team linked4you wenst u prettige Feestdagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "team linked4you wenst u prettige Feestdagen"

Transcriptie

1 l{r r r 17-3r dec zor4 Digltaal qreatjef.a-:--:<-?4 Onmisbare tips voor >J'- ÉD maken ZE UW W ÉCnr SUM? WIl{DOWS 8 VASTGETOPEil? Worl«shops a lllll(ilril\'/,íti MAAK UW EIGEN CLOUD! a VERS GETEST surfage z lr'ë " ë llltilflllillll[]il lliilit

2 Creatiefmet de Dc: doénin2014! ' Íen ideeën om ditiaarmetuw pc, mobiel, notebook of tablet e n ni uwe wet in te 10 lnhoud ÍtrríÍlTm.r,lÍÉi- 10 Goede voornem ens voor de pc Doe het in 2or4eens ànders 16 De nieuwste Íadio-hit Alles over DAB+,8 ÀlsWindows 8 weigert... Met deze eerste-hulp-tips is er geen red ntot paniek 24 Eigen cloud = privacy! Maak een Tonido-cloudserver 30 AndÍoid op een stickie Maak elke televisie'smrrt' 34 Deverbodefl Stad in 3D Huizen, bruggen en paleizen VLb«Àndroid op een stickie tudroid kenl u vooral als OS vooí smartphon s n tablets. Maarwist u datu hetookkuntg bruiken om èen sna(-tvvan uw telèvisle té makën? 30 Stim! rc:i::['"5.'ï:lïï:l'"", beelddiagonaalvan maar liefst 1o1 cèntimetéreí eèn full hdresolutievan 1q2ox1oao.'tls niet atleen een piachlig ding om naarte kijken, het isookeen heuse smad.tv. En zo kan iknu ineensvia detvfilms afspelen die ikeeídeí op een computer in mi jn thuisnetwerk heb sedown. load. En meervan datmoois. Mijn oude tvwas echtaanvef vanging toe. vandaàí de nieuwe. Maarals u nógeen píimatoestel hebten toch slim metdetvwilt omgaan, bladerdanvooralnaaí Herstel Windows 8 WndowsE is stablel, maareíkan natuurliik altiid ièts mlsgaan: èen nukkispdriveí, een wispeltuíig bootloadeí, wachtwooíd kwi,t... [,let onze handige herstel.opties ::J::,:,:'in'":::"'""*'*" 1 8 pagina 30. opvieí pagina's leesl u daareen uitgebíeide testvan AndÍoid-sticks- datzijn in feite minicomputerswaarmee u uw tv ín èén ommezien slim maakt. Wal vernieuwing b tr ft. in dit nummerooktienlipsomhètin 2or4 eens andersaan te pakken. E n kleinesreep uit het lijstje met goedevoorneínen5: richtuw huisopnieuw in mél hulpvan n ld.pakk t, stap (d els) over opopen souíce.softwarc en leer prggraírmeren. voor het ovèdge is ook deze ediiievan Computer lde vanvoortotachterweer gevuld m et leu kè, leerzame of Luistergenot EerctwaseÍfm, daaína DAa, en nu is àr DAB+. digitàle (oobtelende!) ffiffi:'j,:: 16 sewoon veíbazinswekkend ÍrooÍe stukken.veelplezieren fijnefeestdasen! Het blíjft leuk:een diashow! (En met Bolide is het wel héél gemakkelijkl) HaalmeeruitGmail Tien leuke, handige en nuttige upgredes voor uw postbus Swipen,v gen entikken Deze apps zetten de trend Pc'som aan tetíekken Danzij sl imme geïntegreerde sensoren kunt u metkleding en accessoires alles meten word abonnee En lees Computer ldee de eerste ÈelemaalgÍatis! Lezers geven hun mening 6 Nieuws ontwikkelingen, trends en nieuwe producten 14 Een nleu$,e FAQman dvd! Alles over thuisnetwerken 22 Àpps & Downs Opvallende nieuwe apps 27 Íips&Írucs Handige dimmigheden 4? Puzzel Enwin een gamespakket De leukste gratis software 48 Vers Getest Nieuw spul,voor u bekeken 58 íaqman PÍoblemenopgelost 65 Uitsmiiteí Data eeuwig bewaren 67 Abonneeseruice/coloÍon Plusrvolgend nummer r I 20ta t 3

3 Mailbus Goed & goedkoop Een nieuwe pc met Windows 8, een duurtelefoonabonnement of een handigverlicht toetsenbord: [euk, maarwaarom zou je erveei getd aan uitgeven? Het kan altiid goedkoper ofsoms zelfs helemaai gratisl a Ne'.!h,-)a,1. :i.'. Wat door deskundigen niet voor mogelijk w rd gehouden, is mij toch gelukt: ik hebwin dow 8-1op mijn netbook wetente zetten. Toen ik in 2oo9 dittoshiba netbook (met 1GB geheugenen en25ogb harde schijf) aanschafte, stond erwindows 7 Starterop qein Íalleerd. Omdat ik niettevreden was met StaÍter heb ik, nadat ik het geheugen vergroot had naar 2 GB,erWindows 7 Home op gezet. Toen de mogelijkheid kwam dat ik kon upda ïfftrehrfimff Dàg telefoonprovider! Sindsianuarivan ditiaarhebben wii hieí glasvezel, metals píovider(pn. HetweÍkt peífect, ÍÍaaÍdatis nos nietalles... Bii hetaboinementzit nameliikod SÍatis toegans tol het wifi -netwe*van KPN (Ziggo en UPC hebben dit oveigensook),watbetekentdatie in elke íad ofdoe.ontactkunt maken metthuisofje wíenden/vrlendinnen, zóndeí belkoíen. lkbelnamelijkviavibeídatstandaard op mijnalcatel ínet Android íaat. Dittoestelheb iktwee ííaanden geleden als prepaid.toestel aangeschaít met 2o euío beltegoed eíop.0ie 20 euro staan eíiu nogsteeds Eigenlijk's e i telefoonprovidernietneer iodig,o-c.: _<?.-, (PN,Ziggoof UPChunwifinetwe/r s:.* Ery,-'erden. maarerookal steden e'.;_es: È: È 3-tis wifi aan bieden. Zo kan ikals ( _ r.-x.rè-,< ríelofculemboe tennaarwindowssheb ikdat gedaan n ook dat lukt. Maar bijhet onlangs updaten naar Windows 8.1 deed zich een probleem voor: door de, geringe schermresolu ie kon de Store App van Windows 8.r niet wor d n geopend. lk h b dat pro bleemopgelostdoorereen ext rn scherm aante hangen en toen lukte het wel. De iníalla tie van Windows S.lverliep voorspoedig en alles werkt!-raar behoren. Mogelijk heb ik nu het eérste en moselijk enige netbookwaaropwindows8.l. geïnstalleerd is. Bijgevoegd een foto van de ni uwe opíel ling, die ik nu dagelijks gebruik. Ennsra Mulken a i jii iè I.r li:l1t{'í:): Bij het doorbladeren van een oude Computer Idee kwam ik bij een FAOman vraas dit in het antwoord tegen: Uiaftef letlede ke enweíle5,25inch e de 3,s itlch-íliskettes. Deeet \te in de regel goedloot1,2 MBe detueedeloot i,44mb- Gelukkig i 'onze' FAQman nog zt nj van een teeítijd dat hij de 8 inch floppy's kennelijk niet m egemaakt heeft. Hierbij een aíb elding van drie generaties floppy's. Op de 8 inch-floppy kon3ookb aan data geplaatst worden. Bij PTT/KPN hadden weze in gebruikom gespreks kostengegevens op t daan bij bijvoorbeeld hotels en zieken huizen. Ookheb ik ooit een interface gebouwd waarna zo'n drive gebruikt konworden als Paut BrockhoÍí Tentiide vande 8 inchfloppy's was onze FAQman inderdaad nog maar een FAQenvuIIer... i) a ::,ii:r -.:: -:{ re(i(el Met b langstelling las ik het àírikplen ovèrssd\ Ondrhks vakantie ben in center PaÍcs of bij de [4cDonalds enzovooít, eigenliik dus oveíal Sraiísvardaan bellen via Vi6ëÍ. Ook Whaisappen èn en kan zo zonder gebruikte hoevèn makenvan een vaak noeal duíe telefoonprovideí met priizen van 16 tot40 cent pëí mlnuut ofpermb, Ja,wie slimv rbinding maakt met internet (lees:viawifi) kan inder: daadveel geld besparén. Overigens moeten we er nogwel evenbij zeggen datbellen metviberàileen gratis is met andere Viber-gebruikers. hetfeit dat ik absoluuteen ze r gewe.ste sn lheidsivinst zal behalen, heb ik to.h nogtwij fels. Het spreek$,oo rd zegt: "Een ketting is net zo Íerkals zijn zwakste schakel". Geldt dat ook ni t inditgeval? Dete behalen snelheid is afhankelijk van het Iangzaamst onderdeel d!s wélke.nderdelen/insrellingen kunnen de snelh idnog meer beínvloeden? Als je een ssdaanschalt,éil je immers 4 I 1 I 2014

4 rlt L,,t ti' 'i ht Diel drl Lr:.11,,L frl LL rll'/, negrrr.r l), r r! i r rll i Crrdr,i,l. t/n't Onze r srr da.l.ur!atr Hrrd ware lnfo meldr: l){,hn. schrji is het lànstnrtrrsr{, oèderdeel in de (on,r)trr.lr ten. mel.i nodrgr nl sl rrrrl zelfs. Die vervanjr.d.loo, eer ssd IS dus het ve^{dr.d vrr.lie?waksre s.hikr, ' Een lpuk!it'ln,l horir. drt nadits.hni(,r \rltr Sh,I lo.n ortvcrrcclr\1ri ll tl) r! ll t reen!a(l!.1(ljr L,rL 0 g.ietlk0rel Ls.1,, \,,,",,'!',,r1 IIub./.1 L\ I!,1 l{.,,,)rill N àa r.r,r I le i!ii r! \,,,,, Lrw, i!rrs, oler ULU!loorli \tr rl( r Vt ro 3óo \11(ConrrLl,, lrl( t 'rl' 20 Ll l hcb rl d./.!!r{1\.1 lr 1rf!.!dian rl,.rr.r (1l i. dc rog.lrrt rr!r(i \.1,1,'nf.Lr.:r r Lr r'.r!!,1 L.L.Lr' h!.rrir l\rr.', ra.r,r L\ illl.r,\i' L. d,ir,ll.. ]:lr]l :.r1.':: 11, I. [Éf] fim.l. n.r 1...,.,r1 r(ltr;lrrl,ir.'d:!l.rl,.r r :!n Llrriii \r: fo:r rr 1L' rlr fllr Lle firirl Tonrr.Lr Lr ir,1 rot's1é1.\'iirdoor rll.! r d,r Llenronrerer de \ rr rl!rr!t,hxild kor u,ordcn. ll Li,1"l lrr!erungrng.cn rs..(1. \D.rlcr hclaas mrr ([^,ll(i,. \,rirns dat dc lurl fr,1 tf II fro.relrilh.id cr in!cllllr'lj r Noden. een,rero. d.rl. brl r,),1è'e loesreller r.i \ nrot,.1, r,,rr.rn oirrblè; r.l ll Lt.rr ii.r,. fé Lr\ :11n!!lr\ /rl,.,r" l,:.il.. l.:,1]l.] 1,.,.,, r,_dl.tdlrrq r ui \ rlrf \ ( (rr rt Urteraard helrlren te dir r)n) d(.t getestenwe kond.n rr zonder Droblemen trri.r. nl kaaíjes in stoppen. Heelve.l meer kunnenwr rr jxnrm, s0 noeg Dict van nu ked. Mi1 s.hied stopt u zc rr on(lerslr jf Clnrt)r 1Èr ldéè2 i i r.rl L r rl i,rl 1,".rÉr hoe ilrn-rljrl\ \,r: ftrir È!ÈaLrn.Drrr:rLI L.Ln rr Phrrie e:: LPi.i ll.1lr'.1..1 f,,.'trl d,r.r.i lrrl,\,\rrn.1 nxd llr Lfbeh r:lr,i,r rr. ', 1,1.rfolrrrib.ilan.l,) +:, J.,l Yoor b.rilnnle &ri!j i L) Lrl) ba\ IC Flrntstn. L]È 'Èsr /.rl.llrl drlill. r'jn. Wit den Hollo lltr zo duidelijk alsoihct gcdnkt

5 rc d o.t i coh o u tetid ee. i I Kleurrijk De coplvrí rs bijeasypirhebben het makke Iijk. Want, welk naam krijgt de nieuwe tablet mët gíaffitiop de achterkanr? luist. Graffitipad. De2e kleurige Androjd ra bler met een scherm doorsnedevan 17,8. nl imerer lvordt oo k nog eens geleverd met n flrtsend etui,waardoor de G raffitipad helemaal h ip is. o < 159,90 Weweten allemaa I dat een goede werkhoud ing veel klachten kan voorkomen. ltvlaar wat is de juiste!verkhouding? De ErgoSensor beeld..hermenvan Philips zijn uit gerust met eensensordie de posi rievan het gezicht en d houding \'an het hoofd detecteen. Daar naaí meet hij de a htand tussen osen en scherm om duid lijkte ak n hoe u het beste achter uw computerscherm kunt zitten. o 329,- F rtgiii E EI- L í; Í A,iI Tekentablet V el mensen zu llen bij de telm tekentablet in eerste instantie denken aan de muispenmetonder grond d ie vooral door Deze setvan TruÍ. die bestaat u it een beschermcase er een stylus, verandert de ipadmini in een kleuris tàblet om naar hanenlust opte a 29,95 Brci n (F,) 5 ***..o.0*",'a"".nt rr rzou

6 Schone oren De scheldi:n v n dezehipde koptel foon kunnen in de rvas. op die nlani r blijít de Humlan van Urbàn Lrr s altijd fíis. De koprelefoon rs verkrijgbaar in ticn verschillcddc kleuren en heeft een audio uitgang,zodal u met z n t$,ccijn naàrdezelfde niuzi k kunr lur\teren. 6 49, ', GÍrtls GoogtePhy I- - trw Niet mokken r\'licrosolr en Coogle zijn.i.l bepaald goedevrienden. ^,licrcsoíi 's ru de Scroo!1..i canlpagne g.nar. $,.ar mee.l.!'irtrdeliikhedcn nor verder wor.lcd rrngedrkr. Via shi s, mokken en pctrcd wordt de.oncuríent llink op dr hak gedomen. Her is c.hler de vraag oldal helpt om hrt bijvoorbeeld op niobrcl vlak te winnen!atr Google. 57,99. bit.ly l17ní7yx Grati. Zouhetei drt jaar dan eindelilk van koften. d. Htstcdentocht? llct kad in iederge\,algeen k$,aad on goed voor bereid le rijn, voor het geval dat. Het Nederlxndse Mujjo komr nu nlctdub bellaàgsè hàndschoenen wnrrmee u uw snaíphone kunt bedienor. Zo kunt u zonder bevroren vingcr s te krj jpen vrn.f de kant foto s maketr van de \chaar5helden oa mrsschienwel een r.//r. vanaidc fmishlijn :i 29,95,www.muiio.com { r,ó9 App tore Elddle- aíh.thèhobtli.(om t I Z

7 lijkt welofilles legenwoordig in d. cloud nloethet blij\t tochvaakhandigom en usb nickop zak ^l te hebben. Deze DataTravel r Mini 3.o van K'ng ston is klein en daardoor handigrveg 1. toppen. Desondanks kan hij maximaal 64 CB aan beíanden opslaan en gaar de beíandsov Ídrachl daf kzii usb 3.o mecn bchoofl ijktempo. 19,35 h6 GB), 2285 (j2 GB) of a9.6o (64 GB) onlanss sdrrevenwerl dat Cigaset, bekend vrn dc drra.i loze thuisteleloons, c.n And.oid.model híd uitgè bíacht Nu lijkr het b.dill nog een srap verder te gaan, rlant Cisarer brengt $vc. Android rablersop d markt. De0v8io hee ft een sche nnd iagonaal van 8 in.h (ro,3 cm) en de QVro3o meet to,r inch (25,7 cm). Met nam de lantste heeft aardige specificatics nr.t.en r,8 CHz quad co.e pro(.ssor,8 nrega pixel.anlerl ctreen s.hermre solurie van 256oxr60o pixels. r99, (QV8lo)en 369,- (Qv1o3o) Reisge[.:,:ic Botsbeeld Camera's die opne.ien q ar er tijdens het rildcn voor tl$ euro spbèurt. ivorden steeds popular er' I}r.zosehetcndashcamvan Tl,xnscend trr.rrr iontnn op. de opslag kaanvolr\ o\!r:.iriithijautonralischde ^ls oudíe b..ldrd ;\. Ilrl\ epro 2oo hecít ech terook.cn \ihoid È.ror dievoeltwan neer u on\ rrhdoi): eèn aarrriiding hebt. De camerr nrrxlr d.rn auiomatisch eed nood opnàne dr nl.t r.tdt overschreven ed.tie u kunr!.tr rllrir r1\ noselijk bewijsmate rianl loo. Ll.' r.: r.l.énng. 1r9.9t ól.rrèns.end-lnfo.com xqisit heeft deze blu.roori \irèr ker spe.iaal genraa\t onr htrlr.rèr te nemen op r is. Ondxnl. lrrr: klèinpformà,tma,kr hl rl,!..r de make r v el kabaal. t)1, \l'r: h efl naastbluetooth ool i.n rr en uigangvoor audio. \ r.rfir.rl het mogelijk is om meerdf k' \ j.r kers metelkaarreverbitrden 49,99 I r 2014

8 P.r.?"h."-P"P,".." schijven incomputers en laptops vervangen door ssd'schii ven. Het vooídeel van die laatste is dat ze snel zijn en nauwelijks geluid maken. Helaas zijn ze nogbehoorlijk prijzig inver gelijking met de tradilionele harde schijven. Omvan een grote opdagcapaciteit én een hoge lees- en schrijfsnelheid te kunnen pmf iteren, combineert WDeen r terabyte'harde Privé-gids De Nintendo 3DS spelcompu ters werdenal gebruikt als aud io guide in het beroemde Louvr mus um in Parijs. Nintendo heeft nu egnuitgebreidere versie van deze virtuele gids uitgebracht voor de 3DS. Daarmee is het mogelijkomtii schijfmet een ssdvan 12o giga' bíe inde Black2 DualDriv. Helaas is hijwel twee keer zo duur als twee losse schijven. a 299,- a n'rw.wdc.com/nl dens een wandeling door hët museum allerlei extra iirforma' tie over de museumstulkente krijgen. Een rrip naar Parijs is overigens niet nodig,want de app werkt ook gewoon thuis op debank. a 19,99 a lr,ww.nintendo.com Kleine kiekies Kinderen willen vaak niet alleen het onderwerp van een Íoto zijn, maar ook zelt'kiekjes schieten. Maar het gaat misschienwatverom ze met uw peperdure spiegelreflèx op pad te sturen. Vtech heeft daarom de Kidizoom Touch:een digitale àmera met touch screen voor kinderen. De Kidizoom Touch maakt foto's en filmpjesen het is mogelijk om appsop de camerate installer n. a 89,95 El ffinan' The Size Solution Snel en geóakkèlijk data comprimeren? Lang gajnen Deze casevan Logitech heefttwee doelen- Hij maakt vaneen de iphone 5(s) en ipod Touch een gamecontroller en levert daarnaast extra acculading. De Powershell is gemaakt voor de games diebeschikbaarzijn in ios 7 en heeft uitsparing nvoor deknop penencameravan de iphone ofipod Touch. a 99,99 a logitèch.com Dan is WinRAR uw'keuze... Download nu uw GRATIS 4O dagen probeèrver1siè! t Lott t *ww..onpute deè.nl!l

9 rrl i1!clopen laarweíder n Neder r r.ln. eelste shops geopc rd waaí., rijrcnlei iels Ioídei L,rren tl Dr ni.n )014 wordl hel jaa r gaarln rè f.hnl.i( echt een gíote vlu.ht gaat rè r. 0m uwgeheuge opreírls + r rd pr rteís <unnen melbohulp r,, rocd 6 (metaal, glas. ^,nd), u r!!nol ofvloeistoiobieclc r printen :.! dcte Laagvoor Laàg op 1e bo!... r Ord e mani r kunnon Ln cke - - :d.n. hrislroudeliike obic(ten,.,\rvooíwerpen, teleroonho.rsles en I rn, 7n (en gefabri.eei{l woíden. ld printshops hebbenva.l(een :iior lirrc rl het obje.ten!!aà ruir Gn.,df Be oten Èn die verv.l!-"nt ' ' irn 1. pnssen. Àtaar Leu teí s het ;r;iur. rm rll eigen onlwcrp!e ïi i.n. alzult u srel moeten ovencgg n met ulvld PÍintshop aan fr. r(e eiser d tíroetvoldocr. Eef goede plekom te bcs nf er ls íier alle.i o.llnew nkelsvindl màar oók!eel..hlergrondinfornral e Ur ei3ei roae ien ku.tugratisnrrien met ld programma'salss(etihup ofblendeí BcslaandelD riodèllen on zelf aan tc pas!envlf dl u o a. b i IrimbL. I "*,..* r:n ro.ie anlmatles en crrr. Íun. ' r'r ieil draken slepds leer sites i i)rs rebru (van I imlt 0irlen : i:r.in b l!oorbee dàdolre Flash -r' :.r nanie op mob ele ipparaten i. rr!ra1 ondersteufd. De meeste ' r'! ( skunnen(mel eèíolmin '' f..ite)zelifogwelèe wcbpagi.rurcn, maarop hel nronrcnldal r ïiliesof fte.a.lieve c eíenie. 'r..ien vrorden toègevof g.l...rr l.tvnakop. W e in hlml5.ii r,l,,.n,rvaslotvoo. (oíl annge.. r'r op dure oplosslngei alsadobe WiLl! nog even een indr! r ( S,_!an wil rr nu ookalweeía len,à.. mos. lk! mel hln t. fee.r {1i,. "..- maarl cf5l 4o mooievooíbeela.i i r tevinder.coogl Weboes snc, kr n: tsolr L even datcoogleonlangsde i rlersie heeft selanceeíd!an Web '.!ner. grat sloo ^4etdeze :.i: ii. voorosx1o 7' Windolvs7of i"r,unr u zelfan mrt es olzelfs :: r.lr s 1e in html5 bolwen, en wel rr r alu zi.h hoeft t. verdiepen in

10 I ot eer pa3 Í laa r te ede r ias ervoor.cp( r gcn ii,rr,raréén pro!ramiri orn o. prrs0ntalie bli uvr!erhaal tè ma (en: LI.ro!o,t l'ofrcrpo rl lnnid dèls,lr er mée alt.rritlcw, zoiil eloidedeelprese rtai e (CoogLr Drivel.i prèse rl r eofl...ranr r-"ilèll(ioenuem naimc.r hctzclíie. laar (ome Í iaar Ècn indc c o! Èn prd reert! eens iet5 r.cla rdr 5 Eén van de LerrÍe narlcudlere [aannee net rehll!!i]st Pi guur ler Èen nr.o e Preseft.t e.f.id.i h.ua.i,l I ipre Gi!ïo(len genaa c. doel ifni!..ir PrÈ/ r.:r.f ii. r15!rzorgtcrloo datle.!èrqi i:.r tr ss.r deveedrlllcf. c ali i,rlri,sllnden ( oorie draa en, r.,rl.r,è..r ièn en t-" s.htri,ren Hei /,,r:'r...!n fai.inere d reslltaat i.,aíie. L n 1s!,oea u 1qe!.erd!i, rl.bl. t (untboe en. B.!endien! Irc'riore ilt.en!enraèlteirakef dar i È1 ine.r r 5, naaria.rin L Lí iub iè i dè (e!ze qeeft. ll.le,r.rmob e raà'. heeftl."tai írií,1è, ré r V..r Pa.l (ÈrheririrF Hai( De.(. il.t s 3ràri5.ia.rheefrfreL n a.p adn ro pei. V..rro0eLÀndroi.la s O5 ser 7,"r De.iFre5eiinl o.5 aal ae íaarui( L.gtop rrl.lcrre d. do!rdrsc!.(i,r naar óar d.c p.rdla to.t. ltar r Ll! rdt d.z. anp ln dc lufc! sto.r rn re riatic fod g!oor.cn.roa: cv. rcscntatiol i!.c n rc r5 i l(jr 0li 5LdcSharo trrar a r.l.r. r run bc!le p.slrirnt fs, f lmpl.!rr andc o do.um!ntcn APx..) ttffi triaseerri. rlatvr!r.l rdc.cr!,i,lorg(o1! rl,,el p!!iiinre..l..voo.r'::r rlcld.lit nlalcrrl roe rie!e.n Lit fg rrpl.r.lemocst f,r)rd er ole!et,,/ rr u t..f tilrl5r r i:., ilr dc i:nder r.rar lileen ser eur0 r!hh,,,.,iri:'1 lot d Èp in de na.ht:ell...c rerl fe..1., Èn iegerfroor.lgz lr r r.?nràa rerler!rei r ner!.rd cd iin lu rlrlie1il..ne,. :iialis lilmc,ointp!! rnr rererr sér,ir.i.ultda glngd Ii.g.r!Lrii ruleertoir.rq:: : rorlos!ingrn t3 hèaer (ei. Progr!mnr.r. r :-i:'t bo!ef. r rrvcrl!!ln!eni :,trantírat!.' il (er r.n e.i zclfgrrnaa (i tírirarn rn r:: r:. n.3 l,trcdigrn u u L.Ír r2.14eens. :.:: p.3 i? te ioen lrefurogranrm.. r (!rf I of t0!a i rer. EÈn toed startdunt ls!,ai'ulègellinramise r osrnnrmc.romirlirg!r;'ii unldo(nloaden.srnallbasi. scrrr.. siírpeldè!ers e!nn het oorsdron t.liir. Br\i. I e res.lrl ( is!oor l(lndcrci ai!olri,sn,n! r!a/ènavo o.d!aftili nreèrril. r:r.v.riirp pen njnrhc:pdes5lonelerevsla Ba5l.. i he Nl.roroft lror rl.dl ae leí reeiul?ebere N.d.rlnndsrrLge lii dle al 3le!indÈnrnarnree u stip loor si;p op!!e? uordt qeholren. Írai1íraa<'ir!e-" le leren vai de!ele voorbc0lden l5n,al Batl.P:.9Ém Gr LÈr, marvanudtír.ie runib-"1(iiienei'lenen,ro.r

11 De volgenae lip heeft beire i(ing op veel appararen en pr.eraírmat die we el(e daggebru (en.,!e moed gen uaanom ln 2.14 zo m i mogel lk gebruikte ma(envan de autonratis.he stand'. Dat begintalnrethetgebru <van uw d gitale.arn ri ofde foto.imera in uw mob el. l( es niet Laiserian van diehandige automat s.he programma s,maarpío beert u h t handrat g. in het b gln is hetvr'ennen, n.ar u zrltsnclontde<ten dat uvr foto 5 sfelbeierworden. Laatd3 softlla,e i s"r.ame! of mobiel in ceer SevaL automalis.l de f oto's'.oíigeren' maar doe dit a.hteéfzelfop uw p. of note!oo( En m ld o.i in deze software weer de automrt 5.he.orrecties, maar probe r zelf beli.lrtlng, s.herptc en andeíe co(ecties door te!oeren. Laat uwfoto's in 2o14 iede,sevalze,erniet veípcsten door de uitgekauwde auto matische f ilters ln lnnasram, Hipslama t., Snipseed. PlxlÍ.o.nàtk ofander software dle uw ( -" (ies zoceraamd ver beteren. Creativiteit (omt niet u teen rrr (le, rnaar is iets dat r zelfmoet doen. Lr :rltzien dathetultscha(elen vàn de.!toïatlsche piloot u stimuleeít om zeli ufr freg tevlnden n dàt dit de eerste s'np i5 naarhetontt(i<{elenvan een èige. ílil meifoto s (en v deo\)dle t. r anders omsevin-qwer (vaa ( i riíeíeid ei cat is de reder waarom e n reisvaakoo<tot r e! einri.htenleidt.datgebeuítoo<wanneer r!r eisei omgev ngvemndert, bljvoorbeeld :l r.r (amer5 in uw huis opn erw in te delen en. eube15 een andere ple (te geven. Dat lroeft nièt. eelte kosten er kan dlre.t eei mooie aanleid íg z ln voor e n gíote rchoonmaa (, eef rieuw!trrte.i.f r:ndfr hèhineètié Een hulpledatbij dezekl6soedvan pas iar (omcn, s hetgíati5 Sweet Home ld,e ndrogrammawaarmee lfr yron ngen (unt ontwerpcn en rabouwen, He: r!!ootrien van een uitcebr ide b bliothee ( mel?ncn, deuren, meubels, bomen,laírpen en ïiter alenwaarmecunaàrhaíteflust runt s.huiven ei experimenieren. 0p desite ont u.nder GaLleryalLerLel kanl ei l(laíervorinsen cownloadei en via ld models ef Texiures kunt u -fr blbliotheekverdeí uilbreiden. Bekij( rhetpíoglammazelf2ekeíevende r.ileareatephotoinhetmen!3dview.hiermee iunt u een tot0realist s.he ilbeelding laten rendeíenv.nbirloorbèeldlrn euwingedeelde (amerzodat u rond. n e(uimeubelstehoe. ven slepen een go.ce riruila,ntkriigenvaf 0pselet: tijdens c..!:. ai ewordtaanseboden om de soflonl.',ré" r-.. t!o uvr p. te instal Leren.Weradenuaa_,.r. :i rttedoen nde arowdtund ng seenmaiieíomiieu!re prole.ten en ideeèn te f ian.ie ren zondèrt0ssen (omstvan een ban (of andere grole investeerder. ln plaats hiervan plaatst een onderne merzljn proie.l op een.rowdr!n d ng webs teen roepthiiofzlipartl.ulieren (( e'.rofrd'l op om een neln bedragte rvesterer weíd lr erm,"e n NederLand zo'n r4 m lioen euro opsehaald. n 2ollwasdat naar verwachting almecr daf 5o m lioer. De bekendstesite op d t gebled s helameri(aanse maarook in E!ropa en NederLand zljn talvan lrit atieven. À4eedoen (an lf somm ge gevallen alvafaízo i 5 euro.verd ep u lvel..ret nwatuals tcg nprcstàt e (unt!enrrclricn. 5oms wordt u rnerle e genaarofaaf. de LhoudeÍ, ln nndere ge!allef ont. vanst u bii!oortreeld al5 eerste een cxemplaar van hel produ.t dat lvordt ontwi((eld olontvangt r cc r cadeautje. Datw lz sg n: als de beheffeide iadríri het prolectvaf de srcnd weette krijsen. ten moo overzi.htvan s tes met staítups isie,!z ethieroo( w.lk. bljdrage er minimaalvan deel. ncncrssevraagdwoídt.

12 D. o rthullingeí relalgelopenlar ovcrlret 'mee, jke!aiaensaenendc. rll.htlnsen dienneó hebben ded s.uss eoverhetgebru k van opeí source soft\lare een rieuwe impul5 gcgcven DntheeÍlnietstemiken mct lrctfe t dat open 5ource soír!.rare kosteloos kan wordcn geb!i(t.hergaateromdat integefstellingcr tot(orn n.r ale píogranrmatrur debrot.odc!anopensourccdo0riedereen Gn!,orden )e (e rcn. E r lrlerdoor dus ool(vrileenvoudig (i r!rorden se.on(r.leerd op de aanwezlglrc d,rrr.r.rlu.i 11a;daatr ge.ode,a(hterdeu r.r, r,33rrser:irer.zr(.)diccrnctin ttr.. i lri. a.iièr.eep.ril.rdrig.ials lë3rnircl f-;iiai_r.n.p.n!ou..hierdoor or) lvo.r ha. (Èrt inlerèsei ri somdrtz lmar,elil(eí tuni-onzoe(en nai l"rakhcrlcr cr lrleí sebulkvan,uinei nraken. De inbrakbil Ado bcdccr(eleíraaídengeledenplaatsvond tooíaan dnt d ltendeleraar s.naastdepcr soonsgcgevensva mlloenen (Lantenmaa(tcn de ha. (eé oo r ae bíon.ode bulrvnn.c r aantal behibrlj 1e pro3ramma s, waarondcra.robal D!rft L n 2o14,o!ccL mogel lk ov.r le.lap pei opopen sourcc? Eei aanlalnanrèi hebt! waae.hilrl l( ilop uír t. slaan, maar hei lan vast nog!eelbctcr. Een uilsebreide L lí met ireerdan du zcnd L"rogramía sv idt uop WiLr u roo Dro.ent oden source? Dan zaloo ( w idore eraan moetcn gclolen, r\rlet hel0s.p-è 50utre bestur ngssysteem datevenlueel iaast!w bestaande vllndow inslallall-è tan worden gebru (t 0f ereniueel.iderlilrio\!s net relrul!!i r Vl.iui E!.Í. En nr.l\4ln c (be!cri:laantalvr' d.tr5 progranrma's oo i gerooronderl n0i\!orden gebru (i. DeoFkomsl!an aesmartphoneen tablet lreeli v.!: èen enoíme verandernggetorsa r aè tuan èrvraaropír'e omgaan mel i leri-è1en nedia. Hetis zo een!ou.l 3 om hel Laal5le iieu!!s, ty, gàrner Èn a derè/akenoponspef soonl i G.dreínte «ilgen, dateen grooi reeivan onseisenl ikalleen nos nanr ronleit coí5!mee(. contdnt.rentl. bcper( z ch voor velen tot lret s.lr cten vaf een f otootje, hc1 s.lrr llcf!an een WhitsApple, sms ofe-ma lofhet plaats.n!an eeí ber drlie op r'accboo( n Computer lde. (onr,"n ÍegeLÍra t g (!aa tsgtis) p os amma s voorb l waarmee u op u!{.onrpulèrmu2 e( runt make.vide. s t!nl bewerl(en, uw scirrilítalenl I(Lrnl ontwll( (elen of!!aarmee u beelden kufl be1!er(en Oo (loor u! tablel ol marrphone ziin rm ddelsldlva.íraa eappsbes.h ( baaí. (il rt u miraíeens naari^,1ovie {ios), AWriter (i05),0lfkesu te Pro (ArdÍoldJ ol 5 retchbook Pro (Androld + i0s). Helve6.hiL metapps die allee r manr conlenl aanreiien, is dat! ervaa (wclcen paar euro vooí rull À4et deze geringe lnvesteílng zorgt!er0elvoordntu waarroorbent alt jddire.tuw. eatlevc dceèn,unt!e!ezenlil(c r.,o4 vroídt dàn ool( hetiarrtraarin u (eindellj,) ec echl zin rlgs runt gaar doen írelle dure TEn siiai,roo í..rno ogv,enteía nnenier D.s sn en lsvrnor gine eeí! erlaassè bileen (o nst die iaarliiks wor{ll gerrouden in aa iforniè. 5pÉ1.rs mogeí ií eei be!er(taartalm rutcnrle pre5entdi e vaí hun Le!en hcrlden. DocLis lrrt kvre ren van be!!ustzil. en het ton.r van ioepassingeí dle u)nen biidragen aan c.n bct.rcwtreld. Hel È!eienreni!!aaraan bcro.md reden a 5 BiLL Gate5, Bonoen lam e 0L vrrecn blidragehebbèn BeLeverd isu lgegroe d t.t.crr r.ldrildeorga nlsal e net lal!an Lol(:Le..nlerenties (TEDx). :ilr rm ddclrduizcnden!.leo s mel insdirerend.toesnn(enterustcvif d.r, een g ootdeeloo(nogeensnede Laf.ls o d..titeld. De slimme z.e iiund e maa (t lrct mogelill(o rsneleen fs:,eende,mooic,or1 tuèrende. gradpigc ofoi.._ rourlcfde!ldèo le v iden.onsievcs: be!in iréén rllmpièper!!ee ( om!w seesl long e,,.: t erp le houden. Bouvr daarna LangTrdri.:l De spe.iaaloílwid(èl:l: IED app mas eigen. Llj(orgeefcikeLmob e iirè'aal ontbre <en en zorqt ervoor dat u r ch.,. r i,:1.tr!es kunt laten insplreren en tegel lkerr. -- L rsl {unr bilhou denvan uvrfavoílete lori-. rn

13 [' rï;t J" $ B It/t c.'ry.#r,-è \ \.afte/ mokkel4t ie etgen conpttrer somen! Sta rters Co m pute r Ste la È ;-.r' i:.r:., j aomputet san aír M ultimedia Computer SLeilf r:ir ', 1- i Írec.l Lomcllt r r, ttei!1ool s.hoo l]1 :,a (t: lk gebr u,(. Budget Game Computer 5l!' le a:. rr..lu,cl lln tre aa'fi-jttr!. fei Game XL Co m puter J I : ii.' i..ia 3:rei 0É Droom.t.I È iorttoulcr Spee G,r r r(r..,,oelend,#,dtzlr(lesr:anc"ardbasisaoff g.raties le kur'rt _,-. ergen PC l.ele raa zef samenste e'' " Gratis bij je bestelling! Kles GRATIS bi_ [)esle i]b var een.o nlruiei u t de g.ríre Splinter Blacklist'" of Bullguard internet Security OP-Oi'l Kant en klare PC's! ontvanglolr\r'/ Ílr rn PC (anten k aat nhrs-letengeírat e hoeft te doe r ls rlc.pa th! s aan ie zetle'r Sianalèèral met 2jaar garanr c www. pc-sa me nste I len. n \^ È (,! ft1 ;!ll+: È u r '! b:à!.: iali

14 llab+ I o elij Sinds r septemberziin eindeliikalle publieke en landelijke commerciële radiostations in heel ederland via digitale radio te ontvangen. DAB+ heetdeze nleuwe technologle. ComputeÍ ldee lett uitwat het ls en hoe u digítale radiozendeís kuntontvangen. ÀB staat staatvoor Digital Audio Broadcastingen is de digitàle opvolger ian de an. loge fm-red io. De originele standaard stamt al uit r993 en in menigeuropees landwordt er ook' al sindsjaar en dag uitgezondenvia DAB. In grote delenvan Nederland zendtde publieke omroep al sinds 2oo4 uit in DAB. Hoewelerop dat moment al plànn n waren om DÀB verder uit te rollen,vroegdetwe de Kamer de toenmalige minister van eronomisahe zaken om de DA8' plannen'even' in de koelkastte zet' ten, aangezien ereen opvolgervan de standaard in aantochtwas. Die 15 t rrzort kwam in 2oo7 in devormvan DAB+, een technisch b tere vàriànt. Waar erbij DAB minimaal 128 kilobit per seconde nodig is vooí een accepta bele geluidskwaliteit, volsteat 64 kbps ofzelfs43 kbps bij DÀB+. verplichting om uiterlijk r s ptember2013 te beginnen m t digitaal u ittenden via deze DA B+'standaard. wie e n geschiktedigitale radio heef., kan op Ait moment bijnaoveral in Nederland 27 radio zenders d igitaal ontvangen. voordelen DAB(+) biedt verschillende voordelen ten opzichte van analoge fm- Íadio- Allereerst passen eí mééí zenders inde lucht en is dee luidskwa- D at is m akkelijk : no oit me er s cannen naar zenilers of frequenties uit het hoofilleren In april 2011 werdende fm-zend vergunningen voor de landelijke commèrcièle radiostations verlengd en kregen zij vanuit de politiek de liteit inpotentie beter. Daarnaasr i DAB nz kerdab+veel minder storingsgevoelig: krakend geluid in de auto is dusverleden tijd. Een ander voordeel h geb ruiksvrie nde lijkheid: niet langer srannen naar zenders offrequenties uit uw hoofd leren:bij DAB kiest u op een radio simpelwegde 2ender uit een liistje. Eennadeel h natuurlijkdat u een nieuwe radio nod ig hebt. Aangezien thuis enop het iverk Íe ds m er mensenvia kabelof internet radio luist ren. zal DAB+ daarvermoedelijkgeengrote impact hebben, al zijn er genoeg draagbare DAB+ radio'ste koop.ln de auto, dít is waar DAB vermoedelijk het veíschil gaat maken. De meesteautofabrikanten hebben voorandere landen inmiddels al DA8-radio's inhet assortiment en die zullen vermoedelijk snel naar Nederland komen. DAB+ iir N derland De publieke omroep zendt alle van de fm en em'band bekende publieke zendersvia DAB uit, inclusief een 24 uurs-nieuwszenderen een Top 2ooo'zender. De commerciël omroepen hebben naast de van de fm-band bekende zenderook allen een Íwéed. sration beschikbaarvià

15 Pmatje,plaatje digitale radio innederland! D.\li-. \'aak kont die tw ede zender urr crgenstal. Zo heeftq musiceen non stop nr uziekkanaal Q music non-stop in het l ven geroepen. De ruimtevoorde tweede zender mag echt r ookverhuurd worden aan and rc partijen.zo hebben we de komstvan Efteling Radio op DAB+ t danken aan 538.Allebekende lan deliike commerc ièle radiostat iods zijn in de luchr:van 538tot Sky Radio nvan Veronica tot 8NR. Een coft pleet overzicht ist vindenop wwwdigitalradio.dl. Uiterlijk l seprember 20r5 nroe ten de bovenregionale omroepen volgen. Denk aan Radio West, Deci bel n Fr sh FM in hetwesten van Nederland, Lr en Omroep Bnbant h hetzuidenofomrop EÍyslen en Rad io Drenthe in het noorden. DABrí rkt voleens een píincipe, wrarb ij versch illend z ndnraste r dezelfde data op dezelíde frequentieuitzenden. Het nuakt dat in tegensrelling tor bij fm er geenov rlappende freqlrenties gezocht hoe ven te worden en dathet relatief eenvoudig is om een landelijk dek kend netwerkte maken,watvoor de commercièleomroepen dus al g hkt is- De technologie is cht r m inder ideaal voor lokale onrrcepen, di vaak een nk le srad of kleine regio bedienen. Nu kunnen die simpehves een minder krachtige fm zenderopeen hoog gebouw m i.l den in hu n velzorgingsgeb ied plaatsen- ofen hoe lokal omrcepen de overstap naar DAB kunnen gaan maken isnogonduid lijk- Praktijk Iler behulpvan de r centelijk in ir.,r \'.rs GeteÍ rubriekalgeteíe \.\on DÀB+ stickhebbenwe.rlnng opgedaan met DAB+ in De publieke omroep zendt de konrende tijd nog uit via deoude DAB{tandaard in r28 kbps. Dat klinkt op zich niet slecht, maar het is' toch een beetje blikkerig. Radio 1 n 3FM via DAB klinken op sonrmige 7,i punten b ter dan via fm, màar het h toch duidelijk dat u naa. een digi taal s ignaal lu istert. DAB blijkt mift der storingsgevoeligdan fm, nraar ih her sroorr klinkt darergvervelend. Er klinkt een rar vervorming ënsomspiepjesdie nog het best te vergelijkenzijn met een krijtje dat schuuft langs een s.hoolbord. Hel hee[t du5 ook du idelijk m inpu nten. Dan DAB+ waar nu dus d conr merc ië 1e omroepen mee uilzenden envanafvolqend jaar ook de publie,ï.1,, a. O De Noron DAl+ Stkk is eeh DAB+-ontyonger voot de pl keomroep. Dat klinktveírassend goed I De meeste zenders we rken met 64 kbps en dathaalt het niet bij cd kwaliteit,maarhet is wel prima geluid en naar onze men ing duidelijk véél beterdan fm ofstandaard DAB! Groot voorde lvan DAB+ blijkt ook de ongevoeligheid voor fouten. Sowieso hebben we rnet de DAB+-zenders veet mindeíontvangstproblemendan met de DAB' zendeís. Sterker nog: bu itenshuis hebbenwe zelfs g en enkelonrvangstprobleem g registreerd- Andervoordeel dat het bijdab+ 'alles ofniets'i5. Geen vervelend piepjes ofandere veruorming als het s ignaal even w gvalti h t gelu id d mpt netjes weg nkornt weer op zodra de ontvangstweergoed is. Top! Conclusie Beter laal dan nooit. moeten we maar denk n. Twintigjaar na de uitvindingvan OAB zijn in Ned rland eindelijk publiek én(ommer.iël zenders d igitaal te ontvangen. De vertraeinq heeít er in i der Eeval voor gezorgd dat we in Ned rland nugebruik kunn n maken van de nieuwsteversie vande standaard, DAB+. En dat klinktgoedl Voorthuisg bruikzal DAB+w i nigverschil gaan maken. Juist voor ii deauto is DAB+ een uitkomst. want daar kan internetrad io met bep rkte mobi le abonnemenien en wqinig standaard isatie nog niet echt doorbreken. Als deverschillende autofabrikanten snel beginnen met het verkop nvan auto s met DAB radio, kan de n ieuwe standaard een hoge vlu.ht nemen.o Tekst:Hardware,l Ío 1 I 2014 I wrw.compul.ridee.nl 12

16 Als Windows weigert... erstel Windows 8 liikt een 'stabiel' besturingssysteem. Dat neemt niet weg dat er onverhoeds problemen kunnen optreden: een nukkige driver, een wispeltuílge (dual?) bootloadeí, coríupte systeembestanden, een veígeten wachtwoord... Dankzii enkele handige (en geamnceerde) hèísteloptles en -toots bliift u ookzutke rampscenario's de baas. Blue Screen OfDeath Mac gebruikers doen er wel e Írs smalendover: het blue screen of death(bsod) detbij zware proble men kanopduiken bij Windows. Oók in windows 8, al heeftmi ro soft hetuiterlijk ven het BsoD aan gepast. Het scherm kleurt nu lichtblauw, bevat zowaar de emoticon :( en verder een eenvoudige foutbood schap die u kunt gebru iken om op internet een oplossing te zoeken. lets als system_thread_erception_ not handled (pci.sys), biivoorbeeld. De kans is inderdaad groot datu hier nuttige feedback krijgt (én dat het euv laaneen onvolkomen stuurprogramma te wijten is). Standaard komt dit BSOD slechts even in beeld, waarna Windows 8 zal heístarten. Om zo'n automatische h ÍstaÍt te vermijden, moet vooraf een instelling aanpassen: druk op Win+Pause, kies Geavanceerde systeeminstelling n, ga naar het tabblad G avanceerd, klikop de onderste knop Instellingen enver' wijderhetvinkje bij De computer automatisch opnieuw opstarten. Geavanceerd opstartmenu U kon inwindows 7 uwpc inveilige modus opstartendoor netvoorhet opstarten van Windows even de E8 toets ingedrukttehouden. h wifldows 8, en met name op een ssd-gebaseerd uef i-systeem, lukt dat zo niet meer Gelukkigzijn eí ande' re manierenom - el dan nietvia het g aianceerde stenm nu zoals we dat nog van Windows 7 kennen in deveilige moduste komen. Bij' voorbeeld vià de charmsbar: klik opwin+c en kies achtereenvolgens lnstellingen, Pc-instellingenwijzigen. Open d rubíiekalgemeenen Ír r +!i! rdrldlrrnclqdf u rq i( I. ní'hwhdob3nc,, rè4 4. È h. WAl dóèi dè SYSIEiI IHREAD EXCEPNON NOI HANDLED,,, A d*tgplrk e h.r1at,na.on.rete opb!fi,g.nworll, O op veg rdafietbooh.nu netalí,í optt.s,,, klik bij Ceavanceerde opstartopties op Nu opni uwopstanen, U belandt nu inde WinRE omgeving(zie ook v rd r) waar u achtereenvolgens Problemen oplossen, Geavanceèrd optie, Opstartinstellingen en opnieuw opstarten aanklikt. Een alternati ve methode is via de to tscombinatie Win+R, waar u h t commando msconf ig uiwoert, Ganaarhettabblad Computer opstàrten, vink Veilige modus aan enkies de gewensteoptie(zoels Minimaal of Netwerk). Bevestig met OK en met Opnieuwopstarten. Wilt u toch de oude F8-methode, dan vereist dat enige voorbereiding. Klik op Win+x enkies Opdrachtprompt ( administrator). Tik het IN volgendecommando in en bevestig met de Enter'toets: bcdedit/set {default} bootménupolicy l gacy. Net voor u de blauwe Windows'vlag zietverschijnen, houdt u even de Ë8-toet ingedrukt die brengt u naar het geavanceerde opstartmen u. Hiermee verdwijnt wel het graf i' Owagcnwmottsop o *n*z at,oeer hctdon(e s0n toutonoïsd, hei,i..l/n, O lerug naoà.twitouwd. opstrr'.- sche opstartscherm van windows 8 en ziet u het tekstuele bootscherm vanwindows 7 terug(\vatoveri gens sneller blijkt te schakelenals u met een dual boot'conf iguratie zit). Hoe dan ook,wilt u terug naar de vorig situatie,vefiang in het bovenstaande commando legacy dan door standard. Àutomatisch herstel we hebben het al even oveí winrb gehad. WinRE staat voorwindows Recovery Environment en is een herstelomgeving die zwaar steunt op eensterk uitgeklede Window ' omgeving: Windows Preinstallation Environment 4.o (korh^,eg WinPE). Tijdens de installatie van Windows 18 eww.codput.'lde..nl r I I 2o!a

17 \ /, n hieívoor aldo.odige bcíxn.r, r op uw harde sdritlsezet. U/an ::(,r nu het bootnrctru!an windo\!s s (dat dc rtems beviu die u z'el ver \.hijncn op het tabblir(l Computcr opsrrncr bijmsconlig) op een ol rn(lcrc maniercon.trpt rou raken, r,rl WiDdo$,s niet meer (normaal) opnaft en. Windos's rrl dan auro mrtis.h oversaan Daar de W'nRE onrg{.ving en een rvl/rrd 7a1 probe rcn de boelte hersioll.n. De kans is ovorigens groot dr1 dx1 lukt zonder verdere hulp lan dc lebr u'kcr. Blijkt dc corrupr ie r. sroor. dan heelr Windows alsr]og rlwhulp nodis cn wordl u DotrnNliler ge!rragd hel sysro.!rr od re sr3rten va!!ie iníallalic d!(l lan \ /indo\!s Hi.r kies( u dan ee' n de ge$,enste ioolsetrbordrndelrns]lxal en venol nieu$'e pc gecn iníallarie d!d wordt meegehverd. Beschrkl u eyenmhover ecn geschikrc h.rrel.d, dan kunr u rclleen hersl.lj(hijf.reëren, de 1oods op e n addcrc pc. Druk hrcrvoor op Win+X, kics Con figu raties. hel.ln ( r n piciogranxveer gave) ed kiès rchtcreenvolgcns Hersrel. Een herstclíation Dralen Uev stig tuet la cn met VolScndc srandaa( strlr windows 8 voor de WNPE/llh omgevingopecn usb Ílashstation 1.letten. Dat Drag uitcraard elr is zelfs deaangcwe /en roiue\r,inncer u bijvoorbc.ld op ecn netbook \!cíkt dar nrtr over een oprische schrllb schikl Hob( u liever een cdíl!d, klik hier ilrn op ln plaats.laarvan een syíeedrhcr stelschrjf n1r[(,n mei een.d oldvd. Dr uk op de krrop \lolgen.lc en b!!es trsmet Àlak.tr. Uesefweldrt irlle tjestaande s.g.vens op de drasc. wordenvenijderd Net als trildc instailatie dv.i van Windows kunt u ook vanuir dil heríelmediunr in de winperre onrj:evrnskomen cn d ge\l,ensie luncues opstarten nrando Nolepad in, druk op Enter, ga naar hct menu Besland enkies Ope nen, \vaarna u naar de juisie schijf navisce.t (di de map \windows!an u$,windows 8 ins(allati bevao dat kan bilvoorbeeld I: zijn. Als alles goed is, krijgt u'1a uirvoer ing Boot files succesfully creared le lezen. Àlocht u (eerí) Drecr infonrarie over drt commando will n:de opdracht bcdboot /?Sc,rft u de HÈl valt niet uit te slu itcn dat Win d()1!s \!crgert (ron'e.t) te Íanen dooltlat het regisler corr0 pt is. A,logclijk vah dat trog te he stellen vanu it de Geavan.ecrde opties van WinRE/PË, met nanr via de optie Sysreenrherstel - althrl)s i!annecr u o!er cen s schikr ( r..enr ) s_v5reem heríclpont besdrikt. Lukt het daar niet m.c, dnn kunn.n Sevorderde sebíuikrís zich nog tl.ln ff anueel herscl wàgen. Dai krn vi, de oprie Opdra.lïprompi bij Ceavinceerde opr rps.ilier voeri u dan het.onr nratrdo regedit u't. llor regiíer ver s.h'jnr,maar jannne' senoeg isdàt wrl deversiev,rn WinPE. U kuni c.hror h t regiíer van dc corruple qtns Ll$,compurer h.r\tellen Ll belandt nu in hè( \\ Lr)l'L nrenu ln dímenu klesr rir)u lloblernen oplosí.r U kri gl (lrn. faaí de twc. nit un r opi Les PC!(l nlelrwen,"n Extrr Lrt \h.rstei(,,ir ook!erder). ool (1..n ancrer de oprics re zien. KL I hierop cnprobter het ineel,ste rn\r,nrl Le nlet de optie ^utomarisch h.r\r.llef Lukt her hicí niet mee.1,rt \1.1 \ akrr her s(,!al is als de r' _r,rfr:rerenrol(l(,bootseclorcn...i arngeraakr). kies.lan d. ': JfdÍachtpromDt.Verde.in.iLr,r rlel, bij Op.lrr.h(prompt, rr.l u Ne ke connnrtrdo's u dan nog Zo'n rrrstallatie dld k,rndu5ook. dr.nsr doen als hersrclm dium N1i,r'hct SeLreu''r v rl dal er bij c.n Zoals al aang.geven, kan he1 grbcu Ícn dat her (Í:nri )automatisch hc. stel van WrDdowr 8 íaalt en u\! lus seàkomsr noti'í is. Daan'ooIol)cnt u de Ceàvanc..rde opties van Win PE/RE en kieí u ODdrachtpronrpl. Nu blijkt.iàt bcpaalde conrmrndo\ uit Wnrdorvs 7 nog wel aa'1s/crig zijn in Windows 8 maàr dal rc riet lrnger (goe.i) tun(tioneren (lonls bootrec rscatros dai geen Windows 8 panitie mccr blijktte dete.tc rrn). tr is c.hlcr een krachriil«rl ).on.1ando bos.hikbaar overiacns ook alarwrddows 7 ríaarm.c u in één ke rde conrplete Windo$\ boohnanageí kunt heríell.tr: b.dbootxnlndows /l nl nl.l.ct $,cll vervaug X:(loor de ju'stl'slari onslctteí viln rlw Window Drrlrtre! Dar is nrer noodrakelijkdec príi l ie. ook alleelr Wnrdo$,s dal rls Íarion\leÍcr aan bij een nomrle opsrarr. Nlrt e.n n ucje komi LL de con ecrc letlcr 1c weten: tik hcr.onr Hou o ltiid een h estelned iun achter de hond, :ra,1.tav ' n +th 9\1iv )t.rè.'. sóknig. coinando's uit windowst bliikeh niet goed te a 19

18 oítware Windows 8 alsvolgt inladen: selec_ teer de sleutei HKEY_LOCAL MACHINE, open het menu Bestand, ki s Component laden n verwijs naar de gewenste registerhive(s), zoals system of software (standaard staan die inde map\windows\ system32\conf ig van het station waarop u Windows 8 hebt geinstal leerd). Zodra u een naam aan deze componenthebtg geven, kunt u die vanuit regedit bewerken. Hetstelimage We hebben d twee ni uweherstelopties inwindows 8 al even aange_ haald: PC vernieuwen en Fabriekv herstel. Deze laatste heigenlijk geen heríeloptie, aangezien hier dooralle gegevens, insteuingen en toepassingen verliest- Uw Windows-installatie wordt eigenlijk compleet verni uwd, wat biivoor' beeld interessani kanzijnals u uw pcwilt doon rkopen. Met PC ver' nieuwen h erwel nog sprakevan enig herstel, of liever: van enig behoud van informatie. ln princ ipe worden namelijk alle gegevens behouden, met als belangrijkíe uitzonderingen uivbeeldscherm,toets nbord en firewallinste llingen, bestandstype-associaties en de klassiek programma's deappsdaaren tegen blijvenwel intact. Dat komt doordat Windows tijdens deze'her steloperatie start vanuiteenbasis image vanwindows 8. Met enige moeite engeduld is hetmogelijk dat basisimage door eeneigen up to dat imag tevervangen. M erzelfs:ah uwilt. kunt u verschillende images cr èren n duidelijk maken aan PC vernieuwen welk imag die als vertrekpu nt moet nemen- Omzo'n image te creéren,toetst uwin+x in en kiest u Opdrachtprompt (administrator). Hi r voert u dan hetvolgendecommando uit: recimg.exe /createimag ".pad_ naar lege map"'. Zodra u met Enter bevestigt, gaat Windows aan d dag eenproces datflinkwat tijd inbedagkan nem n. Om elíoor te zorgen dat PCvernieuwen in die map naar eeng schikt image zoekt, voert u devolgende opdracht uit: recimg.exe /setcurrent "<pad naar lege-map",. Controleer met recimg hhowcurrent of de wiiziging correct Nieuw beheerdersaccount Stel dat u uw wachtwoord vergeten bent en u niet langer kunt aanmel',. den (met uw beheerdersaccount). Er bestaan wachtwoordkrak rs- A creëqeen eigen (he6te0inage en nem die k het maar bij een ijzersterk wachtwoord wordt dat een tiidrovende opgave. Hetkanookand rs snelleren makkeliiker-op vooruaarde dat u uw gegevens niet hadversleuteld (m i het ingebouwde EFS). Start uwpc met hetwinre/pe h rstelmedium en open de opdrachtprompt..ga op zo k naar de juiste stationsleiter van uwwindows I installatie enblader met cd commando's naar de map\window$system32: cd\ icd windows;cd system3z. Hie. voert u dàndevolgende opdrachten len utilman,exe utilmàí.bak copy cmd. oxe utitnàn.exe HerstartWindows op de normale O uet een on*eg Ou kunteen Ovioeer maniermaardruk op Win+U zodra u inhetaanmeldscherm komt- U belandt nu op de opdrachtprompt vanwindows 8,waaru devolgende commando's uitvoeft: net user <tram> <ràchtsoord> net 1ocalglou! ailninistratob H i rme creëert u een nieuw beheerdersaccount met de naam.naam' enu hoeft nu maar windows te herstarten en met het nieuwe accormt aan te melden. om van hieruit toegang te krij gen tot de gegevens van uwoude account zult u via het eigenschappenvenster van de Verkenner wellicht wel het eige naarschap van uw oude prof ielmap vorigeversies InWindows h een fhctie ingebouwdwaarmee ll bestanden kunt terughalen die p r ongeluk zijn overschrev n. Of liever: wís ingebouwd,wantwaar u inwindows 7 vanuit het eigenschappenvenster van de Verkenner het tabblad vorig versies kunt oproepen, (b)lijkt dat inwindows Sverdwenen. Nu is daar wel de Bestandsgeschiedenis bil gekomen.waarme u automatisch backups maakt (inclusief versiebeheer) van belansrijke segevens, maarhet blijft onbegrijp lijk dat Microsoít de f unctie Vorige versies erbewust heeft uitgehaald. Met een trucje kunt u, afhank lijkvan d g ïnstalleerde Windows-versie, die tíchw er s bruiken. Stel, u wilt g gevens uit e n map op uwc schijf terughalen, dan moet u inde adresbalkvan uwverkenner niet C:, maar hetovereenkomstige UNC pad intikken: \Uocalhost\c$. Lukt het zo niet, dan kunt u eventueel nog een gratis externe tool toepassen: Shadow Explorer (wwiv.shadowrx plorer-.onr. Het programma opstàr ten. de beoogde datum sel ct r n, rechtsklikken op het gewenste item en Export selecteren volstaat om een vorigeversie terugtehalen. O \': Tekst: Toon van Daele, I 2014 I 21

19 sr)rnr.h!rn Blr etrcll. bc!nt /o ir!..rtru getordccn snlake (È r.«.ftcr ef irrbonr\ol lrd\ Hcr is íeilelrili ult!r erl(.rlj di!i rl rgrtinc mct f r.nr.n]..l zeler1 ig paslnr\ Nerr u hoi ironlarl d.oi hccn lunl sl,rprn O,n re h.hcn blj d. nr!ilatre kunl u!anàl!le rfr Íe pre!n! sn.lfarr re.ep lr.nirolkids,, I f.r\.l1ln\ rrrrreen.cnno fr,rfi (0n1liiir. Lun.h. rtincr. i i,r..i rn drinlt uk riler,ril.r f\.rn\v,lèn i)ok 1.1 rerlitkh!,. r,rrrhrlfrv 9È rcr weilr nr! flrl r.lèfraal optintiral \rrr!1! srlll\ollt' vorm3e!in:r.fl Drir.hl r!e loto s nr: kèn der n..r ( r lro.d Rond hel xnnnlrrt drl! dí l.csr nioger $r o\,e Lsefs.cn c.r\1c rll)der. Nct lrdin: rr.u (.rc.eplen.n.cf À rd.ld :. 1 3Í: I I iln led.rc drr can s...indr uit u$,l.vcn.!hk rlit r. r ter elli,rar.,,, Jr.br,a,r nnx)i irjrb,lrj ll,, rpd r S.(ond!v.r!dal nr.rkr Llrr Dr,lrl,scIn 5tulr.n ()odilcf f)e rp hefliè l ru L! ullrsdr video'! rtr!(!l!r li LIrt d. bcsia!nde i l!r»rèr iunl Èen trag.lcri\rn..f \..on ' J,,li.4rp.,!àrui. d. rpjr Àun I u evcnlu..l..n nr.uw librplc!ri «rr, nrearool( hlpr nroel I \rrr)llcns rogi!.1..r iriq nr.rr!ir lnippcr Dil nit s,i1 ors LrrtL.ft (ar..ryoudlser \rfrd!r Lnnt u crn.onrprl!l r. r"rlléf rrn ecn mxrnd,jaer ol /cl1 1e (É/r:n p.nodc. Co.ipL hr Èsileeil 'LrlÈs!e\!enÍ vra so.lal. n.r(er iien. o1 il bc$,aar t..n b!.kup op (loo!le Dr L!c Cr adpi:: i\ drl u nreelr1e rc tij.liitnln lunt N!k.n. brj \oor btrld voor ui! oprlioe en dt kin(lcrcn ol dalchtks. lunrh. DÈ rpp rs d..car. dè' tig dr!rn!r aris tc g.brurl,.n, r]lrr f, b rxrlr rr r FLrr. Android/iPhone Glatis ILrnrlL' Iiàd'o is ap!.rs.hillen d! t)iilil.rrms onrc lavarx.lc at)r \ olrr l)éi Lnisicrcn nxar nrer réi :r(irr \tror lirlhcb l]èri rin., L,ltr orrslhc nrni.k is Ilcr I l'.., rhl.r c.nrirslc kriid rll!rfrr rl ljr ll.urrjke rd L:!!nL.ud,.t r.!.brui rcn. le\ É't rè,, r.r fr,, r.lurdsk$,ilr rplrrèri!!l!di.onl! È.11.,.. r. ror: cl.rn O 'tirr rr11ll. \r.niir\v f.lr L ia,! t.. I r.rdr'r.fr.s. clt 1r!r L\r hr fri /.[. r xarlrrde' L:rL Tr.rn... i:hrllour. Hor se e lll]!\tt 1.. T'idcns her spélen lrrjli r r.n plàt,list 1t,/rof trtraritc\rn lc.nr P us ^rr1hg rs.iilt u strcanr\ lu.l opn.nr.n r rrp:] lonnàat. Dà0 \1ror froel (le aiplr.r1rc u rlop dil voor3rond lcticlbljv.n V.i der kunt u \trtlons xaf r$, la!onciili fu.vocg.n olrif hct starrs.hcur lasrd rfer WindowsPhone GÍati Tekst:Gcrtfu Croe

20 De cloud is handig, maar kentook nadelen, vooral als hèt op privacyaankomt. MetTonido Íicht u een eigen cloudserver in waarmee u in iedere uithoekvan dewereldveitig(!) toegang hèbttot uw bestanden, onido maakt van iedere pc in een handomdraai een.loudserver. Eestanden die op deze pc staanopgedagen, op nt u moeit loos op andere com' puters, tablets, smartphone en dlna-apparatuur. U hoeft hiervoor alleen maar naar het juhte webadres te surfenofeen app opte starten. Nog nietovertuigd? ln. tegenstellingtot bekende diensten als Dropbox en SkyDrive is erg en op5laglimiet. Complete fotoalbums, muziekbibliotheken en f ilmcollec ti s opent uvia internet op ieder gew nst apparaat. zowel thuis als buitenshuis. Ookwienden maakt u blij, want u deeltkinderlijk eenvoudigde mooiste films en leukste li d' je. Handigtoch? Enbovendi n kost het u ook nog eens geen stuiv rl Serversoftware De pcwaarop uwpersoonlijke bestanden staan opgedagen, transformeert u vliegensvlug in een slim' me cioudserv r. Hiqrvoor ho ft u alleen maar Tonido Desktop te installeren. Surf naar www-tonido. com. Ubelandtvia Freedownload op dejuiste webpagina. Scrol e n stukje naar beneden en klikonder het gewenste besturingssysteem (Windows, Mac oflinux) op Fr e download- Naeen paar muiskl ikken volbrengt u de installatie. Het programma leidt u automatisch naar eenwebpagina omeen lokaal account aante maken (afbeelding 1). Vul alle velden inenv r' lon ido wëtkt dlleen wonnëë t u éé n lokndl o t ount (eéen. welcome to Tonido e sepaotzetíwtke nappen u toevoegtaon uw peéoonliike.lou.l. lc-,:e iè#-r ffie$ 3 geet hierbij n iet om de Nederlandse taalinte síellen. Uwpc is nu toe ganketijkvia een uniekwebadres. Deze urlbestaatd elsuitde accountnaam. Vult u bijvoorbe ld Jan Bíkker 1965 in, dan ishetjuiste webadres JanBakkerrg6S. Eigen cloudinstellen Tonidobrengt als eerste uw mediacollectie in kaan- U geeft daarom aan inwelke mappen foto\, muziek en f ilms stàan oirge lagen. Hiervoor g bruikt u de knop Add FolderTo lndex, waarna u met Selecteer de juisre nap uitkiest (eíbeelding 2). Via het pictogram met d prullen bak verwijdert u eventueel de standaardmappen. Klik daarna opvol gende. Tonido wijst u erop dat er apps voor ios, Android, Window Phone en BlackBerry beschikbaar zijn. Hierop komenw lateruitg ' breid terug. Sluit hetven t renkijk eens rond om alvast àan dewebin terface van Tonido te wennen. Bestanden benaderen Op ieilere computer die op internet is aangesloten. benaden u eenvoudig de zojuist ingestelde cloudser ver. Handig,want u maakt dusbui tenshuis via bijvoorbeeld een laptop verbinding met uw thuis pc- Het enige dat u hiervooí hoeft te doen, is met een browser naarhet unieke webadres surfendar u eerderhebt aangemaakt- V rvolgens vult u het juiste wachtwoord in. Alle bestan' den zijn bercikbaar via een mappen' structu ur (aíbeelding 3). Op deze wijze opent u onder meerrecht str ks foto\ inde browser. Viaeen diavoorstellinq is het ook mogelij k onsnel alle ki kjesvan een album te bekijk n. Verder downloadt u bestanden en zelfs complete mappen naar het huidige systeem,zodat u ze lokaal kuntgebruiken. Mpdia stleamen Tonidogooitni t zomaaralle bestan den van uwthuis' pc op eenberg. U hebreerder ààn Overal bii uw bestanden Eigencloudinee

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Camera. kooptips. Vadeféâgeadeaus. Van App ol Wiki. Haai meer uit uw pc. Reflex» zoom of compact? Geniet meer met handige apps

Camera. kooptips. Vadeféâgeadeaus. Van App ol Wiki. Haai meer uit uw pc. Reflex» zoom of compact? Geniet meer met handige apps Haai meer uit uw pc Reflex» zoom of compact? Mr 13 j - a s a n i a i i Camera kooptips Geniet meer met handige apps Nooit meer een besmette pc Veilig klikken met Returni Leuke animaties op de p Tekenaar

Nadere informatie

Smartphone. op vakantie. Meer ei betei draadloos bereik. Gratis alternatieven. GPS, weer. , vertalen & overnachtingen.

Smartphone. op vakantie. Meer ei betei draadloos bereik. Gratis alternatieven. GPS, weer. , vertalen & overnachtingen. ggj^ Haal meer uit uw pc GPS, weer Mr 16 1 if fui - a augnssus sott, vertalen & overnachtingen sniwsuws Smartphone op vakantie WIFI RANGE EXTENDERS GETEST Meer ei betei draadloos bereik Internetradio Opnemen

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam. CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij! inzwart-wit

GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam. CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij! inzwart-wit I Android 3.0 I BlackBerry Play IHTC Flyer Workshops Panorama maken m w ' É GERUST OP VAKANTIE! Uw huis veilig door draadloze webcam BOOKS Zet Flash «am naarhtml Mooi CLUBKAS SPEKKEN? Excel helpt met loterij!

Nadere informatie

BEST OF + ALLES OVER APPS, ios & ANDROID

BEST OF + ALLES OVER APPS, ios & ANDROID GRATIS PROEFNUMMER VOOR EN 12 BEKIJK OOK DE VIDEO S WORKSHOPS P34 VERHUIS JE MAILBOX P39 MAAK WINDOWS SNELLER IN 3 STAPPEN P40 ZET JE FOTO S PROFESSIONEEL OM IN ZWART-WIT P51 BESCHERM JE COMPUTER TEGEN

Nadere informatie

Windows 8. Introductieboekje

Windows 8. Introductieboekje Windows 8 Introductieboekje Oog voor Omgeving E-mail: bertvos@oogvooromgeving.nl Tolbert, 14 december 2012 (vernieuwd: 15 januari 2013) Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het begin... 3 Hoe deel ik het Startscherm

Nadere informatie

Goog e Drve. I S voor

Goog e Drve. I S voor I S voor Goog e Drve Opslag in de cloud is populair zeker als dat zonder veel omhaal en kosten kan. Er bestaan dan ook verschillende diensten voor. Bijvoorbeeld Google Drive de "opvolger" van Google Documenten.

Nadere informatie

Deze pagina werd bewust blanco gelaten

Deze pagina werd bewust blanco gelaten Deze pagina werd bewust blanco gelaten 2 1 Voorwoord Gedurende de afgelopen 2 jaar heb ik binnen het Ubuntu-be LocalTeam al heel wat mensen geholpen om hun eerste stappen te zetten in Ubuntu. Doorheen

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie OP CD-ROM: WINDOWS XXXX P 7 TWEAKEN ZIE PAG. EN 66 VERSNELLEN MET TWEAK-7 P ZIE PAG. 66 TOUCH NETBOOK VS. NOTEBOOK 24 Samsung N510 vs. X120 TRAVIAN 58 Browsergame is een rage FLASHGET 56 Veelzijdige downloadmanager

Nadere informatie

Presenteer met stijl

Presenteer met stijl tipsenadvies-internet.nl Uw veertiendaagse navigator op de informatiesnelweg 19 jaargang - nummer 15 31 januari 2015 In dit nummer... Webdiensten Presenteer met stijl... 1 Computer Doeltreffender aan de

Nadere informatie

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt

Cube computers & entertainment Hoofdstraat 83 6061 CB Posterholt Voor uw hardware, software en supplies Openingstijden: ma-vr van 09.00-19.00 uur za van 09.00-16.00 uur DRUKWERK Telefoon 0475-407120 Fax 0475-407121 http://www.cube.nl info@cube.nl Cube computers & entertainment

Nadere informatie

Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009

Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009 Tijdschrift van PCG Nr. 73/12 Jaargang 18 December 2009 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks Dag beste vrienden en vriendinnetjes van de PCG club.

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1

Inleiding. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen Apple in januari 2010 de ipad presenteerde aan het publiek, zagen de medewerkers de ipad helemaal niet als een apparaat voor business. Ze hadden de ipad toch echt bedacht voor

Nadere informatie

Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote. ihalsapp ïratis sms'en. /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes. Vaarom scanners soms in de fout gaan

Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote. ihalsapp ïratis sms'en. /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes. Vaarom scanners soms in de fout gaan Haai meer uit uw pc N r i ^ I a i juni-5 juli 2011 Nieuwe pc? )nze koopwijzer lelptu kiezen! Grote ihalsapp y ïratis sms'en IDEO'S ONLINE MONTEREN /erbeter f^m foutube-l^ ilmpjes Dtobewerken in Raw AtPE

Nadere informatie

MP3 + DIGITAAL + 10 TIPS WORKSHOPS P38 RUIM JE COMPUTER OP MET CCLEANER P40 JE EIGEN RADIOSTATION OP AUPEO! MAATWERK REDDER IN NOOD

MP3 + DIGITAAL + 10 TIPS WORKSHOPS P38 RUIM JE COMPUTER OP MET CCLEANER P40 JE EIGEN RADIOSTATION OP AUPEO! MAATWERK REDDER IN NOOD GRATIS PROEFNUMMER VOOR EN 10 BEKIJK OOK DE VIDEO S WWW.CLICKX.BE WORKSHOPS P38 RUIM JE COMPUTER OP MET CCLEANER P40 JE EIGEN RADIOSTATION OP AUPEO! P42 EEN RETROLOOK VOOR JE FOTO S MET PHOTOSHOP P48 SNEL

Nadere informatie

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1)

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1) Auteur: Arie van Wingerden Leercentrum Seniorweb Gorinchem www.seniorwebgorinchem.nl V2.1 02-12-2014 Versies Windows Vista, 7 8 en 8.1 Leercentrum Seniorweb Gorinchem 1 / 31 Start In deze cursus wordt

Nadere informatie

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk

Jaargang 23 - Nummer 4-2013 met o.a.: - Tips & Trucs - Fixit: Online fixer van Microsoft - Windows 8 toevoegen aan uw netwerk COLOFON Dit informatieblad van de Computer Club Schagen e.o. verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Verspreiding aan leden, sponsors en tijdens de clubmiddag op de leestafel. Bestuur

Nadere informatie

Computerhobbyclub Digital

Computerhobbyclub Digital Computerhobbyclub Digital De Computerhobbyclub DIGITAL stelt zich ten doel om te komen tot informatie-uitwisseling op computergebied. Hiertoe organiseert zij bijeenkomsten en ondersteunt activiteiten die

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

PB NR. BC 30593. Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010. V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde

PB NR. BC 30593. Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010. V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Tijdschrift van PCG Nr. 75/06 Jaargang 18 Juni 2010 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks PB NR. BC 30593 Dag beste vrienden en vriendinnetjes

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864

Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 PB NR. BC 30593 P 708864 Tijdschrift van PCG Nr. 76/09 Jaargang 18 September 2010 V.U.: Wim Verbruggen Raketstraat 9000 GENT Afgiftekantoor Oudenaarde Verschijnt driemaandelijks PB NR. BC 30593 P 708864 Dag beste vrienden en vriendinnetjes

Nadere informatie

LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE? SSD BLOGGEN MET WORDPRESS ARDUINO ALS SPELLEIDER. TESTPANEL Samsung 850 EVO 500 GB SSD 68. Koopwijzer: 3 x 3 beste keus 50

LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE? SSD BLOGGEN MET WORDPRESS ARDUINO ALS SPELLEIDER. TESTPANEL Samsung 850 EVO 500 GB SSD 68. Koopwijzer: 3 x 3 beste keus 50 SSD TESTERS GEZOCHT CYBEROORLOG: hoe wij ons wapenen 60 EDITIE 280 FEBRUARI/MAART 2015 4,95 LAPTOP, TABLET RAID: SNEL EN VEILIG Maar back-up blijft nodig 16 MALWARE MYTHES Ook jij gelooft er in 28 VEILIG

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen )

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) Alles wat je al wou weten over de ipad (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Een tablet kiezen hoe doe je dat?... 4 3. De basics... 7 4. Multi-touch

Nadere informatie