Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding Journalistiek, verder te noemen: de opleiding. Deze Onderwijs en Examenregeling geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2009/2010 zijn ingeschreven voor deze opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam, verder te noemen: de faculteit. Tot deze regeling behoren de volgende bijlagen: Bijlage 1 Lijst van onderdelen behorende bij de masteropleiding Journalistiek, met de vermelde studielast en de daaraan verbonden tentamens, waarbij vermeld de vereiste voorkennis. Bijlage 2 Lijst met buitenlandse diploma s die bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in principe vrijstelling geven van de toets Nederlands. Bijlage 3 Recht van beroep. artikel 2 - begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593 en zoals sindsdien gewijzigd); b. de examencommissie: de door het faculteitsbestuur op grond van artikel 7.12 van de wet ingestelde commissie voor een (cluster van) opleiding(en); c. de examinator: degene die door de examencommissie gemachtigd is de tentamenopdrachten te formuleren, het tentamen af te nemen en de resultaten te beoordelen; d. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; e. de bacheloropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1a van de wet; f. de masteropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1b van de wet, volgend op een bacheloropleiding; g. studiepunten: studiepunten conform het European Credit Transfer System, waarbij de studielast voor een studiejaar zestig studiepunten bedraagt, is gelijk aan 1680 uur studie; h. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet, waarvoor studiepunten worden toegekend; i. tentamen: het onderzoek, als bedoeld in artikel van de wet, verbonden aan ieder onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van studenten en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De beoordeling betreft: - de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk of mondeling, - de vertaling of transcriptie van een tekst, - het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk of mondeling (werkstuk, essay, referaat), - de scriptie; j. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, waaraan de deelname verplicht is gesteld. De praktische oefening heeft een van de volgende vormen: - het deelnemen aan een excursie, - het uitvoeren van een onderzoeksopdracht, - het doorlopen van een stage, - het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; 1

2 k. nadere regels voor de examens: de op grond van de wet door de examencommissie vastgestelde regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens, welke regels de onderwijs- en examenregeling op bepaalde punten uitwerken; l. minor: een geheel van onderdelen binnen de bacheloropleiding van in totaal 30 studiepunten uit het aanbod van faculteit, universiteit of enige andere instelling van hoger onderwijs, waarvan 10 studiepunten binnen de opleiding maar buiten de specialisatie gekozen mogen worden. m. onderwijsperiode: één van de 3 perioden die samen één semester vormen; n. semester: een aansluitend gedeelte van het studiejaar dat twee onderwijsperioden van 8 weken en één van 4 weken bevat; artikel 3 - doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd zodanige vakkennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Journalistiek, dat de afgestudeerde in staat is tot een zelfstandige beroepsuitoefening op academisch niveau, in staat is wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de letteren te verrichten en beschikt over de kennis en competenties die noodzakelijk zijn om toegang te hebben tot de promotie. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. artikel 4 - voltijds/deeltijds De opleiding wordt voltijds verzorgd. artikel 5 het examen van de opleiding De opleiding bestaat uit een onderwijsdeel van 60 studiepunten. artikel 6 - samenstelling De opleiding omvat de onderdelen met de daarbij vermelde studielast en de vereiste voorkennis zoals omschreven in Bijlage 1. artikel 7 - volgorde tentamens 1. Het master-examen of een onderdeel daarvan kan niet worden afgelegd dan nadat het bachelorexamen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan is verkregen. 2. De student kan pas deelnemen aan een bepaald onderdeel en het bijbehorende tentamen van de opleiding als de onderdelen van de opleiding, zoals aangegeven in de kolom vereiste voorkennis van de lijst van onderdelen van de opleiding in Bijlage 1 met goed gevolg afgelegd zijn, dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan verkregen is. artikel 8 tijdvakken, frequentie en toelating tentamens 1. Indien aanwezigheid bij de colleges verplicht wordt gesteld, mag de student alleen aan het tentamen deelnemen als aan de aanwezigheidsplicht voldaan is. Hierbij geldt als norm dat de student ten minste 80 % van de colleges dient bij te wonen, tenzij anders vermeld. 2. Tot het afleggen van de tentamens van de in Bijlage 1 genoemde onderdelen wordt binnen één studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven; eenmaal in de voor het onderdeel geprogrammeerde tentamenweek en eenmaal in de voor dat onderdeel vastgestelde herkansingsweek. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 4. Als een tentamen binnen het in lid 2 bedoelde tijdsbestek van het studiejaar niet gehaald is, dient de student het volgend studiejaar opnieuw aan de eisen van het vak te voldoen. 5. Als een onderdeel niet meer wordt gegeven, zal de examencommissie een vervangend onderdeel aanwijzen. 6. Indien een student die zich voor een tentamen heeft aangemeld, het tentamen niet aflegt, krijgt de student als cijfer een één. 2

3 artikel 9 - vorm van de tentamens 1. De faculteit beschikt over een toetshandleiding. Het faculteitsbestuur stelt deze handleiding vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. De tentamens van de onderdelen, genoemd in Bijlage 1 worden schriftelijk afgelegd, tenzij a. in de beschrijving van het onderdeel op de studiegidssite een andere vorm van tentamen, dan wel deeltentamen is vastgelegd, b. de vorm van de van de student verwachte prestatie een mondelinge toetsing naar het oordeel van de examencommissie noodzakelijk maakt, c. de aantallen van te tentamineren studenten zó gering zijn dat een schriftelijke toetsing naar het oordeel van de examinator ondoelmatig zou zijn. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan is voorgeschreven, wordt afgelegd. 3. Aan studenten met een beperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een wijze af te leggen die zoveel mogelijk aan hun individuele handicap is aangepast. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 4. De eisen waaraan de scriptie moet voldoen zijn opgenomen in de masterscriptiehandleiding. Het faculteitsbestuur stelt deze handleiding vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. artikel 10 - mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen zal in aanwezigheid van minstens twee examinatoren plaats vinden, tenzij op een andere wijze voor controleerbaarheid van het tentamen wordt zorg gedragen. 3. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. artikel 11 - vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen drie weken na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft binnen deze termijn de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van uitslag aan de student. Het faculteitsbestuur kan toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. Bovendien moet de uitslag van een tentamen bekend zijn ten minste twee weken voor het eerstvolgende hertentamen van het betreffende vak. 3. In gevallen wanneer er meer dan één examinator is, wordt één van hen als coördinator aangewezen. Deze is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van de einduitslag. De overige examinatoren dienen hun deelcijfer binnen 10 dagen bij de coördinator in te leveren. Als één van de examinatoren het niet eens is met de door de coördinator voorgestelde einduitslag, beslist de examencommissie na de betrokkenen gehoord te hebben. 4. Een tentamen waarvoor een cijfer wordt gegeven, wordt als voldoende beschouwd wanneer het cijfer ten minste een 6 bedraagt. Een cijfer tussen 5 en 6 wordt zodanig afgerond dat een 5,49 afgerond wordt naar een 5 en een 5,50 naar een 6. Andere cijfers worden afgerond tot halven en helen. 5. De student die bezwaar wil maken tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, wendt zich eerst tot de docent of de coördinator van het onderdeel, en vervolgens, als zij niet tot overeenstemming komen, schriftelijk tot het college van beroep voor de examens. 6. De examencommissie ziet erop toe dat de student gewezen wordt op het inzagerecht, bedoeld in artikel 14, eerste lid van dit reglement, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 3

4 artikel 12 - geldigheidsduur De geldigheid van behaalde onderdelen is voor de 1-jarige masteropleiding 3 jaar, voor de overige masteropleidingen 4 jaar. Voor de deeltijdopleiding is de geldigheidsduur 4 jaar. De tentamens voor de Pre Master Class zijn 2 jaar geldig, voor de deeltijd PMC, 3 jaar. artikel 13 fraude 1. Bij geconstateerde fraude bij een schriftelijk tentamen volgt altijd de uitsluiting van de student voor dit tentamen bij deze gelegenheid. 2. a) Bij het vermoeden van fraude terzake van een werkstuk of scriptie roept de verantwoordelijke docent de student bij zich en geeft hem gelegenheid zich te verantwoorden. b) Wanneer dit vermoeden bewaarheid wordt of wanneer er na dit onderhoud twijfel blijft bestaan over de toedracht licht de docent in kwestie de examencommissie schriftelijk in over het gebeurde. De examencommissie neemt in beide gevallen de behandeling over. c) De examencommissie hoort de student over de toedracht van de zaak. d) Bij gebleken fraude terzake van een scriptie of werkstuk zal in ieder geval een nieuwe opdracht verstrekt worden. 3. Bij gebleken fraude kan de examencommissie de student het recht ontzeggen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens aan de instelling af te leggen gedurende een termijn van ten hoogste één jaar. artikel 14 inzagerecht 1. Gedurende ten minste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de betrokkene kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee van tevoren bekend gemaakte tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. artikel 15 - vrijstelling van tentamens 1. De examencommissie kan op verzoek van de student, de desbetreffende examinator gehoord, vrijstelling verlenen van een of meer van de in Bijlage 1 genoemde onderdelen, indien de student een of meer tentamens behaald heeft van qua inhoud en studielast overeenkomstige onderdelen van een andere universitaire opleiding dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland. 2. De examencommissie kan op verzoek van de student vrijstelling verlenen van het afleggen van tentamens van de onderdelen genoemd in Bijlage 1 voor zover de student tentamens met goed gevolg heeft afgelegd in een opleiding buiten Nederland van onderdelen die na ingesteld onderzoek volgens de desbetreffende examinator qua studielast, inhoud en niveau vergelijkbaar zijn. artikel 16 - goedkeuring keuzevakken en elders behaalde vakken 1. Een examenonderdeel van de opleiding kan op grond van een daartoe strekkend, vooraf genomen besluit van de examencommissie worden vervangen door een qua inhoud, niveau en studielast overeenkomend studieonderdeel, dat met voldoende resultaat is afgelegd aan een andere instelling van wetenschappelijk onderwijs binnen of buiten Nederland. 2. Een verzoek tot goedkeuring van keuze-onderdelen als opgesomd in Bijlage 1 wordt door de student alvorens het bijbehorende onderwijs te volgen voorgelegd aan de examencommissie. 4

5 3. De examencommissie beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, of, indien het verzoek is ingediend binnen of minder dan twee weken voor het begin van een academische vakantie, binnen dertig dagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste veertien dagen verdagen. Van de verdaging wordt voor afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de examinandus. 4. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Tevens vermeldt de examencommissie op welke wijze en binnen welke termijn de examinandus beroep kan aantekenen tegen het besluit van de examencommissie. artikel 17 - tijdvakken en frequentie afleggen examens 1. Tot het afleggen van examens wordt iedere maand de gelegenheid geboden met uitzondering van de maand juli. 2. De uitreiking van de bullen kan op een later tijdstip plaatsvinden. 3. De examendata en de data van de buluitreiking worden door de examencommissie vastgesteld en minimaal 3 maanden tevoren bekend gemaakt. artikel 18 - uitslag examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast op grond van de door de student met goed gevolg afgelegde onderdelen. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. artikel 19 graad en judicium 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad Master of Arts uitgereikt. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 3. Het judicium cum laude wordt toegekend indien is voldaan aan de volgende eisen: a. het gewogen gemiddelde cijfer voor de onderdelen tenminste 8.0 bedraagt en b. de scriptie met tenminste 8.5 is gewaardeerd. Het judicium cum laude wordt niet toegekend als meer dan 20 studiepunten aan vrijstellingen is verleend. 4. Als mondeling gebruikte judicia kunnen verder worden gebruikt: a. met veel genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.5 bedraagt. b. met genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.0 bedraagt. artikel 20 recht van beroep Tegen de beslissing van de examencommissie dan wel examinatoren over de manier waarop een cijfer of beoordeling tot stand is gekomen staat, binnen vier weken na de bekendmaking van de uitslag, beroep open bij het college van beroep voor de examens. Het recht van beroep wordt beschreven in Bijlage 4. artikel 21 vooropleidingseisen 1. De masteropleiding Journalistiek is toegankelijk voor studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam met een afgeronde bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen, Nederlandse taal en cultuur of Communicatiewetenschap, mits zij de minor Journalistiek (max. 30 stp.) hebben gevolgd en afgerond. Bovendien is de masteropleiding Journalistiek toegankelijk voor studenten met een afgeronde bacheloropleiding Journalistiek van de Christelijke Hogeschool Windesheim, mits zij het premastertraject Journalistiek (30 stp.) hebben gevolgd en afgerond. 2. De masteropleiding is bovendien toegankelijk voor studenten met een voltooide wetenschappelijke bacheloropleiding van de Faculteit der Letteren of Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, indien zij door middel van het volgen van een voorgeschreven minor danwel premastertraject vastgestelde deficiënties hebben opgelost. 5

6 3. Aan studenten in het bezit van een doctoraalgetuigschrift of bachelorgetuigschrift van een WOopleiding anders dan de in lid 1 en lid 2 genoemde opleiding(en) kunnen aanvullende eisen opgelegd worden in de vorm van een premasterprogramma. 4. Studenten met een getuigschrift van een (relevante) HBO-opleiding of andere gelijkwaardige opleiding, die niet voldoen aan de toelatingseis, kunnen toegelaten worden tot het voorbereidende programma van het premastertraject. Een assessment maakt deel uit van de toelatingsprocedure. 5. Studenten genoemd onder lid 2, lid 3 en lid 4 dienen om toegelaten te worden uiterlijk 1 juli een toelatingsverzoek in drievoud in. 6. Het toelatingsverzoek dient te bestaan uit: a. een sollicitatiebrief waarin het verzoek gemotiveerd wordt, b. een curriculum vitae en c. een overzicht van de behaalde studieresultaten (diploma's en cijferlijsten). De examencommissie beslist of een student toegelaten wordt tot de masteropleiding, dan wel voorlopig toegelaten wordt (dit indien de studie nog niet afgerond is op 1 juli maar verwacht kan worden dat de student op 31 augustus aan alle toegangseisen heeft voldaan). 7. Indien alle toetsen behorend bij het premasterprogramma met goed gevolg zijn afgelegd en geregistreerd, verstrekt de examencommissie de student een premastercertificaat. Dit certificaat geeft uitsluitend toegang tot de master waarop het premasterprogramma voorbereidt. artikel 22 - vervangende eisen deficiënties vooropleiding Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). De diploma's of getuigschriften als genoemd in Bijlage 2 geven vrijstelling van de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal. artikel 23 onderwijsevaluatie De opleiding beschikt over een evaluatieplan voor het onderwijs. Het faculteitsbestuur stelt dit plan voor een nader te bepalen termijn vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. artikel 24 - studievoortgang en studiebegeleiding 1. De faculteit beschikt over een beleidsdocument studiebegeleiding. Het faculteitsbestuur stelt dit document vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat ten minste tweemaal per jaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. artikel 25 - wijziging 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord hebbend het advies van de opleidingscommissie en het Management Team Onderwijs én na instemming van de facultaire gemeenschappelijke vergadering, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: - de goedkeuring die krachtens Bijlage 1 is verkregen; - enige andere beslissing welke krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van de student. artikel 26 - bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de nadere regels voor de examens, alsmede van de wijzigingen van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 6

7 artikel 27 - uitzonderingsbepaling 1. Indien de examencommissie - gelet op studieresultaten, reeds behaald door een welomschreven categorie studenten - van oordeel is dat onverkorte toepassing van deze regeling onredelijk is, stelt zij bij gemotiveerd besluit voor de gehele categorie een programma vast dat zo veel mogelijk met deze regeling overeenkomt. Bij de vaststelling van het programma wordt rekening gehouden met de reeds behaalde resultaten, waarvan de waarde door de examencommissie wordt vastgesteld en uitgedrukt in studiepunten. De som van de reeds behaalde en nog te behalen studiepunten bedraagt 60. De examencommissie stelt het faculteitsbestuur schriftelijk op de hoogte van de inhoud van haar besluit. 2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een individuele student. artikel 28 - beroep op overmacht door de faculteit Met betrekking tot onderdelen die door de student in het kader van de vrije ruimte gekozen worden maar niet binnen de faculteit worden aangeboden, kan de student tegenover de faculteit geen rechten aan de toestemming tot opname in het examenprogramma ontlenen. artikel 29- nadere regels voor de examens De examencommissie van de opleiding stelt (wijzigingen van) de nadere regels voor de examens vast, gehoord de opleidingscommissie en het Management Team Onderwijs van de faculteit. artikel 30 - inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van het Faculteitsbestuur d.d na instemming van de Gemeenschappelijke vergadering d.d conform het advies van de opleidingscommissie aan het Management Team Onderwijs. 7

8 Bijlagen bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Journalistiek Bijlage 1 (bij artikel 1): Lijst van onderdelen behorende bij de masteropleiding Journalistiek Het minorprogramma/premasterprogramma Journalistiek, binnen of na onderstaande opleidingen, kan de volgende onderdelen omvatten: Naam onderdeel Vakcode Stp Journalistieke vaardigheden, 2/ Nieuws en reputatie deel 1 (FSW) Nieuws en reputatie deel 2 (FSW) Formuleren, Toetsende statistiek Tekst- en gespreksanalyse, Inleiding taalwetenschap, Schakelblok communciatiewetenschap Methodologie :methoden van empirisch onderzoek, Toetsende statistiek voor hbo-journalistiek, Ba De masteropleiding Journalistiek omvat de volgende onderdelen: Naam onderdeel Vakcode Stp Practicum civiele en onderzoeksjournalistiek Onderzoek naar bronnen Interview, van gesprek naar journalistiek product Publieks- en effectonderzoek Vorm en functies van journalistieke producten Reflectie op de journalistieke praktijk Masterscriptie journalistiek Onderzoeksvaardigheden, kies één van de onderdelen 5 Multivariate analyse (FSW) Corpusgebaseerd tekstonderzoek, Ma Kwalitatieve data-analyse (FSW)

9 Bijlage 2 (bij artikel 22): Beheersing Nederlandse taal 1. Zij die in het bezit zijn van het getuigschrift van de Interuniversitaire Toets Nederlands of het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs worden geacht te hebben voldaan aan de eis van voldoende kennis van het Nederlands. 2. Blijkens brief CvB d.d. 11/01/99, kenmerk MAD/IS/98/0037V rechtvaardigen onderstaande buitenlandse diploma s (met Nederlands als eindexamenvak) bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in principe vrijstelling van de toets Nederlands. International Baccalaureate: Language A: Higher Level (1 ste vreemde taal) Schriftelijk examen Mondeling examen X X ja Vrijstelling gerechtvaardigd Language A: Subsidiary Level X X ja Language B (2 e taal): Higher level X X ja Language B: Subsidiary Level X X nee Verenigd Koninkrijk: GCSE nee GCE: (t/m 1997) A-level X - nee GCE (vanaf 1998) A-level X X ja International GCSE First language X X ja International GCSE Foreign language X X nee Europees Baccalaureaat: Nederlands als 2 e taal 2 X X ja Nederlands als 3 e taal naar keuze: (óf,óf) naar keuze nee Nederlands als 4 e taal naar keuze naar keuze nee Frankrijk: Baccalauréat: Nederlands als 1 e vreemde taal X - nee Nederlands als 2 e vreemde taal - X nee Nederlands als 3 e vreemde taal - X nee Duitsland: Abitur Leistungskurse X schoolonderzoek ja Grundkurse schoolonderzoek X ja Schoolonderzoek onder Reifeprüfung Ordnung 3 X X ja Suriname: VWO-diploma X X ja Propedeuse diploma Anton de Kom X X ja Universiteit België: Diploma van Secundair Onderwijs X X ja Ned. Antillen en Aruba: VWO-diploma en elk diploma uit het hoger onderwijs X X ja 1 Vragen worden in het Engels gesteld en in het Engels beantwoord. 2 Als het examen geheel in het Nederlands (Nederlands als eerste taal) wordt afgelegd spreekt de Nederlandse taalbeheersing vanzelf. 3 Alleen bij Duitse scholen in het buitenland. 9

10 Bijlage 3 (bij artikel 20): Recht van beroep Studenten kunnen bij het College van Beroep voor de Examens beroep instellen tegen beslissingen met betrekking tot - het behalen van het afsluitend examen - de toelating tot examens - een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties - de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen - een bindend negatief studieadvies - de toelating tot een masteropleiding en tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals - de uitslag van een tentamen [ nb: betreft uitsluitend de wijze, waarop de uitslag tot stand is gekomen; niet de uitslag zelf] - de waardering van scripties of practica [zelfde opmerking als hierboven] - beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket - het weigeren van een vrijstelling. Ook kan beroep worden ingesteld tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn. Let wel: in deze procedure is geen bezwaar mogelijk. Appellant tekent direct beroep aan. (Er is wettelijk een poging tot minnelijke schikking door het CvBE voorgeschreven. Die poging functioneert min of meer als bezwaarfase). Het indienen van een beroepschrift Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een beroepschrift per is niet mogelijk. In het beroepschrift moet worden vermeld: - naam, adres en woonplaats; - een aanduiding van de betreffende examinator, examencommissie of ander orgaan dat de beslissing genomen heeft; - een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; stuur een kopie van de beslissing mee. Betreft het een weigering om te beslissen: omschrijf dan de situatie en geef aan welke beslissing genomen zou moet worden; - de gronden van het beroep: motivering en waarom en op grond waarvan het beroep wordt ingesteld; - datum en handtekening. Het beroep moet binnen vier weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt worden ingediend. Als het beroepschrift te laat wordt ingediend, kan het alleen in behandeling worden genomen als er een gegronde reden is voor het te laat indienen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Het College van Beroep voor de Examens t.a.v. mw. drs. A.M. van Donk De Boelelaan 1105, kamer 2D HV Amsterdam 10

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) International Business

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Amerikanistiek studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant 2007-2008 Par.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN Radboud Universiteit Nijmegen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie