Wordabonnee En kriig een Android 4lllini PC meteen fikse koftingl 4 Mailbus Lezers gevenhun mening 6 Nieuws Ontwikkelingen, trends en nieuwe producten 23 Tipsentrucs Handig slimmigheden 29 Puzzel winvideo deluxe r3 Plus De leukste gratis software 48 Vers geiesi Nieuw spul, vooru bekeken 60 FAQman ProblemenopgeloÍ 64 Speciaalvoorabonnees Zyxel N SA32o met korting 65 Uitsmijter Nieuw:de paddo'met r 67 Abonnee5eÍvice/Coiofon Plus:volgend nummer I 3

3 Al gehoordvan Spyword? Ofu getíoffen bent dooreen vlrus ls uweigen zaak Microsoftzalu nooit betlen om malware wegte halen, met behulpvan een betaalde(!) toot, a'microsoft'-bende Op Security.nl las ik dat een int mationale b nde is opgerold van bell rs die zich voordeden als Microsoft-medewerker (bit.ly/qozhxd) en die mansén lieten betalen om mài were te verwijderen. Dat was eeí béricht van 4 oktober. Maar ik ben half novembeí g b ld door iemand, die perfect Engels sprak, en vertelde dat hijvan Microsoftwas ndat ik eenvirus had (hijnoemd het Spyword toen ik vroeg hoe het hëet - nooit van gehooíd). Ik heb toen gezegd dat ik ge n tiid hed, maer hij beloofde terug te bellen. Zijn v rhaal wrs ze r geloofweardig, behalve dàt ik zelf dacht: Microsoft belt toch WinbrieÍ Scribus Zeer bedanktvoor h t inter ssante en le lzamé adikel oveí5cribus (Computerldee2l/12, pagina16). H tartlkelzëslondermeeídat hetnlet mogeliikis inwod aíb tding n en tek5topde nillim ter nauwkeuíigteverplaalsén. Naarmiin idëé kan datwel. lk doe het al zesíen iaar-. Het gaat als volgt. Maak een tekstvak. Plaats er Gecenlrc Íd) ë n afbeelding h, (Eventueel atueeldlng vergíoten of tekst. vakveíktèinen na plaatslng aíbeèlding). Selecteer hettèkstvak (soms twee klikken) enverplaats het meteenvan devierpijltoetsen (naaí boven, naarondér, naaíllnks ofnaaí rcchts). Op deze manièr is de af beetding (inclusief het tekstvak) për halve mlllln terte v rplaatsen. Binnen h t tèkstvak kun ie er, indien gëwenst, nog eén biischdít ondeí zètten. Vervol$ns (evenlueed het kadeí van hel tëkstvak weghal n en ie afbeelding stsat mooi vrii. Een pdímaken (lgn ookinword, sratisplugin) ën het documentkn zo Íichtingdrukker!V l dikke boeken oveiword heb ik a I dooígeworsteld, maar lk gelooí dat d it trucj n ergens wodt beschíeven. ZelÍ heb ik het ovarigens ooit bll toeval ontdekt. re kunt het tekstvak ulteíaaíd ook met tekst vullén.- En dan is dus ook tekst bin nen WoÍd per hake mil- Hefiny 1)afi Ochtefi Leuk om t lezen fur h t wél kan. Uw bri f wordt beloond met een xclusief Comput r ldeèt-shirt. niemand? Aisje eenvirus hebt, is dat je eieen probleem. toch? Ikben die dag veel van huis gewe st, maar r is nooitteruggebeld. Misschien b gíeep hij dat ik hem doorhad- Zirn accent was of lndieas of Pakistaans. Hij noemde zichzelf Adam, wat ik vreemd vond. Meestal worden deze kinderen niet zo genoemd. lkzel morgenook nog de politie bellen, maar denknietdatdie iets doet. Waarschuw a.u.b. jullie abon- Jean LudwíÉ lnderdaad: Ml(rosoft belt nooit als u e nvirushebt. Laat staan om u ervoor te liten betel n om en virus t.nfc In ComputeÍ ldee 2 r staateen artikel over NFC. Omdat ik wat tagswil kopen keek ikopde site die staat beschreven (nf. tagwriter.com). Volgens jullié zouden 25 tags iets meer dan een euro kosten, maar het is dan r,o2 per stuk, ennietper z5l Ruby Welbe?gefi.Àpple-btad Gezienhét feit dat de Applè-g bruikers een geheeleigensoon computergebrui- kers zijnzou het voor de overig gebruikers wel zo prettig zijn dat er een apert Apple-blad komt wéar dat soortzich geheel in ksn uitleven. Dankan r in Computer aan standaard i.p.v.àrti' kelen nietapple-gebruiker helemaal niets doenenwaar deze ook vaak totaal geen interesse in heeft. Nu wordt namelijkbijna de helft van uw blad'vervuild' door Apple-anikelen. Kttatilct De helft van het blad is wat overdreven. Bovendien verandert de definitie 'computer' door de opkomsl van tabler.ei-pad Hier een goedkope oplossing voor een ei-pad{tandaard. In dit gevalstaat er eensamsung CalrxyTab2 in. Past perfect. Kost nietsl Fransva,, mjk 4 rww.lomputeridee.nt t :ó I tot2

4 Maltbus dee.nl. Straling lk heb een opmerking over het artikelover de Íepeaters in nummer24 voor het uitbreiden van het draad loze netwerk. Nogsteeds is niergoed bekend wat Íralingvano.a.wifi voor effect heeít oponze gezondheid Dus ondèr hpt mom van voorkomen is beter dan gen z n is hetwellicht een idee om àlles bedraad te maken. Wij hebben dit receniel ijk gedaan met als resultaat geen straling meerensupersnel enstabiel Daat.le Boer Mailbus Dan moet u wel heël landelijk.isbn-archief Kiopthet dat h t ISBN-archi f niet meertoegankeliik is? Ik heb met uw programma destijds mijn hele boekenkastvoorraad in de.omputer gezet. Helaas kan ik nu geen boeken meer toevoegen- rammer. ls hier e n andere oplossing Manrten Sigmo íl Het ISBN'aÍchieÍ is nog steeds toegankelijk, alleen is h t webadres veranderd. Op is het vernieuwde bestand gratis te downloaden. (Wim d Groot) o Publisher Als jarenlang abonnee van Computer ld e gebruik ik Publisher. eenonderdeel van MS Offi.,voor het maken van allerlei artikelen. ln Comput r Idee krijg je echterzeerweinig over dit programma te lezen. lkhebeen poging gedaan om Scribus(Computer Idee 23l2or2) te doorgronden. Maar ik bliif toch bii Publisher, dat bij velen onbekend isondanks dat ze MS Office gebruiken. RobVitmafl Publisher zit niet in de consu. mentenversies van office, en voor de Professional Edition betarltu 5oo euro vooreen licentie! Vandaar de keuze voor het gratis Scribus. acrisis De crisis merkj aan alles.ook op Marktplaats!, Het gingom Alexra,z Dafime (u jaa") ICYBOX' II ICY BOX IB-RD364OSU3 6 a I brr RÀtD \nn)t on fat a fàst ttotl aw \vith à huge ànlaont of ddtà v41l\) a d n\étí.tl lij9 t)rnèttt hon thc fasi.annè.rn, spe.d o/ usn J.0 L1t CSATÀ \rhtj).1dkc. a gteat perfotnran(è.r y.rt Additionally there are two further n odels.f Lhrs 1 bèr s.ttcs: IB RD)61051t382 À i R4lD.,,/lsirl wnh LISB 3.i,.SAÍA ènd Flretrtrí. ro0/arrl /.td/.1.,fr/ i/s..r raod en./o,:rrrp rlj i6l0sdj Lrrt/r t/sa J 0.nd esaia rt.tt..a PÍt.: G,, 50 vanandaí: 675,00,orrrr I E k.i!n! t L.r ahd. 03.1r.'t2, laj 1 i' larllcall6r. Íb.UlL. Op br.b v h -dr+ IB-RD364OSU3 Real Soíutions Haarlem Real Solutions Haarlém 20ll EL Hnnr cnl www,rshààrlem.com

5 e.loct i n p ote r idee. n I Potter-PlayStation Dit zou weleens hét kindercadeau van december ku nnen worden: wonderbook: Book of Spellsvoor Playstation3. H t bestaal uit e n'spreukenlesboek' dat met augmented reality tot leven komt. Omh t nog mysterieuzer te n1aken, verandert de PlayStation Move b wegings controller in een toverslok. Zo stapt de gebruiker in de wereld van Harry Pott r n kan hijoí zij spreuken oefenen zoalr wingardium Leviosa, raadsels oplossen n ni uwe verhalenont dekk n. Het is bedoeld voor één speler tegelijkerrijd, vanaf zeven jaar a 79,99 (nclusiefplaystatlon Move èn Eye) a nl.playstation.com/bookofspells lfsblauwe kerst Windows 8 is nog nauwelijks te vinden op pure tablets. Meesral gaat het namelijk om hybride tab let/ultrabookmod llen. Deze Satellite L9Ss van Toshiba is een onvervalste Win dows 8(64bit) Iaptopvan 2.3 kilogmm eneen diktevan 24.7 mm. Gewoon alles rop eneraanqua enter' tainmentsp c. U kunt k iezen uit e n derde generatie lntel Core i3 ofi5 CPU met InrelHD Graphics,tot 8 CB ddr3 ram (te upgraden naar r6gb)en een hardd isk met maximaal r TB aan opdagcapaciteit. Is er dan helemaal n iets speciaals aan deze degelijke lap_ top?tochwel: hij is namelijk ijsblauw. PÀst perfect bij de kerstballen. a 599,- awww.toshiba.nl w8! Defender zo'n85 procentvanall malwar van de afgelopen zes maanden te blokkeren. Maar dai betekentdar 15 pro.ent de standaard Windowlbevei ligingkan omzeilen. Wie nogveiliger wil ziin, kan d gratis versievanavg installeren (d ie biedt ook onderíeu' ningvoor Windows 8), of een betaald pakket zoals dat van McAfee voor pc's, Macs, smarrphones en tablets. De prijs voorbeide edities van McAfee All Access zo13 is inclusieftechnhche ondeísteuning, waarbij beveiligingsexpens van McAfee 24,7 hulp bieden via de telefoon, per e nrail of via een fames'car De S py Ghost is een op afstand bestu urbare auto, die u kunt bed ienen met uw ipodtouch, iphooe of ipàd. Tijdens de rit kunt u ooknog foto\ of filmpjes mak n. De auto heefr een goede vering voor het maken van sprongen. a 139,95 a wrn/v.i.(ustoms.nt a 99,95 (1 sebruikeí), 119,95(m (imaat5 geb.uikers) 6 wwucomputeridee.nl I 26 I 2or2

6 Í[ieuurs Top ro populairste websites van Nederland 117 coosle.nl(weíeldwlldéplek) 679 Nu.nl 91E MaÍktplaats.nl 93o ÍelesÍaainl rjr l G.nl 1504 Blotspot.nl Rabobank.nl Multiupload.nl AD.nl ( Comput Íldee.n0 Schroothoop-symfonie Eenteamvan 35 mensen heeft ruim een maand gewerkt aan eenorkest van afgedankte printers, scanners, kopieerapparaten, faxapparaten, modems en harde schijven. De verouderde apparaten werden bewerkt rot midi,in trument door middel van solderen, herprogrammeren, hacken en bedraden, waarna ze Bob Dylans"TheTimesTheyAreA Changin"kondenuitvoeren. Detotstand, komingvan het orkest is te zien in de behind-the-sc nes video vanhet project. a a youtu.bethc4kcziwíu Budgetfoon De Koreaanse Xtreamer Aiki is niet zoextreem alszijn naam doet vermoeden. Integendeel. het isjuist een budgetsmanphone. Hetscherm h groot (want:5 inch), maarwel met48or8oopixels,dus niet superscheíp.v ÍdeÍzit ereen 5 megapixel-camera open maakt de r G Hz- smanphone gebruik van h t Android 4.o.3(mer volled ige rool toegàng). Het is niet het nieuwste van het nieuwste, meerwelweer lsoeuro goedkoper dan bijvoorbeeld een Coogle Nexus 4 (die waac.hijnlijk toch niet in Nederland uitkomo- Met 32 GB opslagen ruimtevoor een micro sd-kaartje en twee sim-kaaíten, a 199,- a rmobiel.com/n I Start de kart Stap in de fantasiewereld d ie Litde Big Planet heeten srart de kan! Hoofdf iguunjes Sa kboy en Sackgirl geven het stàrtschot voor een nieuw race'avontuur voor de Plàystation3.ln Little Big Planet Kartingkunt u door een constant verend rende wereld Íijden in diverse spelmodi: verhaal, gevecht, gedeeld scheím of onlin multiplayer. Uwcreativiteitkunt u kwijt dooruweigen parcourstebouwen, de karts aante passen en power ups enwapenste maken. DankzU een grore LiirlèBigPlaner.communiry Trjn er miljoenen creaties om uitte kiezen, zodat u nooit h tzelfde parcours hoeftte rijden. Aantal spelers: r-4 (offline),2 8 (online). a 59,99 a wwwlittlebigplanèt.com/kaítlng 26 I 2Ot2 I wf,r.compute dee.il Z

7 Pc thuis Slanke secretaire Dit is nog eens eenopgeruimde computerhoek. De Hatmate is een kast entafel ineen dieslechts o,o8 m, aanoppervlak in bedag neemt. Ideaal voor ineenslaapkamerbijvoorbeeld. Daarbij helpt het wel als u uwcomputerplal kunt opbergen. Er h plek voor een tablet,een 15 inchlàptop,een stekkerdoo aan de bov nkanten a 998,-(zonderveaendkostetr) a limme smartphone Een smartphon was voor m ii altiid zo'n prachtisesadsetwaameeie de wer ld in je handen hebten die ik nooitzou kunnen betalen. illet een soedkop 'dumb phone' loop ie al heel snel acht r en voorzo'n fancy nieuwappaiaatie heb ikalsstudentin crisisti jd eerst een fatsoenli jk loon nodig. 5inds ikop de redactievancompu. teíld zit, voeldeikelk dasde hete ademvan smartphones in mijn nek. Hoe meeí ikschreefoverde nieuwste sadsets, ho meermiin eiren telefoon sinslijken op een dins uildesteen. tijd. Hetwërd eenstiid voorverande. rlng: lk kochteen sma phone.eí kwam namëllikeen niéuwéaldi Wolf. gang uit, eeí Spècial Edition. Peíect toestelvooíeen beginneí, toch? Hoewel ik nog geen biipassend intemetabonnenent had, ging Í inderdaad eenwereld voorlne open. Màariksnaptegeen balvan die helé weíeld!wat moet ie lo(h makenvan al dievele apps in de PlayStore? EnwaaÍ staat die app die iknet hebwëten te installeien? fleterystewasnogtoen ikwed s betd. Dan díukietoch allijd opdie eroene knop? lkzochtme rctnaaídie oudevetíouwde knop, maaríkkon nietsvinden. lkdrukte uileindelilk maaí oveíal op tot ikeindelijk een menu opende; maarnog$en groene knop. Hetduurde medíi teleíoonse. sprekk n voodat ik eí achter kwam datmiin duim Íniit lkëns hetzichtop deiuisl knop benam. lk geeíme sewonneí!: Mijn smaíphone is lé z5 slechhte wochlwoorden ter wereld passwoíd nonkey iloveyou 123t23 lesu 123'456 l tmeln Íustnol w lcome micheél A díagon D34567 shadow ninja abcr3 Í1111 sunshine ashley mustaíg qweíty baseball mast$ football passwoídl Opmerl<eliilr Snelste computer en toetsenbord lnd staattenn ssee staat nu de snel- te supercomputer: detitan. De supercomputer is gebeseerd op een CrayXKT-systeemen ken 20biljard berekeningen maken per seconde (2o petaflops). De Titan zal o.a. gebruikt worden voor het bestuderen van materie op atoomniveau, astrofysica, berekenen van klimaatverandering, simulaties van kernf usies, verbranding van brandstof en bestuderen van met welke processen plantsoorten kunnen worden omgezet voor gebruik I Top5 onveilige software r. OÍaclelava 3. Adobe ReadeíAcrobai 4.AppleQuickïnë 5.AppteiTunes Arcn : Kaspercky's lt lh reot Creditcard met scherm MasteÍcard lanceert een nieuw soort creditcard met een ingebouwdtoetsenbord enlcd'schermpje: de Mastercard DisplayCard. Het ingebouwd toet' senbordje isbedoeldomeeneenmalige code te genererenvoor hèt inloggen b ij internetbankie' ren. Nu moetenveel mensen n0ggebruikmaken van een díaagbare keàrtlezer die e n code moet geneíeren, zoals bijvoorbe ld de Random Reader van de Rabobankof de E.dentiÍiervanABN AMRO.ln detoekomstzou de keert ookhet huidige saldo kunnen latenzien. De kaert wordt injanuarigetest in SingapoÍe enkandaarna inandere landen uitgerold worden. I I 16 I 2012

8 R.A,T. flmttis DcrcTransior.n, s l.htigenul\ r\ sp.craal b.docld vour Sanrers Ord.r (fu nroto' krp /ir lef vprnilderbarc gr\!ichier onr hcl,rt,l,ruik ro prcrr r,.r nioselijk te nrrt rf lr!laucnd r$rr I Prijsnognielbekend SmartSafe Kiik. (la s l.ul: p.r llu L\ dr. rr,llrnl ol)enin.r!.i!)ef d.l.n.r,r {rrr sn)a'rt,hof. De zoq.rr,rnrd,, snrr11!,ri,. r q.\.hikr l oof ^rn ( 1.,.n iih.ne ils,\tr(lrord phone Vi.r.rLL \t)r, rrie apl) \!rlrrr u.en trniék.r vl.tr rjlfriqe.od. rv.cr1. kunt u dc klursd.r I or)e ncr (){ik lc!k als nn pri! f r.pr "t'r JJJJ-JJJJJJJJ-J--*- lllllllllilji-,:::j _D) t ))-) -)--) -)--) --)--)--) t)) t==j-*-

9 i Wintersport uwvakantie n app, laat de Met deze apps wordt r. van cam tot bergíop- nu maar kom Rugzak gadgetst tne-energte vrezen dat hij zijn g ski-tochten zak mef ODberqvakk n voor ca terfles. Maar nogveel lisverbondenmete khri sevoed worden vra,ffi Ëír-.,onn" "n",s,"r Wie e na Solar-rug namelijknooit contactnodig. Dez ck Pro (AB:lo8 P) ko tegelijk met zonne nei opladen. Terwiji u de berghellingen afsuist, krijgenuw mobiele tele foon, tabiet, gps/navigati systeem, muziekspeler of mobiele spelcom puter een stroom opkikk rtje. Er wordt een setconnector nvoor de meeste mobiele apparaten m ege 1e verd. En:de Nova Backpack is gemaakt van gerecycied PET materi aai. Dat is nog ens groenskiënl a PÍijsr 119,- a MeeÍ info: Camera+helm=actie Wiltu anderen graagmee latenkij ken met uw fraaie ski capriolen,of thuis nogeens genietenvan uw tochten? Met d GoPro HD Hero3 Black Editionhebt u e n professionele camera inhanden. Bet r sezèed:op de helm.waardoor het pel wordt om eencool actieop YouTube te posten waard,irtèlf, u\,\, vrienden en/of familie ópéepiste schitteren. U hoeft uz if rílléen maar te concentreren op de e de He,03doerdere(t ln! r ij king met het vorige model is de een kwa.t lichteren dertig cent kleiner. De lichtse.sor is twee k er zo gevoelig, waardoor opnames tijdens de schem ring betertothun recht komen. De actie cam raheeft bovendien een over dreven graat aantal pixels meege kregen van 4K. Die 4Kveruijst naa. en horizontaal aantal van ongevee. 4ooo Dixels. ln het geval van de Heroj is dat aantal 4o96r2r60,wat n erkomt op oen ongelofelijke 8,8 megapixels. Kjest u voor deze giga resolutie, dan s.h iet u twaalr 'frameí per secodde. Als u v r moedt dat u bepaald fragmenten later in dow motioni{'ilt terugkii ken is hetechterslimmerom 120 plaatjes per se.ondete schieten. D resolutie zal dan lager ligg n, maar is nogsteedsvan hd-kwaliteit. Via wifi kan de Hero3 live videobe lden doorsturen naar uw smaltphone ol li '!t,.::. íl Q uet een zonne. tablet.wie ook nogeens de GoPro app downloadt, kanzijn smartphone of tablet gebruiken als regis seursmonitor, waarop realtime zi.htbaar is hoe het camerabeeld eruit ziei -handigom dejuiste kadr ring te kunnenkiezen. H t geluidssysteem van de Hero3 is l:r:i::ir1ïflïïiifl i. I der z,rr.er z,rndrreu,tvoe?-o sinero mraroot r.r^tn net l- ii"',"i;iï"ii'f,'"1ïïï;"" t :ï'j,$:ïtif::ï.ïl?!:ii:"". d zilverkle urige ((hd ro8op,96op, 72op video, lrmp foto's, ingebouw de wifi, afíandsbe.liening ap ar aante schaffen) en eedzwarle (4K, 2.2K, r44op, rosop video, r2mp foto s w/3ofps b urst, ingebou\r'de w ifi, rvifi alstands bed iening meege a Píijs:,49,- (wit); t49,- (zilveí), 449,- (zwart) a [4eeí info: godío..om/cameías/ hd-heror-bla.k-edition Budget-helmcamera Wie een paarhonderd eurc te veel vindtvoor éénweek filmpret inde sne uw,valt zich met de Camspons EVO H D minder snel budg ttair een buil. Dit micro-cam raatje weegt 4s gram, meet dechts l9mmenkoí 129 euro.voordie prijs maakt u films tu hd-kwaliteit. De camera is bovendien voorzienvan een groot hoeklensvan l20 graden. Het leuke van de Camsports EVO HD is dater 1O wwwcomputeridee.nl I 26 I 2012 \

10 {pe bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd dat ervoor zorgt dat u de camera onder allerlei omstandigheden kunr gebruiken. Zo kan het cameraatje tijdens de wintersport aan helm ofhoofdband vastgemaakt worden- H ij is sneeuw-, regen- en schokbest ndig. De reí van hetjaar kande Camsporrs EVO HD meeop de mountainbike- Ofu kunter mee Saan duiken: du ikbrilbevestiging is meegeleverd. Bediening is s impel: opnameknod indrukken en de camera gaar filmen. Nogeen keer indrukken en de canrera stopt en bewaart a ftii : r2q,- (exclusief seheugen. kaa ) a Meeí info: met een r solutie van 0,9 megapix ls ( r28ox72o). Foto\ hebben een màimale resolutievan acht megapix ls. Het sneeuwbril-wonder herbergt een groothoeklensvan 170 graden. De camera corrigeertz lfstandig voor lichtomíandigheden. De herlaadbare ion-batterij gaat a Pdi : 39o,- a Meer info: Veelzijdig horloge HetXTTALTI-GPS horlogevan HiqhEear meel nier alleen de tijd, het is ook enhoogtemeter, gps, snelheidsmeter. baronrerer, thermo meter, hartslagmeter, hard loopme t t wekker en niet re vergeten I hoí loge. Het isvoorzien van backlight, heeft een herlaadbare batterij d ie via usb kanworden opgeladen en is a Píiis: n.n.b. a Meer info: ww.hltha.í..on A nonab, n, aíkomstigvan onder meer een gps, hoogtemeter, barometer, versnel' lingsmeter, gyroscoop, magnetometerenthermometer.gaaf detail voor goede skiërs of snowboarders is dat het apparaat in staat is omte meten hoe langurijdens een skisprong inde lucht hebt gezweefd. O zo ziet de weteld O ook bij ondec spoíten don winterspoí1 ku nt u de Evo H D gebu i ke n. SkibÍil met actiecamera I'ilmen Torder uw h and sdroenen u it te doelr. Dat kan;retde Zeal lod HD v ideo Camera Coggle. Deze sneeuwbril hee tt een ingeboui!de camem D. kijker ziet dusautoma Írs.h e\a.r lvar de f rlmeí zretàe bed'cnr 7,,n trlfàrp.h sn.edwbril viavier sr;ffe handschoen{eaày'' ' knopjes aande 2ijkantvan de brilzo kande skiór hd-beeld n schieten Skibril met augmented Íeality De Mod Live HUD beíànt uit en mini s.hermpje dat u inde rcchterond erhoek vàr1 een aanlàlmerkcn skibrillen kunt beveíigen. Het is een gps enabled lle,rds p Disirlny (HUD)'. op de markl sebrachl door het Canadesc h ighte. h brdrijl Re.on Volgcns dc nrakclls rs dt Nlod Lile HUD ontworpcn onr uw ski en'aridg t. ver rijken, en nret onr deteteveríoren. Zo frenrl hct schermpjc nraa. et n kle Ln dccl\'rn u\rblikveld in treshg. \\' ftlooí 1r loldo.nderi.hl houdr ot) rl\! on1g. ving- Desalnietlerrir kunr 1l /l.h.rl hetsch nnple door.n k.ur rrrl derails L'1.n rl l.i(lrn. 'technisch ooitnoaose,e. Qen"'."t" Etr \,ie ziln r\ndr ord t.lcíoon ian sluirop du suprr rpparart krrr boycn.li.n rrcn $,( hrnl bclt en sns tcs lezrn. Als khp op dc vuui prjlkunr u ook nos ccns nrp3 lijsues afspelen nci hcr rpprr aat. Dc \kiér be.lient hor schrrmpl( virccn atsran.tsb..licnrng dir hij olzij of r Tijr pols drargl.llcr rpprrart kin bevcstrgd s,o (u in rlkc skibrildje O Priis: j99,- (exdusief'recon Rea dy rkibil) O Meer info: ww.íë.onlístíumeíts. z6 I,or2 I wwrv.computeriaee.nl 11

