Technisch beleidsplan (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling Jeugdopleiding OSM Jeugdopleiding OSM Recreatief versus Prestatief Organigram De Technische Commissie () Doel Samenstelling Taken & verantwoordelijkheden Rol technische commissie t.o.v. de spelers Functies in kader van Technisch Beleid Jeugd (selectie)trainer Rol coördinatoren Teamorganisatie en speelwijze Teamorganisatie en speelwijze Speeltijd en wedstrijdritme Randvoorwaardelijkheden Overzicht indeling (op geboortejaar) Overzicht selectieteams Trainingstijden selectieteams Teamindeling / selectieprocedure Teamindeling algemeen Uitgangspunten selecteren Selectieaantallen Selectie en teamindelingen Selectie 1 e -jaars F Selectie 2 e -jaars F Selectie 1 e -jaars E Selectie 2 e -jaars E Selectie 1 e -jaars D Selectie 2 e -jaars D Pagina 2 van 31

3 7.5. Niet-selectieteams: samenstellen en speeltijd Selectieprocedure jeugdteams Selectieprocedure niet-selectieteams e jaars spelers in een 2 e jaars team Meespelen spelers met hogere leeftijdscategorie Uitgangspunten Traject meetrainen/spelen Sponsoring / betalen Interne competitie jongste jeugd Bijlage 1 -Jaarplanning Bijlage 2 -Jeugdvoetballeerproces Bijlage 3a -Beoordelingsformulier Bijlage 3b -Beoordelingsformulier keepers Bijlage 4 Regels van de KNVB (Jeugdvoetbalwijzer) Bijlage 5 Informatiebrief Pagina 3 van 31

4 1. Inleiding Voor u ligt het Technische Beleidsplan (onderbouw) van voetbalvereniging OSM 75. Tezamen met het Technisch Beleidsplan (bovenbouw) vormt dit het totale technisch beleidsplan van OSM 75 voor de komen jaren. Dit vernieuwde plan is gebaseerd op het Technisch Beleidsplan De toenmaals ingeslagen weg heeft reeds haar vruchten afgeworpen en vele leermomenten opgeleverd, hetgeen heeft geresulteerd in deze herziene versie. Zo is vooral de wijze van indeling, training en selectie onder de loupe genomen en is besloten om binnen de Technische Commissie een deling te maken tussen onderbouw (de Mickey s, Champions League, F, E en D-pupillen) enerzijds en de bovenbouw (C, B en A-junioren en de senioren) anderzijds. De belangrijkste externe reden van de herziening van het vorige beleidsplan is de in gang gezette her-indeling van de KNVB. Vanaf het seizoen 2013/2014 heeft de KNVB speciale talentcompetities, waar bij gewerkt wordt in onder x competities (waarbij x staat voor een bepaalde leeftijdscategorie). Het is dan in principe niet meer toegestaan om spelers in het team te hebben die ouder zijn dan de genoemde leeftijdscategorie. Derhalve wordt ook de jeugdopleiding bij OSM 75 hierop aangepast. Ter illustratie: Mickey s: geen KNVB richtlijnen Champions League: geen KNVB richtlijnen F-pupillen: 2 KNVB competities ( onder 8 en F-pupillen) E-pupillen: 2 KNVB competities ( TOP-klasse, onder 10 en E-pupillen) D-pupillen: twee KNVB competities ( onder 12 en D-pupillen) Het spelen in de talentcompetities is vrijwillig en OSM 75 heeft besloten om de eerste jaars selectie-elftallen (F3, E3 en D3) te laten uitkomen in de onder x competities. Voornaamste interne redenen voor het herziene beleidsplan zijn, o.a.: nog meer (specifieke) aandacht voor de (jongste) jeugd; strakker ingerichte jeugdopleiding; zicht op en communicatie met zowel de recreatieve als de prestatieve kant van de vereniging en; en vereenzelvigen en verankeren van sportieve en prestigieuze normen en waarden van de voetbalvereniging OSM 75. Per slot van rekening zijn wij bovenal een amateurvereniging, waar leden betalen om te kunnen voetballen, weliswaar met een ambitie om te presteren. Dit laatste behelst de inhoud van dit document, voor zover het de onderbouw betreft. De redenen van de gefaseerde aanpak, dus een knip in onderbouw en bovenbouw, ligt hem ook in het feit dat de interne talentscouting bij de onderbouw bij een veelvoud van teams moet worden ingericht, de spelers minder in beeld zijn dan in de bovenbouw. Bovendien kunnen wij niet in één klap alles omgooien daar waar het een veranderende aanpak van beleid betreft. Derhalve zal in aanvang altijd worden begonnen met het herinrichten van het fundament van de jeugdopleiding, te weten: de pupillen. De veranderingen daar zijn pas relevant voor de bovenbouw na een jaar of twee. In het seizoen 2015/2016 zullen de eerste veranderingen worden doorgevoerd in de onderbouw, in de bovenbouw zal op zijn vroegst worden aangevangen met de veranderingen in het seizoen 2016/2017 en dan nog gefaseerd (dus de C-junioren eerst, één of twee jaar later de B- junioren et. cetera). 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75 De algemene doelstelling voor de jeugd is het maximale uit iedere speler/speelster te halen op voetbalgebied. Dit realiseert OSM 75 door spelers zo goed als mogelijk op hun eigen niveau te laten voetballen, met en tegen gelijkwaardige spelers. Dit wordt bereikt door faciliteiten ter beschikking te stellen op gebied van de accommodatie, de trainers en de begeleiders. De algehele ambitie (dus van beide plannen) is de instroom van minimaal twee spelers per jaar uit de eigen jeugd in het vlaggenschip van de vereniging: Zaterdag 1. Vanuit een 4 tegen 4 competitie in de jongste categorie kunnen spelers zich door gerichte trainingen onder deskundige begeleiding optimaal ontwikkelen en doorstromen naar de hogere leeftijdscategorieën. Pagina 4 van 31

5 Door jeugdspelers op leeftijd en niveau in te delen, haalt OSM 75 het maximale uit iedere speler, dus ook uit spelers van niet-selectieteams. Deze spelers zijn net zo belangrijk voor de vereniging zijn als selectiespelers. Het beleid is erop gericht dat zij op latere leeftijd alsnog kunnen instromen in een (jeugd)selectieteam. Naast deze doelstellingen stelt OSM 75 normen en waarden hoog in het vaandel. Buiten de prestatie vindt het bestuur het van groot belang dat er sportief en met respect voor de tegenstander gespeeld wordt. Indien een speler/ouder zich niet conformeert aan de algemene gedragsregels, zullen maatregelen of zelfs royering volgen Jeugdopleiding OSM 75 In de jeugd moet gedurende een periode van 12 tot 13 jaar (van Mickey s tot A-junior) het voetballen worden (aan)geleerd. Om spelers het voetbalspel beter te leren spelen staan daarvoor trainingen en wedstrijden ter beschikking. Door gerichte selectieprocedures toe te passen worden talentvolle spelers uitgenodigd om in selectieteams te spelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de doorstroming van de spelers naar een hogere leeftijdscategorie. Niet elke speler ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. Sommige spelers ontwikkelen zich pas in een latere fase van de opleiding. In het selectietraject zullen ook spelers uit de niet-selectieteams betrokken worden. Door nauwe samenwerking van de, de selectietrainer(s) en de coördinatoren kan besloten worden spelers uit niet selectieteams toe te voegen aan een selectieteam. Dit gebeurt dan uiteraard in overleg met de speler/ouder, trainer van het niet selectieteam. De speler is hierin leidend. Wil de speler zelf niet in een selectieteam spelen dan zal de speler niet doorstromen naar de selectie. OSM bepaalt in dat geval altijd in welk niet selectieteam de speler terecht komt en niet de speler zelf. Dit is in dat geval afhankelijk van de overige beschikbare spelers. De spelers in het niet selectieteam zullen ongeveer van gelijkwaardig niveau moeten zijn. Hiermee zal de coördinator/ rekening houden bij de samenstelling van de niet selectieteams. Belangrijke randvoorwaarde in de realisatie is het beschikbare kader. Door deskundige trainers aan te stellen voor de selectieteams en door een goede (interne) opleidingen voor trainers houdt OSM 75 haar jeugdopleiding up-to-date. De trainers van de selectieteams worden aangesteld door de in samenspraak met het hoofdbestuur. De trainers voor de niet selectieteams worden aangesteld door de coördinator van de bepaalde leeftijdscategorie in nauwe samenwerking met de. Er wordt te allen tijde voorkeur gegeven aan trainers die de club kennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (ex)-selectiespelers, zodat de clubcultuur in alle geledingen van de club blijft. Zodra de functie niet intern op te lossen is wordt extern gezocht. Naast de trainer heeft ook de leider of coach een belangrijke rol. Deze dient ook voldoende kennis en ervaring te hebben om teams (vooral van de selecties) op de beste manier te begeleiden en te coachen. De trainer is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het team. De trainer bepaalt uiteindelijk in overleg met de leider hoe de samenwerking met de leider plaatsvindt. De leider wordt aangesteld door de trainer Recreatief versus Prestatief OSM 75 heeft een belangrijke lokale functie voor de jeugd en het is daarom van belang dat wij als vereniging kansen bieden op recreatief en prestatief niveau. Het recreatieve aspect wordt geborgd door een goede organisatiestructuur en het prestatieve aspect wordt ondersteund door een gedegen technisch beleid. Goede communicatie tussen (verantwoordelijk voor het prestatieve deel) en de coördinatoren (verantwoordelijk voor het recreatieve deel) is hierbij onontbeerlijk, evenals de communicatie richting (ouders van) leden. OSM 75 heeft de keus gemaakt voor prestatief voetbal op zaterdag. Het niveau van de vereniging wordt voor een belangrijk deel bepaald door de klasse waarin de Zaterdag 1 speelt. Pagina 5 van 31

6 Prestatief voetballen bij de jeugd is gericht op het maximaal ontwikkelen van het aanwezige talent van individuele jeugdspelers. Deze spelers komen uit in selectieteams. Vanuit de jeugd moeten de selectiespelers goed opgeleid de stap kunnen maken naar de seniorenafdeling. Bij OSM 75 is dat de zaterdagselectie, waarvan de Zaterdag 1 het vlaggenschip is van OSM 75. Vanaf seizoen 2015/2016 zal deze overstap meer gefaseerd gaan verlopen, dat wil zeggen: er wordt een knip gemaakt tussen onderbouw (t/m. de D-pupillen) en bovenbouw (vanaf de C-junioren). De nadruk bij de opleiding voor de onderbouw ligt op de technische ontwikkeling, daar waar bij de bovenbouw meer wordt gelet op het tactische element en de speelwijze van Zaterdag 1. OSM 75 kiest ervoor om met de niet-selectieteams recreatief te voetballen. Recreatief voetballen is er op gericht dat alle jeugdspelers het voetballen als plezierig ervaren. Hiermee wordt bedoeld, dat daar waar plezier en prestatie niet samengaan, het plezier voorop staat. Dit kan bereikt worden door bij deze teams in de teamsamenstelling niet het talent van de spelers leidend te laten zijn, maar meer de sociale aspecten, ofschoon er nooit een garantie kan worden gegeven dat kinderen altijd in het team bij hun vriendjes of vriendinnetjes zullen worden ingedeeld. Hierin is het recreatieve aspect altijd van ondergeschikt belang ten aanzien van het prestatieve aspect. Ook is het belangrijk dat alle teams op het juiste niveau spelen om met plezier te kunnen voetballen. De teamsamenstelling van de niet selectieteams wordt gedaan door de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep in samenspraak met de. Hierin wordt ook rekening gehouden met niveau van spelers die bij elkaar geplaatst worden in een team. Uiteraard is goede en duidelijke communicatie onontbeerlijk om de samenhang tussen prestatief en recreatief voetbal optimaal te kunnen inrichten. Derhalve zal er vanuit de vereniging duidelijkheid moeten worden verschaft over het te voeren beleid en de (ouders/verzorgers van de) leden te verzoeken zich te conformeren aan dit beleid. Om die reden zal er, voorafgaand aan elk nieuw seizoen een informatiedag worden georganiseerd (in ieder geval voor de onderbouw) en tevens wordt het beleid aan (nieuwe) leden duidelijk uitgedragen. In bijlage 5 is informatie-document opgenomen die de kick-off van het nieuwe beleidsplan aangeeft (in ieder geval voor wat betreft de onderbouw) en een samenvatting geeft van de kern van het nieuwe beleid en de voornaamste redenen ervan. Pagina 6 van 31

7 3. Organigram Belangrijk voor het opstellen en uitvoeren van het Jeugdbeleidsplan is een orgaan dat dit ook daadwerkelijk bewaakt en begeleid in de uitvoering. Om een optimaal rendement uit het beleidsplan te kunnen halen is het van belang dat in alle geledingen gestreefd wordt naar het naleven van dit plan. De Technische Commissie, als opsteller van het plan, heeft hierbij een belangrijke rol in de organisatie. Onderstaand schema is niet bedoeld om een volledig beeld te geven van de organisatie van OSM 75, maar slechts om het technisch kader aan te geven. Bestuur v.v.osm 75 Accomodatiezaken Technische Commissie (Jeugd)trainers selectie en senioren Commissie A Jeugdcoördinatoren Commissie B Commissie C Commissie D Jeugdtrainers niet selectie 4. De Technische Commissie () 4.1. Doel Het doel van de Technische Commissie is, in opdracht van het bestuur, het opstellen van een technisch beleidsplan, geldend voor een periode van ca. 5 jaar. Na goedkeuring door het bestuur van het beleidsplan zal de ook de taak hebben om de uitvoering van dit beleid op zich te nemen. De is er voor spelers vanaf de Mickey s tot en met de zaterdagselectie. Daarnaast heeft de ook een rol als aanspreekpunt voor de leden van de seniorafdelingen. Pagina 7 van 31

8 4.2. Samenstelling In de zullen mensen zitten die OSM 75 goed kennen. Uit welke geleding een persoon komt is hierin niet leidend. Het moeten OSM 75 ers zijn die onafhankelijk beslissingen kunnen nemen op voetbaltechnisch vlak die in clubbelang zijn. Individueel belang is ondergeschikt aan het clubbelang. De is vrij om externe adviseurs te raadplegen voor de invulling van specifieke onderdelen. De wordt geleid door een voorzitter, die tevens de contacten heeft met het hoofdbestuur. Binnen de dienen afspraken gemaakt te worden wie wat doet. Alle leden handelen volgens het 5 jarig beleidsplan. Alle beslissingen die worden genomen, worden genomen aan de hand van het technisch beleidsplan Taken & verantwoordelijkheden Tot de belangrijkste taken van de behoren: contractbesprekingen trainers senioren-en jeugdselecties (verantwoordelijk); gesprekken trainers die onder contract staan (verantwoordelijk); bijwonen van periodiek trainersoverleg (verantwoordelijk -rapporteren bestuur); bewaken procedure overgang jeugd-senioren (uitvoering); selectieprocedure overgang jeugd-jeugd en jeugd-senioren (advies); indeling selectieteams (advies); samenstelling overige teams (advies op verzoek); indeling KNVB-klasse selectieteams (advies); (laten) opleiden niet-selectie trainers jeugd (verantwoordelijk); gesprekken met hulptrainers (advies); communicatie wedstrijdsecretariaat (uitvoering); bijwonen bestuursvergaderingen (deelname). In bijlage A is een overzicht gegeven van de overlegstructuur van de met de diverse andere belanghebbenden Rol technische commissie t.o.v. de spelers Naar spelers van de seniorenafdelingen heeft de ook een belangrijke rol. Deze rol bestaat uit twee delen: het eerste aanspreekpunt voor seniorenleden die bestuur willen spreken. bij vragen van technische aard wordt doorverwezen naar de verantwoordelijke trainer. De technische commissie voert de regie m.b.t. de overgang van de jeugd naar de senioren, daarnaast heeft de een rol, in samenspraak met de trainer, in het behoud van spelers in de selectie. Dit betreft voornamelijk de spelers uit de bovenbouw. In het technisch beleidsplan van de bovenbouw wordt dit nader uitgewerkt. Pagina 8 van 31

9 5. Functies in kader van Technisch Beleid 5.1. Jeugd (selectie)trainer Als jeugd(selectie)trainer van OSM 75 ben je verplicht om gedurende een voetbalseizoen spelers beter (in teamverband) te leren voetballen. Om dit te toetsen behoor je het inzicht te hebben wat het niveau van het team en de (individuele) spelers is bij aanvang van een seizoen, wat halverwege en uiteindelijk wat het niveau van het team en de (individuele) spelers is aan het eind van het seizoen. In elke leeftijdscategorie, van Mickey's tot en met de D-pupillen gelden andere doelstellingen. Voor een jeugd(selectie)trainer is het belangrijk te weten in welke leeftijdscategorie welke accenten (basisvaardigheden) aangeleerd moeten worden en hoe. Een belangrijk aspect van het jeugdtrainerschap bij OSM 75 is de procesbewaking van talenten. Een jeugd(selectie)trainer dient gedurende een seizoen nauwlettend de ontwikkeling van spelers te volgen met als belangrijkste vraag op welk niveau een speler zich het best kan ontwikkelen. De selectietrainer is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectieteams. Bij de samenstelling zal hij overleg voeren met de en betreffende coördinator(en). De jeugdselectietrainer heeft tevens een belangrijke rol bij de aanstelling van de overige trainers van de betreffende leeftijdscategorie. De jeugdselectietrainer is verantwoordelijk voor de totale selectie en niet alleen het eerste team van de bepaalde leeftijdscategorie. In overleg met de coördinatoren kan besloten worden een speler uit een niet selectieteam over te hevelen naar het selectieteam. Dit gebeurt in samenspraak met de en de coördinator Rol coördinatoren Binnen OSM 75 heeft iedere leeftijdscategorie zijn eigen coördinator (Mickey's, Champions League, F, E, D). De rol van de coördinator is ervoor te zorgen dat alle zaken die lopen binnen de bepaalde leeftijdscategorie uitgevoerd worden conform het beleidsplan. Denk hierbij aan het aanstellen van trainers van niet-selectieteams, teamindelingen niet selectieteams, bewaken van de uitvoering van het technisch beleidsplan door leiders/coaches, in samenspraak met de en hoofdtrainers (niet)selectieteams samenstellen, verzamelen en in overleg met de hoofdtrainers en bepalen of spelers mee kunnen trainen met de selectieteams, eerste aanspreekpunt in geval van problemen, et. cetera. Pagina 9 van 31

10 6. Teamorganisatie en speelwijze 6.1. Teamorganisatie en speelwijze Jeugd(selectie)spelers bij OSM 75 worden vanaf de D-pupillen opgeleid in een 1:4:3:3 teamorganisatie, bij voorkeur met de punt naar achteren op het middenveld. In een 1:4:3:3 teamorganisatie is er sprake van een logische veldbezetting. Uitgangspunt voor de speelwijze is dat de nadruk ligt op een verzorgde opbouw van achteruit. Om spelers al op jonge leeftijd bekend te laten worden met de OSM 75 teamorganisatie en speelwijze zullen 0 e jaars F-pupillen deelnemen aan een interne 4 tegen 4 competitie. De 1 e en 2 e -jaars F-pupillen spelen een (na-en/of voorjaars)- competitie bij de KNVB of VSV. Voor het hoogste E elftal geldt dat deze, indien de lichting dit toelaat, gespeeld wordt in de E-topcompetitie. Wat betekend dat er 9x9 gespeeld wordt op een aangepast veld. De overige E teams spelen in de 7x7 competitie. De gewenste formatie hier is 1:2:3:1. Selectietrainers bij de senioren dienen ervan op de hoogte te zijn dat de jeugd(selectie)spelers in deze speelwijze worden opgeleid. Afhankelijk van de stand, tegenstander en beschikbare materiaal etc. bepaald de selectietrainer (za/zo) welke speelwijze het best bij zijn strategie past. Dit geldt (in zekere mate) ook voor de A1 en B Speeltijd en wedstrijdritme De trainers van de selectieteams bepalen de opstelling op basis van de beschikbare spelers en van de geleverde inzet en prestaties in wedstrijden en op de trainingen. Indien een speler in twee achtereenvolgende door de KNVB georganiseerde wedstrijden niet aan (voldoende) speeltijd komt (niet veroorzaakt door blessure of afwezigheid), dient hij op andere wijze wedstrijdritme te verkrijgen en te onderhouden. Dit kan door het meespelen in door de KNVB georganiseerde wedstrijden in een lager prestatief team. Dit zal altijd in overleg met de betrokken trainer gedaan worden. De trainer dient zich te houden aan dit beleid en in overleg met de speler te bepalen hoe hiermee om wordt gegaan Randvoorwaardelijkheden Ook omgevingsfactoren spelen een rol bij de ambitie van prestatief voetbal. Voornamelijk trainers, leiders en ouders spelen hierbij een cruciale rol. Trainers dienen zich te houden aan de basale opleidingsdoelstellingen. Naast het opleiden van trainers en het voorzien in een (in ontwikkeling zijnde) handboek met oefenstof zal het opleidingsplan moeten worden uitgedragen op de wedstrijddagen. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat trainers andere dingen gaan doen die contraproductief zijn aan de opleidingsdoelstellingen en de effectiviteit ervan. Hetzelfde geldt voor leiders/coaches van de selectieteams. De door de trainer gegeven opdrachten dienen te worden nageleefd, in het kader van het opleidingsprogramma, door de leiders/coaches van de selectieteams. Als voorbeeld: Alle spelers tot en met de eerstejaars E dienen op alle posities in het veld te worden ingezet in wedstrijden. Hier zal ook op worden toegezien door de en/of de jeugdselectietrainer(s). Ook ouders dienen zich te houden aan het de door de club gekozen beleid. Bij nieuwe leden is het zaak dat het technisch beleidsplan onder de aandacht wordt gebracht, immers: kies je voor OSM 75, dan kies je ook voor de daarbij behorende ambitie en de regels die daarbij komen kijken. Ook is er ruimte voor louter recreatief voetbal, ook dat is een keuze die kan worden gemaakt als je kiest voor OSM 75. Hieronder nog even in vogelvlucht wat een aantal van deze randvoorwaardelijkheden zijn: Pagina 10 van 31

11 Voor trainers: Op trainingen en in wedstrijden wordt heel veel aandacht besteedt aan de basisbeginselen van het voetbal. Met name de trainingen zullen ingericht zijn om deze basisbeginselen bij te brengen; en of te verbeteren; Trainers zorgen dat hun eigen materiaal en oefenstof aansluit bij de opleidingsdoelstellingen per leeftijdscategorie en delen deze oefenstof met de (tbv het handboek oefenstof); Trainers maken afspraken met het team over het reilen en zeilen in het seizoen (teamafspraken); Keepers trainen altijd met de groep mee (voetballend) maar kunnen separaat een speciale keeperstraining ondergaan. Voor leiders/coaches: In de selectieteams speelt iedereen zo veel als mogelijk evenveel. Opleiden staat bovenaan, wat betekent dat iedere speler even lang wissel staat en dus ook speelt; t/m de E2 wordt er niet op vaste posities gespeeld. Spelers worden opgeleid om op alle posities te kunnen spelen. Dit wordt dan ook nadrukkelijk meegegeven met de trainers. Het plezier in voetbal staat bij OSM hoog in het vaandel, dat betekent dat als een speler het niet naar zijn zin heeft in de selectie of heel moeilijk mee kan in de selectie, hier in samenspraak met de gezocht wordt naar een passende oplossing; Voor ouders: Van ouders in een selectieteam wordt verwacht dat ze betrokken en actief zijn. Ouders dienen zich te houden aan de regels die opgesteld worden door de club of trainers. De trainers kennen het beleid van de club en opleiden gaat ten alle tijden boven het winnen van wedstrijden; Van ouders wordt verwacht dat ze positief aanmoedigen langs het veld. De trainer bepaald uiteindelijk hoe er gespeeld wordt; Indien ouders zich structureel niet kunnen houden aan deze afspraken zal dit consequenties kunnen hebben Overzicht indeling (op geboortejaar) In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt waar spelers worden ingedeeld (op leeftijd). Let op: De genoemde leeftijd is de leeftijd die het desbetreffende kind heeft op 1 januari van dat jaar! 4 en 5 jarigen: Mickey s 5 en/of 6 jarigen: Champions League (de zgn. 0 e jaars F ) 7 jarigen: 1 e jaars F 8 jarigen: 2 e jaars F 9 jarigen 1 e jaars E 10 jarigen 2 e jaars E 11 jarigen 1 e jaars D 12 jarigen 2 e jaars D Pagina 11 van 31

12 6.5. Overzicht selectieteams De doelstelling van de jeugdopleiding OSM voor het competitieniveau van selecties geeft de richting aan waar OSM naar toe wil. Categorie Leeftijd Competitie Huidig Gewenst niveau niveau Mickeys <5=5 4x4 competitie n.v.t. n.v.t. 0 e jaars F-pupillen 5 en/of 6 4x4 comp. of KNVB/VSV n.v.t. n.v.t. F-pupillen F4 (1 e jaars F-pupillen) 7 KNVB 7x7 competitie 5e klasse 5e klasse F3 (1 e jaars F-pupillen) 7 KNVB 7x7 competitie 4e klasse 4e klasse ( onder 8 ) F2 (2 e jaars F-pupillen) 8 KNVB 7x7 competitie 3e klasse 3e klasse F1 (2 e jaars F-pupillen) 8 KNVB 7x7 competitie 1e klasse 1 e klasse E-pupillen E4 (1 e jaars E-pupillen) 9 KNVB 7x7 competitie 5e klasse 4e klasse E3 (1 e jaars E-pupillen) 9 KNVB 7x7 competitie Onder 10 Onder 10 ( onder 10 ) E2 (2 e jaars E-pupillen) 10 KNVB 7x7 competitie 3e klasse 2e klasse E1 (2 e jaars E-pupillen) 10 KNVB 9x9 TOP Hoofdklasse Hoofdklasse competitie D-pupillen D3 (1 e jaars D-pupillen) 11 KNVB 11x11 competitie Onder 12 Onder 12 ( onder 12 ) D1 (2 e jaars D-pupillen) 12 KNVB 11x11 competitie 1e klasse Hoofdklasse 6.6. Trainingstijden selectieteams Voor elk jeugdselectieteam zijn er per leeftijdscategorie vaste trainingsdagen/tijden. Wanneer een jeugdselectietrainer niet in staat is het team wat hem/haar door de is toegewezen op deze dagen/tijden te trainen, dan zal er gezocht worden naar een andere mogelijkheid. De is samen met de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het opstellen van het trainingsschema, hierin worden de wensen van de trainers meegenomen. Voor ieder niet selectieteam geldt dat ze tenminste 1x per week 1 uur mogen trainen. De Mickey s trainen twee maal per week (op de woensdagmiddag en de zaterdagochtend) één uur. De Champions League traint één maal per week (op de woensdagmiddag) en speelt op zaterdagochtend een 4x4 competitie op een kwart veld. De overige jeugdselectieteams van de onderbouw trainen 2 maal per week tenminste één uur. Deze teams trainen op dezelfde dagen en dezelfde tijden in een circuit-vorm (per leeftijdscategorie). Indien er op wedstrijddagen getraind moet worden dient dit te gebeuren in overleg met de wedstrijdsecretaris en terreinmeester. De terreinmeester is altijd de persoon welke bepaald of een training op een bepaald veld doorgang mag hebben. 7. Teamindeling / selectieprocedure 7.1. Teamindeling algemeen Bij de indeling van de teams wordt onderscheid gemaakt in het selecteren (prestatief) en het samenstellen (recreatief) van teams. Voor alle teams geldt dat plezier en progressie (beter leren voetballen) centraal staat. De betere spelers spelen in het hoogste (selectie)team, maar leeftijd is in alle leeftijdscategorieën bepalend. Vanaf de F-pupillen wordt er per leeftijdscategorie onderscheid gemaakt in eerste-en tweedejaars. Uitgangspunt t/m de D selectie is dat eerstejaars bij elkaar worden ingedeeld net als de tweedejaars. In overleg tussen de Technische Commissie (), betreffende (selectie)trainer(s), coördinatoren en ouders en/of spelers kan, als er sprake is van een uitzonderlijk talent, daarvan worden afgeweken (dus een eerstejaars kan worden ingedeeld bij tweedejaars, andersom kan NIET). Pagina 12 van 31

13 Per leeftijds-blok is plaats voor een x-aantal selectiespelers, waarbij de besten in het eerste team komen en de rest in het tweede team. Ter illustratie het volgende voorbeeld: De eerste-jaars F selectie bestaat uit de F3 en de F4 (18 spelers). De F3 is het eerste team, dus de beste 9 spelers, naar beoordeling van de jeugd-selectietrainer 1 (in samenspraak met de ), worden ingedeeld in de F3, de overige 9 spelers worden ingedeeld in de F4. Deze indeling geldt in principe voor het gehele seizoen. Tussentijds wisselen van spelers binnen de twee selectieteams kan slechts in overleg met de jeugd-selectietrainer en de op één moment geschieden, te weten: de winterstop. Leeftijdgenoten die niet bij de beste 18 zitten worden ingedeeld in een lager team, te beginnen vanaf de F Uitgangspunten selecteren Selecteren betekent dat de teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op basis van selectiecriteria waarbij wordt gekeken naar de volgende onderdelen: Techniek Inzicht Snelheid Persoonlijkheid In bijlage 2 staan overzichten van welke onderdelen beheerst moeten worden door de diverse leeftijdscategorieën. Trainers dienen dit te gebruiken tijdens het selecteren van spelers. De Technische Commissie () is in samenspraak met de selectietrainers verantwoordelijk voor de teamindeling van selectiespelers. Interne clubscouts, trainers en coördinatoren hebben een adviserende en ondersteunende rol bij het selecteren van spelers Selectieaantallen 1 e jaarsf-selectie 18 spelers 2 teams (F3, 9 spelers en F4, 9 spelers) 2 e jaarsf-selectie 18 spelers 2 teams (F1, 9 spelers en F2, 9 spelers) 1 e jaars E-selectie 18 spelers 2 teams (E3, 9 spelers en E4, 9 spelers) 2 e jaars E-selectie 21 spelers 2 teams (E1, 12 spelers en E2, 9 spelers) 1 e jaars D-selectie 28 spelers 2 teams (D3, 14 spelers en D4, 14 spelers) 2 e jaars D-selectie 28 spelers 2 teams (D1, 14 spelers en D2, 14 spelers) 7.4. Selectie en teamindelingen Selectie 1 e -jaars F De F3 en F4 vormen de eerstejaars F selectieteams; De F3 en F4 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in circuit-vorm; De F3 en F4 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De F3 en F4 hebben beiden 9 spelers, dus in totaal bestaat de 1 e jaars F selectie uit 18 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; 1 De beoordelingssystematiek wordt verder in dit document nader uitgewerkt. Pagina 13 van 31

14 De F3 en F4 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling. 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de F3 en F4 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 18 spelers die zijn ingedeeld in de F3/F4 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de F4 kan deze speler ten koste van een speler uit de F3 worden overgezet naar de F3. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De F3/F4 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 8 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de Selectie 2 e -jaars F De F1 en F2 vormen de tweedejaars F selectieteams; De F1 en F2 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in circuit-vorm; De F1 en F2 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De F1 en F2 hebben beiden 9 spelers, dus in totaal bestaat de 2 e jaars F selectie uit 18 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; De F1 en F2 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling; 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de F1 en F2 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 18 spelers die zijn ingedeeld in de F1/F2 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de F2 kan deze speler ten koste van een speler uit de F1 worden overgezet naar de F1. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Pagina 14 van 31

15 Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De F1/F2 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 9 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de Selectie 1 e -jaars E De E3 en E4 vormen de eerstejaars E selectieteams; De E3 en E4 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in circuit-vorm; De E3 en E4 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De E3 en E4 hebben beiden 9 spelers, dus in totaal bestaat de 1 e jaars E selectie uit 18 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; De E3 en E4 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling; 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de E3 en E4 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 18 spelers die zijn ingedeeld in de E3/E4 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de E4 kan deze speler ten koste van een speler uit de E3 worden overgezet naar de E3. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De E3/E4 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 10 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de ; Selectie 2 e -jaars E De E1 en E2 vormen de tweedejaars E selectieteams; De E1 en E2 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in circuit-vorm; De E1 en E2 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De E1 heeft 12 spelers en de E2 heeft 9 spelers, dus in totaal bestaat de 2 e jaars E selectie uit 21 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; Pagina 15 van 31

16 De E1 en E2 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling. 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de E1 en E2 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 18 spelers die zijn ingedeeld in de E1/E2 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de E2 kan deze speler ten koste van een speler uit de E1 worden overgezet naar de E1. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De E1/E2 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 11 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de ; Selectie 1 e -jaars D De D3 en D4 vormen de eerstejaars D selectieteams; De D3 en D4 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in hun eigen team; De D3 en D4 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De D3 en D4 hebben beiden 14 spelers, dus in totaal bestaat de 1 e jaars D selectie uit 24 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; De D3 en D4 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling. 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de D3 en D4 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 24 spelers die zijn ingedeeld in de D3/D4 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de D4 kan deze speler ten koste van een speler uit de D3 worden overgezet naar de D3. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Pagina 16 van 31

17 Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De D3/D4 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 12 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de ; Selectie 2 e -jaars D De D1 en D2 vormen de tweedejaars D selectieteams; De D1 en D2 trainen gezamenlijk op hetzelfde tijdstip, in hun eigen team; De D1 en D1 trainen tenminste 2x per week één uur en spelen op zaterdag een wedstrijd; De D1 en D2 hebben beiden 14 spelers, dus in totaal bestaat de 2 e jaars D selectie uit 24 spelers; In de loop van het seizoen kan de selectie aangevuld worden met talenten uit een niet selectieteam, daar waar het trainen betreft. Er kan enkel een speler aan een team toegevoegd in de winterstop. De bepaald zodra er aangevuld moet worden. Dit gebeurd in overleg met de trainers en betreffende speler/ouders; De D1 en D2 worden samengesteld door de. De procedure is als volgt: 1. De trainers/leiders van de teams leveren namen/informatie aan over potentiële selectiespelers, via bestaand document voor ontwikkeling/beoordeling. 2. De gaat deze spelers bekijken in wedstrijden met hun huidige team; 3. Indien blijkt dat de speler mogelijk in aanmerking komt voor de selectie zal deze worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijden; 4. Tijdens de selectiewedstrijden zullen spelers afvallen, deze zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de met de reden waarom; 5. Aan het eind van de procedure worden de spelers die in de selectie zitten persoonlijk hierover geïnformeerd; 6. De 2 selectieteams worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat in samenspraak met de trainers de D1 en D2 wordt samengesteld; 7. De uiteindelijke teamsamenstelling wordt bekend gemaakt na 18 juni; 8. Spelers die aan het einde van een seizoen nieuw binnenkomen worden door de meegenomen in het selectieproces; Binnen de groep met 24 spelers die zijn ingedeeld in de D1/D2 zitten kan gewisseld worden. Als een speler zich positief ontwikkelt in de D2 kan deze speler ten koste van een speler uit de D1 worden overgezet naar de D1. De zal dit bepalen in overleg met de trainers en leiders; Indien spelers niet in een selectieteam willen/kunnen voetballen dient dit op het moment dat de speler uitgenodigd wordt voor de selectieprocedure aangegeven te worden bij de ; De D1/D2 bestaat allemaal uit spelers die op 1 januari van dat jaar niet ouder dan 13 jaar zijn; Eerdere doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de ; 7.5. Niet-selectieteams: samenstellen en speeltijd Samenstellen betekent dat kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar in één team kunnen worden gezet om de persoonlijke ontwikkeling niet te remmen. Niet de prestatiegerichtheid, maar sociale factoren zijn van doorslaggevend belang, ofschoon er geen garanties kunnen worden gegeven dat iedereen kan worden ingedeeld naar hun eigen wensen. De coördinator is verantwoordelijk voor de teamindeling van niet-selectiespelers. Alle veldspelers van de niet-selectieteams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie. De trainer/leider behoort hierop toe te zien. Pagina 17 van 31

18 7.6. Selectieprocedure jeugdteams In de herfstvakantie worden de ontwikkelingen van de spelers in selectieteams door de coördinatoren, de en de selectietrainers naar aanleiding van hun prestaties in wedstrijden en op de trainingen in kaart gebracht via een beoordelingsrapport (zie Beoordelingsrapport): eerste evaluatiemoment. Er wordt gewerkt aan een spelersdatabase zodat per jaar spelers gevolgd kunnen worden. Individueel zullen de spelers door de selectietrainers op hun sterke en ook op hun verbeterpunten worden gewezen. Wanneer n.a.v. het beoordelingsrapport blijkt dat een speler in een 2 e (of lager -jeugdelftal) selectieteam zich zodanig heeft ontwikkeld dat deze in aanmerking komt voor een hoger selectieteam, dan bieden wij deze speler de mogelijkheid om vanaf de herfst-tot aan de kerstvakantie met een hoger selectieteam mee te trainen en indien mogelijk ook wedstrijden mee te spelen. Deze speler traint dan per week 1 keer met zijn of haar eigen team en 1 keer met een hoger selectieteam. De teamsamenstelling blijft tot het eind van de najaar competitie (kerstvakantie) gehandhaafd. Dit zal altijd gaan in samenspraak met de trainers, de ouders en het kind zelf. Tijdens de kerstvakantie vindt het tweede evaluatiemoment plaats en wordt op basis van het meetrainen en eventueel meespelen bezien of herziening in de selectieteams moet worden doorgevoerd. Dit zal met de selectietrainers, speler en de ouder(s) van de speler worden besproken. Medio maart wordt per selectieteam gekeken welke spelers ook volgend jaar weer in aanmerking komen/willen komen voor een selectieteam. Spelers die aangeven graag in aanmerking te komen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de selectieprocedure m.b.t. het komende seizoen. Deelname geeft geen garantie op een plaats in de selectie. Tevens wordt in maart door de teamleider bij de spelers geïnformeerd wie volgend seizoen nog doorgaat met voetballen. De indeling van selectie-en niet-selectiespelers moet bekend zijn op uiterlijk 1 juni van dat jaar. De selectie van spelers zal voor het grootste gedeelte plaatsvinden aan de hand van het speler volgsysteem. Daarnaast kan de hoofdtrainer beslissen om selectiewedstrijden/trainingen te organiseren om zo de selectie voor het nieuwe seizoen te bepalen. Deze selecties worden uiteindelijk bepaald door de hoofdtrainer in samenspraak met de coördinator en de Selectieprocedure niet-selectieteams In de herfstvakantie worden de ontwikkelingen van de spelers in niet-selectieteams door de Teamtrainer/leider en coördinator naar aanleiding van hun prestaties in wedstrijden en op de trainingen schriftelijk in kaart gebracht via een beoordelingsrapport (zie Bijlage): eerste evaluatiemoment; Wanneer n.a.v. het beoordelingsrapport blijkt dat een speler in een niet-selectieteam zich zodanig heeft ontwikkeld dat deze in aanmerking komt voor een selectieteam, dan bieden wij deze speler de mogelijkheid om vanaf de herfst-tot aan de kerstvakantie met een selectieteam mee te trainen en indien mogelijk ook wedstrijden mee te spelen. Deze speler traint dan per week 1 keer met een selectieteam. De teamsamenstelling blijft tot het eind van de najaarscompetitie (kerstvakantie) intact. Tijdens de kerstvakantie vindt het tweede evaluatiemoment plaats en wordt op basis van het meetrainen en eventueel meespelen bezien of herziening in de selectie-en niet-selectieteams moet worden doorgevoerd. Dit zal met de selectietrainers, teamtrainer(s)/leider(s), speler en de ouder(s) van de speler worden besproken. In maart wordt door de teamleider bij de spelers geïnformeerd wie volgend seizoen nog doorgaat met voetballen. De indeling van selectie-en niet-selectiespelers moet bekend zijn op uiterlijk 1 juni van dat jaar. Pagina 18 van 31

19 e jaars spelers in een 2 e jaars team In een hogere leeftijdscategorie heeft een speler minder ruimte en tijd om te handelen, waardoor spelers in eerste instantie worden gedwongen tot beter/sneller handelen en vaker handelen. Dit leidt tot een hogere intensiteit van voetballen. Normaal gesproken zullen de betreffende spelers (die direct vanuit een 1 e selectieteam (bijv.: E1) naar een 1 e selectieteam in een hogere leeftijdscategorie (D3 of D1) gaan) deze hogere voetbalintensiteit minder lang kunnen volhouden. Vaak laat een coach deze spelers meestal direct met alle trainingen en wedstrijden meedoen, omdat het in de eerste weken na de overstap lijkt alsof de spelers het voetbalniveau goed aankunnen. In werkelijkheid lopen ze wel degelijk op hun tenen maar beschikken ze over bepaalde reserves op basis waarvan zij evengoed alle voetbalarbeid kunnen leveren die van hen worden verlangd. Zij lopen feitelijk op hun tenen zonder dat zijzelf of iemand anders het doorheeft. Er komt echter een moment dat deze reserves opgebruikt zijn en dan komen de problemen vanzelf: minder snel herstelt van trainingen en wedstrijden; daardoor steeds meer vermoeid raakt 2 ; vanuit die vermoeidheid ontstaan de eerste lichamelijke klachten; vervolgens gaan die over in lichte/zware blessures; speler komt in een neerwaartse spiraal. Door een talentvolle speler in de eerste maanden minder lang te laten spelen, wordt voorkomen dat hij op zijn tenen loopt en daardoor op zijn reserves moet teren. De kans op vermoeidheid wordt kleiner en begint hij elke keer uitgerust aan de training. 8. Meespelen spelers met hogere leeftijdscategorie 8.1. Uitgangspunten Het meespelen (in de competitie) van een talentvolle speler uit een lagere leeftijdscategorie met een hogere dient in het belang van de speler altijd vanuit een ontwikkelingsgerichte overweging te zijn. Uitzonderingen Wanneer in een hogere leeftijdscategorie de selectie een speler te kort komt (21 spelers incl. 2 keepers) dan het volgende hanteren: Zijn er voldoende kwaliteiten in het 2e selectieteam aanwezig om het te kort bij het 1 e selectieteam aan te vullen? Zo ja: speler uit lagere leeftijdscategorie kan (op advies van zijn trainer) meespelen met 2 e selectieteam AANDACHTSPUNTEN Fysieke/emotionele belasting Voetbal conditionele belasting (overbelasting) Fitheid De spelers zelf maken de keuze, deze wordt hen niet opgelegd (Spelers worden bij aanvang van het seizoen geïnformeerd dat bij hoge uitzondering het meespelen in een hogere leeftijdscategorie mogelijk is.) Zo nee: speler uit lagere leeftijdscategorie kan (op advies van zijn trainer) meespelen met 1 e selectieteam. De speler uit de lagere leeftijdscategorie beschikt over beduidend meer kwaliteiten dan de spelers uit het 2 e selectieteam in de hogere leeftijdscategorie (positie onafhankelijk). AANDACHTSPUNTEN Idem 2 Als iemand vermoeid is, zal zijn handelingssnelheid lager zijn dan normaal, wat in duels tot blessures kan leiden. Pagina 19 van 31

20 Wanneer in een hogere leeftijdscategorie de selectie geen spelers te kort komt maar geen wisselspelers heeft (22 speler incl. 2 keepers) dan het volgende hanteren: Speler uit lagere leeftijdscategorie speelt in eigen team (prioriteit), maar er kan in overleg worden besloten dat de betreffende speler een deel van de wedstrijd speelt en zich vervolgens als wisselspeler aansluit bij het selectieteam uit de hogere leeftijdscategorie. Prioriteit De hoogte van de prioriteit hangt, naast de bovengenoemde aandachtspunten, af van de volgende factoren: Het belang van de wedstrijd/competitie -doelstelling -promotie/degradatie De kwaliteit/kracht van de tegenstander (geldt zowel voor het team dat uitkomt in de hogere-als in de lagere leeftijdscategorie) Divisie/klasse waarin de betreffende teams in uitkomen. Dit alles gebeurt altijd in volledig overleg tussen de coördinator, de trainers, de speler en de ouders en eventueel de Traject meetrainen/spelen Vanaf maart/april beginnen de selecties voor het nieuwe seizoen. In overleg tussen de coördinatoren, de trainers en worden spelers uitgenodigd één keer per week mee te gaan trainen met het hogere selectieteam. Vanuit iedere selectie schuiven spelers dus door zodat iedere trainer ongeveer evenveel spelers behoudt. Begin maart dient dit meetrainschema bekend te zijn. Vanaf half april worden er 2 oefenwedstrijden georganiseerd voor de nieuwe selecties. De coördinator regelt dit in samenspraak met de trainer. Hierbij worden spelers uitgenodigd welke ten aanzien van de spelersvolgsystemen in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe selecties. In de maand mei worden oefenwedstrijden/trainingen gespeeld voor de nieuwe selecties. Deze selectietrainingen/wedstrijden, mogen doorgaan tot de eerste week van juni. Hierna is het niet meer toegestaan de velden bij OSM 75 te betreden. Dit alles in overleg met de wedstrijdsecretaris en terreinmeester. 9. Sponsoring / betalen Het beleid van OSM 75 is erop gericht jeugdspelers op te leiden en plezier te laten hebben in het voetballen. Het uiteindelijke doel is om jeugdspelers door te laten stromen naar de Zaterdagselectie of het recreatievoetbal op zaterdag of zondag. Spelers zullen bij OSM 75 nimmer individueel betaald worden. Indien een sponsor zich aandient voor een bepaald elftal zal het geld hieruit altijd geïnvesteerd worden in het collectief (het team of de selectie) en nooit in het betalen van individuele spelers. De en het hoofdbestuur bewaken dit. 10. Interne competitie jongste jeugd De jongste jeugd speelt een interne 4 tegen 4 competitie (Champions League). Spelers in de leeftijd van 5/6 jaar nemen deel aan deze competitie, de zogenaamde 0 e jaars. Elke zaterdagochtend wordt op de helft van een voetbalveld 4 kleine veldjes van elk 20 x 40 meter uitgezet. Op deze veldjes wordt er 4 tegen 4 gespeeld. Teams bestaan elk uit 4 of 5 spelers. Belangrijk is dat het niveau van de teams enigszins gelijk is. Binnen een team mag het niveau verschillen. Mocht het niveau van een team er bovenuit steken dan zullen er spelers van teams wisselen. Mocht het niveau van een individuele speler ver boven de groep uitsteken, dan maakt hij of zij kans om in de F3/F4 (1 e jaars F-pupillen) te komen. Deze teams die bestaan uit de meer talentvolle spelers, spelen een (na-en/of voorjaars)competitie bij de KNVB. De 1 e jaarsf-pupillen zullen altijd in de 7x7 competitie van de KNVB spelen. Pagina 20 van 31

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Selectiebeleid 2012-2015

Selectiebeleid 2012-2015 v.v. Flevo Boys Selectiebeleid 2012-2015 Naar een transparant en rechtvaardig selectiebeleid Matthias Frankema, Hoofd jeugdopleiding 1-9-2012 Flevo Boys, een club met ambitie v.v. Flevo Boys in Emmeloord

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan

Technisch jeugdbeleidsplan Technisch jeugdbeleidsplan Visie op jeugdvoetbal SC Varsseveld 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene visie en doelstellingen... 6 3. Organogram... 7 4. Samenstellen selectieteams... 8 5. De procedure

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan 2012-2014 Page 1 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren)

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Versie 2.0 (23-09-2016) Beleidsplan Senioren (Heren) v.v. Ropta Boys 1/13 Versie Datum Laatste wijziging Auteur 2.0 23-09-2016 Aanvulling n.a.v. input

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari 2014 1 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Technisch Beleid HC Cartouche

Technisch Beleid HC Cartouche Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Technisch Beleid HC Cartouche Lonneke Schijvens Technisch Directeur 25 juni 2012 Technisch Beleid Missie: De individuele hockeyer als kind binnen zijn/haar talent

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Protocol voor selectieteams

Protocol voor selectieteams 23 Dit rapport heeft 13 pagina s Topkorfbalprotocol v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 KCC 2 3 Seniorenspelers 3 3.1 Selectieteams senioren 3 3.2 Wedstrijdteams senioren 5 4 Jeugdspelers 7 4.1 Selectieteams

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2017 vv Friese Boys. Voorwoord

Technisch Beleidsplan 2017 vv Friese Boys. Voorwoord Voorwoord Dit seniorenbeleidsplan is gericht op de gehele seniorenafdeling van Friese Boys en vormt met het jeugdbeleidsplan de rode draad van de vereniging voor voetbaltechnische- en organisatorische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie