Molen van Oude Hengel te Ootmarsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molen van Oude Hengel te Ootmarsum"

Transcriptie

1 Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang klassieke windmolen Gemeente Dinkelland mei 2012

2 Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang klassieke windmolen dossier : BB1028 registratienummer : BB1028.R01 versie : 1.1 Gemeente Dinkelland mei 2012 DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN Toetsingscriteria Berekeningen 5 3 RESULTATEN 8 4 CONCLUSIES 10 5 COLOFON 11 BIJLAGEN BIJLAGE A TECHNISCHE GEGEVENS BB1028.R01-1 -

4 SAMENVATTING In opdracht van Gemeente Dinkelland is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de bouw van het nieuwbouwplan in het Commanderieterrein op de windvang van de klassieke windmolen Molen Van Oude Hengel te Ootmarsum. Het plan ligt namelijk in een molenbiotoop. Hiertoe zijn met behulp van het CFD programma Autodesk Simulation CFD 2013 twee numerieke modellen gemaakt van de windmolen en zijn omgeving, één model voor de bestaande situatie en één model voor de nieuwe situatie. Uitgangspunt voor de berekeningen vormen de molenbiotoop en de biotoopformule. De molenbiotoop is een landelijke standaard, waarin criteria staan waarmee kan worden beoordeeld of de functie van een windmolen, als werktuig en monument, behouden blijft als gevolg van ingrepen in de omgeving. Met de biotoopformule kan een inschatting worden gemaakt van de maximaal toe te laten bouwhoogte rond de molen. De numerieke modellen zijn doorgerekend op de windrichtingen oost en zuidoost. Bij wind uit deze richtingen wordt de windvang van de molen door de nieuwe gebouwen belemmerd. Het onderzoek heeft geresulteerd in datareeksen en histogrammen die de windvang op de wieken van de molen inzichtelijk maken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de windvang van de molen vanwege de bouw van de nieuwe gebouwen 2% bij oostenwind zal afnemen en 5% afname bij zuidoostenwind. De windstatistiek van Ootmarsum laat echter zien dat de windrichtingen oost en zuidoost niet de meest voorkomende windrichtingen zijn, zie afbeelding 2.3. Derhalve zal de totale procentuele afname van de windvang naar verwachting minder dan 5% zijn. De maximaal toelaatbare afname van de windvang wordt door de molenbiotoop gesteld op 5%. De bouw van het nieuwe Commanderieterrein te Ootmarsum zal daarom geen belemmering zijn voor het in stand houden van de molen als werktuig. BB1028.R01-2 -

5 1 INLEIDING De gemeente Dinkelland is voornemens een nieuw bestemmingsplan te ontwerpen in het gebied bij de Commanderiestraat, Alleeweg en de Van Bevervordestraat te Ootmarsum. Het plangebied ligt binnen de molenbiotoop van de klassieke windmolen van Oude Hengel te Ootmarsum. Het nieuwe Commanderieterrein bestaat uit twee pleinen, elk plein ligt aan het einde van een laan. Aan het einde van de lanen worden nieuwe gebouwen geplaatst. Verder, ten oosten van het bestaande openluchtmuseum wordt een gebied met woningbouw gepland, die hetzelfde opzet van de bestaande bebouwing heeft. Langs de Commanderiestraat zijn twee-onder-een-kap gepland. In de directe omgeving zijn andere gebouwen met als functie horeca en het verkoop van steekproducten. Verder is een hotel gepland op een eiland in de uigebreide vijvers. Bij het bouwen in de omgeving van een klassieke windmolen, zoals hier het geval is, moet rekening gehouden worden met de zogenaamde molenbiotoop. Dit komt op neer dat de omgeving van de molen het functioneren van de molen als maalwerktuig en als monument niet in de weg mag staan. Nieuwbouw in de omgeving van een molen moet daarom onder andere getoetst worden op nadelige gevolgen voor de windvang van de molen. Gemeente Dinkelland heeft DHV opdracht gegeven nader te onderzoeken welke gevolgen de bouw van het nieuwe Commanderieterrein heeft op de windvang nabij de Molen Van Oude Hengel, en daarmee voor de energieopbrengst van de molen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) software. Hierbij wordt een grafisch model van de molen en de bebouwde omgeving opgezet in het CFD programma. Vervolgens wordt zeer gedetailleerd de windsnelheid rond de ingevoerde objecten berekend. Aan de hand van de resultaten van CFD berekeningen voor de bestaande en nieuwe situatie zijn de verschillen in de windvang bepaald en getoetst aan de normen en (kwaliteits)eisen van de molenbiotoop. Op basis van deze toetsing en de expertise van de DHV is vervolgens een advies opgesteld. BB1028.R01-3 -

6 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 Toetsingscriteria Windvang Voor het functioneren van een molen als maalwerktuig is een goede windvang (de mate waarin de molen met zijn wieken wind kan onderscheppen) van cruciaal belang. Dit komt voornamelijk door de verhouding tussen de windsnelheid en het molenvermogen. Het vermogen van een molen is evenredig met de derde macht van de windsnelheid, waardoor een geringe afname van de wind leidt tot een groot verlies aan vermogen. Obstakels hebben een remmend effect op de wind. Ook kan er door obstakels turbulentie ontstaan, waarbij het vlagerige karakter van de wind zorgt voor een ongelijke belasting op het wiekenkruis. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het product en de conditie van de molen zelf. Ter bescherming van de molen als maalwerktuig is een zogenaamde biotoopformule opgesteld om de maximaal aanvaardbare hoogte van obstakels rond de molen te berekenen. Deze formule is een eerste benadering en gaat voor een nauwkeurige berekening in dit geval niet op. Evenwel is het maximaal aanvaardbare verlies aan windvang ten gevolge van obstakels als in de biotoopformule gesteld op 5% (vermogensverlies van de molen 14%). Rekengebied Volgens de molenbiotoop hebben gebouwen die tot op 400 meter afstand van de molen staan invloed op het locale windklimaat rond de molen. Voor de berekening van de verschillen in windvang zijn twee situaties (bestaand en nieuw) gemodelleerd waarin de gebouwen op een straal van 400 meter rond de molen zijn meegenomen: Model A, oude situatie Model B, nieuwe situatie De molen, en de omgeving in een straal van 500 rond de molen, inclusief de al door DHV in 2010 onderzochte woningen van het bestemmingsplan Mölnbekke; De molen, de nieuwe bebouwing en de omgeving in een straal van 500 meter rond de molen. De situatie waarin de windvang van de molen het meest wordt belemmerd is bepalend voor de afname van het molenvermogen. Gezien de hoogte en positionering van de nieuwbouw zullen de effecten die deze gebouwen hebben op de windvang van de molen het grootst zijn bij wind uit oost en zuidoostelijke (O, ZO) richtingen. Bij deze windrichtingen staan de gebouwen precies in het pad van de wind naar de molen. Voor elk model worden de locale windsnelheden rond de molen berekend bij wind uit de meest relevante windrichting (O, ZO). Uit een vergelijking van de uitkomsten zal blijken of er een verslechtering van het windklimaat optreedt en wat de gevolgen hiervan zijn voor het vermogen van de molen. BB1028.R01-4 -

7 2.2 Berekeningen Programmatuur Ter bepaling van de verschillen in windvang tussen de bestaande en nieuwe situatie zijn berekeningen gemaakt met behulp van stromingsprogrammatuur (Computational Fluid Dynamics, CFD). Het gebruikte rekenpakket is Autodesk Simulation CFD, versie Voor technisch-inhoudelijke informatie over de CFD-berekening wordt verwezen naar bijlage A. Ingevoerde objecten Gebouwen op minder dan 500 meter afstand van de molen zijn opgenomen in het rekenmodel. Bij de invoer van de objecten is onder meer gebruik gemaakt van door de gemeente Dinkelland aangeleverde gegevens, een luchtfoto, een geografisch informatiebestand van het onderzoeks-gebied en gegevens 1 van de klassieke windmolen Molen Van Oude Hengel. Op detailniveau is gebruik gemaakt van de door de gemeente Dinkelland aangeleverde tekeningen van de nieuw te bouwen gebouwen. De nauwkeurigheid van de maatvoering en het detailniveau van de ingevoerde geometrie zijn afgestemd op het belang voor een waarheidsgetrouwe simulatie van de rond de molen optredende luchtstroming. Alle ingevoerde objecten zijn geplaatst op een massa met een schuin oppervlak die het hoogteverschil tussen de verschillende gebieden binnen de stad Ootmarsum volgt. In dit model komt de Molen van Oude Hengel te bevinden op een niveau die ongeveer 6 meter hoger is dan de Commanderieterrein. Van de aanwezige bomen en straatmeubilair is de geometrie niet ingevoerd. Wel zijn de invloeden die deze objecten hebben op de luchtstroming meegenomen in de berekening. Een overzicht van de ingevoerde gebouwen is weergegeven in afbeelding 2.1. Een detail van de geometrie nabij de molen is weergegeven in afbeelding 2.2. Voor meer informatie over de geometrische eigenschappen van het model wordt verwezen naar bijlage A. Afbeelding 2.1: overzicht van de ingevoerde geometrie 1 Bron: BB1028.R01-5 -

8 Afbeelding 2.2: overzicht van de ingevoerde geometrie nabij de molen. BB1028.R01-6 -

9 Berekeningen Rondom de ingevoerde geometrie wordt een gedetailleerd raster van rekenpunten gemodelleerd. Het aantal rekenpunten is onder andere afhankelijk van de modelgeometrie. Een door vier rekenpunten omsloten gebied wordt een cel genoemd. In het CFD programma wordt voor elke cel in het domein de locale windsnelheid bij de meest relevante windrichting (O, ZO) berekend. Het bovenwindse snelheids- en turbulentieprofiel dat gebruikt wordt voor de berekeningen komt overeen met dat van de atmosferische grenslaag behorend bij de stedelijke omgeving. Voor informatie over het toegepaste bovenwindse snelheidsprofiel wordt verwezen naar bijlage A. Windstatistiek De gebruikte windstatistiek is afkomstig van het KNMI. In dit geval is gebruik gemaakt van de gegevens berekend met behulp van de rekenmethodiek NPR6097:2006 toepassing van de statistiek van het uurgemiddelde windsnelheden van Nederland. Om de windstatistiek van de gewenste locatie te kunnen genereren, worden als basis de windgegevens van de KNMI-meetstations in Nederland gebruikt. Uit deze gegevens, samen met de landgebruikskaart 2 van Nederland, wordt de ruwheid van het terrein berekend. Als laatste stap wordt de windstatistiek op de gewenste locatie bepaald met behulp van het meteorologische model. De windstatistiek geeft een overzicht van de te verwachten windsterkte en -richting. Uit de windstatistiek kan een windroos worden afgeleid, welke is weergegeven in afbeelding 2.3. De windroos vermeldt voor 12 windrichtingen de kans dat een bepaalde windsnelheid optreedt. Uit de windroos blijkt dat wind met een hoge snelheid meestal uit het zuidwest waait. Lagere windsnelheden waaien uit alle richtingen. Windroos voor locatie Ootmarsum N 20 W Windsnelheid [m/s] > O Z Afbeelding 2.3: De windroos van Ootmarsum 2 Op de landgebruikskaart is voor elke locatie in Nederland informatie te vinden over het soort terrein (zout of zoet water, steden, bossen en vegetatie, wegen, industrie terrein, etc.) BB1028.R01-7 -

10 3 RESULTATEN Op basis van de met Autodesk Simulation CFD berekende locale windsnelheden is een visualisatie van de windvang gemaakt in de vorm van een histogram. Hierin is de windsnelheid op het wiekenvlak van de molen uitgezet tegen de frequentie waarmee deze op het wiekenvlak voorkomt. Op afbeelding 3.1 en afbeelding 3.2 zijn de histogrammen behorende bij de op oost en zuidoost doorgerekende modellen weergegeven. Nieuwe situatie, oostenwind Oude situatie, oostenwind velocity magnitude [m/s] velocity magnitude [m/s] Afbeelding 3.1 Histogrammen van de snelheden die op het wiekenvlak voorkomen bij oostenwind Nieuwe situatie, zuidoostenwind Oude situatie, zuidoostenwind velocity magnitude [m/s] velocity magnitude [m/s] Afbeelding 3.2 Histogrammen van de snelheden die op het wiekenvlak voorkomen bij zuidoostenwind BB1028.R01-8 -

11 De oppervlakte van het histogram is een maat voor de totale windvang van de wieken. De snelheid per oppervlakte-eenheid is per windrichting weergegeven in tabel 3-1 Tabel 3-1 Vergelijking windvang (snelheid per oppervlakte-eenheid) Windrichting: Oost Zuidoost Nieuwe situatie Oude situatie Verschil in windvang -2% -5% Uit de histogrammen volgt dat ten gevolge van de bouw van het nieuwe Commanderieterrein de windvang van de molen daalt met ca. 2% bij oostenwind en met ca. 5% bij zuidoostenwind. BB1028.R01-9 -

12 4 CONCLUSIES De molenbiotoop stelt het maximaal aanvaardbare verlies aan windvang van de molen ten gevolge van obstakels op 5% (vermogensverlies van de molen 14%). Op basis van de berekende windvang van de molen in de bestaande en in de nieuwe situatie wordt geconcludeerd dat de afname van de windvang ten gevolge van de nieuw te bouwen Commanderieterrein 2% bij oostenwind en 5% bij zuidoostenwind bedraagt. Over de totale afname van de windvang kan een uitspraak worden gedaan aan de hand van de windstatistiek die geldt voor de omgeving van Ootmarsum. De windroos die hieruit afgeleid is (afbeelding 2.3) laat zien dat de windrichtingen waarbij de windvang van de molen wordt belemmerd (oost en zuidoost) niet de overheersende windrichtingen zijn. In de omgeving van de molen is de kans op zuidzuidwestenwind en westzuidwestenwind het grootst. Bij wind uit deze windrichtingen ligt het nieuwe Commanderieterrein niet in het pad van de wind naar de molen, maar daarachter. Gezien de hoogte van de nieuwbouw, de afstand van de molen en het hoogteverschil wordt niet verwacht dat het Commanderieterrein in die situatie een negatief effect zal hebben op de windstroming naar de molen. Met het oog naar de windstatistiek van het onderzoekgebied kan derhalve worden geconcludeerd dat de totale procentuele afname van de windvang van de molen minder zal zijn dan 5%. De bouw van het nieuwe Commanderieterrein zal hiermee geen beletsel zijn voor het functioneren van de molen. BB1028.R

13 5 COLOFON Gemeente Dinkelland/Molen van Oude Hengel te Ootmarsum BB1028.R01 Opdrachtgever : Gemeente Dinkelland Project : Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Dossier : BB1028 Omvang rapport : 11 pagina's Auteur : dr. Ir. C. Witteman-Tesauro Bijdrage : ir. S. de Graaf Interne controle : ir. Y. Y. Man-Ip Projectmanager : E. Huizinga Datum : 14 mei 2012 Naam/Paraaf : BB1028.R

14 Bijlagen Gemeente Dinkelland/Molen van Oude Hengel te Ootmarsum BB1028.R01

15 BIJLAGE A Project Projectnaam Opdrachtgever Projectleider Technische gegevens Projectgegevens Molen van Oude Hengel te Ootmarsum: Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang klassieke windmolen Gemeente Dinkelland E. Huizinga (DHV) Datum Model Omvang gemodelleerd gebied Kerngebied Omgeving Afmetingen model nieuwbouw Blokkeringsgraad < 5% Gemodelleerd groen Onderzochte windrichtingen Onderzochte configuraties Computeropstelling Programmatuur Algemeen Rekenrooster Turbulentiemodellering Convectieve differentieschema s Randvoorwaarden Instroomprofiel Uitlaat Boven-/zijwanden Vloer/bodem Overige Algemene gegevens van het model 1100 m 400 m 3000 m 2000 m 400 m Lxbx(max h) = 300m 400m x 16m Geen 2 (meest relevant voor de situatie) 2 (bestaand en nieuw) Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur FVM (eindige volume methode) FEM (eindige elementen methode) Programmatuur: Autodesk Simulation CFD Versie: 2013 anders driedimensionaal tijdsonafhankelijk isothermisch passieve scalars tweedimensionaal tijdsafhankelijk thermisch actieve scalars Overige: Niet-gestructureerd; 5, cellen kε-standard-model Snelheidscomponenten: monotone streamline upwind Turbulentiegrootheden: monotone streamline upwind Scalaire variabelen: monotone streamline upwind Gebruikte randvoorwaarden U(z) = 1/0.42 x u* x ln(z+1/1) Standaard uitstroomrandvoorwaarde Symmetrie Wand Wand Gemeente Dinkelland/Molen van Oude Hengel te Ootmarsum bijlage A BB1028.R01-1-

16 DHV B.V. Bouw en Industrie Waldorpstraat 13G 2521 CA Den Haag Postbus AB Den Haag T (070) F (070)

Molen van Oude Hengel te Ootmarsum

Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang klassieke windmolen Gemeente Dinkelland september 2010 Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang

Nadere informatie

Schinkelkwadrant Zuid

Schinkelkwadrant Zuid Schinkelkwadrant Zuid WINDScan BRO september 2012 Schinkelkwadrant Zuid WINDScan dossier : BB3054 registratienummer : BB3054.R02 versie : 1 classificatie : BRO september 2012 DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk

Nadere informatie

RAPPORT. nhow hotel RAI Amsterdam. Windhinderonderzoek mbv CFD

RAPPORT. nhow hotel RAI Amsterdam. Windhinderonderzoek mbv CFD RAPPORT nhow hotel RAI Amsterdam Windhinderonderzoek mbv CFD Klant: COD Referentie: I&BBE1330R005F01 Versie: 01/Finale versie Datum: 9-3-2016 P r o j e c t g e r e l a t e e r d HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid te Den Haag. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid te Den Haag. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid te Den Haag Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer OB 15423-2-RA-001 d.d. 20 oktober 2015 Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid te Den Haag Windklimaatonderzoek

Nadere informatie

Woningbouw Keerkring 5 te Amersfoort. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Woningbouw Keerkring 5 te Amersfoort. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Woningbouw Keerkring 5 te Amersfoort Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer O 15602-2-RA-001 d.d. 9 juli 2015 Woningbouw Keerkring 5 te Amersfoort Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Nadere informatie

Windhinderonderzoek. Woontoren Bètaplein. Gemeente Leiden. Datum: 12 juni 2015 Projectnummer:

Windhinderonderzoek. Woontoren Bètaplein. Gemeente Leiden. Datum: 12 juni 2015 Projectnummer: Windhinderonderzoek Woontoren Bètaplein Gemeente Leiden Datum: 12 juni 2015 Projectnummer: 120728 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur rapport: Johan van der Burg

Nadere informatie

Kanaalpark blokken 1 en 2 te Leiden. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Kanaalpark blokken 1 en 2 te Leiden. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Kanaalpark blokken 1 en 2 te Leiden Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer O 15704-1-RA-001 d.d. 26 mei 2016 Kanaalpark blokken 1 en 2 te Leiden Windklimaatonderzoek met behulp van CFD opdrachtgever

Nadere informatie

Bouwplan Verhulstplein te Den Haag. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Bouwplan Verhulstplein te Den Haag. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Bouwplan Verhulstplein te Den Haag Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer O 15633-2-RA-001 d.d. 28 september 2015 Bouwplan Verhulstplein te Den Haag Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Nadere informatie

04-07-2014 HON1401R001

04-07-2014 HON1401R001 adviseurs ingenieurs 1/8 project Hotels van Oranje, Noordwijk betreft Windhinderonderzoek documentcode opdrachtgever BOMO III B.V. T.a.v. de heer Ch. de Boer Kon. Wilhelminaboulevard 25 2202 GV NOORDWIJK

Nadere informatie

Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag

Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer OB 15383-2-RA d.d. 21 oktober 2014 Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Windklimaatonderzoek met behulp van

Nadere informatie

straatniveau rond het huidige ontwerp van de nieuwbouw zal zijn in het geval dat de omgeving met de bestaande situatie overeenkomt. In overleg met de

straatniveau rond het huidige ontwerp van de nieuwbouw zal zijn in het geval dat de omgeving met de bestaande situatie overeenkomt. In overleg met de NOTITIE BESTEMMINGSPLANPROCEDURE WINDHINDER Aan : Brink Management / Advies b.v. T.a.v. : mevrouw C. Dijk Referentie : 2016.1394 Behandeld door : Vestiging Utrecht / dr. ir. F.J.R. van Mook Datum : 23

Nadere informatie

Uitbreiding Trekvaartplein, realisatie brug Poelgeest en herinrichting woonboten. Berekening invloed windvang Kikkermolen te Leiden

Uitbreiding Trekvaartplein, realisatie brug Poelgeest en herinrichting woonboten. Berekening invloed windvang Kikkermolen te Leiden Uitbreiding Trekvaartplein, realisatie brug Poelgeest en herinrichting woonboten Berekening invloed windvang Kikkermolen te Leiden Rapportnummer OA 15353-1-RA d.d. 8 maart 2017 Uitbreiding Trekvaartplein,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin Ockenburgh. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Bestemmingsplan Kijkduin Ockenburgh. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Bestemmingsplan Kijkduin Ockenburgh Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer O 15450-3-RA-003 d.d. 5 maart 2014 Bestemmingsplan Kijkduin Ockenburgh Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Nadere informatie

windhinderonderzoek Rijnsburgerblok, Leiden Versie 002 B R001 Datum 28 mei 2015

windhinderonderzoek Rijnsburgerblok, Leiden Versie 002 B R001 Datum 28 mei 2015 Status definitief Versie 002 Rapport B.2015.0490.00.R001 Datum 28 mei 2015 k:\doc\b\2015\049000\b2015049000r001v002.docx 28-05-2015 windhinderonderzoek Rijnsburgerblok, Leiden Colofon Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Plangebied Kop Zuidas Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Plangebied Kop Zuidas Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Plangebied Kop Zuidas Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer O 15755-1-RA-001 d.d. 12 oktober 2016 Plangebied Kop Zuidas Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van CFD opdrachtgever

Nadere informatie

Invloed bouwplan Molenborgh op windvang De Zuidmolen te Groesbeek OO/OO//HC BR-001

Invloed bouwplan Molenborgh op windvang De Zuidmolen te Groesbeek OO/OO//HC BR-001 Aannemingsbedrijf Janssen - Groesbeek b.v. T.a.v. de heer W. Janssen Postbus 215 6560 AE GROESBEEK Mook, 5 april 2016 Betreft: Ref.: Invloed bouwplan Molenborgh op windvang De Zuidmolen te Groesbeek OO/OO//HC

Nadere informatie

Windklimaat Kanaaltoren Wilhelminahaven Oosterhout. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Windklimaat Kanaaltoren Wilhelminahaven Oosterhout. Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Windklimaat Kanaaltoren Wilhelminahaven Oosterhout Windklimaatonderzoek met behulp van CFD Rapportnummer OA 15634-1-RA-002 d.d. 25 november 2016 Windklimaat Kanaaltoren Wilhelminahaven Oosterhout Windklimaatonderzoek

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Figuur 1: Grafische weergave van de voorbeeldverkaveling van het zuidelijk deel van het rekenmodel

Figuur 1: Grafische weergave van de voorbeeldverkaveling van het zuidelijk deel van het rekenmodel Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Concept Sportvelden en nieuwbouw VU Amsterdam Windklimaatonderzoek op basis van CFD-berekeningen. Rapportnummer d.d. 9 juni 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Rapport. Van Berkel Aannemers Leimuiden BV te Leimuiden. Rapportnummer: WG Datum: 9 februari AA/BLi/LvI/WG RA

Rapport. Van Berkel Aannemers Leimuiden BV te Leimuiden. Rapportnummer: WG Datum: 9 februari AA/BLi/LvI/WG RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Theoretische studie naar de invloed van het nieuwbouwplan aan de Zijdstraat en het Molenpad op het windaanbod van molen De Leeuw te Aalsmeer Rapportnummer

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Rapport. Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Windklimaatonderzoek. Figuur 1: Overzicht van het rekenmodel van de geplande bebouwingssituatie.

Rapport. Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Windklimaatonderzoek. Figuur 1: Overzicht van het rekenmodel van de geplande bebouwingssituatie. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Windklimaatonderzoek. Rapportnummer d.d. 10 juni 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel.

Nadere informatie

memo Berekening bouwhoogte met molenbiotoopformule, molen De Fortuin te Hattem

memo Berekening bouwhoogte met molenbiotoopformule, molen De Fortuin te Hattem memo van: aan: Nico Stoop, SAB BV B. Reukers, Triada, datum: 24 april 2012 betreft: Berekening bouwhoogte met molenbiotoopformule, molen De Fortuin te Hattem Aanleiding Triada is voornemens om het woongebied

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Kolonos te Leiden

Nieuwbouw kantoor Kolonos te Leiden Nieuwbouw kantoor Kolonos te Leiden Windklimaatonderzoek met behulp van CFD. Rapportnummer G 17227-10-RA-003 d.d. 14 juli 2014 Nieuwbouw kantoor Kolonos te Leiden Windklimaatonderzoek met behulp van CFD.

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Rapport. Concept. Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Windklimaatonderzoek. Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling OO/LA//O RA

Rapport. Concept. Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Windklimaatonderzoek. Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling OO/LA//O RA 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Concept Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Windklimaatonderzoek. Rapportnummer O 15383-1-RA d.d. 26 april 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

: Onderbouwing niet opnemen molenbiotoop molen De Roos Delft in het bestemmingsplan DSM

: Onderbouwing niet opnemen molenbiotoop molen De Roos Delft in het bestemmingsplan DSM Memo Aan : DSM Gist Services B.V. t.a.v. de heer Thom van Eijck Van : Royal Haskoning DHV, de heren Bob Meijer en Jerry de Rijke Datum : 11 oktober 2012 Kopie : Gemeente Delft, de heer Derk van Rees Onze

Nadere informatie

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV oktober 2011 DEFINITIEF R a p p o r t U- frame berekening R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV R a p p o r t DEFINITIEF U- frame berekening R-2001 profiel:

Nadere informatie

Bijlage Toelichting molenbiotopen traditionele windmolens

Bijlage Toelichting molenbiotopen traditionele windmolens Bijlage Toelichting molenbiotopen traditionele windmolens 1. Inleiding Voor het behoud van traditionele windmolens is het van belang dat deze technisch kunnen blijven functioneren. Een zoveel mogelijk

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Ontwikkeling Hart van Zuid te Rotterdam. Windhinderscan voor de ontwikkeling van Hart van Zuid te Rotterdam

Ontwikkeling Hart van Zuid te Rotterdam. Windhinderscan voor de ontwikkeling van Hart van Zuid te Rotterdam Windhinderscan voor de ontwikkeling van Hart van Zuid te Rotterdam Status definitief Versie 002 Rapport B.2015.0718.00.R001 Datum 17 juli 2015 k:\doc\b\2015\071800\b2015071800r001-2.docx 17-07-2015 Ontwikkeling

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting molenbiotoop traditionele windmolens

Toelichting molenbiotoop traditionele windmolens Toelichting molenbiotoop traditionele windmolens 1. Inleiding In het plangebied zijn twee cultuurhistorisch waardevolle windmolens aanwezig, te weten molen De Hoop aan het Vlissings Bolwerk en de molen

Nadere informatie

Vanaf 100 meter geldt als maximaal aanvaardbare hoogte een oplopende lijn die met de biotoopformule berekend wordt.

Vanaf 100 meter geldt als maximaal aanvaardbare hoogte een oplopende lijn die met de biotoopformule berekend wordt. BIJLAGE 1 Molenbiotoop traditionele windmolens 1. Inleiding In het plangebied zijn twee cultuurhistorisch waardevolle traditionele windmolens aanwezig, te weten molen de Hoop aan het Vlissings Bolwerk

Nadere informatie

Hourglass Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel

Hourglass Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel Hourglass Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel Rapportnummer G 17683-5-RA-002 d.d. 15 september 2016 Hourglass Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel opdrachtgever

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid. Bezonningsonderzoek

Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid. Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid Bezonningsonderzoek Rapportnummer OA 15423-1-RA-001 d.d. 7 april 2015 Bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid Bezonningsonderzoek o p d r a c h t g e v e r G e m

Nadere informatie

Notitie. 1. Windklimaat Monarchkavel

Notitie. 1. Windklimaat Monarchkavel 5 Notitie Betreft: Windklimaatonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor de Monarchkavel te Den Haag. Datum: 1 maart 2013 Ref.: AKe/OO/AdB/GK 4149-1-NO 1. Windklimaat Monarchkavel De aanstaande

Nadere informatie

Rapport. Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden.

Rapport. Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. Rapportnummer -001 d.d. 19 februari

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15450-2-RA-001 d.d. 14 februari 2014 Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek opdrachtgever G e m e e n t e D e

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Rapportnummer GA 17485-2-RA-001 d.d. 26 februari 2015 Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein

Nadere informatie

OO/KS/WA RA-001

OO/KS/WA RA-001 Afd EUTZ Rapport Gemeente Delft Doc./bijlage Productnr. 0 3 QKT 2011 Lid NLingenieurs SO-91 gecertificeerd Bouwplan locatie Pauwmolen te Delft Windklimaatonderzoek op basis van CFD-berekeningen. Rapportnummer

Nadere informatie

Windhinder Reactie Peutz m.b.t. punten die volgens de zienswijze ontbreken of niet correct zijn

Windhinder Reactie Peutz m.b.t. punten die volgens de zienswijze ontbreken of niet correct zijn Zalmhaven CV T.a.v mevrouw M. Corbeau en heer E. de Vries Postbus 4052 3502 HB UTRECHT Zoetermeer, 8 januari 2016 Betreft: Ref.: Gedempte Zalmhaven te Rotterdam MN/MN/CJ/HF 2812-4-BR Geachte mevrouw Corbeau

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

Onderwerp: Effect van bebouwing op grotere afstand op de molenbiotoop van molen De Hoop in Harderwijk

Onderwerp: Effect van bebouwing op grotere afstand op de molenbiotoop van molen De Hoop in Harderwijk Laméris-Huis Adviseurs West-Vlisterdijk 8 2855 AG Vlist W: http://adviseurs.lameris-huis.nl Ir. Evert-Jan Laméris M: 06 20 448 698 E: lameris@hotmail.com MEMO Onderwerp: Effect van bebouwing op grotere

Nadere informatie

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01 Rijkswaterstaat RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee Gebruikshandleiding september 2001 Handleiding gebruik Rekeninstrument Golfbelasting in havens DHV Milieu en Infrastructuur BV Laan 1914, nr. 35 Postbus

Nadere informatie

The New Atrium Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel.

The New Atrium Amsterdam. Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel. The New Atrium Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel. Rapportnummer G 17682-1-RA-001 d.d. 11 juni 2015 The New Atrium Amsterdam Windklimaatonderzoek met behulp van de windtunnel.

Nadere informatie

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0291/B

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs MEMO Van : Rho adviseurs Project : Domburg, verplaatsing/nieuwbouw supermarkt Opdrachtgever : Gemeente Veere Datum : 10-10-2016 Betreft : Memo molenbiotoop 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor deze memo Op

Nadere informatie

Appartementen Osseveld-Oost te Apeldoorn Windhinder op loopniveau, een empirische studie. Datum 6 mei 2009 Referentie

Appartementen Osseveld-Oost te Apeldoorn Windhinder op loopniveau, een empirische studie. Datum 6 mei 2009 Referentie Appartementen Osseveld-Oost te Apeldoorn Windhinder op loopniveau, een empirische studie Datum 6 mei 2009 Referentie 20061348-03 Referentie 20061348-03 Rapporttitel Appartementen Osseveld-Oost te Apeldoorn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Spoorwijk Den Haag. Bezonningsonderzoek dakopbouwen

Bestemmingsplan Spoorwijk Den Haag. Bezonningsonderzoek dakopbouwen Bestemmingsplan Spoorwijk Den Haag Bezonningsonderzoek dakopbouwen Rapportnummer OB 15414-1-RA-001 d.d. 26 maart 2014 Bestemmingsplan Spoorwijk Den Haag Bezonningsonderzoek dakopbouwen opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Locatie. Molenbiotoop

Memo. Inleiding. Locatie. Molenbiotoop Memo Ter attentie van IJsselhof Vastgoed bv Koopmanslaan 3 7005 BK Doetinchem Datum 14 februari 2013 status Definitief 3.0 Projectnummer 130150 Onderwerp Beoordeling molenbiotoop Rijksstraatweg Geldermalsen

Nadere informatie

De digitale windtunnel

De digitale windtunnel De digitale windtunnel CFD modellen. Erik den Tonkelaar(DGMR), Hannes Sanders(ARCADIS) De digitale windtunnel In deze presentatie: CFD in het algemeen Onderzoek WinMiskan in kader van COB Voor- en nadelen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archipelbuurt. Bezonningsonderzoek dakopbouwen.

Bestemmingsplan Archipelbuurt. Bezonningsonderzoek dakopbouwen. Bestemmingsplan Archipelbuurt Bezonningsonderzoek dakopbouwen. Rapportnummer OC 15414-1-RA-001 d.d. 31 maart 2014 Bestemmingsplan Archipelbuurt Bezonningsonderzoek dakopbouwen. opdrachtgever Gemeente Den

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15450-1-RA d.d. 22 november 2013 Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek opdrachtgever Gemeente Den Haag - Dienst

Nadere informatie

Biotooprapport De Bloem Amsterdam

Biotooprapport De Bloem Amsterdam Biotooprapport De Bloem Amsterdam Advies van vereniging De Hollandsche Molen ten aanzien van het verhogen van het ABC-gebouw met twee bouwlagen binnen de molenbiotoop van deze molen Mark Ravesloot juni

Nadere informatie

hoogte van circa 57 m (Figuur 1). Ons is de vraag gesteld in hoeverre het windklimaat voor voetgangers op straatniveau rond het huidige ontwerp van he

hoogte van circa 57 m (Figuur 1). Ons is de vraag gesteld in hoeverre het windklimaat voor voetgangers op straatniveau rond het huidige ontwerp van he NOTITIE BESTEMMINGSPLANPROCEDURE WINDHINDER Aan : Brink Management / Advies b.v. T.a.v. : mevrouw C. Dijk Referentie : 2016.1394 Behandeld door : Vestiging Utrecht / dr. ir. F.J.R. van Mook Datum : 1 november

Nadere informatie

MOLENBIOTOOP De LEEUW MOLENBIOTOOP WELKOM

MOLENBIOTOOP De LEEUW MOLENBIOTOOP WELKOM MOLENBIOTOOP De LEEUW MOLENBIOTOOP WELKOM Informatiebijeenkomst 8 oktober 2012 Molenbiotoop Windkorenmolen De Leeuw in Bestemmingsplan Deventer Buiten 2012 Onderdelen: 1. Wat is een molenbiotoop 2. Invloed

Nadere informatie

Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier

Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier Bezonningsstudie Zalmhaven Rotterdam Rapportage second opinion Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier 2 december 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 3 BEREKENINGEN 4 4 RESULTATEN

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie

CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie Ed Komen - NRG Rene Sloof Antea Group Symposium Warmtecontouren Rozenburg, 3 april 2014 2 Inhoud Wat is CFD? / Hoe werkt CFD? NRG s CFD Services Team Samenwerking

Nadere informatie

Zalmhaven Rotterdam. Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau

Zalmhaven Rotterdam. Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau Zalmhaven Rotterdam Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau Rapportnummer HG 2812-1-RA-001 d.d. 18 juni 2015 Zalmhaven Rotterdam Windtunnelonderzoek

Nadere informatie

De Leidse Schans te Leiden; Stedenbouwkundig windhinderonderzoek met CFD. Datum 25 mei 2012 Referentie

De Leidse Schans te Leiden; Stedenbouwkundig windhinderonderzoek met CFD. Datum 25 mei 2012 Referentie De Leidse Schans te Leiden; Stedenbouwkundig windhinderonderzoek met CFD Datum 25 mei 2012 Referentie 20111514-04 Referentie 20111514-04 Rapporttitel De Leidse Schans te Leiden; Stedenbouwkundig windhinderonderzoek

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Project: "Wozoco Veldstraat te Rotterdam. Indicatief onderzoek naar windhinder. Datum 10 november 2011 Referentie

Project: Wozoco Veldstraat te Rotterdam. Indicatief onderzoek naar windhinder. Datum 10 november 2011 Referentie Project: "Wozoco Veldstraat te Rotterdam. Indicatief onderzoek naar windhinder. Datum 10 november 2011 Referentie 20110472-02 Referentie 20110472-02 Rapporttitel Project: "Wozoco Veldstraat te Rotterdam.

Nadere informatie

Het nieuwbouwproject d Amandelhof bestaat uit een Zorgcentrum met blokken A, B en C en twee commerciële woontorens.

Het nieuwbouwproject d Amandelhof bestaat uit een Zorgcentrum met blokken A, B en C en twee commerciële woontorens. Notitie Nieuwegein, 4 september 2009 Kenmerk : V040817abA1.sc Project : d Amandelhof Locatie : Capelle aan den IJssel Betreft : Oriënterende windklimaat onderzoek 1. Inleiding In opdracht van NSL Architecten,

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

Windklimaatonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht

Windklimaatonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht Windklimaatonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht Onderdeel van het bestemmingsplan voor deelgebied 4 en 5 van Kanaleneiland Centrum Rapportnummer HA 2963-22-RA d.d. 30 juli 2015 Windklimaatonderzoek

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Nieuwbouw Oudelandseweg 44 te Woerden Kwalitatieve beoordeling windhinder

Notitie. 1 Inleiding. Nieuwbouw Oudelandseweg 44 te Woerden Kwalitatieve beoordeling windhinder Notitie Project: Nieuwbouw Oudelandseweg 44 te Woerden Onderwerp: Kwalitatieve beoordeling windhinder Referentie: 16A100.NOT002.NG.WL Datum: 30 september 2016 Auteur: Mevrouw ir. M. van Leth Bestemd voor:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Hoogbouw. Gemeente Tilburg

Ruimtelijke onderbouwing Hoogbouw. Gemeente Tilburg Ruimtelijke onderbouwing Hoogbouw Gemeente Tilburg Ruimtelijke onderbouwing Hoogbouw Gemeente Tilburg Rapportnummer: 211x04640.063096_1_3 Datum: 10 juni 2011 Contactpersoon opdrachtgever: Projectteam

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Forum Rotterdam

Bezonningsonderzoek Forum Rotterdam Bezonningsonderzoek Forum Rotterdam Rapportnummer GG 16081-1-RA-003 d.d. 18 augustus 2015 Bezonningsonderzoek Forum Rotterdam opdrachtgever Multi Vastgoed BV rapportnummer GG 16081-1-RA-003 datum 18 augustus

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V. Contactpersoon F. van Gils Datum : 31 oktober 2012 Auteur

Nadere informatie

Bestemmingsplan Koningin Julianaplein te Vaals Theoretische beoordeling van het windklimaat. Datum 13 augustus 2012 Referentie

Bestemmingsplan Koningin Julianaplein te Vaals Theoretische beoordeling van het windklimaat. Datum 13 augustus 2012 Referentie Bestemmingsplan Koningin Julianaplein te Vaals Theoretische beoordeling van het windklimaat Datum 13 augustus 2012 Referentie 20121117-10 Referentie 20121117-10 Rapporttitel Bestemmingsplan Koningin Julianaplein

Nadere informatie

MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop De Grosmolen, Hoogmade

MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop De Grosmolen, Hoogmade Buro SRO bv t Goylaan 11 3525 AA Utrecht BTW nummer: NL8187.16.071.B01 KvK nummer: 30232281 Rabobank rekeningnummer: NL44.RABO.0142.1540.24 MEMO advies bouw nieuwe stal Doespolderkade 1-2 in molenbiotoop

Nadere informatie

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek W.S. van Vliet Architect Maart 2012 Eindconcept Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek dossier : BA9007-106-100 registratienummer

Nadere informatie

Nader onderzoek vleermuizen schoolgebouw Anne Franklaan, Montfoort

Nader onderzoek vleermuizen schoolgebouw Anne Franklaan, Montfoort NOTITIE Cultuurland Advies Dhr. T. Melenhorst Postbus 20 8180 AA Heerde DATUM: 20 september 2011 ONS KENMERK: 11-386/11.13133/JanBu UW KENMERK: telefonische gunning 16 juni 2011 AUTEUR: PROJECTLEIDER:

Nadere informatie

Metro Oostlijn Amsterdam

Metro Oostlijn Amsterdam Metro Oostlijn Amsterdam Oriënterend onderzoek wind en temperatuur gedreven stromingen Rapportnummer V 114-2-RA d.d. 24 februari 2014 Metro Oostlijn Amsterdam Oriënterend onderzoek wind en temperatuur

Nadere informatie

Rapport. Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau.

Rapport. Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport. Bouwplan Rijnsburgerblok te Leiden Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau.

Rapport. Bouwplan Rijnsburgerblok te Leiden Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. 4 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bouwplan Rijnsburgerblok te Leiden Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapportnummer d.d.

Nadere informatie

Rapportage geluidafstraling Galecopperbrug

Rapportage geluidafstraling Galecopperbrug BIJLAGE 7 Rapportage geluidafstraling Galecopperbrug Akoestisch onderzoek OTB/MER 2 e fase Ring Utrecht Deelrapport Specifiek - 1 - Foto: RWS Akoestisch onderzoek Galecopperbrug Onderzoek bijdrage van

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen

MEMO DHV B.V. Logo. : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Leiderdorp - M. Vroonhof : Milieudienst West-Holland - H. Verkuil : Petra Jansen : BA6352-101.100 : Akoestisch onderzoek geluidvisie W4 : Notitie

Nadere informatie

Blonk Advies B.V. Bouwfysica Akoestiek Brandveiligheid - Duurzaamheid. Project: ROC locatie Leiderdorp

Blonk Advies B.V. Bouwfysica Akoestiek Brandveiligheid - Duurzaamheid. Project: ROC locatie Leiderdorp Project: ROC locatie Leiderdorp Rapport: 2016023-03 Indicatieve windhinderstudie Datum: 22 mei 2016 Opdrachtgever: Vink Bouw \ Did Vastgoedontwikkeling Mevr. Ir. M.A.M. Van den Broek Computerweg 4 3542

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw

peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw Rapportnummer O 15479-1-RA-002 d.d. 11 april 2014 peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - /Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Bron afbeelding: Architektenburo Houweling. Bezonningsstudie Laan van Romen 25 Gemeente Lansingerland

Bron afbeelding: Architektenburo Houweling. Bezonningsstudie Laan van Romen 25 Gemeente Lansingerland Bron afbeelding: Architektenburo Houweling Gemeente Lansingerland De gemeente Lansingerland heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel Laan van Romen 25 in Berkel

Nadere informatie

Notitie. Project : Nieuwbouw Pettelaarpark Locatie : s-hertogenbosch Betreft : Beoordeling risico s windhinder

Notitie. Project : Nieuwbouw Pettelaarpark Locatie : s-hertogenbosch Betreft : Beoordeling risico s windhinder Notitie Nieuwegein, 29 januari 2010 Kenmerk : V032382aaA9.em Project : Nieuwbouw Pettelaarpark Locatie : s-hertogenbosch Betreft : Beoordeling risico s windhinder Inleiding In het kader van de ontwikkeling

Nadere informatie

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g Dreumel Ramen en deuren oktober 2013 DEFINITIEF b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g warmteweerstand en vocht Dreumel Topkapel Comfort+ Dreumel Ramen en deuren b o u w f y s i s c h e b e o o

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Friesestraatweg 145

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Friesestraatweg 145 Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Friesestraatweg 145 1. Hoogbouw Effect Rapportage 2. Windhinderonderzoek 3. Windhinderonderzoek scheepvaart 4. Archeologisch booronderzoek 5. Akoestisch onderzoek 6.

Nadere informatie