11 GoogleMaps U wilt stíaks graag hand bereik hebben op phone, maar liever niet mobieledatakosten-te Daarom ishetslim se apps die daar spec bedoeldzijn.lnde n offlinesebruik.n lijkheid omop dooru zich Se a PlatÍorm A offm De kaarte die 'de id kunt is dan de mogepl kken PÍIsg6tis vanvrijwilli en luchtfoto\. off- Dat Daardoor zijn h4íri' r uit de hand. De ledig, maarconcentre! /hflereld oddesiren ',r,rí*. t,'"' ', i. t,,..,1 >+f lrit -,""r.*,^a,t, <, -,1 kuàt conrrolerql.oj; vanoffmaps'zd zijn. Grote kans dat uw winterspon bestemming er tu sen zit. Daarnaast biedt d app handige extra\. U kunt pleisters tengr g l a iosipílis 3,5e zijndoor opstraat schetrek' ie haalt de app ru de app eszijn Offline Europe Maphaalt zijnkaanen over bezienswaardigheden ipedia. Extra aan ForEver is dat de appwandel- enauto' kan uitstippel nzonder dat u ij een dataconnectie nodig bt. Ook ziter een kompas in de p. ForEverMap laat u onbeperkt kaarten install ren. Daarbij moet u erwel rek ning mee houdendat de vrijwillig rs van OpenStr etmap niet de helewer ld in kaart hebben a PlrtÍorm ios,android lp.lis 1,79 (i0s), r,59 (and rcid) Peakfinder Nooit meerkibbelen over de pi k die inzicht is? Dat is mog lijk dank' zij Peakf inder. De app werkt offl ine, O welke topzien dus over mobiele datakosten hoeft u zi h ook geenzorgentemaken. De app gebruikt gps-data en het inge' bouwde kompas van uw smartphon om te weten waar u bent. u richt uw smartphone op het panorama en PeakFinder toont u een schets van uv/ omgeving, waarin de bergtoppen duidelijk zijn ingetekend. Boven elke pi k is de naam van de berg vermeld. Soms staat u eenb etje tever af om alle namenvan toppen goed op het schermpje te bekijken. Voor datdoel heeft de appeenverrekij kerfunctie,waarmee u op bepaalde gedeeltes kunt inzoomen. a?ladonn ios, AndÍoid l PÍlls 3,59 (ios), 2,99 (Android) PhotoSynth Wie omringdwordt door eenfeeè riek berglandschap, wil de gedachte daaraan graag levend houden. Bij voorbeeld door foto\ te makenvan het hele panorama endie met een app aan elkaar te plakken. Met Pho tosynth kunt u niet all eneen pano rama foto maken, u kunt ook de hemel endewereld aan uwvoeten in uw panorama meenemen. Zo kunt u een soortvirtr.rele bolcreèren val1waaruit u kijkt naar her berglandschap dat uwilt onthouden. U Ottissrhienniet O Her insebouwde O ln 3D wsndelen kan ookin Mops I 16 I 201,

12 kunt vervolg ns vanafuw smartphone het panoramabeeld opnieuw beleven. U kunt deze interactieve foto ook uploaden naar Pholo Sy nth.net, als u daar een inlognaam h bt aangemaakt- Daarkunt u er een locatie aan hangen, zodat ande ren kunnen zien waarde foto gemaakt i5. Daarnaast kunt rl vanuit PhotoSynth.net een'platgeslagen' variantvan urv panoramà-foto publiceren op Fa(ebook ntwitter. a Ptatform ios,windowsphone I Prlisgratis Afdaling Het kanzomaar gebeuren dat u de hole dag heërlijk geski d of gcsnow board hebt. md.r \ avonds ni.r meer prc.ies w ct welke pistes u eigenlijk allcmaal bedwongen hebt. Afdaling is ccn tra.king app die is genlaakt door de Nc.io índs ontwikkclaar en snowboard i.haar CeÈard B. Qooo,tuasoa, O Lerudijkoaid De app houdt bij waar, hoe hoog en hoe snelu b ntgeweest. Rout s zijn achteratop kaanen te bekijken. U kunt ze exporieren naar onder meer Coogle Earth en naar online opslag Uw rvinterspon-prestaties kunt u annlyseren aande hand van overzichteliike grafieken. Die prestati s kunt u via de app bov nd i n delen op Facebook,Twitter ofvia . Maker'C rharbo' rvaa.huwt op de products ite e rlijk dat bij langdurig ge bru ik van de gplfunctionaliteit op uw iphone de batterij sneller leegloopt. Dat is dus i ts om in de gat n te houd n- Of op te lossen door de aa nschaf van een rrgzak met ingetrouwd zonnepaneell Afda lingisnu nogalleen opde iphonete gebruiken. maarer wordt hard genierkl aan eenversie!oor o PlatÍom ios lpriis o,89 Ski Tracks GPSTrack recorder Aanheteindvandedagkande Ski Tracks GPS Trackrecorder u precies venellenhoeve l uur u op stap bent geweest, welke afstand u hebt afgelegd, hoeveel lfdalingen u hebt gemaakt en wat uwmaximumsnel heid was. Op een Coogle Map! kaartjekunt u ile rouie die u die dag hebt afgelegd nogeens een keeftie nakijken.als u onderweg een foto maakt. kandeappulater precies v rtellen waar u die foto gemaakt hebt. Netal Afdaling maakt ki Tracks GPS Track recorder g bruik van degps in uw martphone om uw positiete bepalen. U kunt uw route op een later moment desgewenst exporteren naar coogle EaÍh. o PtatÍorm ios IPrlls o,89 Snowciety Elkaar op de b rgheli ingen kwijtraken is er niet meer bij wanneer u Snowciety installeert. Terwijl u skiet of snowboardt, deelt u via Snowci ty namelijk automatisch urv snelheid enlocatie met uw Snowciety vrienden. Dat kost u wel wataan data. De makers van Snow- C iety mikken daarom op m nsendie in huneigen landgaanskiën én z hopen dat st eds meerski-resorts langs de gehele ski helling gratis wifi aan bieden. Om Srowcietyte mak nheettde Nederland se fabri kant Érvan overigensëen driedi mens ionale weergave van het land s.hap gebouwd, op bas is van gratis data van OpenStr tmàp en NASA. O Ptàtíoín ios lpriis gratk Tekst: Jokin de Rooij O MeÈn is weten, F,É "1 Ooa,53Ío i,0.6 k I '& oo3,33r? ;,?, k- i l O snowciety loot.,"9 26 r 2or2 t 13

13 WindowsE-pcgel«ocht? Geefuwoude pcc Een nieuwe computer zorgt eíweeívoor dat uvlot kuntweíken. Stelt u de aankoop aliaren uit, omdat u geen zin hebt om aan een nieuw besturingssysteem te wennen en a[[es opnieuwte installeíen? Kies dan voor een tussenoplossing! (Her)gebruik uwxp-, Vista- of Windows 7-systeem in een virtuele omgeving, c's en laptopsworden na ver loop van tijd trager. U komt er daarom niet onderuit om eens inde zoveel tijd het sys teemte vervangen. Nu Microsoft Windows I onlangshe ft uitgerold, is het een goed mom nt om nate denkenovereen aankoop. Met een nieuwe pc énhet meest recente b sturinqssysteem kunt u weer jar nvooruit. Toch doet hetwaarschijnlijkpijn om uwoude ver trouwde pc bijhet grofvuiltezetren.alles wat u inde afgelopen jaren naareigenwens hebt inge- Íe1d, is plotseling verdwen n- DaarnaaÍ staan er wellicht nog waardevolle software en bestandenop de harde schiji Met eenverse pc begint u weer helemaal opni uw. Het kost géil even tijdvoordat u aande gebrui' kersomgeving gewend bent. Daar' naast is hetnoodzakelijkdat u persoonlijke bestanden overzet n software iníalleen. Bent u bang dat u de b jaarde Windows-bak gaat mis' sen? Dat hoeft helemaal niet.want in dit artikel leggenw uit hoe u het oude systeem met uweigen instel lingen gebru ikt op de onlangs aan Q tenottount geschafte pc. Dit brengt allerl i voord lenmetzichmee. Zo is rvan traagheid plotseling niets meerte merkenl Bovendien went u rustig aan Windows 8,terwijl u op ieder moment kunt teruggrijpen naar Windows T,VistaofXP met uw eigen software en instelling n. waarschijnlijk kost het na het lezen van dit artikelveel minder moeite omuw afgedankte pc apparatuur wegte gooien. Virtuele pc De oplossingvoor overstapproble men klinkt misschien wat ingewikkeld, maardatvalt gelukkigmee. U installeert uw huidige syste m als virtuele machineop een nieuwe p, Het besturingssysteem met alle geinstalleerde software waarmee u aljarenwerkl roept u eenvoudig op vauit Windows I (of een ander besturingssysteem). I n feite is een virtuele machine ni ts anders dan een.omputer binnen een computer. ln deze workshop gebruik nwe het gratis programma VMware Player om uwoud pcte simul ren. Een telangrijkvoordeel is dat u de snelle proc ssor en het geheugenvanhet ni uwe y teem aanspreekt, terwijl u computert met uwfavoriete instellingen en programma's. U boekt daarmee behoorlijkwai snel' 16 sww.compuièridee.nl I 26 I 2012

14 5oÍtware entweedeleven! computer nodig, vooídat uh t besturingssysteem en de programma's in eenvirtuele machine kunt gebruiken. HieÍvoor maaktu een O vcené.conwtqsiet u hetoude systee in ^letv$waft AUb.pookrelÍwelkepodtttesuw t gebtuiken op uwnieuwe p.. imegei dat is een exacte kopie van de inhoud vaneen harde schijf. Het besturingssysteem met alle software, instellingen en persoonlijke bestanden zitten hierin opgesloten. Met het programmavmware vcenter Converter is het vrij eenvoudig om zo'n imagete maken, U downloàdt het installatiebestand vanaf wwr /.vmware.com/products/ (onverter. Voordat de downloadlinkverschijnt, moet uwel eersteen account àenmaken. Dit is een vrij uitgebreid formuliet dus neem hier even de tijd voor. U bevestigtvia het gratis lidmaatschap.als u klikt op Stert Download Manager, voegt u een specialepluginto aan de browser, U kunt daarom beteí ki zen voor Menually Download. Vervolgens downloàdt u het exe b stand en installeen u het pro grammaopdeoude pc.vmware vcenterconverter is niet inhet Nederlends besch ikbaar, dus hope lijk kunt u eenbeetje Engels of Duits lezen. Gelukkig spreekt de installati wizard voor zich en kunt u alle instell ingen laten staan. Image U staat nu op hetpunt om een imagevanuwoudesysteemte maken. Het is dim omvoorafalle programma's te verwijderen die u nietgebruikt. U regelt dat vie het Conf iguraties[herm. Voer ook een grondige schoonmaak u it met een programma als CCI an r (www pirifonn..om/cclëarer). Hiermee zorgt u ervoordat de image zowei nig mogelijk overbodige dàta bevat. Loop ook alle persoonl ijke instellingeneven na envo r eventueel een schijfdefragmentatie uit. Stan nu VMware vcenter Convener op, Vià de knopconveí machine opent er eenwizard ophetscherm. U geeft aan van welk systeem u een kopie wilt opslaan in een imag. Àchter Sel ct souíce type kiest u Poweredon ma.hine. MetThis local machine maaktu duidelijkdat u van het huidige syste m een kopie gaat opslaan. lndevolgende stap seled ert u als doelvmware Workstation or other VMware virtual machin. Achter SelectvMware product kiest u de recentste (hoogst vermelde) versi 26 I 2or2 I wwu(oeputeíldeè.íl 1Z

15 van VMwar Player. Bedenk voor de image een logische naam en selecteer een geschikte opdaglocatie. Ienexterne harde schijfligt het mee t voor de hand. Hiermee kunt u de image simpel gebruikenop uw ni uwe computer.via Next belandt u in en schermwaarin u allerlei zaken naar eigen wens aanpast- Het is niet altijdv rstandigomd partitiesletterlijk over te nem n. Een vinuele pc métbijvoorbeeld 1TB opslagruimte h bijvoorbeeld erg overdreven, Bovendien is het maar de vraag of de xterne harde schijf waarop u de image bewaart voldo n' de ltije schijíruimte heeft. Klik op Edit en g ef àan welke partiti s u in de imagewilt betíekk n. Selecteer in ieder geval de panitiewaarop Windows h geïnstalleerd. Meestal is dat de C{chijf. Letop datu ook de systeempartitie activeen die wordt gebruiktvoor het opstarten. Doorgaans is die zo'n loo MB groot. Bij het onderdeel Devices beslist u hoeveel geheugen u aan het virtuele systeem wilt toewiizen. Aan de overige instellingen hoeft u normaal gesprokenniette deutelen. Klik op Next en Finish,VMware vcenter Converter gaat de imagevervolgens aanmaken.tijd voor een kop koffie, want dit proces duurt al gauween O sirn'o het O ttoud er importeendit bestand simpel in een virtu le machine. Het píogíamma VMwere Playergebruikt u om een computer te simderen. Surf naar i/player en download de software- Het h belengrijk dàt u het progmmma op uwnieuwe pc installeert. Let goed op det u de recentste versie voor Windows selecteert (bovenste optie). De installatie van het pro' grammà wijst zi.hzelí Na afl oop herstart ude computer. U maakt eenvoudigeenvinuele pc san. Blader naar de map op de externe harde schijfwaar u de image hebt opgedagen. Dubbelklikvervolgens op het vmx-bestand. Als ugelukh br- sran VMwaÍe Player meteen op met u$ venrouwde systeem. Schrik ni t als er een foutmelding verschijnt en d virtuele pcwordt aígesloten. Dir kanverschillende oorzaken hebben. die u allemaal vrij gemakkelijk kuni oplossen. Zo ondersteunt het pro gramma maximaal vier proces sor. keínen.wanneerde image met zes of acht píocessorkeínen is gemaaki. dan zal de virtuele machine niet opstarten. Klik in hetstartvensr r van VMware Player achtereenvol gens op de naàmvanuw pc en Edr! Virtual Machine Settings. Kies t inks voor Processors, Stel vervolgens het :lt iffil t ViÍtuele machine ) aanmaken Als u de instructies precies hebt uit gevoerd, staet er nu een imagebestandvan het oudbàkk n systeem op een externe herde schijf. U 18 w,..omput. d.e-nl I 26 I ror2

16 5oÍtware A uw fuwnek pbsrunno\ziin in devintele ongevihg :.;; ;;;-::^--- - gewenste aantal processorkernen in. U verhoogt of verlaagt eventueel ook het geheugenvandevirtuele machine.verdeí bestaat de kans dat erwijzigingen nodig zijnop de nieu we pc om een 64bit-besturingssy- Íeemte simuleren (zie hiervoorhet kader Virtualization Technology)- Het programma g eft dat automa tisch aan zodrau devinuele pc wilt opstarten. Sluir nadewijzigingen het instellingenvenster en probeer de virtuele machin nogmaals opte Oude svsteem hergebiuiken Over het gebruik van de virtuele machine hoevenwe u weiniguitte leggen. U kent uw oude pc tenslotte zelfhetbeste.wel is hetwel slim om met een aantal zaken rekening te houdenzodra uachter eenvirtue le machine plaatsneemt. Veel grafi sche toepàssingenvan Windows 7 zijn bijvoorbeeld standaard uitge schakeld. Prettig is datvmware Player de muisvande echte pc van zelf overneemt. Via de sneltoets Ctrl + AIt schakelt u naar het fysieke systeem. Het beeldscherm staat standaard ingesteld op Soox6oo pixels. Dat is wal aande krappe kant. Gelukkig pa t hetviriualha tie programma zich probleemloos aan eengroter bureaublad aan. Klik metde rechtermuisknop opher bureaublad vad de virtuele ma.hine I---*'-.-"""(.i;--l O u'teent in de Otnstatteet 4D en kies voor Schermresolutie.Wij zig nu naareigen inzicht dewaarden enbevestig met OK. Een aangeslo ten printer, cd/dvd stationen usb opslagapparaten neemt de virtuele p. meestal automatisch over van de fysieke computer. Ook op het gebied van randapparatuur zijn er dus geen beperkingen. PÍobeerver schillende taken uit in de virtuele omgeving. U zultmerkendat pro gramma's veel sneller opstarten. Logisch, wanter is meer proc ssorkracht en geheugen aanwezig. Herkent devirtuele pcni t alle aangeslotenapparaten?daar kunt u iets aandoen. Klik bovenaan àchtereen volgens op Player, Manege en Virtu almachine Settings. Wijzig naar eig n inzicht de instellingenvan de diverse hardware onderdelen. Via d knop Add voegt u zo nodig nieu we hardware-ondersteuning toe. Àls u ietswijzigr, duurt het enige tijd voordatvmware Player de instellin E VMware Tools J Tijdens hersebruikvandevir tuele machine krijgt u wearschijn lijk de vraagvoorgeschoteld om VMware Tools te installeren.aan de hand van d it uitbreidingspakket kan uw oude systeem beter met de fysieke computer samenwerken. Een aantal alrivers zorgt ervoor dàt de randapparatuurvan de nieuwe pc goed b nutwordr denklan de muis, speakers en het beeldscherm. Muisbewegingen zijn bijvoorb eld niet schokkerig meer. Verder keren de grafische hoogstandjes terug. U kunt onder meer transparante vensters gebruiken n een mooie s.hermbeveil iging instellen. Een groot voordeel h dat u probl emloos ié kopieert en plakt t ussen het fysieke en virtuele besturingssys.eem. Dat betekent dus dat u opgeslagendata simpel overzet naar de nieuwe pc. VMware Tools ondersteunt daarnaast slepen en neerzetten. Bestanden uitdevirtuele machine sleept u rechtstreeks naar het bureaublad van uw nieuwe pc, De installatievan VMware Tools is eensimpelkarwei tje. Navigeer nàar Player, Manage en lnstall Vmwar Tools- Bevestig mer Download and InÍall.Wacht even totdat het u itbre idingspakket is roe gevoegd aan de virtuele mach ine. Voer het exe'bestand vervolgens u it en kies voor de Íandaard instal latieproc dure. Het uirbreidings pakket is actiefzodra u de virtuele Unity Dankzij het uitbreidingspakket VMwareTools kunt u de funcrie Unity gebruiken. Hierm e ver plaatst u openstaande programma's en het startmenu van de virtuele machine naar de gebíuikersomge vingvan de fysiek pc. Bijzon.ler hieraan is dat u twee besturings systemen min of meer samen laat smehen. Klik bovenaan in het menu op Player en Unity. Hervenstervan VMware Player verdwijnt naar de achtergrond, terwijl u de openstaan de programma' op d Taakbalkvan.le fysieke pcterugvindt. Gebruik de sneltoetsctrl+shifr+ ll om d. inhoud van de vítuele ma(hine weerte geven. Wilt u rveer rerug keren naar de normale weergave? Ro p het programmavenster van Vl\'lware Playeropen klik op Exit Unuy.O Te ku : Maiket D i.jkhu i zen :-E:---l i.d I r:. ó e 26 I 2012 I 19

17 Anoniem (er) ZondeÍdat u het merkt, vèrzamelen sites heel wat informatie over uw surfgedrag-om die info vervolgens schaamteloos te misbíuiken. U snaptr daar houden we nietvan. Tor maakt gelukkig Íesoluut gehaktvan dat soort praktiiken door u zo anoniem mogeliikte laten surfen. net surít, registreleiinformatie; denk bijvoorbeeld aan het ip' adresvan uw pc. Van daaruit is h t maar enkleine moeite om bijvoorbeeld uw geograf is he locatie te bepalen (ofin ieder geval die van uwprovider). Bent u niet gediendvan dat gespit inuw online activitei ten? Een eerste stap is het inschakelen van een proxyser ver. Die zorgtdat uw pc v rbin dingmaakt met die serv r. vaarna hij als tussenstation of proxy f ungeert voor de commu nicatietuss n uwpc ende sites Het Tor-project gaar echter een stap verder.ln plaatsvan één proxy te gebruiken,zettor een uitgebreid netwerk van tussenstations in. wanneer uw p.verbinding met een internet wil leggen, volgen de datapakketjes een willekeurige route langs deze zogeheten relaisstations, waarbijdeene alleen het ip adresvan de vorige en het eerstvolgende relaisstation in ïor Brnrsèr Bnndle for \\'indo$s de ketenkent. Geen enkele machinekent dus het compiete traject. voorwie het zich afvraagt: Tor staat voor The Onion Router - met als achter ligsend idee dat bij elkvolgend relaisstation het ip'adres van en vorise wordt'afgep ld'- í Downloaden I v"n, ', -.r r"r,," *,.t gaat, eerst dit nog:houder rekening mee dat surfenvia het Tor-netwerk vaak trager verlooptlaan de andere kant:u kunt op elk moment bedissen of utorwelof niet gebruiken wih. De complete Tor Brows r Bundle downloadt u gratisop w'\,!t ^/.torproject.org. Net onder de (oranje) knop Download Tor Browser Bundlevindt u een uitklapm nuwaarinu de gewenste taal selecteert, Wij houdenhet bij Nederlands en bij de Windows-variant, want jawel:tor is erookvoor Linux-.t lnstalleren Z Een dubbelklikop het g downloade exe-bestand ver- E i.zip!.lt-.,la.tln9 àrh,é.\ «D) (,tr'!rrrur kíf. \ntrr bhi\!r n.ontisn,ld n, trí "*".".'.,. "*"--^-,".,"'"] - raadt dat het eigenliik om een zelf uitpakkend archief gaat. ceef aan inwelke (bij voorkeur lese) map u de b standen wilt uitpakken en klik op Extract. Eenechte installatie is dus niet nodig, maar hou er r kening mee dat Tor lokaal bepaalde gegevens opslaat. u kunt er overigens ook voor kiezen om hier een verwijderbaar medium opte geven, zoals een usbstick. Dat heeft h t voordeel dat u de mogelijkheidomanoniemte surfen overal mee naanoe kunt nemen. ln de uitgepakt map treít u de submap Tor browser aan enmeer hebt u nietnodig. Die bevat namelijk ook een aangepasteversie van Eirefox. Aang past, zodat u echt anoniem het web op kunt (zi kader)., Opstarten J Klrk Ln d-. maptor Browser hetbestand start Tor Brow' ser.exe aan. Erverschijnt nu een venster waarin u de opstart vaneenverbinding mei het 19.- _--- o*--t--*- Tor-netwerk kunt volgen. Nor maliter duurt dat echts een tiental seconden, waarna (de aangepaste versie van) Eiref ox u trots een geslaagde verb inding m ldt. D ie deelt u meteen ook mee wat uw ip-adres is of liever lijkt te zijn - en dat is dus geen ip-adres dat uvanuwpro_ vider krijgt. Een bezoeki aan een sire als!v$",v.whatismyip. nl bevestigt datadres. Klik ophet pictogramvan de uiin de werkbalk van uw browser en kies Nieuweidentiteit als u een ander ip-adres wilt.werp ook ev neenblik in het systeemvak van uw Windows taakbalk. ookdaar ziet u een pictogrammet d meiding V rbonden met het ToPnet' werk. Rechtsklikt u op dit pic' togram, dankmt u onder m er een logboek opvrag n, venals een grafi k met debandbreedte die uviator krijgt. Ookleuk: de optie NeMerkkaarttoont u de relaisstations die op dat moment binnen Tor actief zijn en waar u wellicht op een 20 I 26 I 2or2

18 urfenmet Workshop f,,l&4nrlrd!tuhé&ronèiorir0 r' tu efdbràrc r!!i ké lrr &!eioí$ p!4h iii!!àà tlrbero) ri& +ue dijet +hd rln i!,!!i rl d.l«íi!6e onb!i l,d bítuo -*" "rxel"'lfs.^, ; *;l; l;,-, -.* * 4.<ÈEdró&hÈ,tlÉIM!d},!,uidhBr!É;iihurs I ui;* L5l. -; * Eenvoorbeeld. Klik op de Tor-knop in dewerkbalkvan Firefoxen kies Op het tabblad Beveiligingsinstelling nleest beschermingsmaatíegelen het zoal gaat. Endat zijnerheel veel, ver deeld over een achttal teb- _ - bladen, Loop z geíust ven làngs, maar verwijder geen vinkjes bii opties die truciaal blijk nenbijvoorkeurook niet bij aanb volen opties. Op het tabblad Cooki s blijkr standaard de optie GebÍuik het cookie beveiligingen dia loogvenstèr om te kiezen ing steld- Ditvenster kunt u inderdaad openen door het Tor-pictogram aan te klikken en veívolgens Cookie beveiliging n te selecteren, u kiestdan zelf welke cookies u tegen verwii deringu/ilt beveiligen en welke u liever kwijt bent. E Eigèn relaisstation J opz tten Voorveel lezers zal deze stap erneteen teveel zijn, maarhet isookmogelijkomuw igen Tor-relai stationop te zetten. VooÍ wie zich toch aangespro kenvoelt: klik het Tor'picto gram inhet systeemvak met de rèchtermuisknop aàn eí kies Instellingen. Drukop deknopdelen en vink Relay traffic inside th Tor n È Rehy trafíic work (exit reley). lnditlaatste gevàl geeft u aan dat u bëreidbent als laatstè relaisstation van een keten op te tíeden. Vervolg ns vult u op het tebblad standaard instel lingeneen geschikt alias (bii naam) in en plaatst u eventu' eeleenvinkje bij Poging om pon forwaíding automatisch inte stellen. De Test-knopvertelt u of drt i gelukt.ophettabblad BandbÍeedt instellingen kiest u het b Í Aangepasr in het uitklapmenu enstelr u de gewenste gemiddelde en maximale bandbreedt indie u ter beschikking wik stellen (ope let: in kilobyte p r econd ). Fungeertuw pc als exit reley, dankunt uophet tabblad uit' geand beleid aangeven voor welk soort internewerkeer u als relaisstation wilt optreden - bijvoorbeeld alleen voor websites ofook voor lmof lrc. o Tekt: Toon tan Daele bepaeld moment ook gebruik vanzuk maken. Klikzo'n relaisstation aan om m er details te zien, zoals de lo.atie, Beveiliging chèckèn U vraagt zi.h misschien af waerom Tor zi.h niet eenvou' digweg in uw Fir fox nestelt, maar gebundeld met een eigen FiÍefox'versie komt. Det is misschien wat vervelend (want u hebt niet uw eigen bledwijzeís bij de hand, enzovoort), maar wel noodzakelijk om uw anoni_ miteit beterte kunnen garan_ deren. Tor heeft namél ijk allerlei opties in Firefox aàngepast zodat u nog meer bent afge schermd.,í I 2ar2 I 21

19 fips &frucs Van offline mailen tot de pc-stijlvan Batman Mappen altijd synchíoon Hebt u verschillende pc s en zijn uw mailboxen nietàltijd syn rhroon? Dan kunt u uw mailmappen bewaren in (bijvooíbeeld) Google Drive.Wanneer u dan Coogle Drive opal uw.omputers installeeít beschikt u akijd over een up to date mailbox.ln Outlook 20ro bijvoorbeeld doet u datvia Bestand, A.countinstellingen: hier kieí u dan het geweníe account enklikt u op Mapwij ziqen. (i.,, Eenhafldi!, np,un ru.i. spotify"equalizer Met Equalify (!!ww.eq uali íy nrc ) is Spotifyeenequalizerrijker. Download en instaueerde soítware, en start Spotif y opnieuw. Aan de rechterkant van het zoekvakveís(hijnt de knopeq,waarm euviade knop On de equaiizer op nt. Met deze tool kunt u alle tonen naar eigen smaak instelien. Natuurlijk is er ookeen collec tie voorinstellingenvolgens W*,W ti pttu n p ute t i.lee. n I muziekgenre. Bent r niet tevreden over het rcsultaat, daneebruikt u de knop Reset..l Watermerk Een watermerk geeft bijvoorbeeld aandat een document vertrouweliikof drinéend is. ln Word 20ro is het niet moeilijk óm?ó'n werermerk dwers over een pagina te plaatsen. Klik in het lintop Pagina.indeling, waaru inde grcep Pagina-achtergrond de opdracht Water merk aantreft. Klik op het pijl tje dat naar b ned n wijst, en u ziel al meteen een paar kant en-klare watermerken. wan neer u op de knop Aangepast watermerk klikr, komt u ine n venster om zelf een watermerk samen re stellen. Met deoptie Afbeelding als watermerk kunt u op de harde schijfeenafteel' ding een logo bijvooíbeeld - s lecteren dat als watermerk Virusjagerop een stickje Waarschijnlijk liggen er op uwbureau ook een paargehe'lgensricks, klaar om bestanden uit te wisselentussenvers.hillen' de comput rs. Soms haalt u snelwat bestandenvan een openbare computerenvergeet u hel gevaarwanneeru de stick opnieuw in uweigencomputerplugt. Frce e4.4,1.;4.,) USB Disk S ecurity ( i,i, ww. TbshrEwarc.rom) is een gra' tis programma dat speciaal gemaaktwerd om usb{licks te F.. scannen op virussen. Boven dien heeft het Programma een reparatiefunctie aan boord om foute installaties te herstellen Uw tip oí truc is een cadeau waard Stuuruwvéélbelovende pc-tipoícomputèiíu., met uwnaam en (th ul!)adíés en ti ht ook met eén v íduldètiikènde sthetmafdruk priis op.ln dat grvàl brensenwiiu enlseliid nade publicàtlevia -mail Wacom Bamboo Pen werken met een stylusis in veelgevallen prcttiger kanten opr ofhetnu gaatoín Ínet de hand aantekeringën maken, schetsen of krabbelszëtten in e-ínails, aantekeningen ioevoegen ti jdens píesentatiesl het kan allemaal. Het'werkoppeívlak' mëët 142(92 mm: Offlin en De meeste internetproviders zijn behoorlijk betrouwbaar maarto(h kan het gebeuren dat u tijd lijk geen internetverbinding hebt. Als online Cnailg bruiker hebt u dan eenprobleem. Google he ft voor 2ijn Chrom bro\!ser een oplo ss ing bedacht. zodat u ookolfline e mailboodschappen kunt opstellen n beann!oorden. U haali d Cmarl e\reniie lan de Chrome \ibsrorè h' r L.i (hr,.fr. :r::1,. i.i i:b.l.l- É: i-:::: :.:x::è:::n!,,.o aa UACOM ruimte genoegdusvoorzowelde grote lijnen als de fljne details... De Bamboo Pen iscompatibel metwindows en [1ac en geschikt voor links- ei íechtshandigen. lrger lníor ww.wr.on.eu. Opdie manier kunt u bijvoor. beeld in de trein uw post behandelen. waarna Chrome automatisch alle handel ingen zal synchroniseren wanneer u 26 r 2012 I dee.íl 2!l

20 Dark Knight L iefïebbers van de duistere setting uit de laatste Batman rolprent zullen smullenvan de Dark Knight thema'svoor Windows 7. Het eerste thema komt met 25 hogeresolutiewallpapers en uiteraard de'e.hte'batman pictogrammen. U haalt aldit lekkers op r.lrlru.dcvirntar t. roni,'rrrrillxrdrxn lh. l)r k Kni!hl Thcne r7rn9r5.l.het tweede thema heeft ook nog een aantal gadgets geheel in Batman stijl. Ditthema haalt u op via rbnr..rl3l.devirntr,1.rcnr/ar I/ Wi'rd0$67 'Ih. Drrl Kni.rhl Th.n1c r r rój8796- Mappenv weklikkenons somsals gekken door mapp n heen om bepaalde bestanden te vinden. Chameleon Folder ( r!lvw.ch! nr.lpod nrna!.rs.com) is een klein stukje (gratis) software dat het vindenvan dejuiste bestanden heel wat simpeler maakt. u haalt het progràmma tevoorschijn m t een functietoers. Íendaard Windows+2. Zo komt u in een mini-verken' nerwaarinalleendebelangrijkste mappen zitten. Of een map belangrijk h,bepaalt u zelf. Vaste locaties U maakt regelmatig gebruik van Google Maps voor routebe schrijvingen? Dan kunt utijd besparen door enkele vaste locaties in te stell n. Surfnaar lrps 3oo,rlÈ nlen klik op de knop Mijn plaatsen. H ieídoor komt u bij twee knoppen; één om uwthuisloaatie inte stellen enéénomuwwerklocatievast teleggen. Hierdoorkuntu lateí sn lleí een routebeschrijving laten bereken n vanaf Werkruimte Wie regelmatig in twee of meer Excel.bestanden tegelijk werkt, doet erve tandigaanom dievaí te leggen in éénwerkruimte. Wanneer u die werkruimte devolg nde dag opnieuwopent.wor den automatisch ookde daaraan gekoppelde werkmappen geopend. Eerst moet u de gewensiewerkmappen verzamelen en opslaanals één weíkruimte. Daarvoor gaat u in hetlint naarde tab Beeld,waar u in de groep V nster de opdracht Werkruimte opíaankiest.ln h t dialoogvenster navigeenu naar de locatie waar deze werkruiníe moet komen en geeít uditbestand een naam. Doorop het pictogramvan een opgeslagen werkruimtete klikken, opent Excel de daaraan gekoppelde werkmappen. Datum prikken Met eengrote groep afspreken is vaak een heel gedoe. ledereen lijkt wel e n overvolle agenda te hebben. Met select the Date a!($(!.sel.crl hfdar L (onr) kunt u tot vijftig mensen u itnodigen op een evenement en kan ieder en datavoorstelm Een plaatje bij uw url len die hemofhaar h t beste u itkomen, ledereen kan bovendien stemmen op het tiidstip dat h m ofhaar het bestepast. U iteindel ijk beoor' d e11de initiat iefnemer de stemmingen kiest hij de defi Al5 u nairwww.computeridee.nl suíl kíitt tt llnks èéí mlniatuuícldlogorèriën: een Íàvo. íte lcon, oít íel ÍavlcoÍ. zoiel5 kàn ook h uw ëi$nsi!ël a Allèreersthébtuéénres.hiktéefbeel. I ding in hel juisle Íorm-aatnodig. DaaÍ bëstaan divelse tools vooí, waaronder Favlcon from Pics (ww.cha m i.com/ hl m lkil /servi ces/favicon/). Dewerking iseenvoudis:via de knop BladeÍen navigeeít u naarde g weníe afbeeldingen metgenerate Favlcon.ico?et u hètplaatjeon naareen ko-besland..-&\.e'"ii!trd:.ífi 1 ) t "".,,.,,,.""-"",,.".l Wilt u her uileíiik aa npas5en, selecleer Z dan customize colors, texl, animation,... Hier kunl u ondeí m er de achteígrondkleuí aanpasseneneen kadeí rcnd uw afbëeldlng plaatsen. U ho tlnu alleen maarlnstantlypíeviewyouífavicon in this brcwseraan të klikken om uw igen favjcon in debmwseíte zien. 2 SelëcteerDownloadonlyfavicon.ico,, rechtsklikop hel plaaiie en kiesafbeeldjngopíaan alsom het te downloaden. Upload h t ico-bestandie naaíde root van uw website.veívolgens roept u de html-codevan uw stanpagina op envoegludevolgende code binnen het(head)-gedeeltétoer dink rel= "shortcut icon" hrcf='tuvlcon. ico").,- Mel Favlcon fron Pics kuni u ookeen + seaíimeeíd ravicon makeí, door ver schillende plaaties na elkaarte uploadenvia Blad rcn n Add anotheí imagè. Metdeopiie Editanimation and add tèxtzoígt u erdan voor dat de afbeetdingen, eventueel!net wat tèkst. na elkaaí getoond woden. Dat gaat biivooíbeeld als volsr: (Plc1) cld {Plc2}T&T. Klik ten sloiteop Download Favlcon Package om dë nodige bestanden opte halen, sanen met insrructies (readme.txt). Een opmeíkingls nog w lop zijn plaats: in d píaktiikbliiktzo'n seanimeerd plaatjeechter nietaltiid goed te 24 wsw.compute de.nl IxI2ot2

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Eerste stappen met Windows 10

Eerste stappen met Windows 10 Eerste stappen met Windows 10 Je hebt de upgrade naar Windows 10 met succes afgesloten. Nu kun je volledig profiteren van je nieuwe besturingssysteem. Als hulp bij je oriëntatie op jouw eerste stappen

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Windows 10: privacy en basisinstellingen

Windows 10: privacy en basisinstellingen Windows 10: privacy en basisinstellingen Privacy Windows 10 bevat veel privacy-instellingen. Denk aan instellingen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en het doorsturen van locatiegegevens.

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Back-up maken met Cobian Backup

Back-up maken met Cobian Backup Back-up maken met Cobian Backup Wie geregeld gebruikmaakt van een computer, kent het belang van een back-up. Door een kopie te maken van belangrijke bestanden en documenten voorkomt u dat u ze kwijtraakt

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7 Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7. Windows 7 is het nieuwste OS voor PCs van Microsoft. W7 is geïntroduceerd op 22 oktober 2009 Was oorspronkelijk

Nadere informatie

Installatie van Linux Mint 13

Installatie van Linux Mint 13 Installatie van Linux Mint 13 De installatie van Linux Mint 13 is zeer eenvoudig. Download de Mint 13 DVD ISO image van http://www.linuxmint.com/download.php en brand deze op een dvd en start uw computer

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project stel ik een hele snelle computer samen voor het bedrijf Peer B.V.. Ook laat ik zien wat het grote verschil is tussen Windows 7 en Windows 8, de voor en nadelen laat ik zien. Ook

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6 How to in Cloud Inhoudsopgave Inloggen... 3 Uitloggen... 3 RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties... 4 Wachtwoord wijzigen... 5 Printers... 6 Bureaublad snelkoppelingen maken... 7 Snelkoppeling naar

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden Aan de slag met Dropbox: 1 2 3 4 Je bestanden veilig bewaren Je spullen altijd bij de hand Grote bestanden verzenden Samenwerken aan bestanden Welkom bij Dropbox 1 Je bestanden veilig bewaren Je kunt met

Nadere informatie

Gratis films downloaden van het internet Een volledige gebruiksaanwijzing van A tot Z

Gratis films downloaden van het internet Een volledige gebruiksaanwijzing van A tot Z Gratis films downloaden van het internet Een volledige gebruiksaanwijzing van A tot Z www.filmsgratisdownloaden.be Inhoudstabel: BitTorrent - Inleiding... 3 Het downloaden van de beste Torrent software...

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op "Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account.

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account. De allereerste keer inloggen bij Google apps for education 1. Log in via de knop rechtsboven in je browser. a. Zie je de knop niet? Surf dan eerst naar www.google.be b. Ben je al ingelogd onder een andere

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

ZorgInlogPortaal.nl. Geachte gebruiker, Handleiding Mijn Virtuele Schijf Versie 2.0

ZorgInlogPortaal.nl. Geachte gebruiker, Handleiding Mijn Virtuele Schijf Versie 2.0 Handleiding Mijn Virtuele Schijf Versie 2.0 ZorgInlogPortaal.nl Geachte gebruiker, Er zijn door ons een aantal aanpassingen gedaan in de achterliggende infrastructuur op de Mijn Virtuele schijf omgeving

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:... Versie: 1.1 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 17-09-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Office 365 voor leerlingen

Office 365 voor leerlingen Office 365 voor leerlingen Inleiding Elke leerling van onze school heeft de beschikking over een Office 365 account. Vanaf nu kun je op elke computer ter wereld gebruik maken van Office 365, zolang deze

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Foto s importeren in Windows 10

Foto s importeren in Windows 10 Foto s importeren in Windows 10 Verbind de camera/tablet/telefoon met de computer d.m.v. een usb kabeltje of stop de geheugenkaart in de kaartlezer. U ziet het volgende venstertje (onderin of bovenaan

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

1. icloud instellen 13 1.1 icloud op de iphone of ipad... 14 1.2 icloud op de Mac... 16 1.3 Achtergrondinformatie... 19

1. icloud instellen 13 1.1 icloud op de iphone of ipad... 14 1.2 icloud op de Mac... 16 1.3 Achtergrondinformatie... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10 Voor docenten...

Nadere informatie

Handleiding Cryptoboss

Handleiding Cryptoboss 1 Handleiding Cryptoboss Inhoudsopgave Het opstarten van de cryptoboss 3 t/m 5 De eerste stap binnen Cryptoboss 6 t/m 7 Verbinding maken met Internet 8 Het gebruik binnen Cryptoboss 9 Wickr 10 t/m 11 Claws

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

WAAR VERZAMEL JE ALLE INPUT?

WAAR VERZAMEL JE ALLE INPUT? WAAR VERZAMEL JE ALLE INPUT? Je hebt een probleem: informatie komt via steeds meer kanalen tot jou. Allerlei stuff komt bij je binnen via e-mail, whatsapp, sms, telefoon, collega`s in de gang en op kantoor,

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL 1. Altijd op de hoogte met de MMM-widget. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Movies, Media en Music? Dat kan

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

Faq Droogsurfen Jeroen Devlieghere Ine Callebaut

Faq Droogsurfen Jeroen Devlieghere Ine Callebaut Faq Droogsurfen Droogsurfen is een handige oplossing voor al wie het internet in zijn of haar essen wil gebruiken, maar geen of te weinig toegang heeft tot computers met ntemetverbinding. Maar ook wie

Nadere informatie

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij Cursus 1, Starterscursus Deze cursus is zeer geschikt voor de echte beginners die weinig of in het geheel geen ervaring hebben met de computer, toetsenbord en muis Het is een zeer goede voorbereiding voor

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Screencast-O-Matic HANDLEIDING

Screencast-O-Matic HANDLEIDING Screencast-O-Matic HANDLEIDING Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stap voor stap 3 3 Conclusie 9 4 Meer info 10 4.1 Hulp nodig? 10 4.2 Vragen en opmerkingen 10 4.3 Trefwoordenlijst 10 4.4 Lijst met afbeeldingen 10

Nadere informatie

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden Aan de slag met Dropbox: 1 2 3 4 Je bestanden veilig bewaren Je spullen altijd bij de hand Grote bestanden verzenden Samenwerken aan bestanden Welkom bij Dropbox 1 Je bestanden veilig bewaren Je kunt met

Nadere informatie

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14 aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 wachtwoord vergeten P. 8-9 uw account beheren P. 10-12 het lenen van e-books de basis P. 13-14 het lenen van e-books online lezen (is streamed

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan Basislessen: Google Drive Neem eerst de basislessen hieronder door en voer alle activiteiten uit. Het wordt aanbevolen om een ander(e) tabblad, venster, browser of computerscherm beschikbaar te houden

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER BHV VCA Outlook Windows Vista Windows XP Office 2003 Office 2007 cursus elearningredacteur HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER 1 van 13 1. DESKTOP PUBLISHER Wat is de desktop Publisher? De desktop Publisher

Nadere informatie