' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907" name="description"> ' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907"> ' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of - PDF">

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907 Bron Ondernomen aktie Oftdorwerp»-Actiea teëon ; ; - :. 'Gértoln Strike* feaéo «1 } " ':';. ; / Van bron werd b^ga^nd rondcchrllvon ontvangen waarin wordt nnnnekóndigd dat hot pltxn boptaat tjjdonu de NATO-oefening *ftoforser' - 'Certoin BÊriko» "in da horfot 198? OOR 'Vrt'dasknrirp' te houden». Naar de inhoud van. de Wliago aoge ik O korthoidshnlve LAS/BLS AFD.I/V SIE VEIL. 75.FEB198/ ^ ÖOp7Sl7 Pim AFDELING;7 '7

2 ^ Uitnodiging dt 13 f -2JQ.Ó&U.. Beste $412 BJ HEERLEN TEL Allereerst een goed en strijdbaar 198? toegewenst. Wat zyn de aktie-perspek tiëvén te^en do kruisraketten en andere rotzooi voor dit jaar? Eind vorig jaar ben je benaderd met een estafette aktie voorstel van BOHK en de vraag of ie er voor voelt <>ro daarover vart gedachten té wisselen. Deze gedachten wisseling Wil ik dan meenenen naar het B ONK-ddskussie weekend op; 16> 17 en:. 18 jan, Voor dat weekend heb ik bijgesloten bydrage opgesteld. De?,e bydratte kan ook in onze avond meegenomen worden. - P. s. er zijn noch exemplaren van het BONK^aktie voorstel op het Vredesburo verkrijgbaar. HopeUik tot ziens. Groetjes, Ti<>n<lniz<>n<l<>n hij Teriuiti.SY/y*Av>' Herfst 1987 grootste NAVO-oeieiiing sinds Tweede Wereldoorlo /_#;? -#.. door wint dragstra BKUNSSUM -In de herfst van 198? wordt de grootste NAVO-oefening in het bestaan van deze organisatie gehouden. Het zwaartepunt van de oefening - die 'Ci-rtain Strike' zal heten - komt in centraal-kuropa te liggen, zodoi'tide krijgen Afcent (Brunsstint) en' de materieeldcpots (Itrunsüum en Kygclshovent, speciale taken.. Iteed.s nu is hien bij Afcent in llrunssum met de voorbereidingen voor'de gigantische oefening begonnen.,ook andere delen van Limburg zullen mrt deze 'grootste oefening' na de Tweede Wereldoorlog' zoals men in militaire kringen zegt j Lic1 ritaken krijgen. De directe actiyiteiieh van de oefening zullen meer richting Ijzeren Gordijn plaatsvinden, hier krijgt men vooral Ie maken met aan- en afvoer van materiaal en de verzorging van de manlichappeh. \-an de 'NAtijdens 'Ccrlain Strikt'" iii X'C-htriial Europa acliclfijn. Do nvt'éivi.ny.\yprdt nekuppt'id aan de jaarjijhse;oefening 'Kwl'orfser (Return Forccs tp GèntVany) van hot Amerikaanse jcger. Hét is nog niet duidelijk Waiiqei;ïpréciés do iroupdnbt'wegih'göt1'?u len züiï. maar orwordt rekehirtg;gehpuden mvt septcnibor/oktüutiryóifiend jaar. Afcent krijgt een belangrijke taak in de oefening, aangezien het zwaartepunt ervan op centraal- Ëilrópa ligt. Dat betekent echter niet dat alleen maar in het centrale Europese deel wordt geoefend door de strijdkrachten van de NA. VO landen. )e oefening strekt zich uit over heel Kuropa, maar met een accent «p dal deel dat onder verantwüording valt van de commandant van Afcent. Daarom wordt er nu ai rekening gehouden met Certain. Strike bij het plannen van 'verlof en vrije dagen* bij AfcentérSj alhoewel dat gebruikelijk is bij oefeningen van enige omvang. Ook,1 <lo 'Amerikaans*.' inatcnt'oldi1- pots m Brunbsuni en E>'Kcl.sli<m>n -tullen itifiesi-liakfld wtirdcn. i'venals de depots c'ldei >; in het land Het rollend materiaal /jl dan bt'piot'fd worden Spt-eiuai voor eie in/ct van Aitwiikumist.' sdldati.'ii in Kuropa /tjn de/o dcpolb m Biunsbum en E,\Ut*I>ho\i-n opjjtvct Nu ho<»vci).ilteen de tnniist-luippl'n n.ur Enui >;i overgevif»j«en lu wonk-n (of jn-i ociiip gcbiuchts, dlv kulilhl'ii illol dan tlifcct bcsfliikken ovci n^torieel, ^oals voorluigcn, tanks, kanonnen en (opgeslagen in niet-limburgse depots) munitie Cc r tain Strike moet «-en gigantische operatie, gorden, /odoendi* zullen ook speciale maatregelen worden Betroffen voor de manschappen. Kr zal een speciaal militair hospitaal worden Ingericht. dat - naar wordt getogd - in het voormalig Andov-gebouw nabij het Hferlcnse ziekenhuis gevestigd tal wordm, Kr ïal daar plaats zijn voor 1000 patiënten, maar dat alleen in oorlogstijd. Tijdens 'Certain Strike' zal in het militaire hospitaal 'geoefend' worden. Het totale programma - Van de oefening wordt pas in januari volgend jaar bekend gemaakt.

3 Öpges teld door ^B^jmm^yredosburo Heerlen Bedrage Zuid Limburg aaiv, BOKK-weekgn<i_jan '87 Ik wi l hier uitsluitend schrijven vanuit het Vredesburo in Heerlen omdat dat het dichtste bij ray staat. Het afgelopen jaar hebben we op plaatselyk niveausamenge'tferkt met;+jongerenbeweging Heerlen, 4.JTK-Heerlen en -Maastricht, +Comitee tegen Racisme en Fascisme, -i-euregio antimil itaristen, fv red es platform s Oostelijke.Mynstreek +0p 15 maart hebben we met de Euregio antitnllitariaten en andere groepen een blokkade gehouden voor de vliegbasis In Florenne. Het was toen een jaar geleden dat daar de kruisraketten binnengevlogen werden;. -t-ln samenwerking met JTK-Heerlen en JTK-Maastricht is er met Pasen een week een Vredeskamp gehouden in Brunssunu +Tyderis een verkiezingg toespraak van Lubbers in Sittard ts er een lawaai aktie gehouden, wat liet NOS-jöurhaal nóg gehaald heeft.(anti-navo lawaaiaktie) +0p 5 roei hebben we meegedaan aan de landelyke bevr^jdingsakties. Eerst by Van Hees in Tilburg, toen de mobiele blokkade en de blokkade by Woensdrechfc. +Met de Euregio antimilitaristen en de wandelklub "ïs Het Hier Oorlog" hebben we een wandeltocht langs militaire objecten in de euregio georganiseerd. By elk object en in een aantal dorpen en steden hebben we een kleine aktie gevoerd. +Met een aantal mensen uit Zuid Limburg hebben we meegedaan aan de l1e Internationale Mars Tegeh het Militarisme in Schotta'rtd, "+0p 19 sept. hebben we meegedaan aan de blokkade in Woensdrefeht. +Voor 27 sept. hebben we meegeorganiseerd aan een Vredesfi^ls- Locht langs een aantal' militaire objecten in de omgeving van Heerlen. «Op 1nov. naar Aroserdam voor een demonstratie "Doe Niet Mee Aan Woensdrecht".. +0p 1 dec. zyn we met drie mensen verschenen voor hét kantongerecht in Heerlen wegens het uitdelen van pamfletten in de trein i.v.m. de noodremakties op 1 nov.'85. Veel publiciteit gekregen. +0ok aan het fascisme en dierenleed hebben we het afgelopen jaar aandacht besteed. Het komend jaar heb ik alleen nog met de Euregiogróep besproken. Daar is uitgekomen dat we aandacht willen besteden aan de certain Strike najaarsoefeningen van de NAVO. Deze zullen de grootste oefeningen na de tweede wereldoorlog worden. Hierbij'zal het accent op het Afcent hoofdkwartier in Brunssum liggen. Ook de-amerikaanse wapendepots in Brunssum en Eygelshoven zullen ingeschakeld worden, evenals de depots elders in het land. Er zal een speciaal militair hospitaal voor 1000 patiënten in Heerlen ingericht worden. Al leen te gebruiken in oorlogstijd. Omdat-de datum van de oefeningen(sept/okt) niet eksakt bekent is en in de verwachting dat de oefeningen zich over een paar weken zullen -jits trekken, was het plan ontstaan ora een terrein te zoeken waar een aantal weken op gekampeerd kan worden. W.c.wagens ert een gaarkeukenframpenplan) zyn te regelen. Het IAB(Internationale Anargistische Beweging) en andere groepen zullen uitgenodigd wordeh om in die paar weken een weekend/week voor hun rekening te nem'ê'n. Rond die tijd vinden toch veel bijeenkomsten plaats. En als er. eenmaal een terrein is ingericht,, kan die door verschillende groepen gebruikt worden. Verder wil ik het komende jaar meewerken 'aan een plaatselijke (basis)groep met een brede doelstelling; anti-militarisme, - anti-fascisme, dierenleed, enz. behoren tot onze belangstelling.

4 tichecode(s): 1875/0 CIO(O) L. 6 vere 18-0^-199? PLG Lb onty ? Bronnon: Eval DET 451 om*, ? ' tav HB1 INLB ontv dagb arch hch& kt doss bijgevoegd.bi hld , 1-3 B4 hw 4't ST^I St-2 PLV HFO 82 hfd 2-1 2'2 2-3 B3 hfd ptï iapp krt doe atctid;),0nderwegp ; a. Acties te«en de b. Heerlen, januari 1^8? 2.Betrokken a, Haam Voorhamen Geboortedatum Geboorteplaats Woonplaata/adrea -'Betrokkene ia bekend b, Namen J Cl MELDING/flMeORT <} Been ') JlffiKM>3fiXKt MrtineW.'1M} doc van <ïe ï-wto BONK Heerlen. Infceiftationale Anargigtiaöhe beweging (las) rtaap«riplan J i ttard - aïl<jn oeksnd 3. Melding: an bovengenoemde Lron werd bytrevoegd pamflet verkregen, waarin wordt s. de in 1986 gehouden acties van DONK en 'het Vretiesbviro Heerlen,-rte aankondiging van acties die men van plan ia op te aefcten, algnidde een aantal deelnemers van dev.e actiea te<-en de ^i-ote na jaars oefeningen van de NAVO in 1 $>87. loorhalenwatnletvanloepassmgis verèoiflwacjjen* 1 (»en) (teen,; -.-, 1 (een)

5 H iet n Cl MELDING3GUHHHEK (vervolgblad)') 1» horende b«--j- L.6, dd, 18-Ö?-1987 RNH DOSSIEBNR 4.Be se houw ing; Bijgevoegd pamflet nag gezien worden nla de eerste concreto aanwyzinr;, dat men ook In Limburg van plan is acties, getieht to;;en de najajtfsoeffrningen. van de NA/0, op ^rotöi'e schaal op tp metten dan tot nu toe het <?eval was. Hoe een en ander uit aal pakken is - var>?,»lf a prekend - afhankelijk van de actiêbereidheid van Aé e.v't, deelnemers, Uit betrouwbare bron weïd vernomen dat er een gesprok hoeffe ï>laata,"r«vóndan met de beheerder van de camping "De <jf>esco&l*?n" te "ïirunasum oveï? de mof^lykheia ö'.i de camping als "actiekamp" t«s mogsn f^üiiikan. i'ien claiutp werd niet pe. in het pamflet f^nöerade oefftnin^ "Certain ïtrike"?.al betrekking hebben op de oefening "Heforger '87". DM. aal getracht %'orilen - in overleg taet de daartoe gej*i. cnde tnatantiea - nxeex? infortnatie in te;.winnen. 3. Advies ; a. Ploeg AFCJ5HP informeren. b», Tib.v. documentatie, Par C-plg L J plg Afoent dzw geïnformeerd raiddels copy Teneinde tijdige in Coma tij afspraken gemaakt tnet< i jn da?, nadere plv,c-451 OI-Detachemeht; hu6fa v* i ft /4fit*ffc\ *) dooihalen wat nïcl van lacpassing ts cl.

6 Uitnodiging dl Beste 73 i#/nita%t VREDESBURO GRASBROEKÊRWEG 166 'ZO.OOtt BJ HEERLEN TEL Allereerst een goed en strijdbaar I9tt7 Wat zyn de aktie-perspek t ieveri le"en de kruisraketten t-n :!(> '.«r< rotzooi voor dit jaar? Eind vorig jaar ben je benader?!»iöt oen *'r. taf _> t it*,ikti.> v>%orr' *'.. van BONK en de vraag of }e er voor vot) 11, om dan rover v;in i'«;-t i- h'. te wisselen. Deze gedachten wissel i iu*, uil IV dftn «ef>n«'»«- n tl a t» r i,- BONK-diskussie weekend op 16, 17 er.. 10 jan. Voor dat weekend heb ik bitreslpten biktratfe o p F e s t«i d. t^1.*--» b >dr kan ook in onze avond meegenomen wordön. P. s. er ztfn 'noch exemplaren van - yredesbii.ro verkrijgbaar. het botltf-nt,! e Hit' tot ziens. 'J r *-" M'"-". Tienduizenden soldaten bij YVv/r//// Strike*.Herfst 1987 grootste NAVO-oefening sinds Tweede Wereldoorlog door wim dragstra HltUNSSUM - In de lu-rm vju IUN7 wordt.:<!«gruohle N,>\V() ncli'uhik in hot btslaan van.ilöiê iirkanuaitv gehouden. Hrl zwuarii'itunl van de «cfeuikg - die 'Ofiain: Strike' «al helen - kon>l in cciilraül-küni M Itliggtit. ioiluuiulv lltruiusum) en de ctalc laken. Ucfüs nu! > me u liij Af cent in llrunssiiin met de vourlicreidingen voor de BiganliscJif oefening li^iinneii. Onk ah((i-re vaü Kimliui'S zutleii uu-i 'grootste oefening na i e Ti \VcrejtJuof los' luak'nirn in rc kringen zegt, ie nwkvn De Uirccte activileiu-ri ya» de m-frnini; ziillcii meer ruliüitk' U/ITCU Ook «te Gurüijii iilaatsvimli'ii, liivr Krij^l jiiils in men vooral t«niükeit UK l aan- K\\r van ï-ullfti niutcriuai il tiii ging van dt sukuu-n van Ut- NA VO-ÜdsUïlun iullt'h Itj' Sliiko' \\. ' ut-ttci itjn. Rij uoivutnji wiit >i>iii «Iv jaurlijkm.' «K' tllvtnrivforth-s («(.«criftduy» vu» l Ainenkaanse Uwr. \\v\s mt»; Afi-rnt krijst w» lii'tji,kri K,. in de iufeuiii(. aa,i8r<uu. Kiirii»4 Het. lljl heli Krul ««.hlt-r «lel i j jtlecn «ujr u.t,-r(,lr jj,. «..t-i n, ilmir ÜL» ktrtjakmthtrn v JU *H«NA- VO Ijiuieri, >e n.-f, nu>c MrrKl lii'li uit «ver het'l Ktir» M. mjjit ou-t D(I it.il itfrt tlal «iiklvr \niirilitii; x-ill vuti tlr róiiuii.ni i van Afifitt. tijjruiu uutitt t'r nu al ri-ki-ntth; ct-lioutlt'tt nirl IVr- Uin Suikr IMJ lu-t iiljiuxii vjii 'vertuf eii' vr.ije tlj<i-u* jiiji Atn-ii- ItTs, auiiu'ui-i i j ertirmm'ltili u bij iifffiiiugru vjn (11150 u iu.int dls do rulti-n«l. tilt t«-:\» iit t f..t,ut.f.tn t il».i..r < i- (j n:<l.iti tt ut s in ftikt-.v ïï '» f u» M> (Vttjin Strike ntiirl rrn iclir «prrjlif \v«ld«-li, iilllrn itov >(ifri4l«- tu,nt «ht tlal * itjjr viiiftlt ««-/i Kit - MI tiet -\mfv\w llrrrlrlw-'-jirkrith»i> umiun tr «Jl «lii.i.r tijlt vvur tuou (Mliirittrlt. ln,i.*t il.it atlrrn nv H4.itÉii;>it)a. Tijttrn\*<Vr UwStrik»-' ïjlinttrl rmliuiri'hu-t UÏUJI 'erin-rvil'i' \»<if ilvn Hi ( tuft 'Ir' lifi>i rj«i i».«,v4lt de «n-jtfiluk '. tv ui ut [us ii» IJMUJCI \nlt;niit >.»tt

7 Bijdrage Zuid Limburg aan BOHK-weekerul.jan J^8? \Ü Ik wil hier uitsluitend schrijven vanuit het. vredesburo in omdat dat het dichtste bij mn staat. Het afgelopen jaar hebben we op plaatselijk niveau saraeru*ew'erkt-. met j+jongerenbeweging Heerlen, *.ITK--lieert OH o'n.-»m^a::t f* f -:Jii.» fcomitée tegen Racisme en Fascisme, +Euregio antimilttaristen, +Vredes platforms Oostelijke Mijnstreek +0p 15 maart'hebben we met de Euregio antimilitaristéh en -andere groepen een b'lokkade gehouden vnot" de vliegbasis in plorehne. Het was toen een jaar geleden dat daar de kruisraketten binnengevlogen we rdeir. >In samenwerking met JTK-l!eerlen en JTK-Maastricht is er met Pasen een week een Vredeskamp gehouden in BrUnssum. +Tüdens een verkiezings toespraak van Lubbern in Sittard is er een lawaai aktie gehouden, wat het HOS-journaal nog gehaald beeft.{anti-havo lawaaiaktie) +0p 5 mei hebben we meegedaan aan de lamiel^ke bevrijd ini^satet les. Eerst by Van, Hees in Tllburn, toen de mobiele blokkade a n v!«blokkade bij Woensdrechl..,>Met de Eureg'io antimili taristen en de wandelklub "Is Het 5hor Oorlog" Hebben we een wandeltocht langs militaire oh j c «-t o» :?! de euregio georganiseerd. Bij elk object en in ei>h aanlnl i!nrp»r, en steden.hebben we een klolne aktic r.evoerd. - *Met een aarital mensen uit Zuid Limburg hebben wc. muhi'/'d.iritt ;t;i!i de 1le Internationale Mars Tegen hut Militarisme tn.'ichot. land. +0p 19 sept. hebben we meegedaan aan de blokkade in Vioen.iürecnt, *Voor 27 sept. hebben we meegeorganiso? rd aan. een Vredeaf ie tstocht langs'een aantal mil ita IrO: objec ten in de,."*mgev! nt* v,in Heerlen. '. v-»-op Inov. naa'r Amserdam voor een demonr. t r.'i t i e "D^f ll\*\. H-ï»1 har-. Woensdrecht". '. ' ' ', Op 1 dec. >z'yn we met drie mensen verschener) Voor het kantongerecht In^Heerlen wegens het uitdelen" van panjflatten in o* trein i,v.m. de nopdre/nakties op 1 nov."ö5. Ve«l pijulicitcit gekregen ok 'aan^het'/.fasc iötae en dierenleed hebben we het afgelopen jinr aandacht besteed. ' : - >,-*-- - ' - - ' Het komend jaar heb ik alleen nog met de Kuregij2fi''.ooj> besproken. Daar is uitgekomen dat we aandacht willen )t}t> totl«,<n.irïn il-- Certain Strike najaarsoefeningen van de HAVO. Der,e zullen de grootste oefeningen na de tweede. wereldoorl OK wnril*»n. tlioriti) /-i' het accent op het Afcent hoo f dkwar tier in Urunuüum l i ^iv,>n. Ook de Amerikaanse wapendepots in Brunssum on Kyr.c l r.hovi'n zu!!.. ingeschakeld worden, evenals de depots elders ili het land. Er rm een speciaal militair hospi taal voor 1000 patlüntr-n In tleurlon ingericht worden. Al leen te gebruiken in oorlogstijd. Omdat de datum van de oefeni ngen (sëpt/okt) niet, oksalct tj'5'r>>f:t i : en in de verwachting dat de oefeningen zi.ch over G-;O paar weke:] zullen -ji ts trekken, waa h>;t plan on t.;;t {i.rtn om.. r»(tn. tr-rpi-lm i:i-?."! waar een aantal weken op gekampeerd kan worden. W.c.wapens en e-'.sr gaarkeuken'- Rampenplan } zijn te regelen. Het IAB(Internationale Anargis t ische Beweging) en andere groepen zullen uitgenodigd worden on in die paar weken een weekend/week voor hun rekening te nemen. Rond die tii<i vinden toch voel bijeenkomsten plaatse En als er eenmaal een terrein is ingericht, kan die door verschillende groepen gebruik t worden. :. Verder wil^ik- het komende jaar meewerken,a. an een plna tselü'.te (bas Is) groep met een brede doe! s lel M ng :; a'n ti -v, i L i t -i r '.sr.t, anti-f ascisme",. dieranl ee'i, ;a"nz. behoren,tót" oir/c hè) nn("ï t.èl ] utr

8 fichêcódels): 1909/1S75/G RNR OSUKR OOSSNR CIO(0) L,Ó verz ? PLO' Lb ontv Bronnen: Evat DET 451 ACfIE ^ «/t NFQ, CLAS/SV HB1 INLB onty rtagb arch fiche krt dois biige«>eg3 BI hfd 1-3 B4 hfd 4-1 SM Sl-2 PLV HFD B2 hfd 2-2 : hfd krt' doe ^(S l«ohdermeyp; ci «een 'KatnOCKKlHBB tin meldin op Keldins; L.6> dd Ortdorverp: Acties van de? perao»eni De in hst pamflet (7,10 H \hroejtse l 1, horende in punt' 1 hierboven) vernielde personen?.y\; a.!?aam U ^ najaaran ntftat ^ ^^ rs^ b. jsaamfeboortoplisatö /oonplaai n - brakend todatum -o hierboven jrenoemde par-onen werden op in oen trein te Sit anvetroffen( terwijl z$ i.-irafleïten uitdeelden f"ï?jcht teg<?n do plaatsing an alen wal niet van toertassingi ts veivolyblad(en) 1 60 i 5>J1?

