t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ Anoniem lcí'{ 4d ily surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5[

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ Anoniem lcí'{ 4d ily surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5["

Transcriptie

1 t{r e6 r 4 dec - r8 dec zorz HsndigltJ lcí'{ 4d ily Anoniem surfen en downloaden? ÍïilTÍfíTFEf,ïf il Onmisbar #n apps -'...*.5[

2 windows 8: demooiste tablets. laptops enpc's Een nieuw besturinsssysteem betekent ook nieuwe haídware. Maakkennis mei deze.dt t- uitsebreidedrs-sele.tie! -le* Wintersport 2.o: onmisbare gadgets en apps Winte6port gëboëkt? Met dezeapps ën gadgets woídt uw vakantie nóg leukel Van iri'i.lilïi,"llïílïï;ïr; 1$ ffiejràlitmj. sre 10 lodela-app-iel Apps & gadgets voor een onvergetelijke wintersport 16 Eeuwig leven vooíuw oude pr Virtualiseer'm op uw nieuwel 20 Online & onopgemerl(t Aan de íag mettor 30 Open data De overheid st lt heel wat data graiis beschikbaar: leuk om eens in rond te snuffelenl 34 VooÍondeIdetJoom De leukste hebbed ingen 36 De to komstvan internet Htmls is de nieuwe standaard en dit kan er allemaal meel 42 Webcam als bewakeí Videobewaking voor bijna nop 44 Sociaalfilmen Maak samen met anderen leukefilmpjes metuwiphone Én _\.., Van boven,rtneèveerëen ia.rselèdèn schittëíende seíie: Nedeíand van Boven. ívlet hulpvan helikop' teíbeelden en visualisatiesvai data kreegde (iikereën veíías' sende kijkop ons kleiie kikkeí. land voorgeschoteld. Voorde visualisaties maakten de makeís oílderandeíe gëbíuikvar zoge' heten open Data, overheidsdata die in píincipe openbaar is. Nog maareen paariaaí geleden waren de meeíedatabasesmet dit soort gegeveí1s niet ofampeí toesankelijk, nraar inmiddels is dai flinkveranderd. Met Neder Ànoniem surfen endownloadèn Ookzo'n hekelaan sitës die uw suífgedíagin kaart bíengen? Dan bent u toë aan ToÍ,waaÍmee u moselijk at ;it,,rft AW landvan Boven als Íesultaat, waarvooíir hetrajaarvan rol3 een veívolgstaat gepland. ln de iussentijd leest u alles oveíopen Data en deveríassendevoorde' Lei daarvar oppasina3o.wie binnenkoít de weíeld vai boven wil bekiiken op de lanse latten, masde vier bladzijden mëtwinteisportsadsets ën -apps (vanaf pagina 1o) beslist niet missen. Wat ik hiëí ookgíaag in hetzon netjezetr uw oude pcvirtualise ren.stelu kooptzo n prachtige nieuwe compuier metwindows 8. Dan kuitu uwoudesysteem sewoon blijven gebruiken op die Nieuwepc? Virtualiseer uw oude! Íoe aan een níeuwe pc maaíseen zin om uw oude bestuíingssysteem vaamel rètepsen?íher).ebíuiluwxp., / vistalïrwinaow"s z in een virt,àr",l O nieuwe pc, doorde boelgratis te virtualiseren. Hoe? Dat leest u uitgebreld vanaf pagina 16. Veel leeí ef computerplezierl Dtttt." de 5.htdoÍ, Ad ju n.t h n. t.1 É docte u t d.vtj.st...;hub,nl Windows 8 snel afsliriien Met uw eigen afsluitteg l HaÍdware & Windows 8 De mooiste tablets, laptops en pc'svoor d ni uwewindows 58 Wordabonnee En kriig een Android 4lllini PC meteen fikse koftingl 4 Mailbus Lezers gevenhun mening 6 Nieuws Ontwikkelingen, trends en nieuwe producten 23 Tipsentrucs Handig slimmigheden 29 Puzzel winvideo deluxe r3 Plus De leukste gratis software 48 Vers geiesi Nieuw spul, vooru bekeken 60 FAQman ProblemenopgeloÍ 64 Speciaalvoorabonnees Zyxel N SA32o met korting 65 Uitsmijter Nieuw:de paddo'met r 67 Abonnee5eÍvice/Coiofon Plus:volgend nummer I 3

3 Al gehoordvan Spyword? Ofu getíoffen bent dooreen vlrus ls uweigen zaak Microsoftzalu nooit betlen om malware wegte halen, met behulpvan een betaalde(!) toot, a'microsoft'-bende Op Security.nl las ik dat een int mationale b nde is opgerold van bell rs die zich voordeden als Microsoft-medewerker (bit.ly/qozhxd) en die mansén lieten betalen om mài were te verwijderen. Dat was eeí béricht van 4 oktober. Maar ik ben half novembeí g b ld door iemand, die perfect Engels sprak, en vertelde dat hijvan Microsoftwas ndat ik eenvirus had (hijnoemd het Spyword toen ik vroeg hoe het hëet - nooit van gehooíd). Ik heb toen gezegd dat ik ge n tiid hed, maer hij beloofde terug te bellen. Zijn v rhaal wrs ze r geloofweardig, behalve dàt ik zelf dacht: Microsoft belt toch WinbrieÍ Scribus Zeer bedanktvoor h t inter ssante en le lzamé adikel oveí5cribus (Computerldee2l/12, pagina16). H tartlkelzëslondermeeídat hetnlet mogeliikis inwod aíb tding n en tek5topde nillim ter nauwkeuíigteverplaalsén. Naarmiin idëé kan datwel. lk doe het al zesíen iaar-. Het gaat als volgt. Maak een tekstvak. Plaats er Gecenlrc Íd) ë n afbeelding h, (Eventueel atueeldlng vergíoten of tekst. vakveíktèinen na plaatslng aíbeèlding). Selecteer hettèkstvak (soms twee klikken) enverplaats het meteenvan devierpijltoetsen (naaí boven, naarondér, naaíllnks ofnaaí rcchts). Op deze manièr is de af beetding (inclusief het tekstvak) për halve mlllln terte v rplaatsen. Binnen h t tèkstvak kun ie er, indien gëwenst, nog eén biischdít ondeí zètten. Vervol$ns (evenlueed het kadeí van hel tëkstvak weghal n en ie afbeelding stsat mooi vrii. Een pdímaken (lgn ookinword, sratisplugin) ën het documentkn zo Íichtingdrukker!V l dikke boeken oveiword heb ik a I dooígeworsteld, maar lk gelooí dat d it trucj n ergens wodt beschíeven. ZelÍ heb ik het ovarigens ooit bll toeval ontdekt. re kunt het tekstvak ulteíaaíd ook met tekst vullén.- En dan is dus ook tekst bin nen WoÍd per hake mil- Hefiny 1)afi Ochtefi Leuk om t lezen fur h t wél kan. Uw bri f wordt beloond met een xclusief Comput r ldeèt-shirt. niemand? Aisje eenvirus hebt, is dat je eieen probleem. toch? Ikben die dag veel van huis gewe st, maar r is nooitteruggebeld. Misschien b gíeep hij dat ik hem doorhad- Zirn accent was of lndieas of Pakistaans. Hij noemde zichzelf Adam, wat ik vreemd vond. Meestal worden deze kinderen niet zo genoemd. lkzel morgenook nog de politie bellen, maar denknietdatdie iets doet. Waarschuw a.u.b. jullie abon- Jean LudwíÉ lnderdaad: Ml(rosoft belt nooit als u e nvirushebt. Laat staan om u ervoor te liten betel n om en virus t.nfc In ComputeÍ ldee 2 r staateen artikel over NFC. Omdat ik wat tagswil kopen keek ikopde site die staat beschreven (nf. tagwriter.com). Volgens jullié zouden 25 tags iets meer dan een euro kosten, maar het is dan r,o2 per stuk, ennietper z5l Ruby Welbe?gefi.Àpple-btad Gezienhét feit dat de Applè-g bruikers een geheeleigensoon computergebrui- kers zijnzou het voor de overig gebruikers wel zo prettig zijn dat er een apert Apple-blad komt wéar dat soortzich geheel in ksn uitleven. Dankan r in Computer aan standaard i.p.v.àrti' kelen nietapple-gebruiker helemaal niets doenenwaar deze ook vaak totaal geen interesse in heeft. Nu wordt namelijkbijna de helft van uw blad'vervuild' door Apple-anikelen. Kttatilct De helft van het blad is wat overdreven. Bovendien verandert de definitie 'computer' door de opkomsl van tabler.ei-pad Hier een goedkope oplossing voor een ei-pad{tandaard. In dit gevalstaat er eensamsung CalrxyTab2 in. Past perfect. Kost nietsl Fransva,, mjk 4 rww.lomputeridee.nt t :ó I tot2

4 Maltbus dee.nl. Straling lk heb een opmerking over het artikelover de Íepeaters in nummer24 voor het uitbreiden van het draad loze netwerk. Nogsteeds is niergoed bekend wat Íralingvano.a.wifi voor effect heeít oponze gezondheid Dus ondèr hpt mom van voorkomen is beter dan gen z n is hetwellicht een idee om àlles bedraad te maken. Wij hebben dit receniel ijk gedaan met als resultaat geen straling meerensupersnel enstabiel Daat.le Boer Mailbus Dan moet u wel heël landelijk.isbn-archief Kiopthet dat h t ISBN-archi f niet meertoegankeliik is? Ik heb met uw programma destijds mijn hele boekenkastvoorraad in de.omputer gezet. Helaas kan ik nu geen boeken meer toevoegen- rammer. ls hier e n andere oplossing Manrten Sigmo íl Het ISBN'aÍchieÍ is nog steeds toegankelijk, alleen is h t webadres veranderd. Op is het vernieuwde bestand gratis te downloaden. (Wim d Groot) o Publisher Als jarenlang abonnee van Computer ld e gebruik ik Publisher. eenonderdeel van MS Offi.,voor het maken van allerlei artikelen. ln Comput r Idee krijg je echterzeerweinig over dit programma te lezen. lkhebeen poging gedaan om Scribus(Computer Idee 23l2or2) te doorgronden. Maar ik bliif toch bii Publisher, dat bij velen onbekend isondanks dat ze MS Office gebruiken. RobVitmafl Publisher zit niet in de consu. mentenversies van office, en voor de Professional Edition betarltu 5oo euro vooreen licentie! Vandaar de keuze voor het gratis Scribus. acrisis De crisis merkj aan alles.ook op Marktplaats!, Het gingom Alexra,z Dafime (u jaa") ICYBOX' II ICY BOX IB-RD364OSU3 6 a I brr RÀtD \nn)t on fat a fàst ttotl aw \vith à huge ànlaont of ddtà v41l\) a d n\étí.tl lij9 t)rnèttt hon thc fasi.annè.rn, spe.d o/ usn J.0 L1t CSATÀ \rhtj).1dkc. a gteat perfotnran(è.r y.rt Additionally there are two further n odels.f Lhrs 1 bèr s.ttcs: IB RD)61051t382 À i R4lD.,,/lsirl wnh LISB 3.i,.SAÍA ènd Flretrtrí. ro0/arrl /.td/.1.,fr/ i/s..r raod en./o,:rrrp rlj i6l0sdj Lrrt/r t/sa J 0.nd esaia rt.tt..a PÍt.: G,, 50 vanandaí: 675,00,orrrr I E k.i!n! t L.r ahd. 03.1r.'t2, laj 1 i' larllcall6r. Íb.UlL. Op br.b v h -dr+ IB-RD364OSU3 Real Soíutions Haarlem Real Solutions Haarlém 20ll EL Hnnr cnl www,rshààrlem.com

5 e.loct i n p ote r idee. n I Potter-PlayStation Dit zou weleens hét kindercadeau van december ku nnen worden: wonderbook: Book of Spellsvoor Playstation3. H t bestaal uit e n'spreukenlesboek' dat met augmented reality tot leven komt. Omh t nog mysterieuzer te n1aken, verandert de PlayStation Move b wegings controller in een toverslok. Zo stapt de gebruiker in de wereld van Harry Pott r n kan hijoí zij spreuken oefenen zoalr wingardium Leviosa, raadsels oplossen n ni uwe verhalenont dekk n. Het is bedoeld voor één speler tegelijkerrijd, vanaf zeven jaar a 79,99 (nclusiefplaystatlon Move èn Eye) a nl.playstation.com/bookofspells lfsblauwe kerst Windows 8 is nog nauwelijks te vinden op pure tablets. Meesral gaat het namelijk om hybride tab let/ultrabookmod llen. Deze Satellite L9Ss van Toshiba is een onvervalste Win dows 8(64bit) Iaptopvan 2.3 kilogmm eneen diktevan 24.7 mm. Gewoon alles rop eneraanqua enter' tainmentsp c. U kunt k iezen uit e n derde generatie lntel Core i3 ofi5 CPU met InrelHD Graphics,tot 8 CB ddr3 ram (te upgraden naar r6gb)en een hardd isk met maximaal r TB aan opdagcapaciteit. Is er dan helemaal n iets speciaals aan deze degelijke lap_ top?tochwel: hij is namelijk ijsblauw. PÀst perfect bij de kerstballen. a 599,- awww.toshiba.nl w8! Defender zo'n85 procentvanall malwar van de afgelopen zes maanden te blokkeren. Maar dai betekentdar 15 pro.ent de standaard Windowlbevei ligingkan omzeilen. Wie nogveiliger wil ziin, kan d gratis versievanavg installeren (d ie biedt ook onderíeu' ningvoor Windows 8), of een betaald pakket zoals dat van McAfee voor pc's, Macs, smarrphones en tablets. De prijs voorbeide edities van McAfee All Access zo13 is inclusieftechnhche ondeísteuning, waarbij beveiligingsexpens van McAfee 24,7 hulp bieden via de telefoon, per e nrail of via een fames'car De S py Ghost is een op afstand bestu urbare auto, die u kunt bed ienen met uw ipodtouch, iphooe of ipàd. Tijdens de rit kunt u ooknog foto\ of filmpjes mak n. De auto heefr een goede vering voor het maken van sprongen. a 139,95 a wrn/v.i.(ustoms.nt a 99,95 (1 sebruikeí), 119,95(m (imaat5 geb.uikers) 6 wwucomputeridee.nl I 26 I 2or2

6 Í[ieuurs Top ro populairste websites van Nederland 117 coosle.nl(weíeldwlldéplek) 679 Nu.nl 91E MaÍktplaats.nl 93o ÍelesÍaainl rjr l G.nl 1504 Blotspot.nl Rabobank.nl Multiupload.nl AD.nl ( Comput Íldee.n0 Schroothoop-symfonie Eenteamvan 35 mensen heeft ruim een maand gewerkt aan eenorkest van afgedankte printers, scanners, kopieerapparaten, faxapparaten, modems en harde schijven. De verouderde apparaten werden bewerkt rot midi,in trument door middel van solderen, herprogrammeren, hacken en bedraden, waarna ze Bob Dylans"TheTimesTheyAreA Changin"kondenuitvoeren. Detotstand, komingvan het orkest is te zien in de behind-the-sc nes video vanhet project. a a youtu.bethc4kcziwíu Budgetfoon De Koreaanse Xtreamer Aiki is niet zoextreem alszijn naam doet vermoeden. Integendeel. het isjuist een budgetsmanphone. Hetscherm h groot (want:5 inch), maarwel met48or8oopixels,dus niet superscheíp.v ÍdeÍzit ereen 5 megapixel-camera open maakt de r G Hz- smanphone gebruik van h t Android 4.o.3(mer volled ige rool toegàng). Het is niet het nieuwste van het nieuwste, meerwelweer lsoeuro goedkoper dan bijvoorbeeld een Coogle Nexus 4 (die waac.hijnlijk toch niet in Nederland uitkomo- Met 32 GB opslagen ruimtevoor een micro sd-kaartje en twee sim-kaaíten, a 199,- a rmobiel.com/n I Start de kart Stap in de fantasiewereld d ie Litde Big Planet heeten srart de kan! Hoofdf iguunjes Sa kboy en Sackgirl geven het stàrtschot voor een nieuw race'avontuur voor de Plàystation3.ln Little Big Planet Kartingkunt u door een constant verend rende wereld Íijden in diverse spelmodi: verhaal, gevecht, gedeeld scheím of onlin multiplayer. Uwcreativiteitkunt u kwijt dooruweigen parcourstebouwen, de karts aante passen en power ups enwapenste maken. DankzU een grore LiirlèBigPlaner.communiry Trjn er miljoenen creaties om uitte kiezen, zodat u nooit h tzelfde parcours hoeftte rijden. Aantal spelers: r-4 (offline),2 8 (online). a 59,99 a wwwlittlebigplanèt.com/kaítlng 26 I 2Ot2 I wf,r.compute dee.il Z

7 Pc thuis Slanke secretaire Dit is nog eens eenopgeruimde computerhoek. De Hatmate is een kast entafel ineen dieslechts o,o8 m, aanoppervlak in bedag neemt. Ideaal voor ineenslaapkamerbijvoorbeeld. Daarbij helpt het wel als u uwcomputerplal kunt opbergen. Er h plek voor een tablet,een 15 inchlàptop,een stekkerdoo aan de bov nkanten a 998,-(zonderveaendkostetr) a limme smartphone Een smartphon was voor m ii altiid zo'n prachtisesadsetwaameeie de wer ld in je handen hebten die ik nooitzou kunnen betalen. illet een soedkop 'dumb phone' loop ie al heel snel acht r en voorzo'n fancy nieuwappaiaatie heb ikalsstudentin crisisti jd eerst een fatsoenli jk loon nodig. 5inds ikop de redactievancompu. teíld zit, voeldeikelk dasde hete ademvan smartphones in mijn nek. Hoe meeí ikschreefoverde nieuwste sadsets, ho meermiin eiren telefoon sinslijken op een dins uildesteen. tijd. Hetwërd eenstiid voorverande. rlng: lk kochteen sma phone.eí kwam namëllikeen niéuwéaldi Wolf. gang uit, eeí Spècial Edition. Peíect toestelvooíeen beginneí, toch? Hoewel ik nog geen biipassend intemetabonnenent had, ging Í inderdaad eenwereld voorlne open. Màariksnaptegeen balvan die helé weíeld!wat moet ie lo(h makenvan al dievele apps in de PlayStore? EnwaaÍ staat die app die iknet hebwëten te installeien? fleterystewasnogtoen ikwed s betd. Dan díukietoch allijd opdie eroene knop? lkzochtme rctnaaídie oudevetíouwde knop, maaríkkon nietsvinden. lkdrukte uileindelilk maaí oveíal op tot ikeindelijk een menu opende; maarnog$en groene knop. Hetduurde medíi teleíoonse. sprekk n voodat ik eí achter kwam datmiin duim Íniit lkëns hetzichtop deiuisl knop benam. lk geeíme sewonneí!: Mijn smaíphone is lé z5 slechhte wochlwoorden ter wereld passwoíd nonkey iloveyou 123t23 lesu 123'456 l tmeln Íustnol w lcome micheél A díagon D34567 shadow ninja abcr3 Í1111 sunshine ashley mustaíg qweíty baseball mast$ football passwoídl Opmerl<eliilr Snelste computer en toetsenbord lnd staattenn ssee staat nu de snel- te supercomputer: detitan. De supercomputer is gebeseerd op een CrayXKT-systeemen ken 20biljard berekeningen maken per seconde (2o petaflops). De Titan zal o.a. gebruikt worden voor het bestuderen van materie op atoomniveau, astrofysica, berekenen van klimaatverandering, simulaties van kernf usies, verbranding van brandstof en bestuderen van met welke processen plantsoorten kunnen worden omgezet voor gebruik I Top5 onveilige software r. OÍaclelava 3. Adobe ReadeíAcrobai 4.AppleQuickïnë 5.AppteiTunes Arcn : Kaspercky's lt lh reot Creditcard met scherm MasteÍcard lanceert een nieuw soort creditcard met een ingebouwdtoetsenbord enlcd'schermpje: de Mastercard DisplayCard. Het ingebouwd toet' senbordje isbedoeldomeeneenmalige code te genererenvoor hèt inloggen b ij internetbankie' ren. Nu moetenveel mensen n0ggebruikmaken van een díaagbare keàrtlezer die e n code moet geneíeren, zoals bijvoorbe ld de Random Reader van de Rabobankof de E.dentiÍiervanABN AMRO.ln detoekomstzou de keert ookhet huidige saldo kunnen latenzien. De kaert wordt injanuarigetest in SingapoÍe enkandaarna inandere landen uitgerold worden. I I 16 I 2012

8 R.A,T. flmttis DcrcTransior.n, s l.htigenul\ r\ sp.craal b.docld vour Sanrers Ord.r (fu nroto' krp /ir lef vprnilderbarc gr\!ichier onr hcl,rt,l,ruik ro prcrr r,.r nioselijk te nrrt rf lr!laucnd r$rr I Prijsnognielbekend SmartSafe Kiik. (la s l.ul: p.r llu L\ dr. rr,llrnl ol)enin.r!.i!)ef d.l.n.r,r {rrr sn)a'rt,hof. De zoq.rr,rnrd,, snrr11!,ri,. r q.\.hikr l oof ^rn ( 1.,.n iih.ne ils,\tr(lrord phone Vi.r.rLL \t)r, rrie apl) \!rlrrr u.en trniék.r vl.tr rjlfriqe.od. rv.cr1. kunt u dc klursd.r I or)e ncr (){ik lc!k als nn pri! f r.pr "t'r JJJJ-JJJJJJJJ-J--*- lllllllllilji-,:::j _D) t ))-) -)--) -)--) --)--)--) t)) t==j-*-

9 i Wintersport uwvakantie n app, laat de Met deze apps wordt r. van cam tot bergíop- nu maar kom Rugzak gadgetst tne-energte vrezen dat hij zijn g ski-tochten zak mef ODberqvakk n voor ca terfles. Maar nogveel lisverbondenmete khri sevoed worden vra,ffi Ëír-.,onn" "n",s,"r Wie e na Solar-rug namelijknooit contactnodig. Dez ck Pro (AB:lo8 P) ko tegelijk met zonne nei opladen. Terwiji u de berghellingen afsuist, krijgenuw mobiele tele foon, tabiet, gps/navigati systeem, muziekspeler of mobiele spelcom puter een stroom opkikk rtje. Er wordt een setconnector nvoor de meeste mobiele apparaten m ege 1e verd. En:de Nova Backpack is gemaakt van gerecycied PET materi aai. Dat is nog ens groenskiënl a PÍijsr 119,- a MeeÍ info: Camera+helm=actie Wiltu anderen graagmee latenkij ken met uw fraaie ski capriolen,of thuis nogeens genietenvan uw tochten? Met d GoPro HD Hero3 Black Editionhebt u e n professionele camera inhanden. Bet r sezèed:op de helm.waardoor het pel wordt om eencool actieop YouTube te posten waard,irtèlf, u\,\, vrienden en/of familie ópéepiste schitteren. U hoeft uz if rílléen maar te concentreren op de e de He,03doerdere(t ln! r ij king met het vorige model is de een kwa.t lichteren dertig cent kleiner. De lichtse.sor is twee k er zo gevoelig, waardoor opnames tijdens de schem ring betertothun recht komen. De actie cam raheeft bovendien een over dreven graat aantal pixels meege kregen van 4K. Die 4Kveruijst naa. en horizontaal aantal van ongevee. 4ooo Dixels. ln het geval van de Heroj is dat aantal 4o96r2r60,wat n erkomt op oen ongelofelijke 8,8 megapixels. Kjest u voor deze giga resolutie, dan s.h iet u twaalr 'frameí per secodde. Als u v r moedt dat u bepaald fragmenten later in dow motioni{'ilt terugkii ken is hetechterslimmerom 120 plaatjes per se.ondete schieten. D resolutie zal dan lager ligg n, maar is nogsteedsvan hd-kwaliteit. Via wifi kan de Hero3 live videobe lden doorsturen naar uw smaltphone ol li '!t,.::. íl Q uet een zonne. tablet.wie ook nogeens de GoPro app downloadt, kanzijn smartphone of tablet gebruiken als regis seursmonitor, waarop realtime zi.htbaar is hoe het camerabeeld eruit ziei -handigom dejuiste kadr ring te kunnenkiezen. H t geluidssysteem van de Hero3 is l:r:i::ir1ïflïïiifl i. I der z,rr.er z,rndrreu,tvoe?-o sinero mraroot r.r^tn net l- ii"',"i;iï"ii'f,'"1ïïï;"" t :ï'j,$:ïtif::ï.ïl?!:ii:"". d zilverkle urige ((hd ro8op,96op, 72op video, lrmp foto's, ingebouw de wifi, afíandsbe.liening ap ar aante schaffen) en eedzwarle (4K, 2.2K, r44op, rosop video, r2mp foto s w/3ofps b urst, ingebou\r'de w ifi, rvifi alstands bed iening meege a Píijs:,49,- (wit); t49,- (zilveí), 449,- (zwart) a [4eeí info: godío..om/cameías/ hd-heror-bla.k-edition Budget-helmcamera Wie een paarhonderd eurc te veel vindtvoor éénweek filmpret inde sne uw,valt zich met de Camspons EVO H D minder snel budg ttair een buil. Dit micro-cam raatje weegt 4s gram, meet dechts l9mmenkoí 129 euro.voordie prijs maakt u films tu hd-kwaliteit. De camera is bovendien voorzienvan een groot hoeklensvan l20 graden. Het leuke van de Camsports EVO HD is dater 1O wwwcomputeridee.nl I 26 I 2012 \

10 {pe bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd dat ervoor zorgt dat u de camera onder allerlei omstandigheden kunr gebruiken. Zo kan het cameraatje tijdens de wintersport aan helm ofhoofdband vastgemaakt worden- H ij is sneeuw-, regen- en schokbest ndig. De reí van hetjaar kande Camsporrs EVO HD meeop de mountainbike- Ofu kunter mee Saan duiken: du ikbrilbevestiging is meegeleverd. Bediening is s impel: opnameknod indrukken en de camera gaar filmen. Nogeen keer indrukken en de canrera stopt en bewaart a ftii : r2q,- (exclusief seheugen. kaa ) a Meeí info: met een r solutie van 0,9 megapix ls ( r28ox72o). Foto\ hebben een màimale resolutievan acht megapix ls. Het sneeuwbril-wonder herbergt een groothoeklensvan 170 graden. De camera corrigeertz lfstandig voor lichtomíandigheden. De herlaadbare ion-batterij gaat a Pdi : 39o,- a Meer info: Veelzijdig horloge HetXTTALTI-GPS horlogevan HiqhEear meel nier alleen de tijd, het is ook enhoogtemeter, gps, snelheidsmeter. baronrerer, thermo meter, hartslagmeter, hard loopme t t wekker en niet re vergeten I hoí loge. Het isvoorzien van backlight, heeft een herlaadbare batterij d ie via usb kanworden opgeladen en is a Píiis: n.n.b. a Meer info: ww.hltha.í..on A nonab, n, aíkomstigvan onder meer een gps, hoogtemeter, barometer, versnel' lingsmeter, gyroscoop, magnetometerenthermometer.gaaf detail voor goede skiërs of snowboarders is dat het apparaat in staat is omte meten hoe langurijdens een skisprong inde lucht hebt gezweefd. O zo ziet de weteld O ook bij ondec spoíten don winterspoí1 ku nt u de Evo H D gebu i ke n. SkibÍil met actiecamera I'ilmen Torder uw h and sdroenen u it te doelr. Dat kan;retde Zeal lod HD v ideo Camera Coggle. Deze sneeuwbril hee tt een ingeboui!de camem D. kijker ziet dusautoma Írs.h e\a.r lvar de f rlmeí zretàe bed'cnr 7,,n trlfàrp.h sn.edwbril viavier sr;ffe handschoen{eaày'' ' knopjes aande 2ijkantvan de brilzo kande skiór hd-beeld n schieten Skibril met augmented Íeality De Mod Live HUD beíànt uit en mini s.hermpje dat u inde rcchterond erhoek vàr1 een aanlàlmerkcn skibrillen kunt beveíigen. Het is een gps enabled lle,rds p Disirlny (HUD)'. op de markl sebrachl door het Canadesc h ighte. h brdrijl Re.on Volgcns dc nrakclls rs dt Nlod Lile HUD ontworpcn onr uw ski en'aridg t. ver rijken, en nret onr deteteveríoren. Zo frenrl hct schermpjc nraa. et n kle Ln dccl\'rn u\rblikveld in treshg. \\' ftlooí 1r loldo.nderi.hl houdr ot) rl\! on1g. ving- Desalnietlerrir kunr 1l /l.h.rl hetsch nnple door.n k.ur rrrl derails L'1.n rl l.i(lrn. 'technisch ooitnoaose,e. Qen"'."t" Etr \,ie ziln r\ndr ord t.lcíoon ian sluirop du suprr rpparart krrr boycn.li.n rrcn $,( hrnl bclt en sns tcs lezrn. Als khp op dc vuui prjlkunr u ook nos ccns nrp3 lijsues afspelen nci hcr rpprr aat. Dc \kiér be.lient hor schrrmpl( virccn atsran.tsb..licnrng dir hij olzij of r Tijr pols drargl.llcr rpprrart kin bevcstrgd s,o (u in rlkc skibrildje O Priis: j99,- (exdusief'recon Rea dy rkibil) O Meer info: ww.íë.onlístíumeíts. z6 I,or2 I wwrv.computeriaee.nl 11

11 GoogleMaps U wilt stíaks graag hand bereik hebben op phone, maar liever niet mobieledatakosten-te Daarom ishetslim se apps die daar spec bedoeldzijn.lnde n offlinesebruik.n lijkheid omop dooru zich Se a PlatÍorm A offm De kaarte die 'de id kunt is dan de mogepl kken PÍIsg6tis vanvrijwilli en luchtfoto\. off- Dat Daardoor zijn h4íri' r uit de hand. De ledig, maarconcentre! /hflereld oddesiren ',r,rí*. t,'"' ', i. t,,..,1 >+f lrit -,""r.*,^a,t, <, -,1 kuàt conrrolerql.oj; vanoffmaps'zd zijn. Grote kans dat uw winterspon bestemming er tu sen zit. Daarnaast biedt d app handige extra\. U kunt pleisters tengr g l a iosipílis 3,5e zijndoor opstraat schetrek' ie haalt de app ru de app eszijn Offline Europe Maphaalt zijnkaanen over bezienswaardigheden ipedia. Extra aan ForEver is dat de appwandel- enauto' kan uitstippel nzonder dat u ij een dataconnectie nodig bt. Ook ziter een kompas in de p. ForEverMap laat u onbeperkt kaarten install ren. Daarbij moet u erwel rek ning mee houdendat de vrijwillig rs van OpenStr etmap niet de helewer ld in kaart hebben a PlrtÍorm ios,android lp.lis 1,79 (i0s), r,59 (and rcid) Peakfinder Nooit meerkibbelen over de pi k die inzicht is? Dat is mog lijk dank' zij Peakf inder. De app werkt offl ine, O welke topzien dus over mobiele datakosten hoeft u zi h ook geenzorgentemaken. De app gebruikt gps-data en het inge' bouwde kompas van uw smartphon om te weten waar u bent. u richt uw smartphone op het panorama en PeakFinder toont u een schets van uv/ omgeving, waarin de bergtoppen duidelijk zijn ingetekend. Boven elke pi k is de naam van de berg vermeld. Soms staat u eenb etje tever af om alle namenvan toppen goed op het schermpje te bekijken. Voor datdoel heeft de appeenverrekij kerfunctie,waarmee u op bepaalde gedeeltes kunt inzoomen. a?ladonn ios, AndÍoid l PÍlls 3,59 (ios), 2,99 (Android) PhotoSynth Wie omringdwordt door eenfeeè riek berglandschap, wil de gedachte daaraan graag levend houden. Bij voorbeeld door foto\ te makenvan het hele panorama endie met een app aan elkaar te plakken. Met Pho tosynth kunt u niet all eneen pano rama foto maken, u kunt ook de hemel endewereld aan uwvoeten in uw panorama meenemen. Zo kunt u een soortvirtr.rele bolcreèren val1waaruit u kijkt naar her berglandschap dat uwilt onthouden. U Ottissrhienniet O Her insebouwde O ln 3D wsndelen kan ookin Mops. 12 I 16 I 201,

12 kunt vervolg ns vanafuw smartphone het panoramabeeld opnieuw beleven. U kunt deze interactieve foto ook uploaden naar Pholo Sy nth.net, als u daar een inlognaam h bt aangemaakt- Daarkunt u er een locatie aan hangen, zodat ande ren kunnen zien waarde foto gemaakt i5. Daarnaast kunt rl vanuit PhotoSynth.net een'platgeslagen' variantvan urv panoramà-foto publiceren op Fa(ebook ntwitter. a Ptatform ios,windowsphone I Prlisgratis Afdaling Het kanzomaar gebeuren dat u de hole dag heërlijk geski d of gcsnow board hebt. md.r \ avonds ni.r meer prc.ies w ct welke pistes u eigenlijk allcmaal bedwongen hebt. Afdaling is ccn tra.king app die is genlaakt door de Nc.io índs ontwikkclaar en snowboard i.haar CeÈard B. Qooo,tuasoa, O Lerudijkoaid De app houdt bij waar, hoe hoog en hoe snelu b ntgeweest. Rout s zijn achteratop kaanen te bekijken. U kunt ze exporieren naar onder meer Coogle Earth en naar online opslag Uw rvinterspon-prestaties kunt u annlyseren aande hand van overzichteliike grafieken. Die prestati s kunt u via de app bov nd i n delen op Facebook,Twitter ofvia . Maker'C rharbo' rvaa.huwt op de products ite e rlijk dat bij langdurig ge bru ik van de gplfunctionaliteit op uw iphone de batterij sneller leegloopt. Dat is dus i ts om in de gat n te houd n- Of op te lossen door de aa nschaf van een rrgzak met ingetrouwd zonnepaneell Afda lingisnu nogalleen opde iphonete gebruiken. maarer wordt hard genierkl aan eenversie!oor o PlatÍom ios lpriis o,89 Ski Tracks GPSTrack recorder Aanheteindvandedagkande Ski Tracks GPS Trackrecorder u precies venellenhoeve l uur u op stap bent geweest, welke afstand u hebt afgelegd, hoeveel lfdalingen u hebt gemaakt en wat uwmaximumsnel heid was. Op een Coogle Map! kaartjekunt u ile rouie die u die dag hebt afgelegd nogeens een keeftie nakijken.als u onderweg een foto maakt. kandeappulater precies v rtellen waar u die foto gemaakt hebt. Netal Afdaling maakt ki Tracks GPS Track recorder g bruik van degps in uw martphone om uw positiete bepalen. U kunt uw route op een later moment desgewenst exporteren naar coogle EaÍh. o PtatÍorm ios IPrlls o,89 Snowciety Elkaar op de b rgheli ingen kwijtraken is er niet meer bij wanneer u Snowciety installeert. Terwijl u skiet of snowboardt, deelt u via Snowci ty namelijk automatisch urv snelheid enlocatie met uw Snowciety vrienden. Dat kost u wel wataan data. De makers van Snow- C iety mikken daarom op m nsendie in huneigen landgaanskiën én z hopen dat st eds meerski-resorts langs de gehele ski helling gratis wifi aan bieden. Om Srowcietyte mak nheettde Nederland se fabri kant Érvan overigensëen driedi mens ionale weergave van het land s.hap gebouwd, op bas is van gratis data van OpenStr tmàp en NASA. O Ptàtíoín ios lpriis gratk Tekst: Jokin de Rooij O MeÈn is weten, F,É "1 Ooa,53Ío i,0.6 k I '& oo3,33r? ;,?, k- i l O snowciety loot.,"9 26 r 2or2 t 13

13 WindowsE-pcgel«ocht? Geefuwoude pcc Een nieuwe computer zorgt eíweeívoor dat uvlot kuntweíken. Stelt u de aankoop aliaren uit, omdat u geen zin hebt om aan een nieuw besturingssysteem te wennen en a[[es opnieuwte installeíen? Kies dan voor een tussenoplossing! (Her)gebruik uwxp-, Vista- of Windows 7-systeem in een virtuele omgeving, c's en laptopsworden na ver loop van tijd trager. U komt er daarom niet onderuit om eens inde zoveel tijd het sys teemte vervangen. Nu Microsoft Windows I onlangshe ft uitgerold, is het een goed mom nt om nate denkenovereen aankoop. Met een nieuwe pc énhet meest recente b sturinqssysteem kunt u weer jar nvooruit. Toch doet hetwaarschijnlijkpijn om uwoude ver trouwde pc bijhet grofvuiltezetren.alles wat u inde afgelopen jaren naareigenwens hebt inge- Íe1d, is plotseling verdwen n- DaarnaaÍ staan er wellicht nog waardevolle software en bestandenop de harde schiji Met eenverse pc begint u weer helemaal opni uw. Het kost géil even tijdvoordat u aande gebrui' kersomgeving gewend bent. Daar' naast is hetnoodzakelijkdat u persoonlijke bestanden overzet n software iníalleen. Bent u bang dat u de b jaarde Windows-bak gaat mis' sen? Dat hoeft helemaal niet.want in dit artikel leggenw uit hoe u het oude systeem met uweigen instel lingen gebru ikt op de onlangs aan Q tenottount geschafte pc. Dit brengt allerl i voord lenmetzichmee. Zo is rvan traagheid plotseling niets meerte merkenl Bovendien went u rustig aan Windows 8,terwijl u op ieder moment kunt teruggrijpen naar Windows T,VistaofXP met uw eigen software en instelling n. waarschijnlijk kost het na het lezen van dit artikelveel minder moeite omuw afgedankte pc apparatuur wegte gooien. Virtuele pc De oplossingvoor overstapproble men klinkt misschien wat ingewikkeld, maardatvalt gelukkigmee. U installeert uw huidige syste m als virtuele machineop een nieuwe p, Het besturingssysteem met alle geinstalleerde software waarmee u aljarenwerkl roept u eenvoudig op vauit Windows I (of een ander besturingssysteem). I n feite is een virtuele machine ni ts anders dan een.omputer binnen een computer. ln deze workshop gebruik nwe het gratis programma VMware Player om uwoud pcte simul ren. Een telangrijkvoordeel is dat u de snelle proc ssor en het geheugenvanhet ni uwe y teem aanspreekt, terwijl u computert met uwfavoriete instellingen en programma's. U boekt daarmee behoorlijkwai snel' 16 sww.compuièridee.nl I 26 I 2012

14 5oÍtware entweedeleven! computer nodig, vooídat uh t besturingssysteem en de programma's in eenvirtuele machine kunt gebruiken. HieÍvoor maaktu een O vcené.conwtqsiet u hetoude systee in ^letv$waft AUb.pookrelÍwelkepodtttesuw t gebtuiken op uwnieuwe p.. imegei dat is een exacte kopie van de inhoud vaneen harde schijf. Het besturingssysteem met alle software, instellingen en persoonlijke bestanden zitten hierin opgesloten. Met het programmavmware vcenter Converter is het vrij eenvoudig om zo'n imagete maken, U downloàdt het installatiebestand vanaf wwr /.vmware.com/products/ (onverter. Voordat de downloadlinkverschijnt, moet uwel eersteen account àenmaken. Dit is een vrij uitgebreid formuliet dus neem hier even de tijd voor. U bevestigtvia het gratis lidmaatschap.als u klikt op Stert Download Manager, voegt u een specialepluginto aan de browser, U kunt daarom beteí ki zen voor Menually Download. Vervolgens downloàdt u het exe b stand en installeen u het pro grammaopdeoude pc.vmware vcenterconverter is niet inhet Nederlends besch ikbaar, dus hope lijk kunt u eenbeetje Engels of Duits lezen. Gelukkig spreekt de installati wizard voor zich en kunt u alle instell ingen laten staan. Image U staat nu op hetpunt om een imagevanuwoudesysteemte maken. Het is dim omvoorafalle programma's te verwijderen die u nietgebruikt. U regelt dat vie het Conf iguraties[herm. Voer ook een grondige schoonmaak u it met een programma als CCI an r (www pirifonn..om/cclëarer). Hiermee zorgt u ervoordat de image zowei nig mogelijk overbodige dàta bevat. Loop ook alle persoonl ijke instellingeneven na envo r eventueel een schijfdefragmentatie uit. Stan nu VMware vcenter Convener op, Vià de knopconveí machine opent er eenwizard ophetscherm. U geeft aan van welk systeem u een kopie wilt opslaan in een imag. Àchter Sel ct souíce type kiest u Poweredon ma.hine. MetThis local machine maaktu duidelijkdat u van het huidige syste m een kopie gaat opslaan. lndevolgende stap seled ert u als doelvmware Workstation or other VMware virtual machin. Achter SelectvMware product kiest u de recentste (hoogst vermelde) versi 26 I 2or2 I wwu(oeputeíldeè.íl 1Z

15 van VMwar Player. Bedenk voor de image een logische naam en selecteer een geschikte opdaglocatie. Ienexterne harde schijfligt het mee t voor de hand. Hiermee kunt u de image simpel gebruikenop uw ni uwe computer.via Next belandt u in en schermwaarin u allerlei zaken naar eigen wens aanpast- Het is niet altijdv rstandigomd partitiesletterlijk over te nem n. Een vinuele pc métbijvoorbeeld 1TB opslagruimte h bijvoorbeeld erg overdreven, Bovendien is het maar de vraag of de xterne harde schijf waarop u de image bewaart voldo n' de ltije schijíruimte heeft. Klik op Edit en g ef àan welke partiti s u in de imagewilt betíekk n. Selecteer in ieder geval de panitiewaarop Windows h geïnstalleerd. Meestal is dat de C{chijf. Letop datu ook de systeempartitie activeen die wordt gebruiktvoor het opstarten. Doorgaans is die zo'n loo MB groot. Bij het onderdeel Devices beslist u hoeveel geheugen u aan het virtuele systeem wilt toewiizen. Aan de overige instellingen hoeft u normaal gesprokenniette deutelen. Klik op Next en Finish,VMware vcenter Converter gaat de imagevervolgens aanmaken.tijd voor een kop koffie, want dit proces duurt al gauween O sirn'o het O ttoud er importeendit bestand simpel in een virtu le machine. Het píogíamma VMwere Playergebruikt u om een computer te simderen. Surf naar i/player en download de software- Het h belengrijk dàt u het progmmma op uwnieuwe pc installeert. Let goed op det u de recentste versie voor Windows selecteert (bovenste optie). De installatie van het pro' grammà wijst zi.hzelí Na afl oop herstart ude computer. U maakt eenvoudigeenvinuele pc san. Blader naar de map op de externe harde schijfwaar u de image hebt opgedagen. Dubbelklikvervolgens op het vmx-bestand. Als ugelukh br- sran VMwaÍe Player meteen op met u$ venrouwde systeem. Schrik ni t als er een foutmelding verschijnt en d virtuele pcwordt aígesloten. Dir kanverschillende oorzaken hebben. die u allemaal vrij gemakkelijk kuni oplossen. Zo ondersteunt het pro gramma maximaal vier proces sor. keínen.wanneerde image met zes of acht píocessorkeínen is gemaaki. dan zal de virtuele machine niet opstarten. Klik in hetstartvensr r van VMware Player achtereenvol gens op de naàmvanuw pc en Edr! Virtual Machine Settings. Kies t inks voor Processors, Stel vervolgens het :lt iffil t ViÍtuele machine ) aanmaken Als u de instructies precies hebt uit gevoerd, staet er nu een imagebestandvan het oudbàkk n systeem op een externe herde schijf. U 18 w,..omput. d.e-nl I 26 I ror2

16 5oÍtware A uw fuwnek pbsrunno\ziin in devintele ongevihg :.;; ;;;-::^--- - gewenste aantal processorkernen in. U verhoogt of verlaagt eventueel ook het geheugenvandevirtuele machine.verdeí bestaat de kans dat erwijzigingen nodig zijnop de nieu we pc om een 64bit-besturingssy- Íeemte simuleren (zie hiervoorhet kader Virtualization Technology)- Het programma g eft dat automa tisch aan zodrau devinuele pc wilt opstarten. Sluir nadewijzigingen het instellingenvenster en probeer de virtuele machin nogmaals opte Oude svsteem hergebiuiken Over het gebruik van de virtuele machine hoevenwe u weiniguitte leggen. U kent uw oude pc tenslotte zelfhetbeste.wel is hetwel slim om met een aantal zaken rekening te houdenzodra uachter eenvirtue le machine plaatsneemt. Veel grafi sche toepàssingenvan Windows 7 zijn bijvoorbeeld standaard uitge schakeld. Prettig is datvmware Player de muisvande echte pc van zelf overneemt. Via de sneltoets Ctrl + AIt schakelt u naar het fysieke systeem. Het beeldscherm staat standaard ingesteld op Soox6oo pixels. Dat is wal aande krappe kant. Gelukkig pa t hetviriualha tie programma zich probleemloos aan eengroter bureaublad aan. Klik metde rechtermuisknop opher bureaublad vad de virtuele ma.hine I---*'-.-"""(.i;--l O u'teent in de Otnstatteet 4D en kies voor Schermresolutie.Wij zig nu naareigen inzicht dewaarden enbevestig met OK. Een aangeslo ten printer, cd/dvd stationen usb opslagapparaten neemt de virtuele p. meestal automatisch over van de fysieke computer. Ook op het gebied van randapparatuur zijn er dus geen beperkingen. PÍobeerver schillende taken uit in de virtuele omgeving. U zultmerkendat pro gramma's veel sneller opstarten. Logisch, wanter is meer proc ssorkracht en geheugen aanwezig. Herkent devirtuele pcni t alle aangeslotenapparaten?daar kunt u iets aandoen. Klik bovenaan àchtereen volgens op Player, Manege en Virtu almachine Settings. Wijzig naar eig n inzicht de instellingenvan de diverse hardware onderdelen. Via d knop Add voegt u zo nodig nieu we hardware-ondersteuning toe. Àls u ietswijzigr, duurt het enige tijd voordatvmware Player de instellin E VMware Tools J Tijdens hersebruikvandevir tuele machine krijgt u wearschijn lijk de vraagvoorgeschoteld om VMware Tools te installeren.aan de hand van d it uitbreidingspakket kan uw oude systeem beter met de fysieke computer samenwerken. Een aantal alrivers zorgt ervoor dàt de randapparatuurvan de nieuwe pc goed b nutwordr denklan de muis, speakers en het beeldscherm. Muisbewegingen zijn bijvoorb eld niet schokkerig meer. Verder keren de grafische hoogstandjes terug. U kunt onder meer transparante vensters gebruiken n een mooie s.hermbeveil iging instellen. Een groot voordeel h dat u probl emloos ié kopieert en plakt t ussen het fysieke en virtuele besturingssys.eem. Dat betekent dus dat u opgeslagendata simpel overzet naar de nieuwe pc. VMware Tools ondersteunt daarnaast slepen en neerzetten. Bestanden uitdevirtuele machine sleept u rechtstreeks naar het bureaublad van uw nieuwe pc, De installatievan VMware Tools is eensimpelkarwei tje. Navigeer nàar Player, Manage en lnstall Vmwar Tools- Bevestig mer Download and InÍall.Wacht even totdat het u itbre idingspakket is roe gevoegd aan de virtuele mach ine. Voer het exe'bestand vervolgens u it en kies voor de Íandaard instal latieproc dure. Het uirbreidings pakket is actiefzodra u de virtuele Unity Dankzij het uitbreidingspakket VMwareTools kunt u de funcrie Unity gebruiken. Hierm e ver plaatst u openstaande programma's en het startmenu van de virtuele machine naar de gebíuikersomge vingvan de fysiek pc. Bijzon.ler hieraan is dat u twee besturings systemen min of meer samen laat smehen. Klik bovenaan in het menu op Player en Unity. Hervenstervan VMware Player verdwijnt naar de achtergrond, terwijl u de openstaan de programma' op d Taakbalkvan.le fysieke pcterugvindt. Gebruik de sneltoetsctrl+shifr+ ll om d. inhoud van de vítuele ma(hine weerte geven. Wilt u rveer rerug keren naar de normale weergave? Ro p het programmavenster van Vl\'lware Playeropen klik op Exit Unuy.O Te ku : Maiket D i.jkhu i zen :-E:---l i.d I r:. ó e 26 I 2012 I 19

17 Anoniem (er) ZondeÍdat u het merkt, vèrzamelen sites heel wat informatie over uw surfgedrag-om die info vervolgens schaamteloos te misbíuiken. U snaptr daar houden we nietvan. Tor maakt gelukkig Íesoluut gehaktvan dat soort praktiiken door u zo anoniem mogeliikte laten surfen. net surít, registreleiinformatie; denk bijvoorbeeld aan het ip' adresvan uw pc. Van daaruit is h t maar enkleine moeite om bijvoorbeeld uw geograf is he locatie te bepalen (ofin ieder geval die van uwprovider). Bent u niet gediendvan dat gespit inuw online activitei ten? Een eerste stap is het inschakelen van een proxyser ver. Die zorgtdat uw pc v rbin dingmaakt met die serv r. vaarna hij als tussenstation of proxy f ungeert voor de commu nicatietuss n uwpc ende sites Het Tor-project gaar echter een stap verder.ln plaatsvan één proxy te gebruiken,zettor een uitgebreid netwerk van tussenstations in. wanneer uw p.verbinding met een internet wil leggen, volgen de datapakketjes een willekeurige route langs deze zogeheten relaisstations, waarbijdeene alleen het ip adresvan de vorige en het eerstvolgende relaisstation in ïor Brnrsèr Bnndle for \\'indo$s de ketenkent. Geen enkele machinekent dus het compiete traject. voorwie het zich afvraagt: Tor staat voor The Onion Router - met als achter ligsend idee dat bij elkvolgend relaisstation het ip'adres van en vorise wordt'afgep ld'- í Downloaden I v"n, ', -.r r"r,," *,.t gaat, eerst dit nog:houder rekening mee dat surfenvia het Tor-netwerk vaak trager verlooptlaan de andere kant:u kunt op elk moment bedissen of utorwelof niet gebruiken wih. De complete Tor Brows r Bundle downloadt u gratisop w'\,!t ^/.torproject.org. Net onder de (oranje) knop Download Tor Browser Bundlevindt u een uitklapm nuwaarinu de gewenste taal selecteert, Wij houdenhet bij Nederlands en bij de Windows-variant, want jawel:tor is erookvoor Linux-.t lnstalleren Z Een dubbelklikop het g downloade exe-bestand ver- E i.zip!.lt-.,la.tln9 àrh,é.\ «D) (,tr'!rrrur kíf. \ntrr bhi\!r n.ontisn,ld n, trí "*".".'.,. "*"--^-,".,"'"] - raadt dat het eigenliik om een zelf uitpakkend archief gaat. ceef aan inwelke (bij voorkeur lese) map u de b standen wilt uitpakken en klik op Extract. Eenechte installatie is dus niet nodig, maar hou er r kening mee dat Tor lokaal bepaalde gegevens opslaat. u kunt er overigens ook voor kiezen om hier een verwijderbaar medium opte geven, zoals een usbstick. Dat heeft h t voordeel dat u de mogelijkheidomanoniemte surfen overal mee naanoe kunt nemen. ln de uitgepakt map treít u de submap Tor browser aan enmeer hebt u nietnodig. Die bevat namelijk ook een aangepasteversie van Eirefox. Aang past, zodat u echt anoniem het web op kunt (zi kader)., Opstarten J Klrk Ln d-. maptor Browser hetbestand start Tor Brow' ser.exe aan. Erverschijnt nu een venster waarin u de opstart vaneenverbinding mei het 19.- _--- o*--t--*- Tor-netwerk kunt volgen. Nor maliter duurt dat echts een tiental seconden, waarna (de aangepaste versie van) Eiref ox u trots een geslaagde verb inding m ldt. D ie deelt u meteen ook mee wat uw ip-adres is of liever lijkt te zijn - en dat is dus geen ip-adres dat uvanuwpro_ vider krijgt. Een bezoeki aan een sire als!v$",v.whatismyip. nl bevestigt datadres. Klik ophet pictogramvan de uiin de werkbalk van uw browser en kies Nieuweidentiteit als u een ander ip-adres wilt.werp ook ev neenblik in het systeemvak van uw Windows taakbalk. ookdaar ziet u een pictogrammet d meiding V rbonden met het ToPnet' werk. Rechtsklikt u op dit pic' togram, dankmt u onder m er een logboek opvrag n, venals een grafi k met debandbreedte die uviator krijgt. Ookleuk: de optie NeMerkkaarttoont u de relaisstations die op dat moment binnen Tor actief zijn en waar u wellicht op een 20 I 26 I 2or2

18 urfenmet Workshop f,,l&4nrlrd!tuhé&ronèiorir0 r' tu efdbràrc r!!i ké lrr &!eioí$ p!4h iii!!àà tlrbero) ri& +ue dijet +hd rln i!,!!i rl d.l«íi!6e onb!i l,d bítuo -*" "rxel"'lfs.^, ; *;l; l;,-, -.* * 4.<ÈEdró&hÈ,tlÉIM!d},!,uidhBr!É;iihurs I ui;* L5l. -; * Eenvoorbeeld. Klik op de Tor-knop in dewerkbalkvan Firefoxen kies Op het tabblad Beveiligingsinstelling nleest beschermingsmaatíegelen het zoal gaat. Endat zijnerheel veel, ver deeld over een achttal teb- _ - bladen, Loop z geíust ven làngs, maar verwijder geen vinkjes bii opties die truciaal blijk nenbijvoorkeurook niet bij aanb volen opties. Op het tabblad Cooki s blijkr standaard de optie GebÍuik het cookie beveiligingen dia loogvenstèr om te kiezen ing steld- Ditvenster kunt u inderdaad openen door het Tor-pictogram aan te klikken en veívolgens Cookie beveiliging n te selecteren, u kiestdan zelf welke cookies u tegen verwii deringu/ilt beveiligen en welke u liever kwijt bent. E Eigèn relaisstation J opz tten Voorveel lezers zal deze stap erneteen teveel zijn, maarhet isookmogelijkomuw igen Tor-relai stationop te zetten. VooÍ wie zich toch aangespro kenvoelt: klik het Tor'picto gram inhet systeemvak met de rèchtermuisknop aàn eí kies Instellingen. Drukop deknopdelen en vink Relay traffic inside th Tor n È Rehy trafíic work (exit reley). lnditlaatste gevàl geeft u aan dat u bëreidbent als laatstè relaisstation van een keten op te tíeden. Vervolg ns vult u op het tebblad standaard instel lingeneen geschikt alias (bii naam) in en plaatst u eventu' eeleenvinkje bij Poging om pon forwaíding automatisch inte stellen. De Test-knopvertelt u of drt i gelukt.ophettabblad BandbÍeedt instellingen kiest u het b Í Aangepasr in het uitklapmenu enstelr u de gewenste gemiddelde en maximale bandbreedt indie u ter beschikking wik stellen (ope let: in kilobyte p r econd ). Fungeertuw pc als exit reley, dankunt uophet tabblad uit' geand beleid aangeven voor welk soort internewerkeer u als relaisstation wilt optreden - bijvoorbeeld alleen voor websites ofook voor lmof lrc. o Tekt: Toon tan Daele bepaeld moment ook gebruik vanzuk maken. Klikzo'n relaisstation aan om m er details te zien, zoals de lo.atie, Beveiliging chèckèn U vraagt zi.h misschien af waerom Tor zi.h niet eenvou' digweg in uw Fir fox nestelt, maar gebundeld met een eigen FiÍefox'versie komt. Det is misschien wat vervelend (want u hebt niet uw eigen bledwijzeís bij de hand, enzovoort), maar wel noodzakelijk om uw anoni_ miteit beterte kunnen garan_ deren. Tor heeft namél ijk allerlei opties in Firefox aàngepast zodat u nog meer bent afge schermd.,í I 2ar2 I 21

19 fips &frucs Van offline mailen tot de pc-stijlvan Batman Mappen altijd synchíoon Hebt u verschillende pc s en zijn uw mailboxen nietàltijd syn rhroon? Dan kunt u uw mailmappen bewaren in (bijvooíbeeld) Google Drive.Wanneer u dan Coogle Drive opal uw.omputers installeeít beschikt u akijd over een up to date mailbox.ln Outlook 20ro bijvoorbeeld doet u datvia Bestand, A.countinstellingen: hier kieí u dan het geweníe account enklikt u op Mapwij ziqen. (i.,, Eenhafldi!, np,un ru.i. spotify"equalizer Met Equalify (!!ww.eq uali íy nrc ) is Spotifyeenequalizerrijker. Download en instaueerde soítware, en start Spotif y opnieuw. Aan de rechterkant van het zoekvakveís(hijnt de knopeq,waarm euviade knop On de equaiizer op nt. Met deze tool kunt u alle tonen naar eigen smaak instelien. Natuurlijk is er ookeen collec tie voorinstellingenvolgens W*,W ti pttu n p ute t i.lee. n I muziekgenre. Bent r niet tevreden over het rcsultaat, daneebruikt u de knop Reset..l Watermerk Een watermerk geeft bijvoorbeeld aandat een document vertrouweliikof drinéend is. ln Word 20ro is het niet moeilijk óm?ó'n werermerk dwers over een pagina te plaatsen. Klik in het lintop Pagina.indeling, waaru inde grcep Pagina-achtergrond de opdracht Water merk aantreft. Klik op het pijl tje dat naar b ned n wijst, en u ziel al meteen een paar kant en-klare watermerken. wan neer u op de knop Aangepast watermerk klikr, komt u ine n venster om zelf een watermerk samen re stellen. Met deoptie Afbeelding als watermerk kunt u op de harde schijfeenafteel' ding een logo bijvooíbeeld - s lecteren dat als watermerk Virusjagerop een stickje Waarschijnlijk liggen er op uwbureau ook een paargehe'lgensricks, klaar om bestanden uit te wisselentussenvers.hillen' de comput rs. Soms haalt u snelwat bestandenvan een openbare computerenvergeet u hel gevaarwanneeru de stick opnieuw in uweigencomputerplugt. Frce e4.4,1.;4.,) USB Disk S ecurity ( i,i, ww. TbshrEwarc.rom) is een gra' tis programma dat speciaal gemaaktwerd om usb{licks te F.. scannen op virussen. Boven dien heeft het Programma een reparatiefunctie aan boord om foute installaties te herstellen Uw tip oí truc is een cadeau waard Stuuruwvéélbelovende pc-tipoícomputèiíu., met uwnaam en (th ul!)adíés en ti ht ook met eén v íduldètiikènde sthetmafdruk priis op.ln dat grvàl brensenwiiu enlseliid nade publicàtlevia -mail Wacom Bamboo Pen werken met een stylusis in veelgevallen prcttiger kanten opr ofhetnu gaatoín Ínet de hand aantekeringën maken, schetsen of krabbelszëtten in e-ínails, aantekeningen ioevoegen ti jdens píesentatiesl het kan allemaal. Het'werkoppeívlak' mëët 142(92 mm: Offlin en De meeste internetproviders zijn behoorlijk betrouwbaar maarto(h kan het gebeuren dat u tijd lijk geen internetverbinding hebt. Als online Cnailg bruiker hebt u dan eenprobleem. Google he ft voor 2ijn Chrom bro\!ser een oplo ss ing bedacht. zodat u ookolfline e mailboodschappen kunt opstellen n beann!oorden. U haali d Cmarl e\reniie lan de Chrome \ibsrorè h' r L.i (hr,.fr. :r::1,. i.i i:b.l.l- É: i-:::: :.:x::è:::n!,,.o aa UACOM ruimte genoegdusvoorzowelde grote lijnen als de fljne details... De Bamboo Pen iscompatibel metwindows en [1ac en geschikt voor links- ei íechtshandigen. lrger lníor ww.wr.on.eu. Opdie manier kunt u bijvoor. beeld in de trein uw post behandelen. waarna Chrome automatisch alle handel ingen zal synchroniseren wanneer u 26 r 2012 I dee.íl 2!l

20 Dark Knight L iefïebbers van de duistere setting uit de laatste Batman rolprent zullen smullenvan de Dark Knight thema'svoor Windows 7. Het eerste thema komt met 25 hogeresolutiewallpapers en uiteraard de'e.hte'batman pictogrammen. U haalt aldit lekkers op r.lrlru.dcvirntar t. roni,'rrrrillxrdrxn lh. l)r k Kni!hl Thcne r7rn9r5.l.het tweede thema heeft ook nog een aantal gadgets geheel in Batman stijl. Ditthema haalt u op via rbnr..rl3l.devirntr,1.rcnr/ar I/ Wi'rd0$67 'Ih. Drrl Kni.rhl Th.n1c r r rój8796- Mappenv weklikkenons somsals gekken door mapp n heen om bepaalde bestanden te vinden. Chameleon Folder ( r!lvw.ch! nr.lpod nrna!.rs.com) is een klein stukje (gratis) software dat het vindenvan dejuiste bestanden heel wat simpeler maakt. u haalt het progràmma tevoorschijn m t een functietoers. Íendaard Windows+2. Zo komt u in een mini-verken' nerwaarinalleendebelangrijkste mappen zitten. Of een map belangrijk h,bepaalt u zelf. Vaste locaties U maakt regelmatig gebruik van Google Maps voor routebe schrijvingen? Dan kunt utijd besparen door enkele vaste locaties in te stell n. Surfnaar lrps 3oo,rlÈ nlen klik op de knop Mijn plaatsen. H ieídoor komt u bij twee knoppen; één om uwthuisloaatie inte stellen enéénomuwwerklocatievast teleggen. Hierdoorkuntu lateí sn lleí een routebeschrijving laten bereken n vanaf Werkruimte Wie regelmatig in twee of meer Excel.bestanden tegelijk werkt, doet erve tandigaanom dievaí te leggen in éénwerkruimte. Wanneer u die werkruimte devolg nde dag opnieuwopent.wor den automatisch ookde daaraan gekoppelde werkmappen geopend. Eerst moet u de gewensiewerkmappen verzamelen en opslaanals één weíkruimte. Daarvoor gaat u in hetlint naarde tab Beeld,waar u in de groep V nster de opdracht Werkruimte opíaankiest.ln h t dialoogvenster navigeenu naar de locatie waar deze werkruiníe moet komen en geeít uditbestand een naam. Doorop het pictogramvan een opgeslagen werkruimtete klikken, opent Excel de daaraan gekoppelde werkmappen. Datum prikken Met eengrote groep afspreken is vaak een heel gedoe. ledereen lijkt wel e n overvolle agenda te hebben. Met select the Date a!($(!.sel.crl hfdar L (onr) kunt u tot vijftig mensen u itnodigen op een evenement en kan ieder en datavoorstelm Een plaatje bij uw url len die hemofhaar h t beste u itkomen, ledereen kan bovendien stemmen op het tiidstip dat h m ofhaar het bestepast. U iteindel ijk beoor' d e11de initiat iefnemer de stemmingen kiest hij de defi Al5 u nairwww.computeridee.nl suíl kíitt tt llnks èéí mlniatuuícldlogorèriën: een Íàvo. íte lcon, oít íel ÍavlcoÍ. zoiel5 kàn ook h uw ëi$nsi!ël a Allèreersthébtuéénres.hiktéefbeel. I ding in hel juisle Íorm-aatnodig. DaaÍ bëstaan divelse tools vooí, waaronder Favlcon from Pics (ww.cha m i.com/ hl m lkil /servi ces/favicon/). Dewerking iseenvoudis:via de knop BladeÍen navigeeít u naarde g weníe afbeeldingen metgenerate Favlcon.ico?et u hètplaatjeon naareen ko-besland..-&\.e'"ii!trd:.ífi 1 ) t "".,,.,,,.""-"",,.".l Wilt u her uileíiik aa npas5en, selecleer Z dan customize colors, texl, animation,... Hier kunl u ondeí m er de achteígrondkleuí aanpasseneneen kadeí rcnd uw afbëeldlng plaatsen. U ho tlnu alleen maarlnstantlypíeviewyouífavicon in this brcwseraan të klikken om uw igen favjcon in debmwseíte zien. 2 SelëcteerDownloadonlyfavicon.ico,, rechtsklikop hel plaaiie en kiesafbeeldjngopíaan alsom het te downloaden. Upload h t ico-bestandie naaíde root van uw website.veívolgens roept u de html-codevan uw stanpagina op envoegludevolgende code binnen het(head)-gedeeltétoer dink rel= "shortcut icon" hrcf='tuvlcon. ico").,- Mel Favlcon fron Pics kuni u ookeen + seaíimeeíd ravicon makeí, door ver schillende plaaties na elkaarte uploadenvia Blad rcn n Add anotheí imagè. Metdeopiie Editanimation and add tèxtzoígt u erdan voor dat de afbeetdingen, eventueel!net wat tèkst. na elkaaí getoond woden. Dat gaat biivooíbeeld als volsr: (Plc1) cld {Plc2}T&T. Klik ten sloiteop Download Favlcon Package om dë nodige bestanden opte halen, sanen met insrructies (readme.txt). Een opmeíkingls nog w lop zijn plaats: in d píaktiikbliiktzo'n seanimeerd plaatjeechter nietaltiid goed te 24 wsw.compute de.nl IxI2ot2

Camera. kooptips. Vadeféâgeadeaus. Van App ol Wiki. Haai meer uit uw pc. Reflex» zoom of compact? Geniet meer met handige apps

Camera. kooptips. Vadeféâgeadeaus. Van App ol Wiki. Haai meer uit uw pc. Reflex» zoom of compact? Geniet meer met handige apps Haai meer uit uw pc Reflex» zoom of compact? Mr 13 j - a s a n i a i i Camera kooptips Geniet meer met handige apps Nooit meer een besmette pc Veilig klikken met Returni Leuke animaties op de p Tekenaar

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Windows 8. Introductieboekje

Windows 8. Introductieboekje Windows 8 Introductieboekje Oog voor Omgeving E-mail: bertvos@oogvooromgeving.nl Tolbert, 14 december 2012 (vernieuwd: 15 januari 2013) Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het begin... 3 Hoe deel ik het Startscherm

Nadere informatie

Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009

Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009 Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks Dag beste vrienden en vriendinnetjes van de PCG club.

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam. CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij! inzwart-wit

GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam. CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij! inzwart-wit I Android 3.0 I BlackBerry Play IHTC Flyer Workshops Panorama maken m w ' É GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam BOOKS Zet Flash «am naarhtml Mooi CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij!

Nadere informatie

2 Computer Creatief 2015-1

2 Computer Creatief 2015-1 2 Computer Creatief 2015-1 Voorwoord Welkom! Daar ligt-ie dan, de eerste editie van een nieuw computertijdschrift: Computer Creatief. Voor een uitgever van computer- en fotografieboeken en ooit van Corel

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE? SSD BLOGGEN MET WORDPRESS ARDUINO ALS SPELLEIDER. TESTPANEL Samsung 850 EVO 500 GB SSD 68. Koopwijzer: 3 x 3 beste keus 50

LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE? SSD BLOGGEN MET WORDPRESS ARDUINO ALS SPELLEIDER. TESTPANEL Samsung 850 EVO 500 GB SSD 68. Koopwijzer: 3 x 3 beste keus 50 SSD TESTERS GEZOCHT CYBEROORLOG: hoe wij ons wapenen 60 EDITIE 280 FEBRUARI/MAART 2015 4,95 LAPTOP, TABLET RAID: SNEL EN VEILIG Maar back-up blijft nodig 16 MALWARE MYTHES Ook jij gelooft er in 28 VEILIG

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1

Inleiding. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen Apple in januari 2010 de ipad presenteerde aan het publiek, zagen de medewerkers de ipad helemaal niet als een apparaat voor business. Ze hadden de ipad toch echt bedacht voor

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Presenteer met stijl

Presenteer met stijl tipsenadvies-internet.nl Uw veertiendaagse navigator op de informatiesnelweg 19 jaargang - nummer 15 31 januari 2015 In dit nummer... Webdiensten Presenteer met stijl... 1 Computer Doeltreffender aan de

Nadere informatie

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a

Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Copyright door het Ubuntu-handleidingteam. Enkele rechten voorbehouden. c b a Dit werk is uitgebracht onder de Creative Commons A ribution Share Alike. License. Om een exemplaar hiervan te bekijken, zie

Nadere informatie

Deze pagina werd bewust blanco gelaten

Deze pagina werd bewust blanco gelaten Deze pagina werd bewust blanco gelaten 2 1 Voorwoord Gedurende de afgelopen 2 jaar heb ik binnen het Ubuntu-be LocalTeam al heel wat mensen geholpen om hun eerste stappen te zetten in Ubuntu. Doorheen

Nadere informatie

Webdesign: the basics

Webdesign: the basics België Belgique P.B. 2845 Niel 1 BC 10760 Het clubblad van Computerclub Monitor Niel vzw De grootste en gezelligste computerclub van de Rupelstreek. 13 maart & 10 april Webdesign: the basics 20 maart &

Nadere informatie

Inhoud. Van de redactie

Inhoud. Van de redactie Antwoorden Getallen op een rij 1: 21 en 28 2: 61 3: Onmogelijk De som van een oneven aantal oneven getallen is altijd oneven. 4: B.v. 1 3 11 13 27 45 5: 20 jaar. 6: 35. Dit is de rij van de zogenaamde

Nadere informatie

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1)

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1) Auteur: Arie van Wingerden Leercentrum Seniorweb Gorinchem www.seniorwebgorinchem.nl V2.1 02-12-2014 Versies Windows Vista, 7 8 en 8.1 Leercentrum Seniorweb Gorinchem 1 / 31 Start In deze cursus wordt

Nadere informatie

Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote. ihalsapp ïratis sms'en. /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes. Vaarom scanners soms in de fout gaan

Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote. ihalsapp ïratis sms'en. /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes. Vaarom scanners soms in de fout gaan Haai meer uit uw pc N r i ^ I a i juni-5 juli 2011 Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote ihalsapp y ïratis sms'en IDEO'S ONLINE MONTEREN /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes Dtobewerken in Raw AtPE

Nadere informatie

Smartphone. op vakantie. Meer ei betei draadloos bereik. Gratis alternatieven. GPS, weer. , vertalen & overnachtingen.

Smartphone. op vakantie. Meer ei betei draadloos bereik. Gratis alternatieven. GPS, weer. , vertalen & overnachtingen. ggj^ Haal meer uit uw pc GPS, weer Mr 16 1 if fui - a augnssus sott, vertalen & overnachtingen sniwsuws Smartphone op vakantie WIFI RANGE EXTENDERS GETEST Meer ei betei draadloos bereik Internetradio Opnemen

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

PB NR. BC 30593. Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010. V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde

PB NR. BC 30593. Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010. V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks PB NR. BC 30593 Dag beste vrienden en vriendinnetjes

Nadere informatie

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864 Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks PB NR. BC 30593 P 708864 Dag beste vrienden en vriendinnetjes

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk COLOFON Dit informatieblad van de Computer Club Schagen e.o. verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Verspreiding aan leden, sponsors en tijdens de clubmiddag op de leestafel. Bestuur

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt.

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Vragen over hoe iets werkt kunnen worden opgevraagd via uitlegpagina's of anders via het forum. Mail naar webmaster over hoe iets werkt worden niet beantwoord. De

Nadere informatie

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding U koos net als duizenden anderen voor het voordeel én het gemak dat wij u als hostingprovider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij

Nadere informatie

Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba

Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba Copyright e Ubuntu Manual Team. Sommige re ten voorbehouden. cba Dit werk is uitgebra t onder de Creative Commons A ribution Share Alike. Licentie. Om een exemplaar hiervan te bekijken, zie Appendix A,

Nadere informatie

Het MacBoekje Slimmer werken met de Mac

Het MacBoekje Slimmer werken met de Mac Het MacBoekje Slimmer werken met de Mac Hoi! Dit is een voorproefje van Het MacBoekje, een boek in wording over slimmer werken met de Mac. Lees dit voorproefje, probeer het uit en deel je ervaring! Bij

Nadere informatie