team linked4you wenst u prettige Feestdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "team linked4you wenst u prettige Feestdagen"

Transcriptie

1 l{r r r 17-3r dec zor4 Digltaal qreatjef.a-:--:<-?4 Onmisbare tips voor >J'- ÉD maken ZE UW W ÉCnr SUM? WIl{DOWS 8 VASTGETOPEil? Worl«shops a lllll(ilril\'/,íti MAAK UW EIGEN CLOUD! a VERS GETEST surfage z lr'ë " ë llltilflllillll[]il lliilit

2 Creatiefmet de Dc: doénin2014! ' Íen ideeën om ditiaarmetuw pc, mobiel, notebook of tablet e n ni uwe wet in te 10 lnhoud ÍtrríÍlTm.r,lÍÉi- 10 Goede voornem ens voor de pc Doe het in 2or4eens ànders 16 De nieuwste Íadio-hit Alles over DAB+,8 ÀlsWindows 8 weigert... Met deze eerste-hulp-tips is er geen red ntot paniek 24 Eigen cloud = privacy! Maak een Tonido-cloudserver 30 AndÍoid op een stickie Maak elke televisie'smrrt' 34 Deverbodefl Stad in 3D Huizen, bruggen en paleizen VLb«Àndroid op een stickie tudroid kenl u vooral als OS vooí smartphon s n tablets. Maarwist u datu hetookkuntg bruiken om èen sna(-tvvan uw telèvisle té makën? 30 Stim! rc:i::['"5.'ï:lïï:l'"", beelddiagonaalvan maar liefst 1o1 cèntimetéreí eèn full hdresolutievan 1q2ox1oao.'tls niet atleen een piachlig ding om naarte kijken, het isookeen heuse smad.tv. En zo kan iknu ineensvia detvfilms afspelen die ikeeídeí op een computer in mi jn thuisnetwerk heb sedown. load. En meervan datmoois. Mijn oude tvwas echtaanvef vanging toe. vandaàí de nieuwe. Maarals u nógeen píimatoestel hebten toch slim metdetvwilt omgaan, bladerdanvooralnaaí Herstel Windows 8 WndowsE is stablel, maareíkan natuurliik altiid ièts mlsgaan: èen nukkispdriveí, een wispeltuíig bootloadeí, wachtwooíd kwi,t... [,let onze handige herstel.opties ::J::,:,:'in'":::"'""*'*" 1 8 pagina 30. opvieí pagina's leesl u daareen uitgebíeide testvan AndÍoid-sticks- datzijn in feite minicomputerswaarmee u uw tv ín èén ommezien slim maakt. Wal vernieuwing b tr ft. in dit nummerooktienlipsomhètin 2or4 eens andersaan te pakken. E n kleinesreep uit het lijstje met goedevoorneínen5: richtuw huisopnieuw in mél hulpvan n ld.pakk t, stap (d els) over opopen souíce.softwarc en leer prggraírmeren. voor het ovèdge is ook deze ediiievan Computer lde vanvoortotachterweer gevuld m et leu kè, leerzame of Luistergenot EerctwaseÍfm, daaína DAa, en nu is àr DAB+. digitàle (oobtelende!) ffiffi:'j,:: 16 sewoon veíbazinswekkend ÍrooÍe stukken.veelplezieren fijnefeestdasen! Het blíjft leuk:een diashow! (En met Bolide is het wel héél gemakkelijkl) HaalmeeruitGmail Tien leuke, handige en nuttige upgredes voor uw postbus Swipen,v gen entikken Deze apps zetten de trend Pc'som aan tetíekken Danzij sl imme geïntegreerde sensoren kunt u metkleding en accessoires alles meten word abonnee En lees Computer ldee de eerste ÈelemaalgÍatis! Lezers geven hun mening 6 Nieuws ontwikkelingen, trends en nieuwe producten 14 Een nleu$,e FAQman dvd! Alles over thuisnetwerken 22 Àpps & Downs Opvallende nieuwe apps 27 Íips&Írucs Handige dimmigheden 4? Puzzel Enwin een gamespakket De leukste gratis software 48 Vers Getest Nieuw spul,voor u bekeken 58 íaqman PÍoblemenopgelost 65 Uitsmiiteí Data eeuwig bewaren 67 Abonneeseruice/coloÍon Plusrvolgend nummer r I 20ta t 3

3 Mailbus Goed & goedkoop Een nieuwe pc met Windows 8, een duurtelefoonabonnement of een handigverlicht toetsenbord: [euk, maarwaarom zou je erveei getd aan uitgeven? Het kan altiid goedkoper ofsoms zelfs helemaai gratisl a Ne'.!h,-)a,1. :i.'. Wat door deskundigen niet voor mogelijk w rd gehouden, is mij toch gelukt: ik hebwin dow 8-1op mijn netbook wetente zetten. Toen ik in 2oo9 dittoshiba netbook (met 1GB geheugenen en25ogb harde schijf) aanschafte, stond erwindows 7 Starterop qein Íalleerd. Omdat ik niettevreden was met StaÍter heb ik, nadat ik het geheugen vergroot had naar 2 GB,erWindows 7 Home op gezet. Toen de mogelijkheid kwam dat ik kon upda ïfftrehrfimff Dàg telefoonprovider! Sindsianuarivan ditiaarhebben wii hieí glasvezel, metals píovider(pn. HetweÍkt peífect, ÍÍaaÍdatis nos nietalles... Bii hetaboinementzit nameliikod SÍatis toegans tol het wifi -netwe*van KPN (Ziggo en UPC hebben dit oveigensook),watbetekentdatie in elke íad ofdoe.ontactkunt maken metthuisofje wíenden/vrlendinnen, zóndeí belkoíen. lkbelnamelijkviavibeídatstandaard op mijnalcatel ínet Android íaat. Dittoestelheb iktwee ííaanden geleden als prepaid.toestel aangeschaít met 2o euío beltegoed eíop.0ie 20 euro staan eíiu nogsteeds Eigenlijk's e i telefoonprovidernietneer iodig,o-c.: _<?.-, (PN,Ziggoof UPChunwifinetwe/r s:.* Ery,-'erden. maarerookal steden e'.;_es: È: È 3-tis wifi aan bieden. Zo kan ikals ( _ r.-x.rè-,< ríelofculemboe tennaarwindowssheb ikdat gedaan n ook dat lukt. Maar bijhet onlangs updaten naar Windows 8.1 deed zich een probleem voor: door de, geringe schermresolu ie kon de Store App van Windows 8.r niet wor d n geopend. lk h b dat pro bleemopgelostdoorereen ext rn scherm aante hangen en toen lukte het wel. De iníalla tie van Windows S.lverliep voorspoedig en alles werkt!-raar behoren. Mogelijk heb ik nu het eérste en moselijk enige netbookwaaropwindows8.l. geïnstalleerd is. Bijgevoegd een foto van de ni uwe opíel ling, die ik nu dagelijks gebruik. Ennsra Mulken a i jii iè I.r li:l1t{'í:): Bij het doorbladeren van een oude Computer Idee kwam ik bij een FAOman vraas dit in het antwoord tegen: Uiaftef letlede ke enweíle5,25inch e de 3,s itlch-íliskettes. Deeet \te in de regel goedloot1,2 MBe detueedeloot i,44mb- Gelukkig i 'onze' FAQman nog zt nj van een teeítijd dat hij de 8 inch floppy's kennelijk niet m egemaakt heeft. Hierbij een aíb elding van drie generaties floppy's. Op de 8 inch-floppy kon3ookb aan data geplaatst worden. Bij PTT/KPN hadden weze in gebruikom gespreks kostengegevens op t daan bij bijvoorbeeld hotels en zieken huizen. Ookheb ik ooit een interface gebouwd waarna zo'n drive gebruikt konworden als Paut BrockhoÍí Tentiide vande 8 inchfloppy's was onze FAQman inderdaad nog maar een FAQenvuIIer... i) a ::,ii:r -.:: -:{ re(i(el Met b langstelling las ik het àírikplen ovèrssd\ Ondrhks vakantie ben in center PaÍcs of bij de [4cDonalds enzovooít, eigenliik dus oveíal Sraiísvardaan bellen via Vi6ëÍ. Ook Whaisappen èn en kan zo zonder gebruikte hoevèn makenvan een vaak noeal duíe telefoonprovideí met priizen van 16 tot40 cent pëí mlnuut ofpermb, Ja,wie slimv rbinding maakt met internet (lees:viawifi) kan inder: daadveel geld besparén. Overigens moeten we er nogwel evenbij zeggen datbellen metviberàileen gratis is met andere Viber-gebruikers. hetfeit dat ik absoluuteen ze r gewe.ste sn lheidsivinst zal behalen, heb ik to.h nogtwij fels. Het spreek$,oo rd zegt: "Een ketting is net zo Íerkals zijn zwakste schakel". Geldt dat ook ni t inditgeval? Dete behalen snelheid is afhankelijk van het Iangzaamst onderdeel d!s wélke.nderdelen/insrellingen kunnen de snelh idnog meer beínvloeden? Als je een ssdaanschalt,éil je immers 4 I 1 I 2014

4 rlt L,,t ti' 'i ht Diel drl Lr:.11,,L frl LL rll'/, negrrr.r l), r r! i r rll i Crrdr,i,l. t/n't Onze r srr da.l.ur!atr Hrrd ware lnfo meldr: l){,hn. schrji is het lànstnrtrrsr{, oèderdeel in de (on,r)trr.lr ten. mel.i nodrgr nl sl rrrrl zelfs. Die vervanjr.d.loo, eer ssd IS dus het ve^{dr.d vrr.lie?waksre s.hikr, ' Een lpuk!it'ln,l horir. drt nadits.hni(,r \rltr Sh,I lo.n ortvcrrcclr\1ri ll tl) r! ll t reen!a(l!.1(ljr L,rL 0 g.ietlk0rel Ls.1,, \,,,",,'!',,r1 IIub./.1 L\ I!,1 l{.,,,)rill N àa r.r,r I le i!ii r! \,,,,, Lrw, i!rrs, oler ULU!loorli \tr rl( r Vt ro 3óo \11(ConrrLl,, lrl( t 'rl' 20 Ll l hcb rl d./.!!r{1\.1 lr 1rf!.!dian rl,.rr.r (1l i. dc rog.lrrt rr!r(i \.1,1,'nf.Lr.:r r Lr r'.r!!,1 L.L.Lr' h!.rrir l\rr.', ra.r,r L\ illl.r,\i' L. d,ir,ll.. ]:lr]l :.r1.':: 11, I. [Éf] fim.l. n.r 1...,.,r1 r(ltr;lrrl,ir.'d:!l.rl,.r r :!n Llrriii \r: fo:r rr 1L' rlr fllr Lle firirl Tonrr.Lr Lr ir,1 rot's1é1.\'iirdoor rll.! r d,r Llenronrerer de \ rr rl!rr!t,hxild kor u,ordcn. ll Li,1"l lrr!erungrng.cn rs..(1. \D.rlcr hclaas mrr ([^,ll(i,. \,rirns dat dc lurl fr,1 tf II fro.relrilh.id cr in!cllllr'lj r Noden. een,rero. d.rl. brl r,),1è'e loesreller r.i \ nrot,.1, r,,rr.rn oirrblè; r.l ll Lt.rr ii.r,. fé Lr\ :11n!!lr\ /rl,.,r" l,:.il.. l.:,1]l.] 1,.,.,, r,_dl.tdlrrq r ui \ rlrf \ ( (rr rt Urteraard helrlren te dir r)n) d(.t getestenwe kond.n rr zonder Droblemen trri.r. nl kaaíjes in stoppen. Heelve.l meer kunnenwr rr jxnrm, s0 noeg Dict van nu ked. Mi1 s.hied stopt u zc rr on(lerslr jf Clnrt)r 1Èr ldéè2 i i r.rl L r rl i,rl 1,".rÉr hoe ilrn-rljrl\ \,r: ftrir È!ÈaLrn.Drrr:rLI L.Ln rr Phrrie e:: LPi.i ll.1lr'.1..1 f,,.'trl d,r.r.i lrrl,\,\rrn.1 nxd llr Lfbeh r:lr,i,r rr. ', 1,1.rfolrrrib.ilan.l,) +:, J.,l Yoor b.rilnnle &ri!j i L) Lrl) ba\ IC Flrntstn. L]È 'Èsr /.rl.llrl drlill. r'jn. Wit den Hollo lltr zo duidelijk alsoihct gcdnkt

5 rc d o.t i coh o u tetid ee. i I Kleurrijk De coplvrí rs bijeasypirhebben het makke Iijk. Want, welk naam krijgt de nieuwe tablet mët gíaffitiop de achterkanr? luist. Graffitipad. De2e kleurige Androjd ra bler met een scherm doorsnedevan 17,8. nl imerer lvordt oo k nog eens geleverd met n flrtsend etui,waardoor de G raffitipad helemaal h ip is. o < 159,90 Weweten allemaa I dat een goede werkhoud ing veel klachten kan voorkomen. ltvlaar wat is de juiste!verkhouding? De ErgoSensor beeld..hermenvan Philips zijn uit gerust met eensensordie de posi rievan het gezicht en d houding \'an het hoofd detecteen. Daar naaí meet hij de a htand tussen osen en scherm om duid lijkte ak n hoe u het beste achter uw computerscherm kunt zitten. o 329,- F rtgiii E EI- L í; Í A,iI Tekentablet V el mensen zu llen bij de telm tekentablet in eerste instantie denken aan de muispenmetonder grond d ie vooral door Deze setvan TruÍ. die bestaat u it een beschermcase er een stylus, verandert de ipadmini in een kleuris tàblet om naar hanenlust opte a 29,95 Brci n (F,) 5 ***..o.0*",'a"".nt rr rzou

6 Schone oren De scheldi:n v n dezehipde koptel foon kunnen in de rvas. op die nlani r blijít de Humlan van Urbàn Lrr s altijd fíis. De koprelefoon rs verkrijgbaar in ticn verschillcddc kleuren en heeft een audio uitgang,zodal u met z n t$,ccijn naàrdezelfde niuzi k kunr lur\teren. 6 49, ', GÍrtls GoogtePhy I- - trw Niet mokken r\'licrosolr en Coogle zijn.i.l bepaald goedevrienden. ^,licrcsoíi 's ru de Scroo!1..i canlpagne g.nar. $,.ar mee.l.!'irtrdeliikhedcn nor verder wor.lcd rrngedrkr. Via shi s, mokken en pctrcd wordt de.oncuríent llink op dr hak gedomen. Her is c.hler de vraag oldal helpt om hrt bijvoorbeeld op niobrcl vlak te winnen!atr Google. 57,99. bit.ly l17ní7yx Grati. Zouhetei drt jaar dan eindelilk van koften. d. Htstcdentocht? llct kad in iederge\,algeen k$,aad on goed voor bereid le rijn, voor het geval dat. Het Nederlxndse Mujjo komr nu nlctdub bellaàgsè hàndschoenen wnrrmee u uw snaíphone kunt bedienor. Zo kunt u zonder bevroren vingcr s te krj jpen vrn.f de kant foto s maketr van de \chaar5helden oa mrsschienwel een r.//r. vanaidc fmishlijn :i 29,95,www.muiio.com { r,ó9 App tore Elddle- aíh.thèhobtli.(om t I Z

7 lijkt welofilles legenwoordig in d. cloud nloethet blij\t tochvaakhandigom en usb nickop zak ^l te hebben. Deze DataTravel r Mini 3.o van K'ng ston is klein en daardoor handigrveg 1. toppen. Desondanks kan hij maximaal 64 CB aan beíanden opslaan en gaar de beíandsov Ídrachl daf kzii usb 3.o mecn bchoofl ijktempo. 19,35 h6 GB), 2285 (j2 GB) of a9.6o (64 GB) onlanss sdrrevenwerl dat Cigaset, bekend vrn dc drra.i loze thuisteleloons, c.n And.oid.model híd uitgè bíacht Nu lijkr het b.dill nog een srap verder te gaan, rlant Cisarer brengt $vc. Android rablersop d markt. De0v8io hee ft een sche nnd iagonaal van 8 in.h (ro,3 cm) en de QVro3o meet to,r inch (25,7 cm). Met nam de lantste heeft aardige specificatics nr.t.en r,8 CHz quad co.e pro(.ssor,8 nrega pixel.anlerl ctreen s.hermre solurie van 256oxr60o pixels. r99, (QV8lo)en 369,- (Qv1o3o) Reisge[.:,:ic Botsbeeld Camera's die opne.ien q ar er tijdens het rildcn voor tl$ euro spbèurt. ivorden steeds popular er' I}r.zosehetcndashcamvan Tl,xnscend trr.rrr iontnn op. de opslag kaanvolr\ o\!r:.iriithijautonralischde ^ls oudíe b..ldrd ;\. Ilrl\ epro 2oo hecít ech terook.cn \ihoid È.ror dievoeltwan neer u on\ rrhdoi): eèn aarrriiding hebt. De camerr nrrxlr d.rn auiomatisch eed nood opnàne dr nl.t r.tdt overschreven ed.tie u kunr!.tr rllrir r1\ noselijk bewijsmate rianl loo. Ll.' r.: r.l.énng. 1r9.9t ól.rrèns.end-lnfo.com xqisit heeft deze blu.roori \irèr ker spe.iaal genraa\t onr htrlr.rèr te nemen op r is. Ondxnl. lrrr: klèinpformà,tma,kr hl rl,!..r de make r v el kabaal. t)1, \l'r: h efl naastbluetooth ool i.n rr en uigangvoor audio. \ r.rfir.rl het mogelijk is om meerdf k' \ j.r kers metelkaarreverbitrden 49,99 I r 2014

8 P.r.?"h."-P"P,".." schijven incomputers en laptops vervangen door ssd'schii ven. Het vooídeel van die laatste is dat ze snel zijn en nauwelijks geluid maken. Helaas zijn ze nogbehoorlijk prijzig inver gelijking met de tradilionele harde schijven. Omvan een grote opdagcapaciteit én een hoge lees- en schrijfsnelheid te kunnen pmf iteren, combineert WDeen r terabyte'harde Privé-gids De Nintendo 3DS spelcompu ters werdenal gebruikt als aud io guide in het beroemde Louvr mus um in Parijs. Nintendo heeft nu egnuitgebreidere versie van deze virtuele gids uitgebracht voor de 3DS. Daarmee is het mogelijkomtii schijfmet een ssdvan 12o giga' bíe inde Black2 DualDriv. Helaas is hijwel twee keer zo duur als twee losse schijven. a 299,- a n'rw.wdc.com/nl dens een wandeling door hët museum allerlei extra iirforma' tie over de museumstulkente krijgen. Een rrip naar Parijs is overigens niet nodig,want de app werkt ook gewoon thuis op debank. a 19,99 a lr,ww.nintendo.com Kleine kiekies Kinderen willen vaak niet alleen het onderwerp van een Íoto zijn, maar ook zelt'kiekjes schieten. Maar het gaat misschienwatverom ze met uw peperdure spiegelreflèx op pad te sturen. Vtech heeft daarom de Kidizoom Touch:een digitale àmera met touch screen voor kinderen. De Kidizoom Touch maakt foto's en filmpjesen het is mogelijk om appsop de camerate installer n. a 89,95 El ffinan' The Size Solution Snel en geóakkèlijk data comprimeren? Lang gajnen Deze casevan Logitech heefttwee doelen- Hij maakt vaneen de iphone 5(s) en ipod Touch een gamecontroller en levert daarnaast extra acculading. De Powershell is gemaakt voor de games diebeschikbaarzijn in ios 7 en heeft uitsparing nvoor deknop penencameravan de iphone ofipod Touch. a 99,99 a logitèch.com Dan is WinRAR uw'keuze... Download nu uw GRATIS 4O dagen probeèrver1siè! t Lott t *ww..onpute deè.nl!l

9 rrl i1!clopen laarweíder n Neder r r.ln. eelste shops geopc rd waaí., rijrcnlei iels Ioídei L,rren tl Dr ni.n )014 wordl hel jaa r gaarln rè f.hnl.i( echt een gíote vlu.ht gaat rè r. 0m uwgeheuge opreírls + r rd pr rteís <unnen melbohulp r,, rocd 6 (metaal, glas. ^,nd), u r!!nol ofvloeistoiobieclc r printen :.! dcte Laagvoor Laàg op 1e bo!... r Ord e mani r kunnon Ln cke - - :d.n. hrislroudeliike obic(ten,.,\rvooíwerpen, teleroonho.rsles en I rn, 7n (en gefabri.eei{l woíden. ld printshops hebbenva.l(een :iior lirrc rl het obje.ten!!aà ruir Gn.,df Be oten Èn die verv.l!-"nt ' ' irn 1. pnssen. Àtaar Leu teí s het ;r;iur. rm rll eigen onlwcrp!e ïi i.n. alzult u srel moeten ovencgg n met ulvld PÍintshop aan fr. r(e eiser d tíroetvoldocr. Eef goede plekom te bcs nf er ls íier alle.i o.llnew nkelsvindl màar oók!eel..hlergrondinfornral e Ur ei3ei roae ien ku.tugratisnrrien met ld programma'salss(etihup ofblendeí BcslaandelD riodèllen on zelf aan tc pas!envlf dl u o a. b i IrimbL. I "*,..* r:n ro.ie anlmatles en crrr. Íun. ' r'r ieil draken slepds leer sites i i)rs rebru (van I imlt 0irlen : i:r.in b l!oorbee dàdolre Flash -r' :.r nanie op mob ele ipparaten i. rr!ra1 ondersteufd. De meeste ' r'! ( skunnen(mel eèíolmin '' f..ite)zelifogwelèe wcbpagi.rurcn, maarop hel nronrcnldal r ïiliesof fte.a.lieve c eíenie. 'r..ien vrorden toègevof g.l...rr l.tvnakop. W e in hlml5.ii r,l,,.n,rvaslotvoo. (oíl annge.. r'r op dure oplosslngei alsadobe WiLl! nog even een indr! r ( S,_!an wil rr nu ookalweeía len,à.. mos. lk! mel hln t. fee.r {1i,. "..- maarl cf5l 4o mooievooíbeela.i i r tevinder.coogl Weboes snc, kr n: tsolr L even datcoogleonlangsde i rlersie heeft selanceeíd!an Web '.!ner. grat sloo ^4etdeze :.i: ii. voorosx1o 7' Windolvs7of i"r,unr u zelfan mrt es olzelfs :: r.lr s 1e in html5 bolwen, en wel rr r alu zi.h hoeft t. verdiepen in

10 I ot eer pa3 Í laa r te ede r ias ervoor.cp( r gcn ii,rr,raréén pro!ramiri orn o. prrs0ntalie bli uvr!erhaal tè ma (en: LI.ro!o,t l'ofrcrpo rl lnnid dèls,lr er mée alt.rritlcw, zoiil eloidedeelprese rtai e (CoogLr Drivel.i prèse rl r eofl...ranr r-"ilèll(ioenuem naimc.r hctzclíie. laar (ome Í iaar Ècn indc c o! Èn prd reert! eens iet5 r.cla rdr 5 Eén van de LerrÍe narlcudlere [aannee net rehll!!i]st Pi guur ler Èen nr.o e Preseft.t e.f.id.i h.ua.i,l I ipre Gi!ïo(len genaa c. doel ifni!..ir PrÈ/ r.:r.f ii. r15!rzorgtcrloo datle.!èrqi i:.r tr ss.r deveedrlllcf. c ali i,rlri,sllnden ( oorie draa en, r.,rl.r,è..r ièn en t-" s.htri,ren Hei /,,r:'r...!n fai.inere d reslltaat i.,aíie. L n 1s!,oea u 1qe!.erd!i, rl.bl. t (untboe en. B.!endien! Irc'riore ilt.en!enraèlteirakef dar i È1 ine.r r 5, naaria.rin L Lí iub iè i dè (e!ze qeeft. ll.le,r.rmob e raà'. heeftl."tai írií,1è, ré r V..r Pa.l (ÈrheririrF Hai( De.(. il.t s 3ràri5.ia.rheefrfreL n a.p adn ro pei. V..rro0eLÀndroi.la s O5 ser 7,"r De.iFre5eiinl o.5 aal ae íaarui( L.gtop rrl.lcrre d. do!rdrsc!.(i,r naar óar d.c p.rdla to.t. ltar r Ll! rdt d.z. anp ln dc lufc! sto.r rn re riatic fod g!oor.cn.roa: cv. rcscntatiol i!.c n rc r5 i l(jr 0li 5LdcSharo trrar a r.l.r. r run bc!le p.slrirnt fs, f lmpl.!rr andc o do.um!ntcn APx..) ttffi triaseerri. rlatvr!r.l rdc.cr!,i,lorg(o1! rl,,el p!!iiinre..l..voo.r'::r rlcld.lit nlalcrrl roe rie!e.n Lit fg rrpl.r.lemocst f,r)rd er ole!et,,/ rr u t..f tilrl5r r i:., ilr dc i:nder r.rar lileen ser eur0 r!hh,,,.,iri:'1 lot d Èp in de na.ht:ell...c rerl fe..1., Èn iegerfroor.lgz lr r r.?nràa rerler!rei r ner!.rd cd iin lu rlrlie1il..ne,. :iialis lilmc,ointp!! rnr rererr sér,ir.i.ultda glngd Ii.g.r!Lrii ruleertoir.rq:: : rorlos!ingrn t3 hèaer (ei. Progr!mnr.r. r :-i:'t bo!ef. r rrvcrl!!ln!eni :,trantírat!.' il (er r.n e.i zclfgrrnaa (i tírirarn rn r:: r:. n.3 l,trcdigrn u u L.Ír r2.14eens. :.:: p.3 i? te ioen lrefurogranrm.. r (!rf I of t0!a i rer. EÈn toed startdunt ls!,ai'ulègellinramise r osrnnrmc.romirlirg!r;'ii unldo(nloaden.srnallbasi. scrrr.. siírpeldè!ers e!nn het oorsdron t.liir. Br\i. I e res.lrl ( is!oor l(lndcrci ai!olri,sn,n! r!a/ènavo o.d!aftili nreèrril. r:r.v.riirp pen njnrhc:pdes5lonelerevsla Ba5l.. i he Nl.roroft lror rl.dl ae leí reeiul?ebere N.d.rlnndsrrLge lii dle al 3le!indÈnrnarnree u stip loor si;p op!!e? uordt qeholren. Írai1íraa<'ir!e-" le leren vai de!ele voorbc0lden l5n,al Batl.P:.9Ém Gr LÈr, marvanudtír.ie runib-"1(iiienei'lenen,ro.r

11 De volgenae lip heeft beire i(ing op veel appararen en pr.eraírmat die we el(e daggebru (en.,!e moed gen uaanom ln 2.14 zo m i mogel lk gebruikte ma(envan de autonratis.he stand'. Dat begintalnrethetgebru <van uw d gitale.arn ri ofde foto.imera in uw mob el. l( es niet Laiserian van diehandige automat s.he programma s,maarpío beert u h t handrat g. in het b gln is hetvr'ennen, n.ar u zrltsnclontde<ten dat uvr foto 5 sfelbeierworden. Laatd3 softlla,e i s"r.ame! of mobiel in ceer SevaL automalis.l de f oto's'.oíigeren' maar doe dit a.hteéfzelfop uw p. of note!oo( En m ld o.i in deze software weer de automrt 5.he.orrecties, maar probe r zelf beli.lrtlng, s.herptc en andeíe co(ecties door te!oeren. Laat uwfoto's in 2o14 iede,sevalze,erniet veípcsten door de uitgekauwde auto matische f ilters ln lnnasram, Hipslama t., Snipseed. PlxlÍ.o.nàtk ofander software dle uw ( -" (ies zoceraamd ver beteren. Creativiteit (omt niet u teen rrr (le, rnaar is iets dat r zelfmoet doen. Lr :rltzien dathetultscha(elen vàn de.!toïatlsche piloot u stimuleeít om zeli ufr freg tevlnden n dàt dit de eerste s'np i5 naarhetontt(i<{elenvan een èige. ílil meifoto s (en v deo\)dle t. r anders omsevin-qwer (vaa ( i riíeíeid ei cat is de reder waarom e n reisvaakoo<tot r e! einri.htenleidt.datgebeuítoo<wanneer r!r eisei omgev ngvemndert, bljvoorbeeld :l r.r (amer5 in uw huis opn erw in te delen en. eube15 een andere ple (te geven. Dat lroeft nièt. eelte kosten er kan dlre.t eei mooie aanleid íg z ln voor e n gíote rchoonmaa (, eef rieuw!trrte.i.f r:ndfr hèhineètié Een hulpledatbij dezekl6soedvan pas iar (omcn, s hetgíati5 Sweet Home ld,e ndrogrammawaarmee lfr yron ngen (unt ontwerpcn en rabouwen, He: r!!ootrien van een uitcebr ide b bliothee ( mel?ncn, deuren, meubels, bomen,laírpen en ïiter alenwaarmecunaàrhaíteflust runt s.huiven ei experimenieren. 0p desite ont u.nder GaLleryalLerLel kanl ei l(laíervorinsen cownloadei en via ld models ef Texiures kunt u -fr blbliotheekverdeí uilbreiden. Bekij( rhetpíoglammazelf2ekeíevende r.ileareatephotoinhetmen!3dview.hiermee iunt u een tot0realist s.he ilbeelding laten rendeíenv.nbirloorbèeldlrn euwingedeelde (amerzodat u rond. n e(uimeubelstehoe. ven slepen een go.ce riruila,ntkriigenvaf 0pselet: tijdens c..!:. ai ewordtaanseboden om de soflonl.',ré" r-.. t!o uvr p. te instal Leren.Weradenuaa_,.r. :i rttedoen nde arowdtund ng seenmaiieíomiieu!re prole.ten en ideeèn te f ian.ie ren zondèrt0ssen (omstvan een ban (of andere grole investeerder. ln plaats hiervan plaatst een onderne merzljn proie.l op een.rowdr!n d ng webs teen roepthiiofzlipartl.ulieren (( e'.rofrd'l op om een neln bedragte rvesterer weíd lr erm,"e n NederLand zo'n r4 m lioen euro opsehaald. n 2ollwasdat naar verwachting almecr daf 5o m lioer. De bekendstesite op d t gebled s helameri(aanse maarook in E!ropa en NederLand zljn talvan lrit atieven. À4eedoen (an lf somm ge gevallen alvafaízo i 5 euro.verd ep u lvel..ret nwatuals tcg nprcstàt e (unt!enrrclricn. 5oms wordt u rnerle e genaarofaaf. de LhoudeÍ, ln nndere ge!allef ont. vanst u bii!oortreeld al5 eerste een cxemplaar van hel produ.t dat lvordt ontwi((eld olontvangt r cc r cadeautje. Datw lz sg n: als de beheffeide iadríri het prolectvaf de srcnd weette krijsen. ten moo overzi.htvan s tes met staítups isie,!z ethieroo( w.lk. bljdrage er minimaalvan deel. ncncrssevraagdwoídt.

12 D. o rthullingeí relalgelopenlar ovcrlret 'mee, jke!aiaensaenendc. rll.htlnsen dienneó hebben ded s.uss eoverhetgebru k van opeí source soft\lare een rieuwe impul5 gcgcven DntheeÍlnietstemiken mct lrctfe t dat open 5ource soír!.rare kosteloos kan wordcn geb!i(t.hergaateromdat integefstellingcr tot(orn n.r ale píogranrmatrur debrot.odc!anopensourccdo0riedereen Gn!,orden )e (e rcn. E r lrlerdoor dus ool(vrileenvoudig (i r!rorden se.on(r.leerd op de aanwezlglrc d,rrr.r.rlu.i 11a;daatr ge.ode,a(hterdeu r.r, r,33rrser:irer.zr(.)diccrnctin ttr.. i lri. a.iièr.eep.ril.rdrig.ials lë3rnircl f-;iiai_r.n.p.n!ou..hierdoor or) lvo.r ha. (Èrt inlerèsei ri somdrtz lmar,elil(eí tuni-onzoe(en nai l"rakhcrlcr cr lrleí sebulkvan,uinei nraken. De inbrakbil Ado bcdccr(eleíraaídengeledenplaatsvond tooíaan dnt d ltendeleraar s.naastdepcr soonsgcgevensva mlloenen (Lantenmaa(tcn de ha. (eé oo r ae bíon.ode bulrvnn.c r aantal behibrlj 1e pro3ramma s, waarondcra.robal D!rft L n 2o14,o!ccL mogel lk ov.r le.lap pei opopen sourcc? Eei aanlalnanrèi hebt! waae.hilrl l( ilop uír t. slaan, maar hei lan vast nog!eelbctcr. Een uilsebreide L lí met ireerdan du zcnd L"rogramía sv idt uop WiLr u roo Dro.ent oden source? Dan zaloo ( w idore eraan moetcn gclolen, r\rlet hel0s.p-è 50utre bestur ngssysteem datevenlueel iaast!w bestaande vllndow inslallall-è tan worden gebru (t 0f ereniueel.iderlilrio\!s net relrul!!i r Vl.iui E!.Í. En nr.l\4ln c (be!cri:laantalvr' d.tr5 progranrma's oo i gerooronderl n0i\!orden gebru (i. DeoFkomsl!an aesmartphoneen tablet lreeli v.!: èen enoíme verandernggetorsa r aè tuan èrvraaropír'e omgaan mel i leri-è1en nedia. Hetis zo een!ou.l 3 om hel Laal5le iieu!!s, ty, gàrner Èn a derè/akenoponspef soonl i G.dreínte «ilgen, dateen grooi reeivan onseisenl ikalleen nos nanr ronleit coí5!mee(. contdnt.rentl. bcper( z ch voor velen tot lret s.lr cten vaf een f otootje, hc1 s.lrr llcf!an een WhitsApple, sms ofe-ma lofhet plaats.n!an eeí ber drlie op r'accboo( n Computer lde. (onr,"n ÍegeLÍra t g (!aa tsgtis) p os amma s voorb l waarmee u op u!{.onrpulèrmu2 e( runt make.vide. s t!nl bewerl(en, uw scirrilítalenl I(Lrnl ontwll( (elen of!!aarmee u beelden kufl be1!er(en Oo (loor u! tablel ol marrphone ziin rm ddelsldlva.íraa eappsbes.h ( baaí. (il rt u miraíeens naari^,1ovie {ios), AWriter (i05),0lfkesu te Pro (ArdÍoldJ ol 5 retchbook Pro (Androld + i0s). Helve6.hiL metapps die allee r manr conlenl aanreiien, is dat! ervaa (wclcen paar euro vooí rull À4et deze geringe lnvesteílng zorgt!er0elvoordntu waarroorbent alt jddire.tuw. eatlevc dceèn,unt!e!ezenlil(c r.,o4 vroídt dàn ool( hetiarrtraarin u (eindellj,) ec echl zin rlgs runt gaar doen írelle dure TEn siiai,roo í..rno ogv,enteía nnenier D.s sn en lsvrnor gine eeí! erlaassè bileen (o nst die iaarliiks wor{ll gerrouden in aa iforniè. 5pÉ1.rs mogeí ií eei be!er(taartalm rutcnrle pre5entdi e vaí hun Le!en hcrlden. DocLis lrrt kvre ren van be!!ustzil. en het ton.r van ioepassingeí dle u)nen biidragen aan c.n bct.rcwtreld. Hel È!eienreni!!aaraan bcro.md reden a 5 BiLL Gate5, Bonoen lam e 0L vrrecn blidragehebbèn BeLeverd isu lgegroe d t.t.crr r.ldrildeorga nlsal e net lal!an Lol(:Le..nlerenties (TEDx). :ilr rm ddclrduizcnden!.leo s mel insdirerend.toesnn(enterustcvif d.r, een g ootdeeloo(nogeensnede Laf.ls o d..titeld. De slimme z.e iiund e maa (t lrct mogelill(o rsneleen fs:,eende,mooic,or1 tuèrende. gradpigc ofoi.._ rourlcfde!ldèo le v iden.onsievcs: be!in iréén rllmpièper!!ee ( om!w seesl long e,,.: t erp le houden. Bouvr daarna LangTrdri.:l De spe.iaaloílwid(èl:l: IED app mas eigen. Llj(orgeefcikeLmob e iirè'aal ontbre <en en zorqt ervoor dat u r ch.,. r i,:1.tr!es kunt laten insplreren en tegel lkerr. -- L rsl {unr bilhou denvan uvrfavoílete lori-. rn

13 [' rï;t J" $ B It/t c.'ry.#r,-è \ \.afte/ mokkel4t ie etgen conpttrer somen! Sta rters Co m pute r Ste la È ;-.r' i:.r:., j aomputet san aír M ultimedia Computer SLeilf r:ir ', 1- i Írec.l Lomcllt r r, ttei!1ool s.hoo l]1 :,a (t: lk gebr u,(. Budget Game Computer 5l!' le a:. rr..lu,cl lln tre aa'fi-jttr!. fei Game XL Co m puter J I : ii.' i..ia 3:rei 0É Droom.t.I È iorttoulcr Spee G,r r r(r..,,oelend,#,dtzlr(lesr:anc"ardbasisaoff g.raties le kur'rt _,-. ergen PC l.ele raa zef samenste e'' " Gratis bij je bestelling! Kles GRATIS bi_ [)esle i]b var een.o nlruiei u t de g.ríre Splinter Blacklist'" of Bullguard internet Security OP-Oi'l Kant en klare PC's! ontvanglolr\r'/ Ílr rn PC (anten k aat nhrs-letengeírat e hoeft te doe r ls rlc.pa th! s aan ie zetle'r Sianalèèral met 2jaar garanr c www. pc-sa me nste I len. n \^ È (,! ft1 ;!ll+: È u r '! b:à!.: iali

14 llab+ I o elij Sinds r septemberziin eindeliikalle publieke en landelijke commerciële radiostations in heel ederland via digitale radio te ontvangen. DAB+ heetdeze nleuwe technologle. ComputeÍ ldee lett uitwat het ls en hoe u digítale radiozendeís kuntontvangen. ÀB staat staatvoor Digital Audio Broadcastingen is de digitàle opvolger ian de an. loge fm-red io. De originele standaard stamt al uit r993 en in menigeuropees landwordt er ook' al sindsjaar en dag uitgezondenvia DAB. In grote delenvan Nederland zendtde publieke omroep al sinds 2oo4 uit in DAB. Hoewelerop dat moment al plànn n waren om DÀB verder uit te rollen,vroegdetwe de Kamer de toenmalige minister van eronomisahe zaken om de DA8' plannen'even' in de koelkastte zet' ten, aangezien ereen opvolgervan de standaard in aantochtwas. Die 15 t rrzort kwam in 2oo7 in devormvan DAB+, een technisch b tere vàriànt. Waar erbij DAB minimaal 128 kilobit per seconde nodig is vooí een accepta bele geluidskwaliteit, volsteat 64 kbps ofzelfs43 kbps bij DÀB+. verplichting om uiterlijk r s ptember2013 te beginnen m t digitaal u ittenden via deze DA B+'standaard. wie e n geschiktedigitale radio heef., kan op Ait moment bijnaoveral in Nederland 27 radio zenders d igitaal ontvangen. voordelen DAB(+) biedt verschillende voordelen ten opzichte van analoge fm- Íadio- Allereerst passen eí mééí zenders inde lucht en is dee luidskwa- D at is m akkelijk : no oit me er s cannen naar zenilers of frequenties uit het hoofilleren In april 2011 werdende fm-zend vergunningen voor de landelijke commèrcièle radiostations verlengd en kregen zij vanuit de politiek de liteit inpotentie beter. Daarnaasr i DAB nz kerdab+veel minder storingsgevoelig: krakend geluid in de auto is dusverleden tijd. Een ander voordeel h geb ruiksvrie nde lijkheid: niet langer srannen naar zenders offrequenties uit uw hoofd leren:bij DAB kiest u op een radio simpelwegde 2ender uit een liistje. Eennadeel h natuurlijkdat u een nieuwe radio nod ig hebt. Aangezien thuis enop het iverk Íe ds m er mensenvia kabelof internet radio luist ren. zal DAB+ daarvermoedelijkgeengrote impact hebben, al zijn er genoeg draagbare DAB+ radio'ste koop.ln de auto, dít is waar DAB vermoedelijk het veíschil gaat maken. De meesteautofabrikanten hebben voorandere landen inmiddels al DA8-radio's inhet assortiment en die zullen vermoedelijk snel naar Nederland komen. DAB+ iir N derland De publieke omroep zendt alle van de fm en em'band bekende publieke zendersvia DAB uit, inclusief een 24 uurs-nieuwszenderen een Top 2ooo'zender. De commerciël omroepen hebben naast de van de fm-band bekende zenderook allen een Íwéed. sration beschikbaarvià

15 Pmatje,plaatje digitale radio innederland! D.\li-. \'aak kont die tw ede zender urr crgenstal. Zo heeftq musiceen non stop nr uziekkanaal Q music non-stop in het l ven geroepen. De ruimtevoorde tweede zender mag echt r ookverhuurd worden aan and rc partijen.zo hebben we de komstvan Efteling Radio op DAB+ t danken aan 538.Allebekende lan deliike commerc ièle radiostat iods zijn in de luchr:van 538tot Sky Radio nvan Veronica tot 8NR. Een coft pleet overzicht ist vindenop wwwdigitalradio.dl. Uiterlijk l seprember 20r5 nroe ten de bovenregionale omroepen volgen. Denk aan Radio West, Deci bel n Fr sh FM in hetwesten van Nederland, Lr en Omroep Bnbant h hetzuidenofomrop EÍyslen en Rad io Drenthe in het noorden. DABrí rkt voleens een píincipe, wrarb ij versch illend z ndnraste r dezelfde data op dezelíde frequentieuitzenden. Het nuakt dat in tegensrelling tor bij fm er geenov rlappende freqlrenties gezocht hoe ven te worden en dathet relatief eenvoudig is om een landelijk dek kend netwerkte maken,watvoor de commercièleomroepen dus al g hkt is- De technologie is cht r m inder ideaal voor lokale onrrcepen, di vaak een nk le srad of kleine regio bedienen. Nu kunnen die simpehves een minder krachtige fm zenderopeen hoog gebouw m i.l den in hu n velzorgingsgeb ied plaatsen- ofen hoe lokal omrcepen de overstap naar DAB kunnen gaan maken isnogonduid lijk- Praktijk Iler behulpvan de r centelijk in ir.,r \'.rs GeteÍ rubriekalgeteíe \.\on DÀB+ stickhebbenwe.rlnng opgedaan met DAB+ in De publieke omroep zendt de konrende tijd nog uit via deoude DAB{tandaard in r28 kbps. Dat klinkt op zich niet slecht, maar het is' toch een beetje blikkerig. Radio 1 n 3FM via DAB klinken op sonrmige 7,i punten b ter dan via fm, màar het h toch duidelijk dat u naa. een digi taal s ignaal lu istert. DAB blijkt mift der storingsgevoeligdan fm, nraar ih her sroorr klinkt darergvervelend. Er klinkt een rar vervorming ënsomspiepjesdie nog het best te vergelijkenzijn met een krijtje dat schuuft langs een s.hoolbord. Hel hee[t du5 ook du idelijk m inpu nten. Dan DAB+ waar nu dus d conr merc ië 1e omroepen mee uilzenden envanafvolqend jaar ook de publie,ï.1,, a. O De Noron DAl+ Stkk is eeh DAB+-ontyonger voot de pl keomroep. Dat klinktveírassend goed I De meeste zenders we rken met 64 kbps en dathaalt het niet bij cd kwaliteit,maarhet is wel prima geluid en naar onze men ing duidelijk véél beterdan fm ofstandaard DAB! Groot voorde lvan DAB+ blijkt ook de ongevoeligheid voor fouten. Sowieso hebben we rnet de DAB+-zenders veet mindeíontvangstproblemendan met de DAB' zendeís. Sterker nog: bu itenshuis hebbenwe zelfs g en enkelonrvangstprobleem g registreerd- Andervoordeel dat het bijdab+ 'alles ofniets'i5. Geen vervelend piepjes ofandere veruorming als het s ignaal even w gvalti h t gelu id d mpt netjes weg nkornt weer op zodra de ontvangstweergoed is. Top! Conclusie Beter laal dan nooit. moeten we maar denk n. Twintigjaar na de uitvindingvan OAB zijn in Ned rland eindelijk publiek én(ommer.iël zenders d igitaal te ontvangen. De vertraeinq heeít er in i der Eeval voor gezorgd dat we in Ned rland nugebruik kunn n maken van de nieuwsteversie vande standaard, DAB+. En dat klinktgoedl Voorthuisg bruikzal DAB+w i nigverschil gaan maken. Juist voor ii deauto is DAB+ een uitkomst. want daar kan internetrad io met bep rkte mobi le abonnemenien en wqinig standaard isatie nog niet echt doorbreken. Als deverschillende autofabrikanten snel beginnen met het verkop nvan auto s met DAB radio, kan de n ieuwe standaard een hoge vlu.ht nemen.o Tekst:Hardware,l Ío 1 I 2014 I wrw.compul.ridee.nl 12

16 Als Windows weigert... erstel Windows 8 liikt een 'stabiel' besturingssysteem. Dat neemt niet weg dat er onverhoeds problemen kunnen optreden: een nukkige driver, een wispeltuílge (dual?) bootloadeí, coríupte systeembestanden, een veígeten wachtwoord... Dankzii enkele handige (en geamnceerde) hèísteloptles en -toots bliift u ookzutke rampscenario's de baas. Blue Screen OfDeath Mac gebruikers doen er wel e Írs smalendover: het blue screen of death(bsod) detbij zware proble men kanopduiken bij Windows. Oók in windows 8, al heeftmi ro soft hetuiterlijk ven het BsoD aan gepast. Het scherm kleurt nu lichtblauw, bevat zowaar de emoticon :( en verder een eenvoudige foutbood schap die u kunt gebru iken om op internet een oplossing te zoeken. lets als system_thread_erception_ not handled (pci.sys), biivoorbeeld. De kans is inderdaad groot datu hier nuttige feedback krijgt (én dat het euv laaneen onvolkomen stuurprogramma te wijten is). Standaard komt dit BSOD slechts even in beeld, waarna Windows 8 zal heístarten. Om zo'n automatische h ÍstaÍt te vermijden, moet vooraf een instelling aanpassen: druk op Win+Pause, kies Geavanceerde systeeminstelling n, ga naar het tabblad G avanceerd, klikop de onderste knop Instellingen enver' wijderhetvinkje bij De computer automatisch opnieuw opstarten. Geavanceerd opstartmenu U kon inwindows 7 uwpc inveilige modus opstartendoor netvoorhet opstarten van Windows even de E8 toets ingedrukttehouden. h wifldows 8, en met name op een ssd-gebaseerd uef i-systeem, lukt dat zo niet meer Gelukkigzijn eí ande' re manierenom - el dan nietvia het g aianceerde stenm nu zoals we dat nog van Windows 7 kennen in deveilige moduste komen. Bij' voorbeeld vià de charmsbar: klik opwin+c en kies achtereenvolgens lnstellingen, Pc-instellingenwijzigen. Open d rubíiekalgemeenen Ír r +!i! rdrldlrrnclqdf u rq i( I. ní'hwhdob3nc,, rè4 4. È h. WAl dóèi dè SYSIEiI IHREAD EXCEPNON NOI HANDLED,,, A d*tgplrk e h.r1at,na.on.rete opb!fi,g.nworll, O op veg rdafietbooh.nu netalí,í optt.s,,, klik bij Ceavanceerde opstartopties op Nu opni uwopstanen, U belandt nu inde WinRE omgeving(zie ook v rd r) waar u achtereenvolgens Problemen oplossen, Geavanceèrd optie, Opstartinstellingen en opnieuw opstarten aanklikt. Een alternati ve methode is via de to tscombinatie Win+R, waar u h t commando msconf ig uiwoert, Ganaarhettabblad Computer opstàrten, vink Veilige modus aan enkies de gewensteoptie(zoels Minimaal of Netwerk). Bevestig met OK en met Opnieuwopstarten. Wilt u toch de oude F8-methode, dan vereist dat enige voorbereiding. Klik op Win+x enkies Opdrachtprompt ( administrator). Tik het IN volgendecommando in en bevestig met de Enter'toets: bcdedit/set {default} bootménupolicy l gacy. Net voor u de blauwe Windows'vlag zietverschijnen, houdt u even de Ë8-toet ingedrukt die brengt u naar het geavanceerde opstartmen u. Hiermee verdwijnt wel het graf i' Owagcnwmottsop o *n*z at,oeer hctdon(e s0n toutonoïsd, hei,i..l/n, O lerug naoà.twitouwd. opstrr'.- sche opstartscherm van windows 8 en ziet u het tekstuele bootscherm vanwindows 7 terug(\vatoveri gens sneller blijkt te schakelenals u met een dual boot'conf iguratie zit). Hoe dan ook,wilt u terug naar de vorig situatie,vefiang in het bovenstaande commando legacy dan door standard. Àutomatisch herstel we hebben het al even oveí winrb gehad. WinRE staat voorwindows Recovery Environment en is een herstelomgeving die zwaar steunt op eensterk uitgeklede Window ' omgeving: Windows Preinstallation Environment 4.o (korh^,eg WinPE). Tijdens de installatie van Windows 18 eww.codput.'lde..nl r I I 2o!a

17 \ /, n hieívoor aldo.odige bcíxn.r, r op uw harde sdritlsezet. U/an ::(,r nu het bootnrctru!an windo\!s s (dat dc rtems beviu die u z'el ver \.hijncn op het tabblir(l Computcr opsrrncr bijmsconlig) op een ol rn(lcrc maniercon.trpt rou raken, r,rl WiDdo$,s niet meer (normaal) opnaft en. Windos's rrl dan auro mrtis.h oversaan Daar de W'nRE onrg{.ving en een rvl/rrd 7a1 probe rcn de boelte hersioll.n. De kans is ovorigens groot dr1 dx1 lukt zonder verdere hulp lan dc lebr u'kcr. Blijkt dc corrupr ie r. sroor. dan heelr Windows alsr]og rlwhulp nodis cn wordl u DotrnNliler ge!rragd hel sysro.!rr od re sr3rten va!!ie iníallalic d!(l lan \ /indo\!s Hi.r kies( u dan ee' n de ge$,enste ioolsetrbordrndelrns]lxal en venol nieu$'e pc gecn iníallarie d!d wordt meegehverd. Beschrkl u eyenmhover ecn geschikrc h.rrel.d, dan kunr u rclleen hersl.lj(hijf.reëren, de 1oods op e n addcrc pc. Druk hrcrvoor op Win+X, kics Con figu raties. hel.ln ( r n piciogranxveer gave) ed kiès rchtcreenvolgcns Hersrel. Een herstclíation Dralen Uev stig tuet la cn met VolScndc srandaa( strlr windows 8 voor de WNPE/llh omgevingopecn usb Ílashstation 1.letten. Dat Drag uitcraard elr is zelfs deaangcwe /en roiue\r,inncer u bijvoorbc.ld op ecn netbook \!cíkt dar nrtr over een oprische schrllb schikl Hob( u liever een cdíl!d, klik hier ilrn op ln plaats.laarvan een syíeedrhcr stelschrjf n1r[(,n mei een.d oldvd. Dr uk op de krrop \lolgen.lc en b!!es trsmet Àlak.tr. Uesefweldrt irlle tjestaande s.g.vens op de drasc. wordenvenijderd Net als trildc instailatie dv.i van Windows kunt u ook vanuir dil heríelmediunr in de winperre onrj:evrnskomen cn d ge\l,ensie luncues opstarten nrando Nolepad in, druk op Enter, ga naar hct menu Besland enkies Ope nen, \vaarna u naar de juisie schijf navisce.t (di de map \windows!an u$,windows 8 ins(allati bevao dat kan bilvoorbeeld I: zijn. Als alles goed is, krijgt u'1a uirvoer ing Boot files succesfully creared le lezen. Àlocht u (eerí) Drecr infonrarie over drt commando will n:de opdracht bcdboot /?Sc,rft u de HÈl valt niet uit te slu itcn dat Win d()1!s \!crgert (ron'e.t) te Íanen dooltlat het regisler corr0 pt is. A,logclijk vah dat trog te he stellen vanu it de Geavan.ecrde opties van WinRE/PË, met nanr via de optie Sysreenrherstel - althrl)s i!annecr u o!er cen s schikr ( r..enr ) s_v5reem heríclpont besdrikt. Lukt het daar niet m.c, dnn kunn.n Sevorderde sebíuikrís zich nog tl.ln ff anueel herscl wàgen. Dai krn vi, de oprie Opdra.lïprompi bij Ceavinceerde opr rps.ilier voeri u dan het.onr nratrdo regedit u't. llor regiíer ver s.h'jnr,maar jannne' senoeg isdàt wrl deversiev,rn WinPE. U kuni c.hror h t regiíer van dc corruple qtns Ll$,compurer h.r\tellen Ll belandt nu in hè( \\ Lr)l'L nrenu ln dímenu klesr rir)u lloblernen oplosí.r U kri gl (lrn. faaí de twc. nit un r opi Les PC!(l nlelrwen,"n Extrr Lrt \h.rstei(,,ir ook!erder). ool (1..n ancrer de oprics re zien. KL I hierop cnprobter het ineel,ste rn\r,nrl Le nlet de optie ^utomarisch h.r\r.llef Lukt her hicí niet mee.1,rt \1.1 \ akrr her s(,!al is als de r' _r,rfr:rerenrol(l(,bootseclorcn...i arngeraakr). kies.lan d. ': JfdÍachtpromDt.Verde.in.iLr,r rlel, bij Op.lrr.h(prompt, rr.l u Ne ke connnrtrdo's u dan nog Zo'n rrrstallatie dld k,rndu5ook. dr.nsr doen als hersrclm dium N1i,r'hct SeLreu''r v rl dal er bij c.n Zoals al aang.geven, kan he1 grbcu Ícn dat her (Í:nri )automatisch hc. stel van WrDdowr 8 íaalt en u\! lus seàkomsr noti'í is. Daan'ooIol)cnt u de Ceàvanc..rde opties van Win PE/RE en kieí u ODdrachtpronrpl. Nu blijkt.iàt bcpaalde conrmrndo\ uit Wnrdorvs 7 nog wel aa'1s/crig zijn in Windows 8 maàr dal rc riet lrnger (goe.i) tun(tioneren (lonls bootrec rscatros dai geen Windows 8 panitie mccr blijktte dete.tc rrn). tr is c.hlcr een krachriil«rl ).on.1ando bos.hikbaar overiacns ook alarwrddows 7 ríaarm.c u in één ke rde conrplete Windo$\ boohnanageí kunt heríell.tr: b.dbootxnlndows /l nl nl.l.ct $,cll vervaug X:(loor de ju'stl'slari onslctteí viln rlw Window Drrlrtre! Dar is nrer noodrakelijkdec príi l ie. ook alleelr Wnrdo$,s dal rls Íarion\leÍcr aan bij een nomrle opsrarr. Nlrt e.n n ucje komi LL de con ecrc letlcr 1c weten: tik hcr.onr Hou o ltiid een h estelned iun achter de hond, :ra,1.tav ' n +th 9\1iv )t.rè.'. sóknig. coinando's uit windowst bliikeh niet goed te a 19

18 oítware Windows 8 alsvolgt inladen: selec_ teer de sleutei HKEY_LOCAL MACHINE, open het menu Bestand, ki s Component laden n verwijs naar de gewenste registerhive(s), zoals system of software (standaard staan die inde map\windows\ system32\conf ig van het station waarop u Windows 8 hebt geinstal leerd). Zodra u een naam aan deze componenthebtg geven, kunt u die vanuit regedit bewerken. Hetstelimage We hebben d twee ni uweherstelopties inwindows 8 al even aange_ haald: PC vernieuwen en Fabriekv herstel. Deze laatste heigenlijk geen heríeloptie, aangezien hier dooralle gegevens, insteuingen en toepassingen verliest- Uw Windows-installatie wordt eigenlijk compleet verni uwd, wat biivoor' beeld interessani kanzijnals u uw pcwilt doon rkopen. Met PC ver' nieuwen h erwel nog sprakevan enig herstel, of liever: van enig behoud van informatie. ln princ ipe worden namelijk alle gegevens behouden, met als belangrijkíe uitzonderingen uivbeeldscherm,toets nbord en firewallinste llingen, bestandstype-associaties en de klassiek programma's deappsdaaren tegen blijvenwel intact. Dat komt doordat Windows tijdens deze'her steloperatie start vanuiteenbasis image vanwindows 8. Met enige moeite engeduld is hetmogelijk dat basisimage door eeneigen up to dat imag tevervangen. M erzelfs:ah uwilt. kunt u verschillende images cr èren n duidelijk maken aan PC vernieuwen welk imag die als vertrekpu nt moet nemen- Omzo'n image te creéren,toetst uwin+x in en kiest u Opdrachtprompt (administrator). Hi r voert u dan hetvolgendecommando uit: recimg.exe /createimag ".pad_ naar lege map"'. Zodra u met Enter bevestigt, gaat Windows aan d dag eenproces datflinkwat tijd inbedagkan nem n. Om elíoor te zorgen dat PCvernieuwen in die map naar eeng schikt image zoekt, voert u devolgende opdracht uit: recimg.exe /setcurrent "<pad naar lege-map",. Controleer met recimg hhowcurrent of de wiiziging correct Nieuw beheerdersaccount Stel dat u uw wachtwoord vergeten bent en u niet langer kunt aanmel',. den (met uw beheerdersaccount). Er bestaan wachtwoordkrak rs- A creëqeen eigen (he6te0inage en nem die k het maar bij een ijzersterk wachtwoord wordt dat een tiidrovende opgave. Hetkanookand rs snelleren makkeliiker-op vooruaarde dat u uw gegevens niet hadversleuteld (m i het ingebouwde EFS). Start uwpc met hetwinre/pe h rstelmedium en open de opdrachtprompt..ga op zo k naar de juiste stationsleiter van uwwindows I installatie enblader met cd commando's naar de map\window$system32: cd\ icd windows;cd system3z. Hie. voert u dàndevolgende opdrachten len utilman,exe utilmàí.bak copy cmd. oxe utitnàn.exe HerstartWindows op de normale O uet een on*eg Ou kunteen Ovioeer maniermaardruk op Win+U zodra u inhetaanmeldscherm komt- U belandt nu op de opdrachtprompt vanwindows 8,waaru devolgende commando's uitvoeft: net user <tram> <ràchtsoord> net 1ocalglou! ailninistratob H i rme creëert u een nieuw beheerdersaccount met de naam.naam' enu hoeft nu maar windows te herstarten en met het nieuwe accormt aan te melden. om van hieruit toegang te krij gen tot de gegevens van uwoude account zult u via het eigenschappenvenster van de Verkenner wellicht wel het eige naarschap van uw oude prof ielmap vorigeversies InWindows h een fhctie ingebouwdwaarmee ll bestanden kunt terughalen die p r ongeluk zijn overschrev n. Of liever: wís ingebouwd,wantwaar u inwindows 7 vanuit het eigenschappenvenster van de Verkenner het tabblad vorig versies kunt oproepen, (b)lijkt dat inwindows Sverdwenen. Nu is daar wel de Bestandsgeschiedenis bil gekomen.waarme u automatisch backups maakt (inclusief versiebeheer) van belansrijke segevens, maarhet blijft onbegrijp lijk dat Microsoít de f unctie Vorige versies erbewust heeft uitgehaald. Met een trucje kunt u, afhank lijkvan d g ïnstalleerde Windows-versie, die tíchw er s bruiken. Stel, u wilt g gevens uit e n map op uwc schijf terughalen, dan moet u inde adresbalkvan uwverkenner niet C:, maar hetovereenkomstige UNC pad intikken: \Uocalhost\c$. Lukt het zo niet, dan kunt u eventueel nog een gratis externe tool toepassen: Shadow Explorer (wwiv.shadowrx plorer-.onr. Het programma opstàr ten. de beoogde datum sel ct r n, rechtsklikken op het gewenste item en Export selecteren volstaat om een vorigeversie terugtehalen. O \': Tekst: Toon van Daele, I 2014 I 21

19 sr)rnr.h!rn Blr etrcll. bc!nt /o ir!..rtru getordccn snlake (È r.«.ftcr ef irrbonr\ol lrd\ Hcr is íeilelrili ult!r erl(.rlj di!i rl rgrtinc mct f r.nr.n]..l zeler1 ig paslnr\ Nerr u hoi ironlarl d.oi hccn lunl sl,rprn O,n re h.hcn blj d. nr!ilatre kunl u!anàl!le rfr Íe pre!n! sn.lfarr re.ep lr.nirolkids,, I f.r\.l1ln\ rrrrreen.cnno fr,rfi (0n1liiir. Lun.h. rtincr. i i,r..i rn drinlt uk riler,ril.r f\.rn\v,lèn i)ok 1.1 rerlitkh!,. r,rrrhrlfrv 9È rcr weilr nr! flrl r.lèfraal optintiral \rrr!1! srlll\ollt' vorm3e!in:r.fl Drir.hl r!e loto s nr: kèn der n..r ( r lro.d Rond hel xnnnlrrt drl! dí l.csr nioger $r o\,e Lsefs.cn c.r\1c rll)der. Nct lrdin: rr.u (.rc.eplen.n.cf À rd.ld :. 1 3Í: I I iln led.rc drr can s...indr uit u$,l.vcn.!hk rlit r. r ter elli,rar.,,, Jr.br,a,r nnx)i irjrb,lrj ll,, rpd r S.(ond!v.r!dal nr.rkr Llrr Dr,lrl,scIn 5tulr.n ()odilcf f)e rp hefliè l ru L! ullrsdr video'! rtr!(!l!r li LIrt d. bcsia!nde i l!r»rèr iunl Èen trag.lcri\rn..f \..on ' J,,li.4rp.,!àrui. d. rpjr Àun I u evcnlu..l..n nr.uw librplc!ri «rr, nrearool( hlpr nroel I \rrr)llcns rogi!.1..r iriq nr.rr!ir lnippcr Dil nit s,i1 ors LrrtL.ft (ar..ryoudlser \rfrd!r Lnnt u crn.onrprl!l r. r"rlléf rrn ecn mxrnd,jaer ol /cl1 1e (É/r:n p.nodc. Co.ipL hr Èsileeil 'LrlÈs!e\!enÍ vra so.lal. n.r(er iien. o1 il bc$,aar t..n b!.kup op (loo!le Dr L!c Cr adpi:: i\ drl u nreelr1e rc tij.liitnln lunt N!k.n. brj \oor btrld voor ui! oprlioe en dt kin(lcrcn ol dalchtks. lunrh. DÈ rpp rs d..car. dè' tig dr!rn!r aris tc g.brurl,.n, r]lrr f, b rxrlr rr r FLrr. Android/iPhone Glatis ILrnrlL' Iiàd'o is ap!.rs.hillen d! t)iilil.rrms onrc lavarx.lc at)r \ olrr l)éi Lnisicrcn nxar nrer réi :r(irr \tror lirlhcb l]èri rin., L,ltr orrslhc nrni.k is Ilcr I l'.., rhl.r c.nrirslc kriid rll!rfrr rl ljr ll.urrjke rd L:!!nL.ud,.t r.!.brui rcn. le\ É't rè,, r.r fr,, r.lurdsk$,ilr rplrrèri!!l!di.onl! È.11.,.. r. ror: cl.rn O 'tirr rr11ll. \r.niir\v f.lr L ia,! t.. I r.rdr'r.fr.s. clt 1r!r L\r hr fri /.[. r xarlrrde' L:rL Tr.rn... i:hrllour. Hor se e lll]!\tt 1.. T'idcns her spélen lrrjli r r.n plàt,list 1t,/rof trtraritc\rn lc.nr P us ^rr1hg rs.iilt u strcanr\ lu.l opn.nr.n r rrp:] lonnàat. Dà0 \1ror froel (le aiplr.r1rc u rlop dil voor3rond lcticlbljv.n V.i der kunt u \trtlons xaf r$, la!onciili fu.vocg.n olrif hct starrs.hcur lasrd rfer WindowsPhone GÍati Tekst:Gcrtfu Croe

20 De cloud is handig, maar kentook nadelen, vooral als hèt op privacyaankomt. MetTonido Íicht u een eigen cloudserver in waarmee u in iedere uithoekvan dewereldveitig(!) toegang hèbttot uw bestanden, onido maakt van iedere pc in een handomdraai een.loudserver. Eestanden die op deze pc staanopgedagen, op nt u moeit loos op andere com' puters, tablets, smartphone en dlna-apparatuur. U hoeft hiervoor alleen maar naar het juhte webadres te surfenofeen app opte starten. Nog nietovertuigd? ln. tegenstellingtot bekende diensten als Dropbox en SkyDrive is erg en op5laglimiet. Complete fotoalbums, muziekbibliotheken en f ilmcollec ti s opent uvia internet op ieder gew nst apparaat. zowel thuis als buitenshuis. Ookwienden maakt u blij, want u deeltkinderlijk eenvoudigde mooiste films en leukste li d' je. Handigtoch? Enbovendi n kost het u ook nog eens geen stuiv rl Serversoftware De pcwaarop uwpersoonlijke bestanden staan opgedagen, transformeert u vliegensvlug in een slim' me cioudserv r. Hiqrvoor ho ft u alleen maar Tonido Desktop te installeren. Surf naar www-tonido. com. Ubelandtvia Freedownload op dejuiste webpagina. Scrol e n stukje naar beneden en klikonder het gewenste besturingssysteem (Windows, Mac oflinux) op Fr e download- Naeen paar muiskl ikken volbrengt u de installatie. Het programma leidt u automatisch naar eenwebpagina omeen lokaal account aante maken (afbeelding 1). Vul alle velden inenv r' lon ido wëtkt dlleen wonnëë t u éé n lokndl o t ount (eéen. welcome to Tonido e sepaotzetíwtke nappen u toevoegtaon uw peéoonliike.lou.l. lc-,:e iè#-r ffie$ 3 geet hierbij n iet om de Nederlandse taalinte síellen. Uwpc is nu toe ganketijkvia een uniekwebadres. Deze urlbestaatd elsuitde accountnaam. Vult u bijvoorbe ld Jan Bíkker 1965 in, dan ishetjuiste webadres JanBakkerrg6S. Eigen cloudinstellen Tonidobrengt als eerste uw mediacollectie in kaan- U geeft daarom aan inwelke mappen foto\, muziek en f ilms stàan oirge lagen. Hiervoor g bruikt u de knop Add FolderTo lndex, waarna u met Selecteer de juisre nap uitkiest (eíbeelding 2). Via het pictogram met d prullen bak verwijdert u eventueel de standaardmappen. Klik daarna opvol gende. Tonido wijst u erop dat er apps voor ios, Android, Window Phone en BlackBerry beschikbaar zijn. Hierop komenw lateruitg ' breid terug. Sluit hetven t renkijk eens rond om alvast àan dewebin terface van Tonido te wennen. Bestanden benaderen Op ieilere computer die op internet is aangesloten. benaden u eenvoudig de zojuist ingestelde cloudser ver. Handig,want u maakt dusbui tenshuis via bijvoorbeeld een laptop verbinding met uw thuis pc- Het enige dat u hiervooí hoeft te doen, is met een browser naarhet unieke webadres surfendar u eerderhebt aangemaakt- V rvolgens vult u het juiste wachtwoord in. Alle bestan' den zijn bercikbaar via een mappen' structu ur (aíbeelding 3). Op deze wijze opent u onder meerrecht str ks foto\ inde browser. Viaeen diavoorstellinq is het ook mogelij k onsnel alle ki kjesvan een album te bekijk n. Verder downloadt u bestanden en zelfs complete mappen naar het huidige systeem,zodat u ze lokaal kuntgebruiken. Mpdia stleamen Tonidogooitni t zomaaralle bestan den van uwthuis' pc op eenberg. U hebreerder ààn Overal bii uw bestanden Eigencloudinee

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Mijn Dreambox Als Multimedia Center

Mijn Dreambox Als Multimedia Center Mijn Dreambox Als Multimedia Center Een uitgebreide handleiding over hoe maak ik van mijn dreambox een multi media center. Dus we gaan ervan uit dat je jou dreambox wil gaan gebruiken voor de volgende

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project stel ik een hele snelle computer samen voor het bedrijf Peer B.V.. Ook laat ik zien wat het grote verschil is tussen Windows 7 en Windows 8, de voor en nadelen laat ik zien. Ook

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Dell Venue 11Pro. Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit

Dell Venue 11Pro. Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit Dell Venue 11Pro Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit Met een mobiel toetsenbord op volledige grootte en een desktopdockingstation, kunt u eenvoudig schakelen

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT702101

HANDLEIDING DIT702101 HANDLEIDING DIT702101 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL

Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL Tips and Tricks Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) (P5100) NL 1. Altijd op de hoogte met de MMM-widget. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Movies, Media en Music? Dat kan

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s.

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Klik hier voor de specificaties 4 inch screen The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Uitstekende kijkhoeken De hoge kwaliteit van

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT902104

HANDLEIDING DIT902104 HANDLEIDING DIT902104 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

DRAADLOZE HDMI STICK

DRAADLOZE HDMI STICK DRAADLOZE HDMI STICK G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze Draadloze HDMI Stick. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige

Nadere informatie

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN?

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? 08/06/2016 Wat is in de cloud? Overal zie je het en lees je het. We gaan in de cloud, we werken in de cloud en de toekomst is de cloud, aldus IT-deskunigen.

Nadere informatie

Handleiding Multiscreen TV

Handleiding Multiscreen TV Handleiding Multiscreen TV Met Multiscreen TV kunt u televisiekijken op uw tablet, smartphone, laptop en pc. INHOUDSOPGAVE Multiscreen TV gebruikersnaam en wachtwoord ophalen... 2 Multiscreen TV installeren

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Tablet? Android, Apple en Windows 8

Tablet? Android, Apple en Windows 8 1 Tablet? Android, Apple en Windows 8 Agenda Wat is een tablet Wat kan ik er mee en Wat kan ik er niet mee Waarvoor moet ik betalen of krijg ik alles gratis Hoe maak ik internet verbinding Aan uitzetten

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Foto s importeren in Windows 10

Foto s importeren in Windows 10 Foto s importeren in Windows 10 Verbind de camera/tablet/telefoon met de computer d.m.v. een usb kabeltje of stop de geheugenkaart in de kaartlezer. U ziet het volgende venstertje (onderin of bovenaan

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren Voor u begint: Internet - Voor het downloaden en installeren is internet nodig. - Tijdens het gebruik van het programma is afhankelijk van de functies die u nodig

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

THUISWERKEN INSTELLEN VERSIE 1.2

THUISWERKEN INSTELLEN VERSIE 1.2 THUISWERKEN INSTELLEN VERSIE 1.2 Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 9 Verbinding maken met de werkplek via

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op "Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account.

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account. De allereerste keer inloggen bij Google apps for education 1. Log in via de knop rechtsboven in je browser. a. Zie je de knop niet? Surf dan eerst naar www.google.be b. Ben je al ingelogd onder een andere

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Wifi of mobiel internet gebruiken?

Wifi of mobiel internet gebruiken? Wifi of mobiel internet gebruiken? Wat is het verschil tussen wifi en mobiel internet met een dataverbinding? Surfen via wifi is goedkoper (vaak gratis) dan surfen via mobiel internet, maar het wifi-bereik

Nadere informatie

WIFI CHECK-UP: KIES HET BESTE KANAAL VOOR HET WIFI-SIGNAAL VAN UW MODEM/ROUTER

WIFI CHECK-UP: KIES HET BESTE KANAAL VOOR HET WIFI-SIGNAAL VAN UW MODEM/ROUTER WIFI CHECK-UP: KIES HET BESTE KANAAL VOOR HET WIFI-SIGNAAL VAN UW MODEM/ROUTER In deze handleiding tonen we u stap voor stap hoe u uw wifi-netwerk kunt verbeteren door over te schakelen op een ander kanaal.

Nadere informatie

Handleiding Kodi Wat is Kodi? Mediaspeler aansluiten Kodi opstarten

Handleiding Kodi Wat is Kodi? Mediaspeler aansluiten Kodi opstarten Handleiding Kodi Als u een mediaspeler met Android aanschaft bij imediabox.nl, hebt u een app nodig om films, series en muziek op uw televisie te bekijken. De gratis applicatie Kodi (voorheen XBMC) is

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden

Welkom bij Dropbox. Grote bestanden verzenden. Je bestanden veilig bewaren. Je spullen altijd bij de hand. Samenwerken aan bestanden Aan de slag met Dropbox: 1 2 3 4 Je bestanden veilig bewaren Je spullen altijd bij de hand Grote bestanden verzenden Samenwerken aan bestanden Welkom bij Dropbox 1 Je bestanden veilig bewaren Je kunt met

Nadere informatie

www.playnowbox.nl Pagina 1 van 24

www.playnowbox.nl Pagina 1 van 24 www.playnowbox.nl Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 PlayNow Box 1. Uitpakken en aansluiten 2. Afstandsbediening leren kennen 3. Opstarten 4. Internet instellen 5. In gebruik nemen 6. Een film of serie aanze

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Goed gebruik Technische tips Goed gebruik PatientHub Hoe gebruikt u het? Om beveiligde videoconsulten te houden heeft u nodig: - Een computer (Windows 7 of

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

3. Mappen en bestanden in de cloud

3. Mappen en bestanden in de cloud 75 3. Mappen en bestanden in de cloud U heeft tot nu toe gewerkt met het opslaan van uw bestanden op de harde schijf van uw computer. Echter er zijn ook diverse programma s en diensten waarmee u uw bestanden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum :

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : 26-06-2014 Documenten Via het computer systeem van TWB heb je toegang tot documenten van het team waarin je werkt of

Nadere informatie

HANDLEIDING STREAMBOX

HANDLEIDING STREAMBOX HANDLEIDING STREAMBOX Inhoud 1. Eerste gebruik... 3 2.1 De afstandsbediening... 3 3 De Kodi app openen en gebruiken... 5 4. Stream box koppelen aan uw Wifi-netwerk... 6 5. Streambox verbinden met internetkabel...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Vervangend modem aansluiten

Vervangend modem aansluiten Vervangend modem aansluiten Inhoudsopgave Het plaatsen 4 Stap Je oude Connectbox verwijderen 5 Stap De Connectbox plaatsen 6 Stap 3 De Connectbox aansluiten 7 Stap 4 Wifi-verbinding maken 0 Stap 5 Controleer

Nadere informatie