9 H t$m Cl MELDING/BWH«a«r (vervolöblad)') 1, horende by (Vervol'ï-)HeldIng h.b, d<i. 0?-05-1?8? OBJtltthB (sie Melding L.», genostr.l onder1. pant 'i hisïfboven) ^epd door1 rt ^te Heerlen vsr^orde^ïd tot een boete v,jn ƒ 25,- en teruggave vein de in beslag genonen paafletten i.v,*. clö "Noodreraaktie" van november (Vonni-s dd, ). ( ji.melding/rapport i N. v, t, 4. N.v.t. S.AcLvaegi a. r.b.v. documentatie b. Plg A1-X33NT info C -n plv,0-451 Cl-IJtetachement t ') dootltaleii'wm'niet van toepassing n vetvclgtitaden;

10 MINISTERIE VAN DEFENSIE LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (Cl) RNH D.V.t fichecod«<s) CR) NB TOSSNR. CiCKO):^^ veiz: 11.05' 8? PLG : onlv; 11,05 '8? DET. B-I-II ACIiE INFO doe: Cl MELDING/RAPPORT <) geen ) afwtjkmgen van ttn Bronnen: 1. a. Aktie voorbereidingen tegan oofening "REFOSQER" b. Landelijk BSTROKKEH^ROEPgK/PSRSONSN c. IHO s Is Het Oorlog ( op het IJ } = " d» Basisgroepen tegen Kerngewcld en Kilitairisroe. e. BONK ( zie bijgevoegde Nieuwsbrief nr. 29 van reei '8? ) g. AKOK Utrecht en AKOK Noord " Brochuregroep Militairismo Gelderland i. overige nog niet nadefc te noemen groepen/personen UJ BESCHOUWING De "Beweging" lykt zich nadrukkelijk voor to bereiden op activiteiten tegen de oefening REFORQEH. Br zijn diverse kontacten en overleg situaties op t«snerken» Het eerste landeiyke overleg heeft plaatsgevonden in Utrecht op 9 mei '8?. Bonk, met zijn landelijke kontactennet, zoekt de richting van "Basisgroepen tegen Kerogeweld en Militairisne", hetgeen beschouwd kon worden aio een verharding van hun optreden. De onder punt 2a en 2b genoemde personen hebben nauw kontact roet elkaar» Beiden behoren tot de top» Als uitvoerders kosten de groepen BONK en de Basisgroepen naar XBRKH voren. Belangatellingasfoer 1) doorhalen wat niet ven toepassing >s TOtvolgbtad{cn) ««n i,»k36«n)bijvoegael "Nieuwsbrief nrt,'^ ttóze M/ft bavat bladen 6C B32

11 Cl MELDING/RAPPORT (vervolgb'ad)') 1 ( één ) bij Melding/Rapport') dd 11.05'8? bij Bijlage nr) n. v. t - De taak c.q» inzet van het OTC - De taak c.q» inzet van de Natresa i Algenrene informatie over de oefening - De diverse verplaatsings mogelijkheden " Locatiea - VerbindingsBystemen - Verbanden Civiele- en >Silitaire Overheid AANBEVELIKQ -Overleg met o.m. de Logarvoorlichtingsdienat, ontrent vragen vanuit, mogeiyk, de'actie wereld', -Idem v.w.b. het NIC «Vanuit eigen organisatie actief nnganm, waar nogelijk belangatolling, danwei verdachte belangstelling is voorgevallen cl: 3 C J KR ï-fsden

12 MINISTERIE VAN DEFENSIE LANDMACHT INLICHTINGEN DlEMST <CI) Cl: OBJ c.cxo,: 3-7 «n: ? PLG SH onlv". ve 'Z DET : ^0 ^t, ^. J., gj*". oosssn ACTIE INFO 8 v,0-70 T. ««r»>-/ 0^ «'t Cl MELDING/RAPPORT tjecn 't cf* ij* ïnüjöft han t^n ir^d-fcj ') Sronnen a. Tref'.voord: r3oïnvloeiin vsn hot pornon^e] bii.juick \>i» m.b,t. ^ïïfos'ïeh, door BOMK. b. Plaat H/tijd: Hottcrdsn, ? 2. BKPROK^H PKRSO'vKi;; n. v,t. ' a> VOORVAL; Op werd«n op hnfc torroin v;m -.-rsick IM pamfletten oan/retroffer., wnnrin wcvd opiteroopan di? kornonde of>fenin,t; l f K PC) -Mr"? t»?-'in t o werken. ( r. i o bijvoegsel) b- JiJl^^AAT ONi-K^..^; Uit de genprokken irwt df> bronnen bij O, D. in gi blek on, dat bij het betrodon vnn hot tt«rr-?in door do ochtendploeg om 07,00 er oen onbekend ^eblovon ivirrjoon (personen), mee het terrein in opr«kornon on voor '\nnvank van do werk;'.a;\mheden de parii'lnttan heeft uitgedeeld. In het namflet ivorrtt tint hot FHV mogelijke betrokkenheid heeft «et 'ut pumflot. Yolf^ensflBimmil^A 'iie inmicirieln kontnkt hebben gehad met FNV loeien, zal wat 'e'.pl niddoln sjen officieel standpunt m.b.t. de overslag van militair materieel in de H'dnjnse haven van bovenstmir.de actie afstand nomen. c» u B JSCKOUWINQt -De reeds in verschillende linkse? publikatien aangekondigde beïnvloeding vnn perraonenl in de ^'dewne haveh begint gestalte ann te nenc-n. -De vernpreidin^ van tl e pan f Ie 11 «n werd gemeld vervo!8bi3d en) geen bijvoegsel; oen do?e M/R beval..z bladen 6C IV 83543

13 Cl MELDING/RAPPORT (vervolgbtact)') bij Melding/Rapport') OB.KPi!» bij Bijlage nr'). b. CGNCLUSI?,: DO.inti ïteforger activiteiten ir. uo H'drunse regio hebben een nütnv 5. a. _ADV_reSf - Adniniatratief verwerken - TërupioppolinB- hiervan na^r v'.h. 1) dooihaten wat nio: van loepassing is cl:, 25 B S 5 IV FR

14 -' et O < a IM et» f»oohcd. Oi?,- &> <fc B N D O - O H ' i m a e N c*. H ;-j CD P- w -ej'ö i-'-wprp. <o o 'O O t*'ö * O O «ö VN M c.' < j p.!>3 rcff) (o > t-j<5 «V M «B Q>! K- B» ft> (ö (D H- rts O-(& B OP3H H 3 0> M 0' et Ï3 (ör* H1 et» «> n- \>i N o> fs* H- o' >-i o o et fb 4 ff w» hj U - 3 t3 «> (9 0> o **>< O H-» Ü H- H3 O (S' O co '» PWR JB O et ptj-jro ÏS* l* <ï»dh-» r» O ; o,, M N pi "JOT' */r pa PJC!-!«K SDtthH-Cl-0 tn jj (H É 4 H er o c-;, c et- o i-ru n> n 0> 0> l Ct O g t» N i-30 Wf* o a (ra «BC B o O B,,_ w g t»r» Q rj et 3 fe O O? o> «O i» J3 O ^ 13 O - h> a IE «D «* a> H &' V, -,»»i>»» wr,jj V * O Ö» H3 C O et WW w g H- h» C-3! * er Dl o o a oen et- > H- w o> o> as O 13 P». (p CP O MBXI o" er ' Ogö " >S^t:JM» llh-m-c^pcoj O KCD» o H- -4Ocoqoa>a>ctct Bt*jB H Pfftaifs'ffinwtn o JB ertn S cc c o. o» n - l <0 ff f» d {u M <b p * o CL P < O K er P 05 '_ Cfl p) W*» O ja M _ O H1 o* f->«t O» O tf o ft» OvO C UlOtt W \>J ei-o VIH 0»OB PSB a o o * rp ct«n <; p m H-K a B CA (t) 0 O D. 3» ES?ra> 'ei1 h* fti y JT» ' W W M ÖM xsa O M B*O.N.K. staat voort Burgölijkó Ongehoorz aamheid Jon-Koöperatie. rwtef -SAMENVSSKI Ve roepen hiertoe op, omdat de oorlogsvoorbereiding absmxl i&; a n en Tal v groep en BO kings KS - ver

15 r Tegen oorlogsvoorbereiding ^! Eet zou een goede zaak sijn als de-vakbonden in het algemeen on de F.N.V. in het bijeomer haar leden in de haven tou oproepen do overslag van ailitair oorlogstuig fc«boycotten, te verbieden. 2.- Het zou een goede zaak zijn. indien de vakbonden niet alleea formeel tegen de bewapeningswedloop waren, aaap er daadwerkelijk onk i gen zouden doen* %- Het zou een goede eaak zijn als de vakbonden eindelijk eens c oud t» n ophouden om argumenten te aanteren, dat omwille van de werkgelegenheid havenarbeiders allerlei wapentuig zouden moeten overslaan an dat deze handelingen NIET tot tiet normale bovenwerk behoren» REFOROER RBPORGER E REFOROER E * Hw;, EOU eca goede zaak aljn ulo d«vakbonden de haveaarooidera souden vortellen d-at ajt tsdiijf waar «nerkai! tot icllitfttr terrein vei-klanx\ worct (bv. tljdons een RSFORGER-cefenlug)vaar ook do havenarbeiders ctoh nijdolo een pasjeesystcca ondov toeaishft van gevapon-- de Biilitairon moe oen laten plaatsen* r*»*r botoic^t; ookt dat clo arbaidere ondor do k?ijgcl!u3*iit wordeu geplaatst ea militaire o^dora uocten uitroeren^ 5i- Het Ia4eu ea losson van vapontuig sijn oorlogsbandelinson. De vakbonden behoren C s? tegen to zijn2 en dient haar leden op t«'toepen daar KIET aan nee to uo?!c*ul 6.- Hot zou een gome BJI?^: 53.;<n nis de vakbonden 4e havorvj.r'oeidore nouden vertellen, dat op baoj.0 ra a do wet gewotecjbezwaren jo oo^c individueel kan wy* gerot; iaaa to uorksn aan ovoralag Doos? ne» t* verten m>n?aü vapanb bv«ti^dono^rto REïOÏtnieuwo bezettor ia liuiu ie halsn. Es Koordauoriïracen ho'o'oea or toöaa?. géén -- on ven Eviropa * *en aakon. 7.- Het soa een G^wannoer de vakbondan >y led a n o :5SLa> j «ouden vertellen, dat do i>ov Amerikanen overal in Svtropa kernraketten (-fbo.ser.) toscuu^on* Door mee te helpen aan de lov./ vcu. de Kernraketbasls in Woen3irccll; halen wo onze eigen doodgravers IE huis, heipon we meo aan do ooord op onszelf j -helpen we noo aaa Ge volkenmoord» Kortom, we vermoorden onosolf door dit to» ts 8taans HIERTEGEN MOETEJf WE OR3 m

16 ST AAN: HOOFD MID/KLB Mr, o./Conf DATUMs H augustus 198?,: J! l i$ o-o-o-o oo 0_o_o_o-o--o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o~o/y Datum bericht : 3 augustus '987 Bron Ondernomen aktie LAS/91S AFT). I/V SIC VEIL. 2UUG1987 Onderwerp Bijlage De Reforger Express 1 Dezerzijds werd uit handen van kontakt ontvangen een exemplaar van "De Reforger Express". Deze krant is een uitgave van "Stop NAVO-Oefening lïeforger", waarbij voor nadere informatie wordt verwezen naar ftmok, Esdoornlaan 14, 3551 AJ Utrecht, telefoon Uit de Inhoud blijkt o.a. dat deze landelijk wordt verspreid f en tevens van een aktie-agenda is voorzien (blz. 't)., Voor de verdere inhoud van deze krant moge ik ü kortheidshalve verwijzen naar de bijlage.,. -,. ' O-O-Ö-O-O-O-O

17 De Reiorger Express "* llètorgcr fapresa is een uitgave vnn 'Stop KAVO-ntfênir* Rcforgcr-. ffltst n.o,l.k.sie«iri>ij»e«rnrïïré iiïïêsokiöet üirri-m joor meer informatici AMOK, Esdoornlaan S1 AJ Ulrechl, telefoon MIM4IIM. Otit ttrafll -irordl bn<)enfr trrirmi.t. Aktlvitfild Is het hier oorlog? Van onze verslaggeefster WASIUNOTON -- Kind augustus en begin scplemb*f zal Nederland groen zien ven «Je Amerikaanse soldaten. [ Zij.komen naar ons land om deel te nemen aan militaire oefeningen. Uit angst voor nklles en protesten vcrstrekl hol Nederlandse Ministerie van Defensie geen inlichtingen over de trocpcnbcwcgfngen. Vast staal in ieder gpvnl dat de annvocr van de troepen en hun : materieel gebeurt via Schiphol eri de Roltcrdnmsc haven. liet AmcriConiue leger wil Cerioln Strike bftekcnl Icthoer troepen oefenen oni in tlj- Icrlljk: 'Zekere Annval'. De ' gen, ilanr allc5 uft te loden en f te rol7.cn tmnr IVest-Dullslanü. l)e oefening heel 'Ri:FOR~ «ÏEII 1987' (RKIurn of Hm FORcts lo OI'.Rlnnny " trrneheer vin <te trti«>pen nnnr I);iit5lAiiiU. lllrr tn Ni>flnrltmü mrinht hul AtlicrltAilii^i} Ir^er gebruik vnn liottcritnnifc hnvrnueiirtjïcn. Srhlpliol en 'ie Mtlcrlnnrisc Rpcorwcecn out een snelle doortorln U1 nrfenrn. Al jnren is er vprl iirolp-il tppcn 'k- <iefe- ilen vsn crljfs of oorlog m fne\k nnir lenlste Europa jaren te heeft vlle-4e NAVO" strntegfe een eftnvahentïer ka- MKef gekregen.!n de Juten icsllg en zcvenüg nero nog gedacht <tal een eventuele Oost- Europcse aanval op WesI-Duitn Cfonilgrbfcd moest cordon oprcvnnceii. Nu pnnn h<-t An.nrlknni^e leger rn ilc NAVO er VHII uit dat <!c eemr Vlnp oen fkmlüor ixtiatt) is en rfc vulecnde cutltg (desnoods öow «U «rsie a«n Ie vallen) cp Iwt grondgebied v*n de h'jrschnu Pact-r»nden uordl uitgevochten. Geheimzinnig Het Ministerie van nefensle doel vel heel geheimxinnljr over de oefenln^en^ ntftar inmiddels Es bekend ttet ikverse mihtbfteen burgellpie Instantfei urnen mei het bedrijfsleven fltids vorig Jaar druk In d» *e«r «ijn met de voorbereidi'ngfn voor Reforger '47. AI in september 13JS orf*nlie<rde tic Provincie Zuld-Holland een voorliclitlnf>bljcenk-ornst voor (gemeentebesturen, militairen legden de politici en nmbtrnarcn uil K«Ï ze van licn verivorhlen tijdens H?(or&ft. Vnnull ern knntoorpaml (n Cnpetle»/d IJ«rl Is deel Al neer dan cvn jaar b«ztjr met de ertnr>{&a1fe van Befcrferj de K«ii<fl.tliir MtrarNinte* treti virjif U?«uiifrtrsU-» voorctrtwïngen toor!«hjodh>>lng v*n dé i\-*i*»re ord». Dij i)e KrderltwS* Sp«*«regCn kwamen de voortjertwingctr voer de oefening dit voorjaar <# g»i*. OeatarmcrrJ tïcor t!e Vomit van ttendulzen^rt Armrrikftïfise fiobtaten hewsen vredrh;roepèn uit hel hele land het Inltlstiff genomen voor ten cnaumtt ftto- (tit tegen KefoiEcr '»". 1l.Kni de oefenuig wofdeit In An^lerdftn. RottenJam* Hocrd NetVr- Iflnd rn i^e provi*ltcirï HrübAdt. en l imtrurn ifntt-ilbfjcr>aoin- ^l^n, «fcnion^tralit'., [lïijitmt.v* l-n An.ïïr* ftvtl%itritrn KttirRrtilisetr-j. N DEZE KRANT *«C. lïihïd, p4(iftl l Vm In twiif* M«lnft 4 CASÏCOI.VMH 2 HT 2 RI:ÏÜRM:H-MH'TI;S. i 4 in septeinhcr nog.v: hri üorlfptiii nt prr tr*i» miiïor i foei tnn de (roepen verl rek l vjmof Krhipiio) wiiir Iirl Nc-'fcrlf'Hicfee K bied met West UutlsUmd oni tlner (Icjtols leeft te dalen <Jie de Afgelopen jjtren zfjn gcvulü ntet mllltfitr nmlcriccl. Anngckoincn Ih West l>usts!mnl Rprncn «Ie l roeper» In scptotiibrr deel nait de grootfito oefening "/nn de HAVO sinds hnor oprlchtrnr fll 1943; CCftTAIfJ STltlKC. MoinJercïcJuIzcjiden ffavo-soldn- Icn oeftiicn dnii enkele weken hel gebruik van de Modernste.wnpcfi^y^tcmcn (wncrortdcr cl«2- iriisettei bacteriologische*- en ytoomwflpons)' en oorlogsvoering volgens de nieuwste s(ratcfn?:ichton. i sffiteinber gvlltn müfstenltare rtfcn leflen-oertufffcn over de NeiJtrlandv vegen Overslagbedrijven in militaire handen Van onze medewerkster ROTTKRDAM - Miclllel wcrxt lifj qtltck DIcpltcM 'Hij oiu op het bedrijf komt zo ecia In do twee weken een schip met spullen voor hol Amerikaanse leger. De ene keer KJjn liet 300 fonfts en wal Jeeps, rinn «ccr lossen wa 400 vrachtffokcns, Fr Kl/n nllljd Amerikaanse' nillllnlren WJ die toralcht luiten'. «JulcX Dfspatch en'do BurOpo Contatncr terminus (HCT)»wnérkeit eczaincnllfk het overgrote tfeel van de mlliloim gmdoröl die fn RDtterdonl worden ovcrgestagen,. De ECT en Quick IHsppteh ligken.vlpk bij *1krt»r flan respectlc^clljii de Mnreriet- en Bentrlxluiven, Dcxe, lokbtee Is gekozen vanwege rfe nobijheic) vnn een spoorwegnhigeerierreln 'Dit goede niitoitnelyïegen. Hij tjiilck Dlsphtch wórdt vooral hot stukgoed overgeslagen l?onl» nollels, voertuigen en kratten). Ue KCT verwerkt de cori- Inlncrj. flet nierejidcel van do yoöderen gönt jnet schepen.voh t!e Hlifne!to-tïa 'Services'-vla 'de Hijn nfinr!>ul1slond. L'en deel ven liet flulfk ll«- palch-personcel heelt een speelule opleiding gevolgd In Crunssum [woar NAVO-ecnhcdcn gevestigd xijn) om de militaire yoerlulgen te tieituren (door het HIJ-op-ntl-Af systeem kunnen havenarbeiders de voerlulgcn* zoiider gebruik te mokcn van kranen* vanaf het zeeschip op hel binnmvüortfichlp.:'rijden>. De Rótterddmse NcdtlOyd-grocp met- belangen in quleli Dispalch (1011%; en de F.CT (38%) Is op de nchlergrond do grootste belongheb- ' twnde bij rtcze militaire over- Prikkeldraad Haar alle was zullen ooït tljdeiiï dp komende (ipfwgcr-oefcnïttg (juk* uisp&tch en do T.CT ihgeschnfccw Borden, in enkele, degen tijd ïi&wcït 5.GSO Ecïdaïcr. hst müïtntre mftterlecï opjwieii.- 'dal door ïchepen uh de VS ïioïingcvwrd» Een deel Vftn het nistcrleel rhl onmiddellijk :"de r.ctèn Quick Dïspflich'ilerrefneo vtrfotcn «n richt t* p West Uul Ian4 gun. F>n nndcr d«c cnfcel* dögrn opgealngen op de havuhlerrcjnffn. Vooral btj Qülck Di^patch 7 u 11 en de kades vot staan met f«nk«, gcvechtsen tinder rnllltftir materieel. Tijdens de Reforger-eefcnïng wordt liet Qu c)c Uhpplch tcrtfln met prikjcetrfraod o fgesloten vftn de buitenwereld. Achicrhcl prikkeldraad Iicb6tn de mlliteuen het dun voor h«l : Onbekend DG inhoud vun de container* iïie EÏC EC7 iöïi H vrêlal Dt**- bcnct. OiA fte Ned«rl/intHP overheid of dfliinne weten ntct wnt er (n zit, Een vpfdrng tunen Me-derlnn^ en do Verenigde Slaten ftepft»u dat de tnllltpfr* eocderéfl fflit d* VerenfgOc Stoten niet u orde» gecontroleerd. ïïs sfi-ivöer over zee' gcwlifttii met scti^pon VOTÏ hel.ililitory fn Copcllc n^d Ussell of met vracltischtpeit ven de Hoderij Seoland. " rittj uit fit' d«'l>oïï (.Tf-lin CGi.lrolrerr! en ('H'<p tiflnr Dultslund. Uft *!* v ninjïtn e1»"' ïicl «^l'nïï rog ria^r <jc itt-ikil^. Met ecl ri«t tij(ï*(is de Tt oejrnlngen wordt fcrtr uit de Verenigd* Sinten o*j< oj^calsgtn in r]*; in ttfwbchtitig v«n tj* oorlog. Rek in NAVO-grenzen Tranitlfttictl benoemt <Je Aincrlhaanifr p**sjdcn rfe opp«rbc- Velhfttber «n rie N.AVO* Deae heeft ook hel ge7*g over ile Amerlkimnse troej>cii l» rttrofui en die rond t& Vfdrttïllrimtic 7x-e- Hltrikwr wordt *f(n wrrfiterrem vé/grooi" «i v«lf<i *K* NocrihAfriVn en liel.afltmritüo»tcn ömtef rijn cof:irrnïnno. Ociie ffubbfïe p*1) VHII «ïf oppeftieveuicbüer tcidt rr noftnl pens toe dol puur -V"«rfv*iimse Bktl*!i DTMlentrunfJ wwricn ifoor HJVVO-Vflofr'.lriiïJigM. In ISttR Eebriili,tc««te Vrrent^iJc Stnlen een NAViï-b.vïs («I't'ï «uiden-, vwi' lurhlfc oni ï iihiftori Mnft«n (e vnlfcn, en «i,irtr Huni) «rtfr op 7«kr«ie -Metten. Cn oprit twpfi vlrpen vpf«nf Ifriis-c flipiïvelfjriii ric vlfefftiilp.rn pp ffie 1'itji* /oti-

18 pagina 2 De Keforger F.xprcss ttugustus 1987 Nederland goed gastland Burgemeester verliest geme GEVECHTEN Een pnor voorbeelden uit het tvwtex-scenarlo: "Er vinden (geweldloze) demonstraties plnóts tegen de anngekomcn geallieerde' versterkingen o.a. to Amsterdam fsrhfphol), Rol-. tcrdam en Vïlsslng'eri, Teveni worden sabotngeaonvallcn geslgrtsleerd In enkele mllllnire opslflgconiplexon. De fautten- Inndfie werknemers beginnen op grote ïclinal te vertrekken. Ec In T>S tilel. Toch ging * r f. t c r men dé (xstyitvwmln^ d«n onder "normslfr* o hfdcti. De Mintsterit's vsn flfnlfcftdse 7^ ken rn NOORDWIJK (HIÖ - Uil cco ***rtt*n ruuv s» men iret t>er«r.5.e. Zowel InndfllJ». sts piu- andere HAVO-oofcnlng, WIN- TBX," weten wp hoe, gedetailleerd do voorbereidingen zijn OTgc'fctit die moestt-n zorgen vfnc.asl werden oreiinudtïn om,.al] het nodig w, de tnagcrmaaljctinppij m cc. Ie laten problemen door het tfl-id t;t>frf*n dsl de Amerfrentn zont5ef vc*l draaien In hel militaire systeem. Het scenario van dfe oe- trek L enfening beschrijft een mobilisatieperiode met grote trans- HEVEL porten illc r.tln te vergelijken. Zo tlgl norrnflql hot geriig ov?f Hiel RKrORCir.K. Opvallend gemeentepolitie öij de fcurwaardoor itagnalie In enkele oprifgeschoven. Het E>cve] was Is «tat er niet nuwll gc&naji wordt dal de bevolking 'kun tragen stellen ab ze het beschermd, ma«r bestreden titel eens is met het brlced. tnoel worden ab een vijfde Br^ Heforgef '83 waren burge* colonne. m «aters en ge meent e re tien Ann U'INTEX, een NAVO-octenïng die eens in de twee j&ar sectoren van de Industrie onlsloal." tfjdens «Se oefening in handen gehouden wordt, doen ofwissc- \nn de Oetnlegreerd* Polities la f, waarin RljVspoUlle, Ge-. lend de provinciale- el* de gemeentelijke overheden mee. tneentrpolitfe en Mnrechnui- Over de hnvenu "Politiek actieve arbeiden en es-sloklpfr leiders wordt de toegmg tot Op papier tenten ze samen {net de tuven geweigerd. Alle loeünttfpwegen worden door de Ue nrijllflircn Iiun staat van psrtmtlicld Op papier; daardoor militairen gecontroleerd, rn riet niemand Iets von de oorlog?- of onder* omstandigheden vllulngen komt het tot gevech- (ie Femshavcn, Amsterdam tn die ze zich voorstellen. ten tussen havenarbeider] en Uil door Onkruit gestolen documenten blijkt dut hel grootheden. In Rotlerdam blijven M K versterkt met legereenste', probleem voor do militaire steeds meer' havenarbeiders staf en de burgerlijke autoriteiten het verzet vgn de bevolking legen de militairen Is. weg v«n hun Kerk en proberen het land te ontvluchten". Een arsenaal nan noodwetten ligt klier om de bevoegdheden van de militairen uit te breiden en de rechten van de bevolking In Ie perkeni de llavennoodwc.l, de Noodwet Arbeidsvoorziening, do IVcl Verplatting Bevolking, enz» Al deze wetten moeten garanderen *Jo.t hét Nederlandse Volk een 'goed1 gustlnnr! Is voor de Amerikaanse soldaten op weg naar het front. Daarop wordt geoefend, maar W'lNTtX la nog ma>r een papieren oefening, nil RKFOHGER kan de praktijk worden getest,, tee zitting hadden- fcift P<iIItlestaf HBJ op haar beurt xccr t>ndcrgc5cii!kl *fln ^ militaire ïtructvur» Hiel zo gek dut burgcrne«tef Peper von RoMerctam Indertijd op vragen over het optreden van de Rölterdsmse politie tn <fe haven «ntffaordde da t -Ie niks wist, omdat hij daarover v«n te voren niet op de hoogte was gesteld, ire Rotterdvrnse GcTneentepolitlc tond In J9B3 (evenals de «genten in andere gemeen l en waar Reforger langt kwam) vla de Ce Integreerde PolHlötar onder militair gcug. DIJ de komende Reforger za Peper ttog minder over «ijn elgen agenten te vertellen heb* ben* omdat dan b l J wijre van experiment een gedeelte van het militaire commando tn de haven a«n het Amerikaan» 1c- fff «ordl overgedragen. Kn 'die vertellen Peper zckee v*n te voren niet wat re van plan iljrt. OPINIE WANNEER * ofctcfoer lfl«. Rr«Rfv en lïort*u$ow vonlrn fect w? htl \cnn..fcvrfrt *tn * Rttwiwtv SS-H'i «* e IrohrtX ellen vil tirops. Ajrfl t $17, <k*t«l-<ifo«doorbreekt de ftnfitv** ti»*.t * eftjcrgmixv- pntwb»j«tijng!moor- «letten. P«rJe*Kalil.c«bij N«t*IUrop<*e rtgetintcn. tm* condor * 5S-1* fhitlten - toch ooi» tre«.*i«rj «Is»A? rrdtn TOor de pt»itfin^»ftrt IrvtarohHtra - WFM ffleo boe «*nt oc*. te «inden dit er fccrrmfcetien In Wf«l f-vxf4 moete* W»J*frt of Out de coftvefltfecele be,«apcn*ng mort worden cpg^vpetvl MAAT Uefct *llrt*l Met ïufttpgijxf* arffurn«r.i, op (rond «tittrviin f-ct r*^t!'e prt>tesl tcfffrt «fc Vrtifsffi^ctien U es;fl,:4*frd {"J,\\» i«c 5-Ü- ÏO, dus moeltn «ij t^tirïsmvelïcn ri*«ien">, Wijkt tncem.sxt»:- Irn meer op Kftif «E^tn r te Ittun, (J- n hïttr flinv In feite i? «sirvfc 19<ï> msar I!M >ïnpek IrenJbij th» N VUil&ndcni hoe ftc^er tfc bcwft,j*rning-jiirïir*nnj(^. hot **i!f(;(t. Qf hel nu om «J* slrfttr^ie van <if 'm* SM t e vrrjo^finj* gunj. O-T* het 'nexfc«[e nnlttoofd1 of cm ec«'%corwnsttfe vef^v'hvirtf'i ftllijd t«verd«i!e jtfutejie <f«tivymcrtttrt TOOT neg mee* of IKIJ Pul tseejl lelden te rrsvcn wet concrete, nl«u««vnn h«t tvhfschay Pact, to blijh keer <<p Kc«, Het 4*1 xelfn«n<ttk«prcctucn. Om ontml^hetip^rn ntt een ftilitnfre!ff Ik» dé flbtnlijv fcllmh neg rntar WP.M<*T, gejtuun} rtwr t1* w»pfnlr«fcwtri*, legtrlcmicn en «en hütxlfcv^ pollii^r Iftocn In cjc Verenig*!* Sïulcn j-n (V Pcvjrl l'ntf. i^ïaêi* al wor^t «r iïan op v*n «an mauale prou^trn heeft de vr*^t* gen tlie wcdoep procm. Ooh liet vrrur^eri om «n vrede juin nivl n rnkflc l*m«rsover t* lilrp, l? { tjrcrtt. Met i> bei*» r w trg^n <V nculronc<itwinr Vrul^rikvticn en Sl«r W*«, lijn oc* d* bezwaren ttjeft fl* füe.tntiscnr v-iripilling die üe t>t**pen r»giït>it*fll vefoof^nsvt, jcti-wfj (jtarlijvi kt«l de t^wapening r n «r ifan I C P O niljarj uldrn), Olr fc<f«nren blijven. Ot* «fanncer tie HAVO tl* ktrnwnpcn* *pflji geeft' fn ruil voor meer ccnvcnttöntfc»npcfi*. roovcnhwele wa(iens doen na! hun vrmieltrlng^treotit beuett niuwettjks enter \ocr tcernwupcfti. m ewmaal tfproartecrd v, Men ze i\ verloop \art, ifjil vla de ïtf «rdtpots van het Vi'AKChau r«c» 0< tte HAVO mtv.- d t lijk hun «cg nmir Urulen In regio's waar sinds <Je Twe*7<!te He~ retdöotjog UmUItM conflfcten *ti hurgtroorlotfcn ïljfl vftipvochten. En of Je nu een Vctfei door Je hoofd krijj[t of KA kernbom «r bovenop, dood fcïijfi rto«i* PROFIEL Van onte FORD SrF.WARtï (VS) - fcri, de Ijzervreter, Is ti» Juni 19(7 met pcnxlocft gf^uftn, Rc«* gon benoemde al* nlftn» e cftp«rbevflhe^bor van d# NAVO en tcgclipc commandant van alle Amerikaanse troepen In de re* gio, John R.CnlvIn, volgens *Je kranten een diplomatieke. Intellectuele militair- "Creitlg, ondeskundig Mat betreft de *l\ei Parool1 Ifi er» interview. herscik tn humcr en BI? je o.i» toch»«>it o-,ifrrrï't?irtt,^fi!ifr nnlilg hi-m. *.un je er mttne M'lrr 7.0 **n l.rïrf.'i'n. I (Cl ifihtmfa mei '!u>t Pnrof-l vond pl'mi* In rtrf't SH'^«r.* rtipnreril. ('tl (r- P Of' p.ainerikaii'en in de aan va! Van orac correspondent KASflIHOTÜN - Do Reforgcrorvörlnoen /IJii voor do Vereng do Stoten nïöt alleen oefeningen voor een conflict In Buropo. liet f» da enig" regelmatige nefcnlnit In snel trntisport van grote uantall&n rtiiiitaircn. Ite^ forser 's ^ cc" satigcpealö oefening voor 'AmeriVftorac In-, tcrvenuo In do Derde Wereld. del lief»! IcfuBIrekkeii én de verdediging vnn Europa niiii de Europeanen Kolf over luten. Toen ze voor de oorlogsvoering' In Vloliwm do vollpilibc, In West nultslomt gcleeerde, 24stc Infnnlorlc-divlsie OS.mio mnn) terugriepen, leidde rfal lot protesten vnn de Kuropcse bori<^*- noten. Om hen gerust te sletten tekenden i*p Vercntgite Staten, Oroat ftruinnhlf «n IVesl Duits- Jnnd In 190Ï oc» conlracl vinnt- In gcreéclij is M Amcrlkflaiwe ceiilicdcn Ier bétclilkklng vun Europa blijven. DaerbiJ Es sfgesproken dat d«hele terugïcecropcrntle jaarlijks geoefend wordt onder de naam it e ferger. Zelfvertrouwen Voor de militaire strategie fan da Verenigde stfiten fecinl ttot mooi uit! tienduizenden militairen )jn niet gebonden aan Europa muor kunnen naar believen overal ter wereld wordt» IIIRMOI. Spcclele Jcgerkorpsrn iljn opgerlclit voor Interventies In de Derde H'*relrf. Met Heforfinrliiks CPH goede oc f n hef verplöfttjen ven vrol- OT hel tot een inlcivc/ih<? j komt nöugt af vnn óe politieke j en nillfifliré Tcfücrs In fv'j)»ti!ng- j ton. flonald Rtflpen is er In elk : geval niet vies van, rfe fitval! op Crcnada en de vunvauen op, 'tfblö stflfln op Tifjn nanm. Reagan gnf 4e militairen weer üejfvcriromvcn- f>e wereld werd cpeteuï.' cpgïuecïri fn go<-d en. kwfifl<tr overal In het overhcids- - eppprrtftt 7-ijn op b«iangrf^ê poiitles hevtkkcn benoemd. Ue opvattingen over de sjrijif tegen r ctidïr" Carler de oorlog nog 'kort mio? fic^lg- In t;er '!<il tfc Itu«fit (ip ren iirlrbm l pl«n*scn tegokji: ïi(p(lv * fnoetcn 'rtorifc»: in Turopfl en ('BH *ÏS A.*iftt SCh* Vftift Viifï hü*l Ipnd, m6bf oofe i»i vcrnecmte vooruitgeschoven conifiiiiftkitsche bolwerken A]S <*uha. Mffsffïgofl. Aripuln, ïithlot1!**» Vicl- M&m. Uhir* en*, U! tf* recente verhorwt fn verband niet liti Irangftlc-srtinridsnt Mwfc dqt de Vtfrenigdo SraU'O (^c st««-!o* pen.fftrcn rnet gchrenic fondstn t!o ^urgfifoot lopen Fn Angola en H(caf»gya rrnflnciej'jeu. \nnl'fiar t^ Itct nog i««r cc-n klrfflv-iuep niflf M'ïolIJ^ «illl-' lüjr JrffErJJpem HIjfctwFfwfW En' ifv oorl^ lu^ï-ft Irrtn f n IffiV.

19 pagina 3 Do Kcforger Bxprcss JIURUS*US 1987 MTMC:Transport van pijnstillers C-\PI.I l.t-, n/i! t.ïrki l Vftniut ««niiiv* Mllrriil V ^ ntwn'in.) rifiii lnm < MprUr l >(nri(vr(ilcifi l (^'fif'l^crrt c-rn ArnrnVonriü l*-f:orurii1frife'rl «(h. trüa^km-irn voor hei AmrrikBBt»? liyi>r nnsr IfiioriJ- en Wcst-KuMf«fl, [>il Irerrocttordecl, het MtlfUry Tr«fTir MnnApemrni r'otrimnml (M l Mr», is rjo Oefenen voor straks (n; d? vffetting, mot f n allerlei.'t tand.'ic'i ifmfc te moctfn fnafcen m-?r ii'c* mr<-a Jun noiuifrvttargrt,-ingi itin -oi.*e vc ft/rdi oingsorgafi (sa I IP ; diï NAVO, WP OfftfileXf (ïfrjchlirf S ru t\fjnf)fhonüttjttc (ittiiss dan dutitcn rjp o^n 3fijrn(k[e n blinto/i uil door IVat die modfeure profeste/r on* vilten Jatcn vergeten (s dnt de vri^helrf \wi on/e havens, de rijkdom ttlc off schepen utt den \rt pftïrfc blnncnkonttf ds vrijheid vaii onff land, vaar pen ïcder ^on vonen, vcrhpfl en rêcre*'ren voor men moor u-u, vrï/ van onderdruutf rïg, da ( da t a i [«gcsoftjndeend wordt dóór de koene tonen van on re bondgenoot: <fe Stoten van NooithAmerrtn. lt*ot «telt 20*1 oreed o\-erleg tegen REFORCEH zïch voor? Met hm ogen dkhl au«en maar "Veel geld tost het allfl* fliöü). ffiïw dal beter aan eten tettiecd ton vonten" en gewichtig noemen n ötfrt b^i/mje/ von 2flÖfl, m(t- /artf oubfen per ^nor» I^r»r het flemafc vergelen ze dat er (n rfe honperu-friter ook niet veel gegeten werd. ffee (3 'in' om te vijzen op de noodwetten tffè Maar /(^Ö^' om moatrejelen W ncm(»ri tegen de etgen bcvoikfnp en op het feil dal daar regelmatig mee gt'oefpnd vorrft, S'otuurlOk '* <fat 10, Moor een ovcift?(d heeft haar gezag ntet voor niets getarcgcu. En nood breem vet. J/ct fnervpen door'«f* ''erenlpde ^ Staten in Orrrfe U'eretdtanifon, vaar het cornmun^me dcf twvotkfng paoh met «I»' beloften over betere tevflnsofnstandfghcden, 5Ch f/n t ook cl een argument tergen rfe NA- VO (e *l/n, IVJ/ ouderen weien nog hoe tiet van om bevrijd te vorden. l.afen ve de vjk/nir/i die inpi mön en mac'tl h*1! rnnlrrifel t»s m daï arm^'jinl iri OIIJP vrt/i» lia-\'pnf die op weg puitd naor ite slaff\-eltieti in hel DostPitf \ervpfkoint>n wi't pffi dnevprf M era; vr(' fcf>ni britf/rfcrsf Long time Slachtoffers luikfit - n's pon of tiir $n~ nic, mnn", grij'tm Iruchirhntïffcuf HJIl ivfltchfürd. AcMerop zijn v ij f tonner vervoert Iiij 35 lijfchtmeii. Ui U'? compflgfiie reist in ïirl spoor vrw lïcforger iieof ilurofïrt en verzamelt *3t; do<jelijkc slncli t offers vnn rjo fipfonlttfïei'' Jnnrlijks In t en Uottjtl- Icn stil (toten <ï<mfblj het Itvcti. "Wij doen alleen de militairen, Do burgerslnelitoffe-rs are not otir tiushioss". «l.- VrrriniMk. Sritlrd fmnr l uro hel inrrrmhrl Amrrrtmirt SP Iriililfiircn. Hel MTMt* (jrft«- fwsfcrl ook de KCFORfïEHoefening rn. Wtnuf hdnr koni*l nmif Hntierdarr. (in \a\ de verhulmankte hel MTMC «n storm- Itpp groei door. Hei wn* oorspronkelijk slechts een vso dr MTMC'ufdfllihftcn In Curopn. ir g«omdt!>,ojj vielen sloof* meer ndjelingen cmlcf het gc' vfin het MTMC In Rotterdam (dat rui nog alleen de militaire staf in Washington boven zich heeft). l miljoen ton Vanuit haar vestiging In Capelïe a/d Wsset rvgelt hul MT- MC Jflalïljks het transport door Rotterdam» hu ven var» naar mttlng t miljoen ton goederen (zowel stukgoed «li In containers}. Voor 100*000 ton rtiunltle wordt geregeld dnt liet «annf zeeschepen «rorrit overgeslagen op treinen of binnenvaart' schepen, Voor het uitvoeren van hnar uitgebreide teken heeft het M TM c de pr^plopen Jaren gewerkt o«n het dmtoma- Ihercn van haar or^onrsalté. Voor tic voctftng VAT\n ultrcbreid comp'u terecht rum eri diverse bgwakingit»v3tcmen r l/n bij de bouw van het nieuwe MTMOonderfcomcn in Capellc extra cicctricfteit Kfibcl$ napr het pand gelegd. Doof fi n onzer redacteuren DEN MAAG - Onder druk van de Amerikaans* regering en do HAVO gaat «te Httferlandsc regering rond BBI- en doorvocrlofcftucs voor Amerikaanse troepen en oorlogstuig rakctïmtallalfcs opstellen, liet betreff de havens van VUssingcn, lïottcr^am en Amstcnlnm, de FcmMtaven en do luchlhaver» Schiphol 0n XcstlenJioVwi. Hel Mintsterlc van Uefcimle «ril begin jaren '00 de ccrttc raketsystemcn Installeren. Het Mlnistiftp vnn Defensie wil niet vertellen wear de rafcctinstallaties komen te staan ("U'nni (ton krijgen wl) ie maken met. res'"ï» iua$r lui ten B n t-g ener i» B l J.O... Roos der InndïlrlJdkrecMcii) Hel rich TOT DE DOOD ER OPVOLGT macrilfel vordt geret^gtmaoid tow tran-tpart naor HIJ transport van W: der de p n over e«c schf&th hel MTMC het Mitilnry ScaJirt Comrrtr.rK) (MSO> in (ook gcvctilgd In CApelïe). Hel MSC kan beschikken over eigen schepen of ch,irt*rl koopvaardijschepen. Voor het transport door 4e lucht beschikt het MTMC over de (teih-. leittn van h«t Military Arrfïf» Carnmimri, rtat In Nerirrland o.a. lieert geoefend in hel eebruïk v<tn do (burger Uitent hoven* Schiphol en Zesttetihovpn. Tijden* de REFORCKtt-oerrnïngen 1$ hel Nationaal TmtloHnat Comme n A? (NTC) tn Raketten beschermen haven tijdens een Interview ontvallen dut de rfifcelfnstatlatïts "gewoon In het veld. zo ÖicM mogblijk btj de liflvpnlmtrüifltlcs" worde» opgesteld. In Rotterdam In (fc buurt van de bedrijven Qulrk Dfcpatch en EO T, ws«r het nif* Illolre niatcrlccl in hoofdzaak word* overgeslogeti. Verder i«l het AnierlKflanH! legsfondcrdc*! MTMC gevestigd fn Capella a/d IJsseO, t3c orgnnfifilof van de Amerikaanse legcrtrannwi'- te»t ongetwijfeld een batterij raketten in haar omgeving krijgen v^tblndlrtfplschafcfl! het MTMC «n hel Ne<J«1ands* MfnfoteHe van t>«rcnale. Itel NTC e«rït ondersteuning bij ite transporten «n dratgt *crg voor escort* en beveitlgiag ven de konvooi?». Afgaande op wftt bc L end k g«wor<kn over het «l Mi: re-^ gel: dit teftffcrrferffrei N-l Uaiuport vnn alle* H At t?,t AmcHkAnns-o Ir^cr nodig htcft. V«n hüjnuhd en pljrwtltlor* v«* In Europrt gelegerde wielen tn m tuit t te tn «npctli. Oc* kernwapens. Uiteindelijk gfttrt drie rek«l*yst»me rond t5e gcnoenide aan- en v-xrlokilloc MA WK-, 5JIM- CEH" rn t*atbiot*nvelttn Me FAlrlotritket t* omstreden omdat dit liet mcmlfinttc tn duur»te rftkets>s(eem ter wereld Iï. fjov«rtdien kan de l'a iriolrekel wordtn IttgcpAit in hfl Antvrlkaanxe Star pfügranmist In tixar voor <V//e ruimltoorlog «U hè ArnefrJcBan^ Ministerie VA Defensie de PHtflotfhVet inzet ten tegen Rtwslschc He plaimen voor de 'r»kettcn gordel* rond de haven frijn ui tien jaar pn<ï. We pwrtljen (sflin^n gr?e(r vonr een JneerderbeM tn de Hotlef(ku<se er tegen. P^fetwie ccm*1^. nifrt giifil nmtsg ijoor rnet ' te vreten; *jur^cf!'r*"-l*-r hel «Hcn'h'il «se volt. verscm) tirwnv h*l l>cv*n een ainvvcrroutp nnnr fwrcc-a en het «Icrkn *«fi n t.jt AmtfikJiftMe «rh- Irduln it bt) ce NAVO nftt 'n frool. De ocfcrifof 'Ocfin Vi;rturr 1911* had air tod<n**m 'Amber and the f lier oan doden ïfhüpfh'n* 2&0 «n 100 vliegtuigen»ne*, HffttBnnfÜ rn Kederïand vervulden tnttouttast hm t1* roepnaam w** t*n aanhlj-.jitft \OQT H'itf rr In t^sj 'fn bft echt' rou (ebfurcm <V Amcrlfinfin.<ie hivpl in tircnb^** Awbcr It f*n rtelo op Ofrnadn, *b*t voluit <ïrrf)nd* en *1* t;rcn*dtnc«heet- Itet eiland Vl^im hij t'ucrto Hlco (wmr fnt groolale dflet van tlv oefrrtin^ wtfd K«^ «rhtlg«terrein tti tlrin-adn. Klcaragiut onicfmt nt.k ih HAVO In rlchllng de krreft&- (thfr «ver Mei,lro en «chrijdtp* I ff e ourt«a f»pr»pk h de militairen efln ijoorn Jn l,cl cof. t'e HAVO kmi nu M)- nemen pur» rfc 'vf-nf-nügirr' \nn 7,uid Afrika. Maar ze tiebbrn er t op fevoivl4fli d«afzonderlijke b<«iü(tfmol*fi ni*yrn vt\n KAvO-v*/(Mnd me( elvper pefcnfn. ftti N^derltn'H rn»rlne3chlp vervuld* fotnrrunï- bij de A n erikapris* t/cft Itfi'-'f» 'P). lihurmj f*r*if «iftofjffct*prn fï-?i «Cf-o fv«ri rjlovkjulr vnn 'ïiri^hr'ï* en > rc-.'i fl'i-irtop lot \lhl. ( >;; -*i- t [T ^.tfcnniïip m t^t fctn! v- *;Mftf'1>'r oï>rt". i < M. O(fl tn l'.'rl Ad'. i?r -il De bieten worden duur betaald ULIïA - "Met is me ioï nu In* al vijf Veer RcluU. ihu *(flir nu niet*", regeert lnwr Jochem S- (5?)»!$ we h* m vriir waarom hij (te blcienvol(k-n nic-t hrrft inkct.ftaliï. <3sl -Ie N -\Ut tanks tn pca «"fif* f.» <*--' -f-/ -i V / u-pef' ovïr ]f J «' ; lf I in IC 'liï'i.r': '-ij '!c "- "i normale liietetiooïï'ii. "SotH* '"Off iv. Oc -ie fol^filfd rr belalen manr de fne«t«n Ztt-rt er ije lol Vnn in en ri^jcn eracltf rondjes over mijn «kffcr. 'Keforger in het Innrt, fn de hond*, grop ik tv e l pens tegen rmfn vrouw", aldus öe nlgc Jochciu S.

20 pagina t)c Rcforgcr Kxpress augustus t!>87 De Colonne in Beweging 29 AUGUSTUS: Op komen 20,0011 mhttsirrtt»n. i'nnr vnnrtflfin ^nim ïuinr Hoticr<fnmi rrn undcr di*el nanr hofcomplexrn fn ile buur! vnn t^e Of>iln ;<!epatsi de rest vliegt «foor ntmr dr Hit!*. In Kotlerdnm Komt 3(0.000 Ion materieel kut. Met meeste ftmit op fpceittle treinen nftitr iie lintli rijilend nmterleel gul over de»pf R: heliccpten vliegen ytinftf 7xfsUenhovcn ef Ypenbürg. «t t/m T Sr.PTEHBF.ni Teilen v«n de e(8l>gdcpols (tplmten en ^cver >t!>klü0r mnken ' Nederland naar de Duitse gitta. mei oefenen van hindernissen -- roulf frlvforen oversteken, verkeer Ifil opftagdrpot regelen) fkavïfitjej Mögtt!f;e rodtts 7 l/m Itt SKPTF.MnF.Ri Ctf- Wi HF-fORCER. Vit «eloiï en talo Slrik* in Duit!» IviRvlaVIK. mlschlui Vliutnotn komen de Ifl lol 30 SKnr.MttKK! Temg~ Eagclst (roepen Me msedotn keer mnterieel In depou. "Zeg maar Ravestijn" Rwtactlc poljlln«vcn ROTTRROAM - Me tunl merken dut die PVD-Jcn^cra nich suf Magrttacn, er kan geen openbare bljcentumat of derooralmdc zijn gewhli of,cr»jjn foto's «n. Ik rit mezelf 'Zeg nigar RovralIJn" brttte Jc Rotlcrdarnsc Jongen die el een ppivr Jaar wck-dijvs Infor-.nmlie doorspeelde «an de livt) over Bllerlei linkse groepen. Hel gewone vrrlmnl eigenlijk, de fulltle nmoh Êllijd gebrul!: ran ' [nrorinonteili 'Jïnvcstljn' vond zf/n inrpsnnlngen HWeiB do blokkeilc von Qulck Dbpalch bif Hoforecr '83, lijn btlmiflrijksle bijdrngc. Kik V'AOrtlcr belde Ui) ynnult ; ccn mihuhg kroegje de &lnn'l van zakrn fjoor Afin de UV1): Ik vonrt «Int nutlli: om lo ilocn,. tk probecr'sc fk> knus dnl drt tot ccn veldslag Kou komcfl kleiner tt melen. H te heeft rr wal Ban AIS er worrjt Een spelletje Stratego Hoeksteen Turkije Vin onze nwdeveriuter ROTTERDAM - OfpefbeTelhoobtt Rogm bi i n ifxhefc) l «n <te HAVO: *I«1» htb» veel mei genenat Cvren (*- prpfcen. Ik vroeg me leen! f hocung fiet CDU duren voor All het tcgir, bel»! mei de venïedllfng v*n de (rondmel, In «klie UM komen* IJ September b het I K«fctede» dit l» Tfcrkge de militairen de macht toepen. Intua- Mn «SI er»*w een bomermt*- ring In Anktri. Hw het legt* hoortt op de i<htei gi u hl d touwtje* in huiden. Twee Uüf voor de t door d* nilltflirrft Kwan ft l c Al m* het nltum l/t fl# Verenig* Stnlen. IT* mrijta daar maren bet*r op d* hoogt* dan de Turtïê tocvouinp. D* die volgens Rc^er* mocsl *iordcn, **Cfd uitgeschakeld, r»r ij«fi, n <Se link» p*rs A K T l E S Vanaf DONDBRtlAG 3 AUGUSTUS: elke öontienjog antlmllttartillsche parade In AmstervJam. Vertamelen: Van Qstadeslraat 233, A'dam, om 18,00 uur. * DINSDAG IS AUGUSTUS; symbolische omsingeling \an het MTMC tn Capelle a/aljssel Vericmelen uur bl/ metrostation Alexandtr (Rotterdam). * 29 AUGUSTUS, frf Rej^o Gnmlngcn diverse oktfe.» * 29 AUCUSTVS: fielslochl naar Schtpttal. Vanuit A'- dam, Infos lel.:0!0-64»39s. Vanuit llaartcmf Info (Jc*- sico) «el.! , * ZONDAG 30 AUGUSTVSi manifestatie REVOttGKR EN DR NAVO te Rotterdam uur, Soclate Akademte, Nleu\»»lnjat IS In HHom-ccnfrum. Oeslcllen info-maps 0104U882<t/->2S4S37, " 31 AUGUSTUS - 13SKPTEMBKR: RKFOKCKKs Eerste dagen m Hatterdam diverse amiey, o.o. pfcfcel- Itnc bij ECT en Quick-Dltpatch, wriamclcn metrostation Slinge. Infoi /425,4531 en afflcite*. * Vanaf 31 AUGUSTUS Icntootitlclllng in het Open llavenmuseum, Surtnamekade -1, Amsterdam. * 19 SKPTKMBKtt! HEFORGKR-mmlfestvlte tn Kimthoven, (n/b: l'mfeawfntcel E[«dhó\-cn: tel.: Komend najaar oefenen tienduizenden Amerikaanse soldaten hoe ze ccn oorlog moeten voeren in Europa» Omdat vredesgroepen het daar niet race eens i-.tjn willen TJÜ tegen die oefeningen protesteren. Onze redacteur Moordrakcn legt uit hoo het allemaal zo heeft kunnen komen ("De soldaten hebben zich verslapen op de dng dat het verstand Werd uitgereikt anh de mensen"). De Verenigde Staten, Caimdü en bljno eue ImiJen In 'ons' deel van Europa «IJn lid vnn do NA- VO. OIBilm de NAVO b OpRCrichl om samen non de volgende oorlog in Kurofia mee Ie doon zitten er voornl rallhalren In. Oio militairen regelen van alles. -Sïe. rekenen uil hoeveel tvr- [uiplêr een soïdaal per week nosüg h«!t W se!!«(jcs>.?.«liepen w»pens frxmls <Jo trutsrndeitcn). Fn n vcraliweir hoe f.n rite wnpens goan ïe*raiken. ;(ifi( InriWe noemen ze 'een M'n moeder ' Ormirtt er fn i'a'ropa nl 42 fsyr geen oor o(! Is jjeweost, liclaen iht-rnllllnfren' heel veel tl)<l nm ik' een nntlere slrn~ (tp'e, Cn «b «een nltuwe slnilcgii? hcbticn, kapen f.f oofc nieuwe wopens ("Kunt ftnders I«Iln,jtin_ * oor -At ft v ebenen a tt van & NAVO-trertS fret **n voofpwï van h<t Wfslen ISSÏ, t«n hel larm tit! nerd <»n te NAtO, he«f» KI v«*«t»*rt rte \ Htun (tcfcrcftft voor UO MKtNSEN i^fwn-.mï* Iwor RfffflTRCr f ft Ccrtriiir HecHfthe nric trutssen n«de st««m- f ' lt\' jat <le Injr refp tiiïtn d* W en Ttrtife l infcf- «lic «nvr»n.)*r een e-ver«r*omrt «f K»«r!)^ ( «ei iv rtnltnl» ünf-ric c> VS verïekervvfi *(j( J*jr lii^ fln«nci«t«itetiïl te g«ven B%n 1WV(je. voor het grootitc &«! VK# i)efirale. Htt IM< fctijfi «TI ikhknet-n ïtn d«1mvo. *l «t» nlf l-»rflx!r*<livi', Reforger'83 verstoord ROTTERDAM (ANP) - «Mocht het wapcntulp «r «cl oorkomcn, dan wordt hel in Itrabnitt en Mmburg «p~ gewacht door nndcre groepen*, «Irtus (te optlnthltorhc ttxte zin van ccn stencil dat tljooio Hcforgcr '11 :fd ultgercikl aan de deelnemers van een blokfcute bij de poort van tjulck Dlsruilcli. Vljrtlg aktlevoertkrs wachtten da«t*c«dngen ep het oorli^stulg. De Mokktdc wa.1 onderdeel van een aktlcrccka onder de nunin 'l'cat Heforger*. De politie rrtatccrde hierbij M «it-rv- «en. uitk l>iipitch ging ten Urgr ri) ftvtirt voor* f. De vleg vut h*t Atf.-efl- f««nse (onf^iast t***^ t-mtotm m in stuiken grhfüpt n^c^cstuurd met Fict vrrcihlnd n«pelrfólichaïcn. tt-ft namcak- Iwlef %«ijcrje witnenx t*t leger btj end P l* horwtrttien iftifrimer* tc voor dn Ani f*r KiI'Vilfn ( ten In UK tuin Hotlefen lulnmlmach*!! Rtfotn n M i t f«ni(«jr. Tl tf*tct? «en Pc»t Rtfngrr bruk ren tn cp <!* RoHtr- oc- crn «T vavcnarticlder«ac ït&ft Irou- *iig van de gcmtmte Rottrrtlim tf» opzichte van De Kinder Express wcrkl onze strategie nk-l11).' M'n moeder vindt dot de militairen al <llc strategieën vooral verwinnen bm nieuwe wapens Ie kunnen kopen. Manr de mlli- tairen neggen dol dal niel zo is. Uong Me strategieën he&oen nltljd ccn mooie nnnm. 'Massale vrrze dut ie <ie.vljiuid ntcl kernwapens nnöf hel stenen tijdperk terug willen bomt>ijrd&- reit. Ze hopeu dal die' vijand dfinr tmng vnn wordt. ^Vijand* en *bong möken' zljn'ëchte sótdiilfn-koordcn. fc heb nóg tioolt rukie geïinrt mei een, Nys mflsr ols Je "de fowolen o»er Russen lioort don «Ijn drtt allemaol kindcrdicvcn en snoeplnllera, lijkt het wel. Toen nun nïle menpcn liet vt*fs(ani) werd uitgedeeld ije sosttalcn lich ve IVonI ze verzinnen tegenwoordig een flauwekul! Hen oorlog In F.oropa wjiarolj ledereen dood goal, noemen r.e 'Het Europese Öorlogitheater*. Serieus. Alsof er mensen zijn die gratis niet liim fnmille naar de selwuwtiurv willen om doorigeacttojeu te worden. Ue nieuwste strategie heet 'De VoornnaHie Verdedle "8'' Jengelen Ee willen niet langer '<St vijafld1 opwarliten in ons deel van Europa maar Juist r.o ver mogelijk naar fat oosten gaan vcehten. Hel kan zelfi gijn, Kpggen de militairen, dat hel illffl II om nlel Ie wtchleo lol xe ttngevallen «erden maar «H al» eerste Ie beginnen. I'anr hebben re natuurlijk weer veel. nieuwe, wapens voor nodig. Die Killen «btiinenvorl op.sft bopfin. "T)0or die dwace ontwepenlngs-. voorstellen van 4e Russische baas Gorbatsjov krijgen Kc inls- :jschien geen kruisraketten, «Jus wiskn wc wat enden", Jengelen re In koor. lïij de volgende oorlog; in Kurops Ramen AnwrlL-iiiuar scldolen naar Europa. Omdat ze dan tijdens het overvliegen en overvcrvaren, van die soldalen en hun wcpent geen fouten willen ittsken. oefenen r-o dat nu al. Die oefening heel 'Itfforger! en wordt dit jaar in ougustus de IHcruffchtim. t1^ l TH ut mrh ïnttr hel ilrsbit-cri *w»r ttn vïrfuh'snuï (ï* *Wco 'Wnpmtwvc»,!>;«v ÏWH st«'.b t* w- XrtJïCrt bij Het H»rry, ttll. llto- 4J6IIC-1I. Ni hel il^ i>rcven vin fn i; IntflKiVcit. \ h itiovrn i h hani-yurn iiwem lie( cfmiicitw tot MotVndr* i'-w ti <i«t$.<?lkjkfr vrois^rofpcti. Ook ikr werden (*x* <f«polittc op cm (^rovf monter uit r IV «ar f:e-*h.ttiti. Uoo-r tic UUljkt riblln «ffil Rcföfgcr *6J d* mr*5l utmtr*- dtn rnllhufr^ otftnirg vnn i1«- IsalïtP Jnren, VlfHUUCSBEFK - l'ow de If-füript (Hmitpllchllge»Uaat JwH Kltpgartn Va4 de Fteroroerae/enfcg of ng drie uur a/petoprn. Op vtg neer tet otftngtbttd In rmfjïahd rerd rfjn tanv (*oen ffn orrfc. Ce tvom vrrtoor M/ *«l ongeluk htt lt\m. Jooil tt mtt ttn ihetk tpgitio'mfn (n h»i milllolr IrjfpHooL "!) frrrlr llond tnttni mi*lffl OB de «rg. ft remdr no; maar t-oi l» loot. 011 tufll nij mijn Mf Inrn gcjuer»tilflcn«ft groom tr '* nathtt wn". üe lanfetofttf nnmtfgffd. en september gehouden. MerUg^ gelukdlg weten düjkciïd soldsïcn en fïüïïsnden in hei hele ioivi ni *«i er gant Itnks Vomen mcl vliegtuigen gebeuren. Uus fils je over een eit boten MBF Kedefl&nd. De paar wckfn In i!e krant of 00 vliegtuigen löndcn op liet vlieg-. de televisie *tet iï«t er gc[irotestcerd fcordl tegen milittttre veld Scblph&l, de boten varen nnar de Rotteroawse h&ven, oef«lïrigenr iian weet je dnt Ken pnar dagen l&ftg xlct ons liet oin ïlcfongcr gnat. u«nt land daii groen van de Amert- «e Esten de «oldmcfl ntet xo Kumse wldïlen.. die komen M- ' iï;a?r oefenen veor re.", ocïï^r fenen hoc M In ruropn oorluc wnnr wc alleman! dotvt vfiii mo&ten fnakert. gssn. Ik bedoel, ik»ii»rl nn«r t)e NAVO, de regering en rse liet tfteoïtr, ma«r d&n nmft mslilsirtji doen nogol gtheimzinnig over de komst ven at die avrohdten die ixiveiiop wel l f het leuk zijn. 7^*1' elowns en soldalen, 7.Q zijn bsng dat tr gcstöpeldc Moeien slsnn, dcraonstraties komen. Msér KKAMIUNJi:

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek 1 Multi Functioneel Centrum 1Fc depaladijn MFC De Paladijn Samenwerking met Auriga Doelgroep: kinderen met een licht versta ndelijke beperking en gedragsproblemen/psychiatrische problematiek Uitgangspunten/kernwaarden

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

training voor kinderen

training voor kinderen training voor kinderen met hardnekkige spellingproblemen informatiefolder voor ouders inlding Op school en thuis heeft uw kind al vaak extra geoefend met spelling. Er zijn woorden herhaald, speciale werkbladen

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Over deze "Verklaring" is op bedoelde vergadering

Over deze Verklaring is op bedoelde vergadering 2CLI TMLC INLICI! T IIIG SD IC11ST 's-gllivx"hgz,s5 Juni 1927. i! toekomen van een llverklaringll, aangenomen op Bene huis- houdeli jke algemeene beaturen-vargadering van de bij hot Beder1.Arbei.de Seoretarlaat

